PDA

View Full Version : Tiền Việt Nam qua các thời kỳ (từ đầu thế kỷ 20)



6789
15-12-2011, 01:11 PM
Cái này em sưu tầm trên mạng chứ không phải em có đâu nhá, mọi người đừng hiểu lầm...hehehe


http://img35.imageshack.us/img35/8691/7minhphuc2us12006110404.jpg
http://img37.imageshack.us/img37/1355/7minhphuc2us22006110404.jpg
1 đồng năm 1921 – 1931

http://img34.imageshack.us/img34/1355/7minhphuc2us22006110404.jpg
http://img37.imageshack.us/img37/8691/7minhphuc2us12006110404.jpg
20 đồng năm 1936 – 1939

http://img43.imageshack.us/img43/4444/7minhphuc2us12006110404i.jpg
http://img43.imageshack.us/img43/1355/7minhphuc2us22006110404.jpg
100 bạc năm 1936 – 1939

http://img5.imageshack.us/img5/7365/7minhphuc2us12006110405.jpg
http://img5.imageshack.us/img5/8880/7minhphuc2us22006110405.jpg
10 cents năm 1939

http://img529.imageshack.us/img529/7365/7minhphuc2us12006110405.jpg
http://img10.imageshack.us/img10/8880/7minhphuc2us22006110405.jpg
20 cents năm 1939

http://img43.imageshack.us/img43/8691/7minhphuc2us12006110404.jpg
http://img177.imageshack.us/img177/1355/7minhphuc2us22006110404.jpg
50 cents năm 1939

http://img40.imageshack.us/img40/8877/500ao2.jpg
http://img40.imageshack.us/img40/8877/500ao2.jpg
500 đồng năm 1939

http://img12.imageshack.us/img12/8691/7minhphuc2us12006110404.jpg
http://img35.imageshack.us/img35/1355/7minhphuc2us22006110404.jpg
5 Cents năm 1942

http://img29.imageshack.us/img29/7639/78344529.jpghttp://img30.imageshack.us/img30/2654/36083939.jpg
10 Cents 1942

http://img32.imageshack.us/img32/4976/7minhphuc2us32006110404.jpg
http://img33.imageshack.us/img33/6711/7minhphuc2us42006110404.jpg
20 cents năm 1942

6789
15-12-2011, 01:59 PM
http://img43.imageshack.us/img43/6711/7minhphuc2us42006110404.jpg
50 cents năm 1942

http://img37.imageshack.us/img37/7213/72829746.jpg
http://img35.imageshack.us/img35/4134/89291858.jpg

http://img34.imageshack.us/img34/5631/23068734.jpg
http://img38.imageshack.us/img38/5200/24713436.jpg
5 đồng vàng năm 1942 – 1945

http://img529.imageshack.us/img529/2723/52576140.jpg
http://img507.imageshack.us/img507/5353/21676765.jpg
100 đồng năm 1945

http://img33.imageshack.us/img33/4976/7minhphuc2us32006110404.jpg
http://img32.imageshack.us/img32/6711/7minhphuc2us42006110404.jpg
20 đồng năm 1942 – 1945

http://img32.imageshack.us/img32/3416/82382965.jpghttp://img36.imageshack.us/img36/49/92045985.jpg
100 đồng vàng năm 1942 – 1945

http://img40.imageshack.us/img40/1355/7minhphuc2us22006110404.jpg
50 đồng năm 1945

http://img43.imageshack.us/img43/5514/81193979.jpg
http://img20.imageshack.us/img20/3345/71727854.jpg
5 đồng vàng năm 1946 – 1949

http://img29.imageshack.us/img29/8880/7minhphuc2us22006110405.jpg
http://img29.imageshack.us/img29/7365/7minhphuc2us12006110405.jpg
10 đồng năm 1947

http://img36.imageshack.us/img36/7243/49352220.jpg
http://img38.imageshack.us/img38/9572/45603180.jpg
1 đồng vàng năm 1949

Congaco_H1R5
15-12-2011, 02:06 PM
Ah- mấy đồng tiền này thấy quen quá , hình như trên tủ kính ở nhà có một số , để vác máy chộp phát đem lên so sánh thử :D

6789
15-12-2011, 02:09 PM
http://img34.imageshack.us/img34/4435/75495768.jpg
http://img35.imageshack.us/img35/8437/17581285.jpg
20 chục đồng vàng năm 1949


http://img38.imageshack.us/img38/4337/85996634.jpg
http://img154.imageshack.us/img154/7424/19361872.jpg
100 đồng bạc năm 1949 - 1954

http://img37.imageshack.us/img37/1133/93199726.jpg
http://img38.imageshack.us/img38/4740/35688333.jpg
1 đồng năm 1953

http://img529.imageshack.us/img529/7527/24128620.jpg
http://img38.imageshack.us/img38/175/29178473.jpg
1 đồng vàng năm 1953

http://img39.imageshack.us/img39/478/97947928.jpg
http://img43.imageshack.us/img43/6083/29858560.jpg
5 đồng năm 1953

http://img37.imageshack.us/img37/4976/7minhphuc2us32006110404.jpg
http://img37.imageshack.us/img37/6711/7minhphuc2us42006110404.jpg
10 đồng năm 1953

http://img38.imageshack.us/img38/4976/7minhphuc2us32006110404.jpg
1 đồng năm 1954

http://img20.imageshack.us/img20/4190/1dong1955.jpg
http://img268.imageshack.us/img268/400/1dong1955sau.jpg

http://img191.imageshack.us/img191/8199/1saudong1955.jpg
http://img190.imageshack.us/img190/10/1saudong1955sau.jpg
1 đồng năm 1955

http://img268.imageshack.us/img268/6643/2dong1955.jpg
http://img51.imageshack.us/img51/9657/2dong1955sau.jpg
2 đồng năm 1955

laototphilao
15-12-2011, 02:12 PM
Hình ảnh vẽ trên đồng tiền và tem nhìn trên đó có rất nhiều dầu ấn của thời gian, bác 6789 có ảnh đồng 5 xu, 1 hào, 5 đồng, 30 đồng hồi 8x không vậy?

Congaco_H1R5
15-12-2011, 02:16 PM
Kê máy chụp qua tấm kính luôn :D - hơi chói - hehehe

http://i1020.photobucket.com/albums/af324/Congaco_H1R5/IMG_2207.jpg?t=1323929632

http://i1020.photobucket.com/albums/af324/Congaco_H1R5/IMG_2208.jpg?t=1323929710

http://i1020.photobucket.com/albums/af324/Congaco_H1R5/IMG_2209.jpg?t=1323929745

6789
15-12-2011, 02:19 PM
http://img268.imageshack.us/img268/822/5dong1955.jpg
http://img190.imageshack.us/img190/1671/5dong1955sau.jpg


http://img194.imageshack.us/img194/1998/5saudong1955.jpg
http://img268.imageshack.us/img268/6360/5saudong1955sau.jpg
5 đồng năm 1955

http://img43.imageshack.us/img43/525/10saudong1955.jpg
http://img41.imageshack.us/img4/7723/10saudong1955sau.jpg
10 đồng năm 1955

http://img51.imageshack.us/img51/2315/20dong1955.jpg
http://img188.imageshack.us/img188/8595/20dong1955sau.jpg
20 đồng năm 1955

http://img33.imageshack.us/img33/6178/100dong1955.jpg
http://img41.imageshack.us/img41/9238/100dong1955sau.jpg
100 đồng năm 1955

http://img14.imageshack.us/img1/4451/dbtienvn4532222286.jpg
http://img39.imageshack.us/img3/1782/dbtienvn4332225628.jpg
200 đồng năm 1955

http://img43.imageshack.us/img43/2964/500dong1955.jpg
http://img190.imageshack.us/img190/8216/500dong1955sau.jpg
500 đồng năm 1955

http://img41.imageshack.us/img41/4334/20dong1956.jpg
http://img51.imageshack.us/img51/2441/20dong1956sau.jpg
20 đồng năm 1956

http://img43.imageshack.us/img43/7721/200dong1958.jpg
http://img190.imageshack.us/img190/4574/200dong1958sau.jpg
200 đồng năm 1958

http://img199.imageshack.us/img199/9475/100dong1960s.jpg
http://img191.imageshack.us/img191/3462/100dong1960sau.jpg
100 đồng năm 1960

6789
15-12-2011, 02:30 PM
http://img188.imageshack.us/img188/9827/10dong1962.jpg
http://img20.imageshack.us/img20/2915/10dong1962sau.jpg
10 đồng năm 1962

http://img41.imageshack.us/img41/8577/20dong1962.jpg
http://img38.imageshack.us/img38/9897/20dong1962sau.jpg
20 đồng năm 1962

http://img51.imageshack.us/img51/1777/50dong1962.jpg
http://img38.imageshack.us/img38/8536/50dong1962sau.jpg
50 đồng năm 1962

http://img51.imageshack.us/img51/5920/1saudong1964.jpg
http://img191.imageshack.us/img191/4500/1saudong1964sauj.jpg
1 đồng năm 1964

http://img41.imageshack.us/img41/9703/500dong1964.jpg
http://img190.imageshack.us/img190/2929/500dong1964sau.jpg
500 đồng năm 1964

http://img35.imageshack.us/img35/4799/svn016b6hs.jpg
20 đồng năm 1964

http://img40.imageshack.us/img40/1332/50dong1966.jpg
http://img35.imageshack.us/img35/844/50dong1966sau.jpg
50 đồng năm 1966

http://img35.imageshack.us/img35/4248/100dong1966.jpg
http://img33.imageshack.us/img33/7087/100dong1966sau.jpg
100 đồng năm 1966

http://img41.imageshack.us/img41/2158/200dong1966.jpg
http://img193.imageshack.us/img193/1395/200dong1966sau.jpg
200 đồng năm 1966

http://img40.imageshack.us/img40/8492/500dong1966.jpg
http://img41.imageshack.us/img41/725/500dong1966sau.jpg
500 đồng năm 1966

6789
15-12-2011, 02:40 PM
http://img191.imageshack.us/img191/3046/20dong1969w.jpg
http://img41.imageshack.us/img41/4940/20dong1969sau.jpg
20 đồng năm 1969

http://img196.imageshack.us/img196/7200/100dong1969.jpg
http://img193.imageshack.us/img193/7074/100dong1969sau.jpg
100 đồng năm 1969

http://img190.imageshack.us/img190/1108/200dong1970sau.jpg
http://img196.imageshack.us/img196/5163/200dong1970.jpg
200 đồng năm 1970

http://img196.imageshack.us/img196/871/500dong1970.jpg
http://img40.imageshack.us/img40/762/500dong1970sau.jpg
500 đồng năm 1970

http://img40.imageshack.us/img40/3930/1000dong1970.jpg
http://img51.imageshack.us/img51/2622/1000dong1970sau.jpg
1000 năm 1970

http://img33.imageshack.us/img33/249/50dong1972.jpg
http://img34.imageshack.us/img34/63/50dong1972sau.jpg
50 đồng năm 1972

http://img190.imageshack.us/img190/7710/100dong1972.jpg
http://img188.imageshack.us/img188/2474/100dong1972sau.jpg
100 đồng năm 1972

http://img190.imageshack.us/img190/3568/200dong1972.jpg
http://img51.imageshack.us/img51/7240/200dong1972sau.jpg
200 đồng năm 1972

http://img191.imageshack.us/img191/7460/500dong1972.jpg
http://img41.imageshack.us/img41/3808/500dong1972sau.jpg
500 đồng năm 1972

http://img191.imageshack.us/img191/4241/1000dong1972.jpg
http://img34.imageshack.us/img34/4936/1000dong1972sau.jpg
1000 đồng năm 1972

6789
15-12-2011, 02:53 PM
http://img40.imageshack.us/img40/3554/5hao19763349086.jpg
5 hào năm 1976

http://img40.imageshack.us/img40/5656/37801866.jpg
http://img529.imageshack.us/img529/3826/10770794.jpg
5 đồng năm 1976

http://img40.imageshack.us/img40/9726/26784986.jpg
http://img43.imageshack.us/img43/6489/85033330.jpg
10 đồng năm 1976

http://img8.imageshack.us/img8/8317/20dong19763258876.jpg
20 đồng năm 1976

http://img132.imageshack.us/img132/3381/50dong19763395062.jpg
50 đồng năm 1976

http://img36.imageshack.us/img36/8442/2dong19802938340.jpg
2 đồng năm 1980

http://img37.imageshack.us/img37/9513/10dong19803235142.jpg
10 đồng năm 1980

http://img132.imageshack.us/img132/5412/100dong19803443513.jpg
100 đồng năm 1980

http://img35.imageshack.us/img35/1079/67774274.jpg
http://img32.imageshack.us/img32/8418/50437699.jpg
30 đồng năm 1981

http://img43.imageshack.us/img43/2962/1dong19853114277.jpg
1 đồng năm 1985

http://img37.imageshack.us/img37/7656/71681537.jpg
http://img37.imageshack.us/img37/7200/41658085.jpg
5 hào năm 1985

http://img29.imageshack.us/img29/7757/51382555.jpg
http://img529.imageshack.us/img529/1530/53277087.jpg
2 đồng năm 1985

http://img40.imageshack.us/img40/5964/5dong19853316894.jpg
5 đồng năm 1985

http://img20.imageshack.us/img20/2862/10dong19853180944.jpg
10 đồng năm 1985

http://img132.imageshack.us/img132/5467/20dong19853584310.jpg
20 đồng năm 1985

6789
15-12-2011, 03:05 PM
http://img41.imageshack.us/img41/8679/57917687.jpg
http://img32.imageshack.us/img32/4596/54156368.jpg
30 đồng năm 1985

http://img132.imageshack.us/img132/6435/50dong219853516077.jpg


http://img40.imageshack.us/img40/5285/50dong19853672548.jpg
50 đồng năm 1985

http://img43.imageshack.us/img43/8658/100dong19853609353.jpg
100 đồng năm 1985

http://img15.imageshack.us/img15/3162/70427241.jpg
http://img29.imageshack.us/img29/3152/18050268.jpg
500 đồng năm 1985

http://img38.imageshack.us/img38/1499/200dong19875044639.jpg
200 đồng năm 1987

http://img32.imageshack.us/img32/9996/1000dong198719883771795.jpg
1000 đồng năm 1987

http://img32.imageshack.us/img32/162/2000dong198719883833247.jpg
2000 đồng năm 1987

http://img33.imageshack.us/img33/9045/5000dong198719895365144.jpg
5000 đồng năm 1987

http://img35.imageshack.us/img35/560/500dong19883908216.jpg
500 đồng năm 1988

http://img38.imageshack.us/img38/200/1000dong219883746662.jpg
1000 đồng năm 1988

http://img38.imageshack.us/img38/6315/2000dong219883795951.jpg
2000 đồng năm 1988

http://img132.imageshack.us/img132/9264/100dong19913559206.jpg
100 đồng năm 1991

http://img23.imageshack.us/img23/962/5000dong19915396461.jpg
5000 đồng năm 1991

http://img23.imageshack.us/img23/2456/10000dong19935451212.jpg
10000 đồng năm 1993

http://img38.imageshack.us/img38/9346/100000dong19945089303.jpg
100000 đồng năm 1994

(st).

Congaco_H1R5
15-12-2011, 03:15 PM
http://img41.imageshack.us/img41/8679/57917687.jpg
Đồng 30 này chắc chỉ có tại Việt Nam .
Người ta in tiền chỉ là 1-2-5 Với mục địch là bất kỳ loại đồng nào xếp cùng 1 loại tiền thì cũng có thể cọc dạng 10 lũy thừa n đồng :D
Riếng đồng 30 này thì bó tay toàn tập .
Hình như đồng 30 này chỉ chỉ xuất hiện 1 lần duy nhất trong lịch sử tiền tệ của Việt Nam .

Congaco_H1R5
15-12-2011, 03:24 PM
http://img188.imageshack.us/img188/2474/100dong1972sau.jpg
Đồng 100 này gằn với một kỷ niệm thời thơ ấu - lúc đó hình như là năm 1976 , nhà có bán 1 quán bạnh kẹo - thời điểm đó đổi tiền , đồng 100 này không còn dùng nữa .
Lúc đó tôi mới 8- 9 tuổi . Nhà đi vắng và tôi được giao trông chừng quán .
Mấy anh 15-17 tuổi thấy nhóc con ngồi bán quán nên cầm tờ 100 này xuông mua bánh kẹo . Tôi bán tất , saukhi người ta đo rồi tôi mới nhớ lời bố mẹ dặn là không lấy "tiền cũ " nữa .
Hoảng quá tồi vò nát đồng tiền 100 này và nhét xuống khe sàn gỗ của quán .

Có nhưng câu chuyện cỏn còn từ thời thơ ấu nhưng cứ như in vào bộ nhớ , chẳng thể thể nào quên được ....

6789
15-12-2011, 03:25 PM
Hình ảnh vẽ trên đồng tiền và tem nhìn trên đó có rất nhiều dầu ấn của thời gian, bác 6789 có ảnh đồng 5 xu, 1 hào, 5 đồng, 30 đồng hồi 8x không vậy?

Có bao nhiêu ảnh tung hết rồi đó bác :D

Bác nào biết bà cụ trên tờ tiền này tên là gì không?

http://img38.imageshack.us/img38/175/29178473.jpg

Và đây nữa?

http://img37.imageshack.us/img37/1133/93199726.jpg

laototphilao
15-12-2011, 03:40 PM
Đồng 30 đồng nếu không bỏ cũng khó giao dịch trong mua bán, đồng tiền đó bằng thừa

shihamoni
15-12-2011, 04:20 PM
http://img250.imageshack.us/img250/7540/20xub1945pp3.jpg http://img102.imageshack.us/img102/1363/20xu1945xl8.jpg

mum mum
15-12-2011, 04:56 PM
xí ... lượm ...bỏ túi :)

themgaidep
15-12-2011, 08:44 PM
http://img15.imageshack.us/img15/3162/70427241.jpg

Ôi đồng 500 cà chua này làm mình nhớ mãi, hồi đi học cấp 2, nhà nghèo chẳng bao giờ có xu tiền nào, đến tết được rất nhiều các bác chơi cùng hội của Bố mừng tuổi cho nhiều tờ 'cà chua' mới tinh,:)):)):)):)). Thằng bé sướng run người, cất kín một chỗ không dám mua kẹo, chưa bao giờ thằng bé có đống tiền 'cà chua' nhiều như thế.

Đến tối thấy Mẹ thì thầm với Bố đại ý là người ta mừng tuổi con mình thế nào thì nên mừng lại con người ta như thế, thấy mặt Bố trầm ngâm làm thằng bé buồn thiu... đồng 'cà chua' tự nhiên chẳng còn mang lại niềm vui nữa.:-w:-w:-w:-w

huyenmapu
15-12-2011, 09:09 PM
http://img15.imageshack.us/img15/3162/70427241.jpg

Ôi đồng 500 cà chua này làm mình nhớ mãi, hồi đi học cấp 2, nhà nghèo chẳng bao giờ có xu tiền nào, đến tết được rất nhiều các bác chơi cùng hội của Bố mừng tuổi cho nhiều tờ 'cà chua' mới tinh,:)):)):)):)). Thằng bé sướng run người, cất kín một chỗ không dám mua kẹo, chưa bao giờ thằng bé có đống tiền 'cà chua' nhiều như thế.

Đến tối thấy Mẹ thì thầm với Bố đại ý là người ta mừng tuổi con mình thế nào thì nên mừng lại con người ta như thế, thấy mặt Bố trầm ngâm làm thằng bé buồn thiu... đồng 'cà chua' tự nhiên chẳng còn mang lại niềm vui nữa.:-w:-w:-w:-w

Anh lâm học cấp 2 thì khi đó em học cấp 1 đúng không nhỉ? Em nhớ khi đó đồng 500 được mừng tuổi nhiều nhất. Em hôm nay ngồi xem cả buổi cũng là muốn nhìn lại đồng 500 này :x .

Lâm Đệ
16-12-2011, 12:58 AM
Nhìn những đồng tiền này lòng đầy cảm xúc ,có những đồng tiền thuộc về một quá khứ xa xôi khi mình chưa sinh ra trông lạ lẫm như tiền của một quốc gia nào khác .Những đồng một đồng gợi nhớ những phong bao lì xì thời thơ ấu ,cái tết đầu tiên khi theo tầu há mồm từ Hải phòng vào Nam,cái tết mà các bà cụ bán rong ngồi tâm sự bâng quơ
-Mưa trong này khác mưa ngoài mình bà nhỉ ?
-Ừ cái gì cũng khác hết ,mà thôi bà đừng nói nữa tôi khóc bây giờ
Rồi đến những đồng hai đồng mẹ phát cho khi bắt đầu đi học dùng mua gói xôi lạc trên đuờng tới trường ,đồng năm đồng đổi ra khi chơi đánh đáo ,đồng mười đồng ,hai chục khi rủ bạn gái đầu đời đi uống nuớc bị mẹ bắt gặp,về nhà không bị la mà chỉ bị mẹ luờm chỉ ngón tay vào trán
-Khổ ! mới nứt mắt ra đã trai gái rồi
Ôi kỉ niệm ! tuởng như mới ngày hôm qua thế mà giờ đây đã ngồi hát

Em ơi có bao nhiêu
60 năm cuộc đời
20 năm đầu
Sung sướng không bao lâu
20 năm sau
Sầu vương cao vời vợi
20 năm cuối là bao

Em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời
Khi xa em rồi anh biết yêu thương ai
Nên ta yêu nhau thì yêu cho trọn đời
Em ơi ta sống là bao!

Đòi sồng ngắn ngủi chỉ có tình yêu làm cho nó trở thành bất tử !

6789
16-12-2011, 01:13 AM
@Lâm Đệ: Cảm xúc lắm Godfather expert ạ!