PDA

View Full Version : Tổng hợp các ván đấu tại Cup mùa đôngalex_ferguson
10-01-2012, 02:12 AM
VÁN 1

Triệu Thanh Tuấn 1- 0 Phạm Thanh Tùng

1. H2+1 C2.5 2. H8+7 H2+3 3. P7+1 R1.2 4. R9.8 H8+7 5. P3+1 R2+6 6. C2+1 R2-2 7. E3+5 P9+1 8. C8+2 P3+1 9. P7+1 R2.3 10. C8.7 H3+4 11. R8+9 E3+1 12. R8-6 C8+3 13. C7.2 R3+3 14. H1+3 R9+1 15. R8.6 H4-3 16. A4+5 R3-3 17. H3+5 R3.6 18. H5-3 R6.4 19. R6.8 P7+1 20. P3+1 R4.7 21. H3+5 R7.6 22. R1.3 H7+9 23. R3+9 P5+1 24. C++5 R9.8 25. R3-4 R8-1 26. R3.4 R8+6 27. R4.5 E1-3 28. R8+3 H9-7 29. H5+7 A6+5 30. R8.3 H3+5 31. R5+1 C5+4 32. H7+6 K5.6 33. R5.4 ">


Nguyễn Ngọc Hùng 0-1 Nguyễn Thành Công

"1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. R1.2 P7+1 4. R2+4 H2+3 5. P7+1 C8.9 6. R2+5 H7-8 7. H8+7 A4+5 8. R9+1 E3+5 9. R9.6 H8+7 10. R6+3 R1.4 11. R6+5 K5.4 12. H7+6 K4.5 13. C8.7 C2-2 14. H6+7 H7+6 15. P5+1 H6-4 16. H3+5 C9+4 17. P3+1 C9.1 18. P7+1 C2+6 19. P7.6 C1.5 20. C5.6 C2.3 21. P6+1 C3+3 22. K5+1 P7+1 23. C7+5 C3-7 24. H7-8 P7.6 25. H8+6 P6.5 26. H6+4 C3-1 27. H4-5 P5+1 28. H5+7 P9+1 29. H7+9 P5+1 30. H9-7 P5.4 31. C6.4 A5+6 32. C4+4 A6+5 33. C4.2 P9+1 34. H7+5 C5-2 35. C2+3 E7+9 36. H5+3 C3+5 37. C2-3 C3.4 38. P6.7 P9.8 39. E3+1 P8+1 40. H3-2 E5+7 ">
<param NAME="movebegin" VALUE=


Đặng Hữu Trang 0-1 Hoàng Hải

1. C2.5 H8+7 2. P7+1 P7+1 3. H2+3 H2+3 4. R1.2 R9.8 5. R2+6 C8.9 6. R2.3 C9-1 7. P5+1 H3-5 8. C8+4 P3+1 9. R3-1 P3+1 10. H3+5 C9.7 11. R3.6 R8+4 12. P5+1 C2.5 13. H5+7 C5+2 14. H7+5 P5+1 15. R9+1 R8.6 16. C8-1 E3+5 17. C8.5 H7+8 18. H8+7 C7+8 19. A4+5 H8+6 20. H7+5 R6.8 21. R6-1 H6-7 22. C++1 R1.3 23. H5+7 C7.9 24. K5.4 H7+8 25. A5+4 H8-6 26. C-.7 R3+5 27. R6.7 R8+5 28. K4+1 H6+5 29. E7+5 H+-3 30. C7-1 R8-6 31. C7.5 H3+5 32. C+-2 H++7 33. C-.8 H7+8 34. K4.5 R8.5 35. C5.3 H5+3 36. C8-1 R5.8 37. C3.5 A6+5 38. K5.6 H3+2 39. R9.7 C9-1 40. R7+4 H8-6 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="80">Hoàng Đình Quang 1-0 Nguyễn Việt Tuấn

VALUE="1. E3+5 P7+1 2. H2+4 H8+7 3. H8+7 H2+3 4. P7+1 H7+8 5. R1.2 C8+5 6. R2+2 R9.8 7. H7+6 R1+1 8. C8.7 R1.6 9. R9+1 H3-5 10. H6+5 R6+2 11. H5+6 C2.6 12. H6-7 C6.3 13. H4+6 H5+4 14. R9.2 R6.8 15. H6+5 H4-6 16. R++2 A4+5 17. R-.8 H6-4 18. R8.6 H4+3 19. R6+5 R+.4 20. H5+6 C3.4 21. C7+4 H8-7 22. R2+5 H7-8 23. C7.1 H8+7 24. C1.9 H7+8 25. P1+1 H8+7 26. P1+1 ">Vũ Hồng Sơn 0,5 - 0,5 Nguyễn Huy Tùng

VALUE="1. C2.5 C8.5 2. H2+3 H8+7 3. R1.2 P7+1 4. P7+1 C2+4 5. H8+7 H2+3 6. H7+8 R9+1 7. R9+1 R9.4 8. R9.7 R4+6 9. C8.7 R1.2 10. A4+5 C2.3 11. A5+6 C3+2 12. H8+7 R2+6 13. R2+4 R2.3 14. H7+5 E3+5 15. R2-3 H3+4 16. R2.7 H4+6 17. R7.3 H7+6 18. R3.4 H++7 19. R4+4 H7-5 20. R4-2 R3.1 21. C5+4 A4+5 22. C7-1 H5-3 23. R4.9 H3+1 24. C7.1 H1-3 25. A6+5 H3+5 26. C1+5 P7+1 27. C1.9 P7+1 28. E3+5 H5-4 29. C5-1 H4-3 30. C9.7 H3+5 31. P1+1 H5+7 32. P1+1 P7.6 33. P1.2 H7+8 34. P2+1 H8-9 35. C5.9 K5.4 36. C7-3 H9+7 37. P2.3 H7-5 38. P3.4 P6.5 39. C9.6 P5.4 40. C7+3 K4.5 41. P4.5 K5.4 42. P5.6 K4.5 43. C7-2 P4.5 44. C7.5 P5.4 45. C5.9 P4.3 46. C9+1 H5+6 47. C9+4 H6-5 48. C6.8 K5.4 49. C8.6 K4.5 50. P6.7 A5+4 51. P7+1 A6+5 52. K5.4 E7+9 53. C6.8 A5+6 54. C9-4 H5-3 55. C9-1 A4-5 56. C9.5 E9+7 57. C8+1 K5.4 58. C8-5 H3+5 59. C8.6 K4.5 60. P7+1 K5.6 61. C5.4 K6.5 62. P7.6 P3.4 63. C4.5 P4.5 64. E5+3 P5.6 65. A5-6 K5.6 66. C6.4 K6.5 67. C4.9 H5-3 68. C9.6 H3+5 69. C5.9 H5-3 70. C9.4 H3+5 71. C4+2 P6.5 72. C6.5 H5-3 73. C5.6 H3+5 74. C4.5 P5.4 75. A6+5 E7-9 76. C6-1 E9+7 77. A5+4 E7-9 78. A6-5 P4.3 79. C6+5 E9-7 ">


Phạm Văn Huy 0-1 Nguyễn Tiến Cường

1. P7+1 P7+1 2. H8+7 H8+7 3. C2.5 H2+3 4. H2+3 R9.8 5. R1.2 C2+4 6. P5+1 C8+4 7. P5+1 E3+5 8. P5.6 A4+5 9. A6+5 R1.4 10. H3+5 P5+1 11. P6.5 R4+6 12. H5+6 H3-1 13. H7+8 C8-1 14. E7+9 C8.7 15. R2.1 C2.7 16. H8+7 R8+3 17. C8.7 R8.4 18. R9.8 H1+3 19. P7+1 C+.8 20. C5+1 C7.4 21. R8+4 C8-1 22. C5+1 R+.3 23. R8.7 R3.5 24. C5+3 E7+5 25. R7.6 C8-1 26. R6.8 R5.4 27. R8.5 E5-3 28. R1+2 E3+1 29. H7+9 H3+4 30. P5.6 R--1 31. H9+7 R--1 32. R5.7 R-.3Nguyễn Hiền Giang 0,5-0,5 Dương Đình An

1. C2.5 H8+7 2. P3+1 R9.8 3. H2+3 P3+1 4. R1.2 H2+3 5. H8+9 P1+1 6. C8.7 H3+2 7. R9+1 E3+5 8. H3+4 P1+1 9. P9+1 R1+5 10. H4+5 H7+5 11. C5+4 A4+5 12. E3+5 R1.4 13. R9.4 H2+1 14. C7-1 C8+5 15. R4+1 K5.4 16. R4.2 R8+7 17. R2+2 R4+4 18. K5+1 C2+6 19. C7+4 E5+3 20. E5+7 C2.1 21. R2.8 R4-1 22. K5+1 R4-5 23. C5.1 R4+3 24. R8+7 K4+1 25. C1+2 A5+6 26. R8-1 K4-1 27. R8-5 R4.5 28. K5.4 K4.5 29. C1.4 A6-5 30. K4-1 A5-4 31. E7-5 R5.6 32. K4.5 R6-5 33. P7+1 R6.8 34. P7+1 R8+7 35. K5-1 C1+1 36. H9-8 H1+2 37. R8-1 R8.4 38. R8.9 C1.3 39. R9.7 R4-1 40. R7-1 R4.5 41. A4+5 C3-5 42. R7.8 C3.5 43. K5.6 C5+4 44. R8.6 A6+5 45. R6+5 C5.7 46. H8+6 R5-2 47. H6+4 R5.6 48. R6-4 C7-1 49. H4+6 R6.7 50. H6+5 R7-1 51. R6.5 E7+5 52. H5+7 R7.4 53. K6.5 R4-1 54. H7+9 C7-2 55. R5+5 R4.6 56. H9+7 K5.6 57. R5-3 C7+3 58. H7-5 R6-1 59. H5-6 R6+2 60. H6+5 R6-2 61. P1+1 P7+1 62. H5-6 C7.1 63. P1+1 R6.7 64. R5.4 K6.5 65. H6+4 R7.5 66. K5.4 R5.6 67. R4-2 C1-4 68. P1+1 C1-1 69. H4-5 R6+5 70. H5-4 C1.6 71. K4.5 C6+3 72. H4+6 P7+1 73. H6+5 C6-2 74. H5+4 K5.6 75. H4-2 C6.8 76. H2-4 C8.7 77. H4+3 K6.5 78. H3-5 C7.5 79. P1.2 P7.6 80. H5-3 P6.5 81. K5.4 C5.6 82. P2.3 P5+1 83. P3.4 C6.1 84. H3-5 C1.9 85. H5+3 C9-4 86. H3+2 C9.6 87. K4.5 A5+4 88. P4+1 A4+5 89. P4+1 C6.8 90. K5+1 C8+1 91. H2-4 C8+4 92. H4-3 P5.6 93. H3+5 P6.5 94. H5-3 C8-1 95. H3-5 C8.1 96. H5+7 C1-3 ">
Nguyễn Hồng Thanh 0,5-0,5 Mai Quý Lân


1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8
3. R1.2 P7+1 4. R2+6 H2+3
5. P5+1 E3+5 6. H8+7 P3+1
7. H7+5 C2+1 8. R2-2 C8+2
9. P3+1 C2+2 10. P7+1 P7+1
11. R2.3 H7+6 12. R9+1 H6+5
13. H3+5 H3+4 14. H5-7 H4+3
15. C5+4 A4+5 16. H7+5 R8+3
17. C5-1 R1.4 18. R9.7 P3+1
19. H5+7 H3-5 20. R3-2 R8.3
21. A4+5 R4+5 22. E3+5 R3+1
23. C5+1 R4+1 24. E7+9 C2+1
25. R7-1 H5+7 26. H7-6 R3+5
27. E9-7 C8.5 28. H6+8 R4.2
29. P9+1 H7-6 30. C8.9 R2.9
31. K5.4 H6+7 32. E5-3 P9+1
33. C9-1 H7-9 34. R3.4 K5.4
35. R4+3 R9.7 36. E7+5 R7-2
Lê Linh Ngọc 1-0 Nguyễn Thành Đô

VALUE=" 1. H8+7 P3+1 2. C2.5 H2+3
3. H2+3 C8.6 4. R1+1 C6+5
5. R1.7 H8+7 6. A6+5 C6-1
7. P7+1 P3+1 8. H7+6 H3+2
9. H6+5 C2+5 10. H5+3 E7+5
11. R9.8 C2.7 12. R8+5 C6-4
13. P5+1 A6+5 14. R8.2 R1.2
15. P5+1 P3.4 16. P5+1 R2+3
17. P5+1 E3+5 18. R2.5 E5+7
19. R7+8 C6.5 20. R5.6 P4.5
21. R6+3 ">
Lê Quốc Thắng 1-0 Lại Thành Trung

1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8
3. R1.2 H2+3 4. P7+1 P7+1
5. R2+6 C8.9 6. R2.3 C9-1
7. C8.6 A4+5 8. H8+7 C9.7
9. R3.4 E3+5 10. R9.8 C2-1
11. R8+6 H7+8 12. R4.3 H8+7
13. R8.7 H7+5 14. E3+5 R1+2
15. H7+6 P7+1 16. R3-2 C7+6
17. R3-2 R8+4 18. R3+4 P9+1
19. H6+5 H3+5 20. R3.5 R1.4
21. C6+4 C2+5 22. P1+1 P1+1
23. P1+1 R8.9 24. R7-1 R9+4
25. R7.9 R9.4 26. R9+4 A5-4
27. R9-3 R+-2 28. P5+1 R++2
29. A4+5 C2+3 30. R9.8 C2.1
31. R5.4 A4+5 32. P5+1 R--2
33. P7+1 R-.3 34. P5.6 R4.1
35. C6.5 R3+2 36. R8+3Quản Thanh Tùng 1-0 Nguyễn Thăng Long

"1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. R1.2 C8+4 4. P3+1 C2.5 5. C8.6 H2+3 6. C6+5 C5-1 7. H3+4 P3+1 8. P3+1 C5+5 9. A6+5 C8.3 10. R2+9 H7-8 11. H8+7 C5-1 12. R9.8 E7+5 13. H4+5 A4+5 14. P3.4 P3+1 15. R8+7 R1+2 16. H5+7 C3-4 17. H7+5 C5+2 18. E7+5 A5+4 19. R8+1 A4-5 20. H5+7 E5+3 21. H7+5 C3.9 22. R8-2 R1.7 23. P4+1 P7+1 24. R8.9 R7.1 25. R9.7 E3-5 26. P4+1 A5+6 27. H5+4 H8+6 28. R7.1 C9.8 29. R1+2 K5+1 30. H4-5 R1+4 31. R1.2 C8.7 32. R2.3 C7.8 33. H5+3 R1.6 34. R3.2 C8.7 35. P1+1 R6-3 36. H3+1 K5-1 37. P1+1 H6+4 38. P1.2 H4+3 39. R2.6 A6+5 40. P2.3 C7.8 41. K5.6 R6.9 42. H1+2 C8-1 43. R6-3 R9.6 44. P3+1 R6-3 45. R6.2 R6.8 46. R2+2 H3-5 47. P3+1 H5+7 48. R2-1 A5+4 49. K6.5 H7+6 50. R2+1 A4-5 51. P3+1 K5.4 52. A5+4 H6+4 53. K5+1 R8.6 54. R2+1 R6+7 55. R2+1 A5-6 56. R2-3 H4-5 57. R2.5 H5-7 58. R5.6 K4.5 59. K5-1 A6+5 60. A4+5 R6-1 61. R6-2 H7+8 62. K5.6 R6-3 63. K6+1 H8+7 64. K6-1 H7-6 65. K6+1 H6-5 66. K6-1 H5-7 67. K6+1 R6-1 68. R6+2 H7+6 69. R6-2 H6+8 70. K6-1 R6+1 71. K6+1 R6.2 72. P3.4 R2+5 73. K6-1 R2-6 74. R6.2 R2.4 75. A5+6 R4+5 76. K6.5 H8+6 77. K5.4 H6+8 78. K4.5 A5-6 79. R2+5 K5.4 80. R2.4 K4+1 81. R4.5 ">

alex_ferguson
10-01-2012, 02:27 AM
VÁN 2

Nguyễn Huy Tùng 1 - 0 Vũ Duy Cảnh

VALUE="1. C2.5 H8+7 2. P3+1 P3+1 3. H2+3 R9.8 4. R1.2 H2+3 5. H8+9 P1+1 6. C8.7 P1+1 7. R9.8 C8.9 8. R8+7 R8+9 9. H3-2 P1+1 10. H9-8 R1+5 11. C7+3 H3-5 12. R8-1 R1.7 13. C5.3 C9+4 14. E7+5 R7-1 15. C7-1 R7+2 16. H8+7 P1+1 17. A6+5 P7+1 18. K5.6 E7+5 19. C7.6 C9.5 20. H7+5 R7.5 21. K6.5 H7+6 22. C6+4 P1+1 23. P7+1 P9+1 24. C3-1 H5+7 25. H2+3 R5.4 26. C6.8 P1+1 27. C8-1 H7+8 28. R8.5 R4.2 29. C8.7 R2.6 30. C7.8 R6.2 31. C8.6 H6+4 32. R5-2 R2+3 33. A5-6 H4+3 34. A4+5 P7+1 35. E5+3 R2-3 36. C6.7 H3+2 37. E3-5 R2.6 38. R5+1 H8-6 39. H3+2 R6.7 40. H2-1 R7.8 41. R5.1 H6+8 42. R1+1 H8+6 43. R1.9 R8.2 44. R9.4 H6+8 45. C7-1 H2-1 46. C7.5 E5-7 47. C3+3 R2.5 48. H1+3 K5+1 49. C3.5 R5-1 50. H3+5 ">


Nguyễn Thăng Long 1-0 Đặng Hữu Trang

"1. C2.5 H8+7 2. H2+3 P7+1 3. R1.2 R9.8 4. R2+6 H2+3 5. H8+7 P3+1 6. R9+1 C2+1 7. R2-2 E3+5 8. P3+1 P7+1 9. R2.3 H7+6 10. P7+1 P3+1 11. R3.7 C8.7 12. R9.4 H6+7 13. R4+2 H7-8 14. H3+4 H8+6 15. R4+1 A4+5 16. H7+6 C2-2 17. H6+4 C7.6 18. H4+6 R1.4 19. R7+2 R8+4 20. C8.6 R4.3 21. A6+5 R8.7 22. R4.8 C6.7 23. E3+1 C2.1 24. C5+4 R7.4 25. C5-2 H3+5 26. R7+3 E5-3 27. H6+7 R4-3 28. R8.7 C1+5 29. R7+2 C7.5 30. H7-6 C5.4 31. C6+5 E7+5 32. C6.8 ">
Nguyễn Thành Đô 1 - 0 Nguyễn Ngọc Hùng

1. P7+1 P7+1 2. C2.3 E7+5 3. H2+1 H8+7 4. R1.2 H7+6 5. H8+7 A6+5 6. R9+1 C8.6 7. R9.6 R9.6 8. R2+4 H2+3 9. R6+4 C6.9 10. C3.4 P3+1 11. R6-2 C9.6 12. P7+1 E5+3 13. A6+5 P1+1 14. P3+1 P7+1 15. R2.3 E3+5 16. P5+1 P1+1 17. C8.9 R1.2 18. P9+1 C2+7 19. H7-8 R2+9 20. E3+5 R2-4 21. P9+1 R6.7 22. R3+5 E5-7 23. C4+5 A5+6 24. R6+4 H3-2 25. R6.4 H6+4 26. R4-4 H2+3 27. R4.7 E7+5 28. H1+3 R2+1 29. R7+1 R2.7 30. R7.6 R7.9 31. R6+3 H3-2 32. P9.8 R9.2 33. R6.8 H2+1 34. C9+4 P9+1 35. P8+1 R2-1 36. C9.5 K5.6 37. R8.9 R2-2 38. C5-1 R2+2 39. R9-4 E5-3 40. R9.5 P9+1 41. C5.4 E3-5 42. C4-1 R2-2 43. P5+1 P9.8 44. P5+1 R2+2 45. C4-2 R2.4 46. E7+9 K6.5 47. E5+7 R4.6 48. C4.8 R6-1 49. R5.1 R6.5 50. R1+6 K5+1 51. P5.6 ">
<param NAME="movebegin" VALUHoàng Hải 0,5 - 0,5 Quản Thanh Tùng

H8+7 P3+1 2. C2.5 H2+3 3. H2+3 C8.6 4. P5+1 A4+5 5. R1+1 H8+7 6. H7+5 R9.8 7. R1.6 R8+4 8. C8+4 E3+5 9. C8.7 C2+5 10. R9.8 C2.7 11. H5-3 R8+2 12. R8+2 P7+1 13. P5+1 P5+1 14. C7.3 R1.4 15. R6.4 H7-8 16. R8+4 P5+1 17. R4+4 H3+4 18. C3.5 R8-4 19. R4.5 H4+3 20. C+-2 H3-5 21. R5-1 E5-3 22. A4+5 C6.5 23. R5.4 R4+6 24. R8.7 E3+1 25. R7+1 K5.4 26. K5.4 H8+7 27. R7.9 H7+5 28. R9+2 K4+1 29. R4+2 R8.6 30. R4+1 A5+6 31. C5+5 E7+5 32. R9-3 H5+6 33. H3-2 R4.7 34. E7+5 R7.9 35. R9.4 H6+4 36. R4+1 A6+5 37. R4-1 P3+1 38. H2+1 P3.2 39. H1-3 R9.7 40. H3+4 H4-3 41. H4+5 K4-1 42. R4.8 K4.5 43. R8.1 R7.5 44. R1+3 A5-6 45. R1.4 K5+1 46. H5+3 H3+2 47. R4-1 K5-1 48. R4-4 P2.3 49. E5+7 P7+1 50. R4+3 E5+7 51. R4-2 E7-5 52. A5+4 P7+1 53. R4.5 R5-2 54. H3-5Lê Quốc Thắng 0-1 Chu Tuấn Hải
"1. C8+4 P3+1 2. P3+1 H2+3 3. H8+7 H3+4 4. C8.3 E7+5 5. R9.8 H8+6 6. C3+2 H6+7 7. C2.5 H7+6 8. C3.6 R1+1 9. C6-1 C8.4 10. R8+7 C4.3 11. H7-5 R1.7 12. H2+3 H6+7 13. H5+3 R7+4 14. R1+2 A6+5 15. C5+4 R9.7 16. H3-5 R-+3 17. E7+5 R++3 18. C5-2 R+.6 19. H5-7 C3+1 20. R1.2 C3.5 21. A6+5 R6-2 22. R2+7 E5-7 23. R8.6 H4-6 24. R6-1 H6+5 25. R6.5 R7.5 26. P5+1 R6.3 27. H7+6 R3.1 28. P1+1 E3+5 29. R2-4 R1.4 30. P5+1 R5.3 31. P1+1 P9+1 32. R2.1 P3+1 33. E5+3 P3+1 34. R1.4 P3+1 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="68">Phí Mạnh Cường 1-0 Triệu Thanh Tuấn

C2.5 H2+3 2. H2+3 C8.6 3. R1.2 H8+7 4. P7+1 E3+5 5. P3+1 P7+1 6. P3+1 E5+7 7. C8.6 A4+5 8. H8+7 R1.4 9. A4+5 C2+4 10. H7+8 R4+5 11. R9.8 C2.3 12. H8+9 H3+1 13. C5+4 C6.5 14. R8+9 R4-5 15. R8.6 K5.4 16. C5.9 R9+1 17. R2+6 A5+6 18. C9-1 R9.2 19. C9.5 A6+5 20. H3+4 K4.5 21. H4+6 R2+5 22. R2.3 H7-6 23. P9+1 E7+9 24. C6.2 K5.4 25. R3.6 C5.4 26. C2.6 C4-1 27. R6+2 ">Nguyễn Việt Hồng 0-1 Lại Thành Trung

1. C2.6 C8.5 2. H2+3 H8+7 3. P7+1 R9+1 4. R1.2 R9.4 5. A6+5 H2+1 6. R2+4 R4+5 7. E7+5 A4+5 8. R2.4 C5+4 9. H3+5 R4.5 10. P3+1 C2.4 11. C6-2 R1.2 12. H8+6 R5.9 13. C6+7 R9.4 14. C6+2 K5.4 15. C8.6 K4.5 16. R4+2 R2+8 17. R4.3 R2.4 18. R3+1 E7+5 19. R3-1 P5+1 20. R3.5 R--2 21. P9+1 P9+1 22. R9+3 R-.2 23. R9-3 P9+1 24. C6.9 P9+1 25. C9+4 R4-3 26. R9.6 R4+4 27. A5-6 P9.8 28. C9-1 R2+1 29. R5-1 R2.1 30. C9.6 R1+1 31. P3+1 R1.4 32. C6.9 P8.7 33. P3+1 R4.1 34. P3.4 P3+1 35. P7+1 R1-2 36. P7.8 R1+2 37. P4.5 R1.2 38. P8.9 H1+3 39. P5.6 H3+4 40. R5-1 H4+3 41. A4+5 R2.4 42. P6.5 H3-4 43. P9+1 H4+2 44. R5.7 H2-3 45. P5+1 E3+5 46. P9.8 R4.5 47. P8.7 H3-5 48. P7.6 H5+7 49. R7.3 P7.6 50. R3.2 R5.4 51. P6.7 R4.5 52. P7.6 P6.7 53. R2.3 P7.6


Hoàng Đình Quang 0-1 Nguyễn Văn Nam

1.E3+5 C8.4 2. p3+1 h8+7 3. c2.4 p3+1 4. h2+3 r9.8 5. h8+7 h2+3 6. h3+4 r8+6 7. a6+5 e3+5 8. r1.3 r8.6 9. h4+3 h3+4 10. c8.9 c2+5 11. r9.8r1.2 12. c9+4 r2+3 13. c9+3 a4+5 14. c4.2 h4+3 15. r3+2 h3-4 16. c2+4 c4+1 17. h3+5 e7+5 18 c2.6 p3+1 19. c6.7 k5.4 20. c7+3 k4+1 21 e7+9 p3+1 22. r8.6 r2+1 23.e9+7 p3+1 24. c7-7 h7+6 25. p3+1 c2+2 26. r6+2 h6+5 27. r6+1 k4-1 28. c7.6 k4.5 29. c6+3 r2.1 30. r3+2 r6.9 31. r3.5 h5+7 32. r6.1 h7-9 33. r5.1 h9+7 34. c6-3 h7-5 35. r1-1 r1+2 36. p3.4 h5-3 37. r1.9 h3+1 38. c6.8 h1-2 39. c8.7 k5.4 40. c7+7 k4+1 41. c7-8 c2-3 42. a5+6 a5+4 43. c7.5 h2+4 44.p4+1 c2.8 45. c5.6 h4+5 46. p4.5 c8.5 47. a6-5 k4.5 48. c9-6 h5-7 49.a5+6 h7-5 50. p5.6 c5.2 51. a4+5 p9+1 52. p6+1 k5.6 53. c9+5 e5+3 54. c6.7 k6.5 55. a5+4 c2-3 56. c9-8 p9+1 57. c7.6 p9.8 58. a4-5 h5+6 59. k5.6 h6+4 60. c9+3 h4-2 61. c9.4 h2-3 62. c4.7 h3-5 63. p6.7 h5+4 64. c7-2 p8.7 65 p7.6 p7.6 66. p6.7 p6+1 67. p7.6 h4+2 68. c7+2 c2.8 69. c7.8 h2+3 70. c8.6 c8.4 71. c6+2 p6.7 72. p6.7 p7+1 73. p7.6 p7+1Nguyễn Việt Tuấn 1-0 Nguyễn Đình Hoàng

1. C2.5 H2+3 2. H2+3 C8.6 3. R1.2 H8+7 4. P3+1 P3+1 5. H8+9 E3+5 6. R9+1 C2.1 7. R9.4 A4+5 8. R2+6 R1.2 9. C8.7 P1+1 10. R2.3 R9+2 11. R4.6 R2+5 12. E3+1 P3+1 13. P7+1 R2.3 14. C7+1 H3+2 15. C7-2 C1.3 16. R3.4 H2+4 17. R6+2 H7+6 18. P3+1 C3.4 19. H9+7 R3.2 20. H7+6 R2.3 21. C7.6 C4+1 22. R4.5 E5+7 23. C6+3 C4+2 24. H6+8 C6.4 25. H8-7 C-+4 26. H3+4 R9.3 27. H7+8 C+.2 28. H8-6 E7-5 29. H6+7 ">Nguyễn Tiến Cường 1-0 Dương Văn Long

1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. P7+1 P7+1 4. H8+7 H2+3 5. H7+6 C8.9 6. R1+1 C2+3 7. R1.6 C2.4 8. R6+3 R1.2 9. C8.7 R2+4 10. C5.6 H7+6 11. R6-1 C9.7 12. E7+5 H6+7 13. A6+5 E3+5 14. R9.7 P9+1 15. C7+4 A6+5 16. C7.6 R2+3 17. P7+1 P1+1 18. P7+1 H3-2 19. C+-1 P5+1 20. P7.6 R8+8 21. C+.7 P5+1 22. C7.5 R2-3 23. C5+1 P5+1 24. R6.5 R2.4 25. P6.7 H7-6 26. R5+1 R8-2 27. R5.8 R8-3 28. C5+2 H2+4 29. H3+5 H6+5 30. C5-5 R4.5 31. C5.6 R8.3 32. R7.8 H4+5 33. C+.2 C7.8 34. R-+3 H5+3 35. R-.4 R5+1 36. R8+4 R5-2 37. R8.2 C8+1 38. E5+7 H3+5 39. C6.5 R5.4 40. R4.5 R3+2 41. C5+2 C8.5 42. E3+5 R3.4 43. C2+3 R--1 44. C2.1 A4+5 45. C1+3 A5-6 46. R5.4 ">
Mai Quý Lân 0-1 Nguyễn Hiền Giang


1. P7+1 P7+1 2. H8+7 H8+7
3. C8.9 H2+3 4. C2.6 R9.8
5. H2+3 C2+4 6. R9.8 C2.3
7. E3+5 R1.2 8. R8+9 H3-2
9. A4+5 H2+3 10. R1.4 C8.9
11. P5+1 R8+7 12. H3+5 R8-2
13. P3+1 P7+1 14. C6+2 C3.9
15. R4.3 C++3 16. R3+4 R8+4
17. A5-4 H7+6 18. H5-3 R8-3
19. A4+5 P9+1 20. R3.4 R8+3
21. R4-4 R8.6 22. K5.4 C-.6
23. K4.5 H6+7 24. H7+5 C6.8
25. A5+6 C8.5 26. C9.7 H3-5
27. H5+3 C5+3 28. A6-5 H5+7
29. C6-1 P9+1 30. H-+5 H++6
31. H3-2 H6-8 32. C7.2 P9.8
33. C6.8 H7+6 34. H5-7 P8+1
35. C2.4 P8.7 36. C4+2 P7.6
37. C8+1 P5+1 38. C8.5 P5+1
39. C4.3 H6+7 40. H7+8 H7+9
41. H8+7 H9+7 42. K5.4 C9-5
43. C3+1 E7+5 44. C3.4 C9+1
45. K4+1 C9.6 46. A5+4 P6+1
47. K4.5 C6.8 48. K5.6 P6.5
49. A6+5 H7-6 50. C4.5 H6-5
51. H7-5 P-+1 52. H5-3 P-.4
53. H3+5 C8.4Nguyễn Thành Công 1-0 Lê Linh Ngọc


1. C2.5 H8+7 2. H2+3 P7+1
3. R1.2 R9.8 4. R2+6 H2+3
5. P7+1 C8.9 6. R2.3 C9-1
7. H8+9 R8+5 8. C8.6 H3-5
9. R3-1 R8.4 10. A4+5 E3+5
11. R3-1 R4-1 12. R9.8 H5-3
13. R3+2 C9.2 14. R8+7 H3+2
15. R3+1 P3+1 16. C5+4 A4+5
17. R3+2 R4-1 18. C5-2 P3+1
19. R3-2 C2.3 20. E7+5 R4.5
21. C5.2 R5.8 22. P3+1 H2+4
23. R3.5 H4+6 24. R5-1 R8-1
25. P3+1 H6+7 26. C2+2 H7+5
27. E3+5 R1+2 28. C2.3 R8.7
29. R5.7 C3.2 30. C3.5 A5-4
31. C5-1 R1.3 32. R7.5 C2.5
33. R5.9 R7.5 34. C5.8 R5+2
35. C8+4 R3-2 36. C8-3 P3.4
37. C8.5 C5.7 38. P3.4 R5.6
39. P9+1 R3+4 40. R9.6 R6-1
41. H9+8 R3.5 42. H8+9 K5+1
43. H9+7 K5.6 44. H7+6 K6.5
45. H6-7 K5.6 46. R6-2 R5.7
47. H7-6 R6-1 48. C5.4 R6.8
49. C4-6 R8+6 50. R6.4 K6.5
51. R4.5 K5.6 52. H6+4

alex_ferguson
10-01-2012, 02:48 AM
VÁN 3


Nguyễn Ngọc Hùng 0-1 Phạm Việt Hồng

1. C2.5 H2+3 2. H2+3 C8.6 3. R1.2 H8+7 4. P7+1 P7+1 5. C8.6 A4+5 6. H8+7 H7+6 7. R9.8 R1.2 8. R8+6 C2.1 9. R8.7 E3+5 10. C5+4 R2.4 11. A6+5 R4+6 12. C6.4 H3+5 13. C4+5 C1.6 14. R7.5 R4.3 15. H7-6 R3+3 16. R5-1 H6+7 17. R2+4 R3-3 18. P9+1 P9+1 19. H6+5 R3+3 20. A5-6 P9+1 21. R2.6 H7+5 22. E3+5 R3-2 23. H3+4 P9+1 24. R5.8 A5-4 25. H4+6 R3.5 26. A6+5 R9+3 27. R6.4 A6+5 28. P7+1 R9.4 29. R8-1 R5.3 30. R8.7 C6.8 31. A5-6 C8+7 32. A4+5 R3.7 33. K5.4 R7+2 34. K4+1 C8-7 35. R4+2 R4.6 36. H6+4 C8.6 37. H4-6 P7+1 38. P7+1 P7.6 39. A5+4 P6+1 40. R7.4 R7-1 41. K4-1 P6+1 42. K4.5 P6+1 ">
<param NAME="movebegin" VALUE=Vũ Duy Cảnh 1 - 0 Hoàng Đình Quang

1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. R1.2 P7+1 4. P7+1 C8+4 5. H8+7 H2+3 6. R9+1 E3+5 7. R9.6 A4+5 8. C8+2 R1.3 9. P3+1 P3+1 10. P7+1 P7+1 11. P7+1 P7+1 12. H3-5 H3-4 13. H7+6 C2.4 14. R6.7 R3.2 15. C8+2 C4+2 16. P5+1 R2+2 17. C5.8 R2.4 18. C++3 H4+2 19. P7+1 R4+1 20. P7.8 C4.8 21. R2+3 P7.8 22. C-+6 C8-3 23. H6+8 R4-1 24. C+.9 C8.2 25. P8+1 R8+4 26. R7+8 R4-2 27. H8+9 R8.4 28. H9+7 R+-3 29. R7.6 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="


Vũ Hồng Sơn 0-1 Phạm Thanh Tùng

1. H8+7 P3+1 2. P3+1 H2+3 3. H2+3 H8+9 4. R9+1 R9+1 5. R9.6 R9.7 6. R6+5 P7+1 7. P3+1 R7+3 8. R6.7 E3+5 9. H3+2 C8.6 10. E3+5 C2-1 11. A4+5 P9+1 12. R1.4 A4+5 13. R4+3 C2.3 14. R7.8 R7+1 15. R4+4 R7.8 16. R4-5 H9+7 17. C2.3 H7+6 18. C3+2 H3+4 19. R8.7 R1.2 20. C8+2 C3-1 21. A5-4 R8+3 22. C8.5 R2+7 23. R7.6 R8-4 24. H7-5 C3+6 25. H5+3 H6+7 26. R4.3 H4+5 27. R3-1 P5+1 28. R6-3 H5-7 29. R3+3 C3+2 30. C5-1 C3.9 31. P1+1 C9+1 32. R3-4 C9.8 33. C5.2 C8-1 34. P1+1 R8.9 35. A4+5 R9.8 36. R3+1 C8+1 37. R3.2 C8.9 38. C2-1 C9-4 39. C2.8 R8+4 40. R6.5 R8+1 41. A5-4 C9+4 42. E5-3 R8.7 43. K5+1 R7-1 44. K5+1 R7-4 45. C8+3 C9-5 46. C8-3 P3+1 47. K5.6 P3.4 48. A6+5 P5+1 49. R5.7 R7.2 50. C8.7 C9.4 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="100">Nguyễn Huy Tùng 0,5 - 0,5 Nguyễn Thành Công

VALUE="1. C2.5 H8+7 2. P3+1 R9.8 3. H2+3 P3+1 4. R1.2 H2+3 5. H8+9 P1+1 6. C8.7 H3+2 7. R9+1 E3+5 8. H3+4 R1+3 9. C5.3 R1.4 10. C7.5 A4+5 11. R9.4 R4+2 12. P3+1 E5+7 13. C3+2 R4+2 14. A4+5 R4+1 15. H4+5 H7+5 16. C5+4 E7+5 17. C3+2 R8.7 18. R2+6 P3+1 19. R4+4 H2+4 20. R4.6 C2.3 21. C5-2 P3.2 22. H9-7 C3+1 23. C3+1 C3.5 24. R2.5 C8+2 25. C5+1 C8.5 26. R5-1 R7+2 27. R5-1 R4.3 28. R5.6 R3+1 29. R-.8 R3-3 30. R8+5 E5-3 31. R6.9 E7-5 32. R9.5 R7+7 33. A5-4 ">


Dương Văn Long 1-0 Lê Trọng Vũ

c2.5 h8+7 2. H2+3 p7+1 3. R1.2 r9.8 4. R2+6 h2+3 5. P7+1 e3+5 6. H8+7 c2+1 7. R2.3 h3-5 8. H7+6 p3+1 9. H6+7 p3+1 10. C8.9 r1.3 11. C5.7 r3+2 12. R9.8 p3+1 13. R8+6 p3+1 14. C9+4 e5-3 15. H7-6 c8+1 16. R8.7 r3+1 17. H6+7 h5+3 18. C9-2 p9+1 19. H3-5 h7-5 20. H5+7 c8+6 21. H-+6 r8+2 22. H6+5 r8.6 23. A6+5 h3+5 24. R3.5 c8-8 25. C9.5 r6+1 26. H7+5 r6-1 27. R5.6Nguyễn Thúc Hiền Giang 1-0 Hoàng Hải
C2.5 H2+3 2. H2+3 C8.6 3. P3+1 P3+1 4. C8.7 E7+5 5. H8+9 R1.2 6. R9.8 C2+4 7. R1.2 H8+7 8. P7+1 C2.3 9. R8.9 P3+1 10. P3+1 P7+1 11. R2+4 C6+4 12. R2.7 H3+4 13. P5+1 C6.7 14. E3+1 C3.5 15. A6+5 R2+6 16. P5+1 P5+1 17. R7.6 H4-3 18. R9.8 R2.1 19. K5.6 A4+5 20. C5+3 H7+5 21. R6+4 C5.4 22. C7+7 C4-2 23. C7.9 C7.4 24. R6-3 H3+4 25. R8+9 A5-4 26. R8-6 A4+5 27. R8.9 C4-1 28. R9+1 R9.8 29. R9.6 H5-3 30. H9+7 R8+3 31. H7+6 R8.4 32. H3+5Triệu Thanh Tuấn 0-1 Nguyễn Thăng Long

"1. E3+5 H2+3 2. P7+1 C8.5 3. H8+7 H8+7 4. H2+4 P5+1 5. C8+4 C5+1 6. C8-2 R1+1 7. R9+1 R9+1 8. H7+6 C5+3 9. H4+5 P5+1 10. H5+3 P5.4 11. C8.6 H3+5 12. C6.5 C2.5 13. C5+3 E3+5 14. H3+5 R9.8 15. C2.4 R1.4 16. H5+7 R4+2 17. H7-8 H5+6 18. P7+1 R4.2 19. H8+6 H6+4 20. C4+1 H7+5 21. R9.6 H5+3 22. R6+2 H3+4 23. R1+1 R2.4 24. C4.5 H4-5 25. H6-8 R8.4 26. A4+5 R+.2 27. H8-9 R4+5 28. C5+1 R2+2 29. C5.1 P9+1 30. P9+1 R2.8 31. R1.4 P9+1 32. P1+1 R8+4 33. A5-4 R4.6 34. R4+2 H5+6 35. A6+5 R8-4 ">
Quản Thanh Tùng 0,5-0,5 Dương Đình An

1. C2.5 H2+3 2. H2+3 R9+1 3. R1.2 H8+9 4. P7+1 C8.7 5. C8.7 E3+5 6. R2+7 R9.4 7. H8+9 R4+3 8. R9.8 R1+2 9. C7+4 C7-1 10. R8+1 C7.2 11. R8.7 H3-2 12. C7+1 C-.3 13. C5+4 A4+5 14. C7.9 C2.8 15. C9+2 H2+3 16. C5.8 K5.4 17. A6+5 C3.2 18. P3+1 P7+1 19. P3+1 C8.7 20. H3-1 R4.7 21. R7.6 R7.4 22. H9+7 H9+7 23. P5+1 H7+6 24. A5+4 C7+3 25. C8-2 K4.5 26. A4+5 C7+1 27. P7+1 R4.3 28. K5.6 A5+4 29. R6+6 C2+1 30. R6+2 K5+1 31. R6-1 K5-1 32. C8.4 R3+2 33. E7+5 C7.1 34. C9-6 R3.1 35. K6.5 R1.9 36. C4+3 H3-2 37. R6-1 C2.3 38. C4-1 R9+2 39. C4.5 A6+5 40. K5.6 K5.6 41. C5+2 R9-4 42. C5.1 R9.2 43. P5+1 R2.5 44. C1+1 E7+9 45. C1.8 C3+4 46. R6-4 C3-2 47. C8-8 C3.4 48. R6.4 K6.5 49. A5-4 E9-7 50. R4+3 R5+2 51. C8.5 R5.4 52. K6.5 C4.8 53. C5.2 C8.5 54. A4+5 R4.8 55. C2.4 R8.1 56. C4-1 P1+1 57. R4.1 R1.4 58. R1.9 R4-2 ">
Phạm Văn Huy 0,5-0,5 Lê Quốc Thắng

1. H2+3 P7+1 2. C8.5 H8+7 3. H8+7 H2+3 4. P7+1 R1.2 5. R9.8 C8+2 6. R8+6 E7+5 7. R1+1 A6+5 8. R1.4 R9.6 9. R4+8 K5.6 10. P5+1 C2.1 11. R8+3 H3-2 12. H3+5 H7+6 13. P3+1 H6+5 14. H7+5 C1+4 15. P3+1 E5+7 16. C2.1 C1.9 17. C1+4 H2+1 18. C5.9 H1-3 19. C1.7 H3+4 20. C7.5 H4+5 21. A6+5 P1+1 22. C9.7 E3+5 23. C5.8 P1+1 24. C8+3 K6+1 25. H5+3 C9.7 26. H3+1 A5+6 27. C8-3 K6-1 28. C8.5 A4+5 29. H1+2 P1.2 30. C7.4 K6.5 31. C4+2 K5.4 32. E7+5 P2+1 33. C4.2 C7.6 34. C2-1 P2.3 35. C5.9 C6-2 36. C9-2 H5-4 37. P7+1 H4+5 38. P7.6 C6+4 39. E5+7 H5+7 40. C2.7 C8.4 ">
Lê Linh Ngọc 1-0 Nguyễn Việt Tuấn

1. H8+7 P3+1 2. C2.5 C8.5 3. H2+3 H8+7 4. R1+1 C2.3 5. R1.6 R9+1 6. R6+4 C3+4 7. P3+1 R9.3 8. C8+5 R3+1 9. C8.5 E7+5 10. R9.8 H2+1 11. P5+1 R1.2 12. R8+9 C3+3 13. A6+5 H1-2 14. H7+5 R3.2 15. P5+1 H2+3 16. R6+1 C3.1 17. K5.6 R2+7 18. K6+1 H3+2 19. R6+3 K5+1 20. R6-1 K5-1 21. P5+1 H2+3 22. H5-7 H7+5 23. R6-5 R2-1 24. K6-1 P3+1 25. H3+5 H3+1 26. C5.9 P3.4 27. H7+6 H5+3 28. R6-1 R2+1 29. K6+1 R2-6 30. H6+4 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="59">Lại Thành Trung 0-1 Nguyễn Thành Đô

1. C2.4 P7+1 2. H2+1 H8+7
3. R1.2 R9.8 4. H8+7 C8+5
5. E7+5 H7+6 6. A6+5 C2.7
7. C4+2 H2+3 8. P7+1 C8-3
9. P1+1 R1+1 10. R9.6 E7+5
11. H7+6 H6+4 12. R6+4 R1.2
13. C8.7 R8+1 14. C7+4 C8+2
15. C4+3 R2+8 16. A5-6 A4+5
17. C4.7 C7.3 18. A4+5 P5+1
19. C7.6 R2-6 20. P7+1 C3.4
21. P7.6 R8+1 22. P5+1 R2.4
23. P5+1 R4.3 24. R6.8 C8.1
25. R2+7 C4.8 26. R8.9 C1.2
27. R9.8 C2.1 28. R8-1 C1-2
29. R8+1 E5-7 30. H1+2 C1+5
31. R8-4 C8.1 32. H2-4 E7+5
33. H4-6 R3.2 34. R8.7 C+.2
35. P5.4 P1+1 36. H6+7 R2+2
37. K5.4 P1+1 38. P6.5 E5+3
39. K4+1 C1.3 40. R7+2 R2+1
41. R7.9 R2.6 42. A5+4 R6.7
43. A6+5 C2-1 44. K4-1 C3.8
45. K4.5 C8+7 46. A5-4 C2.6
47. R9+2 R7+3 48. R9+5 R7-3
49. K5+1 C6.9 50. E5-3 R7+2
51. K5-1 C9+1 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="59">
Nguyễn Văn Nam 0-1 Phí Mạnh Cường
P7+1 C2.3 2. E7+5 H2+1 3. H8+7 R1.2 4. C8.9 C8.5 5. H2+3 H8+7 6. H7+6 R9.8 7. R1.2 R8+4 8. P3+1 R8.4 9. C2+2 R2+7 10. C9+4 P7+1 11. C9-2 P7+1 12. P7+1 P3+1 13. C9.3 H7+8 14. A4+5 P3+1 15. H6-4 P3+1 16. C3+1 H1+3 17. C2.3 E7+9 18. R2+5 E9+7 19. R2+1 H3+4 20. R2.4 C3+1 21. R4-2 C5.1 ">Đặng Hữu Trang 0-1 Mai Quý Lân


1. A4+5 E7+5 2. H2+3 P7+1
3. P7+1 H8+7 4. H8+7 H2+1
5. P9+1 R1+1 6. C8.9 C2+4
7. R9.8 C2.7 8. E3+5 R9+1
9. C2.1 C8.9 10. P5+1 R1.6
11. R8+3 C7.6 12. R1.2 P7+1
13. R2+7 R6+1 14. C1-2 H7+6
15. R2-2 H6+7 16. C9+4 P3+1
17. P7+1 C6.9 18. H3+1 C9+4
19. E5+3 H7+9 20. E3-1 C9+3
21. R2-3 R9.7 22. A5+4 R7+8
23. K5+1 R7-1 24. K5-1 R6.7
25. H7+5 R++1 26. K5+1 R-+6
27. K5+1 R+.4 28. A4-5 R4.3
29. R2.3 R7.8 30. R8.6 C9.5
31. K5.6 A6+5 32. R6.8 C5-3
Chu Tuấn Hải 1-0 Nguyễn Tiến Cường

"1. C2.5 H8+7 2. H2+3 P7+1 3. R1.2 R9.8 4. R2+6 H2+3 5. P7+1 C8.9 6. R2.3 C9-1 7. P5+1 A4+5 8. P5+1 C9.7 9. R3.4 P7+1 10. H3+5 P7+1 11. H5+6 R8+8 12. H8+7 H7+8 13. R4.3 H8+6 14. R3+2 H6+4 15. A4+5 H4+3 16. K5.4 H++1 17. H6+7 P5+1 18. R3.4 P7.6 19. R4-5 E3+5 20. H-+5 R8-4 21. C8+3 P5+1 22. C5+2 R8.5 23. R4+1 R1.3 24. P7+1 R5+1 25. R4.5 R3+2 26. P7.6 E5-3 27. R5.4 R3.7 28. H5+3 C2.6 29. R4.7 H1-2 30. C8+4 A5-4 31. R7.5 A6+5 32. E7+5 R7+2 33. H3+5 R7.6 34. K4.5 H2-4 35. H5+4 R6-2 36. R5.7 R6.2 37. C8.9 R2+2 38. R7+2 E7+5 39. P6+1 R2.3 40. R7-1 H4-3 41. P6.7 P1+1 42. P1+1 K5.6 43. A5+4 K6.5 44. A6+5 K5.6 45. C9.8 P1+1 46. P9+1 H3+1 47. C8-5 H1+2 48. C8+2 H2-4 49. C8.1 H4-5 50. P7.8 H5-7 51. C1.2 ">

alex_ferguson
10-01-2012, 03:09 AM
VÁN 4


Nguyễn Việt Tuấn 1-0 Lại Thành Trung

1. C2.5 C8.5 2. H2+3 H8+7 3. R1.2 R9+1 4. P3+1 R9.4 5. H8+7 H2+3 6. P7+1 R1+1 7. E7+9 R4+5 8. H3+4 R4.3 9. R9.7 R1.4 10. R2+5 R3.1 11. R2.6 R4.6 12. C8+2 R1-2 13. R6+1 P3+1 14. R6.7 P3+1 15. E9+7 H3-5 16. A6+5 E3+1 17. R-.6 H5-3 18. H4+5 R6+3 19. R6+8 R1.2 20. H5+7 A6+5 21. R7.6 C5+5 22. E7-5 H3+4 23. H+-8 C2+3 24. H8-6 ">Nguyễn Ngọc Hùng 0 - 1 Đặng Hữu Trang

1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. R1.2 C8+4 4. P3+1 C2.5 5. C8.6 R1+2 6. H8+9 R1.4 7. A4+5 R4+3 8. R9.8 H2+1 9. P9+1 R4.7 10. R8+4 P7+1 11. R8.4 A6+5 12. R4+2 R8+2 13. E3+1 R7.1 14. H3+4 C8-1 15. P1+1 P1+1 16. R2+2 C5+4 17. K5.4 C5.6 18. H4+6 C6-2 19. H9+8 P3+1 20. H8-6 R1.6 21. K4.5 R6+1 22. H-+4 P7+1 23. E1+3 P5+1 24. R4.3 R6-1 25. H6+7 E7+5 26. C5.3 H7-6 27. C6+4 C8+1 28. E3-5 R6+1 29. C6.1 C6.8 30. R2.1 C-.7 31. R1.2 C7.8 32. R2.1 C+.3 33. H7-5 C3.5 34. P1+1 R8.6 35. R1-2 H6+8 36. R3.2 H8+9 37. R2+3 R--2 38. R2-4 H9+7 39. H5-3 E5+7 40. R2.3 H1+3 41. C3+2 P3+1 42. C3.2 E3+5 43. R3-1 R-+2 44. C2+5 K5.6 45. R3+5 K6+1 46. R3-9 E5+7 47. P1.2 E7-9 48. P2+1 H3+4 49. P2.3 H4-5 50. R1.2 H5+7 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="10Phạm Thanh Tùng 1 - 0 Quản Thanh Tùng

1. C2.5 H2+3 2. H2+3 H8+7 3. P7+1 R9.8 4. R1.2 P7+1 5. R2+6 E3+5 6. H8+7 C8.9 7. R2.3 R8+2 8. R9+1 C2-1 9. R9.4 A4+5 10. P5+1 R1.4 11. C8+4 R4+4 12. P5+1 R4.5 13. H7+6 H7-8 14. H6+7 R5.4 15. R4+3 C2.3 16. H7-6 R4-1 17. C8+1 H3+4 18. R4.5 R8+4 19. C8-4 R8+2 20. P7+1 R8.3 21. P7.6 R4+1 22. E7+9 C3+4 23. R5+2 R4+1 24. R5.7 R4+1 25. R7+3 R4-6 26. R7-1 H8+7 27. H3+5 C3.7 28. R7-7 C7-2 29. R7+5 R4+6 30. C8+6 K5.4 31. R7.3 C9+4 32. H5+4 C9-1 33. R3.6 R4-3 34. H4+6 H7+5 35. C5.6 A5+4 36. C8-3 H5+6 37. H6+4 A4-5 38. C8.6 H6-4 39. H4-2 C9.5 40. C+.1 H4+5 41. A4+5 P1+1 42. H2-4 H5-3 43. K5.4 H3-5 44. C1.6 K4.5 45. C-.5 C5.6 46. C5+2 P1+1 47. P9+1 C6.1 48. E3+5 C1-1 49. C6-1 C1+2 50. C5.1 C1-5 51. C1+5 E5+3 52. H4-5 H5+4 53. C6-1 A5+6 54. A5+6 C1.7 55. C1-3 A6+5 56. C1.3 E7+5 57. A6+5 A5+4 58. K4.5 C7.5 59. H5+6 C5+6 60. K5.4 C5-3 61. C6.5 H4-6 62. C3.2 H6+5 63. C5+3 ">
<param NAME="movebegin" VALUEPhí Mạnh Cường 1-0 Chu Tuấn Hải

C2.5 C8.5 2. H2+3 H8+7 3. R1.2 R9+1 4. R2+4 R9.4 5. H8+9 H2+3 6. C8.7 R1.2 7. R9.8 C2+4 8. A4+5 P7+1 9. P9+1 H7+6 10. H9+8 R4+4 11. R2.6 H6+4 12. H8+6 H3-5 13. C5+4 R2+4 14. C7.6 H4+6 15. R8+3 R2.4 16. R8+1


Lê Trọng Vũ 1 - 0 Hoàng Đình Quang


1. C2.5 H8+7 2. P3+1 P3+1 3. H2+3 H2+3 4. R1.2 R9.8 5. H8+9 P1+1 6. C8+4 H3+2 7. C8.3 E7+5 8. R9+1 P1+1 9. P9+1 R1+5 10. R2+4 H2+3 11. P3+1 P3+1 12. C3.4 C8-1 13. P3+1 C8.3 14. C5+4 H7+5 15. R2+5 C2+7 16. C4.1 H5+4 17. R9.4 A4+5 18. C1+3 K5.4 19. R2-1 K4+1 20. R4+5 R1-3 21. R4.6 R1.4 22. R6+1 K4+1 23. R2-3 E5+7 24. H9-8 H3+4 25. A6+5 H-+6 26. K5.6 C3+3 27. R2+2 E3+5 28. E7+9 P3+1 29. A5+4 H6-5 30. H8+6 ">
Nguyễn Thăng Long 0,5 - 0,5 Nguyễn Huy Tùng

VALUE="1. P3+1 C8.7 2. C2.5 C2.5 3. H2+3 H2+3 4. H8+9 R9+1 5. R1.2 H8+9 6. R9.8 R9.4 7. A4+5 R4+4 8. C5.6 P5+1 9. C6.5 A4+5 10. R2+5 R4.7 11. R2.5 C5+1 12. C8.7 R7+1 13. P9+1 P7+1 14. R8+8 P7+1 15. R5.3 C7-1 16. R8-1 E3+5 17. R3.4 C5+4 18. E7+5 H3+5 19. P5+1 H5+4 20. C7.6 P7.6 21. H3-2 P6.5 22. H2+1 R7.9 23. R4+3 C7+3 24. H9+8 P5+1 25. H8+6 H9+7 26. R4-2 P5+1 27. E3+5 H4+6 28. H6+8 H6+4 29. A5+6 C7.4 30. R4.3 R1.4 31. E5-3 R9.5 32. A6+5 C4-1 33. H8-7 C4+2 34. H7+6 R5.4 35. E3+5 C4+2 36. A5+6 R++1 37. K5+1 R+-4 38. R3.6 R4+3 39. H1+3 P3+1 40. R8-3 P9+1 41. H3+5 R4.5 42. H5-4 R5.9 43. R8.4 P9+1 44. H4+5 P9+1 45. H5+4 R9.7 46. R4-1 P9+1 47. R4+1 P9.8 48. H4-3 P8.7 49. R4+2 R7+1 50. R4.9 P7+1 51. R9.1 R7.4 52. R1.4 K5.4 53. H3-2 R4+4 54. K5-1 R4+1 55. K5+1 R4-1 56. K5-1 R4+1 57. K5+1 R4-3 58. R4-3 R4+2 59. K5-1 R4+1 60. K5+1 R4-1 61. K5-1 R4-1 62. R4-1 R4+2 63. K5+1 R4-1 64. K5-1 R4-2 65. R4+1 R4+3 ">Nguyễn Thành Đô 0,5-0,5 Dương Văn Long

1. C2.4 P7+1 2. H2+1 H8+7
3. R1.2 R9.8 4. R2+4 H2+3
5. P1+1 R1+1 6. H8+7 R1.6
7. A6+5 C8.9 8. R2.6 R8+8
9. E7+5 P9+1 10. C8-1 R8-4
11. P1+1 R8.9 12. H1+2 R9+1
13. R9.6 P3+1 14. C8+3 H7+9
15. H2+1 R9-2 16. P7+1 P3+1
17. R+.7 E3+5 18. R7+2 C2-2
19. C8+2 R9+3 20. C8.5 H3+5
21. R7.5 R6.3 22. R6.8 C2.3
23. H7+6 R3+3 24. C4+6 C9.6
25. R5+1 A6+5 26. R5-3 R9-5
27. R8+7 K5.6 28. H6+5 R3+2
29. R8-2 R9.7 30. P3+1 C3+2
31. R8.3 R7+3 32. P3+1 C3.5
33. H5-4 C5+4 34. K5.6 K6+1
35. H4+3 C6.7 36. R5.4 A5+6
37. H3-5 A4+5 38. P3+1 C7.9
39. P3+1 R3-4 40. R4.8 R3-2
41. A5+6 R3.4 42. K6+1 K6-1
43. R8.2 R4+4 44. R2+5 K6.5
45. R2.3 A5-6 46. H5+3 C9+3
47. H3-2 A6-5 48. R3.1 C9-1
49. H2+3 C5.4 50. K6.5 C9.5
51. H3-5 R4.5 52. R1-3 P1+1
53. R1.6 C4.5 54. K5.6 R5.2
55. R6-3 C5-4 56. A6-5 C5.4
57. R6.7 R2.4 58. A5+6 R4.3
59. R7.6 R3+2 60. R6+2 R3.1
61. K6.5 C4-2 62. E5-7 R1.5
63. E3+5 P1+1 64. K5-1 P1+1
65. A6-5 R5-4 66. R6-2 R5.1
67. P3+1 C4.2 68. P3.4 C2+1
69. R6.4 C2+5 70. A5-6 R1.6
71. R4+4 A5+6 72. A4+5 A6+5
73. P4.5 K5+1 ">
Nguyễn Đình Hoàng 0-1 Vũ Hồng Sơn

1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. R1.2 P7+1 4. R2+6 H2+3 5. P7+1 C8.9 6. R2.3 C9-1 7. P5+1 A4+5 8. P5+1 C9.7 9. R3.4 H7+8 10. H3+5 P7+1 11. R4.3 H8-7 12. R3.4 R8+8 13. H8+7 P7+1 14. H5+6 E3+5 15. H6+7 R1.3 16. H+-5 H7+5 17. C5+4 C7+8 18. A4+5 C2.4 19. K5.4 K5.4 20. R9.8 C7.9 21. H7+5 C4+6 22. H5-6 P7+1 23. C8.6 R8+1 24. K4+1 C9-2 25. A5+4 R8-1 26. K4-1 P7+1 27. K4.5 C9.4 28. R8+7 P7.6 29. H6-4 P6+1 30. K5.4 C4-6 31. A4-5 R8+1 32. K4+1 R8-5 33. C5.1 C4+7 34. A5+4 K4.5 35. P5+1 R3.4 36. P5+1 C4.1 37. P5+1 A6+5 38. K4.5 R8.5 39. E7+5 R4+7
Nguyễn Thành Công 0,5 - 0,5 Nguyễn Thúc Hiền Giang

1. C2.5 H8+7 2. P3+1 R9.8 3. H2+3 P3+1 4. R1.2 H2+3 5. H8+9 P1+1 6. C8.7 H3+2 7. R9+1 E3+5 8. R9.6 C8+4 9. R6+5 H2+1 10. R6.8 C2.4 11. C7-1 P1+1 12. A4+5 A6+5 13. C7.9 C4.3 14. R8.7 C3-2 15. A5+6 R1.2 16. R7.9 R2+5 17. R2+2 P3+1 18. C5.4 P3+1 19. E3+5 P3+1 20. C9.4 C8.7 21. R2+7 H7-8 22. R9.5 P3.2 23. R5.4 P2.1 24. R4-3 R2.7 25. P5+1 H1+3 26. A6-5 H3-2 27. P5+1 H8+7 28. R4.5 C7.6 29. H3+4 C6+2 30. E5+3 C6-3 31. E3-5 P++1 32. C4-1 P7+1 33. C4.3 C3+2 34. P5+1 H2-4 35. R5+2 H7+5 36. R5+1 P++1 37. R5-2 C6-3 38. R5.9 P1.2 39. R9.6 H4-6 40. E7+9 P9+1 41. C3.1 C3+2 42. A5+4 C3.5 43. A6+5 E5-3 44. C1-1 E7+5 45. C1.8 P7+1 46. C8+6 P7.6 47. C8.5 C5+1 48. R6+1 P9+1 49. P1+1 C5.9 50. R6.1 C9.8 51. R1+1 H6+5 52. R1-2 H5-3 53. C5.2 C8+2 54. E9+7 P6.5 55. C2+3 C8-1 56. R1+5 C8.5 57. C2.6 C6-2 58. C6-4 H3+1 59. R1-5 C6+5 60. C6.8 H1+3 61. R1+2 E3+1 62. C8+4 E1+3 63. R1.7 A5+4 64. R7.6 A4-5 65. C8-5 C6+1 66. R6.9 C6-1 67. R9+3 A5-4 68. C8+5 A4+5 69. K5.6 H3+2 70. K6+1 C5.4 71. A5-4 C4-4 72. K6.5 H2-4 73. C8-5 C4-2 74. R9-7 A5+4 75. R9+6 C6-3 76. C8+2 P5.4 77. R9.6 C4.3 78. R6.4 C6.7 79. C8.5 E5+7 80. R4.7 C3.4 81. R7-3 H4-5 82. R7.4 P4+1 83. R4+2 H5-3 84. R4.5 A4-5 85. C5.4 H3-4 86. E5-3 P4.5 87. R5-4 H4+6 88. R5+3 E7-9 89. R5.4 C7.5 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="178">
<param NAME="controlpanel" VALUE=


Dương Đình An 1-0 Nguyễn Văn Nam

1. C2.6 P3+1 2. H2+3 C8.6 3. C8.7 E3+5 4. H8+9 H2+3 5. R9.8 C2.1 6. R1.2 H8+7 7. R2+4 R9.8 8. R2.4 A4+5 9. P7+1 R8+4 10. R8+3 R1.2 11. R8+6 H3-2 12. E3+5 R8.4 13. A4+5 H2+3 14. P3+1 H3+2 15. P9+1 H2+1 16. C7-1 P3+1 17. E5+7 R4+2 18. C7.9 C1+3 19. R4+2 C1+2 20. E7-9 P1+1 21. R4.3 H7-8 22. R3.5 P9+1 23. R5-1 P1+1 24. R5-1 C6.7 25. H3+4 H1+3 26. C9.6 R4.1 27. R5.7 H3-2 28. C++4 H2-1 29. H4+6 P1.2 30. R7-2 H1-3 31. H6+8 ">
Nguyễn Tiến Cường 0-1 Lê Linh Ngọc


1. C2.5 C8.5 2. H2+3 H8+7
3. R1+1 R9.8 4. R1.6 H2+1
5. R6+6 C2+2 6. R6-2 P1+1
7. P9+1 P1+1 8. R9+4 C2+5
9. C8+5 R8+2 10. C8.3 R8.7
11. C5+4 A6+5 12. R9.4 C2-6
13. C5-2 C5+1 14. R4+4 E3+5
15. A4+5 R7.6 16. R4.3 R1.2
17. E3+5 C2+4 18. R3-2 C2.7
19. R3.5 R2+4 20. R6.8 H1+2
21. R5.7 H2+4 22. R7.1 R6+4
23. C5.3 H4+2 24. A5+4 H2+3
25. K5+1 C7.9 26. C3.1 R6.7
27. K5.4 R7.9 28. E5+3 C9-2

Mai Quý Lân 0-1 Lê Quốc Thắng


1. H2+3 P7+1 2. P7+1 H8+7
3. H8+7 C2.6 4. C2+4 H7+6
5. C2.3 C8+5 6. E3+5 H2+1
7. R1.2 R9.8 8. H7+8 R1+1
9. P9+1 R1.7 10. C3.4 R7+2
11. C4.7 P5+1 12. P7+1 H6+7
13. C7.8 H1-3 14. P7+1 H3+2
15. C8+4 C6+1 16. H8-6 C6.2
17. P7.8 P5+1 18. H6+7 A6+5
19. H7-5 H7-5 20. P5+1 P7+1
21. H3+5 P7.6 22. R9+3 P6.5
23. H5+3 C8-3 24. A4+5 P5.6
25. H3-4 R7.2 26. R2+3 R2+1
27. H4-2 E3+5 28. R2+1 R2+1
29. H2+4 C8.1 30. R9.2 R8+5
31. R2+1 R2.1 32. H4+2 P6.5
33. H2-4 P5.4 34. R2+2 C1.7
35. R2.1 P1+1 36. R1-2 R1.2
37. R1.3 P1+1 38. P1+1 C7.4
39. P1+1 C4-3 40. R3+2 P1+1
41. H4+3 C4.2 42. H3+5 R2.1
43. R3.8 C2.3 44. R8.7 C3.1
45. R7-3 C1+3 46. H5-4 C1.2
47. H4+6 R1.4 48. R7.9 R4.9
49. R9+2 C2+2 50. R9.4 C2.8
51. E5-3 R9+4 52. E7+5 C8.5
53. K5.4 C5.1 54. R4.9 C1.8
55. K4.5 C8.5 56. K5.4 R9-3
57. R9.4 C5.2 58. K4.5 C2+3
59. E5-7 R9+3 60. R4-5 R9-5
61. R4+2 E5-3 62. E3+5Phạm việt Hồng 0-1 Triệu Thanh Tuấn

1. C2.5 C8.5 2. H2+3 H8+7 3. R1.2 R9+1 4. C8+4 H2+3 5. H8+7 R9.4 6. R2+4 R4+3 7. C8-2 P7+1 8. C8.7 H3-5 9. R9.8 C2+2 10. A4+5 C5.2 11. R8.9 H5+6 12. R2+2 R4.6 13. C7.2 P3+1 14. R2.3 E3+5 15. C2+1 R6+2 16. P7+1 P3+1 17. C2.8 P3+1 18. H7-9 H6-5 19. C5.9 R1.3 20. E7+5 C2+1 21. C9+4 C2.7 22. C9.3 R6-3 23. C8+1 P5+1 24. C3+3 H5-7 25. R9.8 H++8 26. P3+1 P7+1 27. E5+3 H8+6 28. H3+4 R6+2 29. E3-5 A6+5 30. C8.2 H7+6 31. R8+6 H6+8 32. R8.2 R6+1 33. R2.1 R6.5 34. P9+1 P5+1 35. P9+1 R3.2 36. R1.5 R2+8 ">


Hoàng Hải 1-0 Phạm Văn Huy

1. C2.5 H8+7 2. H2+3 P7+1 3. R1.2 R9.8 4. P7+1 H2+3 5. H8+7 C2+4 6. P5+1 E3+5 7. R9+1 C2.3 8. H7+5 R1.2 9. C8.6 C3.7 10. P5+1 C8+2 11. P5+1 H3+5 12. R9.4 A4+5 13. R4+7 R2.4 14. A4+5 R4+5 15. E3+1 C8+2 16. R2.4 R8+5 17. H5+4 H7+6 18. R-+5 H5+6 19. R++1 Red won ">

alex_ferguson
11-01-2012, 01:47 AM
VÁN 5


Triệu Thanh Tuấn 1-0 Nguyễn Tiến Cường

1. C2.6 R9+1 2. H2+3 C8.5 3. A4+5 H8+7 4. R1.2 H2+1 5. P9+1 R1+1 6. R2+4 C2.3 7. P9+1 P1+1 8. R9+5 R1.4 9. C8+2 R4+5 10. H8+9 R9.2 11. E3+5 R2+3 12. R9+1 C5-1 13. C6.8 R2.4 14. C++4 C3+4 15. H9+8 R-+1 16. H8-6 R4.8 17. P3+1 R8-1 18. R9+1 E7+5 19. R9.6 C5.9 20. C-.6 A6+5 21. R6.8 C9+1 22. R8-4 C3-2 23. H6+7 P3+1 24. C8-1 A5+4 25. P5+1 P7+1 26. C8-2 R8+3 27. P3+1 E5+7 28. P5+1 E7-5 29. P5.6 H7+8 30. P6+1 P3+1 31. P6.5 C9+4 32. C8+4 E5-7 33. R8.4 C9+3 34. K5.4 H8-7 35. R4+4 R8-5 36. E5+7 A4-5 37. C6.5 C9-2 38. C5+2 C9-3 39. E7-5 ">Vũ Hồng Sơn 1-0 Mai Quý Lân

1. C2.5 h8+7 2. H2+3 r9.8 3. R1.2 h2+3 4. R2+6 c8.9 5. R2+3 h7-8 6. H8+7 c9.6 7. R9+1 c6+5 8. R9.7 c2+2 9. A6+5 c6.3 10. R7+1 c2.7 11. R7-1 r1.2 12. C8.7 r2+5 13. R7.6 a4+5 14. E7+9 r2+1 15. P3+1 c7+3 16. C7.3 r2.3 17. R6+7 p3+1 18. R6.7 h3+4 19. C5+4 a5+4 20. R7+1 k5+1 21. R7-1 k5-1 22. R7.2 r3.5 23. C3.5 k5.4 24. C+.6 a4-5 25. R2+1 h4+3 26. C6-4 h3+2 27. R2.3 h2-1 28. R3-3 ">Nguyễn Huy Tùng 1 - 0 Hoàng Hải

VALUE="1. C2.5 H2+3 2. H2+3 C8.6 3. R1.2 H8+7 4. P7+1 P7+1 5. C8+4 R9+1 6. C8.5 H3+5 7. C5+4 P3+1 8. R2+6 P3+1 9. C5-1 R1.2 10. R9+1 R9.4 11. R2.5 R4.5 12. C5+3 C6.5 13. R5-1 A4+5 14. R9.8 C2+5 15. E3+5 P3+1 16. R5.7 P3.2 17. H3-1 C2+2 18. R8-1 P2+1 19. H1+3 P2+1 20. R8.9 R2+7 21. R7+4 A5-4 22. A4+5 A6+5 23. R7-5 H7+5 24. P9+1 R2-3 25. R9+3 R2.4 26. R9.8 R4+4 27. R8+3 H5+4 28. R8.6 ">Phạm Văn Huy 1 - 0 Phạm Việt Hồng

1. C2.6 C2.5 2. H2+3 H2+3 3. R1.2 R1.2 4. H8+7 H8+7 5. R2+6 R9+2 6. R9.8 A4+5 7. C8+2 P9+1 8. C8.3 R2+9 9. H7-8 C8-2 10. C3+3 R9.7 11. R2+3 P7+1 12. E7+5 P3+1 13. R2-5 C5.4 14. P7+1 P3+1 15. R2.7 C4+2 16. C6.7 H3-1 17. R7+4 R7.2 18. H8+6 R2.3 19. R7-1 H1+3 20. H6+7 C4+3 21. A6+5 C4.7 22. C7.3 E3+5 23. C3.1 P1+1 24. C1+3 H3+1 ">

Lê Quốc Thắng 1-0 Phạm Thanh Tùng

1. P7+1 P7+1 2. H8+7 H8+7
3. C8.9 H2+3 4. R9+1 C8+2
5. C2.5 P3+1 6. P3+1 P3+1
7. P3+1 P3+1 8. H7-5 C8-3
9. P3+1 H7-9 10. H2+3 C8+7
11. R9-1 R9.8 12. R1+2 R1.2
13. H3+4 E7+5 14. R1.2 R8+7
15. C9.2 C2+2 16. R9.8 C2+2
17. H5+3 A6+5 18. A6+5 R2+4
19. C2+1 R2.3 20. E7+9 C2+2
21. A5-6 C2.7 22. R8+4 P3+1
23. R8.7 C7.3 24. R7+1 C3-4
25. H4+5 H3+4 26. H5-7 E5+3
27. P5+1 P3.4 28. P5+1 H4+3
29. C5+1 H3+1 30. A4+5 P4+1
31. K5.4 H1+2 32. P5+1 H2-3
33. C5+1 H3-1 34. P5.4 E3-5
35. P4+1 H1-3 36. P4+1 H3-5
37. C2.5 H5-6 38. P3.4 H9+8
39. P-+1 H8-6 40. H3+2 C8-2
41. H2+3 C8.6 42. K4.5 C6-3
43. C++2 C6+1 44. P1+1 C6.2
45. K5.4 C2.6 46. C+.1 H6+7
47. P1+1 H7+6 48. K4.5 C6.2
49. P4+1

Nguyễn Văn Nam 1-0 Nguyễn Việt Tuấn

1. P7+1 C2.3 2. E7+5 H2+1 3. H8+7 R1.2 4. C8.9 E7+5 5. C2.4 H8+6 6. H2+3 H6+4 7. R1.2 C8.7 8. H7+6 C7+4 9. C9.6 A6+5 10. P9+1 P3+1 11. C6+5 A5+4 12. H6+5 C3.2 13. P7+1 C2+7 14. A6+5 A4-5 15. R2+3 C7-2 16. P5+1 E5+3 17. H5-7 R2+4 18. H7-8 C2-1 19. R9.8 C2.1 20. R8.7 C1.2 21. H3+4 R2+1 22. R7+4 R2.3 23. E5+7 C7+1 24. H8-6 C2-3 25. H4+3 R9.7 26. H3-5 C7+2 27. E7-5 E3+5 28. R2.8 C2.4 29. R8+4 E5+3 30. H6+8 ">
Vũ Duy Cảnh 0 - 1 Nguyễn Thành Đô

VALUE="1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8
3. P3+1 C8.9 4. H8+7 R8+4
5. R1.2 R8+5 6. H3-2 P3+1
7. C8.9 C2.3 8. P5+1 C3.5
9. R9.8 H2+3 10. R8+4 A4+5
11. H2+3 R1.2 12. R8+5 H3-2
13. C9+4 C5+3 14. H7+5 P5+1
15. A6+5 C5+2 16. E7+5 P5+1
17. H5-7 H2+3 18. C9.7 H7+5
19. P7+1 P3+1 20. E5+7 P7+1
21. E7-5 C9.5 22. C7.1 H3+4
23. C1-2 H4+3 24. P3+1 H5+7
25. C1.3 K5.4 26. C3+5 K4+1
27. E5+3 P5.6 28. A5+6 H7+5
29. A4+5 P6.7 30. P1+1 P7+1
31. H3-2 E3+1 32. H2+1 C5.3
33. H7-6 H3+1 34. K5.4 C3.6
35. C3-1 A5-4 36. K4+1 H5+6 ">Quản Thanh Tùng 0,5 - 0,5 Lê Trọng Vũ

1. C2.5 H8+7 2. H2+3 P7+1 3. P7+1 H2+3 4. H8+7 R9.8 5. C8+2 C8.9 6. P3+1 P7+1 7. C8.3 H7+6 8. H3+4 R1.2 9. A4+5 C2+5 10. H4+6 C2.5 11. E3+5 E3+5 12. R1.4 R8+4 13. P9+1 R2+4 14. H6+4 R8.7 15. R9+3 C9.6 16. C3.4 A6+5 17. P5+1 P3+1 18. H7+5 P3+1 19. H5+7 R2.3 20. P1+1 H6-4 21. C4+3 A5+6 22. H7-6 A4+5 23. H4-3 H4+2 24. R9.2 R7.8 25. R2+2 R3.8 26. R4+6 H2+3 27. R4.1 H+-1 28. R1.4 H1-3 29. P1+1 R8.7 30. R4.2 H-+2 31. R2-3 R7.4 32. P1.2 R4+2 33. R2.6 H3+4 34. P2+1 H2-4 35. H3+4 P1+1 36. H6+8 P1+1 37. H8+6 H+-6 ">Phí Mạnh Cường 0-5 0-5 Nguyễn Thúc Hiền Giang

C2.5 H2+3 2. H2+3 H8+7 3. R1.2 R9.8 4. P3+1 P3+1 5. H8+9 A4+5 6. C8.7 H3+2 7. R9+1 E3+5 8. R9.6 C8+4 9. H3+4 R1.2 10. C7.6 R2.4 11. P3+1 C8+1 12. C6+3 C8.1 13. R2+9 H7-8 14. C5.6 H2+3 15. C-+7 H3+4 16. C+-8 C1+2 17. P3+1 H8+9 18. E3+5 P9+1 19. P3.4 C2+3 20. H4+5 H9+8 21. P4.3 C2-2 22. P3+1 H8-6 23. C+.4 C2.4 24. C6+4 C4-1 25. C6+1 H6+8 26. P3+1 H8-7 27. H5+3 C4.7 28. C6-1 C7.9 29. C6.1 C9+4 30. P9+1 C1.2 31. C4.5 C2-8 32. P3+1 K5.4 33. P3.4 A5-6 34. P9+1 P1+1 35. C5.9 C2.5 ">

Chu Tuấn Hải 0,5-0,5 Nguyễn Thành Công

"1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. R1.2 P7+1 4. R2+6 H2+3 5. P7+1 C8.9 6. R2.3 C9-1 7. P5+1 A4+5 8. P5+1 C9.7 9. R3.4 P7+1 10. H3+5 P7+1 11. H5+6 H3-4 12. P5+1 H7+8 13. P5.6 H4+5 14. R4.3 H8-7 15. R3.4 R8+4 16. H6-4 R8+4 17. H8+7 P7.6 18. H7-5 R8.6 19. E3+1 C2+4 20. H4+6 H7+8 21. C8-1 R6-1 22. R4.2 H8+7 23. H5-3 R6.9 24. H3+2 P6+1 25. C5+4 H7+6 26. H6+4 C2-5 27. R9+2 H6-8 28. R9.4 R9+1 29. C8+1 C7+8 30. A4+5 R9+1 31. R2-4 C7-6 32. A5-4 C7.5 33. P6.5 H5-7 34. H4-5 C2+2 35. P5.6 R9-3 36. R4.6 E3+5 37. R2.3 R9.5 38. R3.5 R5.6 39. P6.7 C2+3 40. H5+6 R1.3 41. P-+1 H7+8 42. C8.9 A5+4 43. C9+4 A6+5 44. P++1 R3+2 45. C9.2 R3+2 46. C2+3 E7+9 47. R6.7 C2.5 48. R5.4 R6+1 49. R7.4 R3.5 50. H6-4 C5.6 51. A4+5 R5.6 ">

Lại Thành Trung 0-1 Đặng Hữu Trang

1. C2.4 R9+1 2. P3+1 R9.6 3. H8+7 H2+3 4. P7+1 R6+3 5. H2+3 H8+9 6. R1.2 P9+1 7. R2+6 A4+5 8. A4+5 P3+1 9. P7+1 R6.3 10. E7+5 C8.6 11. C8+2 E3+5 12. C8.7 R1.4 13. R2+2 P7+1 14. P3+1 R3.7 15. C7.3 C6+4 16. R2-4 H9+7 17. C3+2 R7+3 18. R9.8 C2+4 19. C3.1 R4+6 20. R2.7 R7-4 21. C1+3 H3+4 22. R7.6 C2.3 23. R8+9 C3-6 24. R6.2 R4.2 25. R8-6 C6.2 26. C4+6 R7+6 27. A5-4 R7-8 28. R2+5 A5+6 29. C1.3 K5+1 30. C3.7 E5-3 31. R2-4 H4-5 32. R2.8 C2.9 33. R8+3 K5-1 34. C4.6 C9+3 35. E5-3 R7+8 36. H7+8 R7-8 37. K5+1 P5+1 38. H8+9 H5+4 39. R8.7 E3+1 40. R7.8 R7+7 41. K5+1 R7-2 42. C6-2 H4+3 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="84

Dương Văn Long 0-1 Nguyễn Thăng Long

1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. R1.2 P7+1 4. R2+6 H2+3 5. P7+1 C8.9 6. R2.3 C9-1 7. C8.7 H3-5 8. R3-1 R8+8 9. R3.8 C2.3 10. C5-1 H5+6 11. E7+5 E3+5 12. P3+1 C9.7 13. C5.6 P3+1 14. A6+5 R8-4 15. C6+5 H6-8 16. H8+9 A4+5 17. R9.6 C3.4 18. C6.1 P3+1 19. R8+1 R8.1 20. C1-2 R++2 21. E5+7 H7+6 22. E3+5 H6+5 23. H3+5 R+.5 24. C1+2 P1+1 25. R6+6 R5.9 26. R6.5 P1+1 27. H9-8 P1+1 28. H8+6 P1.2 29. C7-2 P2.3 30. R5-3 R9.5 31. H6+5 R1+4 32. R8.3 C7.6 33. H5-3 H8+9 34. R3.2 P3+1 35. H3+5 P3+1 36. C7.6 R1+2 37. R2-1 R1.5 38. R2.1 C6+5 39. R1.6 C4.2 40. R6.8 C2.3 41. R8+1 P3.4 42. C6.9 C6.8 43. A5-6 R5.1 44. C9.8 C8+3 45. A4+5 R1.7 46. K5.4 R7+3 47. K4+1 R7-1 48. K4-1 P4.5 49. A6+5 R7+1 50. K4+1 C8.2 51. C1.5 K5.4 52. R8+3 K4+1 53. R8-8 R7.9 54. C5.6 C2.8 55. C6-6 R9-1 56. K4+1 R9-1 57. K4-1 K4-1 58. R8+8 C3-2 59. C6.9 R9+1 60. K4+1 R9-2 61. K4-1 R9.6 62. A5+4 R6.1 63. C9.7 R1.3 64. P3+1 K4.5 65. P3+1 A5-4 66. P3+1 C8-5 67. P3+1 C3+4 68. K4-1 C8.6 69. A4-5 R3.6 70. K4.5 C3+5 71. E5-7 C6.5 72. E7-5 R6.7 73. K5.6 R7.4 74. K6.5 A6+5 75. P3.4 R4.8 76. K5.6 R8.4 77. K6.5 R4.6 ">

alex_ferguson
12-01-2012, 09:36 PM
VÁN 6


Triệu Thanh Tuấn 1-0 Nguyễn Thúc Hiền Giang

. E3+5 H2+3 2. P7+1 P7+1 3. H8+7 H8+7 4. H2+4 R1+1 5. R9+1 R1.6 6. R1.3 C8.9 7. P3+1 P7+1 8. R3+4 R9.8 9. P1+1 C9-1 10. C8+2 C9.7 11. R3.4 R6+4 12. C8.4 R8+5 13. C4+2 H3-5 14. C4.7 H7+6 15. C2.3 C2.9 16. H4+3 H6+7 17. C3+6 C9+3 18. R9.1 P9+1 19. C3-2 P5+1 20. C3.9 R8+3 21. R1.2 H7+8 22. A4+5 C9+4 23. C9-1 P9+1 24. P7+1 P5+1 25. P5+1 H5+6 26. C7.5 H6+5 27. P7+1 H5-3 28. C5-3 K5+1 29. E5+7 K5.6 30. C5.4 P9.8 31. H7+6 P8.7 32. C9.8 C9-7 33. P7.6 H3+5 34. C8.5 C9.5 35. E7-5 P7+1 36. C4-2 A6+5 37. C5.4 P7.6 38. P6.5 C5.9 39. P5.4 A5+6 40. H6+5 E3+5 41. C++2 H5-7 42. H5-6 H8-7 43. P4.3 K6.5 44. C+-2 H+-6 45. C4+4 K5-1 46. P3+1 C9+3 47. P3+1 C9.5 48. P3.4 A4+5 49. H6+5 H7+8 50. K5.4 H8+9 51. C4.8 H9-7 52. K4.5 A5+6 53. H5+7 H7-6 54. C8.4 H6+8 55. P4+1 Red won ">Lê Trọng vũ 0-1 Phạm Văn Huy

1. C2.5 H8+7 2. H2+3 P3+1 3. R1.2 R9.8 4. P3+1 H2+3 5. H8+9 P1+1 6. C8.7 H3+2 7. H3+4 E3+5 8. R9+1 A4+5 9. C5.3 R1.4 10. C7.5 R4+5 11. R9.4 C8+3 12. P3+1 E5+7 13. E3+1 P3+1 14. A6+5 H2+3 15. H4+5 H7+5 16. C5+4 E7-5 17. R4+4 K5.4 18. R2+2 R4-2 19. R4.5 P7+1 20. C3.6 K4.5 21. C6-2 H3+1 22. R2.9 C8+4 23. E1-3 R8+3 24. R9.8 R8.5 25. R5+1 R4.5 26. R8+5 R5+3 27. R8-2 R5.1 28. C6+5 P1+1 29. C6.5 R1.4 30. R8+4 R4-6 31. R8-3 P3+1 32. E7+5 P1+1 33. R8.3 R4+4 34. R3-1 P1.2 35. R3.2 C8.9 36. P1+1 P3+1 37. P1+1 C9-4 38. C5-1 R4+1 39. C5.3 P9+1 40. R2.1 C9.8 41. R1-2 P2+1 42. R1.7 C8-1 43. C3-2 C8.5 44. C3.7 P2.3 45. R7-1 K5.4 46. R7-2 E5+3 47. R7.9 E7+5 48. R9.8 E3-1 49. R8.7 E5+3 50. R7.8 C5-2 51. R8.9 R4.7 52. R9+3 R7+4 53. R9.5 R7-2 ">
Dương Văn Long 1 - 0 Quản Thanh Tùng

1. C2.5 h2+3 2. H2+3 c8.6 3. R1.2 h8+7 4. P3+1 e3+5 5. P7+1 a4+5 6. C8.9 r1.4 7. H8+7 r4+4 8. R9.8 c2-2 9. C5.4 r4-2 10. H3+4 c6+5 11. C9.4 p3+1 12. P7+1 c2.3 13. E7+5 c3+4 14. R8+7 p9+1 15. R2+6 r9+2 16. C4.3 h7-9 17. H4+5 r4+1 18. R8.7 r4.5 19. R2.3 r9+1 20. R3.1 r5.9 21. P3+1 r9.6 22. C3+2 c3.5 23. P5+1 c5.3 24. H7+8 h9+8 25. C3+5 e5-7 26. R7-2

Nguyễn Thăng Long 1 - 0 Chu Tuấn Hải

"1. H2+3 P7+1 2. P7+1 H8+7 3. H8+7 C2.6 4. R9.8 H2+3 5. C2+4 E3+5 6. C8.9 A4+5 7. R1+1 P3+1 8. P7+1 E5+3 9. R8+4 E7+5 10. R1.4 H7+8 11. E7+5 P1+1 12. P3+1 R9.7 13. P3+1 R7+4 14. R8.3 R7+1 15. E5+3 P5+1 16. C2.8 C8.7 17. R4.2 R1+3 18. C8-2 C7+5 19. C9.3 H8+6 20. C3.1 R1.7 21. C8.6 H3+5 22. C1.5 H6+5 23. E3+5 C6+5 24. H7+8 P5+1 25. C6+1 P5+1 26. C6.9 C6-1 27. H8+6 H5+4 28. E5+7 C6-2 29. R2.8 C6.5 30. A6+5 A5+4 31. R8+8 K5+1 32. R8-1 K5-1 33. R8+1 K5+1 34. R8-7 P9+1 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="6Nguyễn Thành Đô 1 - 0 Nguyễn Huy Tùng

VALUE=" 1. H8+7 P3+1 2. P3+1 H2+3
3. H2+3 R1+1 4. R1+1 H8+9
5. C8+4 C8.6 6. C2+5 E3+5
7. R1.2 P7+1 8. C8.1 R9.8
9. R9.8 C2+2 10. R8+4 R1.7
11. E3+5 R7+2 12. C1.2 R8.9
13. H3+4 R7.6 14. H4-6 R6+1
15. P3+1 R6.7 16. P7+1 P3+1
17. R8.7 R9+1 18. R7.4 C2.6
19. R4.6 R9.2 20. H6+8 R2+3
21. P1+1 P1+1 22. C-.1 A4+5
23. A4+5 C+.3 24. R2+5 C3-1
25. R6+2 C3+3 26. R2-2 R2.6
27. E7+9 R6+4 28. R2-4 R7.2
29. R6-2 R6-4 30. R6.3 H3+4
31. H8+6 R6.4 32. R3.7 R4.8
33. R2+5 R2.8 34. R7-1 R8-2
35. R7+3 R8+7 36. A5-4 C6+5
37. H7+8 R8-4 38. R7.5 R8.2
39. E9-7 R2.9 40. R5.9 A5-4
41. C1.5 A6+5 42. R9-1 R9.6
43. A4+5 C6.8 44. R9.3 K5.6
45. R3-3 C8+2 46. R3.4 H9+8
47. C5.8 K6.5 48. R4.2 R6.2
49. C8.2 H8+6 50. R2-2 R2+1
51. C2+3 A5-6 52. R2.4 R2-1
53. R4+3 A4+5 54. E7+9 H6-4
55. C2-6 R2+1 56. P9+1 R2.1
57. P9+1 R1+1 58. P9.8 H4+3
59. E5+7 R1-2 60. R4-1 R1.3
61. R4.7 R3.8 62. C2.7 R8.3
63. P8+1 A5-4 64. P5+1 R3.5
65. C7.9 R5.1 66. C9.5 A6+5
67. C5+3 R1.5 68. R7+4 R5-1
69. C5.2 R5.8 70. C2.5 R8.5
71. P8+1 K5.6 72. P8.7 R5.8
73. C5-4 R8+5 74. A5-4 R8.6
75. K5+1 R6-1 76. K5-1 R6-1
77. R7.5 R6+2 78. K5+1 R6-2
79. R5.3 R6+1 80. K5-1 R6-1
81. C5+4 R6+2 82. K5+1 E7+9
83. C5.8 R6-7 84. C8.4 K6.5
85. P7+1 A5-6 86. C4.8 R6+2
87. C8+3 A4+5 88. R3.6 ">
Phí Mạnh Cường 1-0 Lê Linh Ngọc

C2.5 C8.5 2. H2+3 H8+7 3. R1.2 R9+1 4. R2+4 R9.4 5. H8+9 H2+3 6. C8.7 R4+6 7. C7-1 R1.2 8. A4+5 R4.2 9. P9+1 C2.1 10. C7+5 P7+1 11. R9+1 A4+5 12. R9.6 R-+3 13. R2.7 H3-2 14. C7.1 R--2 15. R7+5 A5-4 16. R7.6 K5+1 17. C1-2 R-.4 18. R+-1 H2+4 19. C1.7 H4+2 20. R6+4 E7+9 21. P1+1 C1+3 22. P1+1 R2-4 23. C5.6 C1+1 24. C7.5 C5+3 25. P5+1 K5-1 26. E3+5 A6+5 27. P7+1 R2+3 28. P7+1 R2.7 29. P7+1 H2+1 30. P7+1 P7+1 31. H3-4 R7.6 32. C6+1 K5.6 33. P7+1 H1+3 34. C6.7 H3-2 35. R6.7 H2-4 36. R7.8 K6+1 37. P7.6 P7+1 38. R8.6 H4+6 39. P5+1 H6+5 40. P5+1 H7+5 41. P6.5 K6.5 42. R6.5 H+-7 43. E5-3 R6.5 44. R5.6 H5+6 45. R6.4 H6+8 46. H4+5 H8-9 47. C7-2 R5.6 48. R4.5 K5.6 49. H5+6 C1.5 50. A5+4 R6+1 51. R5-2 R6+2 52. K5+1 R6-6 53. H9+8 H9+7 54. R5+5 K6-1 55. R5+1 K6+1 56. H8+6 R6.4 57. R5-1 K6-1 58. H-+4 R4-1 59. C7+3 ">


Dương Đình An 1-0 Vũ Hồng Sơn

1. C2.6 R9+1 2. H2+3 R9.4 3. A4+5 C8.5 4. R1.2 H8+7 5. R2+6 P7+1 6. P7+1 H2+1 7. H8+7 P1+1 8. R2.3 R4+3 9. C8+2 C2.3 10. H7+6 R4.2 11. R9.8 R1+1 12. E7+5 R1.2 13. C8+4 R2+5 14. C8.6 H1+2 15. H6+4 H2+3 16. H4+3 R2-8 17. H+-5 C3.1 18. C+-2 C1+4 19. C-.7 H3+1 20. C7+4 E7+9 21. C6-2 R2+7 22. H5+7 E3+1 23. C6.5 A6+5 24. R3+1 R2.4 25. R3.5 K5.6 26. R5-1 C1.2 27. R5.4 A5+6 28. R4+1 K6.5 29. C7.5 Red won ">

Đặng Hữu Trang 1-0 Nguyễn Việt Tuấn

1. A6+5 C2.4 2. P7+1 H2+1 3. H8+7 R1.2 4. C8.9 R2+4 5. R9.8 R2+5 6. H7-8 C8.5 7. H2+3 H8+7 8. R1.2 P7+1 9. H8+7 R9.8 10. C2+4 H7+6 11. C2+2 C5.7 12. E7+5 E7+5 13. C2.5 R8+9 14. C5-2 A6+5 15. H3-2 H6+7 16. H2+1 H7+6 17. A5+4 P1+1 18. K5+1 H6-8 19. P5+1 H1+2 20. P5+1 H2+3 21. C9.8 C4+3 22. H7+5 H8-6 23. H5+4 C7.6 24. H4+5 C4.5 25. C5-2 H3-5 26. H5-7 P7+1 27. H1-3 P7+1 28. H3+4 P7.6 29. H7-9 C6.9 30. H9+8 K5.6 31. P9+1 P6+1 32. C8.4 H5+6 33. K5.4 C9+4 34. A4+5 ">
Hoàng Hải 1-0 Lưu Văn Cảnh

C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. R1.2 H2+3 4. H8+7 P7+1 5. P7+1 C2+4 6. R9+1 C2.3 7. P5+1 C3+3 8. A6+5 R1.2 9. R2+6 E7+5 10. P5+1 P5+1 11. H3+5 R2+4 12. R9.6 A6+5 13. H5+6 C8.9 14. R2.4 H3-1 15. H7+8 R2.1 16. R4-3 C9+4 17. P3+1 C9+3 18. C5+5 A5+4 19. C8.3 R8+9 20. C3+3 E3+5 21. H6+5 A4+5 22. H5+3 K5.4 23. R4+4 H1-3 24. R4.3 P5+1 25. P7+1 R1.3 26. H8+6 C3.1 27. H6+7 K4+1 28. R6.8 R3+5 29. A5-6 C9.7 30. C3-5 R3-1 31. R8-1 R3.1 32. R3-2 H3+1 33. H7+9 R1-2 34. R8.9 R1+3 35. R3.8 A5+6 36. H9-7 A4-5 37. H7-5

alex_ferguson
13-01-2012, 01:55 AM
VÁN 7


Nguyễn Thành Đô 1-0 Phí Mạnh Cường

1. C2.4 P3+1 2. P3+1 H2+3 3. H2+3 H8+9 4. R1.2 R9.8 5. C8.5 E3+5 6. H8+7 A4+5 7. R9.8 C2.1 8. R2+3 R1.4 9. R2.4 R4+4 10. P5+1 C8.7 11. R8+7 C1-1 12. P5+1 P5+1 13. H7+5 R4+2 14. C5+3 R8+4 15. C4.5 C1+5 16. A4+5 C1-2 17. C+.9 P1+1 18. R4+3 R4-4 19. H5+4 R8+2 20. R4.9 H9-8 21. R8.7 R8.4 22. R7+2 R--2 23. R7.6 K5.4 24. R9+3 K4+1 25. C5.6 A5+4 26. H3+4 ">

Chu Tuấn Hải 1-0 Hoàng Hải
C2.5 H8+7 2. H2+3 H2+3 3. R1.2 R9.8 4. P7+1 P7+1 5. R2+6 H7+6 6. H8+7 E3+5 7. C8.9 R1.2 8. R9.8 C2+6 9. P5+1 P7+1 10. R2-5 P7+1 11. P5+1 P5+1 12. H3+5 H6+5 13. H7+5 C2-7 14. H5+3 P5+1 15. R2+5 C2.8 16. R8+9 C-+2 17. R8-2 C+.5 18. H3+4 P5.4 19. A6+5 C8.6 20. C9+4 R8+3 21. R8.7 R8.6 22. C9+3 A4+5 23. R7+2 A5-4 24. R7-3 A4+5 25. P7+1 C6.7 26. E3+1 P4+1 27. C9-3 C7+1 28. R7.8 R6+6 29. K5.4 C7.2 30. C9.5 C2+6 31. K4+1 P7+1 32. C-.8 C2-1 33. K4-1 P7+1 34. K4.5 P4.5 35. E1+3 C2.4 36. C8-1 C4.3 37. C5.7 C3.4 38. A5+6 C4.6 39. C8.3

Hoàng Đình Quang 0,5-0,5 Đặng Hữu Trang

1. P7+1 C2.3 2. C2.5 C8.5 3. H2+3 P3+1 4. R1.2 P3+1 5. H8+9 C3-1 6. R9.8 H8+7 7. C8+6 R1+2 8. R2+4 R1.3 9. C5.7 P3.2 10. C7+6 R3-1 11. R2.8 R9.8 12. P3+1 R8+6 13. R+.6 P5+1 14. E7+5 R8.7 15. C8-6 R3+6 16. P9+1 R7+1 17. H9+8 C5+4 18. A6+5 C5.2 19. R6-1 C2+3 20. H8-7 C2-1 21. H7-6 C2+1 22. H6+7 C2-1 23. R6-2 R7-1 24. R6.8 R7.2 25. H7+6 R2-3 26. C8+2 P5+1 27. H6-7 H2+3 28. R8.6 H7+5 29. E5+7 H5+3 30. E3+5 H-+5 31. R6+2 E3+5 32. A5+4 A4+5 33. A4+5 P7+1 34. R6+2 P5+1 35. E5-7 H3+1 36. P3+1 H5+7 37. E7-9 H7+8 38. K5.6 P5.6 39. R6-2 H8+7 40. C8.5 R2.5 41. C5.8 R5.2 42. C8.5 R2.5 43. C5.8 P6+1 44. A5+4 R5+6 45. K6+1 R5-2 46. H7+9 R5-2 47. C8-3 H7+5 48. A4-5 H5-3 49. H9-7 H1-3 50. R6+3 R5+2 51. C8+8 A5+4 52. H7+8 H-+5 53. R6-2 E5+3 54. E9+7 R5-1 55. H8-7 R5.3 56. R6.5 E7+5 57. H7+5 R3.4 58. A5+6 H3-2 59. H5+3 H2+4 60. R5-2 H4-2 61. K6.5 R4.7 62. R5.8 R7-1 63. R8+1 R7.3 64. E7+5 R3+3 65. K5-1 R3-1 66. R8.5 R3.2 67. C8.9 R2-4 68. R5+1 P1+1 69. C9-1 A6+5 70. P1+1 R2.1 71. C9.7 P1+1 72. R5.2 P1+1 73. R2+5 A5-6 74. C7.1 R1.5 75. R2-7 P1.2 76. R2.4 E5-7 77. C1.3 P2.3 78. C3-7 E3-5 79. K5.4 A4-5 80. C3.5 R5.4 81. R4+2 K5.4 82. R4-1 P3+1 83. R4-1 R4+6 84. K4+1 R4-3 85. E5+3 P3.4 86. K4-1 P4+1 87. R4-1 P4.5 88. R4.5 R4.9 89. R5+1 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="177">PhạmThanh Tùng 0,5-0,5 Dương Đình An

1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. P7+1 P7+1 4. R1.2 H2+3 5. R2+6 H7+6 6. H8+7 E3+5 7. R2.4 H6+7 8. H7+6 C8.7 9. H6+5 H7+5 10. E7+5 C7+5 11. C8.3 C2+1 12. R4+3 K5.6 13. H5+3 K6.5 14. H3+2 H3+5 15. R9.8 R1.2 16. R8+3 P3+1 17. A4+5 P3+1 18. E5+7 R2+1 19. P5+1 H5+6 20. C3.9 H6+8 21. H2-3 H8+6 22. K5.4 H6-5 23. H3-5 H5-4 24. H5-6 R2.6 25. K4.5 C2-2 26. H6+7 C2.5 27. E7-5 R6+7 28. C9+4 C5+6 29. A5+4 C5-4 30. C9.6 C5.3 31. R8.7 C3.2 32. A6+5 R6.8 33. C6.5 E5-3 34. R7+6 R8-2 35. R7-3 C2.5 36. R7.5 A4+5 37. P9+1 R8.1 38. A5+6 R1-1 39. R5+2 K5.4 40. R5-2 R1.4 41. R5.1 P7+1 42. P1+1 R4+2 43. R1.3 R4+2 44. K5+1 P7.6 45. R3+3 K4+1 46. R3-6 R4-5 47. R3.1 R4.5 48. K5.4 K4.5 49. E3+1 K5-1 50. R1.7 K5+1 51. R7+1 P6+1 52. R7.4 R5+2 53. P1+1 P6.7 54. R4.3 P7.6 55. R3.4 P6.7 ">
Nguyễn văn Nam 1-0 Nguyễn huy Tùng

1. P7+1 C2.3 2. E7+5 H2+1 3. H8+7 R1.2 4. H7+6 C8.5 5. H6+5 C5+4 6. A6+5 C3.5 7. R9.6 R9+1 8. R6+3 C+-2 9. R1+1 R9.6 10. R6+2 C++2 11. P3+1 A6+5 12. R1.3 R6+2 13. H5-6 R2+6 14. R3+2 R2.1 15. C8-2 R1+3 16. C8.6 C+.1 17. P3+1 P7+1 18. R6.3 E7+9 19. R++3 R6.8 20. C2.4 R8+6 21. C4+4 R8-6 22. C4.9 R1.4 23. K5.6 R8+1 24. R-.9 R8.4 25. R3.2 R4+1 26. K6.5 P9+1 27. R2+1 A5-6 28. R2-2 E9-7 29. C9-2 R4-1 30. R9.5 A4+5 31. R2.3 K5.4 32. C9-4


Lê Linh Ngọc 0,5 - 0,5 Triệu Thanh Tuấn

1. C2.5 H2+3 2. H2+3 E7+5 3. R1.2 H8+6 4. H8+7 R1+1 5. R9+1 P3+1 6. R9.6 R9+1 7. R6+5 A6+5 8. P5+1 C2+4 9. P5+1 C2-2 10. P5+1 H3+5 11. H3+5 H5+6 12. P3+1 H++5 13. C8.5 C2-2 14. R2+5 P1+1 15. P7+1 C2+2 16. R2-4 P3+1 17. H5+7 R1.3 18. H-+5 C2.3 19. E7+9 C8-2 20. H7+5 P7+1 21. H++3 C8.7 22. R2.4 H6+8 23. R4.2 H8-6 24. R6.4 H6+7 25. R4.3 C7.6 26. P3+1 C3.2 27. R3.8 R3+3 28. P3+1 R3.7 29. H5+7 C2.3 30. R8.4 R9.7 31. R2+5 P9+1 32. A6+5 R+.4 33. H7+9 R4.5 34. H9-7 R5+1 35. P9+1 C6.7 36. A5+4 C3.5 37. A4+5 C5+3 38. E3+5 E5+3 39. P9+1 E3+5 40. E9-7 P9+1 41. P1+1 R5.9 42. P9.8 R9-1 43. P8+1 R9.7 44. P8+1 C7+3 45. H7+9 C7-1 46. P8+1 A5-6 47. H9+7 C7.9 48. R2+3 R--1 49. R2-9 R-+1 50. R4.6 C9-1 51. K5.6 A4+5 52. H7+6 R-+2 53. R6-2 C9.4 54. R6+4 R-.2 55. R2+4 R7-1 56. R2.6 R2.1 57. E5+7 R7.3 58. P8.7 R1-3 59. P7.8 R1.3 60. E7-5 E5-7 61. E7+9 E3-5 62. E5+7 R+.2 63. R--2 R2+6 64. K6+1 R3.1 65. E7-5 ">Vũ Hồng Sơn 0-1 Quản Thanh Tùng

1. C2.5 C8.5 2. H2+3 H8+7 3. R1.2 P7+1 4. P7+1 R9+1 5. H8+7 C2+4 6. H7+8 H2+1 7. R9+1 R9.4 8. A4+5 R4+4 9. R9.7 C2.7 10. P9+1 A4+5 11. C5.6 H7+6 12. E3+5 H6+5 13. R2+3 P7+1 14. H8+9 R1.2 15. C8+2 R4+1 16. C6.8 R2.1 17. P7+1 R4.2 18. C-.6 H1-3 19. C6.9 H5+7 20. H9+7 R1+5 21. C9.3 R1.2 22. P7+1 E7+9 23. H7-5 P7.8 24. R2-3 C5.8 25. R2.1 E3+5 26. P7+1 H3+1 27. H5+3 R+.4 28. R1.4 E9+7 29. R4+6 C7.5 30. R4-3 R2.4 31. K5.4 C5.9 32. R4.6 R4+1 33. R7.9 E5-3 34. H3-5 R4.6 35. K4.5 R6-3 36. H5-6 C9-1 37. H6-8 R6.2 38. H8-6 E7-5 39. R9.7 R2.3 40. R7+5 H1+3 41. C3.1 C8.3 42. C1+4 H3+5 43. H6+8 H5+6 44. A5+4 C9-1 45. A6+5 C3+4 46. H8+7 C9.5 47. C1.5 H6+4 48. K5.6 C5.4 49. H7-6 H4+3 50. H6+4 H3-4 51. H4-6 H4-2 52. H6+4 C3.4 53. K6.5 H2+3 54. K5.4 C+.6 Blue won ">
<param NAME="movebegin" VALUE="109">
Nguyễn Thúc Hiền Giang 0 - 1 Dương Văn Long

1. C2.5 h8+7 2. H2+3 r9.8 3. R1.2 p7+1 4. R2+6 h2+3 5. P7+1 c8.9 6. R2.3 c9-1 7. H8+7 a4+5 8. P5+1 c9.7 9. R3.4 p7+1 10. P3+1 r8+6 11. H7+5 e3+5 12. C8.7 r1.2 13. P5+1 p5+1 14. R4.7 p5+1 15. C7+1 r8-2 16. C5+2 h7+5 17. R7.8 c7+2 18. R8-4 h3+4 19. R8+3 r8.5 20. C5+2 c7+4 21. R8.6 r5+2 22. A4+5 c2+7 23. C5.7 r2+8 24. C--2 r5.8 25. R6-3 c7.8 26. R6.4 c8+2 27. E3+5 r2-2 28. C-+2 c8.9 29. K5.4 c2-1 30. A5+6 r8+3 31. K4+1 c9.4 32. R9+1 c4-1 33. R9.8 r2+2 34. C+.5 k5.4 35. R4+1 r2-5 36. C5-2 r2.8

Nguyễn Đình Hoàng 1-0 Vũ Duy Cảnh

1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. R1.2 H2+3 4. P7+1 P7+1 5. R2+6 C8.9 6. R2.3 C9-1 7. P5+1 C9.7 8. R3.4 A4+5 9. P5+1 P7+1 10. H3+5 P7+1 11. H5+6 H3-4 12. P5+1 H7+8 13. R4.3 C2.7 14. H6+8 H4+3 15. E3+1 C-+2 16. H++7 K5.4 17. H7+9 H3+5 18. C8.6 H8+6 19. H8+7 C--1 20. H7+6 K4.5 21. H6+5 H6-5 22. R9.8 R8+4 23. R8+9 R8.4 24. C6.8 E7+5 25. C8+4 R4.5 26. A4+5 H5-3 27. R8-2 C+-1 28. C8.1 R5.9 29. C1.2 R9.8 30. C2.1 P7.6 31. R8-4 R8+5 32. A5-4 P6+1 33. C5+2 P6+1 34. A6+5 H3+5 35. R8.4 R8-1 36. E1+3 C-+4 37. K5.6 A5+4 38. R4+3 C--1 39. C1.5 A6+5 40. R4+2 C+.3 41. R4.3 K5.6 42. R3-2 R8-3 43. R3.4 K6.5 44. C--2 R8.4 45. K6.5 R4-2 46. R4.2 K5.6 47. C-.4 C3.5 48. E7+5 R4+3 49. R2.4 K6.5 50. H9-7 K5.4 51. C5.6

Phạm Văn Huy 0-1 Nguyễn Thành Công

1. C2.5 H2+3 2. H2+3 R9+1 3. P7+1 R9.6 4. C8.7 R6+3 5. R1.2 H8+9 6. H8+9 P9+1 7. R2+6 C8.6 8. R9.8 R1.2 9. R8+6 E3+5 10. A4+5 A4+5 11. P3+1 P3+1 12. R8-2 P1+1 13. R2-3 C2.1 14. R8+5 H3-2 15. P5+1 P3+1 16. R2.8 H2+3 17. R8+4 H3-4 18. R8-1 C1.3 19. R8.7 C3-2 20. R7+2 H4+3 21. C7-1 R6+2 22. C5.7 H9+8 23. E3+5 R6.7 24. H3-2 R7.9 25. H2+3 R9.7 26. H3-2 P3.4 27. H9+7 P4.3 28. H7-9 H8-6 29. C-+3 H6+5 30. H2+1 R7.8 31. C+.8 R8.2 32. C8.6 P9+1 33. C7+2 H5-4 34. R7.6 H4+3 35. E5+7 P9+1 36. H1-2 R2.4 37. E7+5 H3+2 ">
Phạm Việt Hồng 0-1 Mai Quý Lân

1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. R1.2 P7+1 4. P7+1 H2+3 5. C8+4 E3+5 6. H8+7 A4+5 7. H7+6 C8+4 8. A6+5 R1.4 9. H6+5 H3+5 10. C8.5 C2+5 11. H3-1 H7+5 12. R2+3 R8+6 13. H1+2 H5+6 14. R9.8 H6+8 15. R8+2 H8+7 Blue won ">
<param NAME="movebegin" VALUE="31">

Lại Thành Trung 1 - 0 Nguyễn Ngọc Hùng

"1. C2.5 H2+3 2. H2+3 C8.7 3. R1.2 H8+9 4. H8+9 R9+1 5. P3+1 R9.6 6. C8.6 A4+5 7. R9.8 R6+3 8. R8+6 P3+1 9. C5+4 H3+5 10. R8.5 E3+5 11. E3+5 P1+1 12. A4+5 P9+1 13. P5+1 R1.4 14. P5+1 R6+2 15. R5.8 C2.1 16. R8.9 C1.3 17. P5+1 E5-3 18. P5.6 R6.4 19. R9-1 E3+1 20. H3+4 R++1 21. A5+6 R4+3 22. A6+5 C7.5 23. R2+3 R4+4 24. R2.6 R4.2 25. H4+6 R2-5 26. H6+5 E7+5 27. R9+1 E1-3 28. P9+1 P7+1 29. P3+1 E5+7 30. P9+1 E7-5 31. R9.1 ">