PDA

View Full Version : Ba ván đấu của Trần Tuấn Ngọc tại Giải Cờ Tướng Nam Ninh mở rộngtranbinh
25-09-2009, 10:28 AM
Tuân Ngọc tiên thăng Quin Jing Song thi đấu lúc 15h00 ngày 7/9


FORMAT WXF

GAME
TIME 36""; 42""
RED ;;;
BLACK ;;;

START{
1. P7+1 C2.3 2. C2.5 E3+5
3. H8+9 R9+1 4. H2+3 R9.4
5. R1.2 R4+3 6. R9.8 H2+4
7. A6+5 H8+9 8. C8.6 P9+1
9. R2+6 R1.2 10. C6+6 R2+9
11. H9-8 R4-3 12. C5+4 A4+5
13. E3+5 R4+2 14. C5-1 C8.7
15. H8+7 P3+1 16. R2-2 R4+1
17. C5+1 R4-1 18. C5-1 R4.5
19. C5.6 R5+1 20. C6+1 P7+1
21. H7+8 R5.4 22. C6.5 R4-1
23. C5.9 P7+1 24. R2.3 P3+1
25. E5+7 R4.2 26. E7-5 C3.2
27. C9+1 H9+8 28. H3-2 C7.9
29. H8-7 R2.3 30. H7+8 R3.2
31. H8-7 R2.1 32. R3.2 R1+1
33. R2.9 R1.3 34. R9.7 R3+1
35. E5+7 C9+4 36. H2+1 H8+7
37. H1-3 C2.3 38. H7+6 C3+7
39. E7-5 C3-1 40. H3+4 H7+6
41. A5+4 H6-4 42. K5+1 C9.5
43. K5.6 H4-5 44. C9-3 H5-4
45. H6-7 C5.3 46. H4+5 C+.2
47. C9.8 C3-5 48. H7+5 H4+5
49. H+-7 H5-3 50. H5+4 C2-2
51. H4+6 C3.4 52. K6.5 C2.6
53. K5-1 C6-3 54. H6-5 C6.5
55. A4+5 C4+4 56. C8.6 H3+5
57. K5.6 E5+3 58. C6-1 P9+1
59. P9+1 P9+1 60. P9+1 P9.8
61. E5+3 P8.7 62. C6+2 P7.6
63. C6.5 E7+5 64. P9.8 H5+3
65. P8+1 H3+2 66. K6+1 C5.4
67. P8.7 C4-2 68. H7-8 P6.5
69. A5-4 P5.6 70. C5-4 }ENDQin Rong tiên hòa Tuấn Ngọc thi đấu lúc 9h00 ngày 9/9

FORMAT WXF
GAME
TIME 1:18""; 2:08""
RED ;;;
BLACK ;;;

START{
1. P7+1 P7+1 2. H8+7 H8+7
3. C2.5 R9.8 4. H2+3 C8.9
5. R1+1 R8+5 6. E7+9 H2+3
7. C8+2 R8+1 8. C8-1 E3+5
9. P5+1 R8-2 10. R1.4 A4+5
11. A6+5 R1.4 12. R9.6 R4+9
13. A5-6 P7+1 14. P3+1 P3+1
15. H7+5 H7+6 16. P5+1 H6+5
17. H3+5 P5+1 18. R4+3 H3+2
19. C8+4 C9.2 20. P7+1 E5+3
21. H5+6 E3-5 22. R4+4 C2-1
23. C5+5 K5.4 24. R4-6 E7+5
25. H6+5 H2+4 26. R4+7 K4+1
27. R4-3 R8-2 28. R4.6 A5+4
29. H5+4 K4-1 30. R6-2 K4.5
31. R6.4 A4-5 32. R4+1 A5-6
33. R4.5 C2.5 34. E3+5 R8+4
35. P1+1 R8.1 36. E9-7 R1.9
37. A6+5 R9-1 38. R5+1 P1+1
39. R5.9 C5.8 40. R9.2 C8.2
41. R2.5 K5.4 42. R5.8 C2.8
43. R8.2 C8.2 44. R2.6 K4.5
45. R6.5 A6+5 46. A5-6 R9-1
47. E5-3 C2+8 48. R5+2 K5.4
49. R5-5 R9.4 50. A4+5 P9+1
51. R5.8 C2.1 52. R8.3 C1-4
53. P3+1 C1.5 54. A5+4 R4+5
55. K5+1 R4-7 56. P3.4 C5-5
57. P4+1 R4.5 58. K5.4 C5.6
59. R3+1 K4.5 60. R3.7 R5+6
61. K4-1 R5-6 62. K4+1 C6+1
63. R7+5 K5+1 64. R7-5 R5+6
65. K4-1 R5-6 66. E3+1 R5+7
67. K4+1 R5-1 68. K4-1 R5-2
69. P4+1 R5-4 70. P4+1 K5.6
71. R7.4 R5.6 72. R4+3 K6+1
}END

Tuấn Ngọc tiên thắng Dong Qui Lin thi dâu lúc 15h00 ngày 9/9
FORMAT WXF
GAME
TIME 2:04""; 2:25""
RED ;;;
BLACK ;;;

START{
1. P7+1 C2.3 2. H8+9 P7+1
3. C2.5 H8+7 4. H2+3 R9.8
5. R9.8 E3+5 6. R1+1 C3+3
7. C8+5 H2+3 8. R1.4 A4+5
9. R4+3 C3+2 10. H3-5 C3-3
11. H9+7 R1.4 12. H7+8 R4+8
13. R8+1 R4-4 14. H5+7 P7+1
15. R4.6 R4+1 16. H7+6 P7+1
17. H8+7 C3-2 18. C8+2 C8+4
19. C8.9 A5+4 20. R8+8 K5+1
21. R8-1 K5-1 22. H6+7 R8+4
23. H7+9 R8.3 24. R8.6 A6+5
25. H9+8 C3-2 26. H8-7 C3+1
27. R6.7 C8.5 28. C5.8 K5.6
29. R7+1 K6+1 30. R7.3 H7+8
31. C8+6 K6+1 32. R3-1 C5.6
33. R3.2 H8-7 34. C9.1 E5+7
35. R2-1 }END

HuaNganXuyen
25-09-2009, 10:34 AM
Tần Kính Tùng cưỡng cờ quá nhỉ ;)) em Ngọc đúng là đang có vận he he :D !

cuoiconbo
25-09-2009, 10:43 AM
Haha, em Ngọc thắng Tần Kính Tùng bàn cờ "độc " thật. Cái này gọi là "bất chiến tự nhiên thành". Nói đùa cho vui chứ nhiều khi cao thủ cũng đi mấy nước cờ lãng xẹt như vậy.

tranbinh
25-09-2009, 11:33 AM
Bốn ván còn lai của Ngọc bé đã có trong topic Trận chiến trên đỉnh Đại Minh Sơn mời mọi người đón xem