PDA

View Full Version : Các ván cờ cổ (tiếp theo)tranbinh
05-10-2009, 05:36 PM
Trương Quang Phùng tiên thắng Cao Thanh thi đấu tại Huế năm 1910
FORMAT WXF
GAME
TIME 12""; 12""
RED ;;;
BLACK ;;;

START{
1. C2.5 H8+7 2. H2+3 P3+1
3. R1.2 R9.8 4. H8+9 H2+3
5. P3+1 P1+1 6. C8.7 H3+2
7. H3+4 E7+5 8. R9+1 R1+3
9. R9.6 A6+5 10. R2+6 C8.9
11. R2+3 H7-8 12. R6.2 H8+7
13. R2+2 R1.4 14. H4+3 E5-7
15. C5.3 E3+5 16. C7.4 H2+1
17. E3+5 P1+1 18. A4+5 P1.2
19. C3+1 H1-2 20. C4+6 P2+1
21. C4.2 C9-1 22. C2+1 H7-8
23. R2+6 A5-6 24. R2-1 C9+5
25. R2.4 C9.5 26. H3+2 A6+5
27. C3+6 }END
Hồ Phi Thống tiên bại Vương Nghệ thi đấu tại Vinh năm 1915
FORMAT WXF
GAME
TIME 1:01""; 55""
RED ;;;
BLACK ;;;

START{
1. C2.5 H8+7 2. H2+3 H2+3
3. R1.2 R9.8 4. P7+1 P7+1
5. H8+7 C2+4 6. P5+1 E3+5
7. R9+1 A4+5 8. R9.6 C8+1
9. H7+8 C2.6 10. R6+2 C6-1
11. E7+9 P1+1 12. R6.4 C6-1
13. R2+1 C8.6 14. R2+8 C-+3
15. R2-2 R1.4 16. R2.3 R4+7
17. C8.7 C+.2 18. C7-2 C2+3
19. A4+5 R4.2 20. H8+7 R2.1
21. C5.6 R1.3 22. E3+5 C6.2
23. R3-1 C-+4 24. H7+9 C-.4
25. H9+7 K5.4 26. P5+1 R3+2
27. P5.6 A5+4 28. P6.7 A4-5
29. A5-4 R3-2 30. K5+1 R3.4
31. P++1 C4.1 32. K5.4 R4.5
}END
Cao Thanh tiên thắng Vương Nghệ thi đấu tại Huế năm 1915
FORMAT WXF
GAME
TIME 2:12""; 1:23""
RED ;;;
BLACK ;;;

START{
1. C2.5 H8+7 2. H2+3 H2+3
3. R1.2 R9.8 4. H8+9 P7+1
5. P7+1 E3+5 6. C8.7 R1.2
7. P7+1 E5+3 8. H9+7 C2+4
9. H7+6 H3-1 10. R2+6 C2.7
11. H6+4 C8-1 12. E3+1 R2+8
13. A4+5 H1+3 14. H4+3 K5+1
15. C7+2 H7+6 16. H+-4 K5-1
17. R2+1 E7+5 18. R9+2 H6+4
19. R9.6 H4+6 20. C5.4 R2-2
21. C4-1 H6+7 22. H4-2 C7.6
23. H2+1 R8.9 24. C7.1 R2-5
25. R2.4 R9.7 26. R4-4 P7+1
27. E1+3 R7+5 28. R6.4 A4+5
29. R++5 C8+1 30. R+.2 R7-3
31. E7+5 R2+5 32. C1.3 H7-9
33. R4+6 K5.4 34. H3+2 H9+7
35. H2+1 R7+1 36. R2-1 R7.9
37. C3+5 K4+1 38. C3.1 R9.7
39. R2-3 }END