PDA

View Full Version : biên bản và kết quả vòng 2 củ clb sóc sơn vs clb kỳ siêuclubsocson
04-06-2012, 08:40 AM
kỳ siêu 0-3 sóc sơn (hsp 1-7)
bàn 1 tạ thành giang 0-2 pham quôc hương


1. C2.5 H2+3 2. H2+3 R9+1 3. R1.2 H8+9 4. P7+1 C8.7 5. H8+7 R9.4 6. R2+4 R4+5 7. E7+9 E3+5 8. R2.6 R4.3 9. R9.7 A4+5 10. C5.4 R3.1 11. P3+1 R++1 12. H3+4 R+-3 13. E3+5 C7.8 14. R7+1 P9+1 15. H4+6 P3+1 16. H6-4 R-.3 17. H7-5 R1+1 18. H5+3 C8.7 19. R6+2 P3+1 20. R7+3 R1.3 21. E5+7 R3.4 22. R6.7 C2-1 23. E7-5 C2.3 24. R7.8 H9+8 25. R8+2 H8+6 26. H3+4 C7-1 27. R8-2 P1+1 28. C4.2 C7.9 29. C2+4 P7+1 30. P3+1 E5+7 31. H4-2 E7-5 32. H2+1 H3+4 33. R8-3 H4+6 34. E5+3 C9+5 35. P5+1 C9+3 36. K5+1 H6+7 37. C8.4 R4+9 38. H1-2 H7+6 39. K5.4 H6-4 40. C4.7 R4.5 41. C2-2 C3-1 42. R8.6 H4-5 43. C7.5 H5+7 44. C5.4 H7-8 45. C4.5 R5.7 46. H2-4 H8+7 47. K4.5 R7-1 48. K5-1 R7.6 49. C5.3 R6-1 50. C3.1 R6-2 51. R6.5 R6.7 52. C1.5 P1+1

bàn 2 phạm văn tuấn 1-1 đào duy sỹ

1. C8.5 H2+3 2. H8+7 R1.2 3. R9.8 P3+1 4. R8+6 H8+7 5. P3+1 C2.1 6. R8.7 C1-1 7. C2.3 H7-5 8. R7-1 C8+4 9. P7+1 R2+8 10. H2+1 C1.3 11. R7.2 C3+4 12. H7+6 C8.1 13. R2.7 C3.7 14. H6+5 E7+5 15. R7-1 H3+5 16. C5+4 R2-2 17. A4+5 R2.5 18. C5+2 A6+5 19. R7.3 P7+1 20. R3.9 P1+1 21. R9+1 P7+1 22. R1.2 P7+1 23. C3.9 P7.8 24. P1+1 P8.9 25. H1-3 R9.7 26. H3+5 P+.8 27. R9+1 R7+5 28. R9-2 R7-1 29. R9.7 R5.2 30. H5+4 R2.7 31. E3+5 C1.5 32. R2.4 R-.6 33. H4-3 R6.5 34. R7.2 C5.6 35. R2.4 P8+1 36. R-+3 R7.6 37. R4-1 P8.7 38. R4.1 R5.7 39. C9+2

bàn 3 lê việt hùng 0-2 ngô văn khoa

1. C8.5 H2+3 2. H8+7 R1.2 3. R9.8 H8+7 4. P3+1 P3+1 5. R8+6 H3+4 6. H2+3 E7+5 7. C2+1 P3+1 8. R8-1 P3+1 9. H7-5 H4-3 10. R8+1 C2.1 11. R8+3 H3-2 12. C2.7 R9.8 13. R1.2 C8+6 14. H3+4 H2+3 15. C7+3 C1+4 16. H4+6 H3-1 17. H5+3 P1+1 18. C7.3 C1.2 19. H3+4 C2-5 20. P3+1 C2.3 21. A6+5 C8-5 22. R2+3 C3+3 23. C5.1 E5+7 24. C1.5 A4+5 25. C5.3 H1+2 26. P1+1 H2+4 27. H4+6 C8+2 28. E3+1 C8.2

nguyễn tiến cương 0-2 hà văn trường
1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. R1.2 P3+1 4. R2+5 E3+5 5. C8.7 P7+1 6. R2-1 C8.9 7. R2+5 H7-8 8. R9+1 H2+3 9. R9.2 H8+7 10. P7+1 H3+2 11. P7+1 C2+7 12. R2.8 H2+1 13. R8+2 A4+5 14. R8.9 E5+3 15. A4+5 C2-7 16. R9.7 E7+5 17. R7.8 H7+6 18. E7+9 R1.4 19. P5+1 C9.7 20. R8.4 H6+7 21. C5+4 R4+3 22. P5+1 C2+1 23. R4.5 P7+1 24. C7.4 C7.8 25. C4+4 R4+2 26. C4.8 C8+4 27. C8.1 K5.4 28. E9-7 P1+1 29. E7+5 C8.5 30. H3+5 P7.6 31. H5+6 P6+1 32. H6+7 K4+1 33. C1+2 A5+4 34. H7+8 K4-1 35. P5.6 R4.2 36. H8-7 K4+1 37. P6+1 H7-6 38. C5.4 H6-8 39. C1.2 H8-6 40. C2.1 R2.4 41. P6.7 K4.5 42. H7+6 K5-1 43. H6-8 A6+5 44. C1+1 R4.8 45. P7.6 R8-2 46. P6.5 P1+1 47. H8-7 R8.9 48. C1.2 H6-8 49. C4.2 H8+7 50. P5.4 R9.8 51. P4.3 R8-3