PDA

View Full Version : Nổ nổ chút chơithangtcnb
20-10-2009, 05:17 PM
Hôm nay làm 1 lèo 5 trận thắng trong bàn Common của Room NewYork, công nhận từ khi tham gia KHQ tới giờ trình độ cờ lên được 1xx, lúc trước mà thắng được 2 bàn ở Common là chua lắm rồi. :D

Post mấy ván cho anh em xem và bình luận cho vui chứ thật ra mấy nước đi này còn gà lắm, tại vì wanh time 10p, với lại toàn gặp đối thủ 16xx, 17x ko à. :D

Ván 1:LamToAn49(1788)(Red) v.s. KHQ_01(1740)(Blue) (0-1)
<applet codeBase="http://www.clubxiangqi.com/viewer" height="300" archive="coffeecc.jar" width="370" code="coffeecc.class">
<param NAME="gameinfo" VALUE="LamToAn49 v.s. KHQ_01 (0-1)">
<param NAME="redplayer" VALUE="LamToAn49(1788)">
<param NAME="blueplayer" VALUE="KHQ_01(1740)">
<param NAME="ply" VALUE="9">
<param NAME="blackplayerkind" VALUE="0">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param NAME="redplayerkind" VALUE="0">

<param NAME="fen" VALUE="rheakaehr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RHEAKAEHR w - - - 1">
<param NAME="movefirst" VALUE="red">
<param NAME="movelist" VALUE="1. C2.5 C2.5 2. H2+3 H8+9 3. R1.2 R9.8 4. C8+2 P7+1 5. H8+7 H2+3 6. P7+1 R1.2 7. P3+1 R2+4 8. P3+1 R2.7 9. H3+4 C8.7 10. R2+9 C7+7 11. A4+5 H9-8 12. R9.8 C7.9 13. C5.3 C5.8 14. K5.4 A6+5 15. H7+6 R7+2 16. R8+3 C8+7 17. K4+1 R7.9 Blue won ">
<param NAME="movebegin" VALUE="5">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">
// fen on move 3: rheakae1r/9/4c2ch/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C2C1H2/9/RHEAKAER1 b - - - 1
// movefirst for this fen: blue
</applet>

Từ ván thứ 2 về sau do thắng nên cầm Red.

Ván 2:KHQ_01 (1753)-phutnv (1662)
<applet codeBase="http://www.clubxiangqi.com/viewer" height="300" archive="coffeecc.jar" width="370" code="coffeecc.class">
<param NAME="gameinfo" VALUE="KHQ_01 v.s. phutnv (1-0)">
<param NAME="redplayer" VALUE="KHQ_01(1753)">
<param NAME="blueplayer" VALUE="phutnv(1662)">
<param NAME="ply" VALUE="9">
<param NAME="blackplayerkind" VALUE="0">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param NAME="redplayerkind" VALUE="0">

<param NAME="fen" VALUE="rheakaehr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RHEAKAEHR w - - - 1">
<param NAME="movefirst" VALUE="red">
<param NAME="movelist" VALUE="1. C2.5 E3+5 2. H2+3 H8+9 3. R1.2 R9.8 4. P7+1 H2+4 5. H8+7 P3+1 6. P7+1 R1.3 7. H7+6 R3+4 8. C8.6 H4+6 9. R9.8 A6+5 10. R8+7 H6+8 11. H6+5 R3+5 12. H5+3 C8+7 13. H++2 C8-9 14. P3+1 R3-5 15. R8-3 C8+1 16. R8.4 C8.7 17. C6.9 P1+1 18. P9+1 H8+7 19. A4+5 P1+1 20. R4.9 H7-6 21. R9.4 R3.1 22. C9.8 R1.2 23. C8.9 H6+4 24. R4.6 H4+2 25. C9+7 R2-4 26. R6.8 R2.1 27. H3+2 R1+4 28. R8.4 C7+8 29. H2+4 P7+1 30. H4+6 R1.3 31. R4+4 H9+7 32. R4-2 P7+1 33. P5+1 H7+6 34. C5.8 H6+5 35. P5+1 H5+3 36. K5.4 P7+1 37. R4+2 P7+1 38. C8+7 E5-3 39. R4.5 Red won ">
<param NAME="movebegin" VALUE="5">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">
// fen on move 3: rh1akae1r/9/1c2e2ch/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C2C1H2/9/RHEAKAER1 w - - - 1
// movefirst for this fen: blue
</applet>Ván 3: KHQ_01 (1763)-vinh_ct (1721)(1-0)

<applet codeBase="http://www.clubxiangqi.com/viewer" height="300" archive="coffeecc.jar" width="370" code="coffeecc.class">
<param NAME="gameinfo" VALUE="KHQ_01 v.s. vinh_ct (1-0)">
<param NAME="redplayer" VALUE="KHQ_01(1763)">
<param NAME="blueplayer" VALUE="vinh_ct(1721)">
<param NAME="ply" VALUE="9">
<param NAME="blackplayerkind" VALUE="0">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param NAME="redplayerkind" VALUE="0">

<param NAME="fen" VALUE="rheakaehr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RHEAKAEHR w - - - 1">
<param NAME="movefirst" VALUE="red">
<param NAME="movelist" VALUE="1. C2.5 C2.5 2. H2+3 H2+3 3. R1.2 R9+2 4. H8+9 R1.2 5. R9.8 R2+4 6. P9+1 H8+7 7. R2+4 R2.7 8. H9+8 R7+2 9. R2.6 P7+1 10. H8+6 H7+6 11. R6.4 Red won ">
<param NAME="movebegin" VALUE="5">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">
// fen on move 3: r1eakaehr/9/2h1c2c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C2C1H2/9/RHEAKAER1 w - - - 1
// movefirst for this fen: blue
</applet>

Ván 4: KHQ_01 (1774)-sato1975 (1615)(1-0)
<applet codeBase="http://www.clubxiangqi.com/viewer" height="300" archive="coffeecc.jar" width="370" code="coffeecc.class">
<param NAME="gameinfo" VALUE="KHQ_01 v.s. sato1975 (1-0)">
<param NAME="redplayer" VALUE="KHQ_01(1774)">
<param NAME="blueplayer" VALUE="sato1975(1615)">
<param NAME="ply" VALUE="9">
<param NAME="blackplayerkind" VALUE="0">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param NAME="redplayerkind" VALUE="0">

<param NAME="fen" VALUE="rheakaehr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RHEAKAEHR w - - - 1">
<param NAME="movefirst" VALUE="red">
<param NAME="movelist" VALUE="1. C2.5 H8+7 2. H2+3 E7+5 3. R1.2 R9.8 4. P3+1 C8+2 5. H8+9 H2+3 6. C8.7 P1+1 7. R9.8 R1.2 8. R8+6 P3+1 9. R8.7 H3-5 10. P7+1 C2.3 11. H3+4 P7+1 12. P3+1 E5+7 13. H4+2 R8+4 14. R2+5 H7+8 15. C5+4 C3.5 16. P7+1 E3+1 17. P7.6 R2+4 18. R7+1 R2.4 19. R7.9 R4.3 20. C7+1 R3-1 21. C5-1 H8-7 22. R9-1 R3.5 23. R9.5 H7+5 24. P5+1 H-+3 25. C7.5 C5+2 26. P5+1 A4+5 27. C5+3 K5.4 28. C5.7 H3+1 29. P5.6 H1-2 30. C7-4 K4.5 31. C7.1 H2+4 32. C1+4 E7-9 33. C1.5 K5.4 34. C5-3 H4+2 35. H9+7 H2+3 36. C5.2 A5+6 37. H7+5 H3+1 38. H5+7 H1-3 39. C2.6 Red won ">
<param NAME="movebegin" VALUE="5">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">
// fen on move 3: rheaka2r/9/1c2e1hc1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C2C1H2/9/RHEAKAER1 w - - - 1
// movefirst for this fen: blue
</applet>

Ván 5: KHQ_01 (1783)-bichthao84 (1746)(1-0)
<applet codeBase="http://www.clubxiangqi.com/viewer" height="300" archive="coffeecc.jar" width="370" code="coffeecc.class">
<param NAME="gameinfo" VALUE="KHQ_01 v.s. bichthao84 (1-0)">
<param NAME="redplayer" VALUE="KHQ_01(1783)">
<param NAME="blueplayer" VALUE="bichthao84(1746)">
<param NAME="ply" VALUE="9">
<param NAME="blackplayerkind" VALUE="0">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param NAME="redplayerkind" VALUE="0">

<param NAME="fen" VALUE="rheakaehr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RHEAKAEHR w - - - 1">
<param NAME="movefirst" VALUE="red">
<param NAME="movelist" VALUE="1. C2.5 C2.5 2. H2+3 H2+3 3. R1.2 R1.2 4. R2+7 R2+7 5. R2+1 R2+1 6. R2.7 H3-5 7. C5+4 H8+7 8. C5-2 H7+5 9. P3+1 R9.8 10. R7-2 H++4 11. R7.6 H4+3 12. R9+2 R2+1 13. R9.7 R8+4 14. R7.6 Red won ">
<param NAME="movebegin" VALUE="5">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">
// fen on move 3: r1eakaehr/9/2h1c2c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C2C1H2/9/RHEAKAER1 w - - - 1
// movefirst for this fen: blue
</applet>

tranmy_bt
20-10-2009, 09:04 PM
bác Thangtcnb quánh đẹp đấy như ván 5, đối phương trúng độc chiêu, nhưng có mấy ván như ván 3 hình như hết giờ thì phải, đang quánh ngon mà!

Honda-Fit
20-10-2009, 09:21 PM
mấy ván bác Thắng thắng , bên xanh đi khai cuộc ngộ quá he he he

nguoi_bi_mat
20-10-2009, 09:41 PM
bác Thangtcnb quánh đẹp đấy như ván 5, đối phương trúng độc chiêu, nhưng có mấy ván như ván 3 hình như hết giờ thì phải, đang quánh ngon mà!

Mình mới lập nick KHQ_ngbimat.Các bạn hay ngồi ở common nào cho mình biết hôm nào giao lưu chút cho vui :D.

thangtcnb
21-10-2009, 07:48 AM
bác Thangtcnb quánh đẹp đấy như ván 5, đối phương trúng độc chiêu, nhưng có mấy ván như ván 3 hình như hết giờ thì phải, đang quánh ngon mà!
Ở ván thứ 3 do đang vào thế mất Mã nên suy nghĩ lâu quá rồi hết time luôn :D .


mấy ván bác Thắng thắng , bên xanh đi khai cuộc ngộ quá he he he

Không hiểu sao nhưng họ đi khai cuộc ngộ quá nhất là ván thứ 5, mình đi cái gì họ đi theo cái đó, nhưng do mình đi tiên nên có ưu thế hơn 1 chút. Với lại đang tập Liệt Pháo, ai vô thế này thì "chít với em" =))

skeleton
21-10-2009, 10:04 AM
Pó tay, thắng ở bàn common mà cũng vào đây nổ. Ở trong diễn đàn này có nhiều người thắng liên tục ở bàn master mà có thấy nổ đâu. Bạn nên hiểu tầm ở bàn common đối phương thường yếu, nhiều khi họ tự thua thì đúng hơn. Tự sướng với những ván cờ đó thì khó tiến bộ lắm. Mình đánh nick mới trên CXQ thường là thắng một mạch lên đến 19xx mới có ván hoà, nhưng không bao giờ xem lại các ván đó vì đối phương thường đánh rất ngộ, xem thấy mà buồn.

Congaco_H1R5
21-10-2009, 10:12 AM
Post mấy ván cho anh em xem và bình luận cho vui chứ thật ra mấy nước đi này còn gà lắm, tại vì wanh time 10p, với lại toàn gặp đối thủ 16xx, 17x ko à.
Bạn Thắng đã nói vậy rồi , vui là chính , Skeleton cũng không nên khắt khe quá .

skeleton
21-10-2009, 10:43 AM
Sorry, tính hay nói thẳng, có gì anh em bỏ qua giúp.

thangtcnb
21-10-2009, 11:08 AM
Khi mình khi Post bài này mình cũng nghĩ đến những phản ứng của những người giống như bạn :). Ở đây không phải là mình khoe trình độ cờ của mình mà là mình muốn truyền ý đến tất cả các thành viên trong KHQ là khi tham gia KHQ thì chúng ta sẽ có những tiến bộ nhất định vì thế bài Post mình không Post ở trong box "Các ván đấu lưu trữ" mà post ngay trong box CLB Kỳ Hội Quán.

Quan trọng nhất trong cuộc sống là có tiến bộ bạn ạ chứ không phải giỏi hay dở, lúc bây giờ có thể bạn không ở Master được quá 5 ván nhưng một ngày nào đó bạn có thể ở đó 10 ván thì phải chăng là điều đáng tự hào.

Riêng mình thấy rất hạnh phúc với 5 ván thắng vừa rồi tại vì nó đánh dấu sự tiến bộ của mình từ khi tham gia KHQ đến giờ. :)

themgaidep
21-10-2009, 01:09 PM
Pó tay, thắng ở bàn common mà cũng vào đây nổ. Ở trong diễn đàn này có nhiều người thắng liên tục ở bàn master mà có thấy nổ đâu. Bạn nên hiểu tầm ở bàn common đối phương thường yếu, nhiều khi họ tự thua thì đúng hơn. Tự sướng với những ván cờ đó thì khó tiến bộ lắm. Mình đánh nick mới trên CXQ thường là thắng một mạch lên đến 19xx mới có ván hoà, nhưng không bao giờ xem lại các ván đó vì đối phương thường đánh rất ngộ, xem thấy mà buồn.


Nói như thế thực sự không nên chút nào, chỗ này là chỗ của anh em yêu cờ(dù hơi vịt một tý). Nói chung Thăng óanh với người ngang trình độ thế là hay rồi.
Phong trào cờ có mạnh cũng xuất phát từ tình yêu, trình độ thì từ từ sẽ mỗi ngày một tiến bộ.
Ngày Themgaidep tham gia cxq cũng chỉ 16x thôi, đánh vài nghìn ván và học hỏi các cao thủ giờ cũng 18x:D:D:D

Bác nào không chê anh em chúng tôi là vịt xin mới tiếp tục vào đây bàn luận, Bác nào cờ cao quá xem thấy buồn cười thì cũng rất mong từ các Bác (chí ít) là một lời khuyên, chỉ ra chỗ hay và chỗ dở để anh em nhà vịt tiến bộ hơn!Nói ít hiểu nhiều!:-s:-s:-s

internazionale
21-10-2009, 02:55 PM
Hehe quan trọng gì đâu.Ai cũng có quyền post hết.Không nên chỉ danh thủ mới post.Em đánh rất gà mà trên blog vẫn ngang nhiên xưng là đại sư,đã có ai ở làng cờ Việt Nam hoặc quốc tế phản đối đâu.Mà xem lại mấy ván cờ mình đánh kể cũng hay và tự hào ra phết đấy,hehe :D.Khuyến khích các bạn chia sẻ kỷ niệm về các ván cờ thực chiến của mình như bạn thangtcnb đã làm

thangtcnb
21-10-2009, 04:11 PM
Hehe, cảm ơn bác Themgaidep và bạn Inter đã cổ vũ và động viên em, vì thế em quyết định Post tiếp 2 ván mới thắng sáng nay nữa lên cho anh em chỉ rõ cái dở của em ra để mà chừa :D

Ván 1: KHQ_01 (1803)(Blue) vs dainaokytran (1751)(Red) (1-0)
Ván này em mới Join Common nên đi hậu, họ chơi pháo đầu, mình hậu thủ BPM, ván này thủ đương đối tốt nhưng do BPM cũng chơi chưa rành nên dễ bị "thọt " quá.

Ở nước thứ 29 do cờ quá gà nên không thấy được nước Pháo 7 tấn 3 bắt chết con Mã của họ, sau khi đi rồi mới kịp nhận ra, khi về cờ tàn mình còn Xe, Pháo, 4 con chốt đối với họ Xe, 2 Chốt mà do kinh nghiệm cờ tàn dở quá nên loay hoay mãi mới thắng được, bị anh em trong Common chửi quá trời :D.

<applet codeBase="http://www.clubxiangqi.com/viewer" height="300" archive="coffeecc.jar" width="370" code="coffeecc.class">
<param NAME="gameinfo" VALUE="dainaokytran v.s. KHQ_01 (0-1)">
<param NAME="redplayer" VALUE="dainaokytran(1751)">
<param NAME="blueplayer" VALUE="KHQ_01(1803)">
<param NAME="ply" VALUE="9">
<param NAME="blackplayerkind" VALUE="0">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param NAME="redplayerkind" VALUE="0">

<param NAME="fen" VALUE="rheakaehr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RHEAKAEHR w - - - 1">
<param NAME="movefirst" VALUE="red">
<param NAME="movelist" VALUE="1. C2.5 H8+7 2. P3+1 R9.8 3. H2+3 H2+3 4. R1+1 P3+1 5. R1.6 A4+5 6. H8+7 C8+4 7. P5+1 E3+5 8. H7+5 C8.7 9. E3+1 R8+4 10. P7+1 R1.4 11. R9+1 R8.4 12. R6+4 R4+4 13. P5+1 R4+3 14. C8.7 C2+7 15. A4+5 R4.5 16. R9.8 C2.1 17. P7+1 P5+1 18. C7+5 H7+5 19. P7+1 H5-3 20. P7+1 P5+1 21. R8-1 C1.3 22. R8.7 P5+1 23. H3-4 R5.9 24. R7+4 R9-1 25. H4+3 R9+3 26. A5-4 P5.6 27. R7.4 R9-2 28. H3-2 R9.5 29. A4+5 C7.1 30. R4.9 C1.5 31. R9.5 R5.8 32. K5.4 R8+2 33. K4+1 R8-1 34. K4-1 R8-4 35. P7+1 R8.4 36. R5.4 P6.7 37. R4.5 C5.3 38. R5.7 R4.6 39. K4.5 C3.5 40. A5+6 E5+3 41. R7.6 C5-4 42. P7.6 A5-4 43. R6+2 P-+1 44. P3+1 R6.5 45. K5.4 R5.7 46. P6+1 K5+1 47. R6.4 K5.4 48. R4+3 P7+1 49. P6.7 P7+1 50. R4-1 C5-1 51. R4-2 C5+1 52. R4+2 K4+1 53. R4-2 R7.4 54. A6+5 P9+1 55. R4+3 C5-1 56. R4-1 R4.8 Blue won ">
<param NAME="movebegin" VALUE="5">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">
// fen on move 3: rheakaer1/9/1c4hc1/p1p1p1p1p/9/6P2/P1P1P3P/1C2C1H2/9/RHEAKAE1R b - - - 1
// movefirst for this fen: blue
</applet>
Ván 2: Thắng được một bàn trong Common nên giành quyền đi tiên
KHQ_01 (1831)(Red) vs todddo (1735) (1-0)(Blue)

Tên toddo này hồi nãy ngồi ở ngoài hết chê mình Vịt đến Stupid, tức quá phải chém hắn cho hả giận, thế là mình lao vào cuộc với quyết tâm phải thắng hắn cho bằng được, ván này được quyền đi tiên nên chọn Pháo đầu với hy vọng sẽ lấy công làm thủ.

Khi vào trận mình rất tự tin nhưng đến nước thứ 9 vì quá tự tin nên để mất con pháo, lúc trước theo thế này lừa được nhiều cờ vịt hơn mình nên cứ theo thói quen tấn pháo 7 lên rồi kéo pháo 5 qua ví xe họ với hy vọng lời được 1 con Mã, thế là họ tấn pháo cản đường Mã mà không để ý, :( thế là bị mất con Pháo, lúc này dư luận ngồi ngoài đều nói "Xong rồi", ngay từ Khai cuộc mà để lỗ 1 con Pháo thì tiêu rồi nhưng với quyết tâm thắng họ nên oanh tiếp, như "ván cờ kinh động trời đất" bỏ 2 Xe còn thắng huống hồ gì mới mất 1 con Pháo :D. Thế là lấy lại bình tĩnh và oanh típ.

Đến nước thứ 19 với sự bình tĩnh và khôn khéo + ngủ quên trong chiến thắng của đối thủ thế là mình lụm lại được con Xe, khà khà... thế là cờ mình ào ạt lên tấn công, đến lúc này giống như đội tuyển bóng đá VN đá trước Thái Lan và vừa mới ghi 1 bàn vậy, mình chơi rất tự tin và dẫn đến thắng lợi chung cuộc. :D

<applet codeBase="http://www.clubxiangqi.com/viewer" height="300" archive="coffeecc.jar" width="370" code="coffeecc.class">
<param NAME="gameinfo" VALUE="KHQ_01 v.s. todddo (1-0)">
<param NAME="redplayer" VALUE="KHQ_01(1831)">
<param NAME="blueplayer" VALUE="todddo(1735)">
<param NAME="ply" VALUE="9">
<param NAME="blackplayerkind" VALUE="0">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param NAME="redplayerkind" VALUE="0">

<param NAME="fen" VALUE="rheakaehr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RHEAKAEHR w - - - 1">
<param NAME="movefirst" VALUE="red">
<param NAME="movelist" VALUE="1. C2.5 H2+3 2. H2+3 H8+9 3. R1.2 R9.8 4. P3+1 R1+1 5. P7+1 R1.4 6. C8.7 R4+4 7. H8+9 R4.3 8. C7+1 C2+5 9. C5.7 R3+1 10. C7.5 R3.1 11. H3+4 E3+5 12. R9.8 C2-7 13. H4+5 C2.3 14. H5+3 R8+1 15. R2+3 P9+1 16. R2+3 R1-2 17. A6+5 R1.8 18. R2.3 C8+1 19. R3.4 R-.7 20. H3-2 H9+8 21. R4.2 H8+6 22. R8+7 H3-5 23. R2.7 R7+4 24. R8.6 R7-1 25. R7.6 H5+3 26. R+.7 A6+5 27. R6+2 C3.1 28. H9+8 R7.2 29. R7-3 H6+5 30. E7+5 P1+1 31. R7.4 P1+1 32. H8+6 P1+1 33. H6+4 R2.7 34. R4.9 C1.2 35. R9+5 C2+6 36. R6.5 K5.6 37. R9.6 Red won ">
<param NAME="movebegin" VALUE="5">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">
// fen on move 3: r1eakae1r/9/1ch4ch/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C2C1H2/9/RHEAKAER1 w - - - 1
// movefirst for this fen: blue
</applet>Hy vọng trong thời gian sắp tới với sự hướng dẫn của anh Tâm, anh Khôi thì trình độ cờ của anh em KHQ sẽ có sự tiến bộ nhất định và sẽ hết những ván cờ "gà" như trên. :)

thangtcnb
21-10-2009, 05:01 PM
Hahaha, công nhận giọng văn của anh nổ là số zách, phải học tập mới được :D.

Em đã nói là cờ quá gà mà, chiếm thế thượng phong như vậy mà đánh hoài mới thắng, tại lúc đó nghĩ họ sẽ Resign nhưng mà họ không chịu nên thành ra không suy nghĩ được gì :D

themgaidep
21-10-2009, 07:32 PM
Vui chơi giải trí, nếu nổ kiểu bác Thắng thì cứ thoải mái thôi, anh em cao cờ chỉ cho Bác vài nước hay nữa, thì Ngày Bác Thằng lên 20x cũng chẳng còn xa lắm đâu!:D

Honda-Fit
21-10-2009, 08:04 PM
Honda-Fit cũng góp vui 1 ván nè , cũng trong hội trình vịt như tụi mình , có gì mấy bác chỉ điểm thêm cho Honda-Fit và anh em KHQ . Rất cám ơn .
Honda-Fit đi tiên thắng , cờ nhanh 5 phút .
Pháo đầu xuất tướng xe đâm thọc hì hì hì , đánh được pháo đầu thì cứ xuất tướng rồi cầm xe mà chọc , mặc kệ đối phương ăn gì thì ăn hì hì hì


"1. C2.5 H2+3 2. H2+3 C8.6 3. R1.2 H8+9 4. P7+1 E3+5 5. C8+4 A4+5 6. H8+7 R1.4 7. A6+5 R4+6 8. R2+4 R4.3 9. R9+2 R9.8 10. R2.6 R8+6 11. C8.5 H3+5 12. C5+4 R8.7 13. R9.8 R7+1 14. K5.6 C2.4 15. R6+3 C6.4 16. R8+7 C4-2 17. R8.6

skeleton
21-10-2009, 08:37 PM
Nổ theo bạn thắng tí vậy

Ván 1: (Red) v.s. skeleton (Blue) (0-1)
<applet codeBase="http://www.clubxiangqi.com/viewer" height="280" archive="coffeecc.jar" width="370" code="coffeecc.class">
<param NAME="gameinfo" VALUE="">
<param NAME="redplayer" VALUE="Red">
<param NAME="blueplayer" VALUE="Blue">
<param NAME="ply" VALUE="9">
<param NAME="blackplayerkind" VALUE="0">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param NAME="redplayerkind" VALUE="0">

<param NAME="fen" VALUE="rheakaehr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RHEAKAEHR w - - - 1">
<param NAME="movefirst" VALUE="red">
<param NAME="movelist" VALUE="1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. R1.2 H2+3 4. P7+1 P7+1 5. C8.6 R1.2 6. H8+7 C8+4 7. R9.8 C2+4 8. H7+6 C8.5 9. A4+5 R8+9 10. H3-2 C2+2 11. H2+3 C5-1 12. H3+5 P5+1 13. H5-7 E3+5 14. H6+7 R2+6 15. H+-5 R2.7 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="30">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">
// fen on move 15: 3akae2/9/2h1e1h2/p7p/4H1p2/2P1c4/P5r1P/2HCC4/1c2A4/1REAK1E2 w - - - 1
// movefirst for this fen: red
</applet>


Ván 2: (Red) v.s. Skeleton (Blue) (0-1)
<applet codeBase="http://www.clubxiangqi.com/viewer" height="280" archive="coffeecc.jar" width="370" code="coffeecc.class">
<param NAME="gameinfo" VALUE="">
<param NAME="redplayer" VALUE="Red">
<param NAME="blueplayer" VALUE="Blue">
<param NAME="ply" VALUE="9">
<param NAME="blackplayerkind" VALUE="0">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param NAME="redplayerkind" VALUE="0">

<param NAME="fen" VALUE="rheakaehr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RHEAKAEHR w - - - 1">
<param NAME="movefirst" VALUE="red">
<param NAME="movelist" VALUE="1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. R1.2 H2+3 4. P7+1 P7+1 5. H8+7 E3+5 6. H7+6 C8+4 7. A4+5 A4+5 8. C8.6 R1.2 9. R9.8 C2+6 10. H6+7 R2+4 11. C6.7 H7+6 12. H7+5 E7+5 13. C7+5 H6+7 14. C5+4 C8.5 15. E3+5 H7+9 16. R2.3 H9+7 17. R3+1 R8+9 18. R3-1 R8.7 19. H3-4 R2.6 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="38">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">
// fen on move 19: 4ka3/4a4/2C1e4/p3C3p/5rp2/2P6/P3c3P/4E4/1c2A4/1REAKHr2 w - - - 1
// movefirst for this fen: red
</applet>

Ván 3: (Red) v.s. Skeleton (Blue) (0-1)
<applet codeBase="http://www.clubxiangqi.com/viewer" height="280" archive="coffeecc.jar" width="370" code="coffeecc.class">
<param NAME="gameinfo" VALUE="">
<param NAME="redplayer" VALUE="Red">
<param NAME="blueplayer" VALUE="Blue">
<param NAME="ply" VALUE="9">
<param NAME="blackplayerkind" VALUE="0">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param NAME="redplayerkind" VALUE="0">

<param NAME="fen" VALUE="rheakaehr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RHEAKAEHR w - - - 1">
<param NAME="movefirst" VALUE="red">
<param NAME="movelist" VALUE="1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. R1.2 H2+3 4. P7+1 P7+1 5. R2+6 C8.9 6. R2.3 C9-1 7. P5+1 A4+5 8. P5+1 C9.7 9. R3.4 P7+1 10. P3+1 R8+6 11. H8+7 E3+5 12. H7+5 R1.4 13. H5+6 P5+1 14. H6+7 R4+2 15. R4.7 C7+4 16. H3+4 C2+4 17. P7+1 P5+1 18. H4+3 C2.5 19. C5+2 H7+5 20. H7-9 R4+3 21. C5.4 H5+6 22. H3-4 R4.6 23. R9+2 R6+2 24. K5+1 R8+2 25. K5-1 R6.5 26. A6+5 R5+1 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="48">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">
// fen on move 24: 4kae2/4a4/4e4/H1R5p/2P6/6c2/P3c3P/RC3r3/4K2r1/2EA1AE2 w - - - 1
// movefirst for this fen: red
</applet>

xiangqi_newbie
21-10-2009, 09:05 PM
Mình nghĩ 'thẳng thắn' và 'khiếm nhã' hình như cũng chỉ cách nhau một tí ranh giới mong manh thôi bác skeleton! Thắng đã có lời là 'cờ còn gà' và do phấn khởi vì trước kia 'thắng được 2 bàn ở Common là chua lắm rồi', vậy rõ ràng với thành tích giữ bàn Common 5 ván liên tục cũng kg phải là quá tệ, hơn nữa Thắng cũng chỉ post ván đấu trong phạm vi box của KHQ để anh em xem và góp ý, mình cho rằng kg cần phải thắng ở Master mới có quyền post, vì thực tế trình độ mỗi người mỗi khác, bác hoặc cao thủ xem thì cười khẩy nhưng với người trình kém như tôi chẳng hạn, kỳ lực của Thắng cũng đã là mốc phấn đấu trong vài tháng sắp tới.

Hoàn toàn đồng ý với Thắng, rằng 'Quan trọng nhất trong cuộc sống là có tiến bộ bạn ạ chứ không phải giỏi hay dở'!

thangtcnb
21-10-2009, 11:08 PM
Honda-Fit cũng góp vui 1 ván nè , cũng trong hội trình vịt như tụi mình , có gì mấy bác chỉ điểm thêm cho Honda-Fit và anh em KHQ . Rất cám ơn .
Honda-Fit đi tiên thắng , cờ nhanh 5 phút .
Pháo đầu xuất tướng xe đâm thọc hì hì hì , đánh được pháo đầu thì cứ xuất tướng rồi cầm xe mà chọc , mặc kệ đối phương ăn gì thì ăn hì hì hì

Ván này anh bỏ mã hay quá, rất đáng học hỏi :)

thangtcnb
21-10-2009, 11:15 PM
Nổ theo bạn thắng tí vậy
Công nhận trình 20xx oánh quá hay, chơi BPM vững như bàn thạch, những nước cờ như vậy rất đáng học hỏi. Thanks bác Skeleton!!!

Honda-Fit
22-10-2009, 06:04 AM
Ván này anh bỏ mã hay quá, rất đáng học hỏi :)

do đối phương ham ăn nên sơ ý thôi , với lại là cờ nhanh mà hay sơ ý lắm .

skeleton
22-10-2009, 09:42 AM
Công nhận trình 20xx oánh quá hay, chơi BPM vững như bàn thạch, những nước cờ như vậy rất đáng học hỏi. Thanks bác Skeleton!!!

Thực ra mấy trận mình post là mấy trận sai lầm sơ đẳng của bên tiên, mình thấy thua cứ ngộ ngộ thế nào ý nên post lên cho mọi người xem. Nhân tiện post luôn ván đánh với 21xx, bên hậu cũng đi sai rất là ngộ. ;)) (chắc do đánh cờ nhanh)

Ván cờ nhanh:Skeleton (Red) v.s. (Blue) (1-0)
<applet codeBase="http://www.clubxiangqi.com/viewer" height="280" archive="coffeecc.jar" width="370" code="coffeecc.class">
<param NAME="gameinfo" VALUE="">
<param NAME="redplayer" VALUE="Red">
<param NAME="blueplayer" VALUE="Blue">
<param NAME="ply" VALUE="9">
<param NAME="blackplayerkind" VALUE="0">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param NAME="redplayerkind" VALUE="0">

<param NAME="fen" VALUE="rheakaehr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RHEAKAEHR w - - - 1">
<param NAME="movefirst" VALUE="red">
<param NAME="movelist" VALUE="1. C8.5 H2+3 2. H8+7 R1.2 3. R9.8 H8+7 4. P3+1 P3+1 5. R8+6 C2.1 6. R8.7 C1-1 7. H2+3 A6+5 8. H3+4 C1.3 9. R7.6 E7+5 10. C2.4 R2+5 11. P7+1 R2.3 12. H7+6 C8+3 13. E7+9 R3.2 14. C5.7 C8.6 15. C7+5 C6-3 16. C7.4 A5+6 17. C4+2 R2+2 18. H6+5 H7-6 19. R6+2 C3+2 20. C4.5 R2-1 21. H5+7 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="41">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">
// fen on move 21: 2eakh2r/3R5/2H1ea3/p1c3p1p/2p6/4C1P2/Pr2P3P/E8/9/3AKAE1R b - - - 1
// movefirst for this fen: blue
</applet>

Và một ván cờ lễ hội ở Hưng Yên:Skeleton (Red) v.s. (Blue) (1-0) (chắc do đánh cờ bỏi trên bàn cờ lớn nên đối phương bị phân tâm, chứ trình của họ cũng phải tầm 21xx)
<applet codeBase="http://www.clubxiangqi.com/viewer" height="280" archive="coffeecc.jar" width="370" code="coffeecc.class">
<param NAME="gameinfo" VALUE="">
<param NAME="redplayer" VALUE="Red">
<param NAME="blueplayer" VALUE="Blue">
<param NAME="ply" VALUE="9">
<param NAME="blackplayerkind" VALUE="0">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param NAME="redplayerkind" VALUE="0">

<param NAME="fen" VALUE="rheakaehr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RHEAKAEHR w - - - 1">
<param NAME="movefirst" VALUE="red">
<param NAME="movelist" VALUE="1. C8.5 H8+7 2. H8+7 C2.4 3. R9.8 H2+3 4. P3+1 P3+1 5. C2+4 E7+5 6. H2+3 A6+5 7. C2.5 C4+5 8. H3+4 R9.6 9. R1.2 R6+5 10. C+.1 C8.9 11. R2+7 C4-5 12. R2.1 H7+9 13. R1+2 A5-6 14. R1-3 R6.7 15. R8+6 P3+1 16. R8.7 P3+1 17. R7+1 C4+1 18. R1+2 P3+1 19. R1.6 R7.4 20. R7.5 A6+5 21. R5.3 R4.6 22. R6-2 R1+2 23. R3+2 R6-5 24. R3.4 K5.6 25. R6.4 K6.5 26. R4.3 E3+5 27. R3+1 R1.3 28. R3.5 R3+4 29. R5-1 P3.4 30. C5.2 R3+3 31. A4+5 P4+1 32. C2.5 P4.5 33. K5+1 R3-1 34. K5-1 R3.7 35. K5.4 R7+1 36. K4+1 R7-1 37. K4+1 R7+1 38. A6+5 R7-9 39. R5.4 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="77">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">
// fen on move 39: 3ak1r2/4a4/9/p4R3/9/9/P3P3P/4CK3/4A4/9 b - - - 1
// movefirst for this fen: blue
</applet>

thangtcnb
22-10-2009, 09:45 AM
Sao 2 ván giống ý chang nhau vậy bác, có nhầm lẫn chăng???

skeleton
22-10-2009, 09:47 AM
Sao 2 ván giống ý chang nhau vậy bác, có nhầm lẫn chăng???

Đã chỉnh lại >:D<, gớm quá vừa đăng xong đã vào đọc ngay, dù sao cũng thanks!

balasat
22-10-2009, 10:27 AM
thật là nhửng ván cờ đầy cảm xúc

xiangqi_newbie
23-10-2009, 12:45 AM
Trình tuy gà ai cấm phế cây tranh tiên
Cờ phọt phẹt nhưng vẫn mạnh dạn 'nổ' cùng các bác cho xôm tụ hehehe :D

1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. R1.2 C8+2 4. P3+1 P3+1 5. C8.7 E3+5 6. R9+1 H2+3 7. P7+1 H3+2 8. P7+1 E5+3 9. H8+9 H2+1 10. C7-1 P1+1 11. H9+7 P1+1 12. C7+4 C2.3 13. C7.5 P5+1 14. H3+4 C3+7 15. A6+5 A4+5 16. H4+3 R1.4 17. H3-5 R4+5 18. H5+4 K5.4 19. C5.6 A5+4 20. H7+8 C8.7 21. H8+7 Red won ">

cuoiconbo
23-10-2009, 04:17 AM
Ván cờ bác xiangqi_newbie cầm tiên thắng là một ví dụ trực quan cho câu ngạn ngữ "tham tiểu tiết hỏng đại sự". Nước thứ 19... Hậu đi S5.4 là do... tiếc, chứ đi thẳng X4.2 ăn Pháo, sau đó S5.6 ăn Mã bác xiangqi_newbie, vẫn còn giữ nguyên nước dọa P8-5 chiếu ăn Xe, ít ra cũng đưa về Xe Song Pháo song Mã chống song Xe 1 Mã, ưu thế lớn.

thangtcnb
24-10-2009, 11:20 AM
Từ hôm thắng liên tục tới giờ thì thua quá nhiều, hôm nay dậy sớm, tắm rửa sạch sẽ, làm ly cafe, thêm gói thuốc để bên cạnh, vào Clubxiangqi với hy vọng phải kiếm tên nào chém cho đã tay.

Với quyết tâm như thế, anh ta kiếm 18xx mà chém, sau đây là một ván cờ có thể nói điển hình cho thế cuộc "bỏ quân lấy thế" và "nghệ thuật sử dụng 2 Xe,1 Pháo,1 Tốt" =)) . Anh ta cầm quân đi hậu, đối thủ của anh ta chơi quá cung pháo, khi đi tiên anh ta chỉ biết pháo đầu và khi đi hậu chỉ biết BPM và cứ thế cho dù đối thủ đi tiên theo kiểu gì anh ta cũng chơi BPM. :D

Cờ anh ta bị kẹt từ khi Tiên quyết định Xe 2 tấn 7 ở nước thứ 9, quân anh ta không ra được, thế là ở nước thứ 12 anh ta nảy sinh 1 ý định táo bạo, sẵn sàng bỏ ngay con Mã ở lộ 7 để nhằm lấy lại được thế trận. Với quyết tâm đó, anh ta đem toàn bộ lực lượng sang tấn công. Tấn công 1 hồi không thủng thế là cờ anh ta bị "thọt".

Đến nước thứ 31, khi bên tiên chỉ còn 1 nước đi nữa là dứt điểm cuộc chơi, tình hình rất nguy hiểm, phải nói là ngàn cân treo dây tơ hồng, thời gian thì chỉ còn 18s/nước, anh ta vẫn bình tĩnh, khéo léo sử dụng 2 Xe, 1 Pháo, 1 Tốt công nát hàng phòng thủ của địch, bắt được con Xe và buộc đối thủ phải Resign vô điều kiện.

Sau đây là diễn biến cuộc chơi:

KHQ_01(1800)(Blue) vs annanchen(1837)(Red) (1-0)
1. C8.4 P3+1 2. H8+7 H2+3 3. R9.8 R1.2 4. R8+4 H8+7 5. H2+1 E7+5 6. C2.3 A6+5 7. R1.2 R9.6 8. A6+5 C8-2 9. R2+7 C2.1 10. R8.6 H3+2 11. P3+1 R6+4 12. P1+1 H2+1 13. H7+9 C1+4 14. R6.9 C1.5 15. K5.6 R2+9 16. E3+5 R6.4 17. A5+6 C8.6 18. R9.5 C5.4 19. K6.5 P5+1 20. R5-1 C6+3 21. C3+1 C6.5 22. R5.4 R2.3 23. K5+1 R3-1 24. K5-1 P3+1 25. C3.6 R4.2 26. A4+5 R3-2 27. R2.3 R2+5 28. A5-6 P5+1 29. R4+5 A5-6 30. C4+7 R3.4 31. C4.1 P5.6 32. E5-3 R4.5 33. A6-5 R5.7 34. K5.4 R7.6 35. A5+4 R6+1 36. K4.5 R6.5 37. K5.4 R2.4 38. K4+1 R4-1 39. K4-1 R5.6 40. K4.5 P6.5 41. E3+5 R6-6 Blue won

Anh em nào thấy sai thì góp ý nhé, đùng chửi em "gà", tội nghiệp :">

cuoiconbo
25-10-2009, 07:15 AM
Bây giờ mình ít thích đánh cờ rồi, chỉ khoái ngồi phân tích thôi, giống như Vũ Ngọc Phan, Hoài Thanh chỉ phê bình văn học mà ít viết văn vậy. Rào trước đón sau để anh em hiểu, hihi. Ván bác thangtcnb, nếu 34. S5/4 thay cho 34. T5-4 thì chắc bác... rồi!!! Đến đây, Đen đi 34... C6-5 35. T3.5 C5-6 T5/3... Hậu không thể chiếu mãi được. Phân tích cho vui, mong anh em cao cờ chỉ giáo.

thangtcnb
25-10-2009, 09:08 AM
Bây giờ mình ít thích đánh cờ rồi, chỉ khoái ngồi phân tích thôi, giống như Vũ Ngọc Phan, Hoài Thanh chỉ phê bình văn học mà ít viết văn vậy. Rào trước đón sau để anh em hiểu, hihi. Ván bác thangtcnb, nếu 34. S5/4 thay cho 34. T5-4 thì chắc bác... rồi!!! Đến đây, Đen đi 34... C6-5 35. T3.5 C5-6 T5/3... Hậu không thể chiếu mãi được. Phân tích cho vui, mong anh em cao cờ chỉ giáo.
Ở nước thứ 35 sau khi T3.5, em không C5-6 mà em sẽ là C5-4 thì họ bắt buộc cũng phải mất đi con Xe bởi:
34. S5/4 C6-5
35. T3.5 C5-4
36. T3/5 X7-5 (biến 1)
37. S4.5 X5-6 (Red mất Xe).
1. C8.4 P3+1 2. H8+7 H2+3 3. R9.8 R1.2 4. R8+4 H8+7 5. H2+1 E7+5 6. C2.3 A6+5 7. R1.2 R9.6 8. A6+5 C8-2 9. R2+7 C2.1 10. R8.6 H3+2 11. P3+1 R6+4 12. P1+1 H2+1 13. H7+9 C1+4 14. R6.9 C1.5 15. K5.6 R2+9 16. E3+5 R6.4 17. A5+6 C8.6 18. R9.5 C5.4 19. K6.5 P5+1 20. R5-1 C6+3 21. C3+1 C6.5 22. R5.4 R2.3 23. K5+1 R3-1 24. K5-1 P3+1 25. C3.6 R4.2 26. A4+5 R3-2 27. R2.3 R2+5 28. A5-6 P5+1 29. R4+5 A5-6 30. C4+7 R3.4 31. C4.1 P5.6 32. E5-3 R4.5 33. A6-5 R5.7 34. A5-4 P6.5 35. E3+5 P5.4 36. E5-3 R7.5 37. A4+5 R5.6 Mất Xe

Ở nước thứ 36 nếu thay vì đi như anh Tín là T5/3 mà họ đi là S4.5, sau đó mình đi X7.3 chiếu, họ về Xe thí thì sẽ giải được nước này. Anh Tín coi lại có đúng không ạ?

cuoiconbo
25-10-2009, 09:15 AM
Ừ, đúng rồi. Xin lỗi quý vị, mình phân tích không kỹ. Bạn thangtcnb phân tích chuẩn lắm rồi. Bàn cờ này đối công quả là hay.

thangtcnb
25-10-2009, 09:30 AM
Em hy vọng các anh em trong Kỳ Hội Quán chúng ta ai có ván cờ nào hay, dở đều Post vào đây để mọi người cùng bàn luận và sửa sai cho nhau để anh em ta cùng nhau tiến bộ thì hay biết mấy.

Ngoài việc 2 tuần offline 1 lần để mọi người cùng hướng dẫn nhau chơi cờ thì Post vào Topic này để được sự hướng dẫn Online.

Em rất mong được sự chỉ bảo tận tình của những anh như anh Tín, anh Nguyên, anh Vinh, anh Quang, anh Lộc và những anh cao cờ khác nữa. Mọi người cùng nhau tham gia vào Topic này cho vui vẻ nhé. :)

xiangqi_newbie
09-11-2009, 11:32 PM
Topic này coi bộ xìu xìu ển ển quá, các cao thủ làm như 'dấu nghề' nên chẳng thấy post cờ cho ace 'gà vịt' học hỏi... em xin mạnh dạn khuấy động topic bằng ván cờ hậu thủ lủng củng thiệt mất 2 cây nhưng quyết khổ chiến chung cục giành thắng lợi, quả nhiên 'nhất tốt độ hà bán xa chi lực', xin được chỉ giáo :D

1. C2.5 H8+7 2. P3+1 R9.8 3. H2+3 P3+1 4. H8+9 H2+3 5. C8.7 E3+5 6. R9.8 C2.1 7. H3+2 C8+2 8. R8+4 R1.2 9. R8.6 C1+4 10. P7+1 C1-1 11. P7+1 P7+1 12. R6.9 C8.3 13. C7+5 R8+5 14. C7.3 P7+1 15. C5+4 A4+5 16. E3+5 R2+3 17. C5.9 R8-3 18. C9+1 P7+1 19. R1.3 P7.6 20. P5+1 P6+1 21. A4+5 P6+1 22. H9+8 R2.7 23. R3.1 C3.9 24. R1.4 P6+1 25. A5-4 C9.8 26. E5-3 R7+6 27. C3-4 E5+3 28. C3.2 R8.6 29. A6+5 R7-3 30. C2-1 E3-1 31. H8+7 R6.3 32. R9+2 E1-3 33. P5+1 R7.3 34. H7-6 R++3 35. A5-6 R-.4 36. R9-2 C8+1 37. H6-5 C8-3 38. P5+1 R3-6 39. R9.5 C8.9 40. P1+1 C9+3 41. A4+5 C9+4 42. H5-3 C9-5 43. C2.5 R4.7 44. H3+1 R3+3 45. P5.4 E3+5 46. A5+4 R7+7 47. K5+1 R3+2

chip
10-11-2009, 01:27 AM
Pó tay, thắng ở bàn common mà cũng vào đây nổ. Ở trong diễn đàn này có nhiều người thắng liên tục ở bàn master mà có thấy nổ đâu. Bạn nên hiểu tầm ở bàn common đối phương thường yếu, nhiều khi họ tự thua thì đúng hơn. Tự sướng với những ván cờ đó thì khó tiến bộ lắm. Mình đánh nick mới trên CXQ thường là thắng một mạch lên đến 19xx mới có ván hoà, nhưng không bao giờ xem lại các ván đó vì đối phương thường đánh rất ngộ, xem thấy mà buồn.

Cái cách viết bài của bạn mới thật sự láu cá. Người ta post lên để xem cho vui, đó là ý hay. không nhất thiết phải xem những ván của những người 19x như bạn mới thật tài giỏi. Trong số người cảm ơn bài của Thắng có người trình cờ 21xx cơ mà. Bạn Thắng đừng vì cái thằng láu cá skeleton mà ngưng viết những bài tương tự, Ở đây anh em luôn tôn trọng những bai của bạn.

vinhphutai
10-11-2009, 10:23 AM
@thangtcnb: Bữa sau gặp nhớ chỉ mình cách post ván cờ lên với. Bữa truớc cũng có thắng một bàn cũng đẹp mắt nhưng không biết làm sao post lên.

Magicking
10-11-2009, 07:48 PM
Topic này coi bộ xìu xìu ển ển quá, các cao thủ làm như 'dấu nghề' nên chẳng thấy post cờ cho ace 'gà vịt' học hỏi... em xin mạnh dạn khuấy động topic bằng ván cờ hậu thủ lủng củng thiệt mất 2 cây nhưng quyết khổ chiến chung cục giành thắng lợi, quả nhiên 'nhất tốt độ hà bán xa chi lực', xin được chỉ giáo :D

Nghe a nói vậy để e post vài ván>:D< (chỉ đăng mấy ván nào đối thủ làm mền cho e đánh thôi hì hì \:D/).

Ván 1: hậu thắng

1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. R1.2 P7+1 4. P7+1 H2+3 5. H8+7 C2+4 6. P5+1 C8+4 7. R9+1 C2.3 8. E7+9 R1.2 9. R9.6 C3.6 10. R6+6 E3+5 11. A4+5 C6-4 12. R6-3 R2+6 13. P3+1 P7+1 14. P5+1 P7+1 15. R6.3 P7+1 16. R3+3 A4+5 17. P5.4 P7.6 18. P4+1 R2.3 19. P4+1 R3+1 20. P4.5 R3.2 21. P5+1 H3-5 22. R3.9 P6.5 23. R9+2 H5-3 24. R9.7 K5+1 25. E3+5 R2.5 26. R2.3 C8.7 27. R7.4 C7.2 28. R4.8 C2.7 29. R8-1 K5-1 30. R8.4 C7.5 31. K5.4 E7+9 32. R3+6 R5.9 33. R3-6 R9.1 34. R4-5 R1.5 35. R3+6 C5+2 36. R4.8 R8.6 37. K4.5 C5.4 38. A6+5 R6+8 39. K5.6 C4-8 40. R8+6 R5.4 41. K6.5 R4+1 42. R3.5 K5.6 43. R8.6 R4-8 44. R5-4 R4.5 45. R5+7 K6.5

Ván 2: tiên thắng

1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. R1.2 H2+3 4. H8+7 P7+1 5. R2+6 P3+1 6. R9+1 C2+1 7. R2-2 E3+5 8. P3+1 P7+1 9. R2.3 H7+6 10. P7+1 P3+1 11. R3.7 C8.7 12. R9.4 R8+4 13. H3+4 R8.7 14. H4-2 R7.8 15. C8+1 C2+1 16. C5.2 C2.5 17. A4+5 H6+7 18. C2+3 H7+6 19. R7.3 R1.2 20. H7+8 C5.2 21. R3+3 C2+2 22. H8+7 H6-5 23. C2+4 H5-4 24. H7+5 C2.5 25. K5.4 C5-4 26. R3+2 R2+5 27. H2+3 R2.6 28. K4.5 R6-1 29. H3+2 R6+1 30. R3-3 A6+5 31. H2+3 R6-5 32. R3.1 H4+2 33. R1+3

Ván 3: hậu thắng

1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. R1+1 H2+3 4. P7+1 P7+1 5. H8+7 E3+5 6. H7+6 P3+1 7. P7+1 E5+3 8. R1.7 E7+5 9. C8.7 H3+4 10. R9.8 C2.4 11. C7.6 C4+3 12. C6+3 A4+5 13. R7.6 C4.8 14. R6+3 C-.9 15. C6+3 R1.4 16. A6+5 C9-1 17. C5.6 C8-4 18. C+-2 C8+3 19. R8+6 H7+6 20. R6-1 C9.7 21. E7+5 C7+2 22. P5+1 H6-4 23. C6+4 C8-1 24. P3+1 P7+1 25. H3+5 P7.6 26. P5+1 P5+1 27. H5+4 C7.2 28. H4+5 C2-2 29. H5-4 C8.6 30. C6.5 E3-5 31. R6.7 P9+1 32. R7+5 C2+2 33. R7-1 R8+2 34. H4+2 R8+1 35. R7.5 C6-1 36. C5.9 C2+6 37. C9-1 R8.4 38. A5+6 R++4 39. C9.1 R++2 40. K5+1 R-+8

Ván 4: tiên thắng

1. C2.5 H8+7 2. H2+3 P7+1 3. R1.2 R9.8 4. R2+6 H2+3 5. H8+7 C8.9 6. R2.3 C9-1 7. R9+1 A4+5 8. R9.6 C9.7 9. R3.4 H7+8 10. P5+1 P7+1 11. R4+2 C7+5 12. H3+5 C7.3 13. H5+3 E3+5 14. P5+1 R1.4 15. R6+8 K5.4 16. H7+5 H8+7 17. C8.6 H7+5 18. E3+5 K4.5 19. H5+6 C3-2 20. H6+7 C3-2 21. P5+1 C2-1 22. R4-5 E5+7 23. R4.8 C2.4 24. C6.9 C4+7 25. A6+5 C4.1 26. P5.6 R8+3 27. R8+6 A5-4 28. P6+1 C3.1 29. E5-3 A6+5 30. P6+1 E7+5 31. C9.5 R8.5 32. P6.5 K5+1 33. R8.6 C++1 34. A5-6 K5.6 35. R6-6 R5+2 36. R6.4 K6.5 37. H3-5 R5.8 38. H5+7 E5+3 39. H7-6 R8.4 40. A4+5 K5.4 41. R4.5 E3-5 42. H6+8 C-.3 43. H8-6 C3.4 44. H6+8 C4.3 45. C5.6 R4.5 46. R5.6 K4.5 47. H8-9 R5.2 48. C6.5 E5-7 49. R6.5 K5.6 50. R5.4 K6.5 51. R4.5 K5.6 52. A5+4 R2+3 53. C5.7 C3.5 54. R5.4 K6.5 55. H9+8 R2.4 56. K5.4 R4+1 57. K4+1 R4.6 58. K4.5 R6.5 59. K5.4 C5.6 60. E7+9 C6-1 61. H8+6 R5-1 62. K4-1 R5-3 63. H6+8 R5+4 64. K4+1 R5-7 65. E9+7 P3+1 66. C7.5 R5.2 67. H8-7 R2+6 68. H7-8

Ván 5: hậu thắng

1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. R1.2 P7+1 4. P7+1 H2+3 5. H8+7 C2+4 6. P5+1 C8+4 7. A6+5 A4+5 8. H7+6 C2-1 9. H6+7 C2.5 10. R9.8 H7+6 11. C8+1 C8+2 12. C8.5 C5+2 13. E7+5 H6+7 14. R8+7 R8+2 15. P7+1 H7+9 16. R2+1 R8+6 17. R8.7 E3+5 18. P7.6 H9+7 19. K5.6 R8-2 20. H7+9 R1.4 21. H9+7 R4+1 22. R7-4 A5-4 23. H3+4 R8-5 24. H7-6 P5+1 25. H4+3 R8+4 26. H3-5 R8.4 27. H5-6 A6+5 28. H++4 K5.6 29. H4+2 K6+1 30. H2-3 K6-1 31. A5+6 R-+3 32. H3+2 K6.5 33. C5+3 R--1 34. C5-1 H7-6 35. R7+2 H6-5 36. R7.5 R++1 37. A4+5 R-.2 38. E5-7 R2.8

Ván 6: hậu thắng

1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. R1.2 H2+3 4. P7+1 P7+1 5. R2+6 C8.9 6. R2.3 C9-1 7. H8+7 A4+5 8. H7+6 C9.7 9. R3.4 R8+5 10. P3+1 R8.7 11. H3+4 C2+3 12. E3+1 R7+1 13. H6+7 C2.6 14. C8+5 H7+8 15. R4-2 P7+1 16. R4.3 R7-1 17. E1+3 H8+6 18. C5.2 H6+4 19. C2.6 H4+2 20. R9.8 H2-3 21. C6-1 R1.2 22. E3-5 H++5 23. C6.3 E3+5 24. A4+5 H5-4 25. C3+6 A5+6 26. A5+6 H4+6 27. C3-3 H6+4 28. A6+5 H4-5 29. H7+9 R2+1 30. C3+3 H5+6 31. R8+3 H6+7 32. K5.4 C7.6 33. A5+4 A6-5 34. A4-5 H3+4 35. C3-1 H4+6 36. C3.4 H6+5 37. C4.3 H5-6 38. C3.4 H6-8 39. C4.3 H8-6 40. A5+4 H6+5 41. A4-5 H7-6 42. K4.5 H6+4 43. A5+6 H5+4 44. K5.4 H4-2

Ván 7: tiên thắng

1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. R1.2 H2+3 4. P3+1 A4+5 5. H8+9 E3+5 6. C8.7 C2.1 7. R9.8 C1+4 8. R2+6 P1+1 9. P7+1 P1+1 10. P7+1 E5+3 11. H9+7 H3+1 12. H7+6 H1+2 13. C7+2 C1.4 14. R8+3 C4+2 15. H6+4 C4-7 16. R8.6 C8-1 17. C5.6 C8.6 18. R2+3 H7-8 19. C6+6 R1.4 20. H4+3 H8+9 21. C6.4 R4+6 22. C4-5 H9-7 23. C4.6 P1+1 24. C6+1 H2+3 25. C6+2 E3-1 26. C6.3 E7+5 27. C3.7 H3-4 28. C+.1 E1-3 29. H3+4 P1.2 30. H4+6 P5+1 31. C1.6 H7+6 32. H6+8 H4+3 33. H8+7 K5.4 34. C6-4 P2.3 35. E3+5 P5+1 36. P5+1 H6+5 37. A4+5 H5+4 38. A5+6 P3.4 39. A6+5 H3-4 40. P1+1 H4+6 41. P1+1 P4.5 42. P1.2 H6-5 43. C7.6 H5-3 44. C6+1 P5.6 45. P3+1 E5+7 46. H7-6 K4.5 47. P2.3 P6.5 48. P3.4 P5.4 49. P4+1 H3+2 50. C6-1 H2+3 51. C6.2 A5+4 52. H6+4 K5.4 53. C2+5 A6+5 54. H4+3 A5-6 55. C2.4 E3+5 56. C4-1 H3-4 57. H3-2 A4-5 58. C4.1 H4+6 59. C1-4 P4+1 60. A5+6 H6+4 61. K5.6 K4.5 62. H2+1 H4+2 63. K6+1 H2-3 64. K6-1 H3-4 65. H1-3 K5.6 66. C1-3 E5-3 67. C1.4 H4+6 68. E5+3 E3+1 69. K6.5 E1-3 70. H3-1 K6.5 71. P4+1 H6-5 72. C4.5 K5.4 73. C5+7 K4+1 74. C5.1 H5+7 75. P4.5 H7-8 76. C1.2 E3+1 77. H1+2 K4-1 78. P5+1 H8+6 79. P5.4 E1+3 80. C2.1

Ván 8: tiên thắng

1. C2.5 H2+3 2. H2+3 H8+7 3. R1.2 R9.8 4. P3+1 E3+5 5. H8+9 P3+1 6. C8+4 P7+1 7. P3+1 E5+7 8. R2+6 A4+5 9. C8.7 C8.9 10. R2+3 H7-8 11. R9.8 R1.4 12. H3+4 R4+5 13. H4+5 R4-2 14. R8+6 E7+5 15. R8+1 R4.3 16. H5+7 C9.3 17. P9+1 C3-2 18. P5+1 P3+1 19. P5+1 P3+1 20. H9+8 R3+2 21. P5.4 R3.5 22. R8+2 H8+7 23. P4.3 H7+5 24. H8+6 H5+3 25. H6+5 H3-4 26. H5-6 K5.4 27. H6+7 K4.5 28. A6+5 P3+1 29. P3+1 P3+1 30. P3+1 P3.4 31. P3.4 P9+1 32. P4+1 R5+1 33. A5+6 R5-3 34. A4+5

Ván 9: tiên thắng

1. C2.5 H8+7 2. H2+3 H2+3 3. R1.2 R9.8 4. P3+1 P3+1 5. H8+9 E3+5 6. C8+4 H3+2 7. R9+1 R1.3 8. C8.3 P3+1 9. R2+5 H2+4 10. R9.8 C2.3 11. R2.6 C8+4 12. P7+1 C3+7 13. A6+5 R3+5 14. R8.6 C3.1 15. R-+3 R3+4 16. A5-6 A6+5 17. P3+1 P1+1 18. R--2 E5+7 19. R+.8 E7-5 20. R8-5 R3-4 21. R8.9 R3.7 22. C5-1 R7-2 23. C5.3 C8+1 24. C3+5 C8.4 25. A6+5 C4-3 26. R9.6 C4.7 27. E3+5 R8+7 28. R6+5 C7.5 29. E5+3 R8-4 30. H3+4 C5.8 31. E3-5 C8+3 32. R6.2 R8+1 33. H4+2 H7-8 34. H9+7 C8-1 35. H7+8 E5+7 36. C3.4 E7+5 37. E5-3 E5+3 38. C4-4 H8+6 39. C4.9 C8.6 40. C9+3 E3-5 41. H2+3 A5+6 42. C9+4 E5-3 43. H8+9 H6+4 44. H9+7 K5+1 45. C9-1 H4-2 46. P9+1 P9+1 47. P9+1 C6-3 48. P9.8 C6.7 49. E3+5 K5.6 50. P8+1

Ván 10: tiên thắng

1. C2.5 H2+3 2. H2+3 C2.1 3. C8.6 R1.2 4. H8+7 P3+1 5. R1.2 P7+1 6. P5+1 A6+5 7. H3+5 C8.4 8. P3+1 E7+5 9. P3+1 E5+7 10. P7+1 E3+5 11. P7+1 E5+3 12. C6-1 H8+7 13. C6.5 R2+6 14. P5+1 C4.5 15. P5+1 H7+5 16. C++4 K5.6 17. C+.4 H3+4 18. C5+6 H4+5 19. C5.4 K6.5 20. C+.7 K5.6 21. C7+2 K6+1 22. H7+5 R2.5 23. E3+5 R9+2 24. C4-5 R9.4 25. R9.8 R4+4 26. R8+6 R5.8 27. R8.4 C1.6 28. C7-1 A5+4 29. R2+3 R4.8 30. C4+6

Nhất đại tôn sư
10-11-2009, 10:43 PM
Chào mọi người,hôm nọ trên Huy Công có đấu với LTKD-QTDS Chánh Tâm 2 ván,ván đầu LDTK kém quân(Phế 1 quân) để giam con mã nhập cung của NDTS,nếu đánh kỹ thì mình có thể win ván đó,hoặc bèo lắm là hòa,nhưng minh hơi vội nên thua ván đó,thật khá khen cho LTDK tranh thủ được sơ hở của NDTS mà dành thắng lợi.Sang ván 2 Nhatdaitonsu quyết chí phục thù,do LTDK có ý muốn biểu diễn và hơi chủ quan nên đã bị
mình tận dụng và knocked down ở ván 2 trong vòng 16 move.Dù tính chất trận đấu mang tính chất giao lưu nhưng mình thấy cũng khá hay ở ván cuối,nên mạo muội cống hiến cùng bạn đọc,để mọi người tham khảo thêm,ván này NDTS khởi binh thế trận "Tiên nhân chỉ lộ" LTDK sử dụng "Mã đầu pháo" để đối phó.Kết quả chung cuộc sau 2 ván đấu hòa 1-1.Sau đây là biên bản:
Nhấtđạitônsư - LDTK(QTDS)Chánh Tâm
1. B7.1 P2-3
2. P2-5 M8.7
3. M2.3 B3.1
4. X1-2 B3.1
5. M8.9 X9-8
6. X2.4 P3/1
7. X2-7 M2.3
8. X7-8 T3.5
9. P8-6 S4.5
10. X8.3 M3.4
11. X9-8 P8-9
12. B3.1 B7.1
13. B3.1 M7.6
14. Xt.2 X1-2... .14.không đi Xt.2 mà thay bằng Xt.1,Hậu bị bắt 2 quân vừa Pháo,vừa Mã cũng sẽ 1/0,nhưng Xt.2 hay hơn.
15. X8.9 P3/1
16. P5.4!! .....1/0
Nước P5.4 là "Đoạt hồn đại pháp" ,QTDS đành thúc thủ.Vì muốn kết thúc nhanh nên mới sử dụng chiêu này..hi hi...Nếu kéo dài,không đi P5.4 mà thay bằng B3-4 ăn mã,thì bên Hậu kém cây cũng sẽ bại.

Bác nào post dùm bàn cờ thì dễ xem hơn,cảm ơn nhé !!!

cuongsym
10-11-2009, 10:47 PM
16 move, nhanh quá

dohuuthuc
10-11-2009, 10:48 PM
@ NTDS :Hì hì hì ! kỳ tới đăng đàn kỳ đài Huy Công đấy nhé !

Nhất đại tôn sư
10-11-2009, 10:53 PM
@ NTDS :Hì hì hì ! kỳ tới đăng đàn kỳ đài Huy Công đấy nhé !

Dạ,không dám,Bác cứ đùa làm em mừng hụt..hí hí....>:D<

kytoan
10-11-2009, 11:05 PM
Bác thèm gái đẹp già rồi mà còn minh mẫn nói chí lý quá.hehe.

thangtcnb
11-11-2009, 12:39 AM
chào mọi người,hôm nọ trên huy công có đấu với ltkd-qtds chánh tâm 2 ván,ván đầu ltdk kém quân(phế 1 quân) để giam con mã nhập cung của ndts,nếu đánh kỹ thì mình có thể win ván đó,hoặc bèo lắm là hòa,nhưng minh hơi vội nên thua ván đó,thật khá khen cho ltdk tranh thủ được sơ hở của ndts mà dành thắng lợi.sang ván 2 nhatdaitonsu quyết chí phục thù,do ltdk có ý muốn biểu diễn và hơi chủ quan nên đã bị
mình tận dụng và knocked down ở ván 2 trong vòng 15 move.dù tính chất trận đấu mang tính chất giao lưu nhưng mình thấy cũng khá hay ở ván cuối,nên mạo muội cống hiến cùng bạn đọc,để mọi người tham khảo thêm,ván này ndts khởi binh thế trận "tiên nhân chỉ lộ" ltdk sử dụng "mã đầu pháo" để đối phó.kết quả chung cuộc sau 2 ván đấu hòa 1-1.sau đây là biên bản:
Nhátđạitônsư - ltdk(qtds)
1. P7+1 c2=3
2. C2=5 n8+7
3. N2+3 p3+1
4. R1=2 p3+1
5. N8+9 r9=8
6. R2+4 c3-1
7. R2=7 n2+3
8. R7=8 e3+5
9. C8=6 b4+5
10. R8+3 n3+4
11. R9=8 c8=9
12. P3+1 p7+1
13. P3+1 n7+6
14. R++2 r1=2
15. R8+9 c3-1
16. C5+4!! 1/0
bác nào biết cách làm bàn cờ chỉ mình với nhé!...many thanx

Anh sửa lại theo quy ước hoặc là English hoặc là tiếng Việt, làm như thế em cũng muốn Post bằng ván cờ nhưng khó cho em quá.

Lúc thì anh dùng là n(ngựa???), lúc anh dùng là R(Root???) :(. Thành ra khi anh ghi p, em không biết đâu là Pháo đâu là Chốt (Pawn)
English:

Tướng: K
Sĩ: A
Tượng: E
Mã: H
Xe: R
Pháo: C
Chốt: P
Tấn: +
Bình: .
Thoái: -

thangtcnb
11-11-2009, 12:57 AM
Các cao thủ cho ý kiến giúp em ván cờ này nhé:

1. C8.4 h8+7 2. H8+7 p7+1 3. R9.8 h2+1
4. R8+4 r1.2 5. P3+1 p7+1 6. R8.3 e7+5
7. R3+2 c8-1 8. H2+1 a6+5 9. A4+5 p1+1
10. E7+5 r9.6 11. P1+1 h1+2 12. R3.2 c8+6
13. R2-4 h2+4 14. P7+1 h4+3 15. C4.7 c2+7
16. E5-7 h7+6 17. R2.6 h6+5 18. R6+1 h5+7
19. H1+3 r2+8 20. C7.4

Đây là ván chơi bên Fast Game, cờ em cầm Xanh đi hậu, theo ý kiến của các cao thủ thì nước này nên ăn Xe 2 bình 5 không ạ???

Mong các cao thủ trợ giúp.

Magicking
11-11-2009, 02:31 AM
Thêm một ván mới đánh xong hè hè,
Ván 11: tiên thắng

1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. R1.2 P3+1 4. P3+1 H2+3 5. H8+9 P1+1 6. C8.7 H3+2 7. R9+1 E3+5 8. R9.6 R1+3 9. R2+6 C8.9 10. R2+3 H7-8 11. C7-1 H8+7 12. P5+1 H2+1 13. R6+2 P1+1 14. H3+2 A6+5 15. H2+3 H1+3 16. C7.2 P1+1 17. H9-7 P1.2 18. C2+6 C9-1 19. P5+1 P2.3 20. R6.4 R1+5 21. P5+1 R1.3 22. P5+1 R3+1 23. A4+5 R3.1 24. K5.4 R1-1

xuan2009
11-11-2009, 08:22 AM
Các cao thủ cho ý kiến giúp em ván cờ này nhé:

1. C8.4 h8+7 2. H8+7 p7+1 3. R9.8 h2+1
4. R8+4 r1.2 5. P3+1 p7+1 6. R8.3 e7+5
7. R3+2 c8-1 8. H2+1 a6+5 9. A4+5 p1+1
10. E7+5 r9.6 11. P1+1 h1+2 12. R3.2 c8+6
13. R2-4 h2+4 14. P7+1 h4+3 15. C4.7 c2+7
16. E5-7 h7+6 17. R2.6 h6+5 18. R6+1 h5+7
19. H1+3 r2+8 20. C7.4

Đây là ván chơi bên Fast Game, cờ em cầm Xanh đi hậu, theo ý kiến của các cao thủ thì nước này nên ăn Xe 2 bình 5 không ạ???

Mong các cao thủ trợ giúp.

Theo ý cá nhân tôi X2-5 cũng được vì sẽ thắng cờ tàn. tuy nhiên nếu được cầm quân ván này tôi sẽ đi X6-8
Cho tôi hỏi chút nhe : Tại sao ở nước 19 Thắng không đi X6.8 ?

thangtcnb
11-11-2009, 08:52 AM
Theo ý cá nhân tôi X2-5 cũng được vì sẽ thắng cờ tàn. tuy nhiên nếu được cầm quân ván này tôi sẽ đi X6-8
Cho tôi hỏi chút nhe : Tại sao ở nước 19 Thắng không đi X6.8 ?

Bác có thể giải thích rõ hơn chút được không ạ, nếu mình X2-5 thì thắng như thế nào. Cháu cũng không hiểu rõ lắm nước X6-8.

Còn ở nước thứ 19, nếu X6.8 thì tiên sẽ P7-4, cũng cản Mã, không thể chiếu được. Với lại lúc đó chơi Fast nên suy nghĩ cũng không tới :D

xuan2009
11-11-2009, 11:08 AM
Bác có thể giải thích rõ hơn chút được không ạ, nếu mình X2-5 thì thắng như thế nào. Cháu cũng không hiểu rõ lắm nước X6-8.

Còn ở nước thứ 19, nếu X6.8 thì tiên sẽ P7-4, cũng cản Mã, không thể chiếu được. Với lại lúc đó chơi Fast nên suy nghĩ cũng không tới :D

Định trả ời thì ông Sui đến. Bây giờ tiếp tục (Nên nhớ tôi cũng là thấp thủ thôi)
Tại thời điểm này Hậu đang ưu (Các con cờ của Hậu đều chiếm yếu điểm, Con Mã của Hậu cực kỳ nguy hiểm hãy khai thác lợi thế này)
Có 3 ý:
1/về X2-5
20, ... X2-5 21, Tg.1 X6.7 22, X1.2 X6-4 23, X1-3 X4/1
Đến đây Hậu còn Xe Pháo. Hơn 1 Chốt, Sĩ Tượng bến
Tiên còn Xe Mã , khuyết Tượng, thua Chốt
Hậu nên thoái Pháo về thủ đồng thời kết hợp Xa sát Chốt, phá Sĩ Tượng, Từ từ thắng, không nên vội vã. Tuy nhiên theo tôi chỉ là CŨNG được thôi, tôi không thích PA này lắm.
2/ Còn về X6-8 là chuẩn bị cho nước sau X8.8 hai con Xe kẹp cổ rồi tùy cách đối phó của Tiên mà có các PA : X2-4 hoặc X8-6 hoặc X8-7
Vd: 20, ... X6-8 21, X1.2 X8.8 22, X6-5* X2-4 ....
Nếu: * 22, S5/4 X8-7......
3/ Nếu ở nước 19 đi X6.8 thì như sau:
19, .. X6.8 20, P7-4* X2.8 21, X6-5 X2-5 22, X5/2 X6.1
Nếu: * 20, X6/2 X2.7 21, P7.4** X2-4
Nếu: ** 21, P7-4 X2-6 22, S5.4 X6-4
Qua loa là vậy. CHÀO

thangtcnb
11-11-2009, 11:54 AM
Đúng là sau khi nước 20, theo phương án của bác Xuan2009 là X2.7 thì cờ Đỏ kiểu gì cũng thua.

*** 21. P7.1 X2-3
22. X6-8 X3.2
23. P7.3 X3/2
24. X6-8 X3.4
1. C8.4 H8+7 2. H8+7 P7+1 3. R9.8 H2+1 4. R8+4 R1.2 5. P3+1 P7+1 6. R8.3 E7+5 7. R3+2 C8-1 8. H2+1 A6+5 9. A4+5 P1+1 10. E7+5 R9.6 11. P1+1 H1+2 12. R3.2 C8+6 13. R2-4 H2+4 14. P7+1 H4+3 15. C4.7 C2+7 16. E5-7 H7+6 17. R2.6 H6+5 18. R6+1 H5+7 19. H1+3 R6+8 20. R6-2 R2+7 21. C7+1 R2.3 22. C7+3 R3-2 23. R6.8 R3+4
Tới đây Đỏ kiểu gì cũng thua, nếu:
(1)24. S5.4 X6-2
(2)24. X1.2 X4-5
25. X8-5 X3/1

Hoặc thay vì Đỏ đi 21.P7.1 mà đi 21.P7-6 thì Xanh sẽ thắng như sau:

1. C8.4 H8+7 2. H8+7 P7+1 3. R9.8 H2+1 4. R8+4 R1.2 5. P3+1 P7+1 6. R8.3 E7+5 7. R3+2 C8-1 8. H2+1 A6+5 9. A4+5 P1+1 10. E7+5 R9.6 11. P1+1 H1+2 12. R3.2 C8+6 13. R2-4 H2+4 14. P7+1 H4+3 15. C4.7 C2+7 16. E5-7 H7+6 17. R2.6 H6+5 18. R6+1 H5+7 19. H1+3 R6+8 20. R6-2 R2+7 21. C7.6 R2.3 22. R6.8 R3+2 23. R1+2 R6.5 24. R8.5 R3-1
****21. P7/1 X2-4
Đỏ mất Xe, thua

Bác Xuan2009 quả là có lời giải khá hay. Thanks Bác! :)

xuan2009
11-11-2009, 12:54 PM
Cho ké một chút
Nếu: ** 21, P7-4 X2-6 22, S5.4 X6-4

thangtcnb
11-11-2009, 02:37 PM
Anh với em đánh online chơi nha Thắng. Nhớ là chơi cờ mù, không nhìn bàn cờ.

Nước thứ 19, em đi X6.8, giờ đến tiên đi

20. P7-4

Haha, cái vụ này được à, hôm nào Offline nhờ 1 trọng tài làm chứng, anh và em chơi Cờ mù. :D

Nhớ lúc trước có chơi với 1 anh, chơi cờ sáng thì chấp em con Mã, chơi cờ mù thì oánh đồng thua em :D. Anh nên cẩn thận :D

Nhất đại tôn sư
11-11-2009, 09:51 PM
Anh sửa lại theo quy ước hoặc là English hoặc là tiếng Việt, làm như thế em cũng muốn Post bằng ván cờ nhưng khó cho em quá.

Lúc thì anh dùng là n(ngựa???), lúc anh dùng là R(Root???) :(. Thành ra khi anh ghi p, em không biết đâu là Pháo đâu là Chốt (Pawn)
English:

Tướng: K
Sĩ: A
Tượng: E
Mã: H
Xe: R
Pháo: C
Chốt: P
Tấn: +
Bình: .
Thoái: -

ok,mình đã sửa nhờ Thắng làm dùm nhé.Thanks

thangtcnb
11-11-2009, 11:15 PM
ok,mình đã sửa nhờ Thắng làm dùm nhé.Thanks
Ván cờ của anh nè :)

Nhất Đại Tôn Sư(Red)- LDTK(Blue)
1. P7+1 C2.3 2. C2.5 H8+7
3. H2+3 P3+1 4. R1.2 P3+1
5. H8+9 R9.8 6. R2+4 C3-1
7. R2.7 H2+3 8. R7.8 E3+5
9. C8.6 A4+5 10. R8+3 H3+4
11. R9.8 C8.9 12. P3+1 P7+1
13. P3+1 H7+6 14. R++2 R1.2
15. R8+9 C3-1 16. C5+4

Nhất đại tôn sư
12-11-2009, 11:43 PM
Ván cờ của anh nè :)

Nhất Đại Tôn Sư(Red)- LDTK(Blue)
1. P7+1 C2.3 2. C2.5 H8+7
3. H2+3 P3+1 4. R1.2 P3+1
5. H8+9 R9.8 6. R2+4 C3-1
7. R2.7 H2+3 8. R7.8 E3+5
9. C8.6 A4+5 10. R8+3 H3+4
11. R9.8 C8.9 12. P3+1 P7+1
13. P3+1 H7+6 14. R++2 R1.2
15. R8+9 C3-1 16. C5+4

Ủa bằng cách nào mới xem được vậy em????:((...Anh ko biết:-ss

ykentdo
13-11-2009, 01:46 AM
Ủa bằng cách nào mới xem được vậy em????:((...Anh ko biết:-ss

Anh click vào phần màu trắng phía bên phải bàn cờ thì sẽ hiện nước đi :P

Nhất đại tôn sư
13-11-2009, 09:51 PM
Ủa bằng cách nào mới xem được vậy em????:((...Anh ko biết:-ss

Ok,anh xem được rồi !..Thanks nha.Sory vi máy bị lỗi nên mất Java,anh mới cài lại nè...

Nhất đại tôn sư
14-11-2009, 08:00 AM
Các cao thủ cho ý kiến giúp em ván cờ này nhé:

1. C8.4 h8+7 2. H8+7 p7+1 3. R9.8 h2+1
4. R8+4 r1.2 5. P3+1 p7+1 6. R8.3 e7+5
7. R3+2 c8-1 8. H2+1 a6+5 9. A4+5 p1+1
10. E7+5 r9.6 11. P1+1 h1+2 12. R3.2 c8+6
13. R2-4 h2+4 14. P7+1 h4+3 15. C4.7 c2+7
16. E5-7 h7+6 17. R2.6 h6+5 18. R6+1 h5+7
19. H1+3 r2+8 20. C7.4

Đây là ván chơi bên Fast Game, cờ em cầm Xanh đi hậu, theo ý kiến của các cao thủ thì nước này nên ăn Xe 2 bình 5 không ạ???

Mong các cao thủ trợ giúp.

Nước 19 nên đi X6.8 trước,nếu đối phương đi P7-4 thì X2.6 tiếp, hay hơn và vài move nữa sẽ dành thắng lợi.Còn X2-5 ko nên vì sẽ bị hóa giải bằng cách lát hồi X1 của đối phương ăn M7 lại,em sẽ thua cây.Do vậy phương án X2-5 là ko khả thi,xem lại đi nhé!

Honda-Fit
14-11-2009, 09:45 AM
Ván cờ của anh nè :)

Nhất Đại Tôn Sư(Red)- LDTK(Blue)
1. P7+1 C2.3 2. C2.5 H8+7
3. H2+3 P3+1 4. R1.2 P3+1
5. H8+9 R9.8 6. R2+4 C3-1
7. R2.7 H2+3 8. R7.8 E3+5
9. C8.6 A4+5 10. R8+3 H3+4
11. R9.8 C8.9 12. P3+1 P7+1
13. P3+1 H7+6 14. R++2 R1.2
15. R8+9 C3-1 16. C5+4

sao bác lẩu dê thua nhanh thế

thangtcnb
14-11-2009, 10:02 AM
Nước 19 nên đi X6.8 trước,nếu đối phương đi P7-4 thì X2.6 tiếp, hay hơn và vài move nữa sẽ dành thắng lợi.Còn X2-5 ko nên vì sẽ bị hóa giải bằng cách lát hồi X1 của đối phương ăn M7 lại,em sẽ thua cây.Do vậy phương án X2-5 là ko khả thi,xem lại đi nhé!

Đúng là sau khi phân tích kĩ thì nước X2-5 của em là không khả thi cho mấy. Nếu trước đó đi X6.8 thì dẫn đến thắng lợi chắc hơn :)

Honda-Fit
14-11-2009, 12:25 PM
Đúng là sau khi phân tích kĩ thì nước X2-5 của em là không khả thi cho mấy. Nếu trước đó đi X6.8 thì dẫn đến thắng lợi chắc hơn :)

nước xe 2-5 cũng khả thi mà , vẫn thắng ở cờ tàn .

xuan2009
14-11-2009, 01:29 PM
Đúng là sau khi phân tích kĩ thì nước X2-5 của em là không khả thi cho mấy. Nếu trước đó đi X6.8 thì dẫn đến thắng lợi chắc hơn :)

Trong ván cờ mà Thắng hỏi theo tôi suy nghĩ là:
-Nước thứ 19 chỉ để hỏi và muốn nói là: Thắng đã bỏ mất cơ hội để thắng
-Diển biến thực tại của ván cờ là nước 20. Tại đây cờ xanh chiếm ưu thế tuyệt đối (Đó là ý cá nhân tôi).
Nước 20 rất khả thi đấy Thắng, đánh X2-5 là theo phương án đẩy về cờ tàn hơn thế, hơn quân ( 1 chốt) hơn hàng thủ Sĩ tượng bền, Đánh dúng chỉ thắng đến hòa mà thôi (Khi bắt lại xe thì nên bắt lại con Xe 6 của tiên để hậu rộng nước, Sau đó hồi Pháo kết hợp sĩ tượng cùng xe đánh theo kiểu thong thả sát chốt, phá tượng sĩ... rối sẽ sát cờ. Lối dánh này phải chuẩn xác, kín chắc(lối đánh của tàn cuộc)
Ngoài ra Hậu đi nước X6-8 Tấn công vũ bảo thọc thẳng vao trung tâm của tiên tận dụng tối đa công lực của 2 Xe+ Pháo+ Mã Không làm uổng thế đẹp đã gầy dựng
Mỗi cái có cái hay của nó nhất là cho tập luyện. Vì thấy Thắng nghĩ X2-5 Không khả thi nên có vài ý muốn nói, Mặc dù tôi cũng không khoái X2-5 lắm. Trước đã góp ý nay nhắc lại Thắng thử xếp lại và thử các PA, cũng bổ ích đấy. Chào

thangtcnb
14-11-2009, 05:27 PM
Thì Post lại ván cờ để mọi người cùng nhau góp ý cho nhớ, lần sau oánh cẩn thận hơn. :D Thật ra do ván đó chơi ẩu quá (cờ nhanh) nên cuối cùng dẫn đến thua :(. Thật ra là có phang X2-5 vào nhưng sau đó đi dở quá nên thua cuộc luôn. Ngồi suy ngẫm lại mới biết mình dở ngay chỗ nước X2-5, Post lên đây được mọi người góp ý và cũng có xem xét lại kĩ các phương án, nếu đánh được đến đây thì đúng là có ưu thế lớn nhưng cuối cùng lại không biết tận dụng.

Chắc sẽ nhớ mãi thế này :)

Thanks All!

xuan2009
14-11-2009, 08:15 PM
Từ hôm thắng liên tục tới giờ thì thua quá nhiều, hôm nay dậy sớm, tắm rửa sạch sẽ, làm ly cafe, thêm gói thuốc để bên cạnh, vào Clubxiangqi với hy vọng phải kiếm tên nào chém cho đã tay.

Với quyết tâm như thế, anh ta kiếm 18xx mà chém, sau đây là một ván cờ có thể nói điển hình cho thế cuộc "bỏ quân lấy thế" và "nghệ thuật sử dụng 2 Xe,1 Pháo,1 Tốt" =)) . Anh ta cầm quân đi hậu, đối thủ của anh ta chơi quá cung pháo, khi đi tiên anh ta chỉ biết pháo đầu và khi đi hậu chỉ biết BPM và cứ thế cho dù đối thủ đi tiên theo kiểu gì anh ta cũng chơi BPM. :D

Cờ anh ta bị kẹt từ khi Tiên quyết định Xe 2 tấn 7 ở nước thứ 9, quân anh ta không ra được, thế là ở nước thứ 12 anh ta nảy sinh 1 ý định táo bạo, sẵn sàng bỏ ngay con Mã ở lộ 7 để nhằm lấy lại được thế trận. Với quyết tâm đó, anh ta đem toàn bộ lực lượng sang tấn công. Tấn công 1 hồi không thủng thế là cờ anh ta bị "thọt".

Đến nước thứ 31, khi bên tiên chỉ còn 1 nước đi nữa là dứt điểm cuộc chơi, tình hình rất nguy hiểm, phải nói là ngàn cân treo dây tơ hồng, thời gian thì chỉ còn 18s/nước, anh ta vẫn bình tĩnh, khéo léo sử dụng 2 Xe, 1 Pháo, 1 Tốt công nát hàng phòng thủ của địch, bắt được con Xe và buộc đối thủ phải Resign vô điều kiện.

Sau đây là diễn biến cuộc chơi:

KHQ_01(1800)(Blue) vs annanchen(1837)(Red) (1-0)
1. C8.4 P3+1 2. H8+7 H2+3 3. R9.8 R1.2 4. R8+4 H8+7 5. H2+1 E7+5 6. C2.3 A6+5 7. R1.2 R9.6 8. A6+5 C8-2 9. R2+7 C2.1 10. R8.6 H3+2 11. P3+1 R6+4 12. P1+1 H2+1 13. H7+9 C1+4 14. R6.9 C1.5 15. K5.6 R2+9 16. E3+5 R6.4 17. A5+6 C8.6 18. R9.5 C5.4 19. K6.5 P5+1 20. R5-1 C6+3 21. C3+1 C6.5 22. R5.4 R2.3 23. K5+1 R3-1 24. K5-1 P3+1 25. C3.6 R4.2 26. A4+5 R3-2 27. R2.3 R2+5 28. A5-6 P5+1 29. R4+5 A5-6 30. C4+7 R3.4 31. C4.1 P5.6 32. E5-3 R4.5 33. A6-5 R5.7 34. K5.4 R7.6 35. A5+4 R6+1 36. K4.5 R6.5 37. K5.4 R2.4 38. K4+1 R4-1 39. K4-1 R5.6 40. K4.5 P6.5 41. E3+5 R6-6 Blue won

Anh em nào thấy sai thì góp ý nhé, đùng chửi em "gà", tội nghiệp :">

Lại nói chuyện với Thắng nhe!
Đừng nghĩ tôi soi nhé, bởi vì biết Thắng nên mạnh dạn bình luận nhằm góp ý thôi nghen
Ớ thế trận trên tại sao ở nước 20 lai dám bỏ cánh trái mà tấn P6.3 vậy.? Nước này nên P4/1 Rôi sau sẽ bình sang 1 vừa vững nhà mà công sẽ bén hơn..
Công như Thắng thì tiêu như không Ví dụ: Nếu ở nước thứ 30 người ta không sát Sĩ mà P4-2 thì Thắng thua cái chắc. Công thủ phải hài hòa. Vài góp ý nho nhỏ Xem thử để rút kinh nghiệm. Nếu tôi sai cũng bỏ qua nghen

thangtcnb
14-11-2009, 11:54 PM
Nếu Bác Xuan2009 xem mấy nước đi sau của cháu nữa sẽ thấy, lúc đó trong đầu chỉ nghĩ tới chuyện sẽ công nát cánh phải của họ, vả lại cánh trái của mình không có gì phải thủ, con Mã 7 đã xác định từ đầu là bỏ rồi, quân của họ chỉ có một con Xe qua sông thì không làm ăn được gì hết trong khi đó nước P6.3 của cháu sẽ đưa được vào lộ giữa và giúp Xe ở lộ 2 ăn Tượng và công tới luôn, ở đây thật ra là cháu oánh hơi liều nhưng thường là lấy công làm thủ mà bác.

Sau này cháu mới thấy được cái nước P6.3 là ưng ý nhất đó bác :D

Tuổi trẻ thường có những nước đi táo bạo và hơi liều, "tuổi trẻ nông nổi" mà bác :D

xuan2009
15-11-2009, 09:54 AM
Bàn luận mấy ván cờ đã qua thực chất là để rút kinh nghiệm Với tinh thần đó ta lại tiếp tục:
Đồng ý với phương châm táo bạo của tuổi trẻ nhưng liều lĩnh thì không nên.Quay lại ván cờ trên, Những nước cuối của Thắng, đặc biệt từ nước thứ 31 trở đi quả lả hay, tuy nhiên ta thử quay về nước thứ 30. Tôi đưa ra P/A sạu, Tiên sẽ không đi P4.7 mà đi:
1/ 30, P4-2 hoặc
2/ 30, X4-6
Thì liệu Xanh (Hậu) có thắng không? Thắng hay anh em KHQ cho ý kiến, Cũng như chúng ta đang giải quyết một trung. tàn cuộc đấy mà. Ý cá nhân tôi Xanh sẽ bại và Thắng đâu có kịp tung một xeri để hạ gục Tiên

thangtcnb
15-11-2009, 05:53 PM
Nước P4-2 quả là nước quá hay đó bác, nếu đi được nước này thì bên Xanh bó tay rồi.

Còn nước X4-6 thì còn mở ra nhiều biến quá, chưa nghiên cứu hết được Bác ạ. :D

skeleton
19-11-2009, 04:13 PM
Hôm trước làm ván cờ nhanh với cái sw xqmaster3.5 mà thua vì hết giờ, chán quá, anh em xem mình đi yếu ở chỗ nào thì chỉ giúp với.

Skeleton(Red)- (Blue)
<applet codeBase="http://www.clubxiangqi.com/viewer" height="280" archive="coffeecc.jar" width="370" code="coffeecc.class">
<param NAME="gameinfo" VALUE="">
<param NAME="redplayer" VALUE="Red">
<param NAME="blueplayer" VALUE="Blue">
<param NAME="ply" VALUE="9">
<param NAME="blackplayerkind" VALUE="0">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param NAME="redplayerkind" VALUE="0">

<param NAME="fen" VALUE="rheakaehr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RHEAKAEHR w - - - 1">
<param NAME="movefirst" VALUE="red">
<param NAME="movelist" VALUE="1. C8.5 H2+3 2. H8+7 R1.2 3. R9.8 H8+7 4. P3+1 P3+1 5. R8+6 C2.1 6. R8.7 C1-1 7. P5+1 A6+5 8. P5+1 C1.3 9. R7.6 P3+1 10. H7+5 P3+1 11. H5+4 R2+8 12. H2+3 E7+5 13. A6+5 R9.7 14. C2.1 P7+1 15. H4+3 R7+2 16. P5+1 H3+2 17. R6.7 H2-1 18. R7.6 R2+1 19. R1.2 C3+8 20. R2+6 P3.4 21. R2.1 C3.6 22. A5-6 C6.4 23. R6-3 C4-2 24. K5+1 R2-1 25. K5-1 C4.7 26. C1.2 P7+1 27. K5.6 C8-2 28. R1+3 K5.6 29. R1.2 R7-2 30. R2-3 R2+1 31. K6+1 R2.6 32. P5+1 E3+5 33. C5.4 K6.5 34. R2.4 H1+3 35. R4.7 R7+4 36. R7.1 P7.8 37. R1+3 E5-7 38. C4.8 A5+4 39. C8.5 R6-1 40. K6-1 C7-2 41. C5-2 R6+1 42. E3+5 C7.5 43. E5+3 C5.4 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="86">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">
// fen on move 43: 3ak1e1R/9/3a5/p8/6r2/3c2Ep1/P2R4P/7C1/9/3KCr3 w - - - 1
// movefirst for this fen: red
</applet>

xiangqi_newbie
20-11-2009, 10:54 PM
Với trình cờ 16xx, nhưng em hậu thủ coi cũng được phải kg các bác :D

Em thấy nước thứ #11 đỏ bình Xe lộ 7 bắt Pháo xanh chính là nước yếu để xanh mở cờ phản tiên dẫn đến thất bại của đỏ, các bác góp ý giúp để em tiến bộ nhé!

1. P7+1 C2.3 2. C2.5 H8+7 3. H2+3 P3+1 4. R1.2 P3+1 5. E7+9 P3+1 6. H8+6 P3+1 7. C8+5 P3.4 8. C8.3 P4.5 9. E3+5 R9.8 10. R2+6 C3+1 11. R9.7 H2+1 12. R7+4 R1.2 13. H6+4 R2+4 14. H4+3 A6+5 15. P9+1 P1+1 16. P9+1 R2.1 17. C3.8 C3.1 18. E9-7 R1.2 19. R7+3 P7+1 20. R7.2 R8+2 21. R2+1 E3+5 22. C8.7 H1+3 23. P5+1 P7+1 24. P3+1 C1+6 25. R2-1 H3+4 26. P3+1 H4+5 27. A4+5 R2.7 28. R2.4 R7+3 29. R4.5 R7+2 30. A5-4 H5+3

triettm60103
21-11-2009, 02:42 AM
@xiangqi_newbie:
Đỏ chi sai lầm nghiêm trọng ở nước 25 và 26 không phòng thủ để Xanh tự do đánh Tượng giữa thôi. Nước 24 nếu X2/4 thì trận đấu còn kéo dài.

Anh cầm Xanh mới khai cuộc 3 nước đã thực hiện một loạt nước chốt, sau đó lại dùng chốt để thí Pháo đầu của đối phương, rất mất nước. Nước thứ 11 của Đỏ cũng không thể xem là nước yếu, vì sau khi anh giữ Pháo, nước 12 Đỏ có thể đi P3-8. Nếu anh ra X1-2 thì sau khi thí Pháo, Đỏ khống chế hàng Tốt và có thể thắng cờ tàn. Còn anh chạy Pháo thì đơn giản Đỏ đi X7.6 bắt Pháo ăn chốt đầu rồi rút Pháo 8 về vị trí tốt có thể tăng cường thế tấn công. :)

Luhanhcodoc
21-11-2009, 04:44 AM
Đây la ván em cầm bên hậu,đánh đến move thứ 17 thi em kém phân do bị pháo đầu đóng chặt ghim ngựa cung.em quyết định chém pháo tập trung quân đánh vào cánh phải yếu cua red:),con gà này chủ quan cuối cùng dính đòn song tiên liên hoàn páo ^^
gala19 _ luhanhcodoc (0_1)
<applet codeBase="http://www.clubxiangqi.com/viewer" height="300" archive="coffeecc.jar" width="370" code="coffeecc.class">
<param NAME="gameinfo" VALUE="gala19 v.s. luhanhcodoc (0-1)">
<param NAME="redplayer" VALUE="gala19(2261)">
<param NAME="blueplayer" VALUE="luhanhcodoc(2286)">
<param NAME="ply" VALUE="9">
<param NAME="blackplayerkind" VALUE="0">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param NAME="redplayerkind" VALUE="0">

<param NAME="fen" VALUE="rheakaehr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RHEAKAEHR w - - - 1">
<param NAME="movefirst" VALUE="red">
<param NAME="movelist" VALUE="1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. R1.2 H2+3 4. P7+1 P7+1 5. R2+6 C8.9 6. R2.3 C9-1 7. H8+9 R8+8 8. C8.7 H3-5 9. C7+4 C9.7 10. C5+4 H7+5 11. R3.5 C2.5 12. E3+5 R1.2 13. R5.3 C7.8 14. C7.5 R8.7 15. R3.2 R2+3 16. H3-5 R7.6 17. H5+7 R2.5 18. R2.5 C8+8 19. A4+5 R6.8 20. R9.8 C5.8 21. R8+6 C-+5 22. R5.2 C-.9 Blue won ">
<param NAME="movebegin" VALUE="38">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">
// fen on move 19: 2eakae2/4h4/4c4/p3R3p/6p2/2P6/P3P1P1P/H1H1E4/4A2r1/R1EAK2c1 b - - - 1
// movefirst for this fen: red
</applet>

xuan2009
21-11-2009, 10:44 AM
Với trình cờ 16xx, nhưng em hậu thủ coi cũng được phải kg các bác :D

Em thấy nước thứ #11 đỏ bình Xe lộ 7 bắt Pháo xanh chính là nước yếu để xanh mở cờ phản tiên dẫn đến thất bại của đỏ, các bác góp ý giúp để em tiến bộ nhé!

1. P7+1 C2.3 2. C2.5 H8+7 3. H2+3 P3+1 4. R1.2 P3+1 5. E7+9 P3+1 6. H8+6 P3+1 7. C8+5 P3.4 8. C8.3 P4.5 9. E3+5 R9.8 10. R2+6 C3+1 11. R9.7 H2+1 12. R7+4 R1.2 13. H6+4 R2+4 14. H4+3 A6+5 15. P9+1 P1+1 16. P9+1 R2.1 17. C3.8 C3.1 18. E9-7 R1.2 19. R7+3 P7+1 20. R7.2 R8+2 21. R2+1 E3+5 22. C8.7 H1+3 23. P5+1 P7+1 24. P3+1 C1+6 25. R2-1 H3+4 26. P3+1 H4+5 27. A4+5 R2.7 28. R2.4 R7+3 29. R4.5 R7+2 30. A5-4 H5+3

Chào: xiangqi_newbie !
Thấy bạn ghi: các bác góp ý giúp để em tiến bộ nhé! Và bạn là thành viên KHQ Nên tôi cũng mạo muội có đôi dòng nhận xét, Dù vậy tôi vẫn mong bạn thật cảm thông vì nhận xét cá nhân hoàn toàn có thể sai, trình độ của tôi thì cũng thấp(vì chẳng bao giờ đấu với máy nên chẳng biết mình là bao). Bạn cứ coi như là giao lưu, học hỏi (Mà biết đâu mai sau bạn thành một “HVH” cón tôi “GĐT”) trên tinh thần đó tôi ‘Nổ’:
Theo tôi đỏ đã quá sai lầm không phải 1 mà là một loạt nước từ 14 đến 24. Bạn thử dừng cờ ở nước 21 sau khi đấu xe xong và xanh lên Tượng, Tại đây thế trận của đỏ tan nát. Đến nước 23 lẽ ra phải X2/6 để chuyển sang trái hỗ trợ phòng thủ mới phải (vì đâu càn cứu Mã trước, cánh trái dang nguy). Sau nữa, khi xanh tham ăn con Mã thì nhân đó X2/4 chứ. Theo tôi xanh ăn Mã cũng là một sai lầm, lẽ ra xanh X2.4 cản không cho xe đỏ về phòng thủ ,rồi tam tử đồng biên sát đỏ.
Toàn cục tôi vẫn không rõ ý đồ chủ đạo của đỏ.Thủ cũng không phải, công cũng không luôn, quân sĩ rời rạt, không gắn kết . Tôi cho rằng bạn đã quá khinh xuất trong khai cuộc
Đôi dòng nhận xét, có gì sai mong bạn bỏ qua. CHÀO

doccocuukiem
21-11-2009, 01:16 PM
theo minh thì nước 20 bạn nên X2.1 thay cho X7-2, sau đó nếu bên xanh ăn xe thi P2-8, nếu bên xanh ăn tiếp mã thì X7-3, rồi tiếp theo đưa tốt 3 sang sông

xiangqi_newbie
21-11-2009, 02:21 PM
Chào: xiangqi_newbie !
Thấy bạn ghi: các bác góp ý giúp để em tiến bộ nhé! Và bạn là thành viên KHQ Nên tôi cũng mạo muội có đôi dòng nhận xét, Dù vậy tôi vẫn mong bạn thật cảm thông vì nhận xét cá nhân hoàn toàn có thể sai, trình độ của tôi thì cũng thấp(vì chẳng bao giờ đấu với máy nên chẳng biết mình là bao). Bạn cứ coi như là giao lưu, học hỏi (Mà biết đâu mai sau bạn thành một “HVH” cón tôi “GĐT”) trên tinh thần đó tôi ‘Nổ’:
Theo tôi đỏ đã quá sai lầm không phải 1 mà là một loạt nước từ 14 đến 24. Bạn thử dừng cờ ở nước 21 sau khi đấu xe xong và xanh lên Tượng, Tại đây thế trận của đỏ tan nát. Đến nước 23 lẽ ra phải X2/6 để chuyển sang trái hỗ trợ phòng thủ mới phải (vì đâu càn cứu Mã trước, cánh trái dang nguy). Sau nữa, khi xanh tham ăn con Mã thì nhân đó X2/4 chứ. Theo tôi xanh ăn Mã cũng là một sai lầm, lẽ ra xanh X2.4 cản không cho xe đỏ về phòng thủ ,rồi tam tử đồng biên sát đỏ.
Toàn cục tôi vẫn không rõ ý đồ chủ đạo của đỏ.Thủ cũng không phải, công cũng không luôn, quân sĩ rời rạt, không gắn kết . Tôi cho rằng bạn đã quá khinh xuất trong khai cuộc
Đôi dòng nhận xét, có gì sai mong bạn bỏ qua. CHÀO

Cám ơn bác đã có lời bình luận, em đồng ý với hầu hết ý kiến của bác, trừ việc hậu kg nên chém Mã đỏ... vì em nghĩ nếu tha Mã đỏ hồi về lộ 5 sau đó thoát sang lộ 7 hỗ trợ Xe phòng thủ, xanh chưa chắc đã làm gì được mặc dù có tam tử đồng biên. Em khi chơi ván cờ này, có cảm giác Đỏ cũng muốn công sát nhưng bất thành. Tiện đây em cũng xin được hỏi bác, rằng ngoại trừ việc thúc liền mấy nước Tốt như em Triết cũng đã có góp ý, bác nói em khinh suất trong khai cuộc là thế nào em chưa rõ.

xuan2009
21-11-2009, 03:11 PM
Cám ơn bác đã có lời bình luận, em đồng ý với hầu hết ý kiến của bác, trừ việc hậu kg nên chém Mã đỏ... vì em nghĩ nếu tha Mã đỏ hồi về lộ 5 sau đó thoát sang lộ 7 hỗ trợ Xe phòng thủ, xanh chưa chắc đã làm gì được mặc dù có tam tử đồng biên. Em khi chơi ván cờ này, có cảm giác Đỏ cũng muốn công sát nhưng bất thành. Tiện đây em cũng xin được hỏi bác, rằng ngoại trừ việc thúc liền mấy nước Tốt như em Triết cũng đã có góp ý, bác nói em khinh suất trong khai cuộc là thế nào em chưa rõ.

À! cái này là tôi nói lộn đấy. Tệ thật, muốn nói bên đỏ là khinh xuất trong khai cuộc mà lại nói lộn, bạn thông cảm nhé, Còn về nước ăn Mã là thế này: Ý tôi muốn nói xanh đi vậy thì đỏ sẽ có khả năng chuyển xe vế phòng thủ, Thật ra mình phải nhận định mình đi hay, hay người ta đi dở. Ván này thì đỏ thua vì đỏ đi dở. Bạn chú ý coi đỏ chết tới nơi rối mà cũng không thủ lại, Tượng mất cũng không cần mà cứ lo tấn chốt 3 mà có thế thần gì đâu. Chỉ cần điều Xe qua, bạn cũng khó thắng. Vậy mà sáng giờ cứ nghĩ bạn là đỏ chán quá. CHÀO

hanlcus2002
21-11-2009, 09:07 PM
Em chơi hoài mà cũng còn virgin đây nè. 1500 ko hơn ko kém. win 5 time ở bàn common là đáng tự hào lắm rồi. chúc mừng Thang. 'r 'r

Nhất đại tôn sư
21-11-2009, 09:40 PM
Em chơi hoài mà cũng còn virgin đây nè. 1500 ko hơn ko kém. win 5 time ở bàn common là đáng tự hào lắm rồi. chúc mừng Thang. 'r 'r

chào hanlcus

Vỉgin??? có jấy chứng nhận ko zậy ta?nghi wá:))...hehehe.ok hẹn gặp ở KHQ nhé.
Thân mến.

xiangqi_newbie
05-12-2009, 10:43 PM
1. E3+5 P7+1 2. H2+4 H8+7
3. P7+1 R9+1 4. H8+7 R9.6
5. R9+1 H2+3 6. R1.3 E3+5
7. H7+8 C2+2 8. P3+1 R1.2
9. C8.7 R6+3 10. H4+6 C2.1
11. H8-9 A6+5 12. P7+1 E5+3
13. H6+5 E7+5 14. P3+1 E5+7
15. R9.3

Cả đời em chả đánh lên tượng, hôm nọ em vừa đánh thử đã win, sướng-khoe anh em tý.

Khổ thân mình tưởng có gì mới vào xem, hóa ra bên kia mới thiệt cây đã resign... ~X(

themgaidep
06-12-2009, 07:59 AM
1. E3+5 P7+1 2. H2+4 H8+7
3. P7+1 R9+1 4. H8+7 R9.6
5. R9+1 H2+3 6. R1.3 E3+5
7. H7+8 C2+2 8. P3+1 R1.2
9. C8.7 R6+3 10. H4+6 C2.1
11. H8-9 A6+5 12. P7+1 E5+3
13. H6+5 E7+5 14. P3+1 E5+7
15. R9.3

Cả đời em chả đánh lên tượng, hôm nọ em vừa đánh thử đã win, sướng-khoe anh em tý.

Bên đen đi loạn xạ, hehe. Đen không hiểu trận, xuất quân bừa bãi, đỏ thắng là hợp lý rồi.

NguoiKyDieu
06-12-2009, 11:28 AM
Ván này đánh với đối thủ đồng cân lạng, InsaneDMG(2199). Mình đi hậu hay khai cục thế này đây :-*

FORMAT WXF
GAME InsaneDMG(vs)Doc Co Cau Bai
TIME 0""; 0""
RED InsaneDMG;2199;;
BLACK Doc Co Cau Bai;;;
DATE 05-11-2009

START{
1. C2.6 C2.6 2. H2+3 H2+3
3. R1.2 R1.2 4. R2+7 R2+7
5. R2.4 R2.4 6. R9+2 R9+2
7. R4+2 K5.6 8. R9.6 A4+5
9. P7+1 R9.4 10. R6+5 A5+4
11. P3+1 E7+5 12. H3+2 P7+1
13. P3+1 E5+7 14. H2+1 E7-5
15. P1+1 P3+1 16. P7+1 E5+3
17. H1+2 K6.5 18. H8+7 A4-5
19. P1+1 H3+4 20. H7+6 E3+5
21. P1+1 H8+6 22. P1.2 H4+6
23. A4+5 E5+7 24. P5+1 E7-5
25. H6+7 H+-8 26. P9+1 H8+7
27. H7+8 H7-5 28. H8-9 H5-7
29. P9+1 H7-6 30. H2-3 K5.6
31. K5.4 H++8 32. P9.8 H8-9
33. P8.7 E5+3 34. H9-7 H9+7
35. H3+5 K6.5 36. H7+8 A5+4
37. H5+3 A4-5 38. K4.5 }END

Hai vịt hòa.

themgaidep
12-12-2009, 04:45 PM
Themgaidep mới đánh một ván trên CXQ, đi hậu thắng. BPM bỏ mã đối pháo đầu! Mời các bác xem ah. Tuy nhiên tàn cuộc đánh không được sắc lắm vì hết giờ, từ nước thứ 13, Themgaidep chỉ còn có 3'. Các bác góp ý thêm ah.

Kỳ thủ X - Themgaidep: 0-1
1. C2.5 H8+7 2. H2+3 P7+1 3. R1.2 R9.8 4. P7+1 H2+3 5. H8+7 E3+5 6. R2+6 A4+5 7. C8.9 R1.2 8. R2.3 C8+6 9. P3+1 C8.7 10. H3+4 R8+9 11. H4+6 R8.7 12. H6+7 R2.3 13. H+-5 R7.8 14. H7-5 C2+5 15. R9.8 R3.2 16. H++3 R2+4 17. H5+7 C7+1 18. A4+5 C7.4 19. A5-4 C4.2 20. H7-8 R2.6 21. C5.4 C2-4 22. R3.7 R6+3 23. R7.8 R6+2 24. K5+1 R6.5 25. K5.6 R8-1 26. K6+1 R5.4 27. K6.5 R4.3 28. H3-4 R3.5 29. K5.6 R5.4 30. K6.5 P7+1 31. H4+6 P7.6 32. R8+3 E5-3 33. R8.7 A5-4 34. H6+4 K5+1 35. R7-1 K5+1 36. H4-5 R4.2 37. C9.6 R2.5 38. K5.4 P6+1 39. H5-4 R5-3

thangtcnb
12-12-2009, 05:05 PM
Không hiểu rõ lắm ở nước thứ 14, sao P2 không tấn 1 mà lại tấn 5??? Bác giải thích hộ ý đồ ở đây cho em học hỏi thêm :D.

Với lại ở nước thứ 24 em xin trình bày cách đi của em thử bác xem có hợp lý không nhé:

24. ..... X8/1
25. Tg5.1 X6-5
26. Tg5-6(*) X8-5
27. M8.7 X5-3
28. X8/4 X3/1

(*) Nếu Tướng 5 bình 4 thua nhanh.

tranmy_bt
01-05-2010, 11:36 AM
mới đánh ván cờ vịt với một anh trên CXQ, thắng do máu liều mạng! ka ka. Mong các anh chỉ giúp sai sót! Em cám ơn trước!
Em cầm hậu
1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. R1.2 P7+1 4. R2+4 H2+3 5. P7+1 C2+2 6. R2+2 C2+2 7. P5+1 A4+5 8. R2.3 C2-4 9. R3-1 C8-1 10. R3.6 C8.7 11. P7+1 R8+8 12. P7+1 C7+5 13. H3+5 H7+8 14. H8+7 H3-4 15. P5+1 C2.7 16. H5+3 H8+6 17. C5+4 E3+5 18. R6-1 H6+7 19. E3+5 R8.6 20. A4+5 C-.8 21. C8-1 C8+7 22. C8.4 H7+6 23. K5.4 C7+3
Trình em chỉ cỡ 16xx thui. Nên cũng tranh thủ nổ với anh Thắng một tý. hi hi>:D<:)

thangtcnb
01-05-2010, 01:55 PM
Óanh hay lắm, cố gắng phát huy những ván đấu như vậy nữa nhá :)

tranmy_bt
01-05-2010, 02:28 PM
Óanh hay lắm, cố gắng phát huy những ván đấu như vậy nữa nhá :)

cám ơn anh Thắng đã khích lệ! hi hi:)

CXQ
01-05-2010, 03:28 PM
Cho CXQ nổ theo với :D Chuyên chơi ở blitz games. Trận này CXQ hậu thủ. Sau 25 nước, đối thủ đã đầu hàng vô điều kiện :D


1. C2.5 H8+7 2. H2+3 P7+1
3. P7+1 H2+3 4. H8+7 R9.8
5. R1.2 A4+5 6. R2+6 E3+5
7. R2.3 R1.4 8. R3+1 R4+8
9. C8.9 C8+6 10. R9.8 C2+6
11. R3-1 C8.7 12. E3+1 R8+8
13. C9-1 C7+1 14. A4+5 C2.5
15. A6+5 C7.9 16. K5.4 R4.3
17. R3.4 R8+1 18. K4+1 R8-1
19. K4-1 R8+1 20. K4+1 R8-3
21. C5+4 K5.4 22. R4-4 C9.2
23. R4.6 K4.5 24. C5-2 R8+2
25. K4+1 C2-2

xuan2009
01-05-2010, 03:29 PM
Themgaidep mới đánh một ván trên CXQ, đi hậu thắng. BPM bỏ mã đối pháo đầu! Mời các bác xem ah. Tuy nhiên tàn cuộc đánh không được sắc lắm vì hết giờ, từ nước thứ 13, Themgaidep chỉ còn có 3'. Các bác góp ý thêm ah.

Kỳ thủ X - Themgaidep: 0-1
1. C2.5 H8+7 2. H2+3 P7+1 3. R1.2 R9.8 4. P7+1 H2+3 5. H8+7 E3+5 6. R2+6 A4+5 7. C8.9 R1.2 8. R2.3 C8+6 9. P3+1 C8.7 10. H3+4 R8+9 11. H4+6 R8.7 12. H6+7 R2.3 13. H+-5 R7.8 14. H7-5 C2+5 15. R9.8 R3.2 16. H++3 R2+4 17. H5+7 C7+1 18. A4+5 C7.4 19. A5-4 C4.2 20. H7-8 R2.6 21. C5.4 C2-4 22. R3.7 R6+3 23. R7.8 R6+2 24. K5+1 R6.5 25. K5.6 R8-1 26. K6+1 R5.4 27. K6.5 R4.3 28. H3-4 R3.5 29. K5.6 R5.4 30. K6.5 P7+1 31. H4+6 P7.6 32. R8+3 E5-3 33. R8.7 A5-4 34. H6+4 K5+1 35. R7-1 K5+1 36. H4-5 R4.2 37. C9.6 R2.5 38. K5.4 P6+1 39. H5-4 R5-3

Lâu quá không vào diễn đàn vì điều trị bệnh. Mấy ngày lễ này được “Tự do” nên ghé thăm diễn đàn.. Thấy ván cờ của Themgaidep với dòng “..Các bác góp ý thêm ah.”. Nên cũng mạo muội có đôi lời:
Từ nước 23 hoặc 25 lẽ ra phải kết thúc ngay ván cờ. Chỉ đến nước 28 là xong. Chắc vì thời gian còn quá ít nên......
Như sau : (nước 23)
23. …… X6.1
24. P9-4 X6.1
25. Tg5.1 X6-5
26. Tg5-6 X5-4
27. Tg6-5 X8-5
28. Tg5-4 X4/1 HẬU THẮNG

Hoặc :( nước 25)
25. ……. X5-4
26. Tg6-5 X8-5
27. Tg5-4 X4/1
28. Tg4.1 X4-5 HẬU TẤT THẮNG

Nếu giải như thangtcnb (Trích)

“….Với lại ở nước thứ 24 em xin trình bày cách đi của em thử bác xem có hợp lý không nhé:

24. ..... X8/1
25. Tg5.1 X6-5
26. Tg5-6 X8-5
27. M8.7 X5-3
28. X8/4 X3/1

Nếu Tướng 5 bình 4 thua nhanh.”

Thí không đúng, vì ở nước 27 Tiên không đi M8.7 mà:

27. X8.3 S5/4
28. X8-6 TIÊN THẮNG

Có điều gì chưa đúng mong được thông cảm và góp ý. CHÀO

tranmy_bt
01-05-2010, 03:38 PM
Cho CXQ nổ theo với :D Chuyên chơi ở blitz games. Trận này CXQ hậu thủ. Sau 25 nước, đối thủ đã đầu hàng vô điều kiện :D


1. C2.5 H8+7 2. H2+3 P7+1
3. P7+1 H2+3 4. H8+7 R9.8
5. R1.2 A4+5 6. R2+6 E3+5
7. R2.3 R1.4 8. R3+1 R4+8
9. C8.9 C8+6 10. R9.8 C2+6
11. R3-1 C8.7 12. E3+1 R8+8
13. C9-1 C7+1 14. A4+5 C2.5
15. A6+5 C7.9 16. K5.4 R4.3
17. R3.4 R8+1 18. K4+1 R8-1
19. K4-1 R8+1 20. K4+1 R8-3
21. C5+4 K5.4 22. R4-4 C9.2
23. R4.6 K4.5 24. C5-2 R8+2
25. K4+1 C2-2

Trúng độc kế của CXQ rùi! he he;));))

minhtan155
01-05-2010, 04:57 PM
Cho em nổ ké với, có gì mong các bạn góp ý.

tlkd_khq (red) - abc (blue).

1. E3+5 C8.4 2. H2+3 H8+7
3. P7+1 P7+1 4. H8+7 R9.8
5. R1.2 E3+5 6. C8.9 H2+4
7. R9.8 P3+1 8. P7+1 R1.3
9. C2+4 R3+4 10. H7+6 C4+7
11. K5.6 R3.4 12. C2.9 R4+1
13. K6.5 R8+9 14. C++3 C2-2
15. H3-2 C2.3 16. H2+4 H4+3
17. R8+3 R4+3 18. H4+2 H3+4
19. R8-1 H7+6 20. P3+1 H6+5
21. P3+1 H5+7 22. E5+7 H4+6
23. R8.4 H6+8 24. R4.3 H8+9
25. A4+5 R4-2 26. P9+1 P5+1
27. E7+5 P5+1 28. P3+1 P5+1
29. C--2 P5+1 30. C-.1 R4.9
31. C1.4 P5+1 32. K5+1 R9+2
33. K5-1 R9-3 34. C4+6 R9.3
35. C4.5 A6+5 36. P3.4 K5.6
37. R3.4 R3.5 38. K5.4 K6.5
39. P9+1 P9+1 40. P9+1 P9+1
41. P9.8 P9.8 42. P8.7 P8.7
43. P7.6 P7.6 44. P4+1 K5.6
45. C5.4 K6.5 46. P4+1 A5+6
47. C4.5 E5+7 48. R4.7

Honda-Fit
01-05-2010, 08:00 PM
Themgaidep mới đánh một ván trên CXQ, đi hậu thắng. BPM bỏ mã đối pháo đầu! Mời các bác xem ah. Tuy nhiên tàn cuộc đánh không được sắc lắm vì hết giờ, từ nước thứ 13, Themgaidep chỉ còn có 3'. Các bác góp ý thêm ah.

Kỳ thủ X - Themgaidep: 0-1
1. C2.5 H8+7 2. H2+3 P7+1 3. R1.2 R9.8 4. P7+1 H2+3 5. H8+7 E3+5 6. R2+6 A4+5 7. C8.9 R1.2 8. R2.3 C8+6 9. P3+1 C8.7 10. H3+4 R8+9 11. H4+6 R8.7 12. H6+7 R2.3 13. H+-5 R7.8 14. H7-5 C2+5 15. R9.8 R3.2 16. H++3 R2+4 17. H5+7 C7+1 18. A4+5 C7.4 19. A5-4 C4.2 20. H7-8 R2.6 21. C5.4 C2-4 22. R3.7 R6+3 23. R7.8 R6+2 24. K5+1 R6.5 25. K5.6 R8-1 26. K6+1 R5.4 27. K6.5 R4.3 28. H3-4 R3.5 29. K5.6 R5.4 30. K6.5 P7+1 31. H4+6 P7.6 32. R8+3 E5-3 33. R8.7 A5-4 34. H6+4 K5+1 35. R7-1 K5+1 36. H4-5 R4.2 37. C9.6 R2.5 38. K5.4 P6+1 39. H5-4 R5-3

nếu em cầm đỏ em sẽ đi ngay ở nước thứ 6 là bình xe ép mã , bình pháo biên của đỏ là nước yếu .

1. C2.5 H8+7 2. H2+3 P7+1 3. R1.2 R9.8 4. P7+1 H2+3 5. H8+7 E3+5 6. R2+6 A4+5 7. R2.3 C8+6 8. R3+1 C8.7 9. C8+1
bác tiến pháo nhị lộ em sẽ bem con mã liền , bác bình pháo vào thì em pháo 8 tiến 1 vững vàng !

themgaidep
01-05-2010, 10:18 PM
nếu em cầm đỏ em sẽ đi ngay ở nước thứ 6 là bình xe ép mã , bình pháo biên của đỏ là nước yếu .

1. C2.5 H8+7 2. H2+3 P7+1 3. R1.2 R9.8 4. P7+1 H2+3 5. H8+7 E3+5 6. R2+6 A4+5 7. R2.3 C8+6 8. R3+1 C8.7 9. C8+1
bác tiến pháo nhị lộ em sẽ bem con mã liền , bác bình pháo vào thì em pháo 8 tiến 1 vững vàng !

Lúc ấy themgaidep sẽ X1-4 dọa tiến xe lên ép pháo, ép mã thì cờ đen chạy loạn xạ ngay, con xe 8 của Themgaidep cũng rất khỏe, có thể tham chiến bất cứ lúc nào. Hai con xe của đen yếu, đi lại khó khăn...

Honda-Fit
02-05-2010, 04:10 AM
Lúc ấy themgaidep sẽ X1-4 dọa tiến xe lên ép pháo, ép mã thì cờ đen chạy loạn xạ ngay, con xe 8 của Themgaidep cũng rất khỏe, có thể tham chiến bất cứ lúc nào. Hai con xe của đen yếu, đi lại khó khăn...

không đâu anh , cái bẫy này có cách phá đó . Cũng cái bẫy này , thay vì anh tiến pháo 8 xuống lộ 2 của đỏ thì còn cách khác là pháo 2 tiến 4 . Có 2 cách đưa đỏ vào bẫy nhưng đều có cách phá . Sách thì chỉ nêu cách giăng bẫy thôi không nêu cách phá . Em có nghiên cứu cách phá bẫy này qua SW và áp dụng cũng thành công nhiều lần trên CXQ . Nhớ có 1 ván anh Phạm Quốc Hương gặp anh Cường KL , anh Hương giăng bẫy nhưng anh Cường không dám vào bẫy , còn 1 ván ở cúp Hàn Tín , danh thủ Lữ Khâm giăng ra với Sở Tư Hòa Tình , Sở Tư Hòa Tình can đảm vào bẫy , đương nhiên là biết bẫy , kết quả chiếm ưu thế khá lớn . Chỉ tiếc ở trung cuộc ông ấy đi 1 nước không chính xác dẫn đến thua ván cờ .

diễn biến tiếp theo nếu anh xe 1 bình 4

1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. R1.2 P7+1 4. R2+6 H2+3 5. P7+1 E3+5 6. H8+7 A4+5 7. R2.3 C8+6 8. R3+1 C8.7 9. C8+1 R1.4 10. R9+1 R8+8 11. R9.4

đến đây đỏ còn nước pháo 8 thoái 2 đánh pháo đen

1 biến khác là

1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8
3. R1.2 P7+1 4. R2+6 H2+3
5. P7+1 E3+5 6. H8+7 A4+5
7. R2.3 C2+4 8. P3+1 P7+1
9. R3+1 P7+1 10. H3-5 C8+7
11. P5+1 R8+6 12. P9+1 R1.4
13. C5.1

đỏ có nước xe 9 tiến 3 đen khó bề công

uminhgiaochu
02-05-2010, 08:47 AM
phương án đó gọi là BPM Sĩ Tượng Cuộc. Tiên thích thì nhào vô ăn ngựa ( Chịu đấm ăn xôi ) còn không thích thì không ăn chứ ko phải là giăng bẫy hay né bẫy gì cả. Cái đã gọi là " bẫy " nếu do Lữ Khâm giăng ra thì không ai chạy thoát nổi đâu :D

Dpn
02-05-2010, 01:08 PM
Pó tay, thắng ở bàn common mà cũng vào đây nổ. Ở trong diễn đàn này có nhiều người thắng liên tục ở bàn master mà có thấy nổ đâu. Bạn nên hiểu tầm ở bàn common đối phương thường yếu, nhiều khi họ tự thua thì đúng hơn. Tự sướng với những ván cờ đó thì khó tiến bộ lắm. Mình đánh nick mới trên CXQ thường là thắng một mạch lên đến 19xx mới có ván hoà, nhưng không bao giờ xem lại các ván đó vì đối phương thường đánh rất ngộ, xem thấy mà buồn.
nói như thế này k nổ thì là cái gì=))

Kyo
02-05-2010, 01:27 PM
Trên CXQ rating thường cũng không phản ánh đúng thực lực, bởi cũng có 1 số người lực cờ 22-23-24xx nhưng thích cầm nick 16xx-17xx để đánh cho vui.Mình thì đánh cũng tạm được ( nói chung là không cần phải cầm theo khăn tay để " lau nước cản ")thỉnh thoảng cầm vài nick 15xx-16xx chém 18xx như thường , hehe ^^

xiangqi_newbie
21-06-2010, 10:47 PM
Em tự thấy trình độ thăng tiến quá xá, lại khoe 02 ván em mới chém một đồng chí 17xx, các bác coi góp ý cho em nha:

xiangqi_newbie hậu thắng :D
1. C2.5 H8+7 2. H2+3 P7+1 3. R1.2 R9.8 4. R2+4 H2+3 5. H8+9 C8.9 6. R2.7 E3+5 7. R7+2 H7+6 8. C8.6 A4+5 9. R9.8 H6+4 10. R7-2 H4+5 11. E3+5 C2+2 12. P9+1 R1.4 13. A4+5 R8+7 14. P1+1 P9+1 15. P1+1 C2.9 16. R8+4 R4+4 17. R7.2 R8-2 18. R8.2 H3+2 19. H9+8 R4.6 20. R2+1 C++1 21. R2.1 C+.8 22. C6.8 A5-4 23. R1-1 C8-1 24. P3+1 P7+1 25. R1.3 C8.7 26. R3.1 A6+5 27. H3+2 R6+1 28. H8+6 P5+1 29. H6+8 C7-3 30. P7+1 C7.9 31. C8+2 P5+1 32. P5+1 C-+4 33. H8+7 K5.6 34. H2+3 R6-2 35. H3+2 K6+1 36. H7-5 C-.8 37. P5+1 C9.2 38. P7+1 H2-1 39. P7.6 C2.8 40. P5.4 R6.9 41. P4.3 C+-4 42. H5-3 C+.7 43. P6.5 C8.7 44. P5.4 C-+2 45. P3+1

xiangqi_newbie tiên lại thắng tiếp :D
1. H2+3 C2.5 2. H8+7 H2+3 3. R9.8 H8+9 4. P7+1 R1.2 5. C8+4 A4+5 6. P1+1 C8.7 7. R1.2 R9.8 8. C2+4 C5.6 9. H7+6 E3+5 10. E3+5 C7+4 11. P9+1 C6.7 12. H6+4 C+-2 13. H3+4 C-.6 14. H++6 R2+1 15. C2+2 H9-7 16. H4+3 R8.9 17. C8+1 H3-4 18. C8.4 R2.4 19. C4-1 R4+1 20. C2-1 R4-1 21. C2+1 R4+1 22. H6-5 C7.5 23. C4.7 C5+2 24. A4+5 P5+1 25. H5-3 H7+6 26. R8+3 C5.4 27. H-+2 H6+5 28. H3-5 R4+1 29. H2+4 A5+6 30. H4-5 R4.5 31. R8.6 R5+1 32. R6+5 H4+2 33. C2.8 R5.2 34. C7+3 R2-2 35. H5+6 R2+1 36. H6+4

thongdoanvan
21-06-2010, 11:12 PM
Em tự thấy trình độ thăng tiến quá xá, lại khoe 02 ván em mới chém một đồng chí 17xx, các bác coi góp ý cho em nha:

xiangqi_newbie hậu thắng :D
1. C2.5 H8+7 2. H2+3 P7+1 3. R1.2 R9.8 4. R2+4 H2+3 5. H8+9 C8.9 6. R2.7 E3+5 7. R7+2 H7+6 8. C8.6 A4+5 9. R9.8 H6+4 10. R7-2 H4+5 11. E3+5 C2+2 12. P9+1 R1.4 13. A4+5 R8+7 14. P1+1 P9+1 15. P1+1 C2.9 16. R8+4 R4+4 17. R7.2 R8-2 18. R8.2 H3+2 19. H9+8 R4.6 20. R2+1 C++1 21. R2.1 C+.8 22. C6.8 A5-4 23. R1-1 C8-1 24. P3+1 P7+1 25. R1.3 C8.7 26. R3.1 A6+5 27. H3+2 R6+1 28. H8+6 P5+1 29. H6+8 C7-3 30. P7+1 C7.9 31. C8+2 P5+1 32. P5+1 C-+4 33. H8+7 K5.6 34. H2+3 R6-2 35. H3+2 K6+1 36. H7-5 C-.8 37. P5+1 C9.2 38. P7+1 H2-1 39. P7.6 C2.8 40. P5.4 R6.9 41. P4.3 C+-4 42. H5-3 C+.7 43. P6.5 C8.7 44. P5.4 C-+2 45. P3+1

xiangqi_newbie tiên lại thắng tiếp :D
1. H2+3 C2.5 2. H8+7 H2+3 3. R9.8 H8+9 4. P7+1 R1.2 5. C8+4 A4+5 6. P1+1 C8.7 7. R1.2 R9.8 8. C2+4 C5.6 9. H7+6 E3+5 10. E3+5 C7+4 11. P9+1 C6.7 12. H6+4 C+-2 13. H3+4 C-.6 14. H++6 R2+1 15. C2+2 H9-7 16. H4+3 R8.9 17. C8+1 H3-4 18. C8.4 R2.4 19. C4-1 R4+1 20. C2-1 R4-1 21. C2+1 R4+1 22. H6-5 C7.5 23. C4.7 C5+2 24. A4+5 P5+1 25. H5-3 H7+6 26. R8+3 C5.4 27. H-+2 H6+5 28. H3-5 R4+1 29. H2+4 A5+6 30. H4-5 R4.5 31. R8.6 R5+1 32. R6+5 H4+2 33. C2.8 R5.2 34. C7+3 R2-2 35. H5+6 R2+1 36. H6+4

HI, trước hay sau cũng bình phong mã tuốt vậy bác. Từ pháo đầu, chuyển qua bình phong mã. Thấy có nhiều cái hay đó.

sibachao
22-06-2010, 07:30 PM
Hehe đang chờ xem trận Mexico - Uruguay, rảnh rỗi tìm lại ván này cờ nhanh hôm kia vừa đấu vừa liếc mắt xem trận Italy - New Zealand. Italy không thắng mà mình thắng, biết là cả 2 còn sót nước nhưng lâu lắm mới chơi, được ván thắng đẹp sướng dễ sợ. Đố các bác ranh thủ nào cầm tiên đấy hehe


1. H2+3 P7+1 2. P7+1 H8+7 3. H8+7 C2.6 4. H7+6 H2+3 5. C8.5 E7+5 6. H6+5 H7+6 7. H5-3 H6-7 8. P3+1 A6+5 9. H+-5 R1.2 10. H5+6 C6-1 11. R9+1 H7+5 12. P5+1 C8+1 13. R9.6 R2+4 14. C2+1 R9.7 15. H3+5 H5+6 16. C2.4 C6.8 17. R1.2 R7+3 18. P5+1 R2-3 19. P3+1 E5+7 20. P5.4 C-+8 21. H6+4 K5.6 22. P4.3 A5+6 23. P3+1 C+-3 24. H5+6 H3+5 25. P3.2 R2.8 26. H6-4 H5+6 27. R6+3 R8+2

xiangqi_newbie
08-07-2010, 11:04 PM
Buồn quá kg có World Cup, em lại rút dao phay chém một đồng chí hơn em gần 100 điểm té ngựa, kg hiểu sao hắn gần 1800 mà đánh quá tệ :D

xiangqi_newbie tiên thắng
1. H2+3 C8.5 2. H8+7 H8+7 3. P3+1 R9+1 4. R1.2 R9.4 5. C8+4 H2+3 6. P7+1 R4+3 7. C8-3 R4+2 8. C8+2 R4.3 9. R9+2 P3+1 10. C2+1 R3-1 11. E3+5 R3+2 12. R9.7 H3+2 13. R7+3 H2-1 14. C2-2 C5.4 15. R7+2 C4+5 16. R7.8 C4.7 17. R8.3 E3+5 18. R2.3 C7.8 19. R+-1 R1.3 20. R+.5 H1+3 21. P3+1 H3+4 22. R5-2 H4+2 23. A4+5 A4+5 24. P3+1 H2-3 25. R5.2 C8.9 26. C2.1 H3+2 27. R2-2 R3+6 28. R3+3 C9.5 29. R2.5 R3+3 30. R5.8 H2-3 31. C1+5 R3-3 32. P9+1 R3-1 33. R8+7 A5-4 34. P3.4 R3.6 35. C1.9 R6-2 36. C9+3 R6.1 37. R3+1 H3-4 38. R3.6 A6+5 39. C9.6

xiangqi_newbie hậu thắng
1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. R1+1 H2+3 4. R1.6 R1+1 5. R6+3 C8+2 6. P7+1 R1.6 7. C5.6 R6+3 8. A6+5 E7+5 9. H8+7 P3+1 10. R6+2 P3+1 11. R6.7 R6.3 12. R7-1 E5+3 13. P3+1 P3+1 14. H7-6 C8.4 15. C8+4 R8+4 16. C8.7 E3-5 17. R9.8 C4.2 18. R8.9 R8.3 19. C7.3 P3+1 20. C6.4 C+.1 21. E7+9 R3+2 22. C4+1 R3-1 23. E3+5 R3.7 24. C3.9 C2+5 25. H3-1 H3+1 26. C4+3 R7+3 27. C4.9 R7.9 28. P9+1 C1.8 29. E9+7 C8+5 30. E5-3 R9.7 31. E7-5 H7+6 32. R9+3 H6+4 33. R9.6 H4+6 34. H6+7 C2.5 35. K5.6 R7+1 36. K6+1 C8-1 37. K6-1 A6+5 38. C9.1 H6+5

tuancaothu
08-07-2010, 11:10 PM
đánh dữ dội quá ta cờ ngày càng lên rồi nguy hiểm quá

hoangluc
09-07-2010, 05:26 PM
Bác Xiangqi_newbia nick CXQ là gì vậy? vào làm với mình vài ván chơi giao lưu học hỏi cho vui, nick mình là taken và thongthong, hân hạnh!