PDA

View Full Version : Kỳ đài Sông Hàn Kỳ Nghệ lần 7leanhvu_dn
29-07-2012, 06:03 PM
Kỳ đài lần thứ 7 diễn ra tại Sông Hàn Kỳ Nghệ giữa 2 kỳ thủ :
Công đài : Nguyễn Văn Thành
Thủ đài : Lê Phước Toàn
Thế trận : Đối binh cuộc
<applet codeBase="http://www.clubxiangqi.com/viewer" height="280" archive="coffeecc.jar" width="370" code="coffeecc.class">
<param NAME="gameinfo" VALUE="">
<param NAME="redplayer" VALUE="Red">
<param NAME="blueplayer" VALUE="Blue">
<param NAME="ply" VALUE="9">
<param NAME="blackplayerkind" VALUE="0">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param NAME="redplayerkind" VALUE="0">

<param NAME="fen" VALUE="rheakaehr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RHEAKAEHR w - - - 1">
<param NAME="movefirst" VALUE="red">
<param NAME="movelist" VALUE="1. P7+1 P7+1 2. C8.6 H8+7 3. H8+7 H2+3 4. H7+6 H7+8 5. C2+5 C2.8 6. H2+3 R1+1 7. A4+5 E7+5 8. E3+5 R1.2 9. P9+1 A6+5 10. P9+1 P1+1 11. R9+5 H8+7 12. R1.2 C8.7 13. H6+4 H7-6 14. R9.4 P7+1 15. R2+6 C7+5 16. C6.3 P7+1 17. C3.1 R2+5 18. C1+4 R2.5 19. P1+1 R9.7 20. C1+1 H3-2 21. R2.1 R7.9 22. P1+1 R5-2 23. R4-1 P7+1 24. C1.2 R9.8 25. C2.1 R8.9 26. R4.3 R9.7 27. R3+5 E5-7 28. C1+2 E7+5 29. C1.2 H2+1 30. R1.3 A5+6 31. P1+1 R5.7 32. R3.5 P7+1 33. P1.2 H1+2 34. R5.7 H2+4 35. R7.3 P7.6 36. R3-1 E5+7 37. C2-1 A4+5 38. A5+4 E7-5 39. A6+5 H4-6 40. P2.3 H6+8 41. C2-3 H8-6 42. P3.4 H6+7 43. C2.8 H7-5 44. P4.5 E5+7 45. C8-4 P6.5 46. A4-5 E3+1 47. C8+4 K5.4 48. C8.5 E7-9 49. P5.6 E9-7 50. P6.7 E7+5 51. C5.6 K4.5 52. P++1 K5.6 53. K5.4 K6.5 54. C6.5 K5.6 55. C5+3 H5-4 56. C5.1 K6.5 57. C1-3 A6-5 58. C1.6 H4+2 59. P++1 H2-3 60. C6.5 K5.4 61. C5.1 H3+4 62. K4.5 H4-6 63. C1.5 A5+4 64. C5+1 H6+5 65. K5.6 H5-7 66. C5.3 K4.5 67. P+.6 H7-5 68. C3-6 E5-7 69. P6.7 A4-5 70. C3.5 H5+4 71. A5+6 H4-3 72. C5+1 E7+5 73. E5-3 H3+1 74. E7+9 H1-2 75. C5+2 E1-3 76. A6-5 E3+1 77. C5+3 E1-3 78. C5.7 A5+4 79. C7+1 A4-5 80. P+.6 A5+4 81. C7.5 H2-4 82. P7+1 H4+6 83. C5-4 H6+4 84. P7+1 H4+6 85. C5+2 K5.6 86. K6.5 H6+5 87. C5-1 H5+3 88. A5+4 H3-2 89. P7.6 A4-5 90. E9+7 H2-1 91. C5-3 H1+3 92. C5.4 K6.5 93. C4.7 E3+1 94. P6.7 K5.4 95. E3+5 H3+5 96. A4-5 H5-7 97. E5+3 H7+5 98. P7.8 H5+3 99. C7+1 E1-3 100. E7-5 E3+5 101. E5+7 K4.5 102. P8.7 H3-5 103. C7.5 H5+7 104. C5+1 H7+6 105. C5+3 H6-5 106. P7+1 H5-4 107. P7.6 H4+6 108. C5-2 H6-7 109. P6+1 H7+5 110. K5.4 A5+6 111. E3-5 A6-5 112. C5+3 A5+4 113. C5-1 H5-3 114. P6.7 H3+4 115. C5-2 H4-3 116. E7-9 H3+2 117. E5+7 H2-3 118. C5-1 K5+1 119. C5.7 H3-1 120. C7-3 K5-1 121. P7.6 H1-2 122. C7.5 A4-5 123. P6.5 K5.4 124. A5+6 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="247">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">
// fen on move 124: 1h1k5/4P4/9/9/9/2E6/9/E2A5/9/4CK3 b - - - 1
// movefirst for this fen: blue
</applet>
Sau khi quần thảo hơn 100 hiệp. Cuối cùng Đài Chủ Lê Phước Toàn đành thúc thủ trước kỳ thủ Nguyễn Văn Thành
:suphu:suphu:suphu:suphu
http://np8.upanh.com/b5.s29.d2/59815194a987b513a85c2063cb9766f7_47654658.dsc02591.jpg
http://np0.upanh.com/b3.s29.d1/a7d1c6c8eb4d7f1b224d5b18e1e4fb4d_47654670.dsc0261.jpg

leanhvu_dn
29-07-2012, 09:38 PM
Một vài hình ảnh buổi công đài
http://np4.upanh.com/b3.s29.d3/fe8b3c7f9b00b357cc203ceefe998b55_47654744.dsc0264.jpg
http://np0.upanh.com/b1.s29.d2/08ab765ca093f73ca53821b16b40da9e_47654780.dsc0265.jpg
http://np8.upanh.com/b5.s27.d2/d5ee74f047eb97bbbe1d5bd63c14cc4d_47654698.dsc0271.jpg
Phần thưởng dành cho kỳ thủ Nguyễn Văn Thành

leanhvu_dn
29-07-2012, 09:43 PM
Sau buổi công đài kỳ thủ Bùi Quốc Khánh giao lưu đánh đồng loạt cùng 8 kỳ thủ thành viên CLB
http://np7.upanh.com/b3.s30.d2/38ba8c9b282e3daef984c719a58cbe14_47654767.dsc0270.jpg
Kết quả cuối cùng Khánh thắng 7 và thua 1
http://np4.upanh.com/b2.s27.d1/eb7436734279bb820c61b08e5d469822_47654714.dsc0273.jpg
Kỳ thủ Nguyễn Văn Thanh người duy nhất dành được chiến thắng
Thẩm cờ sau buổi giao lưu..........
http://np3.upanh.com/b4.s27.d2/9c32719e26b2569d81f1b337c2ce8b06_47654733.dsc0275.jpg

leanhvu_dn
29-07-2012, 10:21 PM
Trần Thanh Lợi Tiên thua Bùi quốc Khánh
Thế trận : Thuận pháo trực xa đối chậm ra xa
<applet codeBase="http://www.clubxiangqi.com/viewer" height="280" archive="coffeecc.jar" width="370" code="coffeecc.class">
<param NAME="gameinfo" VALUE="">
<param NAME="redplayer" VALUE="Red">
<param NAME="blueplayer" VALUE="Blue">
<param NAME="ply" VALUE="9">
<param NAME="blackplayerkind" VALUE="0">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param NAME="redplayerkind" VALUE="0">

<param NAME="fen" VALUE="rheakaehr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RHEAKAEHR w - - - 1">
<param NAME="movefirst" VALUE="red">
<param NAME="movelist" VALUE="1. C2.5 C8.5 2. H2+3 H8+7 3. R1.2 P7+1 4. P7+1 H2+3 5. C8.7 E3+1 6. H8+9 C2+4 7. P7+1 E1+3 8. H9+7 R9+1 9. H7+5 H7+6 10. R2+4 H6+4 11. C7+2 C2+1 12. H3-5 R9.4 13. H++3 A4+5 14. P5+1 R1.2 15. R9.8 C2-2 16. C5.6 H4+5 17. E7+5 R4+6 18. H5-7 R4-3 19. R2.3 C2.5 20. H3-5 R2+9 21. H5-6 R4+2 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="42">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">
// fen on move 21: 4kae2/4a4/2h1c4/p1p1p3p/2e6/2C3R2/P2r2P1P/3HE4/9/1rHAKAE2 w - - - 1
// movefirst for this fen: red
</applet>
Lần thi đấu đồng loạt trước Trần Thanh Lợi may mắn dành chiến thắng.
:chaochao:chaochao:chaochao:chaochao
Còn lần này thì đành phải thúc thủ...............