PDA

View Full Version : Cầm kì thi tửu (Nguyễn Công Trứ)koleloi
14-06-2009, 05:57 PM
Cầm kỳ thi tửu

Cờ Đế Thích đi về xe pháo mã...

I
Trời đất cho ta một cái tài,
Giắt lưng dành để tháng ngày chơi.
Dở duyên với rượu khôn từ chén,
Trót nợ cùng thơ phải chuốt lời.
Cờ sẵn bàn son, xe ngựa đó,
Đàn còn phím trúc, tính tình đây.
Ai say, ai tỉnh, ai thua được,
Ta mặc ta mà ai mặc ai.

II
Đường ăn chơi mỗi vẻ một hay
Đàn năm cung réo rắt tính tình dây
Cờ đôi nước dập dìu xe ngựa đó
Thơ một túi phẩm đề câu Nguyệt lộ
Rượu ba chung điêu sái cuộc yên hà
Thú xuất trần ta vẫn là ta
Sánh Hoàng Thành, Xích Tùng ờ cũng đáng!

Thơ rằng:
Cầm tứ siêu nhiên kỳ tứ sảng
Thi hoài lạc hý tửu hoài nồng
Một chữ "nhàn"giá lại đáng muôn chung
Người ở thế trăm năm là mấy
Sách có chữ "Nhân sinh thích chí"
Đem ngàn vàng chác lấy chuyện cười
Chơi cho lịch sự mới là chơi
Chơi cho đài các cho người biết tay
Tài tình dễ mấy xưa nay!

III
Thi tửu cầm kỳ khách,
Phong vân tuyết nguyệt thiên.
Nợ tang bồng hẹn khách thiếu niên,
Cuộc hành lạc vẫy vùng cho phỉ chí.
Thơ một túi gieo văn Đỗ Lý,
Rượu một bầu rót chén Lưu Linh.
Đàn Bá Nha gảy khúc tính tang tình,
Cờ Đế Thích đi về xe pháo mã.
Lúc vị ngộ, Vị tân Sằn dã,
Lấy bút nghiên mà hẹn với non sông.
Xe Thang Văn nhất đáng tao phùng,
Bao nhiêu nợ tang bồng đem giả hết.
Tri mệnh thức thời duy tuấn kiệt,
Hữu duyên hà xứ bất phong lưu.
Ngô nhân hà cự hà ưu?
Nguyễn Công Trứ (1778-1858)

cuongsym
10-03-2010, 11:22 PM
Tướng đứng trong cung
Pháo đầu xuất mã
Ra xe vội vã
Tốt dí thản nhiên
Tượng biến liên miên
Sĩ lồng cản pháo

Tướng dạt ngang
Bẫy quân lộ mặt

Tốt sang sông
Pháo lồng
Chiếu hết!

(st)