PDA

View Full Version : Giao Hữu VN-TQ Ngày 25-12-2009duy163
25-12-2009, 01:27 PM
Bàn 1: Ngô Lan Hương tiên hòa Quách Lợi Bình


FORMAT WXF
GAME Ng« Lan H*¬ng(vs)Qu¸ch Lîi B×nh
TIME 0"; 0"
RED Ng« Lan H*¬ng;;;
BLACK Qu¸ch Lîi B×nh;;;
DATE 25-12-2009
/* Bµn 1. 09h00 S¸ng.Ngµy 25/12/2009.Tiªn hßa. */
START{
1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8
3. P7+1 C8.9 4. H8+7 C2.5
5. H7+6 P7+1 6. H6+5 H7+5
7. C5+4 A4+5 8. C8.5 H2+3
9. C+-1 R8+6 10. R9+2 R1.2
11. R9.6 R8.7 12. C--1 C9.7
13. R1+2 R2+4 14. P5+1 C5+1
15. C-.3 R7+1 16. R6.3 C7+5
17. R1.3 R2.5 18. R3.5 C5+2
19. C3.5 P7+1 20. C5+3 P7.6
21. C5-1 P6+1 22. C5.7 P6.5
23. R5-1 H3+5 24. C7-2 E3+5
25. R5.3 P5.6 26. E3+5 R5.4
27. R3+3 R4+4 28. C7+2 H5+4
29. R3.5 P6+1 30. E5-3 P6+1
31. A4+5 P3+1 32. E7+9 P3+1
33. E9+7 K5.4 34. R5.4 H4+3
35. R4-3 R4-2 36. R4+5 R4.3
37. R4.9 R3.9 38. P9+1 K4.5
39. R9.6 P9+1 40. R6-4 R9.3
41. R6.1 R3-1 42. R1+3 R3.7
43. E3+5 R7.5 44. R1-3 H3-4
45. E5-7 A5+4 46. R1.4 R5+1
47. P9+1 R5.8 48. P9+1 H4+6
49. A5-4 H6-5 50. R4.7 R8.4
51. A4+5 H5+6 52. R7.4 R4.3
53. E7+5 H6-7 54. P9.8 R3.8
55. E5-7 R8+3 56. A5-4 R8-6
57. P8+1 R8.3 58. E7+9 H7+8
59. R4.2 H8-6 60. A6+5 E5-3
61. R2.4 R3.2 62. E9-7 H6+8
63. R4.5 E7+5 64. R5.2 H8-7
65. R2.7 R2-1 66. K5.6 R2+4
67. E7+9 H7+6 68. K6.5 E5+3
69. R7.5 E3+5 70. R5.7 R2.4
71. R7.4 E5-7 72. R4.5 K5.4
73. R5.4 R4.5 74. E9-7 H6-7
75. R4.7 H7+8 76. E7+9 H8+7
77. K5.6 H7-6 78. R7.4 K4.5
79. K6.5 H6-7 80. E9-7 R5.2
81. R4.5 E7+5 }END


Bàn 2: Trần Chánh Tâm tiên thua Đào Hán Minh


FORMAT WXF
GAME TrÇn Ch¸nh T©m(vs)§µo H¸n Minh
TIME 0"; 0"
RED TrÇn Ch¸nh T©m;;;
BLACK §µo H¸n Minh;;;
DATE 25-12-2009
/* Bµn 2. 09h00 S¸ng.Ngµy 25/12/2009.Tiªn thua. */
START{
1. H8+7 P3+1 2. C2.5 H2+3
3. H2+3 C8.6 4. R1+1 H8+7
5. P5+1 R9.8 6. R1.4 A4+5
7. R9+1 C2+4 8. P5+1 C6.5
9. H7+5 C2.5 10. H3+5 R1.2
11. C8-1 P5+1 12. H5+4 C5+5
13. E7+5 R8+2 14. C8.5 R2+3
15. H4+3 R8.7 16. R9.6 E3+5
17. C5+4 R2.5 18. R4+4 R7.8
19. R6+7 P7+1 20. P7+1 P3+1
21. R6.7 H3+2 22. R7-4 H2+1
23. R7-1 H1+2 24. R7.6 R8+3
25. C5-2 R8.2 26. A4+5 P9+1
27. C5.4 R2-2 28. C4-2 H2+4
29. A5-6 R5+4 30. C4.5 R5.7
31. K5.4 R7+2 32. K4+1 R2.5
33. C5+4 R7.8 34. R6.8 K5.4
35. R8+6 K4+1 36. R4-1 R8-1
37. K4-1 R8-5 38. R4.6 R5.4
39. R6+2 R8.4 40. C5.1 R4+6
41. K4+1 R4-1 42. K4-1 R4-2
43. C1+3 A5+6 44. C1.3 P1+1
45. R8-5 R4.6 46. K4.5 R6.5
47. K5.4 K4.5 48. R8.4 E5-3
49. R4+3 P1+1 50. R4+1 K5+1
51. R4+1 K5-1 52. R4-1 K5-1
53. P1+1 P1.2 54. P1+1 P2.3
55. P1.2 P3.4 56. C3.1 P4+1
57. P2+1 R5-4 58. C1-2 P4+1
59. R4-2 R5+7 60. K4+1 R5-1
61. K4-1 R5.9 62. C1+3 R9-8
63. P2.1 E7+5 64. K4.5 R9+1
65. R4.6 P4.5 66. R6.2 R9.6
}END


Bàn 3: Lý Ngãi Đông tiên hòa Đào Quốc Hưng


FORMAT WXF
GAME Lý Ng·i §«ng(vs)§µo Quèc H*ng
TIME 0"; 0"
RED Lý Ng·i §«ng;;;
BLACK §µo Quèc H*ng;;;
DATE 25-12-2009
/* Bµn 3. 09h00 S¸ng.Ngµy 25/12/2009.Tiªn hßa. */
START{
1. P7+1 C2.3 2. C2.5 E3+5
3. A6+5 H8+7 4. H2+3 R9.8
5. P3+1 C8.9 6. C8.6 H2+4
7. H8+7 P3+1 8. P7+1 R8+4
9. H7+6 R8.3 10. E7+9 R1.2
11. R9.6 R2+1 12. R1.2 A4+5
13. H3+4 P7+1 14. P3+1 R3.7
15. C6+6 R2.4 16. H6+5 R4+8
17. A5-6 H7+5 18. H4+5 R7+2
19. H5+7 C9.3 20. R2+6 R7.9
21. R2.9 R9.5 }END


Bàn 4: Trịnh Tân Niên tiên hòa Trương A Minh


FORMAT WXF
GAME TrÞnh T©n Niªn(vs)Tr*¬ng A Minh
TIME 0"; 0"
RED TrÞnh T©n Niªn;;;
BLACK Tr*¬ng A Minh;;;
DATE 25-12-2009
/* Bµn 4. 09h00 S¸ng.Ngµy 25/12/2009.Tiªn hßa. */
START{
1. C2.5 H8+7 2. H2+3 H2+3
3. R1.2 R9.8 4. P3+1 P3+1
5. C8+4 E7+5 6. H8+7 H3+4
7. C8.3 R1+1 8. R9.8 C2.3
9. R2+5 H4+3 10. C5.4 C8.9
11. R2+4 H7-8 12. E7+5 R1.6
13. A6+5 P1+1 14. R8+4 R6+3
15. C3+2 R6-3 16. C3-2 R6+3
17. C3+2 R6-3 }END

viet_tu_kbc
25-12-2009, 02:26 PM
Đào Hán Minh đánh cao quá. Nước ăn mã vào sỹ đáy thật quá táo bạo.

mytrangnguyen
25-12-2009, 02:58 PM
Ván Ngô Lan Hương tiên hòa Quách Lợi Bình bác đăng lộn rồi. Hồi sáng tôi có xem, hai bên đánh nghịch pháo, cờ tàn Quách Lợi Bình còn Xe Mã Sĩ Tượng bền, Ngô Lan Hương còn Xe Tốt khuyết Tượng = hòa.

batca2tay
25-12-2009, 03:37 PM
Hỏi bạn duy163 một chút: muốn up ván cờ như trên thì phải làm sao?, mong duy163 & mọi người vài đường chỉ giáo... à mình thấy còn cách up khác là dùng hình gif (bàn cờ có chữ sikikon) mọi người có ai biết cách thực hiện như thế nào không?

duy163
25-12-2009, 03:43 PM
Hỏi bạn duy163 một chút: muốn up ván cờ như trên thì phải làm sao?, mong duy163 & mọi người vài đường chỉ giáo... à mình thấy còn cách up khác là dùng hình gif (bàn cờ có chữ sikikon) mọi người có ai biết cách thực hiện như thế nào không?
Bạn tìm trong diễn đàn nhé,có hướng dẫn cách up đó

uminhgiaochu
25-12-2009, 03:59 PM
Chánh tâm đánh tốt quá. Ván cờ đó nếu muốn hòa là hòa rồi, cầu thắng quá mức nên thua lại

HuaNganXuyen
25-12-2009, 04:15 PM
Chánh tâm đánh tốt quá. Ván cờ đó nếu muốn hòa là hòa rồi, cầu thắng quá mức nên thua lại

hi giao hữu thôi mà nhưng dù sao phải thừa nhận phong cách của Đào công tử là bất phàm .Ván đó nhìn về sau đơn giản ,dễ hòa nhưng cờ tàn vận tốt cũng khá hay đó chứ @};-

choico_trennui
25-12-2009, 04:23 PM
đánh cờ cầu hòa thì sao tiến bộ ? đây chỉ là ván giao hữu thôi

hochoi_cocao
25-12-2009, 04:28 PM
Chánh Tâm đánh quá tốt, nhưng theo mình nước thứ 34 Chánh Tâm đi X6-8 không hay bằng nước X6.3.
34. X6.3 X8/6 (bắt buộc phải đi)
35. X6-9 (ăn chốt diệt trừ hậu hoạn về sau ----> thắng, hòa trong tay).
Theo mình nghĩ vậy không biết được không? mong Chánh Tâm xem lại và mong các cao thủ nghiên cứu chỉ giáo thêm.

uminhgiaochu
25-12-2009, 04:39 PM
Chánh Tâm đánh quá tốt, nhưng theo mình nước thứ 34 Chánh Tâm đi X6-8 không hay bằng nước X6.3.
34. X6.3 X8/6 (bắt buộc phải đi)
35. X6-9 (ăn chốt diệt trừ hậu hoạn về sau ----> thắng, hòa trong tay).
Theo mình nghĩ vậy không biết được không? mong Chánh Tâm xem lại và mong các cao thủ nghiên cứu chỉ giáo thêm.

Chính xác là đi nhu vầy hay nhất b-)

hungmap0090
25-12-2009, 04:55 PM
Chánh Tâm đánh quá tốt, nhưng theo mình nước thứ 34 Chánh Tâm đi X6-8 không hay bằng nước X6.3.
34. X6.3 X8/6 (bắt buộc phải đi)
35. X6-9 (ăn chốt diệt trừ hậu hoạn về sau ----> thắng, hòa trong tay).
Theo mình nghĩ vậy không biết được không? mong Chánh Tâm xem lại và mong các cao thủ nghiên cứu chỉ giáo thêm.

em cũng có coi ván này sáng nay , ý kiến của anh em thấy cũng đúng chứ nhưng chắc có lẽ do Chánh Tâm muốn đánh ăn thua nên chọn biến đó,chứ ván đấu này thật sự Tiên muốn huề thì dễ dàng thôi.....:D

hungmap0090
25-12-2009, 05:03 PM
coi lại ván đấu em thấy nước 24.x7/1 cũng có lí đấy chứ nhỉ , không biết như vậy có được ko ta?........mấy bác chỉ giáo giùm em nhé hjhj

uminhgiaochu
25-12-2009, 05:20 PM
coi lại ván đấu em thấy nước 24.x7/1 cũng có lí đấy chứ nhỉ , không biết như vậy có được ko ta?........mấy bác chỉ giáo giùm em nhé hjhj
Hình như thế, thấy bên kia cũng khó đi ^:)^

Tây Môn Y Bắc
25-12-2009, 05:48 PM
Đào Hán Minh ... hình như tàn khéo hơn một tí

kyphong78
25-12-2009, 05:52 PM
theo tôi nghĩ nước thu 39 sao tâm ko bình phao chiếu vay ta

gianggiahuy
25-12-2009, 07:34 PM
Bác Tâm đánh vậy là hay rồi, nhưng để con tốt kia đi kinh quá. xui thôi

Honda-Fit
25-12-2009, 08:59 PM
ván bác Tâm muốn đánh huề đâu có khó , lúc đen nhảy mã lên hà thì đỏ pháo đánh tượng chiếu rồi xe ăn lại mã thì 2 xe huề 2 xe lại hơn 1 con tượng . ... còn nhiều cách khác nữa mà . Nhưng cương nên thua he he . 4 ván chỉ có 2 ván đáng xem là của Ngô Lan Hương và ván của Chánh Tâm . 2 ván kia như là đánh 1 cách thủ tục cho xong ...chán phèo !

themgaidep
25-12-2009, 09:26 PM
Chánh Tâm thua ván tiếc quá, trận khởi mã đúng la sở trường của Tâm, nó biến hóa tuyệt diệu.

WTF
25-12-2009, 10:24 PM
Chánh Tâm thua ván tiếc quá, trận khởi mã đúng la sở trường của Tâm, nó biến hóa tuyệt diệu.

Gì mà biến hóa tuyệt diệu , ca ngợi ghê quá , nó cũng chỉ là 1 trận thôi . Lữ Khâm thường dùng khởi mã cuộc còn chẳng ai nói là biến hóa tuyệt diệu nữa là .

laototphilao
25-12-2009, 11:03 PM
Đào Hán Minh không phải tay vừa đâu , bên tàu gọi là Lục Lâm Vương vì Đào trưởng thành từ các trận đánh giang hồ không qua bài bản như các nhà "quán quân" khác. lối đánh của Đào Hán Minh rất tàn độc . Thành tích vô địch cá nhân trung quốc thứ nhì giải BMG sau có mỗi Hứa Ngân Xuyên nhiều lúc "âm chưởng" lên cao Lữ KHâm còn ngán . Đây là giải giao hữu khong nên nhìn vào kết quả làm gì

HuaNganXuyen
25-12-2009, 11:20 PM
Đào Hán Minh không phải tay vừa đâu , bên tàu gọi là Lục Lâm Vương vì Đào trưởng thành từ các trận đánh giang hồ không qua bài bản như các nhà "quán quân" khác. lối đánh của Đào Hán Minh rất tàn độc . Thành tích vô địch cá nhân trung quốc thứ nhì giải BMG sau có mỗi Hứa Ngân Xuyên nhiều lúc "âm chưởng" lên cao Lữ KHâm còn ngán . Đây là giải giao hữu khong nên nhìn vào kết quả làm gì

he he thì ngay như giao hữu lão ấy cũng có tha ai đâu :-??. Nhưng có lẽ tui nghĩ Tâm thì cờ chưa bằng được Đào công tử được ( ngó nghiêng xem hắn có đây ko roài vọt lẹ :D ). Mà cái giải BMG là gì vậy laototphilao:|

laototphilao
26-12-2009, 01:09 AM
Giải có số tiền thưởng cao nhất khoảng 100 ngàn $ đó anh Linh. có 1 ván rất hay trong trận chung kết HỨa Ngân Xuyên thí xe chém pháo mã "phi như tên bắn" vào vị trí ngọa tào. Đào Hán Minh tìm con đường thủ hòa bằng mã đôi tượng trong tàn cuộc gọi là thế "tam Tượng" nhưng không hòa nổi. anh có ván này post em xem lại nhé

huylocht2
26-12-2009, 01:59 AM
Đào Hán Minh thắng được ván đó quả thật là tài !!!

HuaNganXuyen
26-12-2009, 01:37 PM
Giải có số tiền thưởng cao nhất khoảng 100 ngàn $ đó anh Linh. có 1 ván rất hay trong trận chung kết HỨa Ngân Xuyên thí xe chém pháo mã "phi như tên bắn" vào vị trí ngọa tào. Đào Hán Minh tìm con đường thủ hòa bằng mã đôi tượng trong tàn cuộc gọi là thế "tam Tượng" nhưng không hòa nổi. anh có ván này post em xem lại nhé

thì chính ván đó mình có nói ở Topic " Kỳ Bá Phân Tranh , Anh Hùng Tao Ngộ " đó về việc Hứa Ngân Xuyên năm 2009 công lực ko thể ngang bằng giai đoạn 2001 khi anh vô địch giải BGN năm đó được . Nhưng thật tiếc là ko thể tìm lại được ván đó , đoạn tàn xe ăn mã song voi phải nói là có thể đưa vô SGK cờ tướng về tàn cục thực chiến ( đừng đùa nha ko đơn giản mà dễ ăn đâu phải biết vần cục đó ) 8 năm sau cũng 1 loại tàn tương tự đó là ván gặp Trịnh Duy Đồng nhưng Hứa lúc này vần ko hay như năm xưa dù hòa thì anh vẫn đi tiếp mà :)

TrinhThanhMinh
29-01-2010, 05:42 PM
Theo em nghĩ, anh Tâm đã cho con tốt đen đi vô tư quá, hình như cũng có vẻ chủ quan với con tốt này. Nước 49 đừng ăn sĩ mà đứng đó kìm nó lại. Đồng thời tiến tốt 1 thì khả năng đen thua là rất cao.

sibachao
29-01-2010, 09:48 PM
Topic chính đây:
http://www.thanglongkydao.com/cac-giai-dau-trong-nuoc/2223-giao-huu-viet-nam-trung-quoc-21-12-2009-a.html#post31911

Nhân tiện bổ sung một số hình ảnh (tiếc là phải lấy từ web Tàu :-??)

http://www.gdchess.com/bbs/UploadFile/2010-1/2010121215684666.jpg
Đầu hàng ngồi là nữ lĩnh đội TQ Tạ Tổ Thụy, trong hàng có thầy Hoàng Đình Hồng & thầy Lê Thiên Vị
Đầu hàng đứng: Diệp Khải Nguyên, Đào Hán Minh, Trịnh Hưng Niên, Lý Ngải Đông, Quách Lệ Bình,...

http://www.gdchess.com/bbs/UploadFile/2010-1/20101212255777159.jpg
Quang cảnh thi đấu ngày 21/12 ở kỳ đài Huy Công: Nguyễn Hoàng Lâm vs Đào Hán Minh và đằng xa là Lý Ngải Đông vs Trịnh A Sáng

http://www.gdchess.com/bbs/UploadFile/2010-1/20101212344972867.jpg
Quang cảnh thi đấu ngày 25/12 ở NVH Thanh Niên

http://www.gdchess.com/bbs/UploadFile/2010-1/20101212303631256.jpg
2 đoàn chụp ảnh lưu niệm

sandwich
24-02-2010, 05:38 PM
Chánh Tâm đánh quá tốt, nhưng theo mình nước thứ 34 Chánh Tâm đi X6-8 không hay bằng nước X6.3.
34. X6.3 X8/6 (bắt buộc phải đi)
35. X6-9 (ăn chốt diệt trừ hậu hoạn về sau ----> thắng, hòa trong tay).
Theo mình nghĩ vậy không biết được không? mong Chánh Tâm xem lại và mong các cao thủ nghiên cứu chỉ giáo thêm.
Nước tiếp theo Xanh đi 35 ... X5.1 thì Đỏ làm gì có cửa thắng hả bác:((