PDA

View Full Version : Xin hỏi cách xem ván cờ trên TLKD?password_810
13-01-2010, 08:04 PM
Các dòng này * tôi dùng soft gì để xem vậy? Mong mọi người chỉ giúp !!

*: // fen on move 44: r3kae2/4a4/4e4/1R7/3R5/9/5p3/4E4/4A4/2EAK4 w - - - 1
// movefirst for this fen: red