PDA

View Full Version : Sắp tới sẽ diễn ra giải cờ tướng-Đại hội thể dục thể thao tỉnh Cà Mau vào tháng 3-2010tranminhvu_cm
12-02-2010, 10:05 PM
Khởi tranh môn cờ tướng ngày 27 tháng 3 năm 2010

tranminhvu_cm
14-02-2010, 05:16 PM
Hi, các kỳ thủ

Thanh_coma
20-02-2010, 05:37 PM
Xin chào các kỳ thủ gần xa

tranminhvu_cm
22-02-2010, 10:58 AM
Cạm bẫy khai cuộc: Tại giải trẻ toàn quốc năm 2001
Ván cờ của:
Trần Minh Vũ (Cà Mau) tiên thắng-Nguyễn Quốc Khánh (Hà Tây)
FORMAT WXF
GAME
TIME 0"; 0"
RED ;;;
BLACK ;;;
DATE 22-02-2010

START{
1. C2.5 C8.5 2. H2+3 H8+7
3. R1+1 R9.8 4. R1.6 H2+1
5. R6+6 C2+2 6. R6-2 P1+1
7. H8+7 C2.3 8. C8+5 C3+3
9. C8.3 C3.7 10. C5+4 A6+5
11. R9+2 C7.8 12. R9.6 K5.6
13. R++4 A5-4 14. R6.4 C5.6
15. R4+5 K6.5 16. R4+1 C8-4
17. C5-1 P7+1 18. C5+1 }END

ngovanan
22-02-2010, 11:25 AM
Trẻ bây giờ đánh ghê quá, y Tân quất trung bí. Lần sau Vũ post lên bàn cờ cho dễ xem.
format wxf
game
time 0"; 0"
red ;;;
black ;;;
date 22-02-2010

start{
1. C2.5 c8.5 2. H2+3 h8+7
3. R1+1 r9.8 4. R1.6 h2+1
5. R6+6 c2+2 6. R6-2 p1+1
7. H8+7 c2.3 8. C8+5 c3+3
9. C8.3 c3.7 10. C5+4 a6+5
11. R9+2 c7.8 12. R9.6 k5.6
13. R++4 a5-4 14. R6.4 c5.6
15. R4+5 k6.5 16. R4+1 c8-4
17. C5-1 p7+1 18. C5+1 }end

tranminhvu_cm
25-02-2010, 11:32 AM
Ván đấu thứ 7 tại Đại Hội TDTT tỉnh Cà Mau 2005
Lại Lý Huynh(tiên bại)-Trần Minh Vũ
game
time 2"; 4"
red ;;;
black ;;;
date 24-11-2004

start{
1. C2.5 h8+7 2. H2+3 p3+1
3. R1.2 r9.8 4. P3+1 h2+3
5. H8+7 c8+4 6. C8+4 h3+4
7. C8.3 e7+5 8. R9.8 c2.3
9. R8+4 p3+1 10. R8.7 r1.2
11. H7-5 r2+8 12. C3.9 r2.4
13. C9.6 h4+3 14. C5.7 c3.4
15. C6.7 h7+6 16. H5+4 h6+4
17. A4+5 h4+6 18. C+-3 h6+7
19. K5.4 }end

tranminhvu_cm
26-02-2010, 11:27 AM
Đội cờ Hội Quán Huynh Đệ, có nhiều nhân tố mới và xuất sắc

tranminhvu_cm
26-02-2010, 11:29 AM
Quất Trung Bí
format wxf
game
time 0"; 0"
red ;;;
black ;;;
date 22-02-2010

start{
1. C2.5 c8.5 2. H2+3 h8+7
3. R1+1 r9.8 4. R1.6 h2+1
5. R6+6 c2+2 6. R6-2 p1+1
7. H8+7 c2.3 8. C8+5 c3+3
9. C8.3 c3.7 10. C5+4 a6+5
11. R9+2 c7.8 12. R9.6 k5.6
13. R++4 a5-4 14. R6.4 c5.6
15. R4+5 k6.5 16. R4+1 c8-4
17. C5-1 p7+1 18. C5+1 }end
[/QUOTE]

Cảm ơn anh nhé