PDA

View Full Version : Thay đổi thông số time trong CXQkhb3283
15-02-2010, 08:07 AM
Sao trong CXQ thay đổi time không được vậy. Ví dụ thay đổi time từ 20 lên 25