PDA

View Full Version : Test upload ván cờdthavn
20-06-2009, 12:43 PM
1. C2.6 C8.4 2. H2+3 H8+7 <br />
3. R1.2 E7+5 4. H8+9 P1+1 <br />
5. R2+4 H2+1 6. R9+1 A6+5 <br />
7. R9.4 C2.3 8. C8+2 P3+1 <br />
9. C6.7 H1+3 10. C8+2 R1+3 <br />
11. R4.8 C3.2 12. C8.5 H7+5 <br />
13. R8+6 R9.6 14. R2.5 H5+6 <br />
15. H3-1 H3-1 16. R8-3 H6-8 <br />
17. R5.2 H8-7 18. A6+5 R6+6 <br />
19. P5+1 R6.5 20. E7+5 R1.5 <br />
21. H1+3 R+.7 22. P9+1 P1+1 <br />
23. R8.9 P7+1 24. R9.6 H1-3 <br />
25. H9+8 P7+1 26. R2.3 R7-1 <br />
27. E5+3 H3+4 28. P5+1 C4+3 <br />
29. P5+1 H7+5 30. H8+6 C4.5 <br />
31. E3-5 C5-1 32. H3+5 H5+7 <br />
33. H5+3 H4-6 34. C7.8 A5+4 <br />
35. C8+7 C5-1 36. H6+4 A4-5 <br />
37. C8-4 H6+8 38. H3-2 H7+8 <br />
39. H2+4 H+-6 40. H-+6 C5.2 <br />
41. H4-5 A5+4 42. H6+7 H8-6 <br />
43. H7+8 A4+5 44. C8.9 K5.6 <br />
45. C9+4 K6+1 46. H5+4 H+-7 <br />
47. H8-9 E3+1 48. H9-8 C2+1 <br />
49. C9.8 K6-1 50. C8-3 H7-8 <br />
51. A5+4 P9+1 52. E5+3 K6.5

dthavn
20-06-2009, 12:46 PM
Như thế này có được không các bro?

Congaco_H1R5
20-06-2009, 12:46 PM
Oh , như vậy admin đã test thành công cách upload 1 ván cờ lên thanglongkydao rồi , như vậy admin làm thêm 1 bảng hướng dẫn cách upload nữa là OK

dthavn
20-06-2009, 12:47 PM
Oh , như vậy admin đã test thành công cách upload 1 ván cờ lên thanglongkydao rồi , như vậy admin làm thêm 1 bảng hướng dẫn cách upload nữa là OK
Em đang làm cái hướng dẫn đó đây. Bro chờ em chút nha. :)

koleloi
20-06-2009, 12:48 PM
Quá được admin ạ :D

baothy89
20-06-2009, 12:59 PM
Hay qua'
Thế mới dễ hiểu admin
Đọc các ván cờ minh họa có hình coi luôn
Hướng dẫn mọi người làm đi Anh

HoaLongNu
23-06-2009, 01:53 PM
hay đấy chứ..admin làm bài hướng dẫn cho anh em đi..

Congaco_H1R5
23-06-2009, 01:59 PM
Chờ 3 ngày rồi mà chưa thấy Admin post bảng hướng dẫn , lâu quá admin ơi , hay là vẫn còn 1 số vấn đề về sự cố kỹ thuật ? Giả sử nếu có gặp sự cố gì đó admin cũng cho 1 cái thông bào đi .

trung_cadan
23-06-2009, 02:06 PM
Sorry sorry , để đệ post thông báo nào !!!

ZhaoXinXin
23-06-2009, 02:06 PM
<applet codeBase="http://www.clubxiangqi.com/viewer" height="300" archive="coffeecc.jar" width="370" code="coffeecc.class">
<param NAME="gameinfo" VALUE="tiencokm78 v.s. themgaidep (1-0)">
<param NAME="redplayer" VALUE="tiencokm78(1803)">
<param NAME="blueplayer" VALUE="themgaidep(1990)">
<param NAME="ply" VALUE="9">
<param NAME="blackplayerkind" VALUE="0">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param NAME="redplayerkind" VALUE="0">

<param NAME="fen" VALUE="rheakaehr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RHEAKAEHR w - - - 1">
<param NAME="movefirst" VALUE="red">
<param NAME="movelist" VALUE="1. C8.5 H2+3 2. H8+7 Red won ">
<param NAME="movebegin" VALUE="0">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">
// fen on move 0: rheakaehr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RHEAKAEHR w - - - 1
// movefirst for this fen: red
</applet>
các bạn vào CXQ đi lại các ván cờ rồi COPY code dán lên đây:
http://forums.xiangqiclub.com/index.php?showtopic=868

HoaLongNu
23-06-2009, 02:15 PM
Thanks zhaoxinxin!

Congaco_H1R5
23-06-2009, 02:36 PM
Tôi thử thôi nhé các bro , không có ý gì hết , vô tình "nó" hiện lên ván cờ của tui chơi cách đây gần 1 tháng :d

trung_cadan
23-06-2009, 02:50 PM
he he , bác gà up được bài roài đấy à :))

ngoa_long
23-06-2009, 02:50 PM
Upload thế này thì rất tiện theo dõi, chuẩn luôn

trung_cadan
23-06-2009, 02:57 PM
Cảm ơn Zhao xinxin nha.

themgaidep
23-06-2009, 03:13 PM
Test bài

<applet codeBase="http://www.clubxiangqi.com/viewer" height="300" archive="coffeecc.jar" width="370" code="coffeecc.class">
<param NAME="gameinfo" VALUE="themgaidep v.s. jj05 (1-0)">
<param NAME="redplayer" VALUE="themgaidep(1958)">
<param NAME="blueplayer" VALUE="jj05(1960)">
<param NAME="ply" VALUE="9">
<param NAME="blackplayerkind" VALUE="0">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param NAME="redplayerkind" VALUE="0">

<param NAME="fen" VALUE="rheakaehr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RHEAKAEHR w - - - 1">
<param NAME="movefirst" VALUE="red">
<param NAME="movelist" VALUE="1. C8.5 E7+5 2. H8+7 H8+6 3. R9.8 H2+1 4. P5+1 R1.2 5. R8+6 H6+4 6. R8-2 C2+1 7. H2+3 A4+5 8. H3+5 P1+1 9. C2+4 C8.6 10. R1.2 R9.8 11. C2+1 C6+4 12. P5+1 P5+1 13. H5+6 C2+1 14. H6+5 E3+5 15. C5+5 K5.4 16. C5.9 H4+3 17. R8.6 K4.5 18. C2.5 A5+6 19. R2+9 R2+2 20. P7+1 R2.5 21. P7+1 P3+1 22. K5+1 R5.1 23. K5.6 A6-5 24. R2-5 C2-2 25. R2+1 C2.4 26. K6.5 C4.5 27. E3+5 P5+1 28. R6.5 P3+1 29. R2.7 C6.9 30. R7-1 R1.4 31. K5-1 P9+1 32. A4+5 C9-1 33. R7+5 A5-4 34. R7-4 C9+2 35. H7+8 A6+5 36. R7.1 C9.8 37. H8+6 C5+5 38. E7+5 C8-7 39. R1+4 C8.6 40. H6-4 P7+1 41. H4-2 R4.7 42. R1-4 Red won ">
<param NAME="movebegin" VALUE="11">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">
// fen on move 6: 1reaka2r/9/hc1he2c1/p1p1p1p1p/9/1R2P4/P1P3P1P/2H1C2C1/9/2EAKAEHR w - - - 1
// movefirst for this fen: blue
</applet>

themgaidep
23-06-2009, 03:13 PM
há há, copy được roài :D:D:D:D:D

themgaidep
23-06-2009, 03:14 PM
TEst thử phát nữa nào<applet codeBase="http://www.clubxiangqi.com/viewer" height="300" archive="coffeecc.jar" width="370" code="coffeecc.class">
<param NAME="gameinfo" VALUE="trantritrinh v.s. themgaidep (1-0)">
<param NAME="redplayer" VALUE="trantritrinh(1888)">
<param NAME="blueplayer" VALUE="themgaidep(1959)">
<param NAME="ply" VALUE="9">
<param NAME="blackplayerkind" VALUE="0">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param NAME="redplayerkind" VALUE="0">

<param NAME="fen" VALUE="rheakaehr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RHEAKAEHR w - - - 1">
<param NAME="movefirst" VALUE="red">
<param NAME="movelist" VALUE="1. C2.5 H8+7 2. H2+3 P7+1 3. R1.2 R9.8 4. R2+6 H2+3 5. P7+1 H7+6 6. H8+7 R1+1 7. R2.4 H6+7 8. H7+6 A6+5 9. C8.6 C8.6 10. R9.8 C2.1 11. H6+5 E3+5 12. H5+7 C6.3 13. R4.7 C3-2 14. C6+2 R1.4 15. C6.5 H7-5 16. C5+2 R4+4 17. E7+5 C1+4 18. A6+5 C1.3 19. R7.3 R4-1 20. R8+6 C-+3 21. R3.1 R8+6 22. C5+4 P7+1 23. P7+1 R4.3 24. C5.9 P7+1 25. C9+1 A4+5 26. R8+3 A5-4 27. R1.6 Red won ">
<param NAME="movebegin" VALUE="5">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">
// fen on move 3: rheakae1r/9/1c4hc1/p1p1p3p/6p2/9/P1P1P1P1P/1C2C1H2/9/RHEAKAER1 w - - - 1
// movefirst for this fen: blue
</applet>

themgaidep
23-06-2009, 03:17 PM
àm thế nào để upload mấy ván của các cao thủ lên đây kiểu này nhìn cho dễ nhỉ.
ai mà có thời gian tự đánh trên CXq được cơ chứ, mà lại cần tới 2 người :-?:-?:-?

Congaco_H1R5
23-06-2009, 03:18 PM
Có sẵn trên CXQ thì test được rồi , thế con ghi lại 1 ván cờ hay từ trong sách ra thì phải làm thế nào bậy giờ , đánh chờ hướng dẫn chi tiết thôi . Mà cái code ấy xem ra phức tạp chứ không dễ xơi chút nào . Mà "hình như" ván cờ thế cũng test cũng được nữa kìa

themgaidep
23-06-2009, 03:23 PM
Chẳng thấy các thành viên diễn đàn hỏi mấy, toàn các Mod đi hỏi :D:D:D:D:D:D . Thế mới biết các Mod, ai cũng =:)=:)=:) "máu chiến"

Congaco_H1R5
23-06-2009, 03:37 PM
Thử phát nữa xem nào , cái này xem ra hay nhể

<applet codeBase="http://www.clubxiangqi.com/viewer" height="300" archive="coffeecc.jar" width="370" code="coffeecc.class">
<param NAME="gameinfo" VALUE="fattyman v.s. vohoaian74 (0-1)">
<param NAME="redplayer" VALUE="fattyman(1834)">
<param NAME="blueplayer" VALUE="vohoaian74(2010)">
<param NAME="ply" VALUE="9">
<param NAME="blackplayerkind" VALUE="0">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param NAME="redplayerkind" VALUE="0">

<param NAME="fen" VALUE="rheakaehr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RHEAKAEHR w - - - 1">
<param NAME="movefirst" VALUE="red">
<param NAME="movelist" VALUE="1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. P7+1 C8.9 4. H8+7 P7+1 5. R1+1 H2+3 6. P5+1 A4+5 7. P5+1 P5+1 8. H7+5 P5+1 9. C5+2 H3+5 10. C5+1 C2.5 11. C8.5 C5+2 12. C5+3 R1.2 13. R1.6 R8+6 14. R9+2 R8.7 15. R6+7 C9-1 16. R6-4 E3+5 17. P1+1 R2+4 18. H5+6 C9+4 19. R9.6 P7+1 20. R+-1 R2-2 21. E3+1 R2.4 22. E1+3 R7-1 23. H6-5 R4+4 24. R6+1 R7.5 25. C5.8 R5.3 26. E7+5 R3.5 27. A6+5 H7+6 28. H5+3 C9+4 29. H--2 H5+6 30. H3+4 R5.4 31. H4+3 K5.4 32. R6+1 H-+4 33. E5+3 H4-2 Blue won ">
<param NAME="movebegin" VALUE="67">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">
// fen on move 34: 3k1ae2/4a1H2/4e4/p1p5p/1h7/5hE2/P8/9/4A4/4KA1Hc b - - - 1
// movefirst for this fen: blue
</applet>

internazionale
23-06-2009, 07:48 PM
<iframe src="http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ_www_dpxq_com.htm" frameborder="0" scrolling="no" width="500" height="350" style="width:500px;height:350px;" name='NoFile_www_dpxq_com500,35089796959493929190977178666462606001020304050607080127203234363830904162009-6-23 10:18:002009-6-23 16:00:00泓弈直播象甲第四轮湖北柳大华红先负黑龙江陶汉明26251222774760421907100209190001060501317967313447435041694703040504340443458384666563646564046419187062185823242524808359486424897972701737705058510214675524445567143545654424464535167976160867462221515762546555543355750829757050513730335257774030466583330719291770805171761617364837242839483624161521011907282707192726454401091907262948392927394824361516270744433335162607174353171948391916262936170100E16 仙人指路转左中炮对卒底炮飞右象 互进边马对局直播2009“惠州华轩杯”全国象棋甲级联赛湖北 柳大华黑龙江 陶汉明黑胜认负牧野流星12441泓弈象棋网泓弈象棋网0149108红方认负!http%3A//hychess.com/%0D%0Ahttp%3A//hychess.com/bbs/viewthread.php%3Ftid%3D16905%26extra%3Dpage%253D1www.dpxq.com'></iframe>

Honda-Fit
23-06-2009, 08:35 PM
thử post ván cờ thế dùng con cờ lớn . muốn xem câu trả lời nhấn Answer .
nếu trang web này có thể nhấn chuột phải copy và dán thì trả lời 1 bài hay gởi 1 bài sẽ rất là nhanh chóng .
tôi ngồi đánh mã mà oải cả người luôn
<APPLET code=coffeecc.class height="430" width="450" archive="http://hiep99.hp.infoseek.co.jp/CoTanThucDung/coffeecc.jar">
<param NAME="gameinfo" VALUE="1 Tốt Hòa 1 Sĩ">
<param NAME="redplayer" VALUE="Đỏ">
<param NAME="blueplayer" VALUE="Xanh">
<param NAME="ply" VALUE="9">
<param NAME="blackplayerkind" VALUE="1">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="http://hiep99.hp.infoseek.co.jp/CoTanThucDung/images/piece.gif">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param NAME="redplayerkind" VALUE="0">
<param NAME="movefirst" VALUE="red">
<param NAME="piece" value="Kf0 Pe6 ad9 ke9">
<param name="movelist" value="1.P5+1 A4+5 2.K4.5 A5-6 3.K5.6 A6+5 4.K6+1 A5-4 5.P5.4 K5.6 6.K6.5 A4+5 7.P4.5 A5-4 ">
<param name="movebegin" value="0">
<param name="controlpanel" value="1">
<param name="answer" value="1">
</applet>

HoaLongNu
23-06-2009, 08:45 PM
Chẳng thấy các thành viên diễn đàn hỏi mấy, toàn các Mod đi hỏi :D:D:D:D:D:D . Thế mới biết các Mod, ai cũng =:)=:)=:) "máu chiến"
Không biết thì phải hỏi.. bố cháu về bên chém gió đê.. :D

Honda-Fit
23-06-2009, 09:23 PM
nhấn Answer xem câu trả lời

<APPLET code=coffeecc.class height="430" width="450" archive="http://hiep99.hp.infoseek.co.jp/CoTanThucDung/coffeecc.jar">
<param NAME="gameinfo" VALUE="1 Tốt Hòa Pháo Sĩ">
<param NAME="redplayer" VALUE="Đỏ">
<param NAME="blueplayer" VALUE="Xanh">
<param NAME="ply" VALUE="9">
<param NAME="blackplayerkind" VALUE="1">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="http://hiep99.hp.infoseek.co.jp/CoTanThucDung/images/piece.gif">
<param NAME="sound" VALUE="on">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param NAME="redplayerkind" VALUE="0">
<param NAME="movefirst" VALUE="red">
<param name="piece" value="Kd0 Pe5 kf7 ae8 cf9 ">
<param NAME="movelist" VALUE="1. P5+1 C6.5 2. P5.6 K6.5 3. P6.5 K5.6 4. P5.6">
<param NAME="movebegin" VALUE="0">
<param NAME="controlpanel" VALUE="1">
<param NAME="answer" VALUE="1">
</applet>

internazionale
24-06-2009, 10:48 AM
<iframe src="http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ_www_dpxq_com.htm" frameborder="0" scrolling="no" width="500" height="350" style="width:500px;height:350px;" name='NoFile_www_dpxq_com500,35089796959493929190977178666462606001020304050607080 1272032343638377477062796763648988102246457274192720422746232426 25304125244224883822344544344667467444474443441747 12424744625439485446383646540919424336565462565280 82191343421363628152510030636130344445403029473435 454342476947821243233538http%3A//dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//dpxq.com/hldcg/search/www.dpxq.com'></iframe>

Đỏ:Cao Đại Hải(Hải Dương) tiên bại
Đen:Chu Văn Bột(Hà Nam)

Chơi vào khoảng năm 1926 ở Hải Dương.

internazionale
24-06-2009, 10:58 AM
<iframe src="http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ_www_dpxq_com.htm" frameborder="0" scrolling="no" width="500" height="350" style="width:500px;height:350px;" name='NoFile_www_dpxq_com500,350897969594939291909771786664626060010203040506070801272032343638377477062796763648988102246457274192720422746232426253041252442248838223445443446674674444744434417471242474462543948544638364654091942433656546256528082191343421363628152510030636130344445403029473435454342476947821243233538http%3A//dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//dpxq.com/hldcg/search/www.dpxq.com'></iframe>

internazionale
24-06-2009, 11:03 AM
<applet codebase="http://www.dpxq.com/java/" width="500" height="350" code="DhtmlXQ.class" MAYSCRIPT><param name="UBB" value="www_dpxq_com500,350897969594939291909771786664626060010203040506070801272032343638377477062796763648988102246457274192720422746232426253041252442248838223445443446674674444744434417471242474462543948544638364654091942433656546256528082191343421363628152510030636130344445403029473435454342476947821243233538http%3A//dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//dpxq.com/hldcg/search/www.dpxq.com"></param></applet>

internazionale
24-06-2009, 11:05 AM
<iframe src="http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ_www_dpxq_com.htm" frameborder="0" scrolling="no" width="500" height="350" style="width:500px;height:350px;" name='NoFile_www_dpxq_com500,35089796959493929190977178666462606001020304050607080127203234363830904162009-5-17 0:14:002009-5-17 23:39:00广东 许银川 胜 黑龙江 陶汉明77477062666580707967232489791022190703041727221409080405060500057975604208585041272805355855353859487274475774447570627046454474656474726463383655657276694776266353262565631213638325058380367653432425575576775525415080847767841405454959676625276656485756861413708207264555594986894948071全局慢棋C78 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 红左横车对黑兑边卒其他大师或以上级别大赛2009年首届茅山-宝华山杯全国象棋冠军邀请赛第一阶段A组第02轮第02台2009-05-16江苏句容市45分+20秒广东 许银川黑龙江 陶汉明红胜122567东萍公司东萍公司0红方胜!http%3A//dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//dpxq.com/hldcg/search/view_m_30402.htmlwww.dpxq.com'></iframe>

Congaco_H1R5
24-06-2009, 11:13 AM
Như vậy có có nhiều cách upload ván cờ lên đây nhỉ , bàn cờ của Honda-fit là đẹp nhất , còn bàn cờ Inter quân cờ khó nhìn và còn nhiều lỗi

HuaNganXuyen
24-06-2009, 11:15 AM
Uhm,chẳng hiểu sao nữa.Bình thường vẫn làm được.Hic hic

Congaco_H1R5
24-06-2009, 11:17 AM
<applet codeBase="http://www.clubxiangqi.com/viewer" height="300" archive="coffeecc.jar" width="370" code="coffeecc.class">
<param NAME="gameinfo" VALUE="ngthang v.s. lengocdung (1-0)">
<param NAME="redplayer" VALUE="ngthang(1994)">
<param NAME="blueplayer" VALUE="lengocdung(2080)">
<param NAME="ply" VALUE="9">
<param NAME="blackplayerkind" VALUE="0">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param NAME="redplayerkind" VALUE="0">
Test thử ván Fast game này của ông bạn tui - đọc không hiểu hết các câu lệnh , đang phân tích thủ xem

<param NAME="fen" VALUE="rheakaehr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RHEAKAEHR w - - - 1">
<param NAME="movefirst" VALUE="red">
<param NAME="movelist" VALUE="1. C2.5 H8+7 2. H2+3 P7+1 3. R1.2 R9.8 4. R2+6 E3+5 5. H8+9 C2.4 6. C8.7 H2+3 7. R9.8 A4+5 8. P7+1 P1+1 9. P7+1 E5+3 10. R2.3 E7+5 11. H9+7 C8+2 12. R8+8 R1+1 13. R8-4 R8+1 14. P3+1 P7+1 15. R8.3 C8.7 16. H7+6 R1+1 17. H6+4 C7.4 18. P5+1 C+-1 19. P5+1 R8.6 20. P5+1 H7+5 21. C5+5 K5.4 22. C5.2 R6+2 23. C2+2 K4+1 24. R+.4 C+.6 25. R3.8 R1.2 26. R8+3 C4.2 27. H3+5 H5+6 28. C7.6 C6-1 29. H5+6 H6+4 30. H6+7 C6.4 31. H7+8 Red won ">
<param NAME="movebegin" VALUE="62">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">
// fen on move 31: 1H3a1C1/3ka4/1c1c5/2p5p/p1e6/9/P2h4P/3C5/9/2EAKAE2 w - - - 1
// movefirst for this fen: red
</applet>

HuaNganXuyen
24-06-2009, 11:29 AM
<applet codebase="http://www.dpxq.com/java/" width="500" height="350" code="DhtmlXQ.class" MAYSCRIPT><param name="UBB" value="www_dpxq_com500,35089796959493929190977178666462606001020304050607080127203234363830904162009-5-17 0:14:002009-5-17 23:39:00广东 许银川 胜 黑龙江 陶汉明071全局慢棋C78 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 红左横车对黑兑边卒其他大师或以上级别大赛2009年首届茅山-宝华山杯全国象棋冠军邀请赛第一阶段A组第02轮第02台2009-05-16江苏句容市45分+20秒广东 许银川黑龙江 陶汉明红胜122567东萍公司东萍公司0http%3A//dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//dpxq.com/hldcg/search/view_m_30402.htmlwww.dpxq.com"></param></applet>

HuaNganXuyen
24-06-2009, 11:30 AM
<div id="dhtmlxq_1549" style="display:none;">

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
090416
2009-5-17 0:14:00
2009-5-17 23:39:00
广东 许银川 胜 黑龙江 陶汉明
0
71
全局
慢棋
C78 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 红左横车对黑兑边卒
其他大师或以上级别大赛
2009年首届茅山-宝华山杯全国象棋冠军邀请赛
第一阶段A组
第02轮
第02台
2009-05-16
江苏句容市
45分+20秒
广东 许银川
黑龙江 陶汉明
红胜
12256
7
东萍公司
东萍公司
0

http%3A//dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//dpxq.com/hldcg/search/view_m_30402.html
www.dpxq.com

棋谱由<a href="http://www.dpxq.com/hldcg/dhtmlxq/" target="_blank">http://www.dpxq.com/hldcg/dhtmlxq/</a>生成
</div>
<iframe src="/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ_www_dpxq_com.htm" name="name_dhtmlxq_1549" id="id_dhtmlxq_1549" width="500" height="350" frameborder="0" scrolling="no"></iframe>

HuaNganXuyen
24-06-2009, 11:31 AM
<iframe src="http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ_www_dpxq_com.htm" frameborder="0" scrolling="no" width="500" height="350" style="width:500px;height:350px;" name='NoFile_www_dpxq_com500,35089796959493929190977178666462606001020304050607080127203234363830904162009-5-17 0:14:002009-5-17 23:39:00广东 许银川 胜 黑龙江 陶汉明071全局慢棋C78 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 红左横车对黑兑边卒其他大师或以上级别大赛2009年首届茅山-宝华山杯全国象棋冠军邀请赛第一阶段A组第02轮第02台2009-05-16江苏句容市45分+20秒广东 许银川黑龙江 陶汉明红胜122567东萍公司东萍公司0http%3A//dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//dpxq.com/hldcg/search/view_m_30402.htmlwww.dpxq.com'></iframe>

HuaNganXuyen
24-06-2009, 11:32 AM
www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
090416
2009-5-17 0:14:00
2009-5-17 23:39:00
广东 许银川 胜 黑龙江 陶汉明
0
71
全局
慢棋
C78 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 红左横车对黑兑边卒
其他大师或以上级别大赛
2009年首届茅山-宝华山杯全国象棋冠军邀请赛
第一阶段A组
第02轮
第02台
2009-05-16
江苏句容市
45分+20秒
广东 许银川
黑龙江 陶汉明
红胜
12256
7
东萍公司
东萍公司
0

http%3A//dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//dpxq.com/hldcg/search/view_m_30402.html
www.dpxq.com

HuaNganXuyen
24-06-2009, 11:34 AM
Xin lỗi các bác em post thử mấy cái xem thế nào vì đây là Test mà

Congaco_H1R5
24-06-2009, 11:35 AM
OK bạn cứ test vô tư , đây là chỗ để thử mà

HuaNganXuyen
24-06-2009, 11:36 AM
  本代码可在支持FLASH的新浪博客或其他支持HTML代码的论坛博客上发布FLASH动态棋盘,请使用源代码方式发表
  常见象棋网站都已安装DhtmlXQ动态棋盘显示支持,请您导出UBB代码发表棋谱

<embed src="http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf" width="500" height="350" quality="high" wmode="window" allowScriptAccess="sameDomain" allowFullScreen="false" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" FlashVars="DhtmlXQ=www_dpxq_com500,35089796959493929190977178666462606001020304050607080127203234363830904162009-5-17 0:14:002009-5-17 23:39:00广东 许银川 胜 黑龙江 陶汉明071全局慢棋C78 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 红左横车对黑兑边卒其他大师或以上级别大赛2009年首届茅山-宝华山杯全国象棋冠军邀请赛第一阶段A组第02轮第02台2009-05-16江苏句容市45分+20秒广东 许银川黑龙江 陶汉明红胜122567东萍公司东萍公司0http%3A//dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//dpxq.com/hldcg/search/view_m_30402.htmlwww.dpxq.com" />

HuaNganXuyen
24-06-2009, 11:37 AM
Hehe đã tìm ra được 1 cái để post rồi.Thanks các bác

gianggiahuy
24-06-2009, 10:09 PM
2009 3rd Phuong Trang cup Vietnam xiangqi open tournament - Nguyen HoangLam LOSS Jiang Chuan (http://www.01xq.com/e_game_view.asp?id=0480094AD053D9)

Congaco_H1R5
25-06-2009, 09:00 PM
1. P3+1 C8.7 2. E7+5 P3+1 3. C2.4 H8+9 4. P1+1 R9.8 5. H2+1 C2.5 6. H8+7 H2+3 7. R9.8 R1.2 8. C8+2 H3+4 9. R1.2 R8+9 10. H1-2 H4+5 11. A4+5 H5-4 12. H2+1 P5+1 13. H1+2 C7.8 14. C4-2 C8+2 15. C8+1 A4+5 16. P3+1 H4+3 17. P3.2 R2+4 18. R8+5 H3-2 19. P2+1 H9-7 20. P2.3 C5.3 21. H7+6 P3+1 22. H6-4 P5+1 23. E5+7 H2+1 24. E3+5 H7+5 25. C4.3 E7+9 26. H4+5 C3.2 27. P3.4 H5+4 28. H2+3 E3+5 29. P4.5 E5+7 30. P5.6 H1-3 31. P6+1 H3-5 32. H3-5 C2+2 33. H5+3 A5+4 34. C3.1 H4+6 35. E5-7 H6-7 36. C1+6 H7-8 37. C1.2 P1+1 38. C2-2 C2.5 39. K5.4 P5+1 40. C2.5 C5.6 41. A5+6 P1+1 42. A6+5 P1.2 43. E7+9 H8+7 44. K4.5 K5.4 45. C5.6 A4-5 46. K5.6 H7+5 47. C6.5 P2+1 48. K6.5 P2.1 49. E9-7 H5+3 50. C5.2 H3+2 51. C2-1 H2+1 52. A5+4 H1-3 53. K5+1 C6.5 54. K5.4 P1.2 55. C2-2 H3-4 56. C2+2 H4-3 57. K4-1 P5.6 58. A4-5 P6.7 59. C2+6 E9-7 60. C2-5 P2.3 61. C2.4 P3.4 62. C4+1 H3+5 63. P1+1 P4+1 64. A5+6 H5+4 65. E7+5 P7.6 66. K4+1 H4-5 67. K4-1 C5+3 Blue won

vitquayday
25-06-2009, 09:45 PM
quá tuyệt
Tôi thấy ở đây có cách pót bàn cờ nhưng bằng tiếng anh
Không biết có cách nào để chuyến sang dùng tag hay là câu lệnh đơn giản hơn ko nhỉ

Congaco_H1R5
27-06-2009, 06:43 PM
1. C2.5 h8+7 2. H2+3 h2+3 3. P3+1 p3+1 4. R1.2 r9.8
5. H8+9 p1+1 6. C8.6 c8+2 7. C6+4 p1+1 8. P9+1 r1+5 9. C6.7 c2+5 10. C5-1 e7+5
11. R9.8 c8+3 12. P7+1 r1-2 13. P7+1 r1+1 14. H3+4 r1.3 15. R8+2 c8.5 16. C5.2 c5.1 17. E7+9 r3-1 18. C2+7 p5+1 19. R2+6 r3.6 20. H4-6 a6+5 21. H6+5 h3+4 22. R8.2 r6+1 23. P5+1 h7+5 24. A6+5 h5+3
25. C2.1 r8+3 26. R2+4 k5.6 27. E9+7 h4+3 28. R2+3 k6+1 29. H5+7 h-+5 30. R2-1 k6-1 31. R2-6 r6.2 32. H7+6 h3+4 33. K5.6 h4-5 34. K6.5 h++6 35. R2+7 k6+1 36. R2-6 r2+5
37. A5-6 h5+4 38. K5+1 r2-1 39. K5+1 h4-5 40. R2.4 a5+6
41. A4+5 r2-1 42. A5+6 h6+4 43. K5-1 r2+1

Congaco_H1R5
28-06-2009, 09:48 AM
1. C2.5 c8.5 2. R1+1 h8+7
3. H2+3 r9.8 4. R1.6 r8+4
5. H8+7 h2+3 6. P3+1 p3+1
7. R6+5 c2+2 8. R9+1 r1+2
9. R9.6 p7+1 10. P3+1 r8.7
11. C5-1 h7+6 12. R++2 a6+5
13. C5.3 r7.8 14. C3+8 h3+4
15. C3.1 r1.4 16. R+.8 h4+3
17. R6+6 a5+4 18. H3+4 r8+1
19. H4-5 r8.2 20. H5+7 p3+1
21. C8+3 p3+1 22. H7-5 h6+4
23. H5+3 h4+2 24. R8.7 h2+3
25. K5+1 r2-1 26. R7-5 r2.8
27. K5.6 c5-1 28. R7+5 h3-2
29. H3+4 r8.6 30. H4-3 r6.4
31. K6.5 r4.7 32. R7-5 h2-3
33. R7-1 c5.3 34. R7.4 r7+2
35. K5.4 c3+8 36. R4.7 h3+4
37. R7.6 h4-5 38. K4.5 a4-5
39. P5+1 h5-7 40. R6.7 c3.2
41. K5.6 c2-8 42. R7+6 c2+3
43. R7-3 c2-3 44. R7.2 a5+4
45. R2+4 k5+1 46. R2-7 h7+6

sytuco
02-07-2009, 08:31 PM
tôi muốn có hình cho nó sinh động ván cờ ở blog .vậy làm thế nào để làm được xin anh em kỳ thủ trợ giúp ! xin cảm ơn

dthavn
03-07-2009, 10:33 AM
tôi muốn có hình cho nó sinh động ván cờ ở blog .vậy làm thế nào để làm được xin anh em kỳ thủ trợ giúp ! xin cảm ơn
Đã có hướng dẫn cách Upload ván cờ rồi đó bạn:
http://www.thanglongkydao.com/hoi-dap-thac-mac/468-huong-dan-cach-upload-1-van-co.html

dthavn
03-07-2009, 10:34 AM
quá tuyệt
Tôi thấy ở đây có cách pót bàn cờ nhưng bằng tiếng anh
Không biết có cách nào để chuyến sang dùng tag hay là câu lệnh đơn giản hơn ko nhỉ
Đã sử dụng tag rồi bạn nhé: :P
http://www.thanglongkydao.com/hoi-dap-thac-mac/468-huong-dan-cach-upload-1-van-co.html

sytuco
03-07-2009, 12:14 PM
Bước 1: Khi tạo 1 chủ đề mới hoặc sửa bài. Click vào biểu tượng quân cờ trên thanh công cụ như hình bên dưới:Khi đó ta sẽ có cặp thẻ "demo" như sau: [*demo][*/demo] (Bỏ dấu *)

- lấy biểu tượng quân cờ ở đâu ?
- phải dow ji về ko ?

Azzura
05-07-2009, 04:44 PM
Ko hiểu sao em ko xem được :(
Em cài java rồi :(

thuacungchem
10-07-2009, 12:13 PM
1. C2.5 c8.5
2. H2+3 h8+7
3. R1.2 r9+1
4. R2+4 h2+3
5. P7+1 c2+4
6. H8+7 c2.7
7. E3+1 r1.2
8. R9.8 c7.1
9. C8+4 c1.3
10. E7+9 b4+5

dthavn
10-07-2009, 01:46 PM
Bước 1: Khi tạo 1 chủ đề mới hoặc sửa bài. Click vào biểu tượng quân cờ trên thanh công cụ như hình bên dưới:Khi đó ta sẽ có cặp thẻ "demo" như sau: [*demo][*/demo] (Bỏ dấu *)

- lấy biểu tượng quân cờ ở đâu ?
- phải dow ji về ko ?
1. Biểu tượng quân cờ lấy ở đâu thì ko cần quan tâm. Bạn chỉ ghi các nước đi theo chuẩn quốc tế là được.
2. Tất nhiên là bạn phải download và cài Java trên máy bạn rồi.

xiangqi_newbie
22-07-2009, 12:26 AM
1. P7+1 c2.5 2. H8+7 h2+3 3. R9.8 r1.2 4. H2+3 p7+1 5. R1+1 r2+4 6. R1.4 a6+5 7. C8.9 r2.4 8. R4+7 h8+9 9. A4+5 c8.7 10. R4.2 p3+1 11. P7+1 r4.3 12. H7+6 c7+4 13. E7+5 p9+1 14. P9+1 h9+7 15. R2-5 p7+1 16. E5+3 c7+3 17. E3-5 c7.9 18. R8+6 r3.4 19. C9.7 e3+1 20. H6-8 c5.7 21. R8.7 h3-2 22. R7.5 c7+5 23. R5.3 c7+2 24. C2-2 c7-3 25. C2+2 c7.2 26. P5+1 c2+3 27. E5-7 r4.3 28. C7+1 h2+3 29. C2.5 e1-3 30. P5+1 e7+5 31. R2.3 r9.6 32. C5.7 c2-3 33. C-+3 c2.7 34. C++4

Test một phát ván cờ chuyển bại thành thắng (gà vịt thôi) của mình, bác Chánh Tâm có ghé qua coi thử có nhận đệ tử lớp vỡ lòng được kg nhé thì để mình đóng học phí :D

nghiadiamusuong
27-07-2009, 02:29 AM
<iframe src="http://www.sdxqw.net/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ_www_dpxq_com.htm" frameborder="0" scrolling="no" width="500" height="350" marginwidth="0" marginheight="0" name='NoFile_ <br/>
www_dpxq_com <br/>
520,450 <br/>
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383 <br/>
中国象棋研究会会员个人赛 <br/>
1950.4 <br/>
香港 <br/>
杨官璘 <br/>
李志海 <br/>
拥 <br/>
绽吨 <br/>
另有黑1平4和炮2平3的变着。|| <br/>
这也许是开局软着。屠景明箸《夹马炮对屏风马专集》分析了卒7进1的变箸,仍是两分局面。||||以下欣赏杨官璘的精妙着法。|| <br/>
看起来不太好,象7进5是本来黑就要走的,以后黑车1平2还要应一步。||||其实这步棋很有战略眼光,八步棋以后才看出用处。|| <br/>
好棋!红开始占优。|| <br/>
无奈,退马和车2进2交换都明显落后手。现在兑车后,炮入死巷。|| <br/>
12回合走的炮八进五,现在才显出妙用∶黑无法退河头象救炮,否则红炮打中象。||||黑失子已成定局,决定冲中兵一拚。||||问题是黑要拚一定要出车,刚好又被红八路炮封住,还要平车再亏一先才能出车。|| <br/>
按今天中国棋例,循环前形成的捉(黑边炮)不计,黑方是一将一捉,应变着。当时没有正式棋例,也许是红方变着的理由。||||红方弃空头得子,也看得很准。|| <br/>
如上所述,由于黑要平车亏一先才可以一搏,被迫再弃一子。|| <br/>
一夫当关,挡住黑方车炮卒。前面可以放手进攻。|| <br/>
黑久战必败,只好想办法出马,给红车马炮展威也无可奈可。||||混世魔王的进攻手段凌励锋利,势不可挡。|| <br/>
妙手!让黑车无法回防。|| <br/>
无法长将,只好变着。|| <br/>
774770627967807089796364797310224645304119272324090812137375204208387274666513236564426417126042675500104767748475706270381843448685444555742343674745552746554546674535674635454627453547777051858435367462415218133637270810301323303623224030121937382223434423035132030030310001313077704260010030316250314100014140506260826281364659484676485740508474764649594454574846565949544448574441816050516072515001004140726050517040 <br/>
646575657464 <br/>
http%3A//www.gdchess.com/%0D%0Ahttp%3A//www.gdchess.com/bbs/dispbbs.asp%3FboardID%3D30%26ID%3D26408%26page%3D1 <br/>
www.dpxq.com <br/>
'></iframe></div></td></tr>

Caocodatviet
29-07-2009, 07:55 PM
Các bạn tham khảo 1 số cách UP ván cờ thế.
http://forums.xiangqiclub.com/index.php?showtopic=3121&st=0#entry10735
Thế trên cũng hay đó!