PDA

View Full Version : Biên bản và kết quả vòng 8 sóc sơn 5-3 khương thượngclubsocson
27-10-2012, 10:55 PM
Bàn 1: Phạm quốc hương 2-0 nguyễn anh đức

1. C2.5 h8+7 2. H2+3 r9.8 3. P7+1 p7+1 4. H8+7 h2+3 5. H7+6 e3+5 6. C8.7 c8.9 7. R9.8 r1.2 8. H6+7 h7+6 9. R1+1 c2+4 10. R1.4 r2+4 11. R4.8 r8+5 12. R++2 r2+2 13. R8+3 r8.3 14. H7+5 e7+5 15. C7+5 c9.3 16. C5+4 a6+5 17. E7+5 r3-2 18. C5-1 h6+7 19. A6+5 r3.5 20. C5.6 c3+5 21. C6-3 c3.1 22. P9+1 p9+1 23. C6.8 c1+2 24. C8.7 c1-2 25. C7.8 c1+2 26. C8.7 c1-2 27. P5+1 h7-5 28. H3+5 c1+2 29. H5+7 h5-3 30. R8+2 h3-4 31. C7-1 r5.8 32. R8-2 h4+3 33. A5+4 r8.6 34. R8.9 c1.2 35. R9.5 r6+4 36. R5+4 h3-4 37. R5.3 k5.6 38. A4+5 r6-1 39. R3+2 k6+1 40. R3-1 k6-1 41. H7+5 r6.3 42. R3+1 k6+1 43. H5+3 k6+1 44. R3-2 k6-1 45. R3.2

bàn 2: Nguyễn trọng linh 2-0 phạm văn sơn

1. C2.5 h8+7 2. H2+3 p7+1 3. R1.2 r9.8 4. P7+1 h2+3 5. R2+6 c8.9 6. R2.3 c9-1 7. H8+7 a4+5 8. H7+6 c9.7 9. R3.4 e3+5 10. C8.6 r8+5 11. R9.8 r1.2 12. P3+1 r8.7 13. H3+4 c2+3 14. E3+1 r7.8 15. H6+5 h7+5 16. H4+5 h3+5 17. C5+4 r8+1 18. R8+3 c2-1 19. E7+5 r2.4 20. R8+2 r4+7 21. A4+5 r8+3 22. E1-3 c7+8 23. A5+6 c7.4 24. K5+1

bàn 3: Trần văn công 0-2 vũ văn hiệp

1. C2.5 h8+7 2. H2+3 r9.8 3. R1.2 c8+4 4. P3+1 e3+5 5. H8+9 c8.7 6. R2+9 h7-8 7. C5+4 a4+5 8. E3+5 h8+7 9. C5-2 h2+3 10. C8.7 h3+5 11. R9.8 c2.1 12. R8+4 r1.4 13. A4+5 r4+4 14. P9+1 h5+4 15. C7.6 h4-2 16. R8.7 r4.3 17. R7+1 p3+1 18. H9+8 c1.2 19. H8+6 h7+5 20. H6+4 c2-1 21. C6+3 h2+3 22. C6.5 h5-3 23. H4+6 k5.4 24. C-.6 c2.4 25. H6-7 c4.3 26. H7-5 c7.8 27. C5.2 h-+2 28. C6.8 h3+4 29. E7+9 h2+4 30. C2.6 h-+2 31. P3+1 c8+1 32. C8.6 h2-4 33. H5+6 a5+4 34. H6-8 a4-5 35. H8-6 h4-3 36. E9+7 p7+1 37. H3+4 c3.2 38. C6.8 h3-1 39. H6+7 c2.3 40. C8.6 c8-2 41. C6-3 k4.5 42. H4+6 h1-3 43. P5+1 p7+1 44. P5+1 e5-3 45. C6.8 a5-4 46. C8+7 a6+5 47. P5+1 p7+1 48. P5+1 e7+5 49. H6+5 c3+1 50. H5+3 k5.6 51. C8-3 c8.5 52. C8.1 c3.2 53. E7-9 h3+4 54. C1.4 h4+6

bàn 4: Ngô văn khoa 1-1 ngô ngọc hiền

1. C2.5 c8.5 2. H2+3 h8+7 3. R1.2 r9+1 4. P3+1 h2+3 5. H8+7 r1+1 6. P7+1 r1.4 7. A6+5 r9.6 8. C5.6 r4+5 9. E7+5 p5+1 10. C8-1 p5+1 11. P5+1 h3+5 12. C8.6 r4.7 13. R9.8 c2.3 14. P5+1 c5+2 15. H7+6 c5+1 16. R2+5 p7+1 17. H6+5 h7+5 18. R2+1 h5+6 19. R2.6 a6+5 20. R6-2 c5.7 21. E5+3 h6+7 22. E3-5 c3.5 23. C+.3 r7+1 24. R6.5 r6+5 25. R8+6 r6.1 26. R8.7 r1+3 27. C6-1 r7-1 28. R5.6 r7+3 29. R7+3 r7-2 30. R6.5 r7-1 31. R7-3 p7+1 32. R7.3 c5.4 33. R3-2 r7-1 34. E5+3 p1+1 35. R5+2