PDA

View Full Version : Thành ngữ cờ tướngknight2010
19-04-2010, 04:07 PM
• Mã nhật, Tượng điền, Xe liền, Pháo cách.
• Cờ tàn, Pháo hoàn.
• Khuyết Sỹ kỵ song Xa.
• Khuyết Tượng kỵ Pháo.
• Khuyết Sĩ kỵ Mã.
• Nhất Sỹ chòi góc, cóc sợ Mã công.
• Tốt nhập cung Tướng khốn cùng.
• Mã nhập cung Tướng khốn cùng (hay Mã nhập cung Tướng lùng bùng).
• Xe mười Pháo bảy Mã ba.
• Nhất Xe sát vạn.
• Cờ bí dí Tốt.
• Nhất chiếu nhất cách (đi một nước khác sau mỗi lần chiếu, cầu hòa)
• Được thế bỏ Xe cũng tốt, mất tiên khí tử toi công.
• Nhất tốt độ hà, bán xa chi lực (một Tốt sang sông có sức mạnh bằng nửa Xe).
• Pháo đầu Xuất tướng Xe đâm thọc.
• Pháo đầu, Mã đội, xe lên hà.
• Pháo giáp Mã
• Mất xe không bằng què Tượng
• Tướng mất Sĩ như đĩ mất váy...
• Hạ thủ bất hoàn.

Welcome to the Frontpage (http://www.anhquang.vn:) trang web cờ tuong

dark_blue
19-04-2010, 04:11 PM
• Nhất Xe sát vạn.
"Song Xa sát vạn" chứ nhỉ? Còn 1 Xe thì "Nhất Xa thập tử hàn" ;))

uminhgiaochu
19-04-2010, 05:41 PM
• Nhất tốt độ hà, bán xa chi lực (một Tốt sang sông có sức mạnh bằng nửa Xe).
• Hạ thủ bất hoàn.

Welcome to the Frontpage (http://www.anhquang.vn:) trang web cờ tuong

_ Nhất tốt độ hà, bán xa chung độ mới đúng ;))
_ Hạ thủ bất " khoan khoan " mới đúng ;))