PDA

View Full Version : Ván cờ năm 2006:Vương Bân tiên thắng Kim Tùnginternazionale
25-06-2009, 02:00 PM
(Nguồn:hvtc_k42 bên Forum CXQ)

Giang Tô Vương Bân tiên thắng Đại Liên Kim Tùng

Giải vô địch cá nhân năm 2006
Bình chú: Trịnh Bình Bình – Liêu Nhị Bình

Trung pháo đối tả pháo phong xe chuyển liệt pháo

1. P2-5 M8.7 2. M2.3 X9-8 3. X1-2 P8.4 4. B3.1 P2-5 5. M8.7 M2.3 6. B7.1 …Đen nhảy chính mã, sau đó ra trực xe nước đi chính xác. Hai bên nhanh chóng hình thành trận thức thường thấy trung pháo đối tả pháo phong xe chuyển liệt pháo. 6. …X1-2 7. X9-8 X2.4 Đen tiến xe tuần hà chuẩn bị đổi tốt 3, tốt 7 làm linh hoạt hai mã. Ngoài ra Đen còn có lựa chọn X2.6 tiếp theo Đỏ M7.6 ( ngòai ra nếu đổi P8-9, X2-3, X8.2, X3/1, P5-6, X3-7, T3.5, X7.1, S4.5, P8-5 Đen thuận lợi đả thông tuyến tốt, phản tiên), M3/5, X2.1, P5-2, B7.1, X2/1, M6.7, P2.5, X2-8, M5.4, Xt.1, X2-7, M7.6! Đỏ thế công tăng thêm, Đen không dễ chống đỡ.

8. P8-9 X2-8 9. X8.6 P8-7 Đen bình pháo trực tiếp đổi xe là lựa chọn đối công kịch liệt. Đại sư Kim Tùng đối với kiểu trận thức này có nghiên cứu rất sâu tỏ ra rất tâm đắc, trong thực chiến nhiều lần sử dụng bởi vì đã có chuẩn bị trước từ đó tìm cơ hội phản kích đối công. Một lựa chọn rất hay gặp khác của Đen là P5-6 tách pháo đầu giữ lại đòn tiên thủ đổi xe. Tiếp theo Đỏ X8-7 ( Đỏ nếu B5.1, S6.5, X8/3, P6-5, M7.6, P8.2, M6.7, Xt.2, X8-2, X8.6 bằng thế), T7.5, P5.4, M3.5, X7-5, P6.5, X5-4, P6-1, T7.9, B7.1( Đen không thể P8-7 đổi xe vì Đỏ có nước X4/3 bắt pháo, sau khi đổi quân xong tàn cục Đen ít tốt bất lợi), B3.1, Xt-7, M3.4, P8-6, X2.9, P6/3, X2/3, X7-6, M4/6, M7.8, B5.1, M8.9 Đỏ nhiều tốt chiếm ưu Đen vẫn có thể xoay trở.

10. X8-7 …Đối diện trước nước bình pháo áp mã đổi xe Đỏ bình xe ăn tốt cũng là ở thế bắt buộc. Đỏ nếu chỉ cần tỏ ra sợ hãi một chút mà đổi thành X2-1 tránh xe? Đen sẽ P5-6 tiếp theo Đỏ tiếp B5.1 ( Đỏ nếu X8-7, T7.5, B7.1, S6.5, M7.6, B7.1, B3.1, Xt-7, M6.5, M3.5, P5.4, M7.6 Đen mãn ý), S6.5, M7.5, T7.5, B5.1, B5.1, X8-7, B7.1, X7-3, M7/9, P5.3, B7.1, X3/2, Xs-7 hai bên đại thể bằng thế. 10. …Xt.5 11. M3/2 X8.9 12. X7.1 X8-7 13. X7.2 …Đỏ tiến xe chém tượng đáy chính xác, thứ tự đi quân không thể có sai lầm. Đỏ nếu P9.4 ăn tốt biên Đen trực tiếp chơi X7-8!, Đỏ lúc này không có sự liên kết của pháo gánh không còn nước P5-3 cản pháo bởi Đen có thể X8/2 bắt pháo cướp công trước.

13. …P7.1 Đen tiến pháo bắt mã cũng là nước đi bắt buộc. Đen nếu trực tiếp chơi P7-8 Đỏ có thể P9.4! tiếp theo Đen P8.3, P9.3, X7/4, S4.5, X7.4, S5/4, B7.1, B7.1, X7/4, S4.5, X7-3, X7-8, X3/1, M7.6, hai bên đều là xe pháo trầm đáy nhưng tốt Đỏ vừa hay nhanh hơn Đen một nước cờ, Đỏ nhanh chân đến trước chiếm ưu. 14. M7.6 …Đây là cách chơi được hưng khởi năm 2006, ý đồ là sau khi đổi pháo Đen xong giảm bớt sự uy hiếp của bên Đen, giữ lại mã bàn hà. Về sau tùy cờ giành ra thông đạo cho pháo giữa bình 8, là lựa chọn ổn định chắc chắn. Trong phần lớn đối cục trước đây khi xuất hiện cục diện như trên Đỏ đa phần chơi B7.1 thí mã tiếp theo Đen phải đi P7-3, B7-6 rẽ ngang diễn tiến thực chiến tiếp theo của hai bên là: P5.4, S6.5, P3-2, X7-8, X7/4, X8/6, X7-3 ( nước Đại sư Kim Tùng yêu thích sử dụng), X8-5, X3.4, S5/6, S6.5, X5-8!, P2.2, P5-3, P2-1, hai bên đối công kịch liệt, cục thế phức tạp khó dự liệu.

14. …B7.1 hình vẽ 1 Như hình vẽ ở hình 1 Đen thí tốt thông mã là nước cải tiến quan trọng Đại sư Kim Tùng đề xuất. Trong giải đồng đội hạng 1 năm 2006 ván Liễu Đại Hoa cầm Đen chơi với Trương Giang khi hai bên chơi đến cục diện tương tự, lúc đó Liễu Đại Hoa trực tiếp chơi P7-1 đổi pháo, T7.9, X7/2 ( Đen nếu B7.1? Đỏ P5-6), X7/4!, P5.4, S6.5, T7.5, X7-6, S6.5, Tg5-6, B7.1, B3.1, T5.7 ( Đen có thể suy nghĩ nước X7/3 đổi xe không thiếu cơ hội cầu hòa), X6.1, T7/5, T9/7, X7/2, B7.1, P5/1, M6.5, M7.6, X6/3! Đỏ ưu lớn.

15. B3.1 …Đỏ xung tốt ba tiếp nhận quân đổi là nước sáng tạo, đây là nghiên cứu tâm đắc của Đặc cấp Đại sư Vương Bân. Trước đây Đỏ từng sai lầm chơi P9.4 ( Đỏ nếu P9-3, X7/2, B3.1, X7/3, P5-6, S6.5, X7/4, X7.2, P6-8, X7-5, S4.5, X5-2, X7-3, X2.1 X3.2, X2-9, hai bên cùng có chỗ phải lo ngại), P7-8, M6.7, P5.4, S6.5, X7/4, Tg5-6, X7-3, P5.4, X3.4, Tg6.1, X3/1, Tg6.1, P5-7 Đen có thế công 15. …P7-1 16. T7.9 X7/5 17. X7/4 X7.2 Đen tiến xe tuyến tốt tạo ra đối công phức tạp, không muốn giản hóa cục diện có thể thấy được tâm lý cầu thắng của Đại sư Kim Tùng rất mạnh mẽ. Đen có thể cân nhắc chơi X7-3, B7.1, P5.4, P5.4, M7.5, M6.5, thắng hòa khó định. Ngoài ra Đen nếu X7.1, M6.5, M7.5, P5.4, P5.4, X7-5, P5/3, X5.1, tượng đỏ ở biên vừa hay giữ chặt tốt lộ 7, giai đoạn tàn cục tiếp theo không thiếu cơ hội giành thắng. Đây chính là sự khác biệt nhỏ của nước B3.1 và P9-3.

18. S6.5 S6.5 19. P5-8 P5.4 20. M6/5 Tg5-6 21. Tg5-6 X7/1 22. P8.7 Tg6.1 23. X7-6 T7.9 24. P8/4 hình vẽ 2 X7/2? Như hình thế ở hình 2 Đỏ thoái xe kỵ hà nhằm phong tỏa bên Đen xuất kích. Đen thoái xe bắt mã bị Đỏ lợi dụng, nước cờ rất đáng ngờ? Nước này Đen nên suy nghĩ nước P5-8! Thoát pháo giữa tấn công cánh mưu cầu đối công, nước đi tích cực có lưc. Tiếp theo Đỏ nếu tiếp P8.3 ( ngoài ra nếu B7.1? X7-2), Tg6/1, P8.1, Tg6.1, B7.1, X7-2!, B7-8, X2-5, hai bên đối công kiềm chế lẫn nhau, đều có chỗ phải lo ngại. Cờ Đỏ không thể dốc hết tấn công Đen đủ giữ cân bằng. 25. P8/3! X7/3 Đỏ túm chặt nước cờ tùy tiện của Đen. Hiện tại thoái pháo đuổi xe vừa ngăn chặn vừa tiến đánh, dần tiến vào cảnh đẹp. Đen thoái xe mới đổi hết cách. Đen nếu đổi X7-5, S5.6!, P5-4, X6/2, X5/3, P8.6, Tg6/1, P8.1, Tg6.1, S4.5, Đỏ cờ tàn cầm xe pháo tốt chơi với Đen xe mã tốt khuyết tượng rõ ràng là dễ đi hơn.

26. X6/2 ..Đỏ thoái xe bắt pháo nước đi giữ lại biến hóa, đi cờ linh hoạt có lực. Nếu B7.1, X7-4, B7-6, M7.8! Đen tiếp theo phục tiên thủ M8.6 bắt đôi Đỏ hết hi vọng cầu thắng. 26. …M7.6 27. M5/3! X7.4 Đỏ thoái mã cửa xe tiên thí hậu thủ, lãnh chiêu tinh diệu là tinh hoa cho của việc giành thắng lợi. Từ đó có thể thấy được tầm nhìn xa trông rộng, sự phân tích tinh tế của ‘ tài tử Kim Lăng” . Đến đây Đen đã rơi vào thế khó. Trong thực chiến Kim Tùng tiến xe ăn mã, hết cách Đen nếu sai lầm chơi Tg6/1, P8-4, Tg6-5, M3.4, X7.2, P4.3, X7-6, P4-8!, Tg5-6, B7.1!, B9.1( Đen nếu X6-9, P8/2, Đen mất pháo), B7-6 Đỏ tiếp theo phục P8/2 đoạt quân Đen khó trả đòn.

28. P8-4 M6/7 29. X6-5 Tg6/1 30. P4-8 S5.4 31. P8-5 S4/5 32. X5-4 Tg6-5 33. X4-6 Tg5-6 34. B7.1 X7/3 35. B7-6 T9/7 36. Tg6-5 Tg6-5 37. X6-5 X7-4 38. X5-3 M7/6 39. X3.6 X4/1 40. X3/3 X4-5 Đen bình xe vào giữa ngoan cường phòng thủ nếu đi nhầm B5.1? , P5-2! Đỏ nhanh chónh hình thành thế công xe pháo ở cánh phải Đen thua nhanh.

41. P5.4 S5.6 42. X3-1 …trải qua trao đổi quân giản hóa xong Đỏ hình thành tàn cục thắng thế xe pháo tốt đấu với Đen xe mã song sĩ. Tiếp theo Đen tuy trong thế hạ phong ngoan cường kiên trì khổ thủ cuối cùng đã không thể xoay chuyển càn khôn. 42. …Tg5.1 43. P5-6 M6.5 44. P6/4 M5.4 45. X1-9 X5.2 46. T9.7 M4.6 47. X9-4 M6.8 48. B9.1 X5-3 49. T7/9 X3-1 50. Tg5-6 Tg5-6 51. X4-5 Tg6/1 52. X5/2 X1.1 53. X5-3 M8.6! 54. S5.4 X1-4 55. Tg6-5 X4/3 56. B1.1 …cục diện lại giản hóa thêm, cúôi cùng Đỏ đã giành được tàn cục thực dụng xe song tốt song sĩ thắng đơn xe song sĩ. Tiến trình tiếp theo tuy dài nhưng Đen không thể tiếp nhận đổi xe bại thế.

56. …X4-5 57. S4.5 Tg6-5 58. Tg5-4 S6/5 59. X3.5 S5/6 60. X3-1 S4.5 61. X1/4 X5.1 62. B9.1 X5-1 63. S5/6 X1-6 tàn cục rất thú vị, nếu đến Đỏ đi cờ ngược lại Đỏ không có nước cờ rỗi đi, độ khó trong việc giành thắng lợi tương đối lớn. 64. Tg4.1 X6-4 65. B9.1 X4.4 66. X1-8 X4/1 67. S4/5 X4/5 68. B9-8 X4-6 69. S5.4 S5/4 70. B1.1 S6.5 71. B1-2 Tg5-6 72. B2-3 X6.4 73. Tg4-5 Tg6-5 74. B3.1 X6/5 75. X8-5 X6-3 76. X5.1 X3.6 77. Tg5.1 X3/1 78. Tg5/1 X3.1 79. Tg5/1 X3/6 80. B8-7 X3-6 81. B7-6 X6-8 82. X5/1 X8.7 83. Tg5.1 X8/1 84. Tg5/1 X8/6 85. B6-5 X8/1 86. B5.1 X8-7 87. X5-3 S5/6 88. B3.1 X7-2 89. X3-5 X2-1 90. B5-6 X1-5 91. X5.2 X5.1 92. B6-5 S4.5 93. Tg5-6 Đỏ thắng.

Sưu tầm và lược dịch: toi 1982

Xem ván cờ tại: http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_23618.html

Rao Cao X
26-12-2012, 03:01 AM
Ván này không có hình minh họa hả bạn ơi