PDA

View Full Version : Anh Hùng Tam quốc luận ! - Bình chọn Top 10-Mỗi nick bầu 1 lần ko hạn chế số nhân vậtnhachoaloiviet
14-08-2010, 04:25 PM
Làm việc Nghĩa chớ nên đo hơn - thiệt
Luận Anh Hùng đừng xem kẻ được- thua.

Trong nhân gian xưa nay xuất hiện khái niệm Anh Hùng từ rất sớm.Xét theo từ Hán Việt mà mổ xẻ để nhận định rõ thế nào là Anh Hùng cũng còn khó đến vài phân,huống chi là tiếng Việt chúng ta.Có người coi kẻ khí phách cương cường ,thà chết không khuất phục là bậc Anh Hùng. Cũng nhiều người ca ngợi bậc thức thời ,dám chịu nhục,ngậm đắng nuốt cay,luồn trôn ,nếm phân kẻ thù làm Anh Hùng...Ôi cái cuộc đời này sao mà lắt léo.Danh hiệu Anh Hùng trong lịch sử gắn liền trước tên vô số kẻ sĩ phu trên toàn thế giới.
Tam Quốc diễn nghĩa là một bộ tiểu thuyết kinh điển mà người Việt nói riêng vô cùng yêu thích.Trong Tam Quốc,câu chuyện về một nhân vật cực tiêu biểu luận Anh Hùng đã đi vào giai thoại lịch sử :

Tào Tháo Luận Anh Hùng

Hôm ấy Quan, Trương đi ra ngoài thành săn bắn, chỉ có một mình Huyền Đức ở nhà, đang tưới vườn rau, bỗng thấy Hứa Chử, Trương Liêu dẫn một đội quân kỵ đến, nói:

– Thưà Tướng sai chúng tôi đến mời Sứ Quân đến ngay…

Trích đoạn Tam Quốc Chí, chương “Tào Tháo luận anh hùng trong thiên hạ“. Mời quí vị đọc lại đoạn truyện Tam Quốc này trước khi người viết ở Rừng Phong đi một đường bàn loạn:

Tao ThaoTháo chỉ tay lên những cành mai xanh tốt:

– Nhân ngắm vườn mai, thấy trên cành những quả tươi mơn mởn, bỗng đi một đường cảm khái nhớ lại năm qua đi đánh Trương Tú. Đang hành quân giữa trưa quân hết nước uống, tướng sĩ đều khát cháy cổ. Tôi bỗng nghĩ ra một kế: cầm roi ngựa trỏ bừa về đằng trước mà nói lớn: “Kià! Trước mặt có rừng mai đầy quả đấy!” Quân sĩ nghe nói đến trái mai đều thèm ứa nước miếng, thế là ai nấy đỡ khát. Nay thấy mai tươi phô trái ngọt, không thể không thưởng thức. Nhân lại mới cất được ít rượu ngon, mời Sứ Quân đến cùng uống cho vui.

Rượu được nửa chừng bỗng trên không mây kéo đen kịt, cơn mưa lớn ập đến. Người đứng hầu dưới thềm trỏ tay lên trời nói:

– Có rồng lấy nước.

Tháo cùng Huyền Đức ra đứng nhìn xem. Trở vào bàn tiệc, Tháo cao hứng hỏi:

– Sứ Quân có biết phép biến hoá của Rồng không?

Tháo hỏi để Tháo nói, không phải để nghe Lưu Bị nói. Đang có hứng lại thêm rượu bốc, Tháo ba hoa chích choè vung xích chó:

– Rồng biến hoá khi to, khi nhỏ, lúc bay cao, lúc ẩn kín. Khi vươn mình to lớn thì cuộn mây, phun mù. Khi thu mình nhỏ bé để tàng hình, ẩn tích. Lên cao thì bay lượn khắp vũ trụ, tạm ẩn thì chìm lặng dưới sóng nước. Nay đang tiết xuân, Rồng thừa thời mà biến hoá, cũng như con người khi đắc chí tung hoành. Rồng trong loài vật ví như người anh hùng trong đám người. Sứ Quân từng lịch duyệt hải hồ, phiêu du bốn phương chắc biết những ai là anh hùng đời nay. Xin nói cho biết.

Huyền Đức đưa đẩy:

– Bị này mắt thịt làm sao nhận biết anh hùng.

Tháo mỉm cười:

– Sứ Quân đừng quá khiêm như thế chứ.

– Bị vô tài, thiển học, từ lâu sống trong tăm tối, nay nhờ ơn Thưà Tướng, được lạm dự việc triều đình. Quả thật không biết những ai là anh hùng trong thiên hạ.

Tháo gặng hỏi. Huyền Đức đành phải kể:

– Kià như Viên Thuật ở Hoài Nam, binh nhiều, lương đủ, chiếm cứ một phương. Có thể gọi là anh hùng?

Tháo lắc đầu:

– Tên đó chỉ là bộ xương khô trong mả. Sớm tối sẽ bị ta bắt sống.

– Thế thì Viên Thiệu ở Hà Bắc, nhà bốn đời làm đến Tam công, quan lại tay chân cùng môn hạ đầy rẫy khắp nơi, hùng cứ Ký châu như hổ cứ nhất phương, văn quan, võ tướng rất nhiều. Có thể gọi là anh hùng?

Tháo cười:

– Viên Thiệu mặt bạo mà gan non, háo mưu mà vô đoán, gánh việc lớn thì tiếc thân, thấy lợi nhỏ lại quên mệnh, không phải là anh hùng.

– Có người kia nổi tiếng là một trong “Tám Tay Tài Tuấn”, uy trấn chín châu: Đó là Lưu Cảnh Thăng, có thể gọi là anh hùng?

– Lưu Biểu chỉ có hư danh, không có thực tài. Đâu phải là anh hùng.

– Có người này đang độ huyết khí hăng hái, trí dũng kiêm toàn, hiện làm lãnh tụ toàn cõi Giang Đông: Như Tôn Bá Phù đáng gọi là anh hùng?

Tháo vẫn chê:

– Tôn Sách nhờ uy của cha, chưa phải là anh hùng.

– Thế thì Lưu Quí Ngọc ở Ích châu có thể gọi là anh hùng chăng?

– Lưu Chương tuy là giòng Tôn thất nhưng chỉ là con chó giữ nhà. Người đó mà anh hùng nỗi gí!

– Những người như Trương Tú, Trương Lỗ, Hàn Toại thì Thưà Tướng nghĩ sao?

Tháo lại cười:

– Cái bọn tiểu nhân lúc nhúc ấy đến xỉa mà làm gì.

Huyền Đức kết thúc:

– Ngoài những người vừa kể Bị chẳng còn biết ai nữa.

Tháo dõng dạc:

– Người anh hùng phải là người nuôi chí lớn trong tim óc, có mưu cao, kế giỏi, có tài bao tàng cả vũ trụ trong lòng, có thể nuốt trời, mửa đất. Người như thế mới đáng mặt anh hùng.

Huyền Đức hỏi:

– Thưa Thưà Tướng.. Trên đời này có ai được như thế?

Tháo chỉ tay vào ngực Huyền Đức rồi chỉ tay vào ngực mình:

– Anh hùng trong thiên hạ chỉ có Sứ Quân với Tháo này thôi.

Huyền Đức giật mình, đôi đũa đang cầm trên tay rơi xuống đất. May thay đúng lúc ấy có tiếng sấm nổ. Huyền Đức cúi xuống lượm đũa, nói:

– Oai trời to thật. Vừa nghe một tiếng đã đến nỗi này.

Tháo cười:

– Trượng phu cũng sợ sấm à?

Huyền Đức nghiêm trang trả lời:

– Đến thánh nhân ngày xưa khi nghe sấm rền, gió thét cũng còn biến sắc mặt nữa là tôi..."Cá nhân tôi cũng yêu thích nhân vật Tào Tháo ,và cho rằng ông là bậc Anh Hùng trong thiên hạ.CHúng ta hãy cùng nhau chia sẻ những suy nghĩ của mình về những bậc đáng được gọi là Anh Hùng theo ý kiến riêng của mình.Trong Tam Quốc,theo bạn ai xứng đáng là Anh Hùng?Vì sao?

Gà làng cờ
14-08-2010, 07:19 PM
Đồng ý Tào Tháo, không có ý kiến gì cả.

Ngoài Tháo ra còn Chu Du, Tôn Kiên là anh hùng nhưng Gà xếp dưới Tháo một bậc.

Huyền Đức cũng đáng là anh hùng, nhưng dưới Tôn Kiên một bậc nữa.

Khổng Minh, Gà cho rằng không có tài nhìn người, dùng người, thu phục người bằng Lưu Bị.

Tôn Quyền, kế nghiệp lớn, trị nước khéo léo nhưng không có chí lớn như Tào Tháo, xếp sau.

Tư Mã Ý, tuy thua Khổng Minh nhiều trận (trong truyện của La lão bịa thế, trong lịch sử thì ngược lại) nhưng tổng thể thì Gà xếp Ý cao hơn Lượng một bậc.

Ngoài ra, còn Tư Mã Chiêu đáng là bậc anh hùng, chí lớn tài cao, đúng với tiêu chuẩn của Tháo:

– Người anh hùng phải là người nuôi chí lớn trong tim óc, có mưu cao, kế giỏi, có tài bao tàng cả vũ trụ trong lòng, có thể nuốt trời, mửa đất. Người như thế mới đáng mặt anh hùng.

Vậy Gà xếp Chiêu gần ngang hàng với Tháo.

trung_cadan
15-08-2010, 12:15 AM
Tư Mã Chiêu ăn theo thế lực bố khi cả 2 nước Thục và Ngô đã vô cùng yếu kém , nhân cơ hội mà thống nhất được 3 nước cũng chẳng hay ho gì , so sánh thế nào được với các anh hùng như Tào , Lưu và Tôn ???

Thế mà bác gà cũng moi lên được , bác đúng là xảo ngôn đại tài !!! Bác sinh ra ở thời xưa chắc làm Tô Tần , Trương Nghi được !!!

trung_cadan
15-08-2010, 12:16 AM
Tôn Kiên là anh hùng mà chết thảm , chả có mấy anh hùng chết nhanh thế :)) .

Tiểu bá vương Tôn Sách cũng là loại hữu dũng vô mưu thôi , có Tôn Quyền thì ôm chí lớn thu phục được nhân tâm , dùng người cực chuẩn đánh mặt anh hùng thôi !!!

6789
15-08-2010, 12:32 AM
Tôn Kiên là anh hùng mà chết thảm , chả có mấy anh hùng chết nhanh thế :)) .

Tiểu bá vương Tôn Sách cũng là loại hữu dũng vô mưu thôi , có Tôn Quyền thì ôm chí lớn thu phục được nhân tâm , dùng người cực chuẩn đánh mặt anh hùng thôi !!!

cái chí lớn của Tôn Sách sao lại gọi la hữu dũng vô mưu?? vô mưu mà biết đổi cái ngọc tỷ(với TS ngọc tỷ lúc này k giá trị) lấy quân quay về thu Giang Đông gọi la vô mưu sao? Tôn Quyền tuy dùng người giỏi ôm hoài bão lớn nhưng chưa đủ tài so với TS..CHÚ Ý:khi luận anh hùng Hạ Hầu Tháo chưa đánh giá hết phẩm chất của TS (có phần coi thường khi nói TS nhờ hơi bố k đc gọi la anh hùng),đến khi TS thực sự hùng mạnh Tháo giật mình thừa nhận TS là sư tử!!

trung_cadan
15-08-2010, 12:37 AM
Tôn Sách chết thảm vì quá nóng tính , quá kiêu ngạo nên khi đi săn mới bị 1 đám đầy tớ đểu tập kích , em mà là Tôn Sách em đi đâu cũng có 1 đống quân tinh nhuệ theo hầu , cái này cũng là tố chất của anh hùng đấy :)) .

Anh Tào Tháo nhà ta anh có cả hổ hầu Điển Vi ( sau này là Hứa Chử ) !!!

6789
15-08-2010, 01:10 AM
Tôn Sách chết thảm vì quá nóng tính , quá kiêu ngạo nên khi đi săn mới bị 1 đám đầy tớ đểu tập kích , em mà là Tôn Sách em đi đâu cũng có 1 đống quân tinh nhuệ theo hầu , cái này cũng là tố chất của anh hùng đấy :)) .

Anh Tào Tháo nhà ta anh có cả hổ hầu Điển Vi ( sau này là Hứa Chử ) !!!

cũng đúng..nhưng hắn kiêu ngạo cũng là 1 cái hay mà..Trung để ý xem ai cờ cao cũng kiêu kiêu 1 tý (tôi cho như vậy là ok,k phải xấu)ở hp có bác Cao Bá Dũng hồi trước suốt ngày nói:cờ tao cao nên nhiều ng ghét tao!!:x mà đã ngồi ngôi cao trùm rồi thì đi đâu cũng phải mang nhiều đệ theo cũng phải (vừa bảo vệ đc mình,vừa mang tính biểu dương lực lượng).

123456
15-08-2010, 02:03 AM
Anh hùng thì có nhiều loại.người như Lưu Bị là mẫu anh hùng rất đặc biệt,thâm sâu khó dò,ông ko phô trương,hay vẫy vùng mạnh mẽ như Tháo,nhưng vẫn có nét khiến người khác phải nể phục.bản thân Lưu Bị trong 3quốc là người ít nói.đến nỗi mà nhiều người đọc 3quốc xong,gán ngay cho ông 2 chữ "bất tài" vì chỉ thấy ông răm rắp làm theo Khổng Minh,chứ hầu như ko có chính kiến j rõ ràng.tuy nhiên,nếu đọc 3quốc đến lần 2,lần 3.rồi giở đi giở lại,mới thấy con người này quả ko tầm thường

như "tiệc mơ luận anh hùng" này là 1 ví dụ.người chưa đọc 3quốc vốn đã nghe danh Lưu Bị,biết trước sau này ông sẽ làm vua,nên khi đọc đến đoạn này thấy rất bình thường.tuy nhiên,nếu nhìn nhận kỹ vấn đề mới thấy.Lưu Bị từ khi xuất hiện,ko hề lộ cái tham vọng của mình với người ngoài (kết nghĩa vườn đào là 3 anh em đồng chí lớn,nên ko bàn).rõ ràng Lưu Bị rất biết nhẫn nhịn,nằm im chờ thời.nên khi bị Tháo nhìn thấu tâm gan,Bị mới giật mình kinh hãi đến vậy.ngẫm ra mới thấy,con người này thâm tàng bất lộ,sâu sắc khó dò.1 mẫu người đáng sợ vô cùng (đoạn về nói chuyện với Quan Vũ-Trương Phi lại càng thêm rõ điều này)

đến "Hoa Dung tiểu lộ",khi KM cử QV đứng ải cuối chặn đường về của Tào.Lưu Bị mới thốt ra 1 câu "em tôi là người nhân nghĩa lắm,sợ nó tha cho Tào mất" (đại ý thế,ko nhớ chính xác),người đọc hời hợt thì nghĩ.ông này kém,bề trên mà ko có chính kiến,chỉ dám thốt ra mấy câu yếu ớt,chả ảnh hưởng chi tới đại cục.nhưng ngẫm đi ngẫm lại mới thấy Lưu Bị thất "bố già".rõ ràng khi nói vậy,Lưu Bị đã lường trước được kết quả.ông cũng đoán đc KM cũng tiên liệu trước điều này.nên mới thòng câu này,với mục đích,1 mũi tên trúng 2 đích.thật cáo giá vô cùng

tại sao ư? khi KM về với LB,thân cận có QV vốn kiêu ngạo,koốhàn toàn phục quân sư.nên KM mới bày ra kế "Hoa Dung tiểu lộ" (vốn mục đích ko phải là bắt giết Tháo=được),cử QV đi ải cuối,ai đọc 3quốc cũng đoán ngay đc ông QV sẽ thả Tào.tất nhiên KM cũng biết.nên ông mới để QV nhận nhiệm vụ này,lại còn bắt ông ký cam kết.việc như dự tính,QV xách đao về chịu tội.KM ra uy 1 hồi rồi tha cho QV.khiến ông sau này nghe lời quân sư hơn rất nhiều.vở kịch này ko thể thành công đến vậy,nếu ko có câu nói của Lưu Bị xen vào

rõ ràng khi Lưu Bị nói vậy đã ngầm thể hiện 2 ý, 1 là em tôi đấy,ông ( KM) đừng có cử nó đi khiến nó mắc tội mà chịu phạt (ý bênh em), 2 là thể hiện rõ ràng ý đồ với quân sĩ,mọi việc tôi hoàn toàn để quân sư làm chủ,đến tôi mà còn chỉ đc góp ý nho nhỏ vậy với quân sư.em tôi (QV) cũng phải ký giao kèo,rồi chịu tội với ông ấy.

vậy là khi QV về (kết quả đã đc đoán trước) phải chịu tội trước KM,quân sư mới đc thể ra uy.quân sĩ còn ai dám ko nghe KM nữa ko (khi mà đến ông QV còn phải quỳ chịu tội thế kia),còn câu nói trước đó,như 1 "kim bài miễn chết" cho QV,giúp KM có cớ mà tha cho ông này. "tôi (Lưu Bị) đã nói trước với ông (Khổng Minh) thế rồi,ông còn cứ cử nó đi.giờ việc ko thành ông có dám giết em tôi ko?"

vậy là 1 vở kịch hoàn hảo đã thành công tốt đẹp.KM đc thể "lấy số" với quân sĩ ,từ nay KM toàn quyền cắt đặt mọi việc,giúp cho ông có nhiều đất mà thoải mái thể hiện tài năng hơn.lại kiềm bớt cái tính kiêu ngạo, của Quan Vũ (người mà trước nay chỉ dưới mỗi LB,Khổng Minh muốn sai làm việc j cũng ko tiện) ,từ nay nghiễm nhiên tuỳ ý quân sư sai bảo (vì nợ 1 ơn tha mạng).sâu sa của mọi việc,là để chuẩn bị cho việc LB chiếm đất,hùng cứ 1 phương.từ nay ông sẽ lớn mạnh thành 1 thế lực lớn,đối chọi với Tôn-Tào (chuyện ngay sau này).nên rất cần thiết lập lại kỷ cương của quân sĩ (quân chủ yếu là đi mượn,ô hợp),vì muốn trở thành 1 thế lực lớn.cần 1 đội quân đc tổ chức chuyên nghiệp hơn rất nhiều.chứ ko thể mang tác phong giang hồ,tuỳ tiện như trước kia đc (mà điển hình nhất là 2 ông em Quan Công-Trương Phi,nhưng Lưu Bị ko tiện công khai ra tay)

lại nhắc đến chuyện "Thành Bạch Đế",khi ấy Lưu Bị vì muốn trả thù cho em,mang quân đánh Ngô.quân Thục thua to,Lưu Bị từ ấy sinh bệnh,rồi thác ở thành Bạch Đế.trước khi chết,ông mới gọi KM đến bên giường bệnh dặn dò.đại ý là 2 việc chính 1 là "nếu con tôi (Lưu Thiện) mà bất tài,thì ông hãy phế nó đi mà lên thay" 2 là "tôi thấy Mã Tốc là kẻ chỉ giỏi "bốc phét",ko dùng đc đâu.thật quả ghê gớm vô cùng.

ban đầu đọc đến đoạn này,chắc ai cũng cười khẩy mà nghĩ."vạn đại quân sư Gia Cát Lượng" chả nhẽ ko biết sao mà ông còn bày đặt dạy đời. nhưng khi đọc đến đoạn Mã Tốc mất Nhai Đình,khiến kế hoạch thảo phạt Trung Nguyên của KM bị giáng 1 đòn nặng nề(1 trong những nguyên nhân dẫn đến thất bại).lúc ấy nhớ đến Lưu Bị mới lạnh sống lưng.người ta mới thấy,Lưu BỊ quả là 1 bậc minh quân.rất giỏi nhìn người và dùng người,biết nhìn xa trông rộng (điều kiện tiên quyết của 1 người là chúa).điều này ngay đến KM cũng ko bằng được

thêm nữa,người ta mới thấy đc cái uy của LB với kẻ dưới.chỉ 1 vài câu nói nhẹ nhàng,tưởng chừng ko ảnh hưởng đến ai.nhưng rõ ràng,ông đã chỉnh nhẹ quân sư 1 cái.hàm ý "tôi biết ông dùng thằng ấy (Mã Tốc) ko hay rồi,nhưng quân của ông,ông cứ dùng,t chỉ nhắc nhở ông nên cẩn trọng".thật sự,khi KM chém Mã Tốc,chắc cảm thấy vừa nể sợ,vừa phục lại vừa xấu hổ với Lưu Bị vô cùng

lại nói đến chuyện Lưu Thiện.khi Lưu Bị sắp mất,việc khiến ông lo lắng nhất chính là duy trì tôn thất nhà Hán.hiện nay những thế lực thân cận của ông,2 ông em đã tử trận,2 người cháu có tài (Quan Hưng-Trương Bào) cũng theo cha.bên nhà vợ thì mấy ông anh vợ ko tin đc (My Chúc làm phản thì phải-ko nhớ rõ).....rõ ràng thế lực lớn nhất hiện nay của Thục chính là của Khổng Minh.nên nay,khi biết mình hưởng dương thọ ko đc mấy ngày, ông gọi ngay KM đến mà đánh bài ngửa luôn.nếu KM mà có(dù có dù ko) dạ bất chính,thì nhân lúc mình còn sống,phải triệt hẳn cái mầm mống này đi.

kết quả thì ai cũng biết,suốt phần đời còn lại của mình,hầu như KM phải sống ngoài tiền tuyến,chứ ko ở lại trong triều (khó mà có cơ hội xây dựng lực lượng-nếu có ý bất chính thật).và thực sự 1 điều,Lưu Thiện cũng ko tin Khổng Minh hoàn toàn (mấy lần thảo phạt sắp thành công,lại có chiếu chỉ gọi KM về)

chuyện cuối cùng mà t muốn nhắc đến chính là việc ông đối xử với Lã Bố.Lã Bố có thể là 1 kẻ hay bội tín,lòng dạ hiểm độc.tuy nhiên Bố đối xử với Bị cũng ko bạc.đã từng cứu Lưu Bị (tích bắn mũi tên qua lỗ mâu),Bị cũng nương nhờ Bố khá lâu.tuy Bố có đánh quân của Lưu BỊ,bắt 2 vị phu nhân.nhưng nguyên nhân chính là do Trương Phi gây sự.khi Tháo bắt đc Bố.Lã Bố có ý xin hàng,khi ấy Tháo mới hỏi ý kiến Bị.Bị mới nói "xin hãy lấy Đổng Trác,Đinh Nguyên làm gương".vậy là Bố bỏ mạng.thế ra,Bị đâu phải là kẻ nhu nhược giữ cái chữ nghĩa 1 cách mù quáng đâu các bác nhỉ

thế nên khi đọc lại đoạn này,rồi ngẫm lại cuộc đời Lưu Bị.mới hiểu tại sao Tào lại coi ông là 1 anh hùng,


– Rồng biến hoá khi to, khi nhỏ, lúc bay cao, lúc ẩn kín. Khi vươn mình to lớn thì cuộn mây, phun mù. Khi thu mình nhỏ bé để tàng hình, ẩn tích. Lên cao thì bay lượn khắp vũ trụ, tạm ẩn thì chìm lặng dưới sóng nước. Nay đang tiết xuân, Rồng thừa thời mà biến hoá, cũng như con người khi đắc chí tung hoành.

6789
15-08-2010, 03:20 AM
bài viết của bác về LB rất hay và sâu sắc!LB rõ ràng là anh hùng rồi...ông ta chỉ thua Tháo 1 bậc về dùng binh thôi..để Lục Tốn đớp 40 vạn quân ở Hào Đình thảm quá..nếu như bác 123456 nói về nhìn ng của LB như vậy chắc LB cũng thấu hiểu cái tài và cái chí của KM nên ở Bạch Đế ông ta mới "thòng" KM để gửi con côi,KM vì cái nghĩa "tam cố thảo lư" nên Cúc Cung Tận Tụy đến lúc chết (đấy là đc đối xử theo kiểu ng QUỐC SĨ thì lấy phong cách của ng QUỐC SĨ đáp lại) KM dùng ng có lúc sai lầm vd dùng Mã Tốc mất Nhai Đình..vv, nhưng k vì thế mà lấp đi đc cái tài bao trùm vũ trụ cái chí nuốt cả trời đất của ông ta..Tháo có từng sai lầm k?Bị có từng sai lầm k?Sách có sai lầm k?

6789
15-08-2010, 03:38 AM
KM cố tình dùng QC chặn TT ở Hoa Dung là có dụng ý rất xa đấy kiểu như óanh cờ nhìn đc bố cục sau này của ván cờ đó,cái này k phải ông ta dùng sai ng mà rất cao sách,1 tầm nhìn chiến lược tạo thành thế chân vạc tiền đề cho sự phát triển về sau của LB,TT có chết ở Hoa Dung LB chắc j đã đc hưởng lợi hay chỉ làm thêm loạn lạc,có TT cũng kiềm chế khối kẻ chư hầu lăm le muốn phát triển,cái sâu xa của KM là vậy,LB lúc đó vẫn còn rất yếu thế nên phải từ từ mà tiến (e nói cứ như ng nhà KM ấy nhỉ..hjhj) e "chém" đoạn này bác nào có ý kiến cho e bít...bác 123456 e xin nhặt tý nước xót (k quan trọng,bổ sung giùm bác thôi) My Phương làm phản chứ k phải My Chúc bác ạ..

Gà làng cờ
15-08-2010, 09:00 AM
Tư Mã Chiêu ăn theo thế lực bố khi cả 2 nước Thục và Ngô đã vô cùng yếu kém , nhân cơ hội mà thống nhất được 3 nước cũng chẳng hay ho gì , so sánh thế nào được với các anh hùng như Tào , Lưu và Tôn ???

Thế mà bác gà cũng moi lên được , bác đúng là xảo ngôn đại tài !!! Bác sinh ra ở thời xưa chắc làm Tô Tần , Trương Nghi được !!!

Tư Mã Chiêu không gặp thời để có nhiều cơ phô diễn tài năng như Tháo. Nếu cùng thời với Tháo, Gà tin rằng Chiêu cũng có thể làm được hoành tráng.

Tư Mã Chiêu được mô tả rất ít, chỉ thấy mặt trong khoảng 10 hồi, nhưng cũng có thể thấy chí lớn của Chiêu, sự thâm hiểm của Chiêu không khác gì Tháo, tài dùng người không sai lầm, bức vua nắm quyền cũng như Tào Tháo.

Quan bác có thể không đồng ý vì Chiêu thành công dễ dàng hơn Tháo, Lưu rất nhiều, nhưng quan bác có gì để chứng minh Chiêu bất tài, kém trí, không có chí lớn? Nếu quan bác giảng giải được thì Gà em xin bỏ Chiêu ra khỏi danh sách anh hùng, nếu không thì xin bác xóa hộ 4 chữ "xảo ngôn đại tài" bác tặng cho em :)

Với lại, đó là nhận định của riêng Gà, chưa có gì đáng gọi là xảo ngôn. Quan bác có vẻ hay bị định kiến chi phối nhỉ.

123456
15-08-2010, 10:32 AM
@6789: tôi khen LB có tài nhìn người hơn KM,chứ ko chê KM kém tài bác ạh.mỗi người có 1 tố chất,1 tài năng.KM sinh ra để làm quân sư,ông giỏi bày mưu tính kế,vạch sách lược.còn LB làm người lãnh đạo.xin được trích lại câu này của Lưu Bang


Phàm việc tính toán trong màn trướng mà quyết định được sự thắng ở ngoài ngàn dặm thì ta không bằng Tử Phòng; trị nước nhà, vỗ yên trăm họ, vận tải lương thực không bao giờ đứt thì ta không bằng Tiêu Hà; nắm trong tay trăm vạn quân đã đánh là thắng, tiến công là nhát định lấy thì ta không bằng Hàn Tín. Ba người này đều là những kẻ hào kiệt, ta biết dùng họ cho nên lấy đựơc thiên hạ. Hạng Vũ có một Phạm Tăng mà không biết dùng cho nên mới bị ta bắt.

còn việc ai cũng mắc sai lầm thì đúng rồi.người đời cũng đâu vì sai lầm dùng Mã Tốc mà tước đi cái danh hiệu "vạn đại quân sư" của Gia Cát tiên sinh đâu bác

còn về việc Hoa Dung tiểu lộ t cũng suy nghĩ giống bác.đã từng viết bài trên diễn đàn về vấn đề này ko muốn nhắc lại.nên chỉ chú thích 1 dòng -mục tiêu của Hoa Dung tiểu lộ vốn ko phải là giết Tháo.

My Phương làm phản,đúng là tôi ko thể nhớ được rõ ràng.cảm ơn bác đã đính chính dùm

Hello1
15-08-2010, 10:47 AM
Tư Mã Chiêu ăn theo thế lực bố khi cả 2 nước Thục và Ngô đã vô cùng yếu kém , nhân cơ hội mà thống nhất được 3 nước cũng chẳng hay ho gì , so sánh thế nào được với các anh hùng như Tào , Lưu và Tôn ???

Thế mà bác gà cũng moi lên được , bác đúng là xảo ngôn đại tài !!! Bác sinh ra ở thời xưa chắc làm Tô Tần , Trương Nghi được !!!

Chuẩn không cần chỉnh , TMC cũng giỏi nhưng chủ yếu là dựa hơi cha , sao có thể sánh bằng Tào Tháo , Lưu Bị được .


Tôn Sách chết thảm vì quá nóng tính , quá kiêu ngạo nên khi đi săn mới bị 1 đám đầy tớ đểu tập kích , em mà là Tôn Sách em đi đâu cũng có 1 đống quân tinh nhuệ theo hầu , cái này cũng là tố chất của anh hùng đấy :)) .

Anh Tào Tháo nhà ta anh có cả hổ hầu Điển Vi ( sau này là Hứa Chử ) !!!


Tôi thấy Tôn Sách cũng hay chứ , bác 6789 nói chuẩn lắm , TS biết đổi lại cái ngọc tỷ ( thực ra không có giá trị mấy ) mà Tôn Kiên cố giữ lấy , giang sơn dành được cốt ở con người chứ đâu chỉ dựa vào cái ngọc tỷ , đấy là 1 điểm tiến bộ của TS so với bố .
Tôi thấy TS còn 1 điểm rất tiến bộ nữa là ông ko tin vào những chuyện mê tín , ko tin Vu Cát , quỷ thần ...
Chuyện ông bị người của Hứa Cống trả thù chỉ là điều sơ xuất của ông thôi .

Và Tôn Sách cũng như giống như bố đều là người võ nghệ siêu quần chứ không chỉ có tài lãnh đạo không thôi .

Tôi cũng rất thích nhân vật Lưu Bị ngoài phần bác 1234 phân tích ra còn 1 vụ nữa là Lưu Bị giả vờ giao ấn phù cho Lã Bố , thằng ngu Lã Bố đưa tay định nhận lấy thì thấy anh em Quan Trương trừng mắt nhìn . Đây có lẽ là 1 đòn rất cao tay của Lưu Bị để thử lòng xem Lã Bố như nào , ai dè Lữ Bố đúng là đầu đất :)) .

6789
15-08-2010, 12:38 PM
@6789: tôi khen LB có tài nhìn người hơn KM,chứ ko chê KM kém tài bác ạh.mỗi người có 1 tố chất,1 tài năng.KM sinh ra để làm quân sư,ông giỏi bày mưu tính kế,vạch sách lược.còn LB làm người lãnh đạo.

ý tôi muốn nói rằng KM cũng có tài bao trùm thiên hạ,có chí nuốt cả trời đất như tiêu chí của ông Hạ Hầu Tháo chứ k phải KM sinh ra để làm quân sư đâu bác ạ..vì sao ông ta chỉ làm đến quân sư thì tôi cũng nói rồi..!

123456
15-08-2010, 01:27 PM
việc Tháo luận anh hùng ở đây,là muốn bàn đến những kẻ muốn giành thiên hạ.nói j thì nói KM chỉ là bề tôi,nên xét theo "chữ anh hùng" của Tháo thì KM ko đạt đc.còn nếu xét trên các thước đo khác,KM đương nhiên là 1 anh hùng

mà thấy bác có vẻ thích phô trương quá.Tào Tháo nên gọi là Tào Tháo hoặc Tào A Man thôi.chứ họ Hạ Hầu đã đc cải họ từ thời cha của Tháo,nhắc đến làm j.chỉ lạ tai chứ thực đã sai rồi.nếu cha của Tào Tháo bác gọi là Hạ Hầu Tung thì còn chấp nhận đc

nhachoaloiviet
15-08-2010, 01:37 PM
Quả nhiên Tam Quốc vẫn là cá tươi các anh em nhể, lại vui rồi haha!

Thấy anh em tranh luận nhiệt tình thế mình cũng xin tham gia với vài thiển kiến:

Anh Hùng trong thiên hạ bất kể thời nào,muốn xứng danh và trở nên không phải bàn cãi thì không nhiều.Bởi vì một vị anh hùng hoàn hảo cần rất nhiều phẩm cách mà ít khi đứng chung trong một con người.Theo tôi là một anh hùng xứng danh không thể thiếu chữ Nhu.Nội trong Tam Quốc, không ai xứng đáng với hai chữ Anh Hùng hơn được Lưu Bị. Ông là vị Anh Hùng số một,so với Tào Tháo ông hơn được đến 1/4 trái (theo đơn vị đo lường cá nhân tôi). Không ngờ rằng bạn 123456 đã viết một bài quá hay về ông lại trung với suy nghĩ của tôi,thanks bạn vì sự đồng điệu!
Xin chia sẻ với anh em đôi chút về bản thân tôi năm nay chớm ngoài 30,học hành không đến nơi đến chốn,nghèo không đến nỗi -giàu chưa tới.Tình tình thích đọc sách khoa học ,nhất là thiên văn.Làm từ nghề bán báo rửa bát đến dạy tiếng Anh,cầm đồ...Được cái đắc chí là chơi với nhiều thành phần xã hội đều được anh em bạn bè quý mến.Con người mình vậy nên rất hâm mộ Lưu Bị ở điểm mềm mại mà được yêu mến.Nhiều người nói Lưu Bị giả nhân giả nghĩa,riêng tôi không thấy ông giả nhân,ông xứng đáng với hai chữ Nhân Giả. Không nhân vật nào trong tam quốc xưng đáng làm Hoàng Đế hơn Lưu Bị.
Ngoài những chi tiết rất dặc sắc mà bạn 123456 đã nói qua,tôi xin góp thêm vài chi tiết rằng: Nhìn cách mà Lưu Bị chọn để lập nghiệp bá vương,nó nghiệt ngã gian nan hơn của Tào Tháo.Theo tôi ông đã chấp nhận đường đi khó nhưng lập trường lại vô cùng kiên định.Bị Tào Tháo đánh chạy lê dép,vẫn chấp nhận dắt díu bá tánh chục vạn người đi theo.Ông có niềm tin sắt đá vào lòng người,vào nhân dân,vào nhân tài trong thiên hạ mà chấp nhận lấy cái hại trước mắt. Điều đó Tào Tháo dù cáo già vẫn không bao giờ làm được: gieo hạt mầm nhân nghĩa sâu rộng,lấy ngắn nuôn dài,khéo léo từng bước gỡ rối( tất nhiên vì lúc đó ông đã có Khổng Minh) .Ba lần nhường đất Từ Châu hai lần từ chối ( không hề đạo đức giả).Hãy tưởng tưởng nếu Lưu Bị là một Kỳ Thủ,vậy ván cờ ông chơi là một cách chơi hết sức lắt léo,thú vị và nghệ thuật.

Ngoài Lưu Bị ra có rất nhiều nhân vật được đề cử Anh Hùng như Tôn Kiên,Tôn Sách,Tư Mã Ý....( là những bậc lãnh đạo).Theo Mình Tôn Sách chưa xứng đáng trọn vẹn hai chữ Anh Hùng.Tôn Sách mới chỉ được nửa chữ mà thôi.Lý do Tôn Sách tuy dũng mãnh có tài nhưng không ít thì nhiều vẫn nhờ hơi cha buổi ban đầu lập nghiệp.Nhưng ông lại thiếu những phẩm chất của bậc vương giả,thiếu lòng khoan dung độ lượng,đôi lúc tỏ ra là kẻ dũng phu hiếu chiến kiêu ngạo,không biết tiếc thân mình,không biết nghe lời can gián...cuối cùng chuốc lấy cái chết quá sớm để lại ghánh nặng cho thuộc hạ và em nhỏ.Tôn Sách không phải kẻ biết nhìn đại cục lâu dài, tiêu biểu là sự hẹp hòi với Vu Cát thể hiện cái đầu đất của mình.
Tôn Quyền theo mình cũng chưa xứng đáng với danh hiệu Anh Hùng.Ông có phúc thọ,có bầy tôi giỏi giang trung thành,đẻ ra với chiếc thìa bạc trong tay...Tài tầm thường,trí trung bình.Nếu vứt ra xa hội như Lưu ,Tào chắc chắn chỉ bán tàu phớ,hoặc sim khuyến mãi...

6789
15-08-2010, 02:27 PM
e thích gọi là Hạ Hầu Tháo k phải vì phô trương mà dù j đó tuy công nhận ông ta là anh hùng nhưng e vẫn có cái khinh miệt (gian hùng)k đc như LB.KM k đạt đc thiên hạ,k tung hoành,k tự lập đc giang sơn vì sao e cũng đã có nhời rùi..TS buổi đầu theo bố sao lại là nhờ hơi?? mỗi anh hùng đều có 1 hoàn cảnh riêng, cách tiến thân k ai giống ai,k tin quỷ thần k phải đầu đất đâu bác ạ..đến Tháo còn phải giật mình nhầm lẫn khi đánh giá thấp TS..Đông Ngô do ai thu lại = tay k vậy?? đấy là cái tài,cái chí,cái dũng của Sách đấy,TS đang là con nhà giầu bị vứt ra xh cũng có đi bán sim km đâu lấy lại đc hết những j đã mất vốn thuộc của nhà mình mấy ai làm đc như ông ấy,Tháo gọi Sách là sư tử chắc k nhầm đâu..Tôn Kiên thì nhất định k phải anh hùng (ngu quá),sao lịch sử TQ đều cho Hạng Vũ và Lưu Bang là anh hùng?? (Lưu Bang biết dùng nhiều người tài Hạng Vũ có 1 Phạm Tăng cũng k dùng nổi)..Tư Mã Thiên xếp Hạng Vũ trên Lưu Bang 1 bậc là sai sao?? cái đánh giá này các bác phải "nhìn xa" 1 chút/Trường hợp Tư Mã Ý,Chiêu e nghiên cứu thêm..bác nhachoa ở hp đúng k?? bác đã từng nc Tam Quốc với chú Hùng Duyên chưa??bậc thầy đấy!!

123456
15-08-2010, 02:39 PM
về cá nhân tôi vẫn luôn tôn trọng Tôn Sách.chỉ tiếc là anh phải tự lập quá sớm,nên là người có tài,nhưng lại ko tránh khỏi cái kiêu ngạo của tuổi trẻ.vậy mới uổng mạng.chính cái chết....lãng nhách đã làm giảm giá trị của ông đi rất nhiều

còn t ko thích nghe bạn gọi Hạ Hầu Tháo vì t luôn nghĩ,Tháo đáng được tôn trọng hơn rất nhiều.

Hello1
15-08-2010, 03:06 PM
Luận Tam Quốc bây giờ có lẽ phần lớn đều cho Tào Tháo là người giỏi nhất ,nhưng trong lòng em vẫn có 1 cái gì đó ác cảm với nhân vật này, tuy ông ta giỏi thật nhưng ko được cái tiếng là trung nghĩa . Tào Tháo đã ko cướp ngôi để cuộc đời ông ta được trọn vẹn danh tiếng nhưng thực ra đã tạo 1 cơ sở vững chắc để cho Tào Phi cướp ngôi rồi .

Trước hồi học đại học , nhớ có ông thầy giáo em có phát biểu 1 câu ông đọc trên báo là : Km là người có tội lớn nhất thời Tam Quốc vì đã giúp nhà Hán mục nát kéo dài chiến tranh hơn 100 năm ( tính cả thời sau của Km là Khương Duy nữa ).Em đứng dậy cãi nhau với ông 1 thôi 1 hồi khiến ông tắt điện luôn . Cái giá phải trả là năm đó em trượt môn lịch sử đảng của ông , dù mình làm chắc cũng phải được 7 điểm . Tất nhiên ông ấy nói cũng có lý của ông ấy nhưng ông ấy lại không nhìn vào bản chất của sự việc . Bản chất ở đây là cái chính nghĩa , nếu như Km ko giúp nhà Hán thì có lẽ 3 Quốc đã được thống nhất từ sớm rồi , ko phải đợi đến thời Tư Mã Viêm nữa . KM giúp nhà Hán là giúp cái chính nghĩa , chứ cứ mạnh ai theo nấy thì còn gì là đạo lý ở đời . Tào Tháo là bề tôi có công to với triều đình nhưng sau lại có dã tâm cướp ngôi , như vậy là làm việc phản nghịch , Km giúp Lưu Bị là vì Lưu Bị danh chính ngôn thuận có chiếu thư đánh Tháo ,lại là dòng dõi nhà Hán , tức là giúp cái chính nghĩa chống lại cái phản nghịch , sao gọi là tội được .

Nếu là tội thì xin lỗi các bác trước , cụ nhà ta có cái tội lớn lắm. Mỹ vào VN , xây dựng miền Nam giàu và đẹp như vậy , sao tất cả dân tộc mình ko theo nó đi , có lẽ giờ nhân dân mình đã khá lắm rồi, sao phải lo tiền điện lên , giá xăng tăng , ko thừa thãi rảnh hơi mà lên diễn đàn chém gió như bây giờ .Nhưng chúng ta là 1 dân tộc có chủ quyền , ko cần phải bán nước cho kẻ khác , đấy mới là cái " chính " , cái " đúng "

PhiHuong
15-08-2010, 03:16 PM
về cá nhân tôi vẫn luôn tôn trọng Tôn Sách.chỉ tiếc là anh phải tự lập quá sớm,nên là người có tài,nhưng lại ko tránh khỏi cái kiêu ngạo của tuổi trẻ.vậy mới uổng mạng.chính cái chết....lãng nhách đã làm giảm giá trị của ông đi rất nhiều

còn t ko thích nghe bạn gọi Hạ Hầu Tháo vì t luôn nghĩ,Tháo đáng được tôn trọng hơn rất nhiều.

Các nhân vật lịch sử đều đáng được tôn trọng, Ông Tháo còn được kính phục nữa, nhưng Tôn Sách mà gọi bằng Anh... thì...hết chỗ nói... !!!.

123456
15-08-2010, 03:40 PM
Tào Tháo-Lưu Bị,là 2 tuyến nhân vật chính trong bộ tiểu thuyết kinh điển 3quốc diễn nghĩa.hầu như ai đọc 3quốc xong cũng đọng lại ấn tượng sâu sắc nhất 3 nhân vật,ấy là Tào Tháo,Khổng Minh,Lưu Bị.2 nhân vật này nổi tiếng đến nỗi,người đọc tam quốc dường như quên mất sự tồn tại của Tôn Quyền (cũng là vua sánh ngang 2 vị trên).nhiều người vẫn thường coi ông là 1 kẻ Gian Hùng,nhưng cá nhân t thì ko nghĩ vậy.ông quả thực là 1 anh hùng đấy chứ

để nói về con người này thì rất nhiều,người ta có thể viết hẳn 1 tập sách về ông.cá nhân t thì luôn khâm phục ông,và theo thời gian,lòng khâm phục cứ lớn dần.thường nghe "anh hùng ko kể xuất xứ",người ta đọc 3quốc khâm phục Lưu Bị,từ 1 anh bện giày cỏ mà vẫn lập nên nhà Thục.nhưng dù sao Lưu Bị còn 3 chữ "Lưu Hoàng Thúc".chỉ nội 3 chữ này đã khiến Lưu Bị,tuy nửa đời ko tấc đất cắm dùi,nhưng vẫn được tôn trọng.vậy người ta càng phải khâm phục Tháo hơn,vì ông tuy xuất thân giàu có,gia thế.nhưng "dòng dõi hoạn quan" rõ ràng luôn khiến ông bị coi thường.nên dù có tài hơn người,nhưng ông vẫn bị xếp sau Viên Thiệu,thủa sinh thời là bạn bè.nhưng ông khác Viên Thiệu-Viên Thuật,ông thành danh ko chỉ nhờ vào tài lực và gia thế

người đọc 3quốc thấy ông lập Hán Hiến Đế,nhưng coi thường vua bù nhìn,chuyên quyền,vào triều vẫn đeo gươm......tuy nhiên đừng quên,ông ko như Đổng Trác.khi Trác ở vị thế này.Trung Quốc lầm than,cả thiên hạ bị bao trùm bởi bạo lực và đói.nhưng khi Tháo ở vào vị trí ấy.bộ mặt của Trung Nguyên đã thay đổi hoàn toàn.vậy theo tôi,Tháo chỉ là gian hùng trong mắt những kẻ hủ nho phong kiến.nhưng ông lại là 1 vị lãnh tụ đối với những người nông dân.tại sao?

ai đọc 3quốc cũng biết,Tháo rất quan tâm tới tầng lớp nông dân nói riêng,và nông nghiệp nói chung.cái tích "cắt tóc thay đầu" khi con ngựa của ông chạy hỏng 1 vạt lúa đã chứng minh rồi sao.mọi người cũng đừng quên Tháo trở thành 1 thế lực lớn ở Trung Nguyên lúc bấy giờ là do đã thu được hơn 30 vạn quân Khăn Vàng (những nông dân khởi nghĩa).rõ ràng trước Tào đã có nhiều sứ quân cùng đánh giặc "Khăn Vàng",nhưng duy chỉ có Tháo đã triệt đc tận gốc nạn này.những người nông dân luôn hành xử rất tự nhiên.họ ko phải là giới nho sĩ mà nghĩ về danh gia vọng tộc,hay những quân-sư-phụ.với họ Tào thừa tướng cho họ đất để làm ruộng,giúp họ ko bị đói,thì họ theo.và trên thực tế,khi nắm binh quyền,Tháo đã xử lý vấn đề nông nghiệp rất nghiêm túc và triệt để (các bạn có thể tham khảo ở các bài viết về Tào Tháo trên wikimedia http://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%A0o_Th%C3%A1o xin trích 1 đoạn nhỏ


Tư Mã Lãng đề nghị khôi phục chế độ "tỉnh điền" thời Tây Chu, Tào Tháo không tán thành vì cho đó là phục cổ, thụt lùi. Cức Đê đề xuất với Tào Tháo nên tổ chức đồn điền; sau khi thảo luận kỹ ông quyết định cho thi hành. Phương pháp của Cức Đê là chiêu mộ những nhóm nông dân đang lang thang về tập trung lại, xây dựng đồn điền. Họ sẽ được cấp nông cụ, trâu bò, hạt giống để tự canh tác rồi dựa vào số thu hoạch để thu tô của họ. Nhờ áp dụng chính sách này, vùng Duyện châu mà ông cai quản có lương thực đủ dùng. Năm 194, khi đại quân Tào Tháo từ Từ châu trở về đánh Lã Bố, hoàn toàn nhờ vào thành Đông A do Cức Đê trấn thủ cấp quân lương

rõ ràng,nếu xét trên khía cạnh vì dân vì nước (thời đại nông nghiệp đóng vai trò chủ đạo tầng lớp nông dân chiếm >95%) thì Tháo đã vượt hẳn các sứ quân đương thời,cũng như 2 vị Tôn-Lưu sau này.chính vì vậy t phục Tào hơn Lưu

còn nhiều điều để nói về Tào,tuy nhiên hầu hết đã đc bàn đi bàn lại rất nhiều.nên chỉ xin bàn về 1 khía cạnh này thôi

nhachoaloiviet
15-08-2010, 04:50 PM
e thích gọi là Hạ Hầu Tháo k phải vì phô trương mà dù j đó tuy công nhận ông ta là anh hùng nhưng e vẫn có cái khinh miệt (gian hùng)k đc như LB.KM k đạt đc thiên hạ,k tung hoành,k tự lập đc giang sơn vì sao e cũng đã có nhời rùi..TS buổi đầu theo bố sao lại là nhờ hơi?? mỗi anh hùng đều có 1 hoàn cảnh riêng, cách tiến thân k ai giống ai,k tin quỷ thần k phải đầu đất đâu bác ạ..đến Tháo còn phải giật mình nhầm lẫn khi đánh giá thấp TS..Đông Ngô do ai thu lại = tay k vậy?? đấy là cái tài,cái chí,cái dũng của Sách đấy,TS đang là con nhà giầu bị vứt ra xh cũng có đi bán sim km đâu lấy lại đc hết những j đã mất vốn thuộc của nhà mình mấy ai làm đc như ông ấy,Tháo gọi Sách là sư tử chắc k nhầm đâu..Tôn Kiên thì nhất định k phải anh hùng (ngu quá),sao lịch sử TQ đều cho Hạng Vũ và Lưu Bang là anh hùng?? (Lưu Bang biết dùng nhiều người tài Hạng Vũ có 1 Phạm Tăng cũng k dùng nổi)..Tư Mã Thiên xếp Hạng Vũ trên Lưu Bang 1 bậc là sai sao?? cái đánh giá này các bác phải "nhìn xa" 1 chút/Trường hợp Tư Mã Ý,Chiêu e nghiên cứu thêm..bác nhachoa ở hp đúng k?? bác đã từng nc Tam Quốc với chú Hùng Duyên chưa??bậc thầy đấy!!

Mình nói là nói Tôn Quyền chứ đâu nói Tôn Sách. Mình chỉ cho rằng Sách chưa trọn vẹn chữ Anh Hùng ( theo khía cạnh bậc bá vương) .
Mình ở Hải Phòng bạn à,nhưng chưa nc Tam Quốc với bác Hùng Duyên.Trước đây đi vượt biên thì có ở gần bên trại tỵ nạn thôi.
Duy có một chữ Anh Hùng chúng ta cũng không thể hoàn toàn thống nhất được thế nào là chuẩn Anh Hùng,đó là cái hay của việc trao đổi tranh luận. Vậy Trương Phi có đáng được gọi là Anh Hùng không? Thực ra rất có nhiều cung bậc để nhận định.

P/s: Quan niệm về Anh Hùng cá nhân mình thì mình nghiêng về những tấm gương như Lục Tốn hơn Tôn Sách,Chu Du

6789
15-08-2010, 05:46 PM
tôi biết bác nói TQ đấy chứ,tôi nói như vậy để bác thấy rõ TS giỏi ntn trong hoàn cảnh khó khăn thôi..TS k phải anh hùng cá nhân đâu..bác xem kỹ lại hộ nhé..cái lỗ mãng thì anh hùng ng có,ng k..Hạng Vũ là anh hùng đương nhiên k phải vô cớ TS có biệt danh "tiểu bá vương" đâu bác ơi!HV cũng lỗ mãng lắm đấy..

nhachoaloiviet
15-08-2010, 05:59 PM
Hạng Vũ hay Lưu Bang mình đều không thích. Tôn Sách được gọi là :"tiểu Bá Vương" vì Tôn Sách quá khỏe.Còn Sách có phải là Anh Hùng hay không cũng còn tùy váo cách nhìn nhận của mỗi người bạn ơi.Có thể đối với bạn Tôn Sách là Anh Hùng,nhưng với người khác thì chưa vẹn

123456
15-08-2010, 06:07 PM
Các nhân vật lịch sử đều đáng được tôn trọng, Ông Tháo còn được kính phục nữa, nhưng Tôn Sách mà gọi bằng Anh... thì...hết chỗ nói... !!!.

chết trẻ nên gọi=anh thôi bác ạh.ko có ý vô lễ đâu

trung_cadan
15-08-2010, 07:58 PM
@ Gà làng cờ : Em bảo bác xảo ngôn đại tài , nghĩa là có cả chữ khen và chữ chê ( mạn phép bác tí ) .

Bác hùng biện thật hay , dẫn chứng rất giỏi , nhưng quá dựa vào đó mà bẻ cong sự thật , nên em phong tặng bác thế :)) .

Nếu có gì không phải mong bác bỏ quá , chứ em chả có định kiến gì sất :)) !!!

culu2795
15-08-2010, 08:09 PM
Các nhân vật lịch sử đều đáng được tôn trọng, Ông Tháo còn được kính phục nữa, nhưng Tôn Sách mà gọi bằng Anh... thì...hết chỗ nói... !!!.

Chà có vẻ bác PhiHuong rất quan trọng trong cách xưng hô vs các nhân vật lịch sử.Trong topic Tam Quốc kia cũng thế,bác còn không cho được gọi Lã Bố bằng....:D

nhachoaloiviet
15-08-2010, 08:20 PM
Thật ra cái gì cũng nên tương đối một chút,gọi bằng anh cũng chưa có gì là quá đáng vì Tôn Sách chết trẻ,lúc còn sống cũng ngang tuổi mình thui hihi.Còn nếu để bắt bí nhau thì gọi bằng ông Tôn Sách cũng là quá láo,vì Tôn Sách đáng tuổi ông của ông của ông của ông... của chúng ta. Thuyết tương đối cũng nhắc chúng ta như vậy.
Nhân tiện mình cũng xin mạn phép đề cử cuốn "Thuyết tương đối cho mọi người" của đại học quốc gia HN biên dịch từ một tacs phẩm của nhà khoa học nước ngoài mang tên M. Gadner viết một cách đơn giản hóa thuyết tương đối. Nếu anh em nào yêu thích khoa học + triết học mà chưa đọc xin đừng bỏ qua. Nó rất hữu ích và mang tính triết học ứng dụng nhân sinh quan rất tuyệt.
CÓ những cuộc bầu chọn giữa 2 đại thiên tài vật lý trong lịch sử văn minh loài người đó là I.Newton vs A. Einstein .Xin nghiêng về A.Einstein bởi vì ông là nhà bác học vượt thời gian

nhachoaloiviet
15-08-2010, 08:26 PM
@ Gà làng cờ : Em bảo bác xảo ngôn đại tài , nghĩa là có cả chữ khen và chữ chê ( mạn phép bác tí ) .

Bác hùng biện thật hay , dẫn chứng rất giỏi , nhưng quá dựa vào đó mà bẻ cong sự thật , nên em phong tặng bác thế :)) .

Nếu có gì không phải mong bác bỏ quá , chứ em chả có định kiến gì sất :)) !!!

Bạc Trung ơi hôm nọ tui thấy trên 4rum zippo có một thành viên rất giống bạn.Không biết có phải bạn cũng tham gia 4rum đó không. Tui cũng rất mê zippo nè

laototphilao
15-08-2010, 08:44 PM
trong tam quốc ngay hồi 1 có đoạn thơ có hơi hướng gợi lại danh và số phận các anh hùng trong Tam quốc, Ngụy Thục Ngô công nghiệp thì cao nhưng đều ngắn ngủi khôgn giữu được nghiệp lớn cho con cháu dài lâu như các triều đại khác, cối cùng đều mất nước về tay họ Tư Mã. Tài đảm như Tào Tháo con cháu sau này bị Tư Mã Chiêu giết chết, vây cánh họ Hạ Hầu nhiều người chết thảm, các tướng tài , trung thành trong Tam quốc nhiều người mình rất thích như Điển vi, Quan , Trương, Cam Ninh, Khương Duy đều chết trận bi thương vv.. Vi bị hàng trăm mũi tên bắn chết, Khương Duy bị moi gan móc mật. đọc Tam Quốc và Thủy Hử nếu mới đọc lần đầu khi gần hết chuyện cứ thấy nối tiếc một cái gì đó ...
"Sông dài cuồn cuộc ra khơi ,
Anh hùng : sóng dập, cát vùi thiên thu...
Dở hay, thành bại nào đâu?
Bể dâu chớp mắt , nghoảnh đầu thành mơ !
Non xanh còn đó trơ trơ ,
Tà dương lần lửa sưởi hơ ánh hồng.
Lão tiều gặp lại ngư ông ,
Bên sông gió mát , trăng trong , kho trời.
Rượu vò lại rót khuyên mời ,
Cùng nhau lại kể chuyện thời xa xưa...
Kể ra biết mấy cho vừa?
Nói cười hỉ hả , say sưa quên đời... "
Bài thơ này phiêu thật, lão tiều và ngư ông là khoái hoạt nhất, đối ẩm và bình luận anh hùng bên dòng sông nơi xảy ra trận chiến "xính bích"

Gà làng cờ
15-08-2010, 09:22 PM
Gà có chút cảm nhận thế này:

Đọc Tam Quốc diễn nghĩa lần đầu (năm 13 tuổi) => Ấn tượng lớn với Quan Vũ, Khổng Minh. Ghét Tào Tháo. Thấy Lưu Bị kém.

Đọc Tam Quốc lần thứ 2 ( năm 14 tuổi) => Ấn tượng Trương Phi, bớt ấn tượng về Quan Vũ hơn một chút, vẫn thích Khổng Minh, Khương Duy. Bớt ác cảm với Tháo hơn. Thấy Lưu Bị vẫn kém.

Đọc lần thứ 3 (20 tuổi): Bắt đầu thấy thích Tào Tháo, bớt thích Khổng Minh, Khương Duy. Bắt đầu có phê bình Quan Vũ.

Đọc lần thứ 4, 5, đọc thêm các bài phân tích, ngoại truyện: Khâm phục Tháo và Lưu Bị, không còn thành kiến với nhân vật nào nữa vì họ đều là nhân vật lịch sử, nhờ có họ mà mới có ta ngày nay.

Các bác nào đó tưởng hạ nhục Quan Vũ vì ghen ghét, thật là sai lầm. Quan Vũ không có thân sơ với Gà, không thù không oán với Gà nên có gì mà phải thích với ghét. Chắc các bác 123456, Nhạc hoa lời việt cũng hiểu rằng Gà muốn đưa ra một cách suy nghĩ mới để mọi người cùng đào sâu và tranh luận cho vui vẻ, nhưng hơi buồn là có một số bác không hiểu điều đó, vì lòng thần tượng mà lại đi chỉ trích, đá xoáy cá nhân #:-S

trung_cadan
15-08-2010, 11:29 PM
Bạc Trung ơi hôm nọ tui thấy trên 4rum zippo có một thành viên rất giống bạn.Không biết có phải bạn cũng tham gia 4rum đó không. Tui cũng rất mê zippo nè

Chính mình đấy nhachoaloiviet ơi !!!

khong_ten
15-08-2010, 11:30 PM
Còn em ngay từ đầu em ko thik Lưu Bị rồi, nhất là cái đoạn định ném Ấu chúa đi vì để thể hiện với Triệu anh hùng....

Quan Vũ kũng ko thik vì mắc tính công thần. Khổng Mình thì bình thường, cũng ko phải là hạng người tâm sáng như sao, Tháo Thì cũn thik ở một vài tính cách. Trương Phi thì cũng thik cái bộc trực, trung thành nhưng cũng ko toàn diện. Tóm lại mỗi người có một điểm hay nhưng ko thực sự thik ai nhiều cả. Còn LB em cũng hơi ghét vì hơi giống cái lão Tống công minh bên Thủy Hử. Lão đó là lão mà em ghét cay ghét đắng nhất.

trung_cadan
15-08-2010, 11:31 PM
Có rất nhiều cách nhìn về 1 vấn đề , đơn giản chúng ta đang nhìn nhận theo các cách khác nhau thôi mà :) !!!

giangdo
16-08-2010, 03:15 AM
Các ông toàn ca ngợi tào tháo,lưu bị là anh hùng thiên hạ.cả 2 thằng đều chỉ là lừa đảo,mị dân.đồng ý là có tài nhưng chúng nó làm gì mà gọi là anh hùng được, nếu tào tháo,lưu bị là anh hùng thì triệu vân,trương liêu,cam ninh,điển vi,trần cung,...vv...thì ko hiểu các ông gọi là gì.(chắc các ông cũng biết Triệu tử Long một mình cứu A đẩu như thế nào).Trên đời này làm gì có rồng,chỉ có người và quỉ thôi.Làm người thì đã là anh hùng lắm rồi.

nhachoaloiviet
16-08-2010, 07:31 AM
Chính mình đấy nhachoaloiviet ơi !!!

Hóa ra đúng Trung cadan nhà ta hả.Tên này vui đâu chầu đấy quá,thế có con nào khủng không vậy show hàng đê hehe.Mà bạn tham gia lâu chưa,chơi zip tử bao giờ

nhachoaloiviet
16-08-2010, 07:35 AM
Các ông toàn ca ngợi tào tháo,lưu bị là anh hùng thiên hạ.cả 2 thằng đều chỉ là lừa đảo,mị dân.đồng ý là có tài nhưng chúng nó làm gì mà gọi là anh hùng được, nếu tào tháo,lưu bị là anh hùng thì triệu vân,trương liêu,cam ninh,điển vi,trần cung,...vv...thì ko hiểu các ông gọi là gì.(chắc các ông cũng biết Triệu tử Long một mình cứu A đẩu như thế nào).Trên đời này làm gì có rồng,chỉ có người và quỉ thôi.Làm người thì đã là anh hùng lắm rồi.

Một góc nhìn mới mẻ thú vị.Có điều chắc sắp phải lập tài khoản mới

Gà làng cờ
16-08-2010, 07:46 AM
Các ông toàn ca ngợi tào tháo,lưu bị là anh hùng thiên hạ.cả 2 thằng đều chỉ là lừa đảo,mị dân.đồng ý là có tài nhưng chúng nó làm gì mà gọi là anh hùng được, nếu tào tháo,lưu bị là anh hùng thì triệu vân,trương liêu,cam ninh,điển vi,trần cung,...vv...thì ko hiểu các ông gọi là gì.(chắc các ông cũng biết Triệu tử Long một mình cứu A đẩu như thế nào).Trên đời này làm gì có rồng,chỉ có người và quỉ thôi.Làm người thì đã là anh hùng lắm rồi.

Xét về công lao họ mang lại cho thiên hạ mà đánh giá họ có là anh hùng hay không.


đồng ý là có tài nhưng chúng nó làm gì mà gọi là anh hùng được

Làm lãnh đạo :-" Nếu không có Lưu Bị thì Quan Vũ vẫn là một anh giang hồ, Trương Phi vẫn là một anh mổ lợn, Triệu Vân là tướng cướp, Hoàng Trung chết già với Hàn Huyền, Gia Cát Lượng chết già ở Long Trung v.v... Không có Tào Tháo thì Trần Cung cũng chỉ là quan huyện, Điển Vi đi mãi võ Sơn Đông, Hứa Chử ở nhà chăn trâu v.v...

Nếu không có Tháo và Bị, thì một lũ sức trâu bò ấy sẽ tụ tập thành một cái Lương Sơn Bạc rồi suốt ngày say xỉn, húng lên thì đi ăn cướp của nhân dân. Biết bao giờ dân chúng mới được thái bình?

thanghong
16-08-2010, 08:26 AM
Tào Tháo đã được gọi là Gian Hùng thì cứ thế gọi thôi chứ anh hùng gì,Nếu anh hùng thì phải là tấm gương sáng ,nhân cách sáng chứ,Tôi đọc tam quốc từ lâu nhưng ko bao giờ quên những chi tiết :
-Tào Tháo trong 1 lần trốn chạy được che chở cưu mang nhưng luôn sợ chết (mà mọi người cứ bào chữa là chỉ vì đa nghi) Tháo trốn trong phòng nghe loáng thoáng có câu :"trói nó lại mà giết" thế là rút kiếm tiến vào hạ sát lần lượt tất cả những người che chở mình trừ mỗi chú Lợn đang trói dở.
-Lần khác thì Tào A Man thua trận chạy trốn do ít người biết mặt nên nghe kháo nhau :"Nó có râu" --> thế là rút kiếm hóa giải bộ râu rồng trời cho -"Nó mặc áo DÀI"
THẾ là Long bào,Hoàng bào cũng vứt nếu có nghe câu "nó còn mặc Quần" thì đến quần "S" hàng hiệu cũng "phế sịp tranh tiên" thôi.
-Đến Hoa Đà là thần y chữa thuốc luôn coi tính mạng bệnh nhân hơn của chính mình vốn nức tiếng ở Trung Nguyên thời đó mà Tháo còn ra tay giết hại khi chính Tháo mời Hoa Đà chữa thuốc cho Tháo -Thế mà bảo Tháo biết nhìn người,Biết luận anh hùng ư!
-THáo sợ chết nên phải năn nỉ hạ mình ở chiếu dưới xin Quan Công tha mạng ở Hoa Dung đạo-->Anh hùng quá nhỉ ?
Sao bằng nhiều chiến sĩ CM :
Điện giật ,dùi đâm ,dao cắt lửa nung.....
KHÔNG giết được anh người chiến sĩ anh hùng!!!
(còn tiếp)

MiS
16-08-2010, 09:38 AM
Ủa, bác Go player có nhầm không đấy . Con Tào Tháo là Tào Phi cướp ngôi nhà Hán , không phải là giống chó lợn ngu si như Lưu Thiện đâu . Hơn nữa việc dạy dỗ thái tử đâu có phải việc của vua , vì vua bận trăm công nghìn việc , mà con thì đâu có phải chỉ có 1,2 người , việc dạy dỗ con vua là của các thái phó . Ông nào cũng mong học trò mình được lên ngôi , rồi kết bè kết phái âm mưu ... cho nên đôi khi đứa con được chọn làm thái tử lại không phải là nguời giỏi nhất , cái đó đổ lỗi cho bố mẹ sao được ?
Ngay cả trong xã hội ngày nay , thiếu gì bố mẹ tài năng , giỏi giang , dạy con cũng nghiêm khắc đấy , nhưng cha mẹ sinh con trời sinh tính , nó hỏng vẫn hỏng , tránh sao được .

Còn LB dựa vào danh nghĩa nhà Hán là đúng chứ bác, thế mới danh chính ngôn thuận , hơn nữa Lưu Bị còn có tấm đai áo của vua Hán , thế mới có thể cất quân mà đánh Tào Tháo được , ko thì đánh Tào hóa ra là phản nghịch à ?

Có điều này nữa , chả hiểu bác nói mấy thằng ngộ chữ ở đây là ai ? Chứ cả 3 nguời duới trướng đều có những quan văn tài năng để bàn mưu tính kế , cả 3 đều muốn thống nhất thiên hạ , đồ vương định bá chứ không phải là phá nhà khác đâu . Chiến tranh là điều bắt buộc , nhân dân phải thống khổ , đâu có ai muốn thế nhưng mà ví dụ giờ tự dưng có thằng đến phá nhà bác , muốn chiếm lấy nhà bác thì cũng phải bắt con cái mình chịu khổ mà xông ra chống cự chứ , chả lẽ ngồi yên . Thế nên cái nhìn của bác là đứng trên khía cạnh của dân chúng thôi , mà dân chúng thì bao giờ chả muốn hòa bình . Khốn nỗi , ông dân chúng ấy có 1 khoảng ruộng , cũng muốn hòa bình làm ăn cầy cấy đấy nhưng nếu giặc vào chiếm đất thì liệu ông còn khoảng ruộng đấy mà cầy cấy không , cho nên cũng phải đứng trên khía cạnh của các bậc quân vương để nhìn nhận vấn đề thêm toàn diện nữa , phải không bác ?

Luận anh hùng ở đây là trong con mắt của Tào Tháo , vốn coi mình là anh hùng , theo khái niệm của Tào Tháo thì đúng là chỉ có 2 người anh hùng là Lưu Bị và Tháo thôi thật . Còn Tôn Sách và Tôn Kiên thời gian làm chủ quá ngắn ngủi , khó có thể liệt vào hàng anh hùng được . Còn đối với thường dân như chúng ta thì mấy người như Quan Công , Triệu Tử Long cũng được gọi là anh hùng rồi .

MiS
16-08-2010, 10:04 AM
Giờ đến công lao của anh Lưu Bị đối với anh Khổng Minh.
Em mà đang nằm võng đọc sách, tự nhiên có 1 thằng đạo đức giả dẫn 2 thằng đầu gấu đến, em đ' biết nó muốn gì nhưng em cứ chạy đã, chắc là leo lên gác thượng bật cái camera phòng khách lên xem mấy thằng mafia này nó làm gì trong nhà mình, nó mà dữ thì em kiếm đường em té, nó mà lành thì lát nữa dẫu em muốn gặp nó em cũng phải để lần khác, không nó lại biết em nói dối đi vắng, nó khùng lên thì đ' biết hậu quả thế nào, nhất là hồi đó đang thời loạn lạc, mạng người có nghĩa lí gì đâu.
Thế mà, Khổng Minh phải đến lần thứ 3 mới chịu gặp, tức là lần đầu của 3 anh kia vẫn làm anh Khổng Minh anh ý hãi, hoặc anh ý cũng phải để tâm nghiên cứu xem 3 thằng này là 3 thằng nào, đến gặp mình làm gì? với ý muốn của nó mình có khả năng đáp ứng như thế nào, có nên đáp ứng hay không?
Chắc là nghiên cứu xong rồi, cảm thấy đời đen quá, thế đ' nào mà 3 thằng này giờ nó lại hoành hành ở cái xó xỉnh gần nhà mình, kiểu này không theo nó cũng phải bán nhà mà mua ở vùng khác, thời buổi chiển tranh, giao dịch nhà đất chắc khó khăn, thôi thì đành chậc lưỡi, dù sao nó cũng có cái tiếng phò trợ nhà Hán-riêng đoạn châc lưỡi này của Khổng Minh đã trả giá bằng cả cuộc đời, ai lại đọc nhiều sách thế rồi còn ưa nịnh. Ông ra đi, bỏ lại cả một vùng yên vui phía sau (các bác đọc tam quốc nhiều, không biết có còn thấy chỗ nào mà nông dân đi làm lại biết hát hò, lại vui vẻ lao độgn như thế không? em thì em chả đọc mấy nên chưa thấy) - không biết lúc Khổng Minh đi rồi thì nhân dân trong vùng còn được khoái hoạt như cũ không?
cá nhân em nhận thấy, nếu khả năng của Khổng Minh về kĩ thuật cũng giỏi như mưu kế, trong chiến tranh làm được rất nhiều thiết bị quân dụgn, vận chuyển có ích - thì nếu không bị lôi kéo vào cuộc chiến tranh phong kiến giữa các lãnh chúa mói nổi lên này, ông đã gây dựng được đời sống nông nghiệp tiến bộ cho nhân dân vùng mình, biết đâu làm được cuộc cách mạng kĩ thuật nông nghiêp, hoặc cách mạng tiểu thủ công nghiệp ngay từ thế kỉ thứ 2 (em ko chắc về niên đại lắm, vì em không đọc qua chỗ nào có ghi năm tháng chính thức cả) - cách mạng sớm như thế thì còn nhanh hơn bọn Anh đến 15 thế kỉ ý chứ.
Nhưng thật ra cuối cùng thì sao, làm việc đến lao lực mà chết, con cái cũng chẳng nhờ cậy gì, dạy dỗ thì chắc cũng có nhưng sao bằng lúc rối rãi được. Cá nhân thì bị Lịch sử ghi nhận là không thành công, tuy có hết lòng. Đấy, cái công ơn của anh Lưu Bị là như thế đấy


Ái chà chà , đoạn này em cũng xin nói hộ cho KM và LB 1 chút . Có truyện thì nói rằng lần đầu là do KM đi vắng thật chứ không phải từ chối , đến lần thứ 3 gặp LB thì mới chịu phò LB mà giúp nhà Hán . Bác lại bảo là vì cái tặc lưỡi mà khổ cả đời , không phải như thế ,đoạn này em xin mượn 1 chút của " Hịch tướng sĩ " nếu như KM cứ "khư khư giữ cái thói đàn bà ,chết dưới cửa sổ thì làm sao tên tuổi sống mãi cùng trời đất bất hủ được " , làm sao giờ chúng ta nhắc đến GCL là 1 trong 10 vị đại thừa tướng giỏi nhất Trung Hoa giờ .
Cứ cho là theo lời bác nói đi thì chỉ là có thể KM trở thành nhà cách mạng nông nghiệp ( mà chưa chắc nhé )gì đó thôi , làm sao làm đến chức thừa tướng mà tài cầm quân của ông lại uổng phí , cái danh tiếng của ông làm sao làm chấn động đến nỗi Tư Mã Ý ( hay cả thiên hạ ) nghe còn phải sợ được . Nếu giả thiết như tôi ở địa vị của KM , được chọn giữa 2 cuộc đời , tôi cũng theo phò LB . Cái này xin mượn lại 1 câu rất hay em đọc được trên này " Lập danh là cái cao nhất của đức hạnh " , KM chết đi nhưng để lại tiếng thơm cho muôn đời sau đấy chứ , làm việc lớn đến thân còn chả tiếc nữa là con .

Mà bác có vẻ chú trọng đến vấn đề con cái nhưng đó là thời nay bác ơi , còn hồi xưa thì đã theo phò vua , thì sống chết theo vua , vợ con sẽ đặt xuống hàng dưới , cái tư tưởng hồi xưa nó như vậy , theo mỗi thời thế mà thay đổi chứ . Hơn nữa , con Khổng Minh là Gia Cát Chiêm cũng là tướng của Lưu Thiện và chết cũng anh hùng đấy,trung nghĩa vẹn cả , Đặng Ngải cũng phải khâm phục cơ mà , làm gì đến nỗi tệ lắm đâu.

MiS
16-08-2010, 10:14 AM
còn về cái gọi là danh chính ngôn thuận, đấy chính là lạc hậu đấy bác, không hiểu sao TQ lạc hậu về vấn đề Vương triều thế, dù vẫn nhìn thấy nhà nọ mất nhà kia lên (ngay từ đầu đã có chuyện Nghiêu-Thuấn, nhưng công nhận chủ nghĩa cá nhân nó lớn quá)-đâm ra bỏ mặc lẽ tan hợp, đàng này nhà Hán tồn tại cũng dài rồi, những hai mươi mấy đời, gien lãnh đạo nó cũng phải thoái hóa, cải cách kinh tế và kĩ thuật thì ít, cải cách về chính trị cũng chẳng có bao nhiêu, 400 năm mà làm được cho xã hội như thế là quá ít, nhiệm kì lại dài =100 lần nhiệm kì bên Mỹ.

Oh, em hiểu ý bác nhưng mà chủ nghĩa đời xưa nó thế , nhà Hán kéo dài đã mấy trăm năm , con vua thì lại làm vua , tự dưng có thằng phản nghịch cuớp ngôi , đối với nhân dân thế là ko được . 1 phần vua cướp ngôi lên thì chắc chắn sẽ có nội chiến với các hoàng thân quốc thích của vua cũ , thế là nhân dân lại khổ hơn . Bác thấy như Vương Mãng đó , cũng cướp ngôi , rồi sau cũng bị cướp lại , rồi kể cả đến sau này thời nhà Thanh thịnh trị như thế , nhưng phòng trào phản Thanh phục Minh vẫn nổ ra mạnh mẽ đó thôi . Cái nhiệm kỳ trong xã hội cũ nó kéo dài ... mãi mãi , đâu có dân chủ ( mặc định coi như là dân chủ ) như xã hội hiện đại bây giờ đâu .
Rồi rõ hơn nữa như thời Hạng Vũ lật đổ nhà Tần ,cũng phải lập vua Sở , dựa trên danh chính ngôn thuận là bề tôi vua Sở mà khởi nghĩa thì đông đảo nhân dân mới theo chứ tự lập mình lên như Trần Thắng sau cũng phải chết thôi .
Ý em nói là thời nay khác , thời xưa quan niệm khác , mình giờ tiền xăng , điện , nước tăng lên cứ ông nào lên mà làm cho nhân dân đỡ khổ thì ông ấy xuất thân từ người nông dân cũng được , nhưng nguời xưa thì cho rằng , phải là con của ông NDM cơ , ông NMT cơ , thì tư tưởng giờ đương nhiên phải tiến bộ hơn trước rồi , gì thì gì , mình cũng cách họ đến 1800 năm mà bác .

MiS
16-08-2010, 10:20 AM
À, về mặt ngộ chữ mà em nói, tức là em có hơi quá nhời, nhưng mà đem tài năng phục vụ những mục đích cá nhân của 3 người này, bị họ lừa (ví như Lưu Bị lừa Khổng Minh bằng chiêu bài phục Hán) là không thức thời.
Như em nói Khổng Minh vốn có thể làm một cuộc các mạng kĩ thuật nông nghiệp, theo bác, thì làm cái cách mạng nông nghiệp này và đánh nhau với Ngụy mãi vẫn thua thì cái nào có ích hơn cho dân Trung Quốc?


Về con cái thì bác ơi, từ khi Mạnh tử xác nhận: bất hiếu hưu tam, vô hậu vi đại. Ta hiểu con cái thời nào chẳng quý.
Cái chính là loạn lạc các ông ý ko dạy được.

Đoạn này thì em có 1 chút suy nghĩ riêng . KM cũng là người nhà Hán , dù tiến bộ đến đâu thì trong lòng vẫn mang 1 tư tưởng trung nghĩa , nên đối với ông , việc giúp Lưu Bị phục hưng nhà Hán là đúng . Và có lẽ KM trước vẫn tự ví mình với Quản Trọng Nhạc Nghị tức là ông ý thức được cái tài năng của bản thân rồi . Và gặp Lưu Bị cũng là cơ hội để ông thể hiện được cái tài năng xuất chúng của mình , cũng là lập danh để đời sau nhớ mãi . Nói nôm na là ông cũng háo danh ( mà con người ai chả háo danh ) phải không bác ? Cái này lại phải đứng trên cái nhìn của chính KM chứ ko ai khác .

MiS
16-08-2010, 10:26 AM
ha ha , trên tư tưởng hiện đại thì đúng là KM có tội với nhân dân thật ,vì đánh mà vẫn thua mà ,em mới đọc 1 bài rất hay . Chờ em tý em tìm lại cho bác xem nhé .
Ngay trong topic này mà cứ tìm mãi đâu .


Luận Tam Quốc bây giờ có lẽ phần lớn đều cho Tào Tháo là người giỏi nhất ,nhưng trong lòng em vẫn có 1 cái gì đó ác cảm với nhân vật này, tuy ông ta giỏi thật nhưng ko được cái tiếng là trung nghĩa . Tào Tháo đã ko cướp ngôi để cuộc đời ông ta được trọn vẹn danh tiếng nhưng thực ra đã tạo 1 cơ sở vững chắc để cho Tào Phi cướp ngôi rồi .

Trước hồi học đại học , nhớ có ông thầy giáo em có phát biểu 1 câu ông đọc trên báo là : Km là người có tội lớn nhất thời Tam Quốc vì đã giúp nhà Hán mục nát kéo dài chiến tranh hơn 100 năm ( tính cả thời sau của Km là Khương Duy nữa ).Em đứng dậy cãi nhau với ông 1 thôi 1 hồi khiến ông tắt điện luôn . Cái giá phải trả là năm đó em trượt môn lịch sử đảng của ông , dù mình làm chắc cũng phải được 7 điểm . Tất nhiên ông ấy nói cũng có lý của ông ấy nhưng ông ấy lại không nhìn vào bản chất của sự việc . Bản chất ở đây là cái chính nghĩa , nếu như Km ko giúp nhà Hán thì có lẽ 3 Quốc đã được thống nhất từ sớm rồi , ko phải đợi đến thời Tư Mã Viêm nữa . KM giúp nhà Hán là giúp cái chính nghĩa , chứ cứ mạnh ai theo nấy thì còn gì là đạo lý ở đời . Tào Tháo là bề tôi có công to với triều đình nhưng sau lại có dã tâm cướp ngôi , như vậy là làm việc phản nghịch , Km giúp Lưu Bị là vì Lưu Bị danh chính ngôn thuận có chiếu thư đánh Tháo ,lại là dòng dõi nhà Hán , tức là giúp cái chính nghĩa chống lại cái phản nghịch , sao gọi là tội được .

Nếu là tội thì xin lỗi các bác trước , cụ nhà ta có cái tội lớn lắm. Mỹ vào VN , xây dựng miền Nam giàu và đẹp như vậy , sao tất cả dân tộc mình ko theo nó đi , có lẽ giờ nhân dân mình đã khá lắm rồi, sao phải lo tiền điện lên , giá xăng tăng , ko thừa thãi rảnh hơi mà lên diễn đàn chém gió như bây giờ .Nhưng chúng ta là 1 dân tộc có chủ quyền , ko cần phải bán nước cho kẻ khác , đấy mới là cái " chính " , cái " đúng "

Tờ báo nói cũng có phần đúng ( trên khía cạnh đối với nhân dân ) nhưng cũng chưa nhìn toàn diện vấn đề thật .
Điều quan trọng nhất đứng trên cái nhìn của ... em là " Nếu ko thế thì làm gì có Tam Quốc cho chúng ta đọc ". Ha ha .

nhachoaloiviet
16-08-2010, 01:12 PM
Theo bác Go thì chúng ta có chính nghĩa nên chúng ta chiến thắng,còn Thục chiến Ngụy là nội chiến phi nghĩa chăng. Nhưng bác quên rằng theo quan điểm đương thời thì Tào Tháo cướp ngôi phản nghịch,tội nặng chẳng kém tội phản động bây giờ.Hơn nữa đất nước chúng ta khi đó Nam Bắc chia 2 chính quyền ,cũng tương đương họ chia 3 . Gia Cát cố sức cậy tài(ngõ hầu hy vọng nhân định thắng thiên) ra sức đánh thống nhất 3 nước >>> chẳng khác gì Bác Hồ đã quyết tâm lãnh đạo tấn công miền Nam đánh đuổi chính quyền do Mỹ lập nên. Cái khác duy nhất ở đây là Bác đã thành công còn Gia Cát không thành công. Không có sự khác biệt nào sất.
Tôi đứng về phía Gia Cát và tôi khẳng định ông không có tội gì cả.Chỉ là ông không thành công trong công cuộc thống nhất. Nhưng chẳng qua vì thất bại nên nhiều kẻ được đà vu cho ông là hy sinh sương máu nhân dân vô ích.Nếu ông thành công thì cũng vẫn là hy sinh sương máu nhân dân mới có thành công.Vậy cái nào cũng là có tội,khác ở chỗ thắng bại mà thôi. Mà chưa đánh sao biết kết quả thế nào?????

Tam quốc mà bác cho là khó tiêu hóa thì khó hiểu thật.Tôi cảm thấy nó có dài gấp đôi vẫn ok.Tôi đọc trên điện thoại thấy thoải mái hơn cầm quyển sách nặng trịch.Tắt đèn đi đọc ban đêm cũng thoải mái.Bác đọc đi rồi tranh luận sẽ khách quan hơn

123456
16-08-2010, 01:54 PM
hic!! ý bác Go là các bác là ngươi hiện đại rồi mà vẫn nặng cái tư tưởng phong kiến quá.nhà Hán nó thối nát,đã tiệt từ hồi thằng Đổng Trác rồi.còn đâu nhà Hán nữa mà thờ.chẳng nhẽ lôi 1 thằng nào đấy họ Lưu lên,ngày ngày vái lạy nó.lại để 1 thằng cầm quyền chính là thằng Trác nó độc tài.thế là các sứ quân lại nổi lên,lại đánh cho nhà Hán.đánh nó xong,ông nào công to,binh mạnh nhất,lại đc đem chúa về thờ.rồi lại độc tài.....cái vòng luẩn quẩn đấy đến bao giờ mới dứt.nếu cứ giữ cái chính nghĩa của bọn hủ nho đấy?

nếu nói như các bác,thiên hạ là của nhà Hán.thế thì các ông Đường,Minh,Tống đều rặt 1 lũ phản nghịch hết thôi.cái thời đại phong kiến nó nặng nề về tư duy nho giáo,nên mới phải bày ra cái "chân mệnh thiên tử" mà mị dân.thì người ta mới theo về.chứ bác nghĩ Lưu Bang là con của Bạch Đế thật chăng? chính vì thế mới nhiều ông mạnh mà có dám lên làm vua đâu.vì ko hợp với lề lối suy nghĩ ngày xưa.ông Viên Thuật lỗ mãng tưởng cầm đc cái ngọc tỷ là xưng vua ngay đc,thế mới chết thảm

em cũng phải công nhận bác hello1 so sánh 2 trận chiến tranh nội chiến,với ngoại xâm là cùng bản chất là sai lầm nghiêm trọng.bản chất khác hoàn toàn.

ta đọc tam quốc thấy ông La khen ông Bị vậy mới thấy ông ấy chính nghĩa.chứ 3 nước ông nào chả có chính nghĩa của mình.chứ bác nghĩ dân Nguỵ ai cũng nghĩ ông Tháo là thằng gian hùng đấy ah?nói thật,đã làm chính trị,ông nào chả có tí gian.

giờ các bác thử nghĩ xem,3 nước nó dạy con em nó thế nào?

nhà Thục sẽ dạy con em: thiên hạ là của nhà Hán,2 thằng kia (Tôn-Tào) là cái giống phản nghịch.thằng Tào nó thờ thiên tử mà lộng hành,coi thường thiên tử,nắm quyền binh trong tay,xách gươm vào chầu vua.nó khác j thằng Trác đâu.giờ Gia Cát tiên sinh vác quân sang đánh chúng nó.là đòi lại thiên hạ cho nhà Hán,cho "Lưu Hoàng Thúc" thuộc dòng chánh tông.nên giờ chúng mày có khổ 1 tí thì cố chịu khó đi.chúng ta có chính nghĩa,thế nào mà chả thắng.chả nhẽ mày ko tin ông Khổng Minh ah?

còn nhà Nguỵ sẽ dạy con em: chúng mày ngu lắm.ai cho chúng ruộng để cày,ai cho chúng mày cơm để ăn.ko phải Tào thừa tướng thì là ai.ai bảo chúng mày nghe "đài địch" bảo Tào công là gian hùng.nhà Hán nó thối nát rồi,thằng Lưu chỉ là thằng bện giày cỏ,mày có "giấy khám ADN" ko mà bảo nó là con cháu ông Lưu Bang.còn thằng Tôn Quỳên chỉ là thằng ăn lộc từ ông già với anh nó.cũng chỉ như Viên Thiệu,Viên Thuật ngày xưa thôi.nó có cho chúng may bát cơm nào ko? mà mày nghe chúng nó.thôi,chúng mày lo mà làm ruộng cho tốt,luyện binh cho giỏi.sau này Tào công thống nhất thiên hạ,tha hồ mà an hưởng thái bình.hay chúng mày muốn về lại cái thời hoạn quan hoành hành,Đổng Trác lộng quyền.

còn nhà Ngô sẽ dạy con em: nhà Hán nó thối nát từ thời thằng Đổng Trác rồi.đức thái thượng hoàng (Tôn Kiên) ngày đấy khởi quân đánh giặc Trác,nhặt đc ngọc tỷ.ấy là ý trời muốn nhà Tôn ta lên thay nhà Lưu ấy.thằng Lưu Bị chỉ là thằng ăn quỵt.trước sang đây ở nhờ chúa công( Tôn Quyền) đã cưu mang nó,thế mà nó còn lừa,quỵt mất Kinh Châu của ta.đòi mãi có trả đâu.cái giống gian trá ấy mà chúng mày cũng tin ah.còn thằng Tào nó thờ thiên tử ấy,nhưng lộng quyền có khác j thằng Trác đâu.nhà Hán vậy là mạt vận rồi,điềm trời đã thuận theo nhà Tôn.chúng mày còn ko dốc sức cho chúa công nữa ko?

vậy đấy,cái j nó cũng tương đối thôi các bác ạh.

nhachoaloiviet
16-08-2010, 03:28 PM
Nếu nói Tam Quốc vô dụng và tốn thời gian cũng phải.Nó chả đem lại lợi ích kinh tế nào cả.Ai hứng thú thì đàm đạo trao đổi,ai không hứng thú thì qua nơi khác.

Tốt nhất chúng ta nên quay lại chuyện Tam Quốc,không nên lan man sang chuyện gì khác các bác ạ.

viet_tu_kbc
16-08-2010, 07:08 PM
tương truyền là hãng Honda một hôm sang Trung Quốc đào được một bản cổ phổ tiếng Trung niên đại cách nay hàng nghìn năm, về Nhật giở ra nghiên cứu rồi sau đó hãng cho ra đời một siêu phẩm mang tên là robot Asimo. Bản cổ phổ tiếng Trung Quốc có đầu đề dịch ra là : Chế tạo trâu gỗ ngựa máy, tác giả: Gia Cát Lượng =D>=D>=D>=D>^:)^^:)^^:)^^:)^
Các bro toàn người đọc nhiều hiểu rộng, vậy cho tôi thỉnh giáo một câu, tại sao Lưu Hiền Đức lại dẫn dân lũ lượt đi trốn ở trận Trường Bản nhỉ?

Hello1
16-08-2010, 08:18 PM
Khà khà , các bác đọc kỹ lại xem , em so sánh Tam Quốc giống chiến tranh Việt Nam - Mỹ là ở cái "CHÍNH NGHĨA " tức là ý em nói theo KM phò Lưu Bị là đúng , sao lại là tội được . Cũng như nhân dân VN đánh đuổi giặc Mỹ là đúng , ko lẽ cứ nó giàu thì mình theo , cũng như Km ko lẽ cứ để Ngụy nó thống nhất đất nước nhanh chóng thì mới đúng sao ?

Em nghĩ anh Go mang tư tưởng hiện đại ra mà xem xét truyện lịch sử e ko đúng lắm . Vì thời xưa nguời ta quan niệm " Vua xử thần tử , thần bất tử bất trung " , đương nhiên là lạc hậu so với thời nay rồi . Cho nên anh đọc mới thấy những phần vô lý , rồi Km bị lừa , nhưng thực tế thời đó đâu có phải vậy . Làm như KM mới là trung , lại khẳng định được tài năng của mình để người đời nhớ mãi .
Rồi rất nhiều chuyện nữa , ví dụ như thời Đông Chu , Yêu Ly chặt tay rồi bảo thái tử Quang giết vợ con đi để làm kế khổ nhục mà đâm chết Khánh Kỵ , thời nay làm gì có gián điệp nào mà dã man thế , dã man tưởng chừng đến không còn tính người thì ai mà thèm dùng .
Rồi có chuyện kể Mạnh Thường Quân đãi khách ăn , ngồi chỗ bóng tối , khách tưởng MTQ ăn ngon hơn mình , tự ái đứng dậy không ăn nữa , MTQ liền bưng mâm của mình cho khách xem , thấy cũng đồ ăn như vậy , khách xấu hổ quá đâm cổ tự tử , chuyện nghe rất là vô lý , nhưng cái thời xưa nó vậy . Nên anh đọc thấy vô lý là đúng thôi .

À còn 1 điểm nữa anh nhachoaloiviet nói cũng rất chính xác , tức là cái khác nhau ở đây là KM thất bại , có những người biết là thất bại mà vẫn theo phò chúa , vẫn muốn thay đổi cái gọi là "mệnh trời " như Phạm Tăng , nhưng Km đâu có biết mình bị thất bại đâu .Ông nghĩ rằng mình có thể thành công đấy chứ , như là 6 lần ông ra Kỳ Sơn , có lẽ KM biết cái thế chân vạc khó có thể giữ được lâu , vì nhà Hán lúc bấy giờ Lưu Thiện ngu si như chó lợn , các tướng theo phò ông chỉ còn Khương Duy là giỏi nhất , ngũ hổ tướng thì chết cả rồi , làm sao mà giữ vững được đất nước , nên ông phải cố tận dụng thời gian còn lại mà ra trận , để ko phụ sự ủy thác của Lưu Bị .Có lẽ trước khi chết , Lưu Bị đã ủy thác trách nhiệm quá lớn cho KM rồi . 1 mình ông phải làm quá nhiều việc , nên tổn thọ cũng đúng thôi .

Hello1
16-08-2010, 08:28 PM
Chào bạn hello1, tớ cũng định đem một cách nghĩ lạ đến cho anh em thử phản biện xem sao, biết đâu, cách nghĩ này gợi mở hướng tranh luận mới, ngoài những thứ đã có sắn trogn tam quốc diễn nghĩa, tam quốc chí, tam quốc ngoại truyện.
Không ngờ lại xô đẩy vào tình huống bí, xin chân thành xin lỗi và mời các vị tiếp tục.

Không sao , anh cứ tiếp tục . Em chỉ muốn nói là vì bác đem tư tưởng hiện đại soi lên 1 xã hội phong kiến cách mình xa quá nên thấy vô lý là chuyện bình thường thôi .

scholes
16-08-2010, 08:59 PM
Hồi nhỏ khoái đọc Tam Quốc vì thấy nó có nhiều nhân vật anh hùng,càng lớn lên càng thấy nó vô nghĩa,các nhân vật trước kia mình thích giờ lại thấy như trò hề;nói chung bây giờ có dư thời gian cũng chả bao giờ đọc những tác phẩm kiểu như TQ

Gà làng cờ
16-08-2010, 09:12 PM
Các bro toàn người đọc nhiều hiểu rộng, vậy cho tôi thỉnh giáo một câu, tại sao Lưu Hiền Đức lại dẫn dân lũ lượt đi trốn ở trận Trường Bản nhỉ?

Gà nghĩ một lý do thế này: Quân Lưu Bị lúc đó vừa ít vừa yếu, có cố chạy cho nhanh cũng không thoát khỏi Tháo, vì làm gì có nơi nào mà đến. Bèn kéo thêm 15 vạn dân theo làm lá chắn thịt, Tháo có đánh thì Tháo mang tiếng ác, Bị vẫn có cơ hội lẩn trốn.

cuoiconbo
16-08-2010, 09:23 PM
Hồi nhỏ khoái đọc Tam Quốc vì thấy nó có nhiều nhân vật anh hùng,càng lớn lên càng thấy nó vô nghĩa,các nhân vật trước kia mình thích giờ lại thấy như trò hề;nói chung bây giờ có dư thời gian cũng chả bao giờ đọc những tác phẩm kiểu như TQ
Vậy nếu có thời gian rảnh bác sẽ làm gì? Hay bác thích đọc "Trăm năm cô đơn", "Phía đông vườn địa đàng" hơn? Kể cũng lạ, phương Tây tìm về phương Đông, còn phương Đông lại đi phủ nhận mình để tìm đến văn hóa Tây!

Gà làng cờ
16-08-2010, 09:45 PM
Hồi nhỏ khoái đọc Tam Quốc vì thấy nó có nhiều nhân vật anh hùng,càng lớn lên càng thấy nó vô nghĩa,các nhân vật trước kia mình thích giờ lại thấy như trò hề;nói chung bây giờ có dư thời gian cũng chả bao giờ đọc những tác phẩm kiểu như TQ

Cũng có giai đoạn em nghĩ như bác này, bởi thấy thực tế đằng sau những lời nhân nghĩa là chiến tranh tranh giành quyền lực, tham vọng cá nhân, còn nhân dân thì chỉ là những đống thịt tươi trong tay các quân phiệt, ngàn dặm nhân dân đói khát nhưng kẻ cầm đầu vẫn sẵn sàng đốt hết lương thực đi. Nên thấy nó thật phi nghĩa, các anh hùng cũng chỉ là kẻ đặt danh lợi cá nhân lên trên dân chúng nhưng khoác bên ngoài bộ mặt nhân nghĩa giả trá.

Nhưng bây giờ em nghĩ khác. Xã hội nào trong lịch sử tồn tại và phát triển cũng đều dựa trên động lực là lòng tham của các cá nhân. Và chiến tranh, dù hết sức phi nghĩa nhưng đáng tiếc đó lại là một nhân tố quan trọng của tiến bộ, phát triển. Đóng góp cho sự phát triển của toàn Trung Hoa thì nhân vật đại thiện như Khổng Tử cũng chưa chắc có nhiều công lao hơn nhân vật được cho là đại ác như Tào Tháo. Vậy để thấy cái thiện-ác nó cũng tương đối lắm, sự thích hoặc ghét, khen hoặc chê luôn luôn là thiếu sót.

Nghĩ vậy nên em khoái lật lại những cách suy nghĩ rập khuôn, khen chê định kiến. Ví dụ mọi người vốn hay tập trung vào những tiểu tiết đa nghi, gian xảo của Tào Tháo để đánh giá xấu về Tháo, trong khi bỏ qua ý nghĩa những hành động lớn của Tháo có giá trị đối với dân chúng ra sao. Hay là vì mê hoặc cái tài trong quân sự của Khổng Minh mà không thấy những thiếu sót lớn của ông trong tính toán đại cục. Hay điển hình nhất là Quan Vũ, được mọi người thần tượng thì em phê rất nặng tay. Chỉ là để có cái nhìn đa chiều hơn.

123456
16-08-2010, 09:59 PM
t đọc nhiều thì thấy,có 1 chu kỳ trong các triều đại TQ

chiến tranh->lập triều đại mới ->hưng thịnh->cực thịnh->suy->suy đồi->loạn->chiến tranh ->triều đại mới ra đời......

đọc 3quốc thì thấy nó cũng vậy thôi,ko thấy có j đặc biệt so với các thời kỳ khác.nên những Tháo,Quyền cũng vậy.tại sao người ta cứ chỉ coi Lưu Bị mới là chính nghĩa? còn Tháo là đại gian ác nhỉ :-/ bác nào giải thích hộ em đc ko?

@Scholes: tặng bác câu này mà t rất thích "bạn đọc bao nhiêu quyển sách ko quan trọng,quan trọng là bạn đọc sách như thế nào" ko có truyện nào là vô bổ đâu bác ạh.nếu bác đọc với tấm lòng rộng rãi,tiếp thu nhiều cái nhìn,tư duy.thì bác sẽ thấy nhiều có nhiều cái thú vị.ví như những j người đời sau bình về Lưu Bị như đạo đức giả,cáo già....có thể đều sai toét với con ng thật của ông.nhưng những điều đọng lại trong những người bình luận,tìm hiểu sẽ rất hữu ích

Hello1
16-08-2010, 10:50 PM
t đọc nhiều thì thấy,có 1 chu kỳ trong các triều đại TQ

chiến tranh->lập triều đại mới ->hưng thịnh->cực thịnh->suy->suy đồi->loạn->chiến tranh ->triều đại mới ra đời......

đọc 3quốc thì thấy nó cũng vậy thôi,ko thấy có j đặc biệt so với các thời kỳ khác.nên những Tháo,Quyền cũng vậy.tại sao người ta cứ chỉ coi Lưu Bị mới là chính nghĩa? còn Tháo là đại gian ác nhỉ :-/ bác nào giải thích hộ em đc ko?Ai bảo Tào Tháo là đại gian ác đâu , vì Tháo ko ác chút nào , ác thì sao Tháo dùng được nhiều tướng giỏi và hết lòng vì mình đến thế .
Mình chỉ nói Tháo ko được cái tiếng là trung nghĩa thôi ( trên lý thuyết thì đời Tháo đã trọn vẹn danh tiếng , Tào Phi mới là cướp ngôi nhưng thực tế thì Tháo đã chuẩn bị việc đó cho con mình rồi ) .

Bác bảo là triều đại mới ra đời nhưng khốn nỗi chính vì Táo phản nghịch nên mới có Lưu Bị đứng lên chống lại , tức là hành động của Tháo góp phần vào việc kéo dài chiến tranh , Tháo là bề tôi của nhà Hán lại làm việc phản nghịch , nên ko được cái tiếng là trung nghĩa thế thôi .

Nếu các bác nói nhà Hán đã mục nát thì xin thưa chắc gì vị vua mới lên đã làm cho đất nước hưng thịnh hơn , nhà Hán kéo dài hơn 20 đời , có những giai đoạn bị gián đoạn như việc Vương Mãng cướp ngôi đó thôi , hành động của Vương Mãng so với Tháo về bản chất chả khác gì nhau cùng là lập ra 1 triều đại mới để mình lên ngôi cao nhất mà thôi . Sao mọi người kể tội VM mà ko kể tội Tháo ?

Hậu quả của việc này thì đã rõ , việc Tào Phi lên ngôi rồi sau đó là Tào Tuấn là được ngồi yên chỉ khoảng 20 năm đến đời con Tuấn thì quyền lực về hết nhà Tư Mã . Sau đó Tư Mã Chiêu cũng để con mình là Tư Mã Viêm lên ngôi và thống nhất Trung Hoa .
Nhưng nếu các bác đọc thêm thời hậu Tam Quốc thì sẽ thấy Tư Mã Viêm tuy là người thông minh , mưu lược giống bố nhưng đẻ con là Tư mã Trung thì lại không khác gì giống chó lợn , sau bị anh em chú cháu , họ hàng tranh giành nhau quyền lực , giết hại nhau suốt mấy chục năm trời , gọi là cái nạn "5 phương 10 nước "( nếu em nhớ không nhầm ) . Di chứng của cuộc chiến tranh này còn nặng nề hơn cả thời Tam Quốc ( vì nhân dân vốn đã khổ nay càng khổ hơn ) .

Đấy là về chính trị , về kinh tế hay văn hóa ... , nhà Tấn cũng ko có gì đáng kể , phải trải qua đến hơn 200 năm đến đời nhà Tùy thì TQ mới hưng thịnh lại phần nào .

P/s : Bản thân tôi cũng đồng ý rằng Tháo là người giỏi nhất thời Tam quốc , ông có lớn trong việc thống nhất thiên hạ , không những thế ông còn là 1 quân sự tài ba , 1 nhà thơ có tài nữa (Tam Tào rất nổi tiếng ) nhưng về tình cảm thì em ko thích ông này bằng 3 anh em Lưu Quan Trương được .

123456
16-08-2010, 11:24 PM
cảm ơn bác hello1 đã giải thích

tuy nhiên t vẫn thấy chưa thấu đáo.nếu so với Vương Mãng,thì nên đem Đổng Trác ra so thì chuẩn hơn.thực tế thì Tháo chưa làm vua bao giờ.Tào Phi sau này làm vua mới truy phong ông (Tháo đã mât).vậy thì ko thể đổ tiếng phản nghịch cho Tháo đc

nếu nói vua sau lên ko đảm bảo được tốt hơn,thì cũng ko đảm bảo Lưu Bị lúc đấy đc lên làm vua,thống nhất thiên hạ thì khác đc.vì Lưu Thiện cũng khác j giống chó lợn đâu (theo so sánh của bác).vậy thì kết quả cũng ko khác là bao với những con cháu của Thực với Viêm

nhà Hán thực chất đã tiệt từ cái lúc Trác nó nhảy vào rồi.sau này Tháo lên,thế chỗ về vai trò không khác Trác,nhưng về việc làm lại khác.Tháo ổn định được các sứ quân tại Trung Nguyên,cải thiện nông nghiệp v..v.....

còn việc triều đại cũ diệt vong,triều đại mới lên,thì triều đại cũ vốn đã hưng thịnh hơn cũ (thời điểm diệt vong,thối nát).còn có đạt đến độ cực thịnh hay ko thì còn tuỳ.như có minh quân,xuất hiện nhân tài,khí hậu ưu đãi v...v.......nên ko thể nói vì dòng Tư Mã kém hơn dòng dõi Lưu nên nó mới ko đạt đc đến cực thịnh đc.theo cá nhân t,thì chỉ cần chiến tranh chấm dứt,thì đã là thành công rồi.

trung_cadan
17-08-2010, 12:33 AM
Gà nghĩ một lý do thế này: Quân Lưu Bị lúc đó vừa ít vừa yếu, có cố chạy cho nhanh cũng không thoát khỏi Tháo, vì làm gì có nơi nào mà đến. Bèn kéo thêm 15 vạn dân theo làm lá chắn thịt, Tháo có đánh thì Tháo mang tiếng ác, Bị vẫn có cơ hội lẩn trốn.

Tào Tháo mà cũng biết ngại dân mà không đánh Lưu Bị à . bác có nhầm không :)) .

Bác cứ chê Lưu Bị , chứ cỡ anh em mình mà bị ai đuổi , chả 3 chân 4 cẳng mà chạy , đố mà nghĩ được nhân dân làm lá chắn thịt :)) .

Xưa đánh nhau lấy quân làm lá chắn thịt thôi, có mấy ai mang dân ra đâu nhỉ ???

Lưu Bị có chỗ chạy đến đấy , Giang Lăng thì phải bác ạ !!!

trung_cadan
17-08-2010, 01:47 AM
he he , topic này thật là sôi nổi , xem ra đề tài về Tam Quốc bao giờ cũng hấp dẫn .

Về thuật dùng người , cả Lưu Bị lẫn Tào Tháo và Tôn Quyền đều là bậc thầy .

Xét về binh pháp , Tào Tháo trội hơn cả , trong khi Tôn Quyền được đánh giá không cao .

Ghét nhất ông Lưu Bị ở trận Hào Đình , sao mà xanh và non thế không biết , hu hu !!!

Hello1
17-08-2010, 07:40 AM
cảm ơn bác hello1 đã giải thích

tuy nhiên t vẫn thấy chưa thấu đáo.nếu so với Vương Mãng,thì nên đem Đổng Trác ra so thì chuẩn hơn.thực tế thì Tháo chưa làm vua bao giờ.Tào Phi sau này làm vua mới truy phong ông (Tháo đã mât).vậy thì ko thể đổ tiếng phản nghịch cho Tháo đc

nếu nói vua sau lên ko đảm bảo được tốt hơn,thì cũng ko đảm bảo Lưu Bị lúc đấy đc lên làm vua,thống nhất thiên hạ thì khác đc.vì Lưu Thiện cũng khác j giống chó lợn đâu (theo so sánh của bác).vậy thì kết quả cũng ko khác là bao với những con cháu của Thực với Viêm

nhà Hán thực chất đã tiệt từ cái lúc Trác nó nhảy vào rồi.sau này Tháo lên,thế chỗ về vai trò không khác Trác,nhưng về việc làm lại khác.Tháo ổn định được các sứ quân tại Trung Nguyên,cải thiện nông nghiệp v..v.....

còn việc triều đại cũ diệt vong,triều đại mới lên,thì triều đại cũ vốn đã hưng thịnh hơn cũ (thời điểm diệt vong,thối nát).còn có đạt đến độ cực thịnh hay ko thì còn tuỳ.như có minh quân,xuất hiện nhân tài,khí hậu ưu đãi v...v.......nên ko thể nói vì dòng Tư Mã kém hơn dòng dõi Lưu nên nó mới ko đạt đc đến cực thịnh đc.theo cá nhân t,thì chỉ cần chiến tranh chấm dứt,thì đã là thành công rồi.

Mình cũng đã nói rõ là trên lý thuyết thì ko thể đổ tiếng phản nghịch cho Tháo được vì ông đã lên ngôi đâu , nhưng trên thực tế thì rõ ràng là Tháo đã chuẩn bị 1 cơ sở rất tốt cho Tào Phi cướp ngôi , đây là 1 đòn rất cao tay của Tào Tháo , có lẽ ông ý thức được mình đã già rồi , có lên ngôi cũng chả được bao năm mà vẫn phải bận chinh chiến , đâu có được hưởng thái bình mãi , cho nên ko cướp ngôi để danh tiếng được trọn vẹn ( Kể từ khi Tháo nằm giữ binh quyền trong tay thì ko ít lần những người theo phò Tháo đã nói đến việc này , chính vì Tuân Du và Tuân Húc không ủng hộ việc đó mà Tháo căm ghét , cuối cùng 2 vị này cũng chết mà ko được hiển vinh cho lắm , tiếc cái công theo Tháo cả cuộc đời ) .

Như bác nói , việc đất nước có hưng thịnh không phụ thuộc vào nhiều yếu tố ,trong đó có yếu tố có minh quân ,nhân tài xuất hiện không , đây chính là điều quan trọng mà em muốn nói . Hồi xưa trong xã hội phong kiến , vua là quyền lực tuyệt đối là quan trọng nhất, gặp ông vua hiền , tài giỏi thì đất nước phát triển còn gặp vua ngu dốt thì dân lầm than , nghèo khổ . Cũng như Lưu Thiện mà được làm vua thì chả khác gì Tư Mã Trung cả .

Nhưng bác cũng nói , quan trọng là việc chấm dứt chiến tranh , thì việc mở ra 1 thời đại mới cụ thể là nhà Tấn này lại càng làm nhân dân cùng khổ hơn .
Em có đọc 1 bài báo phân tích khá hay là do thời Tam Quốc ( tuy thuộc Trung Hoa ) nhưng cả 3 nhà này đều có lãnh thổ riêng kéo dài mấy chục năm , nhân dân ở vùng đất của Thục thì đương nhiên coi Lưu Bị là vua của mình , cũng như dân Ngô vẫn nhớ ơn Tôn Quyền , cho nên khi bị Tấn thống nhất thiên hạ thì họ vẫn nhớ ơn chúa cũ . Nó khác hẳn với những cuộc chiến tranh lật đổ triều đình thối nát được tất cả nhân dân ủng hộ như vua Thang lật đổ Kiệt và vua Chu lật đổ Trụ , nó cũng khá giống với cuộc chiến tranh thống nhất thiên hạ của nhà Tần , chỉ tồn tại được 15 năm sau rồi bị Sở diệt . Bác bảo thời nhà Hán mục nát từ lúc Đổng Trác tiếm quyền nhưng vua Hán đâu đến nỗi tàn ác như Kiệt Trụ ,nên việc mở ra 1 triều đại mới lúc bấy giờ ko hề được sự ủng hộ của toàn thể nhân dân , cho nên chính vì thế trong suốt 200 trăm năm tồn tại của nhà Tấn thì 1 nửa là chiến tranh tranh giành quyền lực , nó ko được yên ổn như thời kỳ mới của Nhà Thương và nhà Chu .

Hello1
17-08-2010, 07:45 AM
Tào Tháo mà cũng biết ngại dân mà không đánh Lưu Bị à . bác có nhầm không :)) .

Bác cứ chê Lưu Bị , chứ cỡ anh em mình mà bị ai đuổi , chả 3 chân 4 cẳng mà chạy , đố mà nghĩ được nhân dân làm lá chắn thịt :)) .

Xưa đánh nhau lấy quân làm lá chắn thịt thôi, có mấy ai mang dân ra đâu nhỉ ???

Lưu Bị có chỗ chạy đến đấy , Giang Lăng thì phải bác ạ !!!


Điều này là đương nhiên rồi , nếu như Lưu Bị ko dắt theo dân chúng thì ông đã chạy được từ lâu rồi , dắt theo dân chúng ngày đi được hơn 10 dặm (mình nhớ là thế ), trong khi các bác thử nghĩ xem nếu Lưu Bị chỉ có các văn võ tướng đi theo mình thì ngày ngựa chạy đã được hơn 100 dặm , đến Giang Lăng từ lâu rồi , đâu phải nguy khốn ở Trường Bản nữa .

Gà làng cờ
17-08-2010, 08:16 AM
Tào Tháo mà cũng biết ngại dân mà không đánh Lưu Bị à . bác có nhầm không :)) .

Bác cứ chê Lưu Bị , chứ cỡ anh em mình mà bị ai đuổi , chả 3 chân 4 cẳng mà chạy , đố mà nghĩ được nhân dân làm lá chắn thịt :)) .

Xưa đánh nhau lấy quân làm lá chắn thịt thôi, có mấy ai mang dân ra đâu nhỉ ???

Lưu Bị có chỗ chạy đến đấy , Giang Lăng thì phải bác ạ !!!

Cái này là giả thiết của Gà. Tất nhiên Gà phải có một số logic mới dám nói vậy. Nhưng trước hết phải hỏi lại quan bác cả 3 điểm:


Tào Tháo mà cũng biết ngại dân mà không đánh Lưu Bị à .

Tào Tháo vì một bông lúa mà còn ngại cơ mà.


Bác cứ chê Lưu Bị , chứ cỡ anh em mình mà bị ai đuổi , chả 3 chân 4 cẳng mà chạy , đố mà nghĩ được nhân dân làm lá chắn thịt :)) .


Anh em mình khác, Lưu Bị khác, anh em mình sao sánh bằng Lưu Bị được. Phẩm chất người lãnh đạo là bình tĩnh ứng phó trong mọi hoàn cảnh, phẩm chất dân thường là ba chân bốn cẳng nháo nhác chạy :))


Xưa đánh nhau lấy quân làm lá chắn thịt thôi, có mấy ai mang dân ra đâu nhỉ ???

Đem quân ra làm lá chắn thì quân Lưu Bị lúc đó có bao nhiêu người?

Và Bị đến được Giang Hạ (giáp với Đông Ngô) mà thoát khỏi Tháo truy kích, còn Giang Lăng đã bị Tháo chiếm rồi.

Quan bác đọc lại đoạn này chút chơi:


Tào Nhân thu nhặt tàn quân, đóng ở Tân Dã, sai Tào Hồng về ra mắt Tào Tháo, trình việc thua trận, Tháo nổi giận nói:

- Gia Cát thôn phu, to gan thực!

Lập tức khởi ba quân đông như kiến cỏ, kéo đến Tân Dã đóng trại; rồi sai quân sĩ, một mặt kiểm soát trên núi, một mặt lấp sông Bạch Hà, đoạn chia đại quân làm tám đường, nhất tề đến lấy Phàn Thành.

Lưu Hoa can rằng:

- Thừa tướng mới đến Tương Dương, trước hết hãy mua lấy lòng dân đã. Nay Huyền Đức dời hết cả dân Tân Dã vào Phàn Thành, nếu ta đến ngay thì dân hai huyện ra cám cả. Chi bằng, sai người chiêu hàng Lưu Bị, dù Bị không hàng, mình cũng được cái tiếng là thương dân. Nếu Bị hàng, thì có phải đất Kinh Châu không đánh cũng được không?

Tháo nghe lời ấy, liền hỏi:

- Ai đi sứ được?

Lưu Hoa nói:

- Từ Thứ rất thân với Lưu Bị, nay hắn cũng có mặt ở đây, sao không sai hắn đi một chuyến?

Tháo nói:

- E hắn đi không trở về?

Hoa nói:

- Nếu hắn đi không trở về, thiên hạ sẽ chê cười hắn, thừa tướng không phải lo điều ấy.

Tháo lập tức gọi Từ Thứ đến bảo rằng:

- Ta muốn san phẳng Phàn Thành, nhưng nghĩ lại thương dân. Ông hãy đến dụ Lưu Bị, nếu y lại hàng, sẽ được tha tội và phong tước; ví bằng y ngoan cố thì quân dân đều chết, đá ngọc nát tan. Tôi biết ông là người trung nghĩa, nên mới nhờ ông việc này, xin chớ phụ nhau.

Gà thấy Bị hiểu rất rõ bụng Tào Tháo muốn lấy lòng dân để dễ chiếm Kinh Châu :)

MiS
17-08-2010, 09:24 AM
Làm gì có chuyện lấy dân ra làm lá chắn thịt , đấy là có mỗi bác tự nghĩ ra . Dân bị lấy làm lá chắn thịt thì khi gặp quân Tào họ rẽ đất ra mà chạy rồi còn thời gian đâu mà nghĩ đến việc bảo vệ Lưu Bị nữa . Hơn nữa dân có cả người già , phụ nữ , trẻ em , mang họ theo chỉ tổ nặng gánh, đi chậm sao thoát thân được . Mà lúc đó thì LB đâu có chỗ nào dung thân nữa, cứ chạy thoát là ưu tiên trước hết chứ .

nhachoaloiviet
17-08-2010, 11:02 AM
rất mong bạn nhachoaloiviet đừng vì bí quá mà lại đuổi khách. Bạn nên không bị bí thì chuyện này nó mới hay. Đuổi khách sớm quá thế này thì chuyện hơi chán. Trong bài giả nhời của tớ đối với tranh luận của bạn hãy còn ít câu hỏi kia mà?
Dường như bạn tin rằng tớ chưa đọc truyện Tam Quốc :( . Chỉ là tớ đọc nhiều lần rồi nhưng từ lâu thấy không cần đọc thêm lần nữa thôi. Cho nên về mặt tranh luận chi tiết mà nói thì tớ rất kém, vì không thể giở sách ra tra.

Trước hết xin được nói với bạn Go và anh em rằng mình không hề bí và đuổi khách.Thực ra mình đâu phải chủ đâu ,mình là mem thôi ,khơi mào ra topic để anh em tranh luận học hỏi lẫn nhau.Có điều ai ai cũng có cái tôi,khi những cái tôi đó va quệt vào nhau liền sinh ra nặng lời,to tiếng,tự ái.Cách bạn viết cũng có chỗ chạm tự ái của tui và vài người chăng nên mới có cơ sự như thế.
Tôi chưa bí đến nỗi tự ái đuổi khách như bạn nghĩ,động chạm đến đề tài chính trị không phải muốn viết thế nào cũng được.Cũng tại vì bạn nặng lời chê bai Tam Quốc hơi quá nên cuộc nói chuyện giữa mọi người sinh nhiệt mà thôi.Coi như chúng ta bỏ qua.
Tôi có đôi lời tâm sự thật thế này: tôi là người Hải Phòng,nổi tiếng ăn nói bỗ bã,hay văng tục.Trước đây rất thích tranh luận và hiếu thắng,đã cãi là cãi bằng được,gân cổ bảo vệ chính kiến của mình bất kể thế nào.Nhưng qua một thời gian,nhất là ở diễn đàn chúng ta,tôi học được rất nhiều điều ở nhiều anh em.Phật học có chữ Ngộ. Tôi rất mê cuốn "thuyết tương đối" mà tôi được đọc 2 năm về đây và tôi cảm thấy tôi không còn khăng khăng cho rằng những cái mình cho là đúng-là luôn luôn đúng.
Mọi quan niệm,mọi chủ nghĩa,hay mọi lý thuyết nào đi nữa,nó chỉ đúng đối với một số người tại một thời điểm trong một địa điểm mà thôi.Giả như một người ở Bắc bán cầu chỉ tay lên trên đầu và nói rằng đó là phía trên,dưới chân họ là phía dưới.Người ở Nam bán cầu cũng làm như vậy. Thế thì ai đúng ai sai??? Ra ngoài không gian mới thấy rõ là chả ai đúng cũng chả ai sai cả,vấn đề là ở chỗ đúng với ai,vào lúc nào,ở đâu mà thôi.
Tiếp nữa xin bổ sung thêm về vấn đề trí tuệ thời đại.Tại mỗi cột mốc lịch sử chúng ta có tầm phát triển trí tuệ và quan niệm đạo đức xã hội không giống nhau.Ở thế kỷ 17,18 Newton đã mở tầm hiểu biết của nhân loại để người ta có thể hiểu tại sao quả mít cứ rơi xuống đất mà không bay lên trời...và những định luật về chuyển động,về quán tính của ông đã nâng tầm tri thức loài người lên một bậc.Vào thời điểm đó ông là chân lý không thể ý kiến gì.Nhưng đến cuối 19 đầu 20,khi Einstein đưa ra thuyết tương đối hẹp chứng minh rằng những định lý mà Newton đưa ra chỉ đúng trong hệ quy chiếu của trái đất chứ sai lè trong vũ trụ.Vậy một lần nữa chúng ta lại nhận ra rằng khó mà có cái gì đúng hoàn toàn mọi nơi,mọi lúc.Vậy nhưng chẳng một ai dám phê phán Newton là ngu,là kém cả.Mà đó là trí tuệ thời đại.
Từ đó liên hệ sang chuyện Tam Quốc,có những người cho là mình thông minh và nguy hiểm,dám vạch tội Khổng Minh là tên đồ tể có tội với bá tánh vì đã không quy thuận nhà Ngụy theo mệnh trời.Xin hỏi các bạn mệnh trời là cái gì.Một người có hoài bão thống nhất đát nước,đem hết tâm huyết sức lực tài năng ,sống chết theo lý tưởng trung nghĩa (thời đại),một bậc thánh nhân cả vùng Tứ Xuyên rộng lớn hơn ngàn năm qua vẫn thắt khăn tang thành phong tục mà để mấy kẻ ở thế kỷ 21 suy nghĩ theo cách hạn hẹp,cứ cho rằng mình tìm ra được điều gì cao siêu lắm-bôi nhọ ông. Phê phán Khổng Minh ở thế kỷ 21 này khác nào chê bai Newton ở thế kỷ 18 là sai,là kém. Những kẻ đó nếu sinh ra vào thời tam Quốc có phấn đấu cả đời cũng chưa xin được cái chân đủn xe cho Khổng Minh chứ nói gì đến việc bắt lỗi của ông .
Kiến thức đã bao la,quan niệm lại đa dạng.Chính vì thế chúng ta đến với nhau để trao đổi và nhìn thấy cái đúng của người khác chứ không phải khoe cái biết ,cái đúng của mình anh em ơi.Cái biết của cá nhân chúng ta có bằng ai đâu.Còn cái đúng :tương đối mà thôi

Fansifan
17-08-2010, 11:57 AM
Khiếp, ít khi thấy bạn Hoa thao thao như thế này ,thường thì là nhẹ nhang ,hóm hỉnh .Vui thôi bạn à ,Trang Chu gặp cảnh thế nay
Ruộng ta đã có người cày
Ngựa ta người cưỡi tháng ngày rong chơi
Con ta có người dưng mắng chửi
Vợ ta có kẻ lạ nâng niu
Thế mà còn thong dong gõ khúc Cổ Bồn Ca làm vui nữa mà ,anh em đùa cợt tí ti hề chi đâu

123456
17-08-2010, 12:18 PM
hê hê!! thấy bác nhachoa khác trước nhiều rồi,bình luận rất thú vị.t luôn quan niệm 1 người bình luận hay,thì phải nhìn nhận vấn đề từ nhiều phía (tương đối) thì mới bình luận hay đc

bản thân t thì ko đặt nặng vấn đề đúng-sai trong khi bình luận.giống như ông KM ngày xưa là tuyệt đối đẹp,nhưng người ngày nay phán ông ý sai.đấy là do chúng ta có quyển tam quốc,quyển lịch sử bên cạnh để phán.thì thấy vậy.chứ ông KM có tài mấy,cũng ko thể đoán trước đc tương lai như ta cầm sách sử đc.hay như ông Tháo,nghĩ theo cách nghĩ xưa thì ông ý là đại phản nghịch,đại gian hùng.nhưng thời đại bây giờ,người ta suy nghĩ thực dụng hơn,mà thực ra cái tư tưởng vua-tôi nó cũng tiệt rồi.nên mới nhìn thẳng vào những việc ông ý làm (chứ ko nhìn trên vấn đề đạo đức-tư tưởng-lề lối xưa) thì thấy ông ý cũng rất được.

vả lại ta là người phương Đông,sẽ dễ hiểu cho những hành động của người xưa.chứ mấy ông phương Tây mà đọc đến đoạn Kinh Kha hành thích Tần Vương,bèn thuyết phục Phàn Ư Kỳ tự sát để mượn đầu làm quà cho Tần Thuỷ Hoàng.thì chắc phải lắc đầu ngán ngẩm cái quan niệm anh hùng của người phương Đông.nhưng nếu ta đọc đến truyện phương Tây,như 2 bên xông vào oánh nhau,đến khi chết hết,bên nào còn sót đc 1 ông (dù ngắc ngoải) cầm đc lá cờ bên mình phất phất,vậy là thắng.thì chắc mình cũng bảo bọn này....dở hơi.t còn nhớ đã từng đọc 1 vụ ở Anh,khi ấy quân Anh bị tập kích bất ngờ,toán quân bị giết sạch,còn 1 anh lính giả chết,rồi nhân cơ hội chạy về báo cáo.nên quân Anh mới có sự chuẩn bị mà cự đc.điều buồn cười là sau đó,anh lính trên bị đem ra.... sử bắn với lý do "bỏ chạy trên chiến trường". đúng là điên các bác nhỉ,nhưng quan niệm anh hùng của người ta nó vậy

tôi xin nói hộ mấy câu cho bạn Gà,thực ra bạn ấy ko phải thích tỏ ra nguy hiểm đâu các bác ạh.bạn ấy cũng hiểu đc những điều ấy,nhưng lại thích phản biện-lật lại vấn đề.cho thêm thú vị,mà lại phong phú đề tài,rất thú vị.bác đã "ngộ" ra chữ "tương đối",thì chắc sẽ dễ thông cảm cho bạn ấy thôi

nhachoaloiviet
17-08-2010, 06:30 PM
Mình nói thao thao một tràng thế thôi nhưng không hề gay gắt mà rất thoải mái,mang không khí tâm sự là nhiều.
Nói chuyện trên diễn đàn không giống như ngồi nhâm nhi chén rượu bên nhau.Không nhìn thấy mặt nhau,chỉ nhìn thấy chữ nên đọc xong không hiểu hết tâm ý,hay liên miên .Một phần do cách hành văn,chọn câu cú không tế nhị.Đó là chưa kể những người tham gia khôn gmang tính xây dựng,chọc ngoáy một vài câu gây khó chịu rồi bỏ đi.
Tôi rất phục kiến thức Tam Quốc của bạn từ 1 đến 6.Không biết các vấn đề khác bạn ra sao nhưng Tam Quốc bạn tỏ ra thông suốt,cách nhìn thoáng đãng,tinh tế.Tôi cũng đọc đến 5 lần nhưng nhiều đoạn còn quên,sót.
Anh em tiếp tục luận anh hùng nào.Xin lôi anh chàng Trương Phi người hưng Yên ra.Ai hứng thú với Phi xồm xin hãy xung phong.Mình sẽ tiếp sức nếu cần

Gà làng cờ
17-08-2010, 07:30 PM
Bác cứ ra bài trước đi nào. Gà em cũng khoái bác Trương đen này.

Thấy Trương Phi khá toàn diện: Trung, dũng, trí, trực, chỉ còn vướng chút nóng nảy mà mang họa. Đầu truyện thấy Trương Phi là một nhân vật khá thô lỗ, nhưng càng về sau thấy Phi càng tinh tế hơn. Như hồi Lưu Bị ba lần đi mời Khổng Minh, Phi vẫn còn nông nổi lắm: Huynh sao phải khổ nhọc thế, để đệ đến trói hắn giải về đây! Nhưng sau này Lưu Bị rất tin tưởng giao cho Trương Phi đi thẩm định tài năng của Bàng Thống, Trương Phi đã thể hiện khác hẳn. Nếu tính tình Phi vẫn như trước, thì thấy Bàng Thống rượu chè bỏ bê công việc, ắt Phi nổi giận mà bắt trói cũng nên. Nhưng Phi không vậy, để cho Thống thể hiện tài năng, Lưu Bị vì vậy không bỏ sót một người tài.

Nói riêng cái chi tiết Lưu Bị vì sao không trọng dụng Bàng Thống ngay từ đầu. Gà cho rằng đó là suy nghĩ rất thấu đáo và cao thâm của Lưu Bị, thể hiện rõ tài năng và tầm nhìn của Lưu Bị đối với người tài. Nhưng đang nói về Trương Phi, cái đó tạm gác lại sau :)

Có bác nào để ý, so sánh giữa Quan Vũ và Trương Phi không? Trương Phi ban đầu thô lỗ cục cằn, nhưng càng về sau càng điềm tĩnh mưu trí. Quan Vũ trái lại, lúc đầu tỏ ra khá cẩn trọng suy tính thấu đáo, nhưng càng về sau càng kiêu căng và mắc nhiều sai lầm lớn. Đó là vì sao vậy?

123456
17-08-2010, 11:13 PM
chắc là do đoạn đầu La lão thêm thắt,bịa ra (như chém Hoa Hùng lịch sử không phải QV chém) còn đoạn sau mới thật sự là QV thật trong lịch sử (đoán vậy)

@nhachoa: t chỉ thực sự đọc 3quốc có 2 lần thôi bác ạh.nhưng đọc ngoại truyện và bình luận tam quốc thì khá nhiều. bắt đầu thích lật lại vấn đề và suy nghĩ theo hướng khác từ khi đọc bộ "Tiếu Ngạo Giang Hồ" của Kim Dung.trong đấy có đoạn Lệnh Hồ Xung thi tài với 4 anh em j ở Tây Hồ (mang máng thế).có đoạn nhắc đến lão Bút ông dùng bút làm kiếm,vạch lên 1 bộ thư pháp,tương truyền là của ông Trương Phi.khi ấy t thấy rất kỳ lạ,về google lại thì đúng là người ta có nói,Trương Phi đc đồn là 1 tay hoạ cừ khôi.lại nhớ đến kết nghĩa vườn đào,là vườn nhà Trương Phi.vậy là có cái nhìn khác về con người này (trước đó nghĩ TP đúng là 1 tay cục súc-cảm giác na ná Lý Quỳ của Thuỷ Hử).vậy là mới cầm 3quốc lên đọc lại lần 2.rồi bắt đầu lân la những chỗ bình 3quốc,thì thấy ngày càng nhiều điều thú vị.cũng từ những cuộc cãi vã trên 4rum,đã ngộ ra được nhiều điều.nên càng về sau tư tưởng càng thoáng hơn.cũng tự cảm thấy trong cuộc sống,mình cũng thông suốt đc nhiều điều hơn,dễ thông cảm với mọi người hơn.thật sự cảm thấy rất hữu ích bác ạh!!!!

đôi dòng tâm sự,mong không làm loãng 2pic! hì hì!!!!

viet_tu_kbc
18-08-2010, 12:47 AM
Gà nghĩ một lý do thế này: Quân Lưu Bị lúc đó vừa ít vừa yếu, có cố chạy cho nhanh cũng không thoát khỏi Tháo, vì làm gì có nơi nào mà đến. Bèn kéo thêm 15 vạn dân theo làm lá chắn thịt, Tháo có đánh thì Tháo mang tiếng ác, Bị vẫn có cơ hội lẩn trốn.

Bác Gà nói chuẩn phóc, sau này bọn Trung Quốc đã dùng lại kế này trong chiến tranh biên giới, nó lùa hết phạm nhân Trung Quốc với dân thường Việt Nam bắt được ở biên giới lên tuyến trên, bộ đội mình bắn đỏ cả nòng mà không xuể. Vì chi tiết này ông nào nói Lưu Bị là kẻ Nhân giả gì đó thì tôi quyết không phục.

Fansifan
18-08-2010, 12:50 AM
chắc là do đoạn đầu La lão thêm thắt,bịa ra (như chém Hoa Hùng lịch sử không phải QV chém) còn đoạn sau mới thật sự là QV thật trong lịch sử (đoán vậy)

@nhachoa: t chỉ thực sự đọc 3quốc có 2 lần thôi bác ạh.nhưng đọc ngoại truyện và bình luận tam quốc thì khá nhiều. bắt đầu thích lật lại vấn đề và suy nghĩ theo hướng khác từ khi đọc bộ "Tiếu Ngạo Giang Hồ" của Kim Dung.trong đấy có đoạn Lệnh Hồ Xung thi tài với 4 anh em j ở Tây Hồ (mang máng thế).có đoạn nhắc đến lão Bút ông dùng bút làm kiếm,vạch lên 1 bộ thư pháp,tương truyền là của ông Trương Phi.khi ấy t thấy rất kỳ lạ,về google lại thì đúng là người ta có nói,Trương Phi đc đồn là 1 tay hoạ cừ khôi.lại nhớ đến kết nghĩa vườn đào,là vườn nhà Trương Phi.vậy là có cái nhìn khác về con người này (trước đó nghĩ TP đúng là 1 tay cục súc-cảm giác na ná Lý Quỳ của Thuỷ Hử).vậy là mới cầm 3quốc lên đọc lại lần 2.rồi bắt đầu lân la những chỗ bình 3quốc,thì thấy ngày càng nhiều điều thú vị.cũng từ những cuộc cãi vã trên 4rum,đã ngộ ra được nhiều điều.nên càng về sau tư tưởng càng thoáng hơn.cũng tự cảm thấy trong cuộc sống,mình cũng thông suốt đc nhiều điều hơn,dễ thông cảm với mọi người hơn.thật sự cảm thấy rất hữu ích bác ạh!!!!

đôi dòng tâm sự,mong không làm loãng 2pic! hì hì!!!!

Lâu ngày chắc bác đã quên ,Ngốc bút Ông vốn mê thư pháp chứ không mê họa .Đan Thanh Tiên sinh mới mê họa, Ngốc bút Ông sinh thời mê Trương Húc một danh bút thư pháp đời Đường .Trương Phi biết họa nhưng đó là giai thoại thôi với lại chắc thuở thanh niên rảnh rỗi nên có tập tành qua ,sau nay suốt ngày đao kiếm gân tay cứng như thép vẽ vời sao được .Kiến thức thô lậu hàm hồ đôi điều mong Huynh bỏ qua

123456
18-08-2010, 11:04 AM
Lâu ngày chắc bác đã quên ,Ngốc bút Ông vốn mê thư pháp chứ không mê họa .Đan Thanh Tiên sinh mới mê họa, Ngốc bút Ông sinh thời mê Trương Húc một danh bút thư pháp đời Đường .Trương Phi biết họa nhưng đó là giai thoại thôi với lại chắc thuở thanh niên rảnh rỗi nên có tập tành qua ,sau nay suốt ngày đao kiếm gân tay cứng như thép vẽ vời sao được .Kiến thức thô lậu hàm hồ đôi điều mong Huynh bỏ qua

hì!! bộ kiếm hiệp thì chỉ đọc qua thôi mà bác.chỉ nhớ vậy vậy,là có chi tiêt nhắc đến Trương Phi biết thư họa.nên từ ấy cũng nổi hứng tìm hiểu về những điều mà 3quốc ko nhắc đến.

trí nhớ nông cạn,mong các bác đừng chê cười

nhachoaloiviet
18-08-2010, 11:36 AM
Bác Gà nói chuẩn phóc, sau này bọn Trung Quốc đã dùng lại kế này trong chiến tranh biên giới, nó lùa hết phạm nhân Trung Quốc với dân thường Việt Nam bắt được ở biên giới lên tuyến trên, bộ đội mình bắn đỏ cả nòng mà không xuể. Vì chi tiết này ông nào nói Lưu Bị là kẻ Nhân giả gì đó thì tôi quyết không phục.

Mình nói Lưu Bị là bậc nhân Nhân Giả ,vì trộm nghĩ đây là bá tánh tự nguyện xin theo chứ không ép bức gì hết.Đây là cách nghĩ của mỗi người thôi chứ có gì mà phục hay không bạn.
Hơn nữa,việc làm của Lưu Bị lâu lắm rồi,ông ta nào có liên quan gì đếm vụ chiến tranh biên giới.Một phần mâu thuẫn cũng do Việt Nam vừa giải phóng đất nước xong tống cổ hết TQ về nước .
Tội ác trong lịch sử hầu hết chỉ do mảy may 1 quyết định của người cầm quyền.Nhân dân nào cũng đều đáng thương cảm vì lãnh hậu quả cả thui

nhachoaloiviet
18-08-2010, 11:41 AM
Khiếp, ít khi thấy bạn Hoa thao thao như thế này ,thường thì là nhẹ nhang ,hóm hỉnh .Vui thôi bạn à ,Trang Chu gặp cảnh thế nay
Ruộng ta đã có người cày
Ngựa ta người cưỡi tháng ngày rong chơi
Con ta có người dưng mắng chửi
Vợ ta có kẻ lạ nâng niu
Thế mà còn thong dong gõ khúc Cổ Bồn Ca làm vui nữa mà ,anh em đùa cợt tí ti hề chi đâu

Trang Chu có con vợ quá dâm loạn nên mới phải ngâm những câu thơ như vậy thay tiếng khóc than .Mình cũng rất hâm mộ ông bởi nhân sinh quan của ông quá thoáng và tiến bộ. Cứ sống vui cho hết kiếp người,có gì mà phải cười cười khóc khóc

Gà làng cờ
18-08-2010, 07:11 PM
Khiếp, ít khi thấy bạn Hoa thao thao như thế này ,thường thì là nhẹ nhang ,hóm hỉnh .Vui thôi bạn à ,Trang Chu gặp cảnh thế nay
Ruộng ta đã có người cày
Ngựa ta người cưỡi tháng ngày rong chơi
Con ta có người dưng mắng chửi
Vợ ta có kẻ lạ nâng niu
Thế mà còn thong dong gõ khúc Cổ Bồn Ca làm vui nữa mà ,anh em đùa cợt tí ti hề chi đâu

Quái, em đọc Nam Hoa Kinh đâu có thấy đoạn Trang Chu làm thơ vậy đâu.

Mà Cổ Bồn Ca là Trang Chu hát khi vợ mất cơ mà.?

Chắc là một sự tích dân gian?

nhachoaloiviet
18-08-2010, 08:56 PM
Quái, em đọc Nam Hoa Kinh đâu có thấy đoạn Trang Chu làm thơ vậy đâu.

Mà Cổ Bồn Ca là Trang Chu hát khi vợ mất cơ mà.?

Chắc là một sự tích dân gian?

Xin được trao đổi cùng bạn Gà giai thoại (không chắc có phải dân gian thêu dệt không) về Trang Tử có tên : Trang Chu thử vợ- Một tích rất thú vị:

Một hôm Trang Chu đi chơi ngang nghĩa địa,bỗng thấy một người dàn bà cầm quạt ,quạt một nấm mồ đang ướt.Ông lấy làm lạ hỏi thì bà ta thưa đó là mộ chồng mình.Khi gần chết ông có trăn trối lại với bà ta rằng nếu muốn tái giá hãy đợi đến khi nào mộ ông khô đất đã.Nhưng vì chờ mấy hôm mà mộ ông vẫn ướt nên bà ta phải quạt cho nhanh khô.
Trang Chu bật cười chua chát.Về đến nhà vẫn còn cười.Vợ ông ngạc nhien hỏi tại sao,ông liền thuật lại câu chuyện.Vợ bật cười theo bảo:" Sao lại có loại đàn bà tệ bạc,thối tha đến như vậy"
Chẳng lâu sau,Trang Chu đột nhiên lâm bệnh lăn ra chết.Vợ ông khóc lóc trong đám ma khá thảm thiết.Đến ngày thứ hai,một người đàn ông tự xưng là cố giao xin đến viếng và ở lại đến khi chôn cất cho trọn tình bằng hữu.Người đàn ông đó khôi ngô tuấn tú,giọng nói dịu êm làm cho mụ vợ Trang Chu mê mẩn nổi máu dâm đãng.Thế rồi chưa chôn cất chồng thì mụ đã thông "râm" với ông ta...
Đến nửa đêm ông ta đau bụng dữ dội,vợ Trang Chu lo lắng mời thầy thuốc.Thày thuốc phán đây là căn bệnh rất hiểm và lạ,chỉ có lấy sọ người mới chết mài ra hòa với nước uống thì mới khỏi,nếu không sẽ chết .Mụ vợ thấy người đàn ông quá hấp dẫn và làm ăn quá tốt,liền chẳng đns đo vác búa ra bửa nắp quan tài chồng hòng lấy sọ chữ bệnh cho bồ.
Nhưng nắp quan tài vừa mở thì Trang Chu bật dậy.Và lúc đó người đàn ông kia cũng đi đâu mất.Thí ra tất cả là do Trang Chu sắp đặt để thử lòng mụ vợ đã chê cười người đàn bà quạt mộ kia.Con mụ vợ xuất xa vừa sọ hãi vừa xấu hổ liền tự vẫn.Trang tử không buồn hay vui.Ông gõ khúc Cổ Bồn hát :
Kham ta phù thế sự
Hữu như hoa khai tạ
Thê tử ngã tất mai
Ngã tử thê tất giá
Ngã nhược tiên tử thì
Nhất trường đại tiếu họa
Điền bị tha nhân canh
Mã bị tha nhân khóa
Thê bị tha nhân luyến
Tử bị tha nhân mạ
Suy thử đỏng thường tình
Tương khan lụy bất hạ
Thế nhân bất ngã tiếu bi thương
Ngã tiếu thế nhân thống đoạn trường
Thế sự nhược hàn khốc đắc chuyển
Ngã diệc thiên thu lụy vạn hàng

Nghĩa là : Than ôi cái sự đời
Đường hoa nở rồi tan rã
Vợ chết thì ta chôn
Ta chết vợ cải giá
Nếu ta chết trước thật
Thì sẽ có một chuyện rất buồn cười
Ruộng ta có thằng khác cày,
Ngựa ta thằng khác cưỡi
Vợ ta thằng khác cũng cưỡi nốt
Con ta nó mắng chửi
Nghĩ lại thấy mà buồn tủi
Nhìn nhau lệ không rơi
Đời cười ta không bi thương
Ta cười đời lắm đoạn trường
Nếu khóc mà thay đổi được sự đời chua chát
Ta nguyện ngàn thu khóc mãi thôi


Từ đó có hai câu thơ trong dân gian: Thương thay cho kẻ quạt mồ
Ghét thay cho kẻ cầm vồ bửa quan" để chê bai những loại đàn bà thất tiết dâm đãng

Gà làng cờ
18-08-2010, 09:18 PM
Hay, câu chuyện trong bài của bác thú vị đấy.

Nhưng em thấy thế giới quan của Trang Tử rất vô thần (dù ông hay chế ra những chuyện ly kỳ) Theo em biết thì Trang Tử để lại duy nhất một quyển là Nam Hoa Kinh, mà ngay trong Nam Hoa Kinh cũng đa số không phải của chính ông viết (Ngoại thiên và Tạp thiên), vậy nên có lẽ câu chuyện trên là truyện dân gian. Và trong Nam Hoa Kinh đó, không có lời nào mô tả Trang Tử là có phép thuật thần thông gì, mà ông chỉ như một người nghệ sĩ phóng túng tài hoa, tư tưởng rất khoáng đạt mà thâm thúy khó diễn ra lời.

Sự tích "Trang Tử Cổ Bồn" chép trong Nam Hoa Kinh như thế này, cũng thú vị:

Vợ Trang Tử chết. Huệ Thi đến viếng tang, thấy Trang Tử xoạc cẳng ngồi gõ cái vò, hát nghêu ngao. Huệ Tử liền trách:

- Ăn ở với nhau đã bao lâu, lại được người ta nuôi con cho, nay người ta chết, chẳng khóc đã là bậy bạ rồi, lại còn hát gõ nhịp vào cái vò, chẳng là quá tệ ư?

Trang Tử đáp:

- Không phải vậy, khi vợ tôi mới mất, làm sao tôi không thương xót? Nhưng rồi nghĩ lại thấy lúc đầu, nhà tôi vốn không có sinh mệnh, chẳng những không có cả hình thể mà đến cái khí cũng không có nữa. Cái hỗn độn mà biến ra cái khí, khí biến ra hình, hình biến thành sinh mệnh, bây giờ sinh lại biến thành tử, lại trở về cái hỗn độn, có khác gì bốn mùa tuần hoàn vận hành đâu. Nay nhà tôi đã nghỉ yên trong cái Nhà lớn (trời đất) mà tôi còn ồn ào khóc lóc ở bên cạnh thì tôi không hiểu lẽ sống chết rồi. Vì vậy mà tôi không khóc.

Fansifan
18-08-2010, 09:30 PM
Bạn Nhachoa còn trẻ mà rành văn học cổ điển ghê nhe ! Khâm phục.Thời nay có Hán Tử nào trên dưới ba mươi mà biết hát khúc Cổ Bồn Ca đâu ,xem ra bạn là người già nhất trong số các người trẻ vậy

nhachoaloiviet
19-08-2010, 09:32 AM
Thật ra nhìn bề ngoài mình chỉ tầm 26 tuổi,mà toàn chơi với bọn em từ 20 đến 25 tuổi là nhiều. Mấy ông anh trên 30 thì chơi cũng nhiều cao nhan nhưng vào những lúc khác,không lẫn lộn .

Fansifan
19-08-2010, 09:38 AM
vui lòng để lại avatar cũ được không bạn cái này ghê quá

giangdo
19-08-2010, 10:55 AM
Xét về công lao họ mang lại cho thiên hạ mà đánh giá họ có là anh hùng hay không.Làm lãnh đạo :-" Nếu không có Lưu Bị thì Quan Vũ vẫn là một anh giang hồ, Trương Phi vẫn là một anh mổ lợn, Triệu Vân là tướng cướp, Hoàng Trung chết già với Hàn Huyền, Gia Cát Lượng chết già ở Long Trung v.v... Không có Tào Tháo thì Trần Cung cũng chỉ là quan huyện, Điển Vi đi mãi võ Sơn Đông, Hứa Chử ở nhà chăn trâu v.v...

Nếu không có Tháo và Bị, thì một lũ sức trâu bò ấy sẽ tụ tập thành một cái Lương Sơn Bạc rồi suốt ngày say xỉn, húng lên thì đi ăn cướp của nhân dân. Biết bao giờ dân chúng mới được thái bình?
Quan Vũ,Trương Phi,Triệu Vân,Hoàng Trung,Gia Cát Lượng,Trần Cung,Điển Vi,Hứa Chử... là tinh hoa,là đỉnh cao đem lại sức hấp dẫn của ''Tam quốc diễn nghĩa'' mà ông lại gọi là ( một lũ sức trâu bò ) thì ông bàn về tam quốc làm gì.Những người này cũng cố đem hết tài năng và cả tính mạng để giúp cho thiên hạ thái bình chứ có phải mưu cầu vinh hoa phú quí đâu,làm sao mà đi ăn cướp của nhân dân (như là ông nói) được.Có tài năng và dũng khí thì đâu cần phải (có Tháo và Bị)... thì mới trở thành anh hùng được mà nói cho cùng họ cũng đâu có cần làm anh hùng,tại con người mọi thời đại gọi họ như thế đấy.

trung_cadan
19-08-2010, 11:43 AM
Không hề đồng tình với cái kiểu gọi các anh hùng trong Tam Quốc là lũ Trâu bò tí nào cả !!!

Fansifan
19-08-2010, 12:09 PM
Nguyên văn bởi Gà làng cờ View Post
Xét về công lao họ mang lại cho thiên hạ mà đánh giá họ có là anh hùng hay không.Làm lãnh đạo Nếu không có Lưu Bị thì Quan Vũ vẫn là một anh giang hồ, Trương Phi vẫn là một anh mổ lợn, Triệu Vân là tướng cướp, Hoàng Trung chết già với Hàn Huyền, Gia Cát Lượng chết già ở Long Trung v.v... Không có Tào Tháo thì Trần Cung cũng chỉ là quan huyện, Điển Vi đi mãi võ Sơn Đông, Hứa Chử ở nhà chăn trâu v.v...

Nếu không có Tháo và Bị, thì một lũ sức trâu bò ấy sẽ tụ tập thành một cái Lương Sơn Bạc rồi suốt ngày say xỉn, húng lên thì đi ăn cướp của nhân dân. Biết bao giờ dân chúng mới được thái bình?

Hơi văn bác đi mạnh mẽ quá ,có người không khỏi chạnh lòng ,Tuy nhiên ,có thể thích ,có thể không nhưng phải công nhận lối bình của bác gà rất thú vị .Hồn nhiên , dân dã ,mang đầy hương vị tửu quán bên đường

Gà làng cờ
19-08-2010, 01:20 PM
Quan Vũ,Trương Phi,Triệu Vân,Hoàng Trung,Gia Cát Lượng,Trần Cung,Điển Vi,Hứa Chử... là tinh hoa,là đỉnh cao đem lại sức hấp dẫn của ''Tam quốc diễn nghĩa'' mà ông lại gọi là ( một lũ sức trâu bò ) thì ông bàn về tam quốc làm gì.Những người này cũng cố đem hết tài năng và cả tính mạng để giúp cho thiên hạ thái bình chứ có phải mưu cầu vinh hoa phú quí đâu,làm sao mà đi ăn cướp của nhân dân (như là ông nói) được.Có tài năng và dũng khí thì đâu cần phải (có Tháo và Bị)... thì mới trở thành anh hùng được mà nói cho cùng họ cũng đâu có cần làm anh hùng,tại con người mọi thời đại gọi họ như thế đấy.

Cái đoạn in đậm mà bác đang xét ấy, là phẩm chất Vũ, Phi, Vân, Lượng v.v...thể hiện khi họ đã được minh chủ là Tháo và Bị dẫn dắt rồi, họ mới thể hiện ra như thế, mới đem tài sức giúp nước giúp dân như thế. Còn trước khi gặp Bị, gặp Tháo họ là người thế nào? Bác bị lẫn lộn giữa thứ tự thời gian hết cả, chỉ xét đến quả mà không xét đến nhân.

Hay bác cần em trích lại Tam Quốc diễn nghĩa về thân thế của các bậc anh hùng ấy trước khi họ gặp Tháo và Bị: Vũ là phường giang hồ, Phi là dân mổ lợn, Lượng là anh nông dân v.v...

Hỏi thẳng ra: Nếu không có Tháo và Bị, liệu họ có thể hiện được như vậy để bác ca tụng hay không? Hay họ vẫn cứ là anh giang hồ, anh tướng cướp, anh chăn trâu trước kia?

Gà làng cờ
19-08-2010, 01:22 PM
Không hề đồng tình với cái kiểu gọi các anh hùng trong Tam Quốc là lũ Trâu bò tí nào cả !!!

Ậy, quan bác xem lại xem chứ, em gọi họ là lũ sức trâu bò, chứ có bảo họ là trâu bò đâu :D

nhachoaloiviet
19-08-2010, 01:24 PM
vui lòng để lại avatar cũ được không bạn cái này ghê quá

Đây là con zippo em mới mua 7 loét hihi.Cho em khoe 1 hôm mai em đổi

Hello1
19-08-2010, 01:28 PM
Giang hồ thì sao , mổ lợn thì sao , nông dân thì sao chứ . Giang hồ cũng có nhiều người hiệp nghĩa , mổ lợn thì cũng là 1 nghề , nông dân thì còn là lực lượng xây dựng chính của xã hội . Dựa vào đâu mà ông bảo họ là lũ trâu bò rồi tụ tập thành 1 lũ cướp ,hứng lên thì ăn cướp của dân =)) . Láo toét và ngu dốt .

Gà làng cờ
19-08-2010, 01:40 PM
Giang hồ thì sao , mổ lợn thì sao , nông dân thì sao chứ . .

Thì có sao, tôi chê trách gì họ đâu? Tôi chỉ nói rằng nếu không gặp Tào và Lưu thì họ đâu có thành dũng tướng mà để lại danh cho đời?


Dựa vào đâu mà ông bảo họ là lũ trâu bò rồi tụ tập thành 1 lũ cướp ,hứng lên thì ăn cướp của dân . Láo toét và ngu dốt .

Tôi có thể dùng lời như vậy để bình luận về một nhân vật văn học nào đó, nhưng tôi luôn dùng từ ngữ tôn trọng với những người đang nói chuyện với mình, những người tranh luận với mình dù quan điểm của họ có khác hoàn toàn. Nhưng dường như điều này không có ở bác, bác chỉ biết chửi và chửi thôi thì phải. Văn hóa của con người không thể hiện ở chỗ đọc nhiều biết nhiều, mà thể hiện ngay ở việc có biết tôn trọng người xung quanh mình hay không. Có thể gọi là có học thức mà vô văn hóa. Điều này khiến tôi không muốn nói với bác.

Fansifan
19-08-2010, 01:48 PM
Đây là con zippo em mới mua 7 loét hihi.Cho em khoe 1 hôm mai em đổi

Bác thich sưu tập zippo lắm hả ,loại nào ?vintage bác có thich khong ? em cũng là dân sưu tập bật lửa đấy,tuy răng không còn hút thuốc nữa

Hello1
19-08-2010, 01:48 PM
Gọi các vị anh hùng được sử sách công nhận là lũ trâu bò thì sao , đấy ko là láo toét và ngu dốt à ? =)) . Hay đấy là văn hóa của ông ?

Mà ông xem lại xem tôi ứng xử với người xunh quanh như thế nào nhé , xem các bài viết tôi tranh luận với người khác trong các bài viết của tôi đấy ,ví dụ như với bác 6789 ( đồng tình ) và bác Go-player ( không đồng tình ) , có gì khác biệt so với ông nhé . Với cái kiểu bóp méo và xuyên tạc như ông , có những nguời nguời ta nói nhẹ là ko nên bình luận linh tinh về vị anh hùng đã được phong thánh ( bác 6789 ) , có những người thì bảo là " rất ko đồng tình với cái kiểu gọi các vị anh hùng là lũ trâu bò ", hay là bảo ông xảo ngôn , bẻ cong sự thật ( như bác Smod). Còn tôi cũng cùng ý với nguời ta thôi , có điều tôi nói giảm nói tranh tôi bảo ông là đã .. mà còn hay tỏ ra nguy hiểm :)) . Phải nghĩ vì sao nguời ta nói mình vậy chứ ?


Gà nghĩ một lý do thế này: Quân Lưu Bị lúc đó vừa ít vừa yếu, có cố chạy cho nhanh cũng không thoát khỏi Tháo, vì làm gì có nơi nào mà đến. Bèn kéo thêm 15 vạn dân theo làm lá chắn thịt, Tháo có đánh thì Tháo mang tiếng ác, Bị vẫn có cơ hội lẩn trốn.

<-- thêm 1 kiểu tranh luận bóp méo sự thật . Dần dà không biết ông nguy hiểm thật hay nguy hiểm vờ nữa . Bộ ông tưởng tôi thích tranh luận với ông chắc , có điều topic này là topic chung mở ra để mọi người bàn luận , thấy cái kiểu tranh luận nguy hiểm và hay bóp méo sự thật kiểu như ném đá cuộc họp thì tôi chướng tai gai mắt thôi .

6789
19-08-2010, 02:06 PM
Gọi các vị anh hùng được sử sách công nhận là lũ trâu bò thì sao , đấy ko là láo toét và ngu dốt à ? =)) . Hay đấy là văn hóa của ông ?<-- thêm 1 kiểu tranh luận bóp méo sự thật . Dần dà không biết ông nguy hiểm thật hay nguy hiểm vờ nữa . Bộ ông tưởng tôi thích tranh luận với ông chắc , có điều topic này là topic chung mở ra để mọi người bàn luận , thấy cái kiểu tranh luận nguy hiểm và hay bóp méo sự thật kiểu như ném đá cuộc họp thì tôi chướng tai gai mắt thôi .

tôi nói rồi mà bạn hello1,bắt MH thì phải 7 lần (man di nên khổ thế đấy) chịu khó tý đi bạn,t mới đi lễ ông Hoàng Bẩy về đọc bài của bác "gừ" lại cười bò ra...kakakaka!! lại còn vụ "nói xấu" Thánh nữa chứ,hết hiểu nổi..văn hóa của MH mà.

Gà làng cờ
19-08-2010, 02:12 PM
Chướng tai gai mắt thì mời bác nhắm mắt bịt tai lại, cố đọc rồi tức rồi chửi rủa làm gì?

Bóp méo sự thật? Có gì là sự thật để bóp méo? Bác khẳng định được điều gì là thật, mà hơi tí là la lên rằng người khác bóp méo sự thật? Ý của bác rằng những gì sử sách đã viết thì ta phải mặc nhiên công nhận, không được phép nghi ngờ, không được phép đặt giả thiết của riêng mình? Chỉ cần ngồi mà tô điểm lại những thứ người ta đã tô, khen những thứ người ta đã từng khen, chê những cái người ta cho rằng xấu thôi ư?

Hello1
19-08-2010, 02:18 PM
Uh đúng rồi , đấy là ông nghĩ . Nhưng cái cách ông nghĩ hạ thấp nhân phẩm của 1 người được đông đảo nguời đọc ở Trung Quốc và Việt Nam công nhận là tốt ,là anh hùng . Nếu ông thực sự nghĩ thế thì từ đáy lòng mình tôi xin lỗi ông , vì thế thì ông thuộc dạng quá nguy hiểm rồi ,có phần đơ đơ và thiểu năng nữa , tôi phải thương ông mới đúng , ai lại đi tranh luận với ông , còn nặng lời với ông làm gì .
Nhưng tôi nghĩ ông ko đến mức nguy hiểm đến vậy , có điều là ông thích suy luận theo cái chiều hướng nó lạ lạ 1 tý , nhưng lạ đến cái mức mà gọi Vân Trường Trương Phi Gia Cát ... là lũ trâu bò rồi lạ theo kiểu bảo " Lưu Bị và số quân ít ỏi còn lại ( chạy khỏi Trường Bản nhìn lại chỉ còn 200 nguời ) ép được dân chúng của 2 huyện ( hơn 10 vạn ) đi theo để làm lá chắn thịt , thì cái kiểu suy luận ấy nó theo 1 cách như là ném đá cuộc họp nhiều hơn . Nếu như ông viết riêng trong topic của ông thì tôi nhắm mắt bịt tai lại ngay , chả cần phải chửi ông làm gì (đấy là ông kêu tôi chửi ông chứ thực ra tôi chỉ nói ông là nguy hiểm thôi :)) ) , nhưng đằng nay là topic của bác nhachoaloiviet lập ra để mọi người tranh luận , tôi muốn ông đừng phá hỏng topic của nguời ta nên mới phải nói vậy .

trung_cadan
19-08-2010, 02:19 PM
Nói chung em vẫn thấy các bác nên cư xử hòa nhã với nhau , theo đúng tinh thần của diễn đàn , hì hì !!!

Gà làng cờ
19-08-2010, 02:24 PM
nhưng đằng nay là topic của bác nhachoaloiviet lập ra để mọi người tranh luận , tôi muốn ông đừng phá hỏng topic của nguời ta nên mới phải nói vậy .


Thì bác cứ để chủ topic là bác nhachoaloiviet có lời nhận xét Gà ra sao, có phá hỏng topic của bác ấy như lời bác nói hay không. Nếu bác ấy không thích những bài viết của Gà thì Gà cũng sẵn sàng đi chỗ khác. Cái này là việc của bác chủ topic và của các mod, đâu đến bác phải lo nhỉ. Có vẻ bác chỉ chăm chăm soi những bài viết của tôi để ném đá thôi thì phải. Không ưa nhau thì cứ nói thẳng một câu, tôi tự rút, chứ chơi kiểu như bác, tôi nói thật, tôi thấy hèn lắm.

Internet chỉ là một thế giới ảo, đâu cần phải ăn thua đủ làm gì?

Hello1
19-08-2010, 02:36 PM
Ông đùa tôi chắc ,tôi đương nhiên là ko ưa ông rồi =)) , Tôi mà ưa ông thì nói ông thế làm gì =)) , ko phải tôi săm soi bài ông mà là tôi vào đọc topic này , đây là 1 topic rất thú vị , tôi thích những cái đoạn như bác 123456 phân tích , rồi bác 6789 , bác Go-player tranh luận với bác Mis , nhưng đang đọc bài của họ thấy hay , thú vị tự dưng có cái bài của ông nó chen vào ngứa mắt , đọc thấy tức , thì tôi nói . Tôi mong ông lượn khỏi topic này quá đi chứ , ông đừng nói tôi hèn , tôi nói thẳng vào mặt ông chứ có phải nói bóng nói gió , đâm sau lưng đâu mà kêu hèn . Bài nào bài đó có trích dẫn đàng hoàng , ko giấu giếm , sao nói tôi hèn ?

trung_cadan
19-08-2010, 02:40 PM
@ Bác Gà và bác Hello : Em chả muốn khóa cái topic này tí nào , nhưng khả năng em phải xóa bài của 1 số bác , căng thẳng quá các bác ạ !!!

123456
19-08-2010, 02:45 PM
thế ra đây là nơi để tâng bốc các anh hùng ah?nếu chỉ vậy thì paste nguyên quyển tam quốc của ông La lên đây mà cho nhau đọc.ông ý tâng bốc chưa đủ rõ ah?

nhiều người công nhận ông QV là anh hùng thì đã sao? đến search 1 chữ Quan Vũ trên google thì kết quả chê-khen QV cũng chả chênh nhau là mấy đâu.đến mấy ông Trung Quốc cũng còn chê QV.cứ làm Thánh là phải tâng bốc ông ấy ah? ông Quan Vũ ngồi trong điện thánh kia với ông QV thật có thực sự giống nhau 100% ko? trong đấy có bao nhiêu % là người sau thêm thắt vào? thử hỏi những người đọc 3quốc đến lân 2,lần 3 có mấy người ko chê Quan Vũ ko?

nói các tướng "sức trâu bò" là phong cách bỗ bã của anh em,cớ j cứ phải lược đi mà cứ bảo người ta kêu các tướng là lũ "trâu bò" để đổ cho người ta tội vô lễ?các bác sợ làm hỏng 2pic của bác nhachoa,nhưng t thấy từ đầu tới giờ mọi người đều cư xử với nhau rất hoà nhã,chỉ có các bác vào là cái 2pic này nó mới nát ra thế này đây

biết các bác kiến thức hơn người rồi,nếu có lòng thì viết đôi dòng ra cho mọi người thưởng lãm,mở rộng tầm mắt.chứ nếu chỉ giành những lời vàng ngọc ấy để thoá mạ,hạ thấp người khác thì phí nhỉ.thật mất hứng quá!!

Gà làng cờ
19-08-2010, 02:45 PM
@ Bác Gà và bác Hello : Em chả muốn khóa cái topic này tí nào , nhưng khả năng em phải xóa bài của 1 số bác , căng thẳng quá các bác ạ !!!

Ấy quan bác đừng xóa, em cứ thích để đó cho mọi người nhận xét khách quan. Chứ em out đây không vào topic này nữa. Nếu bác Hello1 nói ngay từ đầu 1 câu rằng tôi không ưa ông, ông đừng vào topic này thì em đã khỏi vào ngay từ đầu rồi. Chứ không để bác ấy phải mất công đia rỉa rỉa phát một như kền kền vậy.

Hello1
19-08-2010, 02:50 PM
Úi úi , tôi có phải chủ topic đâu mà dám đuổi ông , ông thích thì ông cứ vào reply ,trong topic này tôi toàn viết bài bàn luận với bác Go và bác 123456 đấy ạ , rỉa ông tôi có béo lên được đâu cơ chứ ? Chỉ tại ông quá nguy hiểm mà hay ném đá cuộc họp nên tôi phải nói thôi .

6789
19-08-2010, 03:00 PM
e xin góp ý với bác Gà 1 chút:quan điểm về 1 nhân vật k ai giống ai đc,nhân vật đc xây dựng trong tác phẩm cũng chưa phải hoàn hảo hết..nhưng bác đưa ra "suy nghĩ mới" e thấy "mới" quá đôi lúc k nghe nổi nên phản ứng lại là chuyện bt..bác nói bác đặt giả thiết kiểu như vậy thì khó lọt tai rồi..e và hello thấy chưa hợp nên nói lại chứ k ném đá bác..(chỉ cần ngồi tô lại những j ng ta khen,chê những j ng ta cho là xấu thôi ư) đấy có phải bác thể hiện "tài năng" và đi đả kích ng khác đấy k hả bác?? trứơc khi bác nói ng khác ném đá bác e khuyên bác xem lại bác có động chạm ng ta k đã..ở đây vui là chính e vẫn mong bác ở lại tranh luận góp ý kiến nhưng hy vọng bác ít "gàn" hơn(e k biết dùng từ nào cho phù hợp) mong bác đừng giận dỗi và luôn vui vẻ!!

MiS
19-08-2010, 03:12 PM
Topic căng thẳng quá các anh ạ , hạ nhiệt tý cho mọi người cùng vui vẻ hơn hì hì .
@123456 : topic mình đâu phải là nơi chỉ tâng bốc các vị anh hùng đâu anh . Anh hùng cũng là con nguời , có điểm tốt : nhiều , điểm yếu : cũng có . Nhưng khó có thể phủ nhận là các nhân vật trong tác phẩm của La Quán Trung hiện lên rất sinh động , và được người đời yêu mến . Thi thoảng topic cũng phải có bài cãi nhau mới thêm phần náo nhiệt chứ hì hì .
Nhưng em thấy anh Gà gọi anh em Quan Trương và KM là lũ trâu bò e có phần phạm thượng quá , không tránh khỏi khiến người nghe phản cảm .
Về chi tiết LB lấy dân chúng ra làm lá chắn hì hì , chi tiết này cũng có phần khiên cưỡng thật , sao có thể thế được .
Nhưng em cũng thấy cách suy nghĩ của anh Gà hình như không phải là thật mà anh cố tình muốn khác đi , để mở ra câu chuyện , cho mọi người cùng bàn luận xem thế nào , nếu được phép em sẽ đặt cho anh là chuyên gia tạo náo nhiệt hì hì .

@ Anh hello và anh 6789 : chắc 2 anh cũng thần tượng Lưu Quan Trương như em ,em cũng muốn có vài bài bên topic kia nhưng mọi người nói cả rồi nên đành im lặng lắng nghe vậy . Mong topic mình thêm phần sôi nổi và hấp dẫn hơn . Thank.

123456
19-08-2010, 05:48 PM
@MIS: về cá nhân,t đồng ý là bạn Gà cố tình nói khác suy nghĩ,chỉ để gợi mở câu chuyện.t cũng thích 2pic có cãi nhau.nhưng cãi nhau như kiểu bác Hello1 thì đuổi khách quá

@6789: t lấy cái google ra là để nói về cái mặt bằng chung nhất bác ah.chứ t khẳng định là t bình luận về các nhân vật ko phải là gục sợt,rồi ném lên đây

t cũng ko dám làm quan toà,cãi nhau trong 1 2pic là rất tốt.t cũng đã từng cãi nhau với bạn Gà.tuy nhiên t ko thích cách nói năng nặng nề,đuổi khách.t nghĩ diễn đàn mình phần đông là những người cũng ít nhiều đã trưởng thành.vì vậy nên hoà nhã với nhau 1 chút.những người tham gia 4rum nhiều chắc cũng biết câu "phỉ báng quan điểm,chứ ko phỉ báng con người"

nhachoaloiviet
19-08-2010, 09:46 PM
Cả ngày đi đánh bài về ,ăn cơm xong bật máy giật mình thấy nhiều bài viết mới quá! Ai dè là 1 trường khẩu chiến có phần hơi khiếp giữa anh em mê Tam Quốc. Ôi lại sóng to gió lớn.!
Trước đây không lâu nhạc hoa mình đây cũng tham gia không ít cuộc chiến như vậy.Và cũng đã từng chiến đấu với bác Gà vài hiệp. Nay topic thêm nhiều anh em nhiệt tình,mình vui ghê vì dẫu sao cũng có công mở topic mà.
Trong cách nói cổ xưa có cụm từ " công phu tu dưỡng thâm hậu" -để chỉ những người dày dạn,có khả năng tỉnh táo và kìm chế nóng giận,khéo léo gở rối đưa tình thế từ nguy thành an,hoặc là nuốt giận mặt tỉnh bơ. Vậy mình xin có lời đề nghị nho nhỏ là các bác dành 1 phút kiểm tra lại công phu tu dưỡng của mình xem đến đâu rồi.
Bây giờ xin nói chuyện với bạn Gà tý riêng : Mình biết bạn rất khoái Tam Quốc,có quan điểm riêng,có hiểu biết. Nhưng dường như cách đặt vấn đề của bạn hơi yếu. Tranh luận Tam Quốc không cần đi theo thiên hướng :" For and Against"-cuốn sách thực hành Anh Ngữ nổi tiếng. Ở đó họ đưa ra 1 vấn đề ,rồi chia 2 phe,một phe ra sức bảo vệ,một phe nghiến răng châm biếm,bác bỏ. Mình nghĩ đẹp nhất là nên chung sức tạc tượng,ai thâys chỗ nào thiếu thì 1 tham gia bổ sung,ai thấy chỗ thừa thì 1 tay cắt gọt. Như vậy sau cùng sẽ được 1 kết luận mà hầu như ai cũng vừa ý.
Bạn Gà hay đưa ra phản luận điểm, để anh em bác bỏ(tùy theo kiến thức và khả năng hành văn.) Nhưng nó cũng mang lại tác dụng phụ là phản luận điểm quá xa vời,không thực sự chặt chẽ,luôn mang hơi hướng aggressive- từ này tôi không tìm thấy 1 từ nào trong tiếng việt hoàn toàn đồng nghĩa nên tạm mượn. Ví dụ như bác nói Lưu Bị bắt hàng chục vạn thảo dân làm lá chắn thịt,vậy xin mời bác chỉ ra chứng cứ đoạn nào viết ông ấy bắt ép dân như vậy. ( Bác nên nói là Lưu Bị thấy dân xin theo mừng quá vì biết đâu ngẫu nhiên có lá chắn thịt cho mình)
Viết bài trên diễn đàn mình nghĩ các bạn nên sử dụng cách hành văn chuyên nghiệp một chút,sẽ đạt hiệu quả cao và tính thuyết phục.

To bác Fansifan : em cũng khoái zippo lắm,nhưng sưu tập theo hình in trên nó,cái nào thấy đẹp đúng ý mới khoai,chứ không theo chủ đề( chỉ có chủ đề về Úc là em khaoi hết mà thôi).Vintage em không thích lắm nếu nó là không có hình.

trung_cadan
19-08-2010, 09:50 PM
@ Fansifan và NHLV :

Có mấy chục con Zippo , con trẻ nhất sinh năm 79 , con già nhất sinh năm 41 đây , he he !!!

Fansifan
19-08-2010, 09:54 PM
@ Fansifan và NHLV :

Có mấy chục con Zippo , con trẻ nhất sinh năm 79 , con già nhất sinh năm 41 đây , he he !!!
Hóm quá !Tưởng tượng có mấy chục con chen chúc nhau cho mình ngắm thì thích thật

Fansifan
19-08-2010, 10:22 PM
Cả ngày đi đánh bài về

aggressive- từ này tôi không tìm thấy 1 từ nào trong tiếng việt hoàn toàn đồng nghĩa nên tạm mượn.

Đánh bài có thắng được tí nào không bác hay là lại How can a Loser ever win

Từ này tạm dịch một cách hàm hồ là -Quá khích hay Hung hãn không biết có lọt tai không

Gà làng cờ
19-08-2010, 11:04 PM
Cả ngày đi đánh bài về ,ăn cơm xong bật máy giật mình thấy nhiều bài viết mới quá! Ai dè là 1 trường khẩu chiến có phần hơi khiếp giữa anh em mê Tam Quốc. Ôi lại sóng to gió lớn.!
Trước đây không lâu nhạc hoa mình đây cũng tham gia không ít cuộc chiến như vậy.Và cũng đã từng chiến đấu với bác Gà vài hiệp. Nay topic thêm nhiều anh em nhiệt tình,mình vui ghê vì dẫu sao cũng có công mở topic mà.
Trong cách nói cổ xưa có cụm từ " công phu tu dưỡng thâm hậu" -để chỉ những người dày dạn,có khả năng tỉnh táo và kìm chế nóng giận,khéo léo gở rối đưa tình thế từ nguy thành an,hoặc là nuốt giận mặt tỉnh bơ. Vậy mình xin có lời đề nghị nho nhỏ là các bác dành 1 phút kiểm tra lại công phu tu dưỡng của mình xem đến đâu rồi.
Bây giờ xin nói chuyện với bạn Gà tý riêng : Mình biết bạn rất khoái Tam Quốc,có quan điểm riêng,có hiểu biết. Nhưng dường như cách đặt vấn đề của bạn hơi yếu. Tranh luận Tam Quốc không cần đi theo thiên hướng :" For and Against"-cuốn sách thực hành Anh Ngữ nổi tiếng. Ở đó họ đưa ra 1 vấn đề ,rồi chia 2 phe,một phe ra sức bảo vệ,một phe nghiến răng châm biếm,bác bỏ. Mình nghĩ đẹp nhất là nên chung sức tạc tượng,ai thâys chỗ nào thiếu thì 1 tham gia bổ sung,ai thấy chỗ thừa thì 1 tay cắt gọt. Như vậy sau cùng sẽ được 1 kết luận mà hầu như ai cũng vừa ý.
Bạn Gà hay đưa ra phản luận điểm, để anh em bác bỏ(tùy theo kiến thức và khả năng hành văn.) Nhưng nó cũng mang lại tác dụng phụ là phản luận điểm quá xa vời,không thực sự chặt chẽ,luôn mang hơi hướng aggressive- từ này tôi không tìm thấy 1 từ nào trong tiếng việt hoàn toàn đồng nghĩa nên tạm mượn. Ví dụ như bác nói Lưu Bị bắt hàng chục vạn thảo dân làm lá chắn thịt,vậy xin mời bác chỉ ra chứng cứ đoạn nào viết ông ấy bắt ép dân như vậy. ( Bác nên nói là Lưu Bị thấy dân xin theo mừng quá vì biết đâu ngẫu nhiên có lá chắn thịt cho mình)
Viết bài trên diễn đàn mình nghĩ các bạn nên sử dụng cách hành văn chuyên nghiệp một chút,sẽ đạt hiệu quả cao và tính thuyết phục.

To bác Fansifan : em cũng khoái zippo lắm,nhưng sưu tập theo hình in trên nó,cái nào thấy đẹp đúng ý mới khoai,chứ không theo chủ đề( chỉ có chủ đề về Úc là em khaoi hết mà thôi).Vintage em không thích lắm nếu nó là không có hình.

Vâng, em cũng rút kinh nghiệm. Các bác cứ chơi vui vẻ, em tạm rút ra xem kỹ phong cách tranh luận của diễn đàn mình, để tìm ngôn từ cho phù hợp.

Fansifan
20-08-2010, 12:27 AM
Vâng, em cũng rút kinh nghiệm. Các bác cứ chơi vui vẻ, em tạm rút ra xem kỹ phong cách tranh luận của diễn đàn mình, để tìm ngôn từ cho phù hợp.

Ở lại,không cho bác đi đâu hết ,diễn đàn phải có người này người nọ mới vui .Giống như Phở thì phải có tương , ớt , rau dưa mới ngon .Phở mà toàn bánh với nước không thì ai mà nuốt nổi

Fansifan
20-08-2010, 01:13 AM
Vâng, em cũng rút kinh nghiệm. Các bác cứ chơi vui vẻ, em tạm rút ra xem kỹ phong cách tranh luận của diễn đàn mình, để tìm ngôn từ cho phù hợp.
Nghe các bác bàn truyện Tam quốc còn thú vị hơn là đọc chính văn .Tôn Tử binh pháp có nói Danh Tuớng hành binh .Thượng sách đánh bằng mưu kế ,Trung sách đánh bằng ngoại giao .Há sách mới dùng công hãm thành trì ,bởi thế trăm trận trăm thắng chưa phải là hay ,không đánh mà thắng mới là đệ nhẩt .Trên ý nghĩa này mới chợt nhân ra Tô Tần ,Trương Nghi còn đứng trên cả vạn danh tướng ,Lỗ Tấn nhà văn trung hoa lừng lẫy với tác phẩm AQ có lần khi được hỏi ông nghĩ sao về Tam Quốc ,Ông trả lơi một câu chẳng ăn nhập gì đến câu hỏi đại khái là -Khốn khổ thay đất nước nào có quá nhiều anh hùng ,Vinh quang thay một đất nước có nhiều nhà bác học .Ngẫm lại ,không phải là không thú vị !

Fansifan
20-08-2010, 01:46 AM
SƯU TÂP CHO CÁC BÁC ĐỌC CHƠI,MONG MỌI NGƯỜI VUI VẺ

Có những cuộc tranh luận rất gay go nhưng luôn trong hòa khí, với kết thúc bằng những đồng thuận không có bởi áp đặt, cũng như không xảy ra sứt mẻ quan hệ giữa những người tham gia. Người ta học được gì đó mới trong mỗi nội dung mà mình tranh luận. Điều đó chỉ có thể xảy ra khi các bên tham gia tranh luận có văn hóa tranh luận. Văn hóa tranh luận – đương nhiên nằm trên nền văn hóa của mỗi cá nhân, và rộng hơn là văn hóa của dân tộc. Một dân tộc có nền văn hóa ra sao, nó thể hiện phần nào qua cách mà người dân tộc đó tranh luận.

Với người Việt, văn hóa tranh luận thể hiện rõ qua kết cục thường thấy: tranh luận biến thành cãi lộn. Người ta luôn cố gắng bác bỏ ý kiến của đối phương, bảo vệ đến cùng quan điểm của bản thân. Hiếm khi thấy người ta thừa nhận cái sai của mình. Hòn bấc ném đi hòn chì ném lại, nặng lời, to tiếng rồi chuyển sang mạt sát lẫn nhau trong sự không kiềm chế. Kết cục là không giải quyết được vấn đề gì trong khi chuốc thêm bực mình thậm chí thù hằn lẫn nhau. Không nhiều người Việt có văn hóa tranh luận, âu cũng là do dân tộc này không có truyền thống tranh luận – chuyện không có gì khó hiểu đối với nền văn hóa của một dân tộc nô lệ và có truyền thống gia trưởng – không dám nói trái ý cha mẹ, lời thày là khuôn vàng thước ngọc; từ ngàn đời nay người ta phải tuân theo chiếu chỉ của vua quan của các triều đại phong kiến nối tiếp nhau Không được phép nói trái ý vua, phạm húy, vi phạm các chiếu chỉ xử lý tùy tiện đã tạo ra một môi trường giết chết tranh luận.

Trong thời đại internet ngày nay đã xuất hiện ngày càng nhiều các cuộc tranh luận. Thiết nghĩ việc tìm hiểu thế nào là văn hóa tranh luận là cần thiết nhằm tránh vết xe đổ của vô vàn các cuộc tranh luận đã có, nhưng trước nhất ta cần xác định mục đích của tranh luận là gì? Việc gì cũng vậy, khi mục đích không thống nhất thì kết cục việc làm sẽ chẳng đi đến đâu. Điều này cũng đương nhiên đúng đối với tranh luận. Người viết cho rằng mục đích tranh luận là để tìm ra chân lý – đây là quá trình tự nhiên của hoạt động tư duy của con người đồng thời nó cũng là một nhu cầu của con người - việc này làm động lực cho xã hội phát triển. . Khi có cùng mục đích tìm hiểu đâu là chân lý thì người ta thấy việc nỗ lực thuyết phục người khác hoặc khăng khăng bảo vệ quan điểm của mình sẽ trở thành lố bịch.

Nếu đồng ý mục đích tranh luận là như vậy thì một cách giản dị và tổng quát, văn hóa tranh luận bao gồm ba yếu tố sau:

1- Điều kiện tiên quyết của một cuộc tranh luận đúng nghĩa: Người tham gia tranh luận phải có tâm cầu thị. Đơn giản vì đây là hệ quả của mục đích tranh luận. Nếu không có cái tâm cầu thị thì người ta sẽ tranh luận với rất nhiều mục đích khác nhau. Khi đã không có cái đích chung thì cuộc tranh luận sẽ chắc chắn chẳng đi tới đâu. Khi đã không có tâm cầu thị, chắc chắn người ta sẽ tham gia tranh luận với những động cơ thiếu lương thiện, điều này không khó nhận ra đối với những bạn đọc tỉnh táo.

2-Tranh luận phải có tính học thuật: điều này có nghĩa người tham gia tranh luận nên/phải tôn trọng thực tế khách quan, trình bày quan điểm có cơ sở lý luận hoặc cơ sở thực tế, có dẫn chứng minh họa. Để cho rõ ràng, đôi khi việc qui ước những tiêu chuẩn để đánh giá thế nào là đúng, sai cũng là cần thiết. Tóm lại, cần phải có chung hệ qui chiếu. Những nội dung tranh luận càng phức tạp sẽ càng đòi hỏi nhiều kiến thức. Điều quan trọng nhất ở đây là phải thống nhất với nhau các vấn đề nền tảng trước khi đi vào tranh luận chi tiết. Nhiều cuộc tranh luận gay gắt lẽ ra sẽ không xảy ra nếu người ta biết rằng vấn đề chỉ là cách hiểu khác nhau về một khái niệm nào đó, thậm chí một từ ngữ nào đó. Cuối cùng nhiều lúc người ta thấy mình đã phí thời gian vô ích chỉ vì không thống nhất trước vài vấn đề cơ bản. Với người Việt, cảm tính thường được dùng thay lý tính khi tiếp cận một vấn đề, đây là một đặc tính văn hóa không thích hợp trong tranh luận.

3- Tôn trọng đối phương khi tranh luận. Nếu thực sự coi mục đích của tranh luận là để phân minh phải trái đúng sai, thì không có lý do gì để thiếu tôn trọng đối phương. Sự sai lầm của một quan điểm có giá trị chứng minh cho sự đúng đắn của một quan điểm khác. Mặt khác, không có gì đảm bảo cho sự đúng đắn của một ý kiến là vĩnh viễn. Tất cả chỉ có giá trị giới hạn trong điều kiện hiện tại của các dữ liệu hiện có.Vậy nên giữ thái độ tôn trọng lẫn nhau là cần thiết. Ngôn từ đúng mức, thể hiện quan điểm một cách ôn hòa trong giới hạn vấn đề đang được tranh luận là điều nên có trong tranh luận. Ở những xã hội phát triển văn minh con người ta tôn trọng nhau hơn ở những xứ còn lạc hậu, đó là sự khác biệt về văn hóa.

nhachoaloiviet
20-08-2010, 09:41 AM
Bạn Gà ở lại đi chứ,hãy chứng tỏ là mình đáng yêu hơn bằng cách viết 1 bài thể hiện tâm trạng muốn "bury the hatchet" của mình.Chứ lại rút lui thì còn gì vui nữa.
Đọc nhiều bài của bạn rồi mà chưa rõ bạn yêu thích mẫu nhân vật nào,và ông nào theo bạn là Anh Hùng nhất.hãy viết 1 bài không phản luận đi

123456
20-08-2010, 12:44 PM
thấy tình hình 2pic có vẻ căng thẳng,1 chủ đề hay lại đang có xu hướng bị nguội,nên xin phép thay đổi không khí để hâm nóng lại 2pic của bác nhachoa

3quốc là 1 bộ tiểu thuyết lớn của TQ,trong đó có nhiều tuyến nhân vật nhưng người ta thường chủ yếu chú ý vào tuyến nhân vật chính của Nguỵ-Thục,như Tào Tháo,Lưu Bị,Khổng Minh,Quan Vũ,Trương Phi,Triệu Tử Long.....nên đôi lúc mọi người đã quên mất còn 1 thế lực khác ấy là Ngô.vậy tại sao Ngô từ khi xuất hiện,tới khi thành thế chân vạc,lại luôn có vai trò mờ nhạt?? theo tôi,ấy là do 1 chính sách quá ư sáng suốt của "tiểu bá vương Tôn Sách".người tạo tiền đề cho nhà Ngô phát triển

Tôn Sách vốn được miêu tả là người hay cười,tư tưởng khoáng đạt,đối xử với binh sĩ thân tình.nên kẻ dưới luôn sẵn sàng chết vì ông.thêm vào đó cái danh hiệu "tiểu bá vương" để so sánh với "tây sở bá vương Hạng Vũ" chắc chắn ko phải tự nhiên mà có.vậy 1 con người có tài thao lược,có sức mạnh hơn người,giỏi chiếm lòng quân ấy.vì sao lại luôn bị coi là tuyến nhân vật phụ trong 3quốc??

từ lần đầu đọc 3quốc,t luôn có 1 suy nghĩ,tại sao quân Ngô có vai trò mờ nhạt,tướng sĩ ko có j nổi bật.vậy mà hết Tào tới Lưu tiến quân đánh đều dẫn đến thảm bại? tại sao Khổng Minh luôn khuyên Lưu Bị luôn phải theo đuổi chính sách "hoà Ngô,đánh Nguỵ"(Nguỵ luôn mạnh hơn Ngô)?? sau này vì QV kiêu ngạo,mất Kinh Châu vào tay Ngô,Lưu Bị trả thù em mà thua to,rồi bệnh mà chết(đã khiến quân Thục suy yếu rất nhiều).đến khi KM tiếp nối kế hoạch phục hưng nhà Hán lại quay trở lại chính sách "hoà Ngô,đánh Nguỵ" chứ ko sa vào công cuộc trả thù.vậy ra,quân Ngô mạnh quá.tại sao?

TS phải lên thay cha từ năm 16t.gia sản người cha để lại cho ông chỉ là 1 cái "Ngọc Tỷ",cái danh "con nhà tướng" và đám thuộc tướng trung thành,quân sĩ ko đáng kể.quả thật hẻo vô cùng,nếu là 1 kẻ bất tài thất trí,lại chỉ biết ôm cái mộng "bá vương" trong tưởng tượng.thì ngọc tỷ trong tay chỉ như 1 cục gạch ko hơn.nhưng TS lại rất khôn ngoan,ông đem ngọc tỷ bán cho Viên Thuật,để đổi lại 3000 quân làm vốn.đến đây người ta mới thấy TS là 1 người làm đc việc lớn,hơn hẳn cha mình 1 bậc.khi Tôn Kiên nhặt đựơc ngọc tỷ,tự cho là điềm lành với nhà Tôn.nhưng ông lại ko tự lượng đc sức mình,khi ấy quân chưa đủ mạnh.ôm cái mộng bá vương thật là quá tầm với.nên mới bỏ mạng nơi trận mạc.quả thực,khi ấy ngọc tỷ chả khác j 1 cục gạch.nhưng khi vào tay TS,ông ko ôm "cục gạch" ấy 1 cách mù quáng.mà đẩy nó sang cho Viên Thuật để đổi lấy vốn cho mình.quả là 1 quyết định sáng suốt.bởi 3 lẽ

1 là ông có được 3000 làm vốn,từ đây xây dựng lại lực lượng

2 là ông đẩy được mũi giáo của các cánh quân sang cho Viên Thuật-1 kẻ hám danh ngu độn-bởi lẽ,đây là thời kỳ nhạy cảm,ông nào cũng muốn làm vua,nhưng đều chưa có cớ.nên "ngọc tỷ" như 1 tờ quyết định lên chức,thật sự có giá vô cùng.nhưng ẩn sau nó là 1 cái bẫy chết người.Viêt Thuật ngu dốt nên ôm đc ngọc tỷ mà mừng húm.vội tự xưng đế,vậy là trở thành "cột thu lôi",lĩnh trọn đòn thù của các sứ quân đương thời.có lẽ từ tấm gương này,nên sau đó chuyện về "ngọc tỷ" cũng tiệt luôn,ko ông nào dám cầm,ấy là vì cái vận chưa tới.về điểm này,TS lại cho thấy 1 tầm nhìn xa hơn người, rất biết lựa thời thế,lại ko hề hám cái danh hão

3 là ông đã mượn tay,triệt được Viên Thuật-1 kẻ vốn đang đỳ TS-.từ khi ôm cái ngọc tỷ,Viên Thuật ngày ngày mướt mồ hôi mà chống đỡ các cánh quân.đâu còn rảnh tay mà khống chế TS.vậy là ông được rảnh tay mà vẫy vùng,mặc sức mà gây dựng thế lực

nhưng việc làm tiếp theo của TS mới thật khiến người đời sau thật nể phục.có đươc cơ hội,gây dựng đc lực lượng đáng kể.nhưng TS lại rất sáng suốt,có tầm nhìn chiến lược.tự nhận thấy lực lượng của mình nếu cứ lao đầu vào những cuộc thanh trừng,để giành giật mảnh đất Trung Nguyên màu mỡ.thì ko sớm thì muộn ông cũng bị bại vong.vì ko chỉ có Viên Thuật,mà lúc ấy ở Trung Nguyên còn có Viên Thiệu,Tào Tháo,Lã Bố....ông bèn đem quân mở chiến dịch "Nam tiến".theo tôi,ấy là tiền đề lớn với nhà Ngô.bởi 3 lẽ

1 là,mảnh đất Trung Nguyên màu mỡ,tập trung hết những thế lực mạnh nhất.vì mải đấu đá,nên ko có ai rảnh tay mà để mắt tới khu vực phía Nam (sau này Tháo thống nhất đc vùng Trung Nguyên,mới bắt đầu tiến về khu vực phía Nam)-Thiên Thời

2 là, 1 dải miền Nam rộng lớn (gần Việt Nam),nhiều sông ngòi,khí hậu khác hẳn Trung Nguyên.nên khi quân Trung Nguyên tiến đánh mới dính vào 2 món đặc sản,ấy là "thuỷ chiến" và "nóng ẩm" vốn ko phải là món ăn ưa thích của dân miền Bắc-vốn quen khí hậu khô lạnh và giỏi chiến đầu trên ngựa (lý do chính dẫn đến việc Tào thảm bại trong trận Xích Bích-sau này ko biết vì sợ,hay vì ko thể đánh,mà Ngô-Nguỵ hầu như ko còn trận đánh lớn nào)-Địa Lợi

3 là dân miền Nam khi ấy tư tưởng "thần phục nhà Hán" vốn rất nhạt (dân chủ yếu là người dân tộc,địa phương,phong tục,tập quán khác,xa trung tâm quyền lực nhà Hán.....).nên khi quân Tôn Sách đến,khởi nghiệp,ít lâm vào cảnh chiến tranh.lòng dân rất yên ổn,1 lòng với nhà Ngô.quân Ngô ko bị mang tiếng là phản nghịch như Tào,cũng chả cần danh nghĩa "phục hưng nhà Hán" như Lưu.khi địch đến họ chiến đấu cho chính quyền lợi của mình,rất đồng tâm,đồng lòng.Nhân Hoà

vậy là với 3 yếu tố Thiên-Địa-Nhân,TS ngồi vững chãi ở miền Nam,yên tâm dưỡng quân,mà ko phải tốn sức vào những cuộc chiến tranh giành quyền lực rất sôi nổi ở Trung Nguyên.nên cũng chả trách,từ Nguỵ đến Thục,đều rất ngại phải đánh Ngô.với 1 người trẻ tuổi như TS,mà lại có tầm nhìn chiến lược đến vậy,thì thật đáng khâm phục.vậy nên t đã từng nghe nói,nếu TS hưởng dương thọ thêm 10 năm.thì có lẽ lịch sử đã khác.tuy ông mất sớm,nhưng đã để lại cho ông em Tôn Quyền,1 nền tảng quá ư vững chắc.tạo tiền đề cho việc lập nhà Ngô sau này.thường nghe binh pháp Tôn Tử nói


Tôn Tử binh pháp có nói Danh Tuớng hành binh .Thượng sách đánh bằng mưu kế ,Trung sách đánh bằng ngoại giao .Há sách mới dùng công hãm thành trì ,bởi thế trăm trận trăm thắng chưa phải là hay ,không đánh mà thắng mới là đệ nhẩt

nhà Ngô đc lập ra,vốn tốn ít xương máu hơn 2 nhà Nguỵ-Thục rất nhiều.mà nguyên nhân sâu xa đều từ tầm nhìn chiến lược của tiền chủ Tôn Sách.vậy xem ra,ông cũng được coi là anh hùng chứ nhỉ?

bởi vậy,với Tôn Sách,tôi luôn giành cho ông 1 sự kính trọng.thật tiếc vì cái chết...... lãng nhách,đã làm giảm giá trị của TS đi rất nhiều

Hello1
20-08-2010, 01:30 PM
Trong con mắt của Tào Tháo thì Tôn Sách lại không xứng làm anh hùng . Dù lúc đó Tôn Sách đã làm chủ 1 cõi Giang Đông rồi còn Lưu Bị còn nằm trong tầm tay của Tào Tháo , thế mà Tháo lại cho rằng Bị mới xứng đáng làm anh hùng . Quả thật Tháo có con mắt hơn hẳn người đời .

Như mình đã cùng phân tích ở Tôn Sách có ít nhất 2 điểm tiến bộ :
1. Là biết đổi ngọc tỷ ( vốn không có tác dụng mấy ) lấy quân , mà tránh được cái nạn binh đao trước mắt .
2. Tôn Sách không mê tín , ko tin vào quỷ thần , ko tin Vu Cát . Việc Tôn Sách chết chẳng qua là 1 tai nạn .
Nhưng nếu đem ra so sánh thì có lẽ Tôn Sách ko bằng Tào Tháo và Lưu Bị thật . Cho nên Tháo mới ko xếp TS vào hạng anh hùng trong thiên hạ .
Thời Tôn Kiên , thiên hạ đại loạn , có người theo Viên Thuật , có người theo Viên Thiệu , có người theo Tào Tháo , nhưng Tôn Kiên đã nhân cơ hội thuận lợi tự cầm quân ra ngoài có ý đồ riêng , chứng tỏ mang chí lớn trong bụng ,sau này Tôn Kiên chết đi , Tôn Sách được thừa hưởng từ bố cái chí lớn ấy và các tướng sĩ dưới quyền bố , đây là lý do mà Tháo bảo TS chỉ dựa hơi cha , không thể coi là anh hùng .
Tôn Kiên và Tôn Sách lập ra nhà Ngô khi mà thiên hạ còn đang loạn , vẫn còn Viên Thuật , Viên Thiệu , Lữ Bố , Lưu Biểu , lúc đó Tào Tháo chưa hẳn đã là lực lượng mạnh nhất để có thể rảnh tay đối phó với TS ( thực ra lúc đó Viên Thiệu mới là đối thủ Tào Tháo cần phải thanh trừng sớm nhất ) , điểm này Tôn Sách có phần thuận lợi hơn Lưu Bị .
Tôn Sách làm chủ 1 cõi Giang Đông , có sông Trường Giang ngăn cách với các vùng khác nên tương đối thuận lợi cho việc phòng thủ , đây chính là điểm lợi nhất của Ngô nên sau này Km cũng phân tích là Tào Tháo có được thiên thời còn Tôn Quyền có được địa lợi ...

Còn lý do bạn bảo KM sau này hòa với Ngô mà đánh Ngụy thì tôi nghĩ đó là do cái thế phải vậy . Ngụy vốn là mạnh nhất , giờ Ngô với Thục mà đánh nhau chắc phải có 1 chết 1 bị thương , vậy thì khác gì đem thịt dâng cho hổ đói . Nên cái thế Ngô hòa Thục là tất nhiên , chẳng qua là Lưu Bị vì thù riêng mà cố cất quân đánh Ngô , thực ra lúc ban đầu LB cầm quân , Thục đã dành chiến thắng liên tục đến nỗi Tôn Quyền sợ quá phải cắt đất cầu hòa nhưng sau sai lầm ở Di Lăng bị Lục Tốn thừa cơ đánh lại , đến nỗi thua quân thất trận , bệnh nặng mà chết , thật đáng tiếc .

Sau này khi KM sai Đặng Chi sang Đông Ngô giảng hòa , có mấy lần viết thư nhờ Ngô đánh Ngụy nhưng Lục Tốn cũng chỉ giữ vững ko ra đánh .

Chính vì nhà Ngô lập ra có phần dễ dàng , tốn ít sương máu hơn nhà Thục mà giá trị của TS so với LB kém đi nhiều . Thế mà khi LB vẫn chưa có mảnh đất cắm dùi , như con cá nằm trên thớt của Tào Tháo mà Tháo đã nhìn ra cái chí lớn bình thiên hạ của LB , thật sự Tháo là người giỏi vậy .

thanghong
20-08-2010, 03:11 PM
Ngồi buồn lại ngứa ngáy chân tay,
Có phải 6789 ở Hải Phòng cứ trêu ta là : (Mạng Hà nội sẽ trị tội ta vì ra quân thua trận đầu ko ?) Nếu thế thì ta nhớ 6789 là ai rồi ,Hôm nào về HN đọ bia chứ! Rất vui được gặp lại.

Lạc đề mất rồi,lại nói về luận anh hùng mỗi góc nhìn luận 1 kiểu kiểu nào cũng thuyết phục :
Sư nói Sư phải, Vãi bảo Vãi hay.
Ếch ngồi đáy giếng luận anh hùng :"Trời bằng đồng xu"
Nước dâng lên cao 1 chút :" Trời bằng cái vung"
Nước lên tí nữa :" Trời bằng cái mâm".....
Trư Bát Giới khi trả lời Tam Tạng lúc đi trinh sát về:
-Con thấy gì nào , hang đó là hang gì?
+Dạ... đó là Hang ....Đá
-Thế đó là động gì?
+Dạ... đó là Động .... đá
-Núi đó là núi gì?
+Thưa ... núi ...ĐÁ ... ạ !!!

Hello1
20-08-2010, 03:25 PM
He he , em có " óanh " TS đâu bác . Bản thân em cũng thấy TS rất hay nhưng so với Tào Tháo và Lưu Bị thì không bằng được thôi . Em đặc biệt thích cái quan điểm tiến bộ của ông ấy về chuyện mê tín dị đoan ( không tin Vu Cát , không tin quỷ thần ) , hơn nữa Tôn Sách không xứng đáng làm anh hùng là trong mắt Tào Tháo thôi chứ trong mắt em thì Tam quốc có nhiều anh hùng lắm , thậm chí những người dưới trướng như Quan Vũ , Triệu Tử Long , Trương Phi , rồi Mã Siêu , Lục Tốn ... cũng là anh hùng rồi .
Bác nói gì Lỗ Túc đấy , em cũng thích Lỗ Túc lắm nha he he .
Nhân vật Lỗ Túc tuy toát lên 1 cái gì đó hơi thật thà (mặc dù làm chính trị mà thật thà quá ko tốt ) nhưng lạ 1 cái là sao 1 người thật thà có vẻ hơi ngu ngờ như Lỗ Túc lại được Tôn Sách , Tôn Quyền tin tưởng đến thế , thậm chí Chu Du chết rồi cũng bảo Tôn Quyền giao phó lại mọi việc cho Lỗ Túc .Rồi đến chương Quan Vũ 1 đao phó hội , đội Lã Mông cũng ko dám giết Quan Vũ vì Quan Vũ cứ ôm lấy Tử Kính , sợ ném chuột vỡ bình quý . Em nghĩ hẳn phải có lý do của nó , nên em cho rằng đây cũng là nhân vật có nhiều điều thú vị , có phải truyện dành hơi ít " đất " cho ông chăng ?

Lỗ Túc là người có uy tín , cái này chắc chắn rồi , ông được Tôn Quyền giao phó mấy lần nhiệm vụ đi đòi Kinh Châu , tuy ko được việc nhưng cũng có cái lợi của việc này . Em xin mạnh dạn suy luận như sau : lần đầu KM bảo đây là đất Lưu Bị giữ cho cháu là Lưu Kỳ , bao giờ Lưu Kỳ chết hẵng hay , Lỗ Túc về bảo với Tôn Quyền là trông thấy Lưu Kỳ mặt xanh , gầy gò ốm yếu chắc chẳng sống được bao lâu nữa , thôi hãy tạm chờ . Lần 2 KM lại xin khất lại đến bao giờ lấy được đất Xuyên thì giả Kinh Châu , đến lần thứ 3 thì KM lại đẩy cái lỗi ko chịu giả Kinh Châu sang cho Quan Công .

Tức là trong khoảng thời gian dài ấy Ngô và Thục ko có chiến tranh ( gọi là tạm hòa đi ) , đây tuy là thiệt thòi cho Ngô về đất nhưng cũng có cái lợi cho Ngô là ko vướng phải nạn binh đao với Thục , giả sử như Ngô và Thục đánh nhau dành Kinh Châu thì làm sao bên Lưu Bị rảnh tay mà lấy 2 Xuyên như thế được , mà Lưu Bị mạnh lên cũng là cái lợi cho Ngô chứ ko phải là hại cho Ngô đâu ,nếu Lưu Bị yếu thì dễ bị Ngụy hiếp , Ngụy bình xong Lưu rồi thì Ngô thành ra lại nguy . Nên nhân vật Tử Kính này tuy đi sứ 3 lần ko đòi được đất cho Ngô nhưng cũng giúp cho Tôn Quyền và Lưu Bị tạm hòa bình ? Đòi được Kinh Châu thì tốt , ko đòi được cũng đành thôi , quan trọng là ko muốn 2 bên phải đánh nhau , tạm hòa , có lẽ đây cũng là ý muốn của ông chăng ? Phải nói thêm 1 chút là Lỗ Túc cũng quý mến Km và Lưu Bị nữa . Mọi việc chỉ vượt quá tầm kiểm soát của ông khi Quan Công coi con Tôn quyền là giống chó mà thôi , đến đây thì Lỗ Túc cũng ko can được nữa rồi .

Cho nên em cũng rất thích nhân vật này , có lẽ ông cũng ko đến nỗi quá thật thà như người ta dễ lầm tưởng chăng he he ? .

nhachoaloiviet
20-08-2010, 03:39 PM
Bạn 123456 viết về Tôn Sách làm tôi đọc xong cũng cảm tình hơn với anh ta.Bài viết phân tích kín kẽ,đầy đủ và rất dễ lấy được sự đồng tình. Nếu xét về tổng thể thì trong top 10 của 3 cuốc,Tôn Sách không thể nắm ngoài. Chỉ có vài chi tiết về thói cương cường, nóng nảy khi tuổi trẻ : ít tuổi mà đã không coi quỷ thần ra gì ,khiến tôi mất cảm tình. Con người ta dù có tài giỏi đến đâu cũng không nên coi nhẹ các yếu tố tâm linh. Hãy xét lại khi Vu Cát đi ngang qua,nhân dân đều tôn kính ngưỡng mộ thì ông lại nổi điên đem trói Vu Cát lại như heo mà mắng nhiếc, bỏ ngục. Vu Cát rất được lòng nhân dân,được trăm họ tôn thờ coi như thánh sống độ nhân cứu thế. Tôn Sách nếu thông minh hơn ,mềm dẻo hơn trong chính sách,hãy tôn trọng lòng người mà đừng coi quỷ thần không ra gì ( chi tiết này Tôn Sách lộ ra mình còn non trong nhân sinh quan,cậy tài cậy sức không coi ma quỷ ra gì, ỷ mình xung trận trảm tướng,giết người như chém chuối không ma quỷ nào dám động đến).Đòi giết Vu Cát là việc làm quá đáng,áp đặt,nặng nề. Kết cục là mất đi dự nhân ái trong mắt nhân dân,nhỏ nhen trong cái nhìn,khinh bạc thái quá. Ngay cả khi còn cứu được vẫn bảo thủ tin vào sức mạnh ,không hối cải.Ông chết đi làm ảnh hưởng đến tình hình chiến sự. Cứ mỗi lần đọc đến đoạn Tôn Sách tôi lại vừa giận vừa thương vị tướng trẻ này.
Nếu Tôn Sách và Lục Tốn có phép lưỡng long nhất thể ghép lại thành 1,tôi cho rằng đó sẽ là nhân vật cực lợi hại trong Tam Quốc. Bạn nào yêu mến Lục Tốn xin hãy ca ngợi ông đi. CHúng ta hãy bàn về những anh hùng loại 2: không phải là
chúa mà là bầy tôi

123456
20-08-2010, 08:26 PM
Trong con mắt của Tào Tháo thì Tôn Sách lại không xứng làm anh hùng . Dù lúc đó Tôn Sách đã làm chủ 1 cõi Giang Đông rồi còn Lưu Bị còn nằm trong tầm tay của Tào Tháo , thế mà Tháo lại cho rằng Bị mới xứng đáng làm anh hùng . Quả thật Tháo có con mắt hơn hẳn người đời .

Như mình đã cùng phân tích ở Tôn Sách có ít nhất 2 điểm tiến bộ :
1. Là biết đổi ngọc tỷ ( vốn không có tác dụng mấy ) lấy quân , mà tránh được cái nạn binh đao trước mắt .
2. Tôn Sách không mê tín , ko tin vào quỷ thần , ko tin Vu Cát . Việc Tôn Sách chết chẳng qua là 1 tai nạn .
Nhưng nếu đem ra so sánh thì có lẽ Tôn Sách ko bằng Tào Tháo và Lưu Bị thật . Cho nên Tháo mới ko xếp TS vào hạng anh hùng trong thiên hạ .
Thời Tôn Kiên , thiên hạ đại loạn , có người theo Viên Thuật , có người theo Viên Thiệu , có người theo Tào Tháo , nhưng Tôn Kiên đã nhân cơ hội thuận lợi tự cầm quân ra ngoài có ý đồ riêng , chứng tỏ mang chí lớn trong bụng ,sau này Tôn Kiên chết đi , Tôn Sách được thừa hưởng từ bố cái chí lớn ấy và các tướng sĩ dưới quyền bố , đây là lý do mà Tháo bảo TS chỉ dựa hơi cha , không thể coi là anh hùng .
Tôn Kiên và Tôn Sách lập ra nhà Ngô khi mà thiên hạ còn đang loạn , vẫn còn Viên Thuật , Viên Thiệu , Lữ Bố , Lưu Biểu , lúc đó Tào Tháo chưa hẳn đã là lực lượng mạnh nhất để có thể rảnh tay đối phó với TS ( thực ra lúc đó Viên Thiệu mới là đối thủ Tào Tháo cần phải thanh trừng sớm nhất ) , điểm này Tôn Sách có phần thuận lợi hơn Lưu Bị .
Tôn Sách làm chủ 1 cõi Giang Đông , có sông Trường Giang ngăn cách với các vùng khác nên tương đối thuận lợi cho việc phòng thủ , đây chính là điểm lợi nhất của Ngô nên sau này Km cũng phân tích là Tào Tháo có được thiên thời còn Tôn Quyền có được địa lợi ...

Còn lý do bạn bảo KM sau này hòa với Ngô mà đánh Ngụy thì tôi nghĩ đó là do cái thế phải vậy . Ngụy vốn là mạnh nhất , giờ Ngô với Thục mà đánh nhau chắc phải có 1 chết 1 bị thương , vậy thì khác gì đem thịt dâng cho hổ đói . Nên cái thế Ngô hòa Thục là tất nhiên , chẳng qua là Lưu Bị vì thù riêng mà cố cất quân đánh Ngô , thực ra lúc ban đầu LB cầm quân , Thục đã dành chiến thắng liên tục đến nỗi Tôn Quyền sợ quá phải cắt đất cầu hòa nhưng sau sai lầm ở Di Lăng bị Lục Tốn thừa cơ đánh lại , đến nỗi thua quân thất trận , bệnh nặng mà chết , thật đáng tiếc .

Sau này khi KM sai Đặng Chi sang Đông Ngô giảng hòa , có mấy lần viết thư nhờ Ngô đánh Ngụy nhưng Lục Tốn cũng chỉ giữ vững ko ra đánh .

Chính vì nhà Ngô lập ra có phần dễ dàng , tốn ít sương máu hơn nhà Thục mà giá trị của TS so với LB kém đi nhiều . Thế mà khi LB vẫn chưa có mảnh đất cắm dùi , như con cá nằm trên thớt của Tào Tháo mà Tháo đã nhìn ra cái chí lớn bình thiên hạ của LB , thật sự Tháo là người giỏi vậy .

về cơ bản là t với bác đồng quan điểm về nhân vật này.tuy nhiên t chỉ xin nói vài điều

1-nếu so với Lưu-Tào thì đúng là TS kém 1 bậc.tuy nhiên t cho rằng cái kém của TS là do thiếu kinh nghiệm,bị cái kiêu ngạo,ngang tàng của tuổi trẻ hại.nếu TS đc sống thêm độ chục năm,thì có lẽ đã khác.

2-việc ông ko tin vào mê tín,thì chỉ tiến bộ nếu xét trên quan điểm hiện đại.còn nếu vào thời điểm ấy,việc làm của ông là 1 sai lầm nghiêm trọng.thông thường các bậc đế vương thời phong kiến,luôn cố gắng phủ lên mình 1 bức màn huyền bí,siêu nhiên.nó đóng vai trò quan trọng trong việc cai trị.4 chữ "chân mệnh thiên tử" đã đủ nói lên điều này

3-t ko đồng ý rằng TS đi lên nhờ dựa hơi cha.vì rõ ràng ông khởi điểm khó khăn hơn cha ông rất nhiều (gần như là từ đống tro tàn) nhưng lại đạt được thành tựu vượt qua cha mình.có thể chính sách "Nam tiến" của TS là được truyền lại từ cha mình.nhưng để vận dụng được trong tình thế khó khăn,kiềm đc tính ganh đua của tuổi trẻ và đạt được thành công lớn.thì TS thực sự đã vượt xa cha của mình

4: t thì quan niệm TS lập quốc ko tốn xương máu là đại thành,còn bác quan niệm Lưu Bị đi lên từ khó khăn...ấy là do quan điểm,nên ko bình luận thêm nữa

5-cảm ơn bác đã cho t 1 lời giản thích hay,vì sao KM chủ trương "hoà Ngô-đánh Nguỵ".tuy nhiên ấy chỉ là mạch tư duy,từ khi t bắt đầu hứng thú về nhân vật TS,chứ ý t ko phải là Ngô mạnh đến nỗi ko thể đánh.

6789
22-08-2010, 12:45 PM
Ngồi buồn lại ngứa ngáy chân tay,
Có phải 6789 ở Hải Phòng cứ trêu ta là : (Mạng Hà nội sẽ trị tội ta vì ra quân thua trận đầu ko ?) Nếu thế thì ta nhớ 6789 là ai rồi ,Hôm nào về HN đọ bia chứ! Rất vui được gặp lại.


thưa bác chính là em đấy ạ!! vâng có dịp em sẽ "hầu rượu" bác (chắc là bác "đi" với em thôi) hihi.

nhachoaloiviet
22-08-2010, 06:27 PM
Hai bạn 123456 và 6789 có họ hàng gì với nhau không vậy hihi.Mà bác nào ở Hải Phòng vậy,rượu chè gì vậy??

6789
22-08-2010, 08:05 PM
Hai bạn 123456 và 6789 có họ hàng gì với nhau không vậy hihi.Mà bác nào ở Hải Phòng vậy,rượu chè gì vậy??

dĩ nhiên là có chút "họ hàng" rồi nhìn nick thì biết..chắc nhachoa ít ra sới cờ hp hử?? rượu chè là đúng ý "nhà thơ" chứ gì? thích rượu thì "chiến" luôn.>:/.kakakaka...tớ ở hp đây!!

nhachoaloiviet
22-08-2010, 08:56 PM
Em có ra mấy sới cờ đâu,nói thật là cờ kém,nên không dám mon men ra.Bác tên gì,nhà ở đâu thế bác hay đánh cờ ở hồ cá ngựa hả

6789
22-08-2010, 09:17 PM
Em có ra mấy sới cờ đâu,nói thật là cờ kém,nên không dám mon men ra.Bác tên gì,nhà ở đâu thế bác hay đánh cờ ở hồ cá ngựa hả

mình ở Lạch Tray..hay ra hồ cá ngựa chơi cờ..ra đó k nhất thiết phải cao cờ đâu bạn ạ..hihi!

hai_au106
22-08-2010, 09:48 PM
thấy tình hình 2pic có vẻ căng thẳng,1 chủ đề hay lại đang có xu hướng bị nguội,nên xin phép thay đổi không khí để hâm nóng lại 2pic của bác nhachoa

3quốc là 1 bộ tiểu thuyết lớn của TQ,trong đó có nhiều tuyến nhân vật nhưng người ta thường chủ yếu chú ý vào tuyến nhân vật chính của Nguỵ-Thục,như Tào Tháo,Lưu Bị,Khổng Minh,Quan Vũ,Trương Phi,Triệu Tử Long.....nên đôi lúc mọi người đã quên mất còn 1 thế lực khác ấy là Ngô.vậy tại sao Ngô từ khi xuất hiện,tới khi thành thế chân vạc,lại luôn có vai trò mờ nhạt?? theo tôi,ấy là do 1 chính sách quá ư sáng suốt của "tiểu bá vương Tôn Sách".người tạo tiền đề cho nhà Ngô phát triển

Tôn Sách vốn được miêu tả là người hay cười,tư tưởng khoáng đạt,đối xử với binh sĩ thân tình.nên kẻ dưới luôn sẵn sàng chết vì ông.thêm vào đó cái danh hiệu "tiểu bá vương" để so sánh với "tây sở bá vương Hạng Vũ" chắc chắn ko phải tự nhiên mà có.vậy 1 con người có tài thao lược,có sức mạnh hơn người,giỏi chiếm lòng quân ấy.vì sao lại luôn bị coi là tuyến nhân vật phụ trong 3quốc??

từ lần đầu đọc 3quốc,t luôn có 1 suy nghĩ,tại sao quân Ngô có vai trò mờ nhạt,tướng sĩ ko có j nổi bật.vậy mà hết Tào tới Lưu tiến quân đánh đều dẫn đến thảm bại? tại sao Khổng Minh luôn khuyên Lưu Bị luôn phải theo đuổi chính sách "hoà Ngô,đánh Nguỵ"(Nguỵ luôn mạnh hơn Ngô)?? sau này vì QV kiêu ngạo,mất Kinh Châu vào tay Ngô,Lưu Bị trả thù em mà thua to,rồi bệnh mà chết(đã khiến quân Thục suy yếu rất nhiều).đến khi KM tiếp nối kế hoạch phục hưng nhà Hán lại quay trở lại chính sách "hoà Ngô,đánh Nguỵ" chứ ko sa vào công cuộc trả thù.vậy ra,quân Ngô mạnh quá.tại sao?

TS phải lên thay cha từ năm 16t.gia sản người cha để lại cho ông chỉ là 1 cái "Ngọc Tỷ",cái danh "con nhà tướng" và đám thuộc tướng trung thành,quân sĩ ko đáng kể.quả thật hẻo vô cùng,nếu là 1 kẻ bất tài thất trí,lại chỉ biết ôm cái mộng "bá vương" trong tưởng tượng.thì ngọc tỷ trong tay chỉ như 1 cục gạch ko hơn.nhưng TS lại rất khôn ngoan,ông đem ngọc tỷ bán cho Viên Thuật,để đổi lại 3000 quân làm vốn.đến đây người ta mới thấy TS là 1 người làm đc việc lớn,hơn hẳn cha mình 1 bậc.khi Tôn Kiên nhặt đựơc ngọc tỷ,tự cho là điềm lành với nhà Tôn.nhưng ông lại ko tự lượng đc sức mình,khi ấy quân chưa đủ mạnh.ôm cái mộng bá vương thật là quá tầm với.nên mới bỏ mạng nơi trận mạc.quả thực,khi ấy ngọc tỷ chả khác j 1 cục gạch.nhưng khi vào tay TS,ông ko ôm "cục gạch" ấy 1 cách mù quáng.mà đẩy nó sang cho Viên Thuật để đổi lấy vốn cho mình.quả là 1 quyết định sáng suốt.bởi 3 lẽ

1 là ông có được 3000 làm vốn,từ đây xây dựng lại lực lượng

2 là ông đẩy được mũi giáo của các cánh quân sang cho Viên Thuật-1 kẻ hám danh ngu độn-bởi lẽ,đây là thời kỳ nhạy cảm,ông nào cũng muốn làm vua,nhưng đều chưa có cớ.nên "ngọc tỷ" như 1 tờ quyết định lên chức,thật sự có giá vô cùng.nhưng ẩn sau nó là 1 cái bẫy chết người.Viêt Thuật ngu dốt nên ôm đc ngọc tỷ mà mừng húm.vội tự xưng đế,vậy là trở thành "cột thu lôi",lĩnh trọn đòn thù của các sứ quân đương thời.có lẽ từ tấm gương này,nên sau đó chuyện về "ngọc tỷ" cũng tiệt luôn,ko ông nào dám cầm,ấy là vì cái vận chưa tới.về điểm này,TS lại cho thấy 1 tầm nhìn xa hơn người, rất biết lựa thời thế,lại ko hề hám cái danh hão

3 là ông đã mượn tay,triệt được Viên Thuật-1 kẻ vốn đang đỳ TS-.từ khi ôm cái ngọc tỷ,Viên Thuật ngày ngày mướt mồ hôi mà chống đỡ các cánh quân.đâu còn rảnh tay mà khống chế TS.vậy là ông được rảnh tay mà vẫy vùng,mặc sức mà gây dựng thế lực

nhưng việc làm tiếp theo của TS mới thật khiến người đời sau thật nể phục.có đươc cơ hội,gây dựng đc lực lượng đáng kể.nhưng TS lại rất sáng suốt,có tầm nhìn chiến lược.tự nhận thấy lực lượng của mình nếu cứ lao đầu vào những cuộc thanh trừng,để giành giật mảnh đất Trung Nguyên màu mỡ.thì ko sớm thì muộn ông cũng bị bại vong.vì ko chỉ có Viên Thuật,mà lúc ấy ở Trung Nguyên còn có Viên Thiệu,Tào Tháo,Lã Bố....ông bèn đem quân mở chiến dịch "Nam tiến".theo tôi,ấy là tiền đề lớn với nhà Ngô.bởi 3 lẽ

1 là,mảnh đất Trung Nguyên màu mỡ,tập trung hết những thế lực mạnh nhất.vì mải đấu đá,nên ko có ai rảnh tay mà để mắt tới khu vực phía Nam (sau này Tháo thống nhất đc vùng Trung Nguyên,mới bắt đầu tiến về khu vực phía Nam)-Thiên Thời

2 là, 1 dải miền Nam rộng lớn (gần Việt Nam),nhiều sông ngòi,khí hậu khác hẳn Trung Nguyên.nên khi quân Trung Nguyên tiến đánh mới dính vào 2 món đặc sản,ấy là "thuỷ chiến" và "nóng ẩm" vốn ko phải là món ăn ưa thích của dân miền Bắc-vốn quen khí hậu khô lạnh và giỏi chiến đầu trên ngựa (lý do chính dẫn đến việc Tào thảm bại trong trận Xích Bích-sau này ko biết vì sợ,hay vì ko thể đánh,mà Ngô-Nguỵ hầu như ko còn trận đánh lớn nào)-Địa Lợi

3 là dân miền Nam khi ấy tư tưởng "thần phục nhà Hán" vốn rất nhạt (dân chủ yếu là người dân tộc,địa phương,phong tục,tập quán khác,xa trung tâm quyền lực nhà Hán.....).nên khi quân Tôn Sách đến,khởi nghiệp,ít lâm vào cảnh chiến tranh.lòng dân rất yên ổn,1 lòng với nhà Ngô.quân Ngô ko bị mang tiếng là phản nghịch như Tào,cũng chả cần danh nghĩa "phục hưng nhà Hán" như Lưu.khi địch đến họ chiến đấu cho chính quyền lợi của mình,rất đồng tâm,đồng lòng.Nhân Hoà

vậy là với 3 yếu tố Thiên-Địa-Nhân,TS ngồi vững chãi ở miền Nam,yên tâm dưỡng quân,mà ko phải tốn sức vào những cuộc chiến tranh giành quyền lực rất sôi nổi ở Trung Nguyên.nên cũng chả trách,từ Nguỵ đến Thục,đều rất ngại phải đánh Ngô.với 1 người trẻ tuổi như TS,mà lại có tầm nhìn chiến lược đến vậy,thì thật đáng khâm phục.vậy nên t đã từng nghe nói,nếu TS hưởng dương thọ thêm 10 năm.thì có lẽ lịch sử đã khác.tuy ông mất sớm,nhưng đã để lại cho ông em Tôn Quyền,1 nền tảng quá ư vững chắc.tạo tiền đề cho việc lập nhà Ngô sau này.thường nghe binh pháp Tôn Tử nóinhà Ngô đc lập ra,vốn tốn ít sương máu hơn 2 nhà Nguỵ-Thục rất nhiều.mà nguyên nhân sâu xa đều từ tầm nhìn chiến lược của tiền chủ Tôn Sách.vậy xem ra,ông cũng được coi là anh hùng chứ nhỉ?

bởi vậy,với Tôn Sách,tôi luôn giành cho ông 1 sự kính trọng.thật tiếc vì cái chết...... lãng nhách,đã làm giảm giá trị của TS đi rất nhiều

Bổ sung cho bác 1 chút về quá trình xây dựng lực lượng của Tôn Sách
Năm 195, Viên Thuật tự xưng làm hoàng đế, hiệu là Trọng Thị. Sau khi bị Lã Bố đánh bại, Viên Thuật có gửi thư cho Tôn Sách để mượn quân. Trong thư gửi trả lời Viên Thuật, Tôn Sách đã cự tuyệt và cắt đứt mọi ràng buộc với ông này. Trong cố gắng nhằm tranh thủ sự ủng hộ của Tôn Sách, một lãnh chúa mới nổi là Tào Tháo sau đó đã đề cử ông vào chức vụ Thảo nghịch tướng quân (討逆將軍) và tước phong là Ngô hầu (吳侯)[2]. Năm 199, Viên Thuật ốm chết cùng với triều đại ngắn ngủi của mình. Em họ ông ta là Viên Dận (袁胤) lo sợ Tào Tháo và rời bỏ Thọ Xuân. Đem theo quan tài Viên Thuật và đội quân của ông này, Viên Dận đến Hoán Thành (皖城, ngày nay là huyện Tiềm Sơn, An Huy) để theo Lưu Huân (劉勳). Do Lưu Huân không có đủ lương thực trong địa hạt của mình để nuôi thêm quân, nên ông ta đã dẫn quân về phía nam tới cướp bóc Hả Hôn (海昏, phía đông của huyện Vĩnh Tu, Cửu Giang, Giang Tây ngày nay).

Tôn Sách đang trên đường đem quân tấn công Hoàng Tổ tại Hạ Khẩu (夏口, ngày nay là Hán Khẩu, Vũ Hán, Hồ Bắc) thì nhận được tin. Ông quay lại và chiếm được Hoán Thành khi đó đã không được bảo vệ tốt, tiếp quản toàn bộ số quân cũ của Viên Thuật khoảng 30.000 người. Nghe tin căn cứ của mình đã mất, Lưu Huân chạy về phía tây và tìm kiếm sự hỗ trợ của Hoàng Tổ, ông này đã gửi 5.000 thủy quân thiện chiến tới giúp. Tôn Sách đánh bại Lưu Huân và ông ta phải chạy về phía bắc để theo Tào Tháo. Tôn Sách thu được trên 2.000 quân cùng 1.000 tàu thuyền của Lưu Huân và tiến quân đánh Hoàng Tổ. Mặc dù đã được tăng cường thêm quân từ phía Lưu Biểu, nhưng Hoàng Tổ đã thất bại cay đắng.

Tôn Sách vào năm 199 đã chiếm được toàn bộ miền nam Trung Quốc. Do bị đe dọa ở phía bắc là Viên Thiệu nên chưa thể chia sẻ sự quan tâm của mình, vì thế Tào Tháo cố gắng tăng cường liên minh với Tôn Sách bằng cách gả cháu gái của mình cho em Tôn Sách là Tôn Khuông (孫匡). Đến lượt mình, Tôn Sách cũng đồng ý gả con gái của Tôn Bôn (Phần) cho con trai của Tào Tháo là Tào Chương.

Thái thú cũ của Ngô Quận (吳郡, phía nam của Tô Châu ngày nay, Giang Tô) là Hứa Cống (許貢) đã từ lâu chống lại Tôn Sách. Hứa Cống gửi mật thư về cho Hán Hiến Đế, khuyên vua nên triệu hồi Tôn Sách về kinh do ông cảm nhận rằng Tôn Sách là một anh hùng có thể sánh với Hạng Vũ và là quá nguy hiểm để cho phép Tôn Sách chiếm giữ lãnh thổ. Tuy nhiên, bức mật thư đã bị các quan lại ưa Tôn Sách chặn lại, Tôn Sách mời Hứa Cống tới và giết chết. Những người trung thành với Hứa Cống sau đó chờ đợi cơ hội trả thù.

Năm 200, Tào Tháo đánh trận quyết định với Viên Thiệu tại Quan Độ, dọc theo bờ sông Hoàng Hà, để kinh đô và căn cứ của ông ta tại Hứa Xương vào tình thế ít được bảo vệ. Người ta cho rằng Tôn Sách đã vạch ra kế hoạch tấn công Hứa Xương dưới ngọn cờ giải cứu Hán Hiến Đế, khi đó đang bị Tào Tháo kiểm soát gắt gao. Công việc chuẩn bị cho cuộc tấn công đang diễn ra thì Tôn Sách bị rơi vào nơi phục kích của 3 bộ hạ cũ của Hứa Cống trong một cuộc đi săn đơn độc. Một trong số ba người này đã kịp bắn một mũi tên trúng má Tôn Sách trước khi người của Tôn Sách kịp đến và giết chết những kẻ ám sát. Về cái chết của Tôn Sách có nhiều giả thiết khác nhau (xem dưới đây). Một kịch bản được chấp nhận nhiều nhất là ông ta chết ngay trong đêm đó.

Một kịch bản khác cho rằng Tôn Sách còn sống thêm được một thời gian nữa. Các thầy thuốc nói với Tôn Sách là ông cần phải nghỉ ngơi đúng 100 ngày để vết thương được bình phục, nhưng một hôm Tôn Sách nhìn vào trong gương và khi nhìn thấy vết sẹo đã điên tiết lên và đập vỡ bàn. Chuyển động mạnh đã làm vết thương vỡ ra và ông chết trong đêm đó. Mặc dù khi đó có một con trai chưa sinh ra, nhưng Tôn Sách đã truyền lại di sản cho em trai là Tôn Quyền. Năm 222, khi Tôn Quyền tự xưng làm hoàng đế đầu tiên của Đông Ngô, ông đã phong Tôn Sách làm Trường Sa Hoàn Vương (長沙桓王).

Dòng dõi Tôn Sách được kế tiếp bằng con trai sinh ra sau khi cha mất là Tôn Thiệu (孫紹), cũng như ít nhất là hai (có thể là ba) con gái, một người lấy Chu Kỷ (朱紀), người kia lấy Cố Thiệu (顧卲) và sau đó là Lục Tốn (陆逊). Tôn Thiệu sinh được một con trai là Tôn Phụng (孫奉), sau này bị Tôn Hạo tử hình với tội danh được gán cho là phản bội do ông này rất nổi tiếng.

hai_au106
22-08-2010, 10:00 PM
Làm việc Nghĩa chớ nên đo hơn - thiệt
Luận Anh Hùng đừng xem kẻ được- thua.

Trong nhân gian xưa nay xuất hiện khái niệm Anh Hùng từ rất sớm.Xét theo từ Hán Việt mà mổ xẻ để nhận định rõ thế nào là Anh Hùng cũng còn khó đến vài phân,huống chi là tiếng Việt chúng ta.Có người coi kẻ khí phách cương cường ,thà chết không khuất phục là bậc Anh Hùng. Cũng nhiều người ca ngợi bậc thức thời ,dám chịu nhục,ngậm đắng nuốt cay,luồn trôn ,nếm phân kẻ thù làm Anh Hùng...Ôi cái cuộc đời này sao mà lắt léo.Danh hiệu Anh Hùng trong lịch sử gắn liền trước tên vô số kẻ sĩ phu trên toàn thế giới.
Tam Quốc diễn nghĩa là một bộ tiểu thuyết kinh điển mà người Việt nói riêng vô cùng yêu thích.Trong Tam Quốc,câu chuyện về một nhân vật cực tiêu biểu luận Anh Hùng đã đi vào giai thoại lịch sử :

Tào Tháo Luận Anh Hùng

Hôm ấy Quan, Trương đi ra ngoài thành săn bắn, chỉ có một mình Huyền Đức ở nhà, đang tưới vườn rau, bỗng thấy Hứa Chử, Trương Liêu dẫn một đội quân kỵ đến, nói:

– Thưà Tướng sai chúng tôi đến mời Sứ Quân đến ngay…

Trích đoạn Tam Quốc Chí, chương “Tào Tháo luận anh hùng trong thiên hạ“. Mời quí vị đọc lại đoạn truyện Tam Quốc này trước khi người viết ở Rừng Phong đi một đường bàn loạn:

Tao ThaoTháo chỉ tay lên những cành mai xanh tốt:

– Nhân ngắm vườn mai, thấy trên cành những quả tươi mơn mởn, bỗng đi một đường cảm khái nhớ lại năm qua đi đánh Trương Tú. Đang hành quân giữa trưa quân hết nước uống, tướng sĩ đều khát cháy cổ. Tôi bỗng nghĩ ra một kế: cầm roi ngựa trỏ bừa về đằng trước mà nói lớn: “Kià! Trước mặt có rừng mai đầy quả đấy!” Quân sĩ nghe nói đến trái mai đều thèm ứa nước miếng, thế là ai nấy đỡ khát. Nay thấy mai tươi phô trái ngọt, không thể không thưởng thức. Nhân lại mới cất được ít rượu ngon, mời Sứ Quân đến cùng uống cho vui.

Rượu được nửa chừng bỗng trên không mây kéo đen kịt, cơn mưa lớn ập đến. Người đứng hầu dưới thềm trỏ tay lên trời nói:

– Có rồng lấy nước.

Tháo cùng Huyền Đức ra đứng nhìn xem. Trở vào bàn tiệc, Tháo cao hứng hỏi:

– Sứ Quân có biết phép biến hoá của Rồng không?

Tháo hỏi để Tháo nói, không phải để nghe Lưu Bị nói. Đang có hứng lại thêm rượu bốc, Tháo ba hoa chích choè vung xích chó:

– Rồng biến hoá khi to, khi nhỏ, lúc bay cao, lúc ẩn kín. Khi vươn mình to lớn thì cuộn mây, phun mù. Khi thu mình nhỏ bé để tàng hình, ẩn tích. Lên cao thì bay lượn khắp vũ trụ, tạm ẩn thì chìm lặng dưới sóng nước. Nay đang tiết xuân, Rồng thừa thời mà biến hoá, cũng như con người khi đắc chí tung hoành. Rồng trong loài vật ví như người anh hùng trong đám người. Sứ Quân từng lịch duyệt hải hồ, phiêu du bốn phương chắc biết những ai là anh hùng đời nay. Xin nói cho biết.

Huyền Đức đưa đẩy:

– Bị này mắt thịt làm sao nhận biết anh hùng.

Tháo mỉm cười:

– Sứ Quân đừng quá khiêm như thế chứ.

– Bị vô tài, thiển học, từ lâu sống trong tăm tối, nay nhờ ơn Thưà Tướng, được lạm dự việc triều đình. Quả thật không biết những ai là anh hùng trong thiên hạ.

Tháo gặng hỏi. Huyền Đức đành phải kể:

– Kià như Viên Thuật ở Hoài Nam, binh nhiều, lương đủ, chiếm cứ một phương. Có thể gọi là anh hùng?

Tháo lắc đầu:

– Tên đó chỉ là bộ xương khô trong mả. Sớm tối sẽ bị ta bắt sống.

– Thế thì Viên Thiệu ở Hà Bắc, nhà bốn đời làm đến Tam công, quan lại tay chân cùng môn hạ đầy rẫy khắp nơi, hùng cứ Ký châu như hổ cứ nhất phương, văn quan, võ tướng rất nhiều. Có thể gọi là anh hùng?

Tháo cười:

– Viên Thiệu mặt bạo mà gan non, háo mưu mà vô đoán, gánh việc lớn thì tiếc thân, thấy lợi nhỏ lại quên mệnh, không phải là anh hùng.

– Có người kia nổi tiếng là một trong “Tám Tay Tài Tuấn”, uy trấn chín châu: Đó là Lưu Cảnh Thăng, có thể gọi là anh hùng?

– Lưu Biểu chỉ có hư danh, không có thực tài. Đâu phải là anh hùng.

– Có người này đang độ huyết khí hăng hái, trí dũng kiêm toàn, hiện làm lãnh tụ toàn cõi Giang Đông: Như Tôn Bá Phù đáng gọi là anh hùng?

Tháo vẫn chê:

– Tôn Sách nhờ uy của cha, chưa phải là anh hùng.

– Thế thì Lưu Quí Ngọc ở Ích châu có thể gọi là anh hùng chăng?

– Lưu Chương tuy là giòng Tôn thất nhưng chỉ là con chó giữ nhà. Người đó mà anh hùng nỗi gí!

– Những người như Trương Tú, Trương Lỗ, Hàn Toại thì Thưà Tướng nghĩ sao?

Tháo lại cười:

– Cái bọn tiểu nhân lúc nhúc ấy đến xỉa mà làm gì.

Huyền Đức kết thúc:

– Ngoài những người vừa kể Bị chẳng còn biết ai nữa.

Tháo dõng dạc:

– Người anh hùng phải là người nuôi chí lớn trong tim óc, có mưu cao, kế giỏi, có tài bao tàng cả vũ trụ trong lòng, có thể nuốt trời, mửa đất. Người như thế mới đáng mặt anh hùng.

Huyền Đức hỏi:

– Thưa Thưà Tướng.. Trên đời này có ai được như thế?

Tháo chỉ tay vào ngực Huyền Đức rồi chỉ tay vào ngực mình:

– Anh hùng trong thiên hạ chỉ có Sứ Quân với Tháo này thôi.

Huyền Đức giật mình, đôi đũa đang cầm trên tay rơi xuống đất. May thay đúng lúc ấy có tiếng sấm nổ. Huyền Đức cúi xuống lượm đũa, nói:

– Oai trời to thật. Vừa nghe một tiếng đã đến nỗi này.

Tháo cười:

– Trượng phu cũng sợ sấm à?

Huyền Đức nghiêm trang trả lời:

– Đến thánh nhân ngày xưa khi nghe sấm rền, gió thét cũng còn biến sắc mặt nữa là tôi..."Cá nhân tôi cũng yêu thích nhân vật Tào Tháo ,và cho rằng ông là bậc Anh Hùng trong thiên hạ.CHúng ta hãy cùng nhau chia sẻ những suy nghĩ của mình về những bậc đáng được gọi là Anh Hùng theo ý kiến riêng của mình.Trong Tam Quốc,theo bạn ai xứng đáng là Anh Hùng?Vì sao?

Nói chung đây là 1 vấn đề nan giải,theo truyện Tam Quốc thì những ai theo phe Thục đều là anh hùng.người chuộng nghĩa thích tích truyện kết nghĩa vườn Đào với Tam anh Lưu,Quan ,Trương. Có người thích Tào Tháo,người thích Gia Cát Luợng,kẻ thích Chu Du,người thích Triệu Tử Long...
Đại đa số các nhân vật xuất hiện nhiều trong Tam Quốc đề để lại những ấn tượng lớn,tuy nhiên có 1 số những nhân vật tuy ít xuất hiện nhưng lại để lại những ấn tượng sâu sắc,đặc biệt là nhân vật Tả Từ,1 đạo sĩ,ông ta dám quẳng chén đùa cợt với Tào Tháo (xem tập 5 bộ Tam Quốc 8 tập),đây là 1 nhân vật rất ấn tượng

hai_au106
22-08-2010, 10:25 PM
Đây,trích cho các vị đọc về nhân vật Tả Từ này,ông ta xuất hiện rất ít nhưng mình rất ấn tượng với ông ta.

Mùa đông tháng mười năm ấy, cung Nguỵ vương làm xong. Tháo sai người đi khắp nơi, tìm kiếm những hoa cỏ quý lạ để trồng vào vườn hoa đằng sau. Sứ giả đến Đông Ngô ra mắt Tôn Quyền, truyền lệnh chỉ của Nguỵ vương và ra Ôn Châu lấy cam. Bấy giờ Tôn Quyền đang có ý tôn trọng Tào Tháo, bèn sai người chọn thứ cam quý to quả ở trong thành hơn bốn mươi gánh, đem gấp đến Nghiệp Quận dâng Tào Tháo.

Phu gánh cam đi đến nửa đường, mỏi mệt ngồi nghỉ dưới chân núi. Bỗng thấy một ông lão chột một một mắt khiễng một chân, đầu đội nón mây, mình mặc áo vải, đến chào hỏi và nói:

- Các bác quẩy gánh khó nhọc, để tôi gánh đỡ một vai có được không?

Chúng thấy nói thế mừng quá. Ông lão liền gánh đỡ cho một người năm dặm, mà gánh nào ông ấy đã gánh rồi, đều nhẹ bỗng như không cả. Ai nấy đều ngạc nhiên cho là sự lạ.

Khi từ biệt, ông lão bảo với người áp tải cam rằng:

- Bần đạo là người làng Nguỵ vương khi trước, họ Tả tên Từ, tự là Nguyên Phóng, đạo hiệu là Ô Giác tiên sinh. Khi nào ông đến Nghiệp Quận, thì nói giúp cho tôi rằng: “Tả Từ gửi lời hỏi thăm Nguỵ vương!”

Nói đoạn, vung tay áo đi mất.

Phu gánh cam đến Nghiệp Quận, đem cam vào dâng Tào Tháo. Tháo bóc thì quả nào cũng không có múi. Tháo lấy làm lạ lắm, hỏi người gánh cam. Chúng thuật lại chuyện Tả Từ. Tháo chưa tin. Chợt lính canh cửa vào báo rằng:

- Có một người xưng danh là Tả Từ, xin vào ra mắt đại vương!

Tháo cho gọi vào. Bọn gánh cam trông thấy, nói:

- Ngươi này chính là người chúng tôi gặp ở dọc đường.

Tháo mắng rằng:

- Ngươi dùng yêu thuật gì làm hư những quả ngon của ta?

Từ cười, nói:

- Chả có lẽ thế!

Từ mới lấy cam bóc ra thì quả nào cùng có múi, lại rất thơm ngon. Tháo bóc lấy thì quả nào cũng chỉ có vỏ không. Tháo càng nghi lắm, mời Từ ngồi tử tế hỏi chuyện. Từ đòi rượu thịt, Tháo sai dọn ngay lên. Từ uống hết năm bình rượu chưa say, và ăn hết cả một con dê chưa chán.

Tháo hỏi rằng:

- Ngươi có thuật gì mà lạ thế?

Từ nói:

- Bần đạo học đạo ở trong núi Nga Mi thuộc về Gia Lăng xứ Tây Xuyên được ba mươi dặm. Chợt nghe có tiếng trong vách đá gọi tên bần đạo, trông lại thì chẳng thấy gì, ba bốn hôm luôn như thế. Về sau bỗng dưng sét đánh sạt chỗ sườn núi ấy, bần đạo được ba quyển sách, gọi là: “Độn giáp thiên thư”. Quyển đầu là Thiên độn, quyển thứ hai là Địa độn, quyển thứ ba là Nhân độn. Học được Thiên độn thì có phép tung mây cưỡi gió, bay lên trên trời; học được Địa độn thì có phép xuyên qua núi, rúc qua đá; học được Nhân độn thì đi được trên đám mây, chơi khắp bốn bể, tàng hình biến hoá, ném gươm quăng dao lấy đầu người ta như bỡn. Đại vương phú quý đã tột bậc rồi, sao không theo bần đạo vào núi Nga Mi tu hành? Bần đạo sẽ truyền cho ba quyển thiên thư ấy.

Tháo nói:

- Ta cũng muốn từ quan về nhà, nhưng ngặt vì triều đình chưa có ai thay ta được.

Từ cười, nói:

- Lưu Huyền Đức ở Ích Châu là dòng dõi nhà Hán, sao không nhường ngôi này cho ông ấy? Nếu không, bần đạo sẽ quăng gươm ra lấy đầu ngươi bây giờ.

Tháo giận lắm, nói rằng:

- Thằng này chính là quân do thám của Lưu Bị!

Lập tức sai tả hữu bắt trói lại. Từ chỉ cười sằng sặc. Tháo sai vài chục tên ngục tốt đem Từ ra tra khảo. Ngục tốt ra sức đánh thật mạnh một chặp, lúc trông đến Tả Từ, thì thấy Từ đang ngáy khò khò, không biết đau đớn là gì. Tháo giận lắm, sai lấy lồng sắt cùm chặt và dùng khoá sắt khoá lại, tống giam Từ vào ngục, bắt người canh gác cẩn mật. Khi nhìn đến đã thấy gông xiềng đanh khoá rơi cả ra ngoài, Tả Từ đang nằm ngủ trên mặt đất, không hề thương tổn chút nào. Tháo lại bắt giam luôn bảy hôm, không cho Từ ăn uống. Nhưng Từ vẫn ngồi bằng tròn trên mặt đất, mặt mũi da dẻ lại càng hồng hào hơn trước. Ngục tốt bẩm với Tào Tháo, Tháo đòi ra hỏi.

Tả Từ nói:

- Ta nhịn ăn hàng chục năm cũng không việc gì, mà đã ăn thì một ngày nghìn con dê cũng hết.

Tháo không biết nghĩ cách gì mà trị cho được.

Một hôm các quan hội ăn yến tiệc ở ngọc cung. Trong khi mọi người đang uống rượu. Tả Từ chân đi guốc vào đứng sững trước tiệc. Các quan đều kinh hãi. Tả Từ nói:

- Đại vương mở tiệc yến hôm nay cực to, đủ cả của ngon vật lạ trên rừng dưới bể, nhưng còn muốn thứ gì nữa thì để bần đạo xin giúp.

Tháo nói:

- Ta muốn dùng gan rồng nấu canh, mày có lấy ở đâu được không

hai_au106
22-08-2010, 10:26 PM
(tiếp)

Từ nói:

- Có khó gì việc ấy!

Liền cầm bút mực vẽ một con rồng lên tường trắng, rồi phất tay áo một cái, bụng rồng tự nhiên tách ra. Từ thò tay vào lôi lấy buồng gan, máu tươi vẫn còn chảy ròng ròng.

Tháo không tin, mắng rằng:

- Đó là mày giấu sẵn trong tay áo rồi!

Từ nói:

- Hiện bây giờ trời đông tháng rét, cỏ cây khô héo, đại vương muốn chơi thứ hoa gì, tôi cũng lấy được.

Tháo nói:

- Ta chỉ thích chơi hoa mẫu đơn thôi.

Từ nói:

- Dễ như bỡn!

Bèn sai lấy một chậu hoa trong để ngay trước tiệc, phun nước vào, một lát nảy ngay ra một cây mẫu đơn, nở được hai đoá hoa cực đẹp.

Các quan ai nấy đều ngạc nhiên, mời Từ cùng ngồi ăn yến. Một lát, người nấu bếp dâng cá gỏi lên. Từ nói:

- Gỏi phải có cá lư ở Tùng Giang mới ngon.

Tháo nói:

- Sông ấy cách đây hơn nghìn dặm, làm gì có được?

Từ nói:

- Muốn dùng cũng chẳng khó!

Liền bảo người đem cần câu đến, Từ ngồi câu ở ngay cái ao trước cửa cung, chỉ một lát, giật được mấy chục con cá cực to, vứt lên trên điện.

Tháo nói:

- Đây là cá có sẵn trong ao ta đó.

Từ nói:

- Đại vương chớ khinh tôi thế. Cá lư các nơi khác chỉ có hai vây, duy chỉ cá lư sông Tùng Giang là có bốn vây. Cứ lẽ ấy mà suy thì biết.

Các quan trông xem, quả nhiên cá có bốn vây thật.

Từ nói:

- Ăn gỏi cá lư sông Tùng Giang, lại phải dùng gừng tía mới tốt.

Tháo nói:

- Ngươi có lấy được không?

Từ nói:

- Dễ lắm!

Bèn sai mang cái chậu đồng ra, lấy áo trùm lên, một lát mở ra, gừng tía đầy một chậu, dâng lên trước mặt Tào Tháo. Tháo thò tay vào lấy, bỗng thấy trong chậu có một quyển sách nhan đề: “Mạnh đức Tân thư”. Tháo mở ra xem, đúng là sách của mình, không sai một chữ nào. Tháo lại càng nghi lắm.

Từ lấy một chén ngọc ở trên bàn, rót đầy rượu ngon, dâng lên Tháo mà nói rằng:

- Đại vương nên uống chén rượu này, sẽ sống lâu nghìn năm.

Tháo nói:

- Ngươi hãy uống trước đi!

Từ rút cái trâm ngọc trên mũ, vạch vào trong chén, chia rượu ra làm hai phần, uống trước một nửa, còn một nửa dâng lên Tháo.

Tháo mắng, hất đi không uống. Từ quẳng cái chén lên trên không, hoá ra một con chim cưu trắng, lượn quanh cung điện. Các quan ngẩng cả mặt lên xem, rồi không biết Tả Từ biến đi đâu mất.

Chợt lính canh vào báo rằng:

- Tả Từ đi ra khỏi cửa cung rồi.

Tháo nói:

- Thằng yêu quái này, phải trừ đi mới xong, nếu không tất nó hại mình.

Liền sai Hứa Chử dẫn ba trăm quân thiết giáp đuổi theo bắt về. Ra đến cửa thành, trông thấy Tả Từ đi guốc đang lững thững ở mé trước mặt. Chử tế ngựa đuổi gấp, nhưng không tài kịp. Khi đuổi mãi đến một gò núi, có một đứa trẻ chăn dê, đang đuổi một đàn dê đi ăn. Từ chạy vào giữa đàn dê, Chử lấy tên bắn theo, thì Từ biến mất. Chử giết hết cả đàn dê rồi trở về.

Đứa trẻ chăn dê ngồi khóc hu hu. Bỗng thấy đầu dê ở trên mặt đất, nói ra tiếng người, bảo đứa trẻ ấy rằng:

- Mày đem những đầu dê chắp vào cổ nó thì lại sống, không việc gì mà phải khóc!

Đứa trẻ sợ hết hồn vía, ú té chạy mất, lại nghe có người đằng sau gọi rằng:

- Chớ có sợ hãi mà chạy, ta trả cả đàn dê sống của mày đây!

Đứa trẻ trông thấy Tả Từ đã làm cho dê chết sống cả lại rồi. Đứa trẻ toan hỏi thì Tả Từ đã vung tay áo mà đi, đi nhanh như bay, chớp mắt đã không trông thấy đâu nữa.

Đứa trẻ thuật chuyện lại với chủ nhà. Chủ nhà không dám giấu, đến trình với Tào Tháo. Tháo sai vẽ hình ảnh, đưa các nơi để bắt Tả Từ. Được vài hôm, trong thành ngoài thành, bắt được ba bốn trăm người giống hệt lão chột mắt, khiểng một chân, đầu đội nón mây trắng, mình mặc áo vải xanh, chân đi guốc, náo động cả hàng phố. Tháo sai các tướng lấy máu dê, lợn rảy vào rồi điệu cả ra tràng thí võ cửa nam. Tháo dẫn năm trăm quân giáp binh vây bọc chung quanh, chém tuốt cả bấy nhiêu người. Người nào trong họng cũng có một vệt khí xanh, bay vụt lên trời, rồi tụ lại cả một chỗ, hoá ra một Tả Từ. Từ ngẩng mặt lên trên không, vẫy một con hạc trắng xuống, rồi vỗ tay cười ầm lên nói rằng:

- Chuột đất theo hổ vàng, gian hùng sắp chết đến nơi!

Tháo sai lấy cung tên bắn, bỗng nhiên nổi trận cuồng phong, sỏi cát bay mù mịt. Những thây bị chém, nhảy choàng dậy, tay xách đầu lâu, chạy cả lên đền diễn võ đánh Tào Tháo. Các quan văn võ ai nấy cùng bay hồn lạc phách, ngã lăn xuống đất, không ai cứu giúp được ai nữa.

Đó là:

Quyền thế gian hùng nghiêng cả nước,
Phép tài đạo sĩ lạ lùng thay!

Chưa biết tính mệnh Tào Tháo ra sao, xem đến hồi sau mới biết.

hai_au106
22-08-2010, 10:55 PM
Làm việc Nghĩa chớ nên đo hơn - thiệt
Luận Anh Hùng đừng xem kẻ được- thua.

Tào Tháo Luận Anh Hùng


Tháo cùng Huyền Đức ra đứng nhìn xem. Trở vào bàn tiệc, Tháo cao hứng hỏi:

– Sứ Quân có biết phép biến hoá của Rồng không?

Tháo hỏi để Tháo nói, không phải để nghe Lưu Bị nói. Đang có hứng lại thêm rượu bốc, Tháo ba hoa chích choè vung xích chó:

– Rồng biến hoá khi to, khi nhỏ, lúc bay cao, lúc ẩn kín. Khi vươn mình to lớn thì cuộn mây, phun mù. Khi thu mình nhỏ bé để tàng hình, ẩn tích. Lên cao thì bay lượn khắp vũ trụ, tạm ẩn thì chìm lặng dưới sóng nước. Nay đang tiết xuân, Rồng thừa thời mà biến hoá, cũng như con người khi đắc chí tung hoành. Rồng trong loài vật ví như người anh hùng trong đám người. Sứ Quân từng lịch duyệt hải hồ, phiêu du bốn phương chắc biết những ai là anh hùng đời nay. Xin nói cho biết.

Huyền Đức đưa đẩy:

– Bị này mắt thịt làm sao nhận biết anh hùng.

Tháo mỉm cười:

– Sứ Quân đừng quá khiêm như thế chứ.

– Bị vô tài, thiển học, từ lâu sống trong tăm tối, nay nhờ ơn Thưà Tướng, được lạm dự việc triều đình. Quả thật không biết những ai là anh hùng trong thiên hạ.

Tháo gặng hỏi. Huyền Đức đành phải kể:

– Kià như Viên Thuật ở Hoài Nam, binh nhiều, lương đủ, chiếm cứ một phương. Có thể gọi là anh hùng?

Tháo lắc đầu:

– Tên đó chỉ là bộ xương khô trong mả. Sớm tối sẽ bị ta bắt sống.

– Thế thì Viên Thiệu ở Hà Bắc, nhà bốn đời làm đến Tam công, quan lại tay chân cùng môn hạ đầy rẫy khắp nơi, hùng cứ Ký châu như hổ cứ nhất phương, văn quan, võ tướng rất nhiều. Có thể gọi là anh hùng?

Tháo cười:

– Viên Thiệu mặt bạo mà gan non, háo mưu mà vô đoán, gánh việc lớn thì tiếc thân, thấy lợi nhỏ lại quên mệnh, không phải là anh hùng.

– Có người kia nổi tiếng là một trong “Tám Tay Tài Tuấn”, uy trấn chín châu: Đó là Lưu Cảnh Thăng, có thể gọi là anh hùng?

– Lưu Biểu chỉ có hư danh, không có thực tài. Đâu phải là anh hùng.

– Có người này đang độ huyết khí hăng hái, trí dũng kiêm toàn, hiện làm lãnh tụ toàn cõi Giang Đông: Như Tôn Bá Phù đáng gọi là anh hùng?

Tháo vẫn chê:

– Tôn Sách nhờ uy của cha, chưa phải là anh hùng.

– Thế thì Lưu Quí Ngọc ở Ích châu có thể gọi là anh hùng chăng?

– Lưu Chương tuy là giòng Tôn thất nhưng chỉ là con chó giữ nhà. Người đó mà anh hùng nỗi gí!

– Những người như Trương Tú, Trương Lỗ, Hàn Toại thì Thưà Tướng nghĩ sao?

Tháo lại cười:

– Cái bọn tiểu nhân lúc nhúc ấy đến xỉa mà làm gì.

Huyền Đức kết thúc:

– Ngoài những người vừa kể Bị chẳng còn biết ai nữa.

Tháo dõng dạc:

– Người anh hùng phải là người nuôi chí lớn trong tim óc, có mưu cao, kế giỏi, có tài bao tàng cả vũ trụ trong lòng, có thể nuốt trời, mửa đất. Người như thế mới đáng mặt anh hùng.

Huyền Đức hỏi:

– Thưa Thưà Tướng.. Trên đời này có ai được như thế?

Tháo chỉ tay vào ngực Huyền Đức rồi chỉ tay vào ngực mình:

– Anh hùng trong thiên hạ chỉ có Sứ Quân với Tháo này thôi.

Huyền Đức giật mình, đôi đũa đang cầm trên tay rơi xuống đất. May thay đúng lúc ấy có tiếng sấm nổ. Huyền Đức cúi xuống lượm đũa, nói:

– Oai trời to thật. Vừa nghe một tiếng đã đến nỗi này.

Tháo cười:

– Trượng phu cũng sợ sấm à?

Huyền Đức nghiêm trang trả lời:

– Đến thánh nhân ngày xưa khi nghe sấm rền, gió thét cũng còn biến sắc mặt nữa là tôi..."Cá nhân tôi cũng yêu thích nhân vật Tào Tháo ,và cho rằng ông là bậc Anh Hùng trong thiên hạ.CHúng ta hãy cùng nhau chia sẻ những suy nghĩ của mình về những bậc đáng được gọi là Anh Hùng theo ý kiến riêng của mình.Trong Tam Quốc,theo bạn ai xứng đáng là Anh Hùng?Vì sao?

Mình lưu ý các vị chi tiết này
Tào Tháo tuy chỉ thừa nhận có ông ta và Lưu Bị là anh hùng,nhưng đến đoạn nói về Tôn Sách,ông ta không chê bai Sách nặng lời như đám Thuật,Thiệu...mà chỉ nói "Bá Phù (Tôn Sách) nhờ tiếng của cha", chứng tỏ Tháo đã "ngán" Tôn Sách.
Sau này Tháo biết sách cũng có mộng xưng bá và muốn nhòm Hứa Xương,Tháo thường than rằng "con sư tử non này,sau này khó lòng địch lại được đây"
Vậy là anh hùng thiên hạ lúc đó ngoài Tào Tháo và Lưu Bị còn có cả Tôn Sách,nghĩa là "cái vạc" đã có đủ 3 chân"...

Gà làng cờ
22-08-2010, 11:11 PM
Lý do Lỗ Túc được Tôn Quyền và Chu Du tin cậy, thì phải lật lại từ chiến dịch Xích Bích. Đại khái như sau: Các quan văn do Trương CHiêu cầm đầu thì xui Tôn Quyền hàng Tào Tháo, trong lúc Quyền vẫn chưa dám quyết. Nhưng riêng Lỗ Túc là hiểu rõ bụng của Quyền:

[QUOTE]Trương Chiêu lại tiếp:

- Chúa công không nên nghi ngại gì nữa. Nếu hàng Tào thì dân Đông Ngô được yên, mà sáu quận Giang Nam cũng giữ được.

Tôn Quyền vẫn cúi đầu không nói gì.

Một lát Quyền đứng dậy, thay áo. Lỗ Túc theo sau, Quyền biết ý cầm tay Túc hỏi rằng:

- Ý ông thế nào?

Túc nói:

- Vừa rồi, bọn họ nói như thế, là không hiểu bụng tướng quân. Mọi người, ai cũng có thể hàng Tào Tháo được, duy có tướng quân thì không hàng được.

Quyền hỏi:

- Sao vậy?

Túc nói:

- Như Lỗ Túc này mà hàng, thì Tháo phong cho làm quan, áo gấm về làng, mà cũng không phải mất đất đai gì cả. Tướng quân mà hàng Tào thì về đâu? Chức tước bất quá phong hầu là cùng, xe một cỗ, ngựa một con, đầy tớ vài ba người, muốn ngồi ngoảnh mặt về nam mà xưng cô[1] có còn được nữa không? Xem như thế, ý họ ai cũng chỉ biết thân người nấy mà thôi, có nghĩ gì đến chủ đâu! Xin tướng quân chớ nghe, nên sớm định kế lớn.

Quyền than rằng:

- Ta nghe họ nghị luận thật là thất vọng. Tử Kính mới ngỏ kế lớn, chính hợp ý với ta. Quả thật trời đem Tử Kính cho ta đó!

Đọc đoạn in đậm Lỗ Túc nói, mới thấy rõ vì sao Lỗ Túc xứng đáng được Quyền tin cậy. Như đám quan văn Trương Chiêu, địa vị cao, ăn lộc nhiều, nhưng đến lúc họa Tào Tháo chưa đánh tới đã tính nước xin hàng, thực chất chỉ là để lo thân mình mà không nghĩ gì đến chủ. Quan võ như Trình Phổ Hoàng Cái thì muốn đánh, nhưng cũng đơn giản vì đó là nghề của họ. Duy chỉ có Lỗ Túc là không vì lo riêng cho bản thân, mà vẫn nghĩ cho nghiệp lớn của Tôn Quyền đầu tiên. Mà Lỗ Túc nói rất thật lòng. Đó là trung nghĩa đích thực. Riêng đoạn ấy thôi cũng đáng để Tôn Quyền tin cậy Lỗ Túc hơn lũ Trương Chiêu.

Và về mặt tâm lý, Gà tôi cho rằng Quyền cũng dễ gần với Túc hơn. Quyền tuy là ngôi vua, nhưng thực tế Quyền vẫn nể sợ hai người: Một là lão mẫu, hai là Chu Du. Chu Du với Tôn Quyền tuy có quan hệ vua tôi, nhưng Chu Du vốn là tri kỷ với Tôn Sách, khi Tôn Sách còn cầm quyền thì đương nhiên vai trò và địa vị của Tôn Quyền không thể sánh với Chu Du được, Chu Du lại là đáng là anh của Tôn Quyền , vậy nên ngoài quan hệ vua tôi trên điện ra thì Tôn Quyền hơi lép vế so với Chu Du. Vậy nên người có thể khiến Quyền tin cậy, yêu mến, gần gũi, thì đương nhiên là Lỗ Túc.

Ngoài ra, như lời Khổng Minh nhận xét: Nước Ngô đồn nhau rằng đánh thủy hỏi Chu Du, đánh xa hỏi Tử Kính. Chứng tỏ Lỗ Túc cũng có tài về mặt quân sự.

hai_au106
23-08-2010, 10:34 PM
có đoạn TQ nhìn thấy LT nhảy xuống ngựa đợi chào rồi hỏi LT đã thấy vẻ vang chưa,LT trả lời khi nào TQ bình đc thiên hạ để tên tuổi LT đc ghi vào thẻ tre lúc đó mới là vẻ vang..bác nào có chuyện 3 quốc post lên đoạn đó cho mọi ng thưởng thức con ng LT hộ e nhé..TS hơn hẳn TT về việc vợ đẹp rồi,TT định chiếm Giang Đông lấy 2 nàng Kiều về Đài Đổng Tước để "hưởng thụ" còn j nữa(chi tiết này chứng tỏ TT ghen tỵ với TS nên k công nhận TS là anh hùng chăng?hihi)...TS là anh vợ của LB nữa cho nên nếu có ngồi ăn cỗ LB cũng phải là "cửa dưới" của TS..e chơi kiểu cùn hahaha..với e TS thuộc top 4:TT,LB,KM,TS.....

Giờ lại còn có cả Top nữa à?
theo cá nhân của mình thì Top 10 của Tam Quốc như sau:

1.Gia Cát Lượng
2.Tào Tháo
3.Lưu Bị
4.Tư Mã Ý
5.Tôn Quyền
6.Khương Duy
7.Tư Mã CHiêu
8.Lục Tốn
9.Chu Du
10.Triệu Tử Long

Đề nghị mọi người cùng đưa ra top 10 Tam Quốc theo ý kiến cá nhân,tập hợp các phiếu lại ta sẽ biết nhân vật nào nổi tiếng nhất

hai_au106
23-08-2010, 11:08 PM
đầu trang có bổ sung top 10 Tam Quốc theo danh sách bác hai_au106 đưa ra,mời mọi người trở lai bình chọn, sẽ biết anh hùng nào được hâm mộ nhất ngay.

Đề nghị anh em vào bỏ phiếu nhé,có thể chỉ cần bỏ phiếu hoặc cũng có thể nói vài lời tại sao mình bỏ phiếu cho nhân vật đó,mình thích nhân vật đó ở điểm gì..vv..

6789
23-08-2010, 11:18 PM
1-Tào Tháo
2-Lưu Bị
3-Gia Cát Lượng
4-Tôn Sách
5-Quan Vũ
6-Triệu Vân
7-Trương Phi
8-Lỗ Túc
9-Mã Siêu
10-Khương Duy
top 3 đàn bà:
1-Điêu Thuyền
2-Đại Kiều
3-Tiểu Kiều

6789
23-08-2010, 11:25 PM
đầu trang có bổ sung top 10 Tam Quốc theo danh sách bác hai_au106 đưa ra,mời mọi người trở lai bình chọn, sẽ biết anh hùng nào được hâm mộ nhất ngay.

danh sách phải do ng nào thích thì đưa ra top 10 chứ ạ?những nhân vật bạn hai_au thích nhưng ng khác k thích thì sao?cho nên theo tôi nghĩ top 10 ai thích nhân vật nào tự liệt kê ra,đúng k hả bác GO??

tamhoan
24-08-2010, 12:09 AM
Quan Vân Trường là số 1. Trong tam quốc chí chỉ một mình ông được phong là Thánh. Ngày nay Quan Vân Trường được thờ phụng ở hầu hết trong các gia đình. Hình ảnh ông ngồi giữa đọc sách vuốt râu ung dung tự tại hai bên là con nuôi Quan Bình và dũng tướng Chu Thương đã đi sâu vào lòng người. Vậy tại sao trong danh sách lại ko có ông mà có 1 số người chẳng ra gì??? Thật người viết ko hiểu nghĩ gì??? Gia cát ko biết dùng người minh chứng là dùng khương duy, mã tốc, Lưu Bị nhu nhược, Khương Duy tài vặt...

hai_au106
24-08-2010, 10:47 AM
Quan Vân Trường là số 1. Trong tam quốc chí chỉ một mình ông được phong là Thánh. Ngày nay Quan Vân Trường được thờ phụng ở hầu hết trong các gia đình. Hình ảnh ông ngồi giữa đọc sách vuốt râu ung dung tự tại hai bên là con nuôi Quan Bình và dũng tướng Chu Thương đã đi sâu vào lòng người. Vậy tại sao trong danh sách lại ko có ông mà có 1 số người chẳng ra gì??? Thật người viết ko hiểu nghĩ gì??? Gia cát ko biết dùng người minh chứng là dùng khương duy, mã tốc, Lưu Bị nhu nhược, Khương Duy tài vặt...

mỗi người 1 nhận định khác,ông không thích những Lưu Bị,Khổng Minh,Khương Duy ...thì cũng không nên nhục mạ người ta.Nếu ông thích ai thì đưa ra top 10 của ông đi,mà lưu ý cho ông không nen gọi những nhân vật Tam quốc là những kẻ "chẳng ra gì",không có cảm tình với nhân vật nào thì thôi chứ ko nên nói xấu ,nhận xét thì phải khách quan..

Azzura54
24-08-2010, 12:51 PM
Mình bầu cho Tào Tháo :D
Mưu sâu kế hiểm, sẵn sàng nhịn nhục để mưu việc lớn, bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh :D
Thế mới xứng là anh hùng :D

hai_au106
24-08-2010, 05:29 PM
Bảng xếp hạng tạm thời về số phiếu bầu (tính đến ngày 24-8-1010)

1.Triệu Tử Long,Gia Cát Lượng---4 phiếu
2.Tào Tháo--- 3 phiếu
3.Quan Vũ---2 phiếu
...........
Lưu Bị,Trương Phi,Khương Duy,Chu Du,Lục Tốn,Tôn Sách---- 0 phiếu

hai_au106
24-08-2010, 05:35 PM
Điều bất ngờ là đến thời điểm hiện tại,Triệu Tử Long lại đang chia nhau vị trí dẫn đầu cùng Gia Cát Lượng. Có lẽ nhiều người thích TTL vì ông là tiêu biểu cho phẩm chất anh hùng,lòng dũng cảm,sự trung thành và luôn sống có trách nhiệm
Ngoài ra ,theo mình nhiều người thích TTL vì Triệu Tử Long còn được vẻ ngoài trẻ trung ,đẹp trai và hơi mang phong cách lãng mạn kiểu kiếm hiệp (mặc dù trong Tam Quốc,Triệu Tử Long đã sống thọ đến 70 tuổi)..

hai_au106
24-08-2010, 05:51 PM
Gia Cát Lượng đã vươn lên dẫn đầu Bảng tổng sắp,sau đây là BXH tính đến thời điểm hiẹn tại

1.Gia Cát Lượng (5)
Akira1985, hai_au106, luugu, nhangnho, QTIENMTT42 35.71%

2.Triệu Tử Long (4)
bye_forever, giangdo, Go_player, saomai_08 28.57%

3.Tào Tháo (3)
Azzura54, Luhanhcodoc, mtuan2, nhangnho 28.57%

4.Quan Vũ (2)
tamhoan, trantuanngoc 14.29%

Trương Phi 0 0%
Lưu Bị 0 0%
Khương Duy 0 0%
Lục Tốn 0 0%
Tôn Sách 0 0%
Chu Du 0 0%

anhvu79
24-08-2010, 06:02 PM
Nếu không có Mã Siêu em bầu cho Triệu Tử Long. Mã Siêu đầu tiên là tướng cầm đầu 1 đạo quân Tây Lương, truyện của La Quán Trung ít nói về Mã Siêu chứ Tam Quốc chính truyện nói nhiều hơn. Một mình đoạn hậu đánh lui được quân Lý Thôi, Quách Dĩ so với xông pha Trường Bản của Triệu Tử Long cũng không kém là bao. Nhưng Mã Siêu có vẻ có cá tính hơn Triệu Tử Long, ông này cái gì cũng tốt, cũng đẹp, không một vết gợn nên em không thích bằng.
Hai ông này cùng anh hùng, oánh nhau thì thôi rồi, chuyên mặc giáp trắng trông sạch sẽ hơn các ông khác.
Ngoài ra hai ông này dùng thương, em thích thương hơn đao, kiếm, kích
Triệu Tử long lên dẫn đầu rồi 47.26% hihi

nhachoaloiviet
24-08-2010, 06:22 PM
Mình thì thế này :
1.Quai Bị
2.Tiêu Chảy
3.4 ngựa italy
4.Lục Tốn
5.Tôn Sách

Top võ tướng:
Trương Phi
Triệu tỉ Long
Hứa Chử
Thái Sử Từ

Gia Cát Võ Hầu là giải đặc biệt,không xếp trong top nào cả

6789
24-08-2010, 06:32 PM
Theo yêu cầu của bạn anhvy79, có lẽ chúng ta thêm Mã Siêu vào danh sách, nhưng không biết nên thay cho cái tên nào trong số 6 cái tên chả ai bầu kia nhỉ?

Hay là thay Khương Duy = Mã Siêu??Mã Siêu có vẻ gần gũi với bạn đọc hơn KD..

6789
24-08-2010, 07:19 PM
vì có nhachoa đề cập lại đến nhân vật Tư Mã Ý, thay Duy bằng Tư Mã Ý, và thay Chu Du bằng Mã Siêu? (Du với Duy đều chưa đc ai bầu)
Ok,đúng đấy bác ơi,thế thì chốt lại danh sách được chưa ạ?..tình hình hiện tại có vẻ hơi thiên về bên Thục,theo bác Go kết quả cuối cùng thế nào?bác thử "đóng vai" Paul xem sao..hihihi...e nghĩ Khổng Minh ăn chắc rồi!!

hai_au106
24-08-2010, 07:22 PM
Đến thời điểm này thì Triệu Tử Long lại vuơn lên,11 phiếu bầu! thật không thể tin nổi

1.Triệu Tử Long (11)------ 47.83%
2.Gia Cát Lượng (8)------- 34.78%
3.Tào Tháo (5)----------- 21.74%
4.Quan Vũ (3)------------- 13.04%
5.Trương Phi (1)------------ 4.35%
5.Lưu Bị (1)-------------- 4.35%
5.Lục Tốn (1) -------------4.35%
Tư Mã Ý 0 0%
Tôn Sách 0 0%
Mã Siêu 0 0%

hai_au106
24-08-2010, 07:29 PM
Hay là thay Khương Duy = Mã Siêu??Mã Siêu có vẻ gần gũi với bạn đọc hơn KD..

theo mình thì không nên thay vậy,vì Mã Siêu tuy gần gũi hơn nhưng Khương Duy có tầm ảnh hưởng quan trọng hơn đến cục diện Tam Quốc,ông là người kế tục sự nghiệp của Khổng Minh,đứng đầu quân đội nước Thục. Ông đã cầm quân Bắc phạt 9 lần tạo nên nhiều trận chiến rất ác liệt giữa 2 phe Thục Ngụy. Và nếu may mắn hơn có thể ông đã thành công trong sự nghiệp trung hưng Hán thất (lần đánh Ngụy thứ 6 ông đã đấu trận pháp phá tan quân của danh tướng Đặng Ngải,nhưng đang sắp thành công thì lại bị Hậu chủ gọi về do kế ly gián của Ngụy...)

hai_au106
24-08-2010, 07:32 PM
Mình thì thế này :
1.Quai Bị
2.Tiêu Chảy
3.4 ngựa italy
4.Lục Tốn
5.Tôn Sách

Top võ tướng:
Trương Phi
Triệu tỉ Long
Hứa Chử
Thái Sử Từ

Gia Cát Võ Hầu là giải đặc biệt,không xếp trong top nào cả
Phiên dịch luôn hộ bác Nhạc Hoa lời Vịt nhé:

1.Quai Bị = Lưu Hoàng Thúc
2.Tiêu chảy = Tào Tháo (đúng ra là Hạ Hầu Tháo,vì Tháo nguyên là họ Hạ Hầu)
3.4 Ngựa Itali = Tư Mã Ý

hai_au106
24-08-2010, 07:40 PM
Ý kiến của mình là thay Tôn Sách bằng Tôn Quyền,vì Tôn Quyền có tầm ảnh hưởng lớn hơn.Nhắc đến thiên hạ chia 3 người ta nói tới Tào tháo,Lưu Bị,Tôn Quyền chứ không mấy ai nhắc Tôn Sách
Với lại đề nghị bác Go Player để lại chế độ xem được các thành viên bầu chọn như lúc đầu để mình có thể đưa ra cụ thể.Bây giờ chỉ xem được số lượng người bầu chứ ko biết những ai bầu
(để xem mấy vị tham gia hăng hái vào box này như Gà làng cờ,Hello1,123456... bầu cho ai)

Hello1
24-08-2010, 08:55 PM
Em bầu cho Quan Vũ nhưng em cũng đoán Triệu Tử Long sẽ được nhiều phiếu nhất . Vì thông thường xu thế dân mình chủ yếu sẽ chọn bên nhà Thục nhiều hơn , mà Triệu Tử Long hiện lên qua phim ảnh cũng rất hoành tráng , hơn nữa cuộc đời ông cũng vẻ vang , ngoài trận Trường Bản ra, ông cũng là 1 tướng giỏi mà solo bất bại ,thậm chí đến năm 70 tuổi rồi mà vẫn giết được 4 cha con họ Hàn ( nổi tiếng chứ ko phải vớ vẩn ) .

Nhớ hồi xưa học đại học em có làm 1 thống kê nho nhỏ : hỏi 100 thằng sinh viên trong giảng đường , đa số chỉ xem phim ko đọc truyện thì trong ngũ hổ tướng có đến 70 thằng thích Triệu Tử Long , dã man không he he :)) .

hai_au106
24-08-2010, 08:57 PM
Gia Cát Lượng 9 30.00%
Tào Tháo 6 20.00%
Quan Vũ 6 20.00%
Trương Phi 2 6.67%
Lưu Bị 2 6.67%
Tư Mã Ý 2 6.67%
Lục Tốn 2 6.67%
Tôn Sách 2 6.67%
Mã Siêu 2 6.67%
Triệu Tử Long 13 43.33%
. Số người bỏ phiếu: 30.
Triệu TỬ Long lên 13 rồi,nhưng vẫn bị anh Lượng bám sát,anh Lượng cũng đã được 9 phiếu (có phiếu của mình)

hai_au106
24-08-2010, 09:21 PM
Em bầu cho Quan Vũ nhưng em cũng đoán Triệu Tử Long sẽ được nhiều phiếu nhất . Vì thông thường xu thế dân mình chủ yếu sẽ chọn bên nhà Thục nhiều hơn , mà Triệu Tử Long hiện lên qua phim ảnh cũng rất hoành tráng , hơn nữa cuộc đời ông cũng vẻ vang , ngoài trận Trường Bản ra, ông cũng là 1 tướng giỏi mà solo bất bại ,thậm chí đến năm 70 tuổi rồi mà vẫn giết được 4 cha con họ Hàn ( nổi tiếng chứ ko phải vớ vẩn ) .

Nhớ hồi xưa học đại học em có làm 1 thống kê nho nhỏ : hỏi 100 thằng sinh viên trong giảng đường , đa số chỉ xem phim ko đọc truyện thì trong ngũ hổ tướng có đến 70 thằng thích Triệu Tử Long , dã man không he he :)) .

Có lẽ nhiều người thích Triệu Tử Long vì ông là tiêu biểu cho phẩm chất anh hùng,lòng dũng cảm,sự trung thành và luôn sống có trách nhiệm
Ngoài ra ,theo mình nhiều người thích TTL vì Triệu Tử Long còn được vẻ ngoài trẻ trung ,đẹp trai và hơi mang phong cách lãng mạn kiểu kiếm hiệp (mặc dù trong Tam Quốc,Triệu Tử Long đã sống thọ đến 70 tuổi)..

hai_au106
24-08-2010, 09:23 PM
Mình thì thế này :


Top võ tướng:
Trương Phi
Triệu tỉ Long
Hứa Chử
Thái Sử TừBác chủ Topic này bầu Top 4 võ tướng sao lại không có Lã Bố ,Quan Vũ?
Thái Sử Từ sao địch nổi 2 người kia?

hai_au106
24-08-2010, 10:38 PM
bác chưa tìm giúp e bài thơ ca ngợi Triệu Tử Long đó nha:1 thân toàn là đảm...ấy..thanks bác trước!! Triệu Tử Long k có đoạn nào trong 3 quốc miêu tả ông k hay hết,đố bác nào tìm được.?Một anh hùng hảo hán thực sự.

Là bài này:
Khi xưa đánh Trường Bản,
Oai phong vẫn chưa giảm,
Xông trận tỏ hùng tài,
Phá vây, khoe dũng cảm.
Quỷ khiếp thần cũng kinh,
Trời sầu đất lại thảm.
Thường Sơn Triệu Tử Long
Một thân toàn là đảm!Bài này viết trong trận đánh ở hán Trung,Triệu Vân 1 mình đánh lui 2 đại tướng tào là Từ Hoảng,Trương Cáp..

hai_au106
24-08-2010, 10:43 PM
còn đây là bài nói thơ nói về Triệu Vân ở Trường Bản:

Máu đỏ chan hoà áo giáp hồng
Đương Dương ai kẻ dám tranh hùng?
Xưa nay cứu chúa xông trăm trận
Chỉ có Thường Sơn Triệu Tử Long

hai_au106
24-08-2010, 10:46 PM
Mình thì ấn tượng với bài thơ nói về trận đánh đầu tiên của Gia Cát Lượng khi rời khỏi lều tranh ở Long Trung ,đó là trận hỏa thiêu gò Bác Vọng,Lượng xứng đáng là bậc mưu trí ngàn xưa không ai sánh kịp:(và đó cũng là lý do mà mình bỏ phiếu cho Gia Cát)

Bác Vọng dùng mưu đánh hoả công
Cười cười nói nói vẫn ung dung
Tào Man nghe tiếng hồn bay bổng
Rời khỏi lều tranh đệ nhất công!

hai_au106
24-08-2010, 11:02 PM
1.Triệu Tử Long (15)------- 45.45%
2.Gia Cát Lượng (10)----- 30.30%
3.Quan Vũ (7)------------ 21.21%
4.Tào Tháo (6)----------- 18.18%
5.Trương Phi (3)---------- 9.09%
5.Tư Mã Ý (3) -----------9.09%
7.Lưu Bị (2) -----------6.06%
7.Lục Tốn (2) ----------6.06%
7.Tôn Sách (2) -----------6.06%
7.Mã Siêu (2) ----------6.06%

Hiện tại Triệu Tử Long vẫn đang duy trì vị trí dẫn đầu với khoảng cách khá lớn (5 phiếu )so với Gia Cát Lượng
Trong khi đó Quan Vân Trường đã vượt qua Tào Tháo để chiếm vị trí thứ 3,với 7 phiếu
Trương Phi xếp thứ 5,đồng hạng với Tư Mã Ý với 3 phiếu bầu (không biết của ai?)

nhachoaloiviet
25-08-2010, 11:09 AM
Mình bầu cho mấy võ tướng là theo cách nhìn về con người,phong cách model chứ nói về võ nghệ thì còn quá nhiều tướng giỏi.Quan Vũ không như hình ảnh vị tướng mình quan niệm.Chứ võ nghệ thì ông đâu thể lọt ra ngoài top.
Thái Sử Từ đánh với Tôn Sách ngang ngửa,mà Tôn Sách khỏe chả kém ai :hét chét 1 tướng vs quắp chết 1 tướng( không hiểu thằng tướng này là tướng kiểu gì mà để bị quắp chết lúc nào chả biết, ức thật)

nhachoaloiviet
25-08-2010, 11:13 AM
bác chưa tìm giúp e bài thơ ca ngợi Triệu Tử Long đó nha:1 thân toàn là đảm...ấy..thanks bác trước!! Triệu Tử Long k có đoạn nào trong 3 quốc miêu tả ông k hay hết,đố bác nào tìm được.?Một anh hùng hảo hán thực sự.

Triệu Tử Long thì quả thật rất trọn vẹn,tuy nhiên có đoạn mình không thích.Đó là vụ Triệu Phạm kết nghĩa với ông rồi bắt sâu cho ông quả chị dâu ngon gần chết mà ông ai nổi điên chửi thằng này,rồi dẫn đến án mạng. Gái chồng chết trẻ thì còn gì bằng mà không chén huhu

hai_au106
25-08-2010, 02:03 PM
Mình bầu cho mấy võ tướng là theo cách nhìn về con người,phong cách model chứ nói về võ nghệ thì còn quá nhiều tướng giỏi.Quan Vũ không như hình ảnh vị tướng mình quan niệm.Chứ võ nghệ thì ông đâu thể lọt ra ngoài top.
Thái Sử Từ đánh với Tôn Sách ngang ngửa,mà Tôn Sách khỏe chả kém ai :hét chét 1 tướng vs quắp chết 1 tướng( không hiểu thằng tướng này là tướng kiểu gì mà để bị quắp chết lúc nào chả biết, ức thật)

Thái Sử Từ có trận đánh nổi tiếng nhất là trận solo với Tôn Sách ở Thần Đình,50 hiệp ko phân thắng bại
Thực tế thì đó là trận nổi tiếng nhất của TST. Ông ta cũng chưa thất bại bao giờ bởi vì chưa bao giờ gặp Quan Vũ,TRưong Phi...nên cũng chẳng biết thế nào
Thực ra so sách về võ công của các tướng Tam Quốc cũng chỉ là tương đối thôi,có những tuớng giỏi nhưng ít xuất hiện nên cũng khó so sánh

6789
25-08-2010, 02:07 PM
nhắc đến chiến tướng của Đông Ngô thì không thể bỏ qua 1 cái tên:Cam Ninh!

hai_au106
25-08-2010, 03:38 PM
Đúng,Cam Ninh cũng là 1 tướng giỏi,ông chết trong trận Hào Đình do bị tên của tướng Thục SA Ma Kha bắn trúng óc,khi ông chết có 1 đàn quạ bâu kín thi thể,ông được làm thơ ca ngợi như sau:

Hưng Bá anh hùng tướng đất Ngô,
Cánh buồm gấm đỏ trải giang hồ.
Thờ vua ra sức đền ơn nặng,
Báo bạn kiên tâm giải oán thù.
Khinh kỵ trăm tên xông trại giặc,
Rượu ngon ba cốc lập công to.
Quạ thần tiễn khách còn linh ứng,
Hương hoả nay đà biết mấy thu?

nhachoaloiviet
25-08-2010, 07:02 PM
Cam Hưng Bá cũng là 1 tướng rất ok ,em cũng kết anh này nhất bên Ngô,anh này vừa giỏi lại có máu hảo hán,bắn tên giải nguy cho Lăng Thống ,biến thù thành bạn.Hưng Bá chết thật đáng tiếc.
Võ công của các tướng trong Tam Quốc cũng có lắm đoạn không nhất quán đâu các bác ời.Như Lã Bố được coi là chiến thần vô địch mà solo với Trương Phi cũng có chén được đâu.Mà Quan Công nhảy vào thằng Lã Bố cũng chả thua ngay được. Nghe hơi khó tưởng tượng.
Có đoạn ca ngợi Nhan Lương hay Văn Sú ,Tào Tháo sai Từ Hoảng Trương Liêu ra bị đánh thua chạy về. Hai đại tướng như Trương Liêu ,Từ Hoảng làm gì có thể thua vớ vần như thế,chúng ta đều công nhận rằng Trương Liêu võ nghệ cực quỷ,Vân Trường đã khẳng định chất lượng nhiều lần. Vậy mà hai ông thua Nhan Lương,nên Quan Công mới có cơ hộ trả ơn Tào Tháo bằng cách chém 2 tướng khủng đó một cách rất chuối.

hai_au106
25-08-2010, 07:39 PM
Trương Liêu võ nghệ cũng không thua gì Hứa CHử,có điều anh ít có dịp thể hiện. Liêu trước là tướng của Lã Bố nên võ công cũng vào hàng khủng
Đúng là trong Tam Quốc có những đoạn không nhất quán,ví dụ như trận chiến ở cầu Bản Hà giữa Viên Thiệu và Công Tôn Toản,Văn Sú một mình đánh nhau với cả 4 tướng giỏi của Toản,đâm chết 1 người làm 3 người kia chạy tháo thân.Triệu Tử Long nhảy ra đánh cũng chỉ ngang Sú (50 hiệp không phân thắng bại).
Vậy mà khi Văn Sú đấu với Quan Công mới 3 hiệp đã bị chém đứt đầu,nếu theo đó mà suy thì Quan Công hơn hẳn Triệu Vân...

hai_au106
25-08-2010, 07:49 PM
Quay trở lại Bảng xếp hạng, hiện Triệu Vân vẫn khẳng định vững chắc vị trí dẫn đầu vời 18 phiếu,hơn Gia Cát Lượng đến 6 phiếu.
Còn Tào Tháo đã giành lại vị trí thứ 3 từ tay Quan Vân Trường với 11 phiếu,đẩy Vân Trường trở lại vị trí thứ 4,hiện vị trí thứ 2 của Gia Cát Lượng đang bị đe dọa nghiêm trọng vì ông chỉ còn hơn Tào Tháo đúng 1 phiếu...

Tư Mã Ý có sự bứt phá mạnh mẽ khi nhảy lên hạng 5 với 5 phiếu. Trong khi Phi,Sách,Siêu,Tốn đều được thêm phiếu,mỗi người này đều có 3 phiếu,khiến Lưu Bị bị đẩy xuống cuối bảng với vẻn vẹn 2 phiếu...

1.Triệu Tử Long (18)---------- 43.90%
2.Gia Cát Lượng (12)--------- 29.27%
3.Tào Tháo (11)------------- 26.83%
4.Quan Vũ (8)-------------- 19.51%
5.Tư Mã Ý (5)------------- 12.20%
6.Trương Phi (3)------------- 7.32%
6.Lục Tốn (3)-------------- 7.32%
6.Tôn Sách (3)------------ 7.32%
6.Mã Siêu (3)------------- 7.32%
10.Lưu Bị (2)-------------- 4.88%

nhachoaloiviet
25-08-2010, 08:25 PM
Sao Quai Bị và Béo Phì của tui tụt dốc thê thảm vậy trời. Mà hình như mọi người đọc Tam Quốc chẳng mấy ai ưa Lưu Bị.Trương Phi thì hay bị nhầm lẫn với dạng cục súc đầu đất vô học như anh Lý Quỳ. Mình xin chia sẻ nhỏ với mọi người là Trương Phi được dân Trung Quốc cực kỳ yêu mến,kính trọng.Ông là mẫu anh hùng : thấy việc bất bình không thể làm ngơ, được tầng lớp lao động ,thảo dân tin yêu,ngưỡng mộ

nhachoaloiviet
25-08-2010, 08:28 PM
Đoạn về sau xuất hiện con hàng tên Văn Ương cũng ghê gớm,cầm roi vụt cả trăm tướng giặc lui,không hiểu ra làm sao nữa.Như vậy thì có kém gì Điển Vi khủng long

hai_au106
25-08-2010, 10:21 PM
Sao Quai Bị và Béo Phì của tui tụt dốc thê thảm vậy trời. Mà hình như mọi người đọc Tam Quốc chẳng mấy ai ưa Lưu Bị.Trương Phi thì hay bị nhầm lẫn với dạng cục súc đầu đất vô học như anh Lý Quỳ. Mình xin chia sẻ nhỏ với mọi người là Trương Phi được dân Trung Quốc cực kỳ yêu mến,kính trọng.Ông là mẫu anh hùng : thấy việc bất bình không thể làm ngơ, được tầng lớp lao động ,thảo dân tin yêu,ngưỡng mộ

Trương Phi thì có đoạn trên cầu Trường Bản là khoái nhất,hét lên 1 tiếng khiến tướng Tào là Hạ Hầu Kiệt đứt ruột vỡ gan ngã nhào xuống ngựa chết luôn.
Mình xem phim Tam Quốc đến đoạn này lúc nào cũng thấy buồn cười,cái tên Hạ Hầu Kiệt này nó hóa trang nhìn râu quặp trong hèn kém lắm,đoạn anh Phi hét lần 2 tên này hộc máu tươi rồi lộn xuống ngựa.tướng Tam Quốc không ngờ có những kẻ nhát chết thế..

hai_au106
25-08-2010, 10:32 PM
Đoạn về sau xuất hiện con hàng tên Văn Ương cũng ghê gớm,cầm roi vụt cả trăm tướng giặc lui,không hiểu ra làm sao nữa.Như vậy thì có kém gì Điển Vi khủng long

Uh,đoạn này là ở hồi thứ 110 trong truyện Tam Quốc (Văn Ương một ngựa thoái quân hùng; Bá Ước men sông phá giặc lớn ),Văn ương solo với Đặng Ngải 50 hiệp không phân thắng bại,sau đó Tư Mã Sư kéo quân vào,thủ hạ của Ương trốn sạch,vậy mà Ương vẫn xông pha chém giết giữa hàng trăm tướng Nguy,giết gần 20 người ( như kiểu Triệu Tử Long trong trận Đương Dương),mà không hiểu lúc đó Đặng Ngải đi đâu?..

Tuy nhiên mình nghĩ Ương vẫn chưa khỏe bằng Điển Vi,Điển Vi thậm chí khi mất binh khí còn cầm lấy 2 xác người làm khí giới,tã xung hữu đột,quăng đập chết 8,9 người,thế mới kinh...

hai_au106
25-08-2010, 10:38 PM
đây là đoạn trong truyện Tam Quốc nói về cái chết của Điển VI:

..........................
Ðược một hồi thì bốn mặt lửa cùng cháy cả.

Bấy giờ Tháo mới hoảng sợ, vội vàng sai gọi Ðiển Vi.

Ðiển Vi say rượu đang ngủ, trong mơ màng chợt nghe tiếng chiêng trống và tiếng người reo hò, giật nảy mình vùng dậy, sờ đến đôi thiết kích thì không thấy đâu cả.

Ở ngoài giặc đã đến cửa. Vi vội vàng giật lấy đao lưng của lính canh, chạy ra, ở ngoài đã thấy vô số quân mã, cầm rặt giáo dài đánh bừa vào trại.

Vi phải nhất sống nhì chết mà lăn xả vào đám quân ấy, chém giết một lúc chết hơn hai mươi người, quân mã ấy mới lui, lại có quân bộ kéo đến. Hai bên giáo mác tua tủa như ngọn lau, mình Vi không một mảnh giáp, trên dưới bị vài mươi nhát đâm. Vi vẫn cứ lăn xả vào đánh; dao mẻ không dùng được, Vi bỏ dao, hai tay vớ ngay lấy hai người làm khí giới, quăng đập một lúc chết tám chín người. Giặc thấy thế không dám đến gần, chỉ đứng đằng xa bắn tên lại. Tên bắn như mưa, Ðiển Vi vẫn liều chết giữ cửa trại, nhưng quân giặc đã kéo được vào cửa sau, Ðiển Vi lại bị một mũi giáo đâm trúng giữa lưng. Vi kêu to một tiếng, máu chảy đầy đất rồi chết. Hắn chết được nửa giờ rồi mà vẫn không ai dám đi qua cửa trước............

MiS
26-08-2010, 08:53 AM
1 vote cho Quan Công và Gia Cát Lượng.
Các anh có ai xem Tam Quốc 2010 chưa , hình ảnh thì đẹp nhưng diễn viên được chọn xấu lắm , Quan Vũ và Trương Phi chỉ béo chứ không cao to , Lưu Bị mới với Lưu Bị cũ đều không đẹp , nhân vật Lưu Bị trong truyện tả có tướng mạo phi thường chứ không trung bình thế này . Tào Tháo mới chán , thua hẳn nhân vật cũ luôn , Tào Tháo cũ có cái nhìn rất nham hiểm ,thể hiện đúng là gian hùng , đóng lại hay tuyệt .

hai_au106
26-08-2010, 12:54 PM
1 vote cho Quan Công và Gia Cát Lượng.
Các anh có ai xem Tam Quốc 2010 chưa , hình ảnh thì đẹp nhưng diễn viên được chọn xấu lắm , Quan Vũ và Trương Phi chỉ béo chứ không cao to , Lưu Bị mới với Lưu Bị cũ đều không đẹp , nhân vật Lưu Bị trong truyện tả có tướng mạo phi thường chứ không trung bình thế này . Tào Tháo mới chán , thua hẳn nhân vật cũ luôn , Tào Tháo cũ có cái nhìn rất nham hiểm ,thể hiện đúng là gian hùng , đóng lại hay tuyệt .

Mình xem hết toàn bộ rồi,phim này gồm 95 tập lấy 6 nhân vật làm trung tâm là Tào Tháo,Lưu Bị,Gia Cát Lượng,Tôn Quyền,Chu Du và Tư Mã Ý
Tuy nhiên phim làm ko giống trong truyện lắm,kết thúc phim là cái chết của Gia Cát Lương(tập 94) và Tư Mã Ý(tập 95). Đoạn nói về Chung Hội,Đặng Ngải và Khương Duy bị cắt bỏ hết...

Song_Han
26-08-2010, 03:50 PM
Có hai mưu sĩ theo tôi cũng khá ấn tượng là Từ Thứ và Quách Phụng Hiếu sao không thấy ai bình luận gì nhỉ?

hai_au106
26-08-2010, 04:55 PM
Hiện Gia Cát Lượngđã thu hẹp khoảng cách với Triệu Tử Long xuỗng còn 2 phiếu,cuộc dua ở vị trí đầu đang rất hấp dẫn
Ở vị trí thứ 3,cuộc đua giữa Tào Tháo và Vân TRường cũng hết sức gay cấn (cả 2 cùng 11 phiếu)
Tư Mã Ý vẫn giữ được vị trí thứ 5 ,hơn Trương Phi 2 phiếu
Ở top cuối, anh hùng Lưu Bị đã có thêm 1 phiếu để thoát khỏi vị trí cuối bảng (đứng đầu hạng với Sách,Siêu,Tốn)

1.Triệu Tử Long 22--------------------- 44.00%
2.Gia Cát Lượng 20 ---------------------40.00%
3.Tào Tháo 11 --------------------------22.00%
3.Quan Vũ 11------------------------ 22.00%
5.Tư Mã Ý 6 -------------------------12.00%
6.Trương Phi 4------------------------- 8.00%
6.Lưu Bị 3------------------------- 6.00%
6.Lục Tốn 3-------------------------- 6.00%
6.Tôn Sách 3 -----------------------6.00%
6.Mã Siêu 3 ----------------------------6.00%

hyh
26-08-2010, 06:35 PM
Sao bảo không hạn chế nhân vật mà lại giới hạn mấy người ở trên làm tại hạ muốn bỏ phiếu cho Điêu Thuyền mà không được. Trong Tam quốc võ nghệ cao nhất là Lã Bố thế mà vẫn bị Điêu Thuyền vật ngã và cưỡi lên khác gì Lã Bố cưỡi ngựa Xích Thố đâu?

hai_au106
29-08-2010, 11:48 AM
chỉ còn 1 ngày nữa là hết thời gian bầu chọn rồi
Triệu Tử Long vẫn đang dẫn đầu

123456
29-08-2010, 01:18 PM
ko biết phần thưởng cho nhân vật có số bình chọn nhiều nhất là j nhỉ?

123456
29-08-2010, 03:18 PM
hic!! bác quá lời,em chỉ chém gió ăn theo 2pic thôi,chứ biết j mà chủ trì

hai_au106
30-08-2010, 09:29 AM
Có lẽ là nên như vậy
mở 1 topic nói về vị anh hùng đó,âu cũng là xứng đáng

hai_au106
30-08-2010, 07:58 PM
chỉ 1 ngày nữa là hết thời gian bình chon,Triệu Vân vẫn dẫn đầu,nhiều khả năng ông sẽ được chọn là Anh Hùng trong topic này. Điều ngạc nhiên là ông không nằm trong nhóm "Anh Hùng Tứ Tuyêt." (4 bậc anh hùng_nhân vật chính của Tam Quốc). Chứng tỏ sự đánh giá yêu thích 1 nhân vật của người Việt mình có điểm đặc biệt khác với tác phẩm..

Nói đến Cái hay của Tam Quốc,như các nhà sử học phân tích,là tiểu thuyết này khắc họa rõ nét của "Anh Hùng Tứ Tuyệt",tứ tuyệt ở đây là Tuyệt nhân,Tuyệt nghĩa, Tuyệt trí,Tuyệt gian) Anh hùng tứ tuyệt là 4 nhân vật chính đại diện cho 4 phẩm chất này:

Lưu Bị------------------tuyệt nhân
Quan Vũ----------------tuyệt nghĩa
Gia Cát Lượng-----------tuyệt trí
Tào Tháo---------------tuyệt gian

6789
30-08-2010, 11:46 PM
Tôi đã nói rồi,giải này là của.....Triệu Tử Long!!:)):)):)):)):)):))

nhachoaloiviet
31-08-2010, 12:10 AM
Mình cũng không bất ngờ lắm về kết quả này mặc dù Triệu gia không phải là nhân vật mình yêu thích nhất. Nhưng hoa hậu luôn là người hội tụ nhiều nét đẹp nhất và không cứ phải nhất về mặt nào.Trong 1 cuộc thi hoa hậu có các giải phụ như : cô mặt đẹp nhất,cô dáng đẹp nhất,cô da đẹp nhất,cô mông đẹp nhất...nhưng các cô đó không cô nào là hoa hậu cả.Theo như vậy,Triệu gia tuy không nằm trong top tứ tuyệt nhưng lại đoạt vương miện bởi ông hoàn hảo và được việc nhất tam quốc

hai_au106
31-08-2010, 12:17 PM
Triệu Tử Long chiến thắng rẩt xứng đáng
Ông là tiêu biểu cho phẩm chất anh hùng,sự trung thành,lòng dũng cảm và luôn sống có trách nhiệm
ngoài ra mình thấy có 1 lý do là Triệu Tử Long có 1 vẻ đẹp lãng mạn pha chút kiếm hiệp,và ông luôn theo đuooir lý tưởng cña mình,đó là bài học cho thanh niên lớp trẻ chúng ta chăng? ko nhất thiết phải là nhà lanhx đạo mới đuwowcj coi là anh hùng

anhvu79
01-09-2010, 06:19 PM
Có Mã Siêu ngay từ đầu thì Triệu Tử Long ít hơn 1 phiếu roàib-)

scholes
03-09-2010, 08:48 PM
Lưu Bị là nhà lãnh đạo tài tình nhất vì ông ta tập hợp quanh mình những người kiệt xuất nhất nhưng ông ta không thành công vì số trời đã định;ngày nhỏ đọc TQ thì khoái nhưng sau này thì chán vì thấy thật phi nghĩa,toàn là những kẻ dùng xương máu,tài sản của người dân thường để phục vụ cho những mưu đồ cá nhân,anh hùng cái gì mấy cái loại đó,toàn là lưu manh ác bá cả thôi,chỉ có khác là mỗi người theo 1 cách

estendius
05-09-2010, 11:52 AM
Đọc mấy truyện mới bây h toàn đánh giá Tư Mã Ý là số một ... Đơn giản theo chân lý , "người thắng lợi cuối cùng là người tài giỏi nhất " ....

hai_au106
12-09-2010, 10:17 PM
Tư Mã Ý thực ra là gặp thời thôi,suýt nữa chết cháy cả 3 cha con trong trong hang Thượng Phương,nếu không có cơn mưa dập tắt lửa thì đâu có nhà Tấn (biết đâu nhà Hán sẽ được Gia Cát Lượng khôi phục lại),và lịch sử Trung Quốc sẽ thay đổi (nhà hán kéo dài thêm vài trăm năm nữa chẳng hạn)

TranHoangQuoc
10-09-2012, 10:51 PM
Các ông toàn ca ngợi tào tháo,lưu bị là anh hùng thiên hạ.cả 2 thằng đều chỉ là lừa đảo,mị dân.đồng ý là có tài nhưng chúng nó làm gì mà gọi là anh hùng được, nếu tào tháo,lưu bị là anh hùng thì triệu vân,trương liêu,cam ninh,điển vi,trần cung,...vv...thì ko hiểu các ông gọi là gì.(chắc các ông cũng biết Triệu tử Long một mình cứu A đẩu như thế nào).Trên đời này làm gì có rồng,chỉ có người và quỉ thôi.Làm người thì đã là anh hùng lắm rồi.
Đọc tới đây thì rất là đồng ý với bác này. :hoa2:hoa2:hoa2

Kiem_Nhat
11-09-2012, 12:22 AM
Anh em cho hỏi thăm? Ông Khổng Minh chết như thế nào ạ? Lúc nhỏ đọc không nhớ tích gì nữa cả? Ai biết kể thêm giúp tôi một chút nhé. Tôi thực sự không biết thật!!!.

lachu
11-09-2012, 01:12 AM
Anh em cho hỏi thăm? Ông Khổng Minh chết như thế nào ạ? Lúc nhỏ đọc không nhớ tích gì nữa cả? Ai biết kể thêm giúp tôi một chút nhé. Tôi thực sự không biết thật!!!.

Khổng Minh theo TQDN thì vì gió thổi tắt cây đèn mà chết:lanh

nhungpa82
11-09-2012, 06:59 AM
Quan điễm của mình thì nên phân làm 2 dạng " rồng ": đại trượng phu và anh hùng.
1/ Đại trượng phu là nguời làm nghiệp lớn , vì chí huớng của mình có thể ko từ thủ đoạn, ko ngại khổ nhục. Mẫu nguời này xem mạng mình là nhất - giang sơn là nhì ,đúng với tiêu chí của Tháo- Bị
2/ Anh hùng là nguời sớm đã định hình chính nghĩa trong lòng, là loại nguời lấy chính nghĩa, lấy sĩ diện làm đầu. Làm điều đúng thì quên thân liều mạng. Tiêu biểu cho dạng này thì chỉ có Tử Long
Ngày nay ta học lịch sử thấy vinh danh vô số anh hùng: Trần Hưng Đạo, Trần Quốc Tuấn, Lê Văn Tám... những anh hùng này khác xa Tháo -Bị mà giống Tử Long hơn

duysdtb
01-04-2017, 10:42 AM
vote Triệu tử long :D

PhuongVinh
01-04-2017, 02:19 PM
Ngày nay ta học lịch sử thấy vinh danh vô số anh hùng: Trần Hưng Đạo, Trần Quốc Tuấn, Lê Văn Tám...

Lê Văn Tám được chính thức thừa nhận là nhân vật hư cấu rồi. Còn Hưng Đạo và Quốc Tuấn là 2 người à bác?

HuaNganXuyen
01-04-2017, 06:21 PM
Cam Hưng Bá cũng là 1 tướng rất ok ,em cũng kết anh này nhất bên Ngô,anh này vừa giỏi lại có máu hảo hán,bắn tên giải nguy cho Lăng Thống ,biến thù thành bạn.Hưng Bá chết thật đáng tiếc.
Võ công của các tướng trong Tam Quốc cũng có lắm đoạn không nhất quán đâu các bác ời.Như Lã Bố được coi là chiến thần vô địch mà solo với Trương Phi cũng có chén được đâu.Mà Quan Công nhảy vào thằng Lã Bố cũng chả thua ngay được. Nghe hơi khó tưởng tượng.
Có đoạn ca ngợi Nhan Lương hay Văn Sú ,Tào Tháo sai Từ Hoảng Trương Liêu ra bị đánh thua chạy về. Hai đại tướng như Trương Liêu ,Từ Hoảng làm gì có thể thua vớ vần như thế,chúng ta đều công nhận rằng Trương Liêu võ nghệ cực quỷ,Vân Trường đã khẳng định chất lượng nhiều lần. Vậy mà hai ông thua Nhan Lương,nên Quan Công mới có cơ hộ trả ơn Tào Tháo bằng cách chém 2 tướng khủng đó một cách rất chuối.

Hơi ngoài lề 1 chút Đọc Tam Quốc theo các sử gia xét các tướng mạnh nhất về võ nghệ TQDN có 1 câu nổi tiếng : Nhất Lữ , Nhị Triệu , Tam Quan , Tứ Điển , Ngũ Mã , Lục Trương . TQDN chủ yếu ca ngợi Quan Công quá đáng cũng là kèm theo tư tưởng chính trị của mình vào đó . Ngoài ra nếu để xét các tướng khủng Quan hầu chém chết thực ra chẳng có ai mà đều do La nho sỹ thêm công cho Quan Hầu : Hoa Hùng theo sử sách là chết bởi Tôn Kiên , Nhan Lương thì ko rõ nhưng Văn Sú chết bởi Trương Liêu tuy nhiên ông này chết bởi Văn Sú bị quân Tào phục binh và chết cũng bởi loạn tiễn từ Liêu . Trong hàng ngũ nhà Tào nếu xét về mãnh tướng thì 2 người mạnh nhất thì số 1 thuộc về Điển Vi thứ nhì là Hứa Chử sau khi Vi chết thì Chử là số 1 mãnh tướng nhà Tào Ngụy sau đó là Trương Cáp và Tử Hoảng rồi Hạ Hầu Đôn ( mù ) . Trương Liêu võ nghê cũng khá , Quan hầu có khen ngợi nhưng Liêu và Vũ là bạn của nhau từng xuất hiện ở tập đoàn kỵ binh Tinh Châu nổi tiếng Hoa hạ . Sau này khi về đầu nhà Tào 1 thời gian Quan Vũ chỉ chơi với Liêu và Hoảng vì họ đều xuất thân từ tập đoàn kỵ binh nổi tiếng ấy .....
Xét về tướng mạnh nhất mà Quan hầu có thể chém chết là Quản Hợi mãnh tướng của quân Khăn Vàng sau này đấu với Bàng Đức bộ tướng của Mã Siêu , Vũ đâu có thắng . Ae có thể đọc thêm cuốn Tam Quốc Diễn Nghĩa ngoại truyện để biết thêm nhiều chi tiết ..... Thực ra Lã Bố vs Trương Phi đánh nhau 2 trận , trận đầu 50 hiệp thì Quan Vũ nhẩy xổ vào , như thế có thể nói Phi đã ở cửa dưới rồi , Vũ sợ ông em có mệnh hệ nào nên mới múa đao ra giúp . Sau đó chiến thần đương cự với 2 ae Quan Trương cũng chỉ mô tả có 20 hiệp tuy ko nói ra nhưng có thể nói lúc này chỉ còn đỡ đòn chứ ko đánh được nữa , bởi dù có mạnh đến đâu chẳng có thằng nào đơn đả độc đấu với 2 ae Quan Trương cả đều là hổ dữ cả đấy . Theo đánh giá của riêng tôi Quan Vũ rất khó đứng trong nhóm 1,2,3 có chăng chỉ là sự ca tụng của La nho sỹ thôi ........

evolnuk
01-04-2017, 06:41 PM
Tại hạ k đọc Tam Quốc Diễn Nghĩa và Tam Quốc Chí. Nhưng có xem phim bản mới nhất của Tam Quốc Diễn Nghĩa.

Sau đây là nhận xét của tại hạ.

==========================

Trước khi xem phim, nghe giang hồ đồn đại và chém gió.

1. Tào Tháo ác như con tê giác.

2. Lưu Bị là anh hùng, quân tử.

3. Quan Vũ là số 1. Tiêu chuẩn võ tướng.

===========================

Sau khi xem phim.

1. Tào Tháo như thế cũng có thể gọi là có công, có tài. Anh hùng thì tùy qua điểm. K đến nỗi phải là gian hùng, đại ác này nọ.

2. Lưu Bị là loại đàn bà, chỉ có tài khóc lóc. Khóc từ đầu phim tới cuối phim để lừa người ta. Ngụy quân tử là đây.

3. Quan Vũ thì giỏi nhưng quá tự mãn. K vẹn toàn.

HuaNganXuyen
01-04-2017, 06:47 PM
Vị trí chiến thần số 1 đương nhiên là Lữ Bố nhưng ai là số 2 mình xin phân tích thêm 1 chút theo cảm quan của mình đương nhiên loại bỏ những hư cấu quá đáng của La nho sỹ . Người thứ 2 mình nghĩ là Triệu Tử Long và cũng xin phép dẹp luôn cái trận Trường Bản cứu A Đẩu ae đã nói quá nhiều . Mình bắt đầu ở trận Nhữ Nam lúc này Tào Tháo đã bắc phạt thành công hạ Viên Thiệu trở thành thế lực số 1 Trung Hoa lúc bấy giờ , sau đó Lưu mượn quân để đánh úp Tào , 2 bên dàn trận : Hứa Chử lên đánh với Triệu Vân sau 30 hiệp thì Tào Tháo phất cờ xua toàn quân lên lúc đó Bị cũng hô Quan , Trương , Lưu Bích lên quân Tào thua to . Trận đấu này không rõ nhưng trận sau quân Lưu bị phục kích 3 mãnh tướng Quan , Trương , Triệu đều bị chia cắt nhưng chỉ có Tử Long phá vây về kịp cứu Bị ( trận này bản TQDN truyện nói ko rõ ) , Lưu Bích bị Cao Lãm đâm chết ( Cao Lãm là Tứ Trụ của đất Hà Bắc được Thiệu xếp vào 4 tướng mạnh nhất của tập đoàn họ Viên bên cạnh Nhan Lương , Văn Sú và Trương Cáp ) tuy nhiên sau trận Quan Độ thì Trương Cáp vs Cao Lãm về đầu quân cho nhà Tào . Tuy nhiên chỉ 1 thương mà Cao Lãm lăn xuống ngựa ( cái chết cũng hơi lãng xẹt như Quan Vũ chém Nhan , Văn theo La tiên sinh ) mặc dù vậy Tử Long là đâm chết Tứ Trụ Hà Bắc Cao Lãm thật chứ ko phải thêm công tích như La nho sỹ thêm cho Quan Vũ . Sau đó Tử Long cứu Bị chạy 1 đoạn lại gặp bạn của Cao Lãm là anh Trương Cáp . Trương Cáp dũng mãnh thế nào ta cũng khỏi cần nói nghe đâu anh này chiến từ đầu giờ chiếu đến nhập nhoạm tối với Trương Dực Đức ở Ngọa Khẩu mà bất phân thắng bại sau này Bắc Phạt Ngụy Khổng Minh 2 lần mưa tên thì lần 2 Cáp mới đi , Ngọa Long cũng còn phải than ta nghe Trương Cáp đánh Trương Phi nửa ngày bất phân trên dưới thì ko tin nhưng giờ tận mắt mới thấy y quả nhiên dũng mãnh . Tuy nhiên Tử Long vs Trương Cáp giao phong có 30 hiệp Cáp đã chạy dài ( ngoài Long thì Mã Siêu là 2 tướng duy nhất đánh bại Trương Cáp ở trên ngựa ) rồi sau đó Hứa Chử , Đôn chột từ xa kéo đến Cáp hoàn hồn qua ngựa đánh bại khi đó Long bị quây tập thể nhé : Hứa Chử , Trương Cáp và Hạ Hầu Đôn cùng đánh , 3 ông này ko phải tướng lởm mà khỏi cần nhắc như ở Trường Bản nhé chắc cũng ko cần giới thiệu Hứa Chử vs Mã Siêu ra sao , Cáp với Phi thế nào và Đôn chột luôn tìm Vũ mà đòi mạng nhé ..... Long đương cự được khoảng 20 hiệp nữa để Bị chạy rồi cũng phải té gọn kể ra cũng có khác Lã Bố chạy ở Hổ Lao Quan như thế cũng đâu kém .....
Ngoài ra phá Bát Môn Kim Tỏa hay cứu Hoàng Trung trước Tử Hoảng vs Cáp thì cũng xứng đáng cho Long xếp hạng 2 . Mặc dù vậy Long có nhược điểm ở chỗ khả năng kết thúc các tướng cửa dưới 1 chút có vẻ ko nhanh như Phi hay Vũ .....

HuaNganXuyen
02-04-2017, 10:31 AM
Vị trí thứ 3 trong số các chiến thần mạnh nhất TQDN mình nghĩ không ai xứng đáng hơn Trương Phi chứ ko phải Quan Vũ . Riêng việc lão tam dám đương cự với Lã Bố 2 trận lớn cũng đủ làm uy chấn quan ngoại rồi . Nên nhớ Quan hầu là người rất kiêu căng và ngạo mạn cũng như tự tin vào bản thân ( cái này khỏi trích dẫn chứng minh ) thế mà trước Lã Phụng Tiên đâu có dám ra đối trận trong khi đó Trương Phi luôn miệng thách đấu với chiến thần số 1 cũng đủ xếp vào hàng ghế thứ 3 rồi . Thực tế Trương Phi có đánh 2 trận với Lã Bố tuy La nho sỹ không miêu tả là kém mà chỉ nói bất phân thắng bại . Tuy nhiên lần 1 ở Hổ Lao Quan sau 50 hiệp thì Quan Vũ đã nhẩy vào trợ lực , lần 2 thì Phi cướp ngựa của Lã , Lã điên tiết đến đánh 100 hiệp với Phi thì Bị sợ qua khua chiêng liên hồi xin nghỉ ..... Tuy nhiên việc đương cự với chiến thần 2 trận lớn mà chưa phải chạy hoặc mất mạng cũng đủ xếp Phi vào ghế thứ 3 . Hổ dại nhà Tào là Hứa Chử cũng chỉ đấu với Lữ Bố 20 hiệp mà Tào đã phát sốt , phát rét kêu gào thêm 5 thằng nữa nào Hạ Hầu Đôn , Nhạc Tiến , Tào Hồng , Lý Điển , Vu Cấm đồng loạt xô ra khiến Lã không địch nổi phải ù té chạy .
Ngoài ra còn 1 chi tiết nữa chứng tỏ Phi xứng đáng là số 3 ở chỗ đó là trận chiến với Cẩm Mã Siêu . Lúc này phải xét ở chỗ đây là giai đoạn Lưu Bị đã thành danh có Kinh Châu làm điểm tựa , chiếm Ba Thục bình Tây Xuyên sắp lên làm Hán Trung Vương khác hẳn thời chưa mảnh đất cắm dùi , thấm thoát đã hơn 20 năm kể từ khi Phi đánh nhau với Lã Bố . Lúc này xét về tuổi Trương tam gia cũng đã ngũ tuần , trong khi đó thời Lã Bố còn sống , Mã Siêu con Mã Đằng dẹp loạn Lý Thôi , Quach Dĩ khi Mã mới 16 tuổi đã đâm chém tơi bời + với số năm lúc này Mã mới khoảng gần 40 thời kỳ đẹp nhất của 1 mãnh tướng khi thể lực và kinh nghiệm ở đỉnh cao so với 1 mãnh tướng khác đã về già như Trương Phi ấy vậy mà đánh ngày đánh đêm bất phân thắng bại . Cho nên nói Trương Phi có thể coi xứng đáng hạng 3 sau Lữ và Triệu từ võ lực lẫn sự ổn định ......
Không những vậy nếu xét về công trạng Phi xứng đáng là tướng có ảnh hưởng số 1 của tập đoàn nhà Lưu trong công cuộc xây dựng nước Thục khi lập công lớn trong việc bình định 2 Xuyên . Khác hẳn với với việc làm mất đi cơ đồ nhà Thục Hán từ lão nhị Quan hầu khi để chiếm mất Kinh Châu .....

Viet648
02-04-2017, 01:33 PM
Ở mình ko có ai viết sách hay như tàu nhỉ

HuaNganXuyen
03-04-2017, 12:22 PM
Nhân vật thứ 4 nên được nói đến trong hàng ngũ mãnh tướng tốp 1 TQDN cần phải nhắc đến là Điển Vi . Cũng như là sự công bằng cho nhà Tào Ngụy vốn ko được thiện cảm từ La nho sỹ cũng như tư tưởng nâng bi Thục Hán . Thực tế thì mãnh tướng Điển Vi rời vũ đài quá sớm , tuy nhiên Điển Vi dũng mãnh tới mức cầm đôi Kích đi đầu giết giặc trong thời kỳ đầu trừ Lã Phụng Tiên ko ai đương cự nổi . Có lần cứu Tào Tháo , Vi bảo thuộc hạ kẻ địch cứ cách khoảng 5 đến 7 bước chân thì bảo ta , cứ thế với khoảng cách đó Vi phi Kích và dùi sắt ko cần nhìn lại quân bám theo chết đến 7 , 8 người kẻ địch ko dám đuổi . Trong lần khác quân doanh nổi gió lá cờ tiên phong bị rơi đổ , 6 đến 7 thằng lính ko giữ nổi chỉ thấy Điển Vi hét lên chỉ 1 tay mà cột doanh không nhúc nhích . Tháo khen rằng người này là ÁC Lai của ta .... Trận cuối cùng có sự xuất hiện của Điển Vi là cứu Tào Tháo thông dâm với Trâu Ngọc Dung thím Trương Tú , nghe đâu Trâu Ngọc Dung liệt vào hàng quốc sắc đỉnh đỉnh đại danh so với Điêu Thuyền , Đại Kiều , Tiểu Kiều đều không kém . Sau này có con dâu của họ Viên là Chân Mật cũng là 1 trang quốc sắc . 5 đại mỹ nhân có thể nói là vào loại đẹp nhất TQDN say đắm bao nhiêu lộ anh hùng . Lại nói về Trâu Ngọc Dung vừa đẹp lại mặn mà , am hiểu thi ca âm luật , thơ ca cũng tuyệt vời Tháo yêu lắm bởi thế cũng vì nàng mà Tháo mất đi mãnh tướng Điển Vi . Thực tế thì Vi chết cũng phần bởi bị Hồ Xa Nhi cướp mất đôi kích , nhưng hình ảnh tay này cầm 2 thằng lính chết quăng quật thì đúng là dù La nho sỹ ko ưa nhà Tào cũng ko thể che dấu sự thật . Điển Vi mất là 1 sự thiệt thòi rất lớn trong tập đoàn nhà Tào , Tháo ngoài Tào Phi , Tào Thực , Trâu Ngọc Dung , quách Gia , Điển Vi có mấy người làm kẻ gian hùng này rơi lệ . Bởi thế cho nên Điển Vi cũng xứng đáng nằm trong những mãnh tướng hay nhất TQDN ....

sieupippo_kaka
03-04-2017, 04:35 PM
Vị trí chiến thần số 1 đương nhiên là Lữ Bố nhưng ai là số 2 mình xin phân tích thêm 1 chút theo cảm quan của mình đương nhiên loại bỏ những hư cấu quá đáng của La nho sỹ . Người thứ 2 mình nghĩ là Triệu Tử Long và cũng xin phép dẹp luôn cái trận Trường Bản cứu A Đẩu ae đã nói quá nhiều . Mình bắt đầu ở trận Nhữ Nam lúc này Tào Tháo đã bắc phạt thành công hạ Viên Thiệu trở thành thế lực số 1 Trung Hoa lúc bấy giờ , sau đó Lưu mượn quân để đánh úp Tào , 2 bên dàn trận : Hứa Chử lên đánh với Triệu Vân sau 30 hiệp thì Tào Tháo phất cờ xua toàn quân lên lúc đó Bị cũng hô Quan , Trương , Lưu Bích lên quân Tào thua to . Trận đấu này không rõ nhưng trận sau quân Lưu bị phục kích 3 mãnh tướng Quan , Trương , Triệu đều bị chia cắt nhưng chỉ có Tử Long phá vây về kịp cứu Bị ( trận này bản TQDN truyện nói ko rõ ) , Lưu Bích bị Cao Lãm đâm chết ( Cao Lãm là Tứ Trụ của đất Hà Bắc được Thiệu xếp vào 4 tướng mạnh nhất của tập đoàn họ Viên bên cạnh Nhan Lương , Văn Sú và Trương Cáp ) tuy nhiên sau trận Quan Độ thì Trương Cáp vs Cao Lãm về đầu quân cho nhà Tào . Tuy nhiên chỉ 1 thương mà Cao Lãm lăn xuống ngựa ( cái chết cũng hơi lãng xẹt như Quan Vũ chém Nhan , Văn theo La tiên sinh ) mặc dù vậy Tử Long là đâm chết Tứ Trụ Hà Bắc Cao Lãm thật chứ ko phải thêm công tích như La nho sỹ thêm cho Quan Vũ . Sau đó Tử Long cứu Bị chạy 1 đoạn lại gặp bạn của Cao Lãm là anh Trương Cáp . Trương Cáp dũng mãnh thế nào ta cũng khỏi cần nói nghe đâu anh này chiến từ đầu giờ chiếu đến nhập nhoạm tối với Trương Dực Đức ở Ngọa Khẩu mà bất phân thắng bại sau này Bắc Phạt Ngụy Khổng Minh 2 lần mưa tên thì lần 2 Cáp mới đi , Ngọa Long cũng còn phải than ta nghe Trương Cáp đánh Trương Phi nửa ngày bất phân trên dưới thì ko tin nhưng giờ tận mắt mới thấy y quả nhiên dũng mãnh . Tuy nhiên Tử Long vs Trương Cáp giao phong có 30 hiệp Cáp đã chạy dài ( ngoài Long thì Mã Siêu là 2 tướng duy nhất đánh bại Trương Cáp ở trên ngựa ) rồi sau đó Hứa Chử , Đôn chột từ xa kéo đến Cáp hoàn hồn qua ngựa đánh bại khi đó Long bị quây tập thể nhé : Hứa Chử , Trương Cáp và Hạ Hầu Đôn cùng đánh , 3 ông này ko phải tướng lởm mà khỏi cần nhắc như ở Trường Bản nhé chắc cũng ko cần giới thiệu Hứa Chử vs Mã Siêu ra sao , Cáp với Phi thế nào và Đôn chột luôn tìm Vũ mà đòi mạng nhé ..... Long đương cự được khoảng 20 hiệp nữa để Bị chạy rồi cũng phải té gọn kể ra cũng có khác Lã Bố chạy ở Hổ Lao Quan như thế cũng đâu kém .....
Ngoài ra phá Bát Môn Kim Tỏa hay cứu Hoàng Trung trước Tử Hoảng vs Cáp thì cũng xứng đáng cho Long xếp hạng 2 . Mặc dù vậy Long có nhược điểm ở chỗ khả năng kết thúc các tướng cửa dưới 1 chút có vẻ ko nhanh như Phi hay Vũ .....

Cá nhân mình vẫn cứ xem Triệu Tử Long là số 1..
Vì chẳng có cuộc đấu giữa Triệu và Lữ Bố nên mọi huyền thoại về Lữ Bố đem ra so với Triệu cũng chỉ là khập khiễng; Và thật sự La Gia mô tả Lữ kinh hoàng quá nên khiến chiến tướng sau này ai cũng có phần dưới cơ Lữ.
Nếu xét về độ đồng đều giữa chiến đấu; kỹ năng; đánh tay đôi; hay 1 chọi nhiều; và cả độ trung thành; dũng mãnh; mưu kế; cái tâm.. thấy Triệu toàn vẹn hơn hẳn mọi chiến tướng còn lại..
hì hì hì...
vẫn thích bác Triệu hơn

duthanchi
03-04-2017, 05:58 PM
@ bác Phương Vinh,
bác nói trường hợp Lê Văn Tám thì em hiểu ý bác rồi, liên quan bác viét sử THL phải không. nhưng mà chính thức thừa nhận hư cấu thì chưa đâu bác ạ.
@ đọc tam quốc diễn nghĩa, em nhớ mãi câu đối ở nhà tranh :
đạm bạc dĩ minh chí,
ninh tĩnh nhi chí viễn
( đạm bạc cho cái chí,lòng trong sáng
yên ả,lặng lẽ để cái chí đi xa )
và nó đã ảnh hưởng lớn đến cách sống của em .
cám ơn những câu chuyện trong tam quốc.

HuaNganXuyen
03-04-2017, 10:10 PM
Cá nhân mình vẫn cứ xem Triệu Tử Long là số 1..
Vì chẳng có cuộc đấu giữa Triệu và Lữ Bố nên mọi huyền thoại về Lữ Bố đem ra so với Triệu cũng chỉ là khập khiễng; Và thật sự La Gia mô tả Lữ kinh hoàng quá nên khiến chiến tướng sau này ai cũng có phần dưới cơ Lữ.
Nếu xét về độ đồng đều giữa chiến đấu; kỹ năng; đánh tay đôi; hay 1 chọi nhiều; và cả độ trung thành; dũng mãnh; mưu kế; cái tâm.. thấy Triệu toàn vẹn hơn hẳn mọi chiến tướng còn lại..
hì hì hì...
vẫn thích bác Triệu hơn

Mình ko phản đối ý kiến của Thiên Vương Lão Tử bởi lẽ nhà Thục mình thích 2 mãnh tướng Triệu Vân rồi Trương Phi hơn các tướng khác . Tuy nhiên các sử gia cũng như các bản TQDN đều nhất trí Lã Bố " Nhân Trung Lã Bố , Mã Trung Xích Thố " . Thiên Vương Lão Tử nên nhớ ngay cả La tiên sinh với cách viết ca ngợi nhà Lưu với tâm tưởng phò Hán Thất , nhóm còn lại đều ko muốn ca ngợi nhiều . Tuy nhiên người ta vẫn ngầm hiểu vị trí chiến thần số 1 thuộc về Lã Bố rồi . Thực tế chỉ duy nhất có Trương Phi có thể chạm đến hiệp thứ 100 với Lã ôn hầu thôi những mãnh tướng khác như Hứa Chử , Hạ Hầu Đôn mới sau vài chục hiệp là Tháo đã phải kêu gào chơi hội đồng rồi mà Thiên Vương biết rằng Hứa Chử đủ sức so đọ hàng trăm hiệp với bất cứ 1 mãnh tướng nào . Trong cuộc đời Tử Long có đánh và giết các mãnh tướng sau :
60 hiệp bất phân thắng bại với Văn Sú , vài chục hiệp đánh bại Lý Điển nhà Tào , 1 giáo đâm chết Cao Lãm ( Tứ Trụ Hà BẮC nhà Viên ) , 30 hiệp đánh bại Trương Cáp ( Cáp cũng thuộc về Tứ Trụ Hà Bắc nhà Viên sau về Tào , cũng là 1 trong những mãnh tướng hay nhất nhà Tào Ngụy bên cạnh nhóm Hứa Chử , Trương Liêu , Tử Hoảng , Hạ Hầu Đôn ) , hòa 2 trận với Hứa Chử tuy nhiên 2 trận ở Nhữ Nam này được miêu tả đánh khoảng có 30 hiệp mà các hổ tướng xáp lá cà phải trên trăm hiệp trở lên , Tử Hoảng thì thấy Long vào cứu Trung già thì cũng ko dám đối cuộc , 50 hiệp hòa Khương Duy tuy nhiên lúc này Long đã quá già . Tất cả các người trên đều thuộc hàng mãnh tướng hàng đầu còn lại như đâm Châu Thương lúc cướp núi ,chém 5 bố con Hàn Đức , Bùi Nguyên Thiệu , Lã Khoáng hay mấy chục tướng nhà Tào ở Trường Bản hay rải rác các tướng lẻ tẻ khác thì ko cần bàn vì khác nào xua dê chó mà đấu với hổ báo . Trong cuộc đời trận mạc ngoài lính quèn chắc Long cũng đâm chết cỡ khoảng hơn 70 tướng loại cùi và trung bình , đánh bại khoảng 7 đến 8 danh tướng hàng đầu khác , phá Bát Môn Kim Tỏa , công thành sông Hán Thủy kể cũng xứng danh mãnh tướng hàng đầu ..... Tuy nhiên theo mình Lã vẫn nhỉnh hơn 1 xíu nhưng nếu như có cơ hội đối mặt thì khoảng 100 hiệp cũng khó mà ăn được nhau ..... Quan nhị ca tự tin vào bản thân như thế cũng vào nhóm tốp 10 nhưng cũng phải do dự để đối mặt 1 vs 1 với Lã .....

HuaNganXuyen
03-04-2017, 10:26 PM
Người thứ 5 chính là cơn ác mộng của Tháo không ai khác Cẩm Mã Siêu . Thực tế Mã Mạnh Khởi nởi danh từ lúc 16 đã chém chết tướng giặc Vương Phương . Nhưng có lẽ ai đọc TQDN đều hiểu sức mạnh của Mã được mô tả qua 2 trận đánh đỉnh cao với Hứa Chử và Trương Dực Đức đó là những trận đánh lên tới vài trăm hiệp đánh đến mây tàn nguyệt tận , gió cuốn mây ngàn trong đó thì hơi ưu 1 chút với Hứa Chử ( đâm trúng rốn ) và hòa với Trương Phi sau khi đánh hết chiều đến đốt đuốc đánh đêm ..... Các mãnh tướng nhà Tào ngoài Hứa Trọng Khang ( Hổ điên ) thì ít có người đánh cân bằng với Siêu . Trương Cáp Tứ Trụ Hà Bắc hòa với Trương Phi nhưng gặp Siêu và trước đó là Long thì đều ko địch nổi . Tuy nhiên khi Siêu đấu với Phi là lúc Siêu còn khá trẻ mà chưa thắng và cũng xuất hiện hơi ít nên có lẽ Mã Siêu chỉ hạng 5 sau : Lữ Bố , Tử Long , Trương Phi và Điển Vi theo ý kiến cá nhân của mình . Đây cũng là 5 tướng hay nhất theo cá nhân của mình trong cuốn TQDN từ hạng 6 trở đi coi như cuối nhóm tướng tốp 1 cũng khá nhiều cụ thể 1 list dài gồm : Quan Vũ , Hứa Chử , Nhan Lương , Văn Sú , Trương Cáp , Tử Hoảng , Bàng Đức , Hạ Hầu Đôn .......
Trương Liêu có trận bến Tiêu Diêu nổi tiếng tuy nhiên Liêu được xếp vào tướng có mưu lược rất cao và dàn trận nhưng solo có lẽ chỉ đứng vào tốp đầu tuyến 2 bên cạnh Cam Ninh , Ngụy Diên , Quan Bình , Văn Sinh , Cao Lãm , Lý Điển vv.......

sieupippo_kaka
04-04-2017, 10:34 AM
Nhân lời luận của a Linh HuaNganXuyen thì mình chợt nhớ đến 1 câu nói của Napoleon; khi được tướng dưới quyền hỏi "tướng giỏi là tướng thế nào" ông đáp rằng " Tướng giỏi là tướng sống lâu" :battay
kakaka..
Ko phản đối vị trí chiến thần của Lã Bố; nhưng ý kiến cá nhân vẫn vote cho Triệu Vân...
kikiki

DINHDAUNIEN
04-04-2017, 11:02 AM
Thời lai đồ điếu thành công dị
Vận khứ anh hùng ẩm hận đa

HuaNganXuyen
04-04-2017, 12:00 PM
Nhân lời luận của a Linh HuaNganXuyen thì mình chợt nhớ đến 1 câu nói của Napoleon; khi được tướng dưới quyền hỏi "tướng giỏi là tướng thế nào" ông đáp rằng " Tướng giỏi là tướng sống lâu" :battay
kakaka..
Ko phản đối vị trí chiến thần của Lã Bố; nhưng ý kiến cá nhân vẫn vote cho Triệu Vân...
kikiki

he he mình nói về sức mạnh võ thuật và kỹ năng chiến đấu trên lưng ngựa mà Thiên Vương Lão Tử nếu nói vậy đầy ông tướng trung binh cỡ : Liêu Hóa , Văn Sính , Nhạc Tiến , sống còn dai hơn chiến thần nhiều , ngoài Lã Bố thì Điển Vi , Thái Sử Từ , Mã Siêu đều là những mãnh hổ đấy nhưng cái chết của họ vì nhiều lý do chứ ko phải trên lưng ngựa . Nếu nói về sống lâu thì Từ Thịnh Định Phụng bên Đông Ngô chiến đấu từ thời lãnh chúa Tôn Kiên bên Giang Đông sau phò Tôn Quyền qua bao đời chủ soái từ Chu Lang cho đến Lục Tốn sau này cũng vô cùng thọ , xét võ nghệ họ có thể là trụ cột nhà Ngô nhưng cỡ Đinh Phụng Từ Thịnh mà xuống Trung Nguyên thì có mà lấy đấu mà đong cũng ko xuể , chưa nói đến các hổ tướng như Dực Đức , Tử Long ,Hứa Chử vv.... thì họ còn chưa chắc bằng được tuyến 2 như Lý Điển , Vu Cấm ,Văn Sính , Ngụy Diên vv.....
Cũng nên hiểu thời Giang Động dẹp loạn ko thể chinh chiến nhiều như ở Trung Nguyên nơi hàng năm hàng tháng trải qua hàng ngàn cuộc chiến lớn nhỏ , thây ma chất thành đống và bản năng sinh tồn trở nên rất mạnh mẽ chứ ko như ở Giang Đông . Cũng bởi thế sau cái chết của Tôn Sách và Thái Sử Từ thì Cam Ninh ( Cam Hưng Bá ) dù rất nổi tiếng bên bờ Trường Giang nhưng nếu đặt trên đất Trung Nguyên so sánh với các mãnh tướng như : Lã , Triệu , Trương , Quan , Hứa vv...... thì thực sự vẫn có 1 khoảng cách ko hề nhỏ .
Tử Long có 1 ưu thế lớn là khả năng cầm cự trong thế yếu rất tốt cụ thể qua các điển tích : cứu A Đẩu , chiến đấu ở Nhữ Nam . Hay như phá trận lấy ít địch nhiều như : Bát Môn Kim Tỏa , cứu Hoàng Trung . Thực ra nếu có trận chiến giữa Triệu vs Lã thì khoảng 100 hiệp cũng ko ông nào chết cả sau đó bên núng thế chắc quay ngựa hoặc có cứu viện . Trong lịch sử TQDN cũng ngầm hiểu duy có Trương Phi chạm đến hiệp 100 với Lã ôn hầu , La tiên sinh ko nói thua chỉ nói Lưu tai to đánh chiêng liên hồi xin nghỉ ..... Tử Long thì ko có trận nào đánh trên trăm hiệp như Mã Siêu , Trương Phi , Trương Cáp hay Hứa Chử . Những mãnh tướng từng đấu với Long cao nhất có Văn Sú 60 hiệp thì vẫn đang hòa , Hứa Chử có 30 hiệp trong 2 trận vẫn hòa , Lý Điển thì khoảng 40 hiệp là thua nhưng Lý Điển chỉ là tướng đầu tốp 2 chưa lên tốp 1 . Những mãnh tướng mà Long đánh bại có thể kể đến 2 /4 Tứ Trụ Hà Bắc là Trương Cáp ( hòa Trương Phi ) và Cao Lãm , Tử Hoảng ......
Còn thần tượng cá nhân thì mình ko dám phản đối he he :D .....

sieupippo_kaka
04-04-2017, 01:05 PM
he he mình nói về sức mạnh võ thuật và kỹ năng chiến đấu trên lưng ngựa mà Thiên Vương Lão Tử nếu nói vậy đầy ông tướng trung binh cỡ : Liêu Hóa , Văn Sính , Nhạc Tiến , sống còn dai hơn chiến thần nhiều , ngoài Lã Bố thì Điển Vi , Thái Sử Từ , Mã Siêu đều là những mãnh hổ đấy nhưng cái chết của họ vì nhiều lý do chứ ko phải trên lưng ngựa . Nếu nói về sống lâu thì Từ Thịnh Định Phụng bên Đông Ngô chiến đấu từ thời lãnh chúa Tôn Kiên bên Giang Đông sau phò Tôn Quyền qua bao đời chủ soái từ Chu Lang cho đến Lục Tốn sau này cũng vô cùng thọ , xét võ nghệ họ có thể là trụ cột nhà Ngô nhưng cỡ Đinh Phụng Từ Thịnh mà xuống Trung Nguyên thì có mà lấy đấu mà đong cũng ko xuể , chưa nói đến các hổ tướng như Dực Đức , Tử Long ,Hứa Chử vv.... thì họ còn chưa chắc bằng được tuyến 2 như Lý Điển , Vu Cấm ,Văn Sính , Ngụy Diên vv.....
Cũng nên hiểu thời Giang Động dẹp loạn ko thể chinh chiến nhiều như ở Trung Nguyên nơi hàng năm hàng tháng trải qua hàng ngàn cuộc chiến lớn nhỏ , thây ma chất thành đống và bản năng sinh tồn trở nên rất mạnh mẽ chứ ko như ở Giang Đông . Cũng bởi thế sau cái chết của Tôn Sách và Thái Sử Từ thì Cam Ninh ( Cam Hưng Bá ) dù rất nổi tiếng bên bờ Trường Giang nhưng nếu đặt trên đất Trung Nguyên so sánh với các mãnh tướng như : Lã , Triệu , Trương , Quan , Hứa vv...... thì thực sự vẫn có 1 khoảng cách ko hề nhỏ .
Tử Long có 1 ưu thế lớn là khả năng cầm cự trong thế yếu rất tốt cụ thể qua các điển tích : cứu A Đẩu , chiến đấu ở Nhữ Nam . Hay như phá trận lấy ít địch nhiều như : Bát Môn Kim Tỏa , cứu Hoàng Trung . Thực ra nếu có trận chiến giữa Triệu vs Lã thì khoảng 100 hiệp cũng ko ông nào chết cả sau đó bên núng thế chắc quay ngựa hoặc có cứu viện . Trong lịch sử TQDN cũng ngầm hiểu duy có Trương Phi chạm đến hiệp 100 với Lã ôn hầu , La tiên sinh ko nói thua chỉ nói Lưu tai to đánh chiêng liên hồi xin nghỉ ..... Tử Long thì ko có trận nào đánh trên trăm hiệp như Mã Siêu , Trương Phi , Trương Cáp hay Hứa Chử . Những mãnh tướng từng đấu với Long cao nhất có Văn Sú 60 hiệp thì vẫn đang hòa , Hứa Chử có 30 hiệp trong 2 trận vẫn hòa , Lý Điển thì khoảng 40 hiệp là thua nhưng Lý Điển chỉ là tướng đầu tốp 2 chưa lên tốp 1 . Những mãnh tướng mà Long đánh bại có thể kể đến 2 /4 Tứ Trụ Hà Bắc là Trương Cáp ( hòa Trương Phi ) và Cao Lãm , Tử Hoảng ......
Còn thần tượng cá nhân thì mình ko dám phản đối he he :D .....

hehe.. câu trích dẫn vui thôi mà a Linh...
Sống lâu nhưng phải chiến nhiều kia chứ sống lâu mà đắp mền ngủ thì nói làm gì...
Ông Long ông í chiến bao nhiêu là trận; mà hình như chưa thấy trận nào thất thủ cả...
hì hì...

còn phần nhận định phía dưới của a Linh; e đồng ý 2 tay và vẫn nhớ đến câu nhận xét của a khi trước "Triệu Tử Long chỉ có nhược điểm là kết thúc các tướng dưới cơ hơi lâu 1 tí"...
Cái lối đánh của Long ko mang xu hướng "hãm hiếp" đối thủ; mà kiểu rù rì như Italia ấy chứ lị nhở...
kakaka:khicuoi

NemDa
04-04-2017, 05:47 PM
Mình giờ đoc sách và luôn suy nghĩ theo 1 lối riêng có thể nói là " Dị Biệt " . Hồi bé khi đầu óc còn bị tẩy não 1 chiều ,và thiếu thông tin trầm trọng thì mình say mê và thuộc lòng cuốn tiểu thuyết này , coi nó như 1 cuốn binh pháp hay kim chỉ nam trong việc dùng người .Nhưng khi thời đại thông tin thì thấy cuốn tam quốc có quá nhiều vấn đề ....Đây là 1 ví dụ nhỏ về hậu Tam Quốc khi quân Ngụy vào nước Thục , con trai của Bàng Đức đã truy sát tất cả nhà và họ hàng của Quan Vân Trường giết trả thù cho cha ,tạo ra 1 cuộc tàn sát đẫm máu cả già trẻ hơn 20 người chết... . Rõ ràng bạo lực ,thù hận,thủ đoạn ,nhỏ nhen ,ích kỷ ,hèn hạ .... đều có trong Tam Quốc và thể hiện tính cách của 1 dân tộc . Nội chiến nước Mỹ cũng rất khốc liệt và đầy chết tróc nhưng khi kết thúc đâu có những cách trả thù hèn hạ như vậy ...
Bởi những suy nghĩ dị biệt như vậy nên để đánh giá nhân vật tài năng ,giỏi, anh hùng... trong tam quốc tôi cũng có những cái nhìn khác .
Về văn giữa 1 môi trường khốc liệt ,loạn chiến ,đua chen để kiếm sống ,sinh tồn ...tạo dựng tên tuổi thì phải là Giả Hủ .Ông qua rất nhiều chủ tướng ,bày mưu giúp họ ,ko làm phản ai cả ,dốc sức vì việc chung ,đánh bại Mã Đằng ,ông đâu có sợ Tào Thào ,trận Uyển Thành mưu của ông giết nhè nhẹ Điển Vi với con cả Tào Tháo đó thôi ,Tháo may mắn thoát được . Sau Trương Tú hàng Tháo ông làm quân sư cho Tào Tháo . Ông ko dính dáng vào việc tranh binh quyền trong gia đình Tào Tháo ,mưu của ông cũng ko bao giờ quá xuất sắc chỉ vừa đủ bởi vì ông hiểu trong xã hội phong kiến TQ " Thú săn hết thì bẻ cung tên " ,ông và Tư Mã Ý đều dùng kim chỉ nam này để tồn tại dưới trướng Tào Tháo một người nổi riếng " gian hùng " .Cả lịch sử TQ chỉ ra có vài người xuất chúng mới thoát khỏi kiếp nạn " Thú săn hết thì bẻ cung tên " như Phạm Lãi ... Ở VN Nguyễn Trãi ẩn trên núi còn bị chết vì kiếp nạn này ,bởi vậy tôi đánh giá rất cao tài năng và tính cách của Giả Hủ ông đâu có kém ai trong Tam Quốc .
Về võ thuật thì ko ai có thể qua được chiến thần Lữ Bố ,về tài năng và cá tính có thể nói Tử Long rất lắm Fan hâm mộ . Nhưng tôi lại thích 1 nhân vật tuy xuất hiện ít trong TQ nhưng lại đầy đủ cá tính của 1 anh hùng,không như ai đó thấy Công Tôn Toản yếu thì bỏ đi đó là Thái Sử Từ .

"Tình chỉ đẹp khi còn dang dở ",có lẽ Thái Sử Từ giống như 1 câu chuyện tình đẹp dang dở ,Bách khoa toàn thư Wikipedia viết về Thái Sử Từ ko có 1 điểm yếu ,sống rất tình cảm ,ân nghĩa ,mưu trí ,dũng cảm .... Đây ko phải anh hùng thì là ai kkkkkkk

HuaNganXuyen
21-04-2017, 06:44 PM
hehe.. câu trích dẫn vui thôi mà a Linh...
Sống lâu nhưng phải chiến nhiều kia chứ sống lâu mà đắp mền ngủ thì nói làm gì...
Ông Long ông í chiến bao nhiêu là trận; mà hình như chưa thấy trận nào thất thủ cả...
hì hì...

còn phần nhận định phía dưới của a Linh; e đồng ý 2 tay và vẫn nhớ đến câu nhận xét của a khi trước "Triệu Tử Long chỉ có nhược điểm là kết thúc các tướng dưới cơ hơi lâu 1 tí"...
Cái lối đánh của Long ko mang xu hướng "hãm hiếp" đối thủ; mà kiểu rù rì như Italia ấy chứ lị nhở...
kakaka:khicuoi

Mình thì lại nghĩ khác chứ Thiên Vương Lão Tử bởi cầm quyển sách của La Tiên sinh có đoạn Long cứu Trung già thì đại khái là ko nhớ rõ lắm : 1 ngọn thương của Long múa lên như hoa rơi tuyết tả , lộn trên lộn xuống tơi bời như ( mưa sa ? ) 2 chữ này ko nhớ rõ lắm nhưng kiểu kiểu như vậy . Tử Hoảng , Trương Cáp rụng rời ko dám ra địch ...... thế thì đâu phải xù xì mà cũng Tiki -Taka như Barca thời Pep đó chứ đâu phải kiểu Italia :tlmn ......

ChenJunYu
21-04-2017, 07:18 PM
Nhân vật tại hạ hâm mộ nhất là thánh võ Quan Vân Trường nhưng khâm phục phải là Ngụy Vũ Đế Tào Tháo,hai danh nhân lại trùng phùng nhau ở hẻm Hoa Dung.Nhưng theo cá nhân tôi cho rằng dù có giữ được Kinh Châu và Quan tướng quân không mất sớm nước Ngụy vẫn sẽ có khả năng thống nhất Trung Quốc cao nhất