PDA

View Full Version : TT Kỳ Đài Hội Quán Cờ 18 Xuân Hồng 09h00 T7 30/03/2013banghuu
30-03-2013, 05:08 PM
TT Kỳ Đài Hội Quán Cờ 18 Xuân Hồng
09h00 T7 30/03/2013

Ngô Ngọc Minh (Bình Phước) Tiên Bại Nguyễn Trần Đỗ Ninh (Đài Chủ)


http://i1282.photobucket.com/albums/a524/guihinh_23092012/P1130248_zps49ecacba.jpg


Thế trận Trung Pháo Quá Hà Xa Khai Trung Lộ đối Bình Phong Mã

FORMAT WXF
GAME Ngo Ngoc Minh(vs)Nguyen Tran Do Ninh
TIME 1:01"; 31"
RED Ngo Ngoc Minh;;;
BLACK Nguyen Tran Do Ninh;;;
DATE 30-03-2013

START{
1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8
3. R1.2 P7+1 4. R2+6 H2+3
5. P5+1 P3+1 6. C8+4 A4+5
7. H8+7 C8.9 8. R2.3 C9-1
9. P5+1 C9.7 10. R3.4 E3+5
11. C5+4 P7+1 12. H3+5 P7+1
13. E7+5 R8+4 14. H5+4 H7+5
15. H4+2 C7+8 16. E5-3 R8.5
17. A6+5 R5.7 18. R9.6 R1.4
19. C8.6 C2+1 20. R4+2 R7.4
21. H2-4 R++5 22. A5-6 E5+7
23. R4.3 C2+1 24. H7+5 P7.6
25. R3+1 P6.5 26. C6.1 E7-9
27. R3-3 H5-6 28. R3.4 H6+8
29. R4.7 C2.6 30. R7+1 C6.5
31. A4+5 P5.4 32. E3+5 R4+3
33. R7+2 A5-4 34. R7-4 C5+4
35. C1-2 R4.5 36. K5+1 R5+4
37. K5.4 R5-4 38. R7.4 H8+9
39. R4+4 K5+1 40. C1.4 H9+7
41. C4-2 R5+4 42. R4-5 H7+8
43. C4.3 R5.7 }END


http://i1282.photobucket.com/albums/a524/guihinh_23092012/P1130251_zps136238dd.jpg
Tướng đầu trọc tiếp tục giữ ngôi Đài chủ Kỳ Đài Hội Quán Cờ...

reporter
30-03-2013, 11:43 PM
A Ninh đánh hay quá. Gần đây phong độ cực kỳ ổn định, đài nào cũng thủ rõ lâu!