PDA

View Full Version : TT Kỳ Đài Hội Quán Cờ 09h00 T7 06/04/2013banghuu
06-04-2013, 11:47 AM
TT Kỳ Đài Hội Quán Cờ
09h00 T7 06/04/2013

Huỳnh Văn Tẻo (Nhà Bè) Tiên Bại Nguyễn Trần Đỗ Ninh ( Đài chủ)


http://i1282.photobucket.com/albums/a524/guihinh_23092012/P1130262_zpsbb2bd72e.jpg


Thế trận Đơn Đề Mã đối Quá Cung Pháo

FORMAT WXF
GAME Huynh Van Teo(vs)Nguyen Tran Do Ninh
TIME 49"; 40"
RED Huynh Van Teo;;;
BLACK Nguyen Tran Do Ninh;;;
DATE 06-04-2013

START{
1. P1+1 P3+1 2. H2+1 H2+3
3. H8+7 C8.4 4. R1.2 H8+7
5. E7+5 R9.8 6. A6+5 R8+4
7. C2.3 R8+5 8. H1-2 C2.1
9. C8+4 H3+4 10. C8.3 E7+5
11. H2+1 R1+1 12. H1+2 R1.6
13. R9.8 R6+4 14. P3+1 H4+3
15. C+.9 H7+6 16. H2+3 R6+3
17. R8+6 A6+5 18. C9.5 H6+4
19. C3.4 H3+1 20. R8-4 H4-5
21. H7+8 R6.7 22. H8-9 R7-2
23. P5+1 H5+4 24. H3-5 C4.3
25. P9+1 H4+2 26. H9+8 C1.2
27. C4+4 C2+1 28. E5-7 C3.2
29. R8.2 H2+3 30. K5.6 C-+3
31. R2+7 E5-7 32. R2.3 A5-6
33. R3.4 K5+1 34. R4.6 R7.4
35. R6-6 H3-4 36. A5+6 C-.4
37. K6.5 C4.5 38. K5.6 C2.4
39. C4-5 H4+6 40. A6-5 H6-5
41. E7+5 H5+4 42. H5-6 H4-2
43. K6.5 E3+5 44. C4+2 C5+3
45. H6-8 H2+4 46. H8-6 C4+3
47. K5.6 H4+2 48. K6+1 C5.1
}END


http://i1282.photobucket.com/albums/a524/guihinh_23092012/P1130259_zpsac1ff437.jpg
Tướng đầu trọc giữ vững ngôi Đài chủ Kỳ Đài Hội Quán Cờ...


:suphu:suphu