PDA

View Full Version : Ván 6-Giải Hà Nội mở rộng 2010tranbinh
12-09-2010, 12:59 PM
Kết quả bốc thăm

http://ca6.upanh.com/13.163.17392762.aXo0/btvan6.jpg

Xếp hạng tạm thời xem tại đây ( http://chess-results.com/tnr37901.aspx?art=4&lan=1&turdet=YES&m=-1&wi=1000)

tranbinh
12-09-2010, 03:16 PM
Nguyễn Quốc Tiến - Trần Tuấn Ngọc

FORMAT WXF
GAME
TIME 4:10""; 1:57""
RED ;;;
BLACK ;;;
DATE 12-09-2010

START{
1. C2.5 H8+7 2. H2+3 P3+1
3. R1.2 R9.8 4. H8+9 H2+3
5. P3+1 P1+1 6. C8+4 E7+5
7. C8.7 R1+3 8. R9.8 R1.3
9. R8+7 C8.9 10. R2+9 H7-8
11. R8+1 A4+5 12. R8-7 H8+6
13. R8.2 P5+1 14. C5+3 R3.6
15. R2+2 R6+4 16. H3-2 R6-3
17. C5-1 H6+5 18. E3+5 P7+1
19. P3+1 R6.7 20. C5.3 H5+6
21. P5+1 E5-7 22. R2+6 E3+5
23. R2-6 H3+4 24. H9-7 H4-6
25. H7+6 H-+7 26. R2.3 H6+5
27. E7+5 R7.8 28. E5+3 R8+5
29. H6+5 R8-2 30. P7+1 P3+1
31. R3.8 R8.6 32. A4+5 R6-2
33. H5-7 R6.7 34. H7+6 C9-1
35. P5+1 R7.4 36. P5+1 A5-4
37. H6+7 R4-4 38. H7-6 A6+5
39. R8+2 R4.1 40. R8.2 A5-6
41. R2-2 R1.7 42. R2.4 R7+8
43. A5-4 R7-5 44. H6+7 K5+1
45. P5+1 E7+5 46. H7-6 K5.4
47. R4+5 A4+5 48. R4.1 R7-1
49. H6+8 K4-1 50. H8-9 R7.1
51. H9-7 E5+3 52. R1.4 R1.5
53. A4+5 }END

Tuấn Ngọc đến đây mất pháo kém giờ thua cờ

tranbinh
12-09-2010, 04:03 PM
Nguyễn Thế Trí 0 - 1 Nguyễn Khánh Ngọc

FORMAT WXF
GAME
TIME 8""; 10""
RED ;;;
BLACK ;;;
DATE 12-09-2010

START{
1. P7+1 P7+1 2. H8+7 H8+7
3. C2.5 R9.8 4. H2+3 H2+3
5. R1.2 C2+4 6. P3+1 P7+1
7. R2+6 P7+1 8. H7+6 P7+1
9. C8.3 R1+1 10. R2.3 C8+7
11. R3+1 E7+5 12. R9.8 C2.9
13. C3.4 R1.6 14. A6+5 C9+3
15. R3-5 A6+5 16. R8+7 R6+4
17. R8.7 R6.4 18. C5+4 R4-2
19. C5-2 R4+3 20. R7-1 C8.6
21. R7.2 R8.6 22. R3+1 C6.3
23. E3+5 C3.2 24. R2.3 R4.3
25. C4.2 R3+3 26. A5-6 R3-4
27. E5-7 C9.4 28. C2+7 R6+9
29. K5.4 C4-1 }END

hyh
12-09-2010, 04:32 PM
Nguyễn Thế Trí 0 - 1 Nguyễn Khánh NgọcVán này hay quá

tranbinh
12-09-2010, 04:45 PM
Trần Quyết Thắng 1 - 0 Bùi Xuân Trọng

FORMAT WXF
GAME
TIME 10""; 10""
RED ;;;
BLACK ;;;
DATE 12-09-2010

START{
1. E3+5 P3+1 2. P3+1 H2+3
3. H2+3 H3+4 4. H8+7 E7+5
5. R9+1 R1+1 6. R9.6 H4+3
7. R6+5 H8+6 8. C2+1 C2.3
9. C2.7 C3+4 10. R1.2 R9.7
11. H3+4 P7+1 12. P3+1 R7+4
13. C8+3 R7-4 14. C8+4 A6+5
15. H4+6 R1.2 16. C8.6 C3+3
17. E5-7 A5-4 18. E7+5 R7+6
19. A4+5 P9+1 20. H7+6 R7-2
21. H+-4 R2+1 22. H4+5 R7-1
23. R6+2 A4+5 24. H5-4 R7+1
25. R6-2 R7-4 26. R6.4 R7.6
27. P5+1 R2+3 28. R4.6 R6.8
29. R2+6 C8.9 30. R2+3 H6-8
31. H4+2 P3+1 32. H6+7 R2-1
33. P5+1 E5+7 34. R6.3 E3+5
35. P5+1 R2-2 36. R3+2 C9+1
37. P5+1 }END

tranbinh
12-09-2010, 04:50 PM
Lê Văn Minh 1 - 0 Nguyễn Hoàng Chiến

FORMAT WXF
GAME
TIME 9""; 10""
RED ;;;
BLACK ;;;
DATE 12-09-2010

START{
1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8
3. R1.2 H2+3 4. P7+1 P7+1
5. C8.7 E3+5 6. P7+1 E5+3
7. H8+9 R1.2 8. H9+7 C8+2
9. H7+5 E7+5 10. H5+4 C2-1
11. R9+1 C2.6 12. R2+4 R2+6
13. P3+1 P7+1 14. R2.3 R2.3
15. C7.9 H7+6 16. R9.2 C8+2
17. H4+3 C8.7 18. R2+8 C7+3
19. A4+5 C7-4 20. C5.4 H6-7
21. R2.4 K5+1 22. H-+4 C6+6
23. H4+6 R3.4 24. H6+4 K5.4
25. H4-3 C6.2 26. R4-7 C2-6
27. C9.6 R4.1 28. R4+2 E5+7
29. R4+3 C2.7 30. R4.3 C7.5
31. R3.7 C5+5 32. K5.4 C5-1
33. R7+1 K4+1 34. R7-2 R1.6
35. H3-4 C5.6 36. R7.6 K4.5
37. R6.5 K5.6 38. R5.4 K6.5
39. K4.5 R6.9 40. H4+5 }END

tranbinh
12-09-2010, 05:00 PM
Kết quả ván 6

Phạm Quốc Hương 0,5 - 0,5 Lại Việt Trường
Tôn Thất Hưng 0,5 - 0,5 Trần Văn Ninh
Nguyễn Thế Trí 0 - 1 Nguyễn Khánh Ngọc
Nguyễn Duy Long 0 - 1 Nguyễn Thăng Long
Trần Quyết Thắng 1 - 0 Bùi Xuân Trọng
Lê Văn Minh 1 - 0 Nguyễn Hoàng Chiến
Phạm Tuấn Linh 1 - 0 Vũ Thái Hòa
Quản Thanh Tùng 1 - 0 Nguyễn Thành Nam
Chu Thu Trang 1 - 0 Đỗ Đức Thắng
Lê Linh Ngọc 1 - 0 Trần Mai Phong
Đặng Xuân Toàn 1 - 0 Lưu Quang Tuyên
Cao Bá Thu 0,5 - 0,5 Trần Văn Đức
Lê Thị Kim Loan 0,5 - 0,5 Hoàng Trung Nguyên

tranbinh
12-09-2010, 05:07 PM
Chu Thu Trang 1 - 0 Đỗ Đức Thắng

FORMAT WXF
GAME
TIME 9""; 14""
RED ;;;
BLACK ;;;
DATE 12-09-2010

START{
1. C2.5 H8+7 2. H2+3 E3+5
3. R1.2 R9.8 4. H8+7 P3+1
5. P3+1 H2+3 6. R9+1 C8+4
7. P5+1 A4+5 8. R9.6 C2+4
9. H7+5 C2.5 10. H3+5 R1.2
11. C8.6 R2.4 12. C6+6 H3+2
13. R2+1 H2+3 14. R6+3 P3+1
15. R6-2 R4.3 16. R2.4 C8+3
17. P5+1 C8.9 18. P5+1 H3+5
19. E7+5 H7+5 20. H5+7 H5+3
21. C6-3 R8+4 22. C6.5 H3+5
23. R6+3 R3+3 24. R4+3 H5-3
25. R4-1 R3-3 26. R4.8 R8+3
27. R6.7 R8.5 28. A6+5 R3.4
29. H7-5 R5.8 30. R7.6 R8+2
31. K5.6 R4.3 32. H5+7 R8.7
33. R8.6 }END

viemlanico
12-09-2010, 05:40 PM
Giải này anh Tiến Hải Phòng đánh bay quá

Minh Ngọc
12-09-2010, 07:14 PM
Ván này hay quá

Ván này đến trung cuộc có nhiều đường cờ dẫn đến hòa cờ.
Tuy nhiên hòa với thua như nhau nên bên tiên buộc phải cầu biến để tấn công. Bởi lẽ hy vọng (Dù rất mong manh) để giành giải nhì đồng đội là phải thắng ván này.
Có điều đối phương chơi ván này xuất sắc quá.
Dường như mọi nước cờ đã được tính toán kỹ.
KN chơi ván này cao quá. Chúc mừng em.

HuaNganXuyen
12-09-2010, 07:22 PM
Chu Thu Trang 1 - 0 Đỗ Đức Thắng

FORMAT WXF
GAME
TIME 9""; 14""
RED ;;;
BLACK ;;;
DATE 12-09-2010

START{
1. C2.5 H8+7 2. H2+3 E3+5
3. R1.2 R9.8 4. H8+7 P3+1
5. P3+1 H2+3 6. R9+1 C8+4
7. P5+1 A4+5 8. R9.6 C2+4
9. H7+5 C2.5 10. H3+5 R1.2
11. C8.6 R2.4 12. C6+6 H3+2
13. R2+1 H2+3 14. R6+3 P3+1
15. R6-2 R4.3 16. R2.4 C8+3
17. P5+1 C8.9 18. P5+1 H3+5
19. E7+5 H7+5 20. H5+7 H5+3
21. C6-3 R8+4 22. C6.5 H3+5
23. R6+3 R3+3 24. R4+3 H5-3
25. R4-1 R3-3 26. R4.8 R8+3
27. R6.7 R8.5 28. A6+5 R3.4
29. H7-5 R5.8 30. R7.6 R8+2
31. K5.6 R4.3 32. H5+7 R8.7
33. R8.6 }END

Em Trang óanh cao khiếp $-)

Minh Ngọc
12-09-2010, 07:29 PM
Em Trang óanh cao khiếp $-)

Thận trọng và quyết tâm nhé.

gau_con_hni
12-09-2010, 08:35 PM
Nguyễn Quốc Tiến - Trần Tuấn Ngọc

FORMAT WXF
GAME
TIME 4:10""; 1:57""
RED ;;;
BLACK ;;;
DATE 12-09-2010

START{
1. C2.5 H8+7 2. H2+3 P3+1
3. R1.2 R9.8 4. H8+9 H2+3
5. P3+1 P1+1 6. C8+4 E7+5
7. C8.7 R1+3 8. R9.8 R1.3
9. R8+7 C8.9 10. R2+9 H7-8
11. R8+1 A4+5 12. R8-7 H8+6
13. R8.2 P5+1 14. C5+3 R3.6
15. R2+2 R6+4 16. H3-2 R6-3
17. C5-1 H6+5 18. E3+5 P7+1
19. P3+1 R6.7 20. C5.3 H5+6
21. P5+1 E5-7 22. R2+6 E3+5
23. R2-6 H3+4 24. H9-7 H4-6
25. H7+6 H-+7 26. R2.3 H6+5
27. E7+5 R7.8 28. E5+3 R8+5
29. H6+5 R8-2 30. P7+1 P3+1
31. R3.8 R8.6 32. A4+5 R6-2
33. H5-7 R6.7 34. H7+6 C9-1
35. P5+1 R7.4 36. P5+1 A5-4
37. H6+7 R4-4 38. H7-6 A6+5
39. R8+2 R4.1 40. R8.2 A5-6
41. R2-2 R1.7 42. R2.4 R7+8
43. A5-4 R7-5 44. H6+7 K5+1
45. P5+1 E7+5 46. H7-6 K5.4
47. R4+5 A4+5 48. R4.1 R7-1
49. H6+8 K4-1 50. H8-9 R7.1
51. H9-7 E5+3 52. R1.4 R1.5
53. A4+5 }END

Tuấn Ngọc đến đây mất pháo kém giờ thua cờ

Anh Tiến Hải Phòng giải này đánh phong độ thật, thắng cả TVN và bây giờ là Ngọc con, thế mới biết gừng càng già càng cay =D>

scholes
12-09-2010, 08:38 PM
Nguyễn Quốc Tiến - Trần Tuấn Ngọc

FORMAT WXF
GAME
TIME 4:10""; 1:57""
RED ;;;
BLACK ;;;
DATE 12-09-2010

START{
1. C2.5 H8+7 2. H2+3 P3+1
3. R1.2 R9.8 4. H8+9 H2+3
5. P3+1 P1+1 6. C8+4 E7+5
7. C8.7 R1+3 8. R9.8 R1.3
9. R8+7 C8.9 10. R2+9 H7-8
11. R8+1 A4+5 12. R8-7 H8+6
13. R8.2 P5+1 14. C5+3 R3.6
15. R2+2 R6+4 16. H3-2 R6-3
17. C5-1 H6+5 18. E3+5 P7+1
19. P3+1 R6.7 20. C5.3 H5+6
21. P5+1 E5-7 22. R2+6 E3+5
23. R2-6 H3+4 24. H9-7 H4-6
25. H7+6 H-+7 26. R2.3 H6+5
27. E7+5 R7.8 28. E5+3 R8+5
29. H6+5 R8-2 30. P7+1 P3+1
31. R3.8 R8.6 32. A4+5 R6-2
33. H5-7 R6.7 34. H7+6 C9-1
35. P5+1 R7.4 36. P5+1 A5-4
37. H6+7 R4-4 38. H7-6 A6+5
39. R8+2 R4.1 40. R8.2 A5-6
41. R2-2 R1.7 42. R2.4 R7+8
43. A5-4 R7-5 44. H6+7 K5+1
45. P5+1 E7+5 46. H7-6 K5.4
47. R4+5 A4+5 48. R4.1 R7-1
49. H6+8 K4-1 50. H8-9 R7.1
51. H9-7 E5+3 52. R1.4 R1.5
53. A4+5 }END

Tuấn Ngọc đến đây mất pháo kém giờ thua cờ

Nguyễn Quốc tiến đã dùng khai mà nếu mình nhớ o lầm thì Lữ Khâm đã dùng để đánh bại Ngô Quý Lâm trong giải vô địch thế giới tại Hồng Kông năm 1997; TTN đã có ý đồ đưa NQT vào cuộc "tủ" của mình là BPM tam binh chống ngũ thất pháo tam binh (chắc có cao nhân chỉ dạy)dành nhiều chiến thắng trước nhiều cao thủ trong thời gian gần đây nhưng ý đồ của thuốc nổ TTN đã o thành khi NQT chơi ngũ bát pháo khá thuần thục và giành chiến thắng:)>-:)>-

scholes
12-09-2010, 09:32 PM
Ngoài chiến thắng trước TTN thì Nguyễn Q Tiến cũng có chiến thắng rất quan trọng và đẹp mắt khi dùng ngũ bát pháo bắn hạ "đông phương bất bại" TVN

caobathu2007
12-09-2010, 09:41 PM
Lê Minh -Phú Thọ đánh cũng hay!

Bausuame
12-09-2010, 09:56 PM
Nguyễn Quốc Tiến - Trần Tuấn Ngọc

FORMAT WXF
GAME
TIME 4:10""; 1:57""
RED ;;;
BLACK ;;;
DATE 12-09-2010

START{
1. C2.5 H8+7 2. H2+3 P3+1
3. R1.2 R9.8 4. H8+9 H2+3
5. P3+1 P1+1 6. C8+4 E7+5
7. C8.7 R1+3 8. R9.8 R1.3
9. R8+7 C8.9 10. R2+9 H7-8
11. R8+1 A4+5 12. R8-7 H8+6
13. R8.2 P5+1 14. C5+3 R3.6
15. R2+2 R6+4 16. H3-2 R6-3
17. C5-1 H6+5 18. E3+5 P7+1
19. P3+1 R6.7 20. C5.3 H5+6
21. P5+1 E5-7 22. R2+6 E3+5
23. R2-6 H3+4 24. H9-7 H4-6
25. H7+6 H-+7 26. R2.3 H6+5
27. E7+5 R7.8 28. E5+3 R8+5
29. H6+5 R8-2 30. P7+1 P3+1
31. R3.8 R8.6 32. A4+5 R6-2
33. H5-7 R6.7 34. H7+6 C9-1
35. P5+1 R7.4 36. P5+1 A5-4
37. H6+7 R4-4 38. H7-6 A6+5
39. R8+2 R4.1 40. R8.2 A5-6
41. R2-2 R1.7 42. R2.4 R7+8
43. A5-4 R7-5 44. H6+7 K5+1
45. P5+1 E7+5 46. H7-6 K5.4
47. R4+5 A4+5 48. R4.1 R7-1
49. H6+8 K4-1 50. H8-9 R7.1
51. H9-7 E5+3 52. R1.4 R1.5
53. A4+5 }END

Tuấn Ngọc đến đây mất pháo kém giờ thua cờ

Ngọc đúng là kinh nghiệm non quá ván cờ này đến nước thứ 34 rồi đánh hòa đâu khó.Nếu như ván cờ này hòa Ngoc sẽ được 5 điểm thì ván 7 cầm tiên chỉ cần hòa là nhất.tiếc quá .....tiếc quá ?????đúng là cờ thì cao nhưng chiến thuật chưa sâu.Anh em hơi buồn cho cậu...........

Bausuame
12-09-2010, 10:03 PM
Nguyễn Quốc Tiến - Trần Tuấn Ngọc

FORMAT WXF
GAME
TIME 4:10""; 1:57""
RED ;;;
BLACK ;;;
DATE 12-09-2010

START{
1. C2.5 H8+7 2. H2+3 P3+1
3. R1.2 R9.8 4. H8+9 H2+3
5. P3+1 P1+1 6. C8+4 E7+5
7. C8.7 R1+3 8. R9.8 R1.3
9. R8+7 C8.9 10. R2+9 H7-8
11. R8+1 A4+5 12. R8-7 H8+6
13. R8.2 P5+1 14. C5+3 R3.6
15. R2+2 R6+4 16. H3-2 R6-3
17. C5-1 H6+5 18. E3+5 P7+1
19. P3+1 R6.7 20. C5.3 H5+6
21. P5+1 E5-7 22. R2+6 E3+5
23. R2-6 H3+4 24. H9-7 H4-6
25. H7+6 H-+7 26. R2.3 H6+5
27. E7+5 R7.8 28. E5+3 R8+5
29. H6+5 R8-2 30. P7+1 P3+1
31. R3.8 R8.6 32. A4+5 R6-2
33. H5-7 R6.7 34. H7+6 C9-1
35. P5+1 R7.4 36. P5+1 A5-4
37. H6+7 R4-4 38. H7-6 A6+5
39. R8+2 R4.1 40. R8.2 A5-6
41. R2-2 R1.7 42. R2.4 R7+8
43. A5-4 R7-5 44. H6+7 K5+1
45. P5+1 E7+5 46. H7-6 K5.4
47. R4+5 A4+5 48. R4.1 R7-1
49. H6+8 K4-1 50. H8-9 R7.1
51. H9-7 E5+3 52. R1.4 R1.5
53. A4+5 }END

Tuấn Ngọc đến đây mất pháo kém giờ thua cờ

Ngọc đúng là kinh nghiệm non quá ván cờ này đến nước thứ 34 rồi đánh hòa đâu khó,còn khi nước 29 đi tượng 5 tấn7 cơ hội thắng nhen nhóm.....Nếu như ván cờ này hòa Ngoc sẽ được 5 điểm thì ván 7 cầm tiên chỉ cần hòa là nhất.tiếc quá .....tiếc quá ?????đúng là cờ thì cao nhưng chiến thuật chưa sâu.Anh em hơi buồn cho cậu...........

hyh
12-09-2010, 10:04 PM
Ngọc đúng là kinh nghiệm non quá ván cờ này đến nước thứ 34 rồi đánh hòa đâu khó.Nếu như ván cờ này hòa Ngoc sẽ được 5 điểm thì ván 7 cầm tiên chỉ cần hòa là nhất.tiếc quá .....tiếc quá ?????đúng là cờ thì cao nhưng chiến thuật chưa sâu.Anh em hơi buồn cho cậu...........

Tôi cũng không ngờ Ngọc thua ván này, chắc do thời gian ít nên sót nước chứ 100% là hòa.
Công nhận chất lượng các ván đấu giải này cao hơn hẳn mấy giải của Thăng Long kỳ đạo

forevertb
13-09-2010, 12:31 PM
Ngọc đúng là kinh nghiệm non quá ván cờ này đến nước thứ 34 rồi đánh hòa đâu khó,còn khi nước 29 đi tượng 5 tấn7 cơ hội thắng nhen nhóm.....Nếu như ván cờ này hòa Ngoc sẽ được 5 điểm thì ván 7 cầm tiên chỉ cần hòa là nhất.tiếc quá .....tiếc quá ?????đúng là cờ thì cao nhưng chiến thuật chưa sâu.Anh em hơi buồn cho cậu...........

Anh Việt không động viên nó thôi còn ......