PDA

View Full Version : Kỳ đài clb tri ngộ đà nẵng lần thứ 3 chủ nhật07 \ 4 \ 2013qk2009
08-04-2013, 11:58 AM
<applet codeBase="http://www.clubxiangqi.com/viewer" height="280" archive="coffeecc.jar" width="370" code="coffeecc.class">
<param NAME="gameinfo" VALUE="">
<param NAME="redplayer" VALUE="Red">
<param NAME="blueplayer" VALUE="Blue">
<param NAME="ply" VALUE="9">
<param NAME="blackplayerkind" VALUE="0">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param NAME="redplayerkind" VALUE="0">

<param NAME="fen" VALUE="rheakaehr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RHEAKAEHR w - - - 1">
<param NAME="movefirst" VALUE="red">
<param NAME="movelist" VALUE="1. C2.5 H8+7 2. H2+3 H2+3 3. R1.2 R9.8 4. P3+1 P3+1 5. H8+9 P1+1 6. C8.7 H3+2 7. R9+1 E3+5 8. R9.6 R1+3 9. R2+6 A6+5 10. H3+4 C8.9 11. R2.3 H2+1 12. C7.8 C9-1 13. H4+5 C9.7 14. R3+1 C2.7 15. C8+7 E5-3 16. H5+3 K5.6 17. R6.4 K6.5 18. R4+7 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="35">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">
// fen on move 18: 1Ceak1er1/4aRc2/6H2/r7p/p1p6/6P2/h1P1P3P/H3C4/9/2EAKAE2 b - - - 1
// movefirst for this fen: blue
</applet>


PHAM QUANG THAI TIEN THANG NGUYEN VAN SI