PDA

View Full Version : TT Kỳ Đài Hội Quán Cờ 18 Xuân Hồng 09h00 T7 /13/042013banghuu
13-04-2013, 11:45 AM
TT Kỳ Đài Hội Quán Cờ 18 Xuân Hồng
09h00 T7 /13/04/2013

Nguyễn Minh Nhật Quang (TPHCM) Tiên Bại Nguyễn Trần Đỗ Ninh (Đài Chủ)http://i1282.photobucket.com/albums/a524/guihinh_23092012/P1130632_zps691376d3.jpg


Thế trận Trung Pháo Quá Hà Xa đối Bình Phong Mã Tả Mã Bàn Hà

FORMAT WXF
GAME Nguyen Minh Nhat Quang(vs)Nguyen Tran Do Ninh
TIME 1:23"; 12"
RED Nguyen Minh Nhat Quang;;;
BLACK Nguyen Tran Do Ninh;;;
DATE 13-04-2013

START{
1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8
3. R1.2 P7+1 4. R2+6 H2+3
5. P7+1 H7+6 6. H8+7 R1+1
7. P5+1 P7+1 8. R2.4 P7+1
9. P5+1 P7+1 10. P5+1 A4+5
11. R4-1 R1.4 12. P5.4 C8.5
13. A6+5 R8+6 14. P4+1 R8.3
15. P4.5 C2.5 16. R9+2 P7.6
17. C5+1 R4+5 18. R4-2 P3+1
19. P7+1 P6+1 20. E7+5 R3-2
21. R4-2 R4.3 22. C8+5 C5+1
23. C8-7 R++1 24. R4+4 R++2
}END

Nguyễn Minh Nhật Quang thất thủ không lấy nổi ngôi Đài chủ của Kim Cương Hòa Thượng....

:lose:lose