PDA

View Full Version : Chỉ có ở ..Hư Trúc
11-11-2010, 06:19 AM
Sưu tập

Chỉ có ở


India

http://quechoablog.files.wordpress.com/2009/10/image0011.jpg?w=425&h=626

Pakisatan


http://quechoablog.files.wordpress.com/2009/10/image0021.jpg?w=500&h=308


Bangladesh


http://quechoablog.files.wordpress.com/2009/10/image003.jpg?w=500&h=256

Japan

http://quechoablog.files.wordpress.com/2009/10/image004.jpg?w=342&h=450

Indonesia


http://quechoablog.files.wordpress.com/2009/10/image005.jpg?w=500&h=327


Thailand


http://quechoablog.files.wordpress.com/2009/10/image006.jpg?w=500&h=373


Australia

http://quechoablog.files.wordpress.com/2009/10/image007.jpg?w=500&h=667

Hawai


http://quechoablog.files.wordpress.com/2009/10/image009.jpg?w=500&h=335

China

http://quechoablog.files.wordpress.com/2009/10/image010.jpg?w=500&h=251

Viet Nam

http://quechoablog.files.wordpress.com/2009/10/672009_1456742_alo1.jpg?w=400&h=300

dethichoo
11-11-2010, 06:34 AM
hehe..., kỳ này xe yếu rồi, mấy kỳ chở 12 ngưởi không đó!