PDA

View Full Version : Kỳ Đài Đất Việt 24-11-2010namdeptrai18
25-11-2010, 01:48 AM
http://i757.photobucket.com/albums/xx217/namdeptrai18/DatViet24-11-2010.jpghttp://i757.photobucket.com/albums/xx217/namdeptrai18/DatViet24-11-20102.jpg
1. C2=5 N8+7 2. N2+3 R9=8 3. R1=2 N2+3 4. P7+1 P7+1 5. R2+6 C8=9 6. R2=3 C9-1 7. N8+7 B4+5 8. C8=9 R1=2 9. R9=8 C9=7 10. R3=4 N7+8 11. R4-2 N8+7 12. C5=6 C2+4 13. E7+5 E7+5 14. B6+5 N7-8 15. P7+1 P3+1 16. N7+8 P7+1 17. R4=3 C7+6 18. C6=3 N8+9 19. R3=6 N9+7 20. C9=3 C2=3 21. R8=7 C3=2 22. C3+5 B5+6 23. R7=8 C2=3 24. R6+4 R8+5 25. R8=7 R2+5 26. R7+3 R8=4 27. R7=6 R4+1 28. R6-5 R2-2 29. C3-1 P5+1 30. C3-5 B6+5 31. B5-6 P3+1 32. C3=7 P3=2 33. C7=5 N3+5 34. R6+2 P2+1 35. R6=5 P2=1 36. P5+1 R2=4 37. C5=3 N5+7 38. E5+3 N7+9 39. R5=2 R4=8 40. R2=4 N9+8 41. E3-5 R8+3 42. C3=9 P1=2 43. R4+1 P1+1 44. R4=1 P1+1 45. B4+5 P2+1 46. R1=8 P2=3 47. R8=7 P3=2 48. C9=7 R8=4 49. B5+4 P1+1 50. R7=2 N8-6 51. C7=4 N6+4 52. K5=4 R4=7 53. C4=1 N4-5 54. R2+3 B5-6 55. C1+8 N5-3 56. B6+5 R7=9 57. C1=4 E3+1 58. C4-1 K5+1 59. C4=3 P2=3 60. R2-5 R9=7 61. C3=1 P3+1 62. C1-7 R7+2 63. C1+2 P3=4 64. R2+4 K5-1 65. R2-5 P1+1 66. K4=5 P1=2 67. R2+4 N3+4 68. C1=5 E5-7 69. R2=4 R7-2 70. R4=5 K5=6 71. R5=4 K6=5 72. C5+1 P2=3 73. K5=4 P3+1 74. R4-1 R7=5 75. C5=3 N4+5! 76. C3-3 N5-7 77. R4=3 N7-6 78. R3+3 K5+1 79. R3-1 K5-1 80. R3-4 R5=6
không được rồi bó tay

namdeptrai18
25-11-2010, 02:23 AM
ko biết cách post ván cờ.Bạn nào biết chỉ giúp

ntcong8
25-11-2010, 07:37 AM
ko biết cách post ván cờ.Bạn nào biết chỉ giúp

Nam vào đây tham khảo thử xem: http://www.thanglongkydao.com/hoi-dap-thac-mac/468-huong-dan-cach-upload-1-van-co.html

themgaidep
25-11-2010, 09:14 AM
Trận đấu đến 75 nước thì rõ ràng hai đối ngang ngửa trình độ với nhau, kỳ đài Đất Việt mời được nhiều kỳ thủ nổi tiếng thi đấu thế này thì quá hay rồi.

namdeptrai18
02-12-2010, 11:15 AM
Nam vào đây tham khảo thử xem: http://www.thanglongkydao.com/hoi-dap-thac-mac/468-huong-dan-cach-upload-1-van-co.html
cách này ko dùng được có sư huynh nào trực tiếp hướng dẫn không?

1. C2=5 N8+7 2. N2+3 R9=8 3. R1=2 N2+3 4. P3+1 P3+1 5. N8+9 P1+1 6. C8=7 N3+2 7. R9+1 E3+5 8. N3+4 R1+3 9. C5=3 R1=4 10. C7=5 R4+2 11. R9=4 B4+5 12. P3+1 E5+7 13. C3+2 R4-3 14. R2+6 R4=6 15. C5+4 E7+5 16. C5-1 P3+1 17. R2=3 C8+2 18. C5=2 R8+4 19. R3=8 R6+2 20. R8+1 N7+5 21. C3=7 R8-1 22. R8-1 N2+4 23. R4=6 R8=6 24. B6+5 B5-4 25. N4-5 B6+5 26. P5+1 N4+5 27. E3+5 N5+3 28. R8=4 R6-1 29. R6+4 R6=2 30. P5+1 P1+1 31. P9+1 N3+1 32. P5=4 E7-9 33. C7=1 E9-7 34. P7+1 N1+2 35. C1=2 R2=8 36. R6-1 R8+1 37. P7+1 E5+3 38. P4+1 R8-1 39. C2=5 E3-5 40. R6+2 R8+3 41. P4+1 R8=6 42. P4=5 E7+5 43. R6=1 K5=6 44. C5=8 N2-4 45. C8+5 K6+1 46. R1+2 K6+1 47. C8-1 B5+4 48. R1-1 K6-1 49. R1=5 R6=9 50. R5=6 N4-3 51. R6+1 K6-1 52. R6+1 K6+1 53. E5+7 R9-1 54. E7+5 R9-2 55. R6-1 K6-1 56. R6-3 N3+1 57. C8-7 R9=2 58. C8=6 R2+5 59. B5-6 N1+2 60. R6=4

tieng_tp
06-12-2010, 01:53 AM
Mạn phép Post dùm Nam ván cờ này

1. C2.5 h8+7 2. H2+3 r9.8
3. R1.2 h2+3 4. P3+1 p3+1
5. H8+9 p1+1 6. C8.7 h3+2
7. R9+1 e3+5 8. H3+4 r1+3
9. C5.3 r1.4 10. C7.5 r4+2
11. R9.4 a4+5 12. P3+1 e5+7
13. C3+2 r4-3 14. R2+6 r4.6
15. C5+4 e7+5 16. C5-1 p3+1
17. R2.3 c8+2 18. C5.2 r8+4
19. R3.8 r6+2 20. R8+1 h7+5
21. C3.7 r8-1 22. R8-1 h2+4
23. R4.6 r8.6 24. A6+5 a5-4
25. H4-5 a6+5 26. P5+1 h4+5
27. E3+5 h5+3 28. R8.4 r6-1
29. R6+4 r6.2 30. P5+1 p1+1
31. P9+1 h3+1 32. P5.4 e7-9
33. C7.1 e9-7 34. P7+1 h1+2
35. C1.2 r2.8 36. R6-1 r8+1
37. P7+1 e5+3 38. P4+1 r8-1
39. C2.5 e3-5 40. R6+2 r8+3
41. P4+1 r8.6 42. P4.5 e7+5
43. R6.1 k5.6 44. C5.8 h2-4
45. C8+5 k6+1 46. R1+2 k6+1
47. C8-1 a5+4 48. R1-1 k6-1
49. R1.5 r6.9 50. R5.6 h4-3
51. R6+1 k6-1 52. R6+1 k6+1
53. E5+7 r9-1 54. E7+5 r9-2
55. R6-1 k6-1 56. R6-3 h3+1
57. C8-7 r9.2 58. C8.6 r2+5
59. A5-6 h1+2 60. R6.4

dohuuthuc
06-12-2010, 10:47 AM
ko biết cách post ván cờ.Bạn nào biết chỉ giúp

Nam làm theo hướng dẫn của bác sĩ Trí ( Minh Ngọc ) xem sao , có lẽ sẽ nhanh hơn các cách ở trên đó.

dohuuthuc
06-12-2010, 11:00 AM
@ Tieng tp : lâu lắm mới thấy thầy Tiếng xuất hiện . Lúc này có rảnh không qua bên Oanh giúp cô ta một tay , sắp tới Oanh mở kỳ đài cờ tướng 43 tại Tân Bình đó .Hôm qua Oanh tổ chức giải cờ ở 43 Ba Vân _Q.TB khá tốt.

Hoan.my
06-12-2010, 12:49 PM
http://i757.photobucket.com/albums/xx217/namdeptrai18/DatViet24-11-2010.jpghttp://i757.photobucket.com/albums/xx217/namdeptrai18/DatViet24-11-20102.jpg
1. C2=5 N8+7 2. N2+3 R9=8 3. R1=2 N2+3 4. P7+1 P7+1 5. R2+6 C8=9 6. R2=3 C9-1 7. N8+7 B4+5 8. C8=9 R1=2 9. R9=8 C9=7 10. R3=4 N7+8 11. R4-2 N8+7 12. C5=6 C2+4 13. E7+5 E7+5 14. B6+5 N7-8 15. P7+1 P3+1 16. N7+8 P7+1 17. R4=3 C7+6 18. C6=3 N8+9 19. R3=6 N9+7 20. C9=3 C2=3 21. R8=7 C3=2 22. C3+5 B5+6 23. R7=8 C2=3 24. R6+4 R8+5 25. R8=7 R2+5 26. R7+3 R8=4 27. R7=6 R4+1 28. R6-5 R2-2 29. C3-1 P5+1 30. C3-5 B6+5 31. B5-6 P3+1 32. C3=7 P3=2 33. C7=5 N3+5 34. R6+2 P2+1 35. R6=5 P2=1 36. P5+1 R2=4 37. C5=3 N5+7 38. E5+3 N7+9 39. R5=2 R4=8 40. R2=4 N9+8 41. E3-5 R8+3 42. C3=9 P1=2 43. R4+1 P1+1 44. R4=1 P1+1 45. B4+5 P2+1 46. R1=8 P2=3 47. R8=7 P3=2 48. C9=7 R8=4 49. B5+4 P1+1 50. R7=2 N8-6 51. C7=4 N6+4 52. K5=4 R4=7 53. C4=1 N4-5 54. R2+3 B5-6 55. C1+8 N5-3 56. B6+5 R7=9 57. C1=4 E3+1 58. C4-1 K5+1 59. C4=3 P2=3 60. R2-5 R9=7 61. C3=1 P3+1 62. C1-7 R7+2 63. C1+2 P3=4 64. R2+4 K5-1 65. R2-5 P1+1 66. K4=5 P1=2 67. R2+4 N3+4 68. C1=5 E5-7 69. R2=4 R7-2 70. R4=5 K5=6 71. R5=4 K6=5 72. C5+1 P2=3 73. K5=4 P3+1 74. R4-1 R7=5 75. C5=3 N4+5! 76. C3-3 N5-7 77. R4=3 N7-6 78. R3+3 K5+1 79. R3-1 K5-1 80. R3-4 R5=6
không được rồi bó tay

Coi mấy ván cờ đuợc post lên mà không biết ai đánh với ai nhìn thấy bài giới thiệu công đài Hoàng Trọng Thắng vs Tăng Thanh Tú bên tiên đi pháo đầu đối bình phong mà xem hình ván cờ ở dưới thì thấy 2 bên đi đối binh cuộc ... :)) chã biết đường nào mà lần :(

tieng_tp
06-12-2010, 07:21 PM
@ Tieng tp : lâu lắm mới thấy thầy Tiếng xuất hiện . Lúc này có rảnh không qua bên Oanh giúp cô ta một tay , sắp tới Oanh mở kỳ đài cờ tướng 43 tại Tân Bình đó .Hôm qua Oanh tổ chức giải cờ ở 43 Ba Vân _Q.TB khá tốt.

Chào anh Thực! Lâu quá không gặp. Tôi đang giúp Oanh đấy chứ. Có rãnh hôm nào ghé qua 43 Ba Vân chơi anh em mình làm vài ván cờ. Chưa có dịp lai rai với anh. Lúc nào về Củ Chi tôi sẽ alo anh về nhà Củ Chi của tôi chơi rồi ra quán Hai Bền nhậu 1 bữa nhe! Hôm qua lên Thanglongkydao thấy ván cờ của Nam chưa post được, nên ngứa nghề giúp Nam một tay. Chúc anh khoẻ.
Hẹn gặp lại anh sau.

dohuuthuc
06-12-2010, 09:30 PM
Chào anh Thực! Lâu quá không gặp. Tôi đang giúp Oanh đấy chứ. Có rãnh hôm nào ghé qua 43 Ba Vân chơi anh em mình làm vài ván cờ. Chưa có dịp lai rai với anh. Lúc nào về Củ Chi tôi sẽ alo anh về nhà Củ Chi của tôi chơi rồi ra quán Hai Bền nhậu 1 bữa nhe! Hôm qua lên Thanglongkydao thấy ván cờ của Nam chưa post được, nên ngứa nghề giúp Nam một tay. Chúc anh khoẻ.
Hẹn gặp lại anh sau.

ok! kỳ đài tới của oanh thì Tú sẽ gặp Đỗ Ninh . thầy Tiếng tham mưu cho Oanh và thống nhất thời gian tổ chức hàng tuần nhé ! Sẽ có 1 buổi ngồi lại để kết hợp giữa các kỳ đài trong Tp.HCM ( hiện nay trong các quận huyện sắp nở rộ các kỳ đài ; mà mình lại được mời tham dự ) .

tieng_tp
07-12-2010, 12:07 AM
Vậy là sắp tới anh phải chạy sô nhiều à nha? Chia việc cho em với nha! Ha...Ha...