PDA

View Full Version : trận bán kết giải cờ thôn lực canh- đông anhVINHCAN_TO
22-04-2013, 02:49 PM
nguyen van Vinh (dong anh)1-0 hoang dinh cong(soc son)
1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. R1.2 H2+3 4. P7+1 P7+1 5. R2+6 C8.9 6. R2.3 C9-1 7. H8+7 A4+5 8. C8.9 R1.2 9. R9.8 C9.7 10. R3.4 C2+4 11. P5+1 H7+8 12. P5+1 P5+1 13. H3+5 P7+1 14. R4.3 C7+1 15. H5+6 E3+5 16. P3+1 C7.6 17. P3+1 H8+7 18. R3.7 R8+5 19. H6+8 R2+3 20. R7.8 C2.9 21. R+.1 H7-9 22. R1.6 C9+3 23. C9+4 R8+4 24. C5+5 E7+5 25. E7+5 C6+6 26. C9+3 C9.7 27. K5+1 R8-1 28. R8+9 E5-3 29. R8.7 A5-4 30. R7-2 K5+1 31. K5.6 C7-1 32. K6+1 C7-1 33. K6-1 C6-7 34. A6+5 H9-7 35. C9-1 C6+7 36. A5+4 C7+1 37. K6-1 C7+1 38. K6+1 K5.6 39. R7.5 ">