PDA

View Full Version : TTTT Kỳ Đài Minh Lâm lần thứ 15Gió
09-05-2013, 11:24 AM
Nguyễn Văn Thành (Ninh Hòa) tiên bại Nguyễn Tiến Huy (Đà Lạt)

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2013/05/09/10/29/777990105_105322031_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/trung_cadan/777990105)

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2013/05/09/10/30/777990305_1055563989_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/trung_cadan/777990305)
Kỳ thủ công đài Nguyễn Văn Thành (Ninh Hòa)

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2013/05/09/10/30/777990527_1363118427_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/trung_cadan/777990527)
Đài chủ Nguyễn Tiến Huy (Đà Lạt)

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2013/05/09/10/30/777990966_340237022_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/trung_cadan/777990966)
Bình luận kỳ đài: Đặc cấp quốc tế đại sư Nguyễn Hoàng Lâm

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2013/05/09/10/30/777990762_2102624115_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/trung_cadan/777990762)

"1. C8.4 H2+1 2. H8+7 R1.2 3. R9.8 H8+7 4. P3+1 R9+1 5. C2.3 R9.6 6. A4+5 R6+3 7. H2+1 P1+1 8. C3+4 H1+2 9. C3+3 A6+5 10. P3+1 R6.4 11. R1.2 E3+5 12. C3.1 C2+7 13. R2+7 R4.7 14. H7-8 R7+5 15. A5-4 A5+6 16. P1+1 H2+4 17. R2+2 K5+1 18. R2-5 R2+9 19. R2.6 R7-2 20. H1+2 R7.6 21. R6.3 H7+8 22. R3+4 K5-1 23. R3.2 R2-5 24. C1.2 R6-2 25. H2-3 R6.7 26. C2-4 R7+2 27. C2-4 R7+1 28. R2-5 R2.7 29. C2-1 R-+2 30. R2+3 R-.5 31. A6+5 R7-1 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="62">

Bấm f5 để cập nhật!

Gió
09-05-2013, 12:22 PM
Chúc mừng đài chủ Nguyễn Tiến Huy lần thứ 6 liên tiếp thủ đài thành công :baiphuc1


http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2013/05/09/11/20/778068173_1802159654_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/trung_cadan/778068173)

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2013/05/09/11/20/778068443_814783501_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/trung_cadan/778068443)