PDA

View Full Version : Giao hữuĐàm Minh Tuấn
09-05-2013, 06:17 PM
Hôm nay e đc đánh giao lưu với bác Tiến VĐ Hiệu Úy Bôi

Đàm Minh Tuấn 2 - 0 Phạm Văn Tiến


1. C2.5 H2+3 2. H2+3 R9+1 3. R1.2 H8+9 4. P7+1 E3+1 5. H8+7 R9.4 6. P3+1 R4+3 7. H3+4 R4.6 8. C8+2 A4+5 9. C5.4 R6.2 10. R9.8 P9+1 11. C8+3 R2+5 12. C8.2 R2-5 13. R2+6 P3+1 14. R2.3 P3+1 15. R3+3 R2.8 16. C2.5 A5+6 17. C5.1 R1.4 18. C1.7 P3+1 19. H7-5 A6-5 20. H5+3 R4+2 21. P3+1 R8+4 22. C7-3 R4+3 23. C7+3 K5.4 24. A4+5 P3+1 25. C7.1 R4-2 26. C1+2 K4+1 27. R3-3 R8-8 28. C1-1 K4-1 29. H4+5 P3.4 30. H3+4 P4+1 31. C4.6 K4.5 32. C1.3 R8.7 33. C3.2 R7+3 34. P3+1 P4+1 35. K5.6 ">

Đàm Minh Tuấn
09-05-2013, 06:20 PM
Phạm Văn Tiến 0 - 2 Đàm Minh Tuấn

1. C2.7 P7+1 2. R1+2 C2.5 3. H2+3 H8+7 4. H8+9 R9.8 5. R1.2 H2+3 6. P7+1 C8+4 7. R9.8 C8.5 8. C8+5 R8+7 9. C7.2 C+-2 10. C8.5 E3+5 11. R8+7 R1+1 12. C2+4 R1.6 13. C2.3 R6+6 14. R8.7 R6.7 15. K5+1 R7.8 16. P7+1 P3+1 17. H9+7 R8+1 18. K5+1 P1+1 19. H7+6 A6+5 ">

matkhongtuoc
26-05-2013, 03:56 PM
Le Kim Loan - To Xuan Thiet 2-0
"1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. R1.2 H2+3 4. P3+1 P3+1 5. H8+9 P1+1 6. C8.6 C8+2 7. C6+4 E7+5 8. C6.7 C8.6 9. R2+4 R8+5 10. H3+2 P7+1 11. P3+1 E5+7 ">

matkhongtuoc
26-05-2013, 04:04 PM
Đinh Quang Vinh - Nguyễn văn Dũng 2-0
"1. P7+1 P7+1 2. C8.5 H8+7 3. H8+7 C2.4 4. R9.8 H2+3 5. H2+1 E7+5 6. C2.3 R9.8 7. R1.2 C8+4 8. P3+1 P7+1 9. P7+1 P3+1 10. R8+4 P7.8 11. P1+1 R1.2 12. R8.2 R8+5 13. H1+2 C8.9 14. R2+3 C9+2 15. H2+3 E5+7 16. P5+1 C4.5 17. P5+1 P5+1 18. C5+5 E3+5 19. H3-5 H7+5 20. C3.5 A4+5 21. R2+3 R2+6 22. C5+4 H3+5 23. R2.5 R2.3 24. R5.9 C9.4 25. R9.6 C4.8 ">

matkhongtuoc
26-05-2013, 04:09 PM
Bùi Đình Quang-Hoàng văn Tài
1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. R1.2 H2+3 4. H8+9 P3+1 5. P3+1 P1+1 6. R9+1 P1+1 7. P9+1 R1+5 8. R2+4 C2.1 9. C8.7 H3+2 10. R9.4 E3+5 11. H3+4 C8+2 12. H4+6 C8.5 13. R2+5 H7-8 14. C5+3 P5+1 15. R4+7 E5-3 ">