PDA

View Full Version : Nguyên văn Vịnh(0-1) lê hải Ninhtrauvangmienque
22-05-2013, 12:44 PM
1. C8.5 h2+3 2. H8+7 p3+1 3. R9.8 r1.2 4. R8+6 h8+7 5. P3+1 c2.1 6. R8.7 c1-1 7. H2+3 a6+5 8. C2.1 r9.8 9. R1.2 c1.3 10. R7.6 h3+2 11. R6+2 c3+5 12. E7+9 c8+4 13. P5+1 c3.7 14. P5+1 p5+1 15. H3+5 r2+3 16. H5+4 r2.6 17. H4-3 h2+3 18. P1+1 p5+1 19. R2+2 p5+1 20. H3+5 h3-5 21. C5+2 r6.5 22. R6-4 p5.4 23. C1+1 c8-1 24. R2.5 p4+1 25. C1.7 e7+5 26. R5-1 c8.5 27. R5+3 r5+2 28. R6.5 p4.3 29. C7.8 r8+6 30. C8+6 h7-6 31. C8.9 r8-1 32. E9-7 r8.9 33. E3+5 p7+1 34. R5+2 p9+1 35. P3+1 e5+7 36. R5.9 e7-5 37. R9.3 h6+8 38. R3.5 h8-6 39. R5-1 r9+1 40. P9+1 p9+1 41. R5-1 p++1 42. C9-3 p+.4 43. R5.6 r9.5 44. R6.1 r5+1 45. A4+5 p4+1 46. K5.6 r5+1 47. P9+1 r5-5 48. E7+9 h6+7 49. C9+2 h7+6 50. C9.7 a5-6 51. C7.8 e5-7 52. C8-7 r5+6 53. K6+1 h6+5 54. K6+1 h5+6


Tiếc cho ván cờ của Vịnh là nước 23 không đi P1.1 mà đi M7.8 thì bàn cờ đó vẫn ưu hơn về cây cả về thế !!!!tiếc quá thay