PDA

View Full Version : TT Kỳ Đài Hội Quán Cờ 09h00 T7 25/05/2013banghuu
26-05-2013, 10:28 AM
TT Kỳ Đài Hội Quán Cờ 18 Xuân Hồng
09h00 T7 25/05/2013

Mông Nhi (QTĐS) Tiên Thắng Nguyễn Hữu Hùng (Đài Chủ)


http://i1282.photobucket.com/albums/a524/guihinh_23092012/P1150282_zps8198bab7.jpg (http://s1282.photobucket.com/user/guihinh_23092012/media/P1150282_zps8198bab7.jpg.html)


Thế trận Ngũ Lục Pháo đối Bình Phong Mã Khai Thất Lộ

FORMAT WXF
GAME MNhi(vs)NHHung
TIME 43"; 1:09"
RED MNhi;;;
BLACK NHHung;;;
DATE 25-05-2013

START{
1. C2.5 H8+7 2. H2+3 H2+3
3. R1.2 R9.8 4. C8.6 R1.2
5. H8+7 C2.1 6. P7+1 P7+1
7. R2+6 H7+6 8. R2-2 E7+5
9. R9+2 R2+6 10. R9.8 R2.3
11. R2.4 R3.4 12. H7+8 R4-2
13. P7+1 R4.3 14. R8.7 H6-7
15. H8+7 C1+4 16. R7+3 E5+3
17. P3+1 C8+1 18. R4.7 P7+1
19. R7+1 C8+3 20. H7-5 C8.7
21. E3+1 H3-5 22. H5-3 R8+4
23. R7+1 R8.7 24. C5+4 H5+6
25. C5-2 H6+5 26. P5+1 C7.8
27. H-+5 H7+6 28. C6.3 R7.8
29. H3+4 R8.7 30. H4+6 K5+1
31. P5+1 H6+5 32. C3.5 C8-5
33. R7-3 R7+2 34. R7.9 C8+8
35. E1-3 R7+3 36. R9.7 R7-7
37. A4+5 R7.4 38. R7.5 C8-7
39. P5+1 K5.6 40. R5.3 A6+5
41. R3+5 K6-1 42. R3+1 K6+1
43. C5.4 R4+4 44. P5.4 R4.6
45. R3-2 }END

Xi Ngạn Chảy chiếm ngôi Đài chủ của Hùng sún....

:hoa2:hoa2

http://i1282.photobucket.com/albums/a524/guihinh_23092012/P1150283_zps01799cf9.jpg (http://s1282.photobucket.com/user/guihinh_23092012/media/P1150283_zps01799cf9.jpg.html)
Kỳ Đài Hội Quán Cờ 18 Xuân Hồng là địa điểm sinh hoạt quen thuộc của nhiều anh em trong Kỳ Hội Quán...