PDA

View Full Version : CLB cở Đông Anh với giải cúp các clb TLKDtrauvangmienque
26-05-2013, 11:10 PM
Đông Anh & Khương Thượng
Phạm văn Hậu(0-1) Nguyễn văn Vịnh
"1. C2.5 H8+7 2. H2+3 H2+3 3. H8+7 R9.8 4. R1.2 P7+1 5. P7+1 C2+4 6. P5+1 C8+4 7. R9+1 C2.3 8. E7+9 R1.2 9. R9.4 C3.5 10. C5.6 C5+1 11. R4.7 C5.3 12. R7+1 R2+6 13. E3+5 H7+6 14. E9-7 H6+5 15. R7-1 R2+1 16. A6+5 H5+7 17. C6.3 R2-1 18. P7+1 R2.7 19. R2+2 P3+1 20. R7+4 R8+2 21. P9+1 R8.4 22. R7+1 E7+5 23. E5-3 R7.4 24. C3.7 H3-2 25. C7+1 C8.3 26. R2.7 C3.1 27. E7+9 C1.9
Phạm văn Sơn(0-1) Tô anh Tuấn
1. C2.6 R9+1 2. H2+3 R9.4 3. A6+5 C8.5 4. R1.2 H8+7 5. R2+4 H2+1 6. H8+7 R4+5 7. C6.4 R4.3 8. E7+5 C2+2 9. R2.3 C2.7 10. C8+5 C5+4 11. H7+5 R3.5 12. C4+6 R5.2 13. C8.6 R1+1 14. C4-1 E7+5 15. C4-1 R1.6 16. C6.3 R6+2 17. C3.2 R6-1 18. C2-4 R2-5 19. C2+6 E5-7 20. C2-3 P5+1 21. H3+5 P3+1 22. R9.6 R2+5 23. R3.6 A6+5 24. C2+3 E7+5 25. H5+3 R6+6 26. R++2 R2.7 27. E3+1 C7.8 28. R+.3 C8+5 29. E1-3 R7+3 30. R3+3 A5-6 31. R3.4 K5.6
Lê đình thắng(0,5-0,5) Nguyễn đức Thiện
1. C2.5 H2+3 2. H2+3 R9+1 3. R1.2 H8+9 4. H8+9 C8.6 5. C8.7 R9.4 6. R9.8 R1.2 7. R8+6 R4+6 8. C7+4 C2.1 9. R8+3 H3-2 10. A4+5 R4-3 11. R2+4 E3+5 12. C5+4 A4+5 13. C5.1 P1+1 14. E3+5 H2+3 15. P1+1 C1+4 16. R2.4 R4.8 17. R4.5 R8+2 18. H3-4 P7+1 19. C1-1 R8-3 20. C7-2 P1+1 21. C7.6 C1.2 22. H9-7 C2-5 23. C6-2 P1+1 24. H4+3 R8.2 25. H7+6 P1.2 26. H6+5 P2.3 27. H5+4 A5+6 28. R5.7 P3.4 29. C6.9 H3+1 30. P3+1
Nguyễn anh Đức(1-0)Phạm đắc Trí
"1. P7+1 H8+7 2. P3+1 H2+3 3. H2+3 C2.1 4. H8+7 R1.2 5. R9.8 R2+4 6. C8.9 R2+5 7. H7-8 R9+1 8. C2.1 C8+4 9. R1.2 C8.7 10. E3+5 C1+4 11. C9.7 E3+5 12. R2+7 R9+1 13. R2-1 P1+1 14. P1+1 R9-1 15. C7+4 P7+1 16. R2.3 P7+1 17. R3-2 H7+6 18. H8+7 R9.8 19. H7+9 C7.1 20. P7+1 R8+6 21. C7.1 H6+7 22. P7+1 H3-1 23. H3-5 H7+9 24. H5-3 R8-1 25. C1-4 R8.5 26. C1.2 C1+3 27. H3+4 R5.6 28. A4+5 P5+1 29. P7.6 C1-3 30. P6+1 C1.5 31. K5.4 A4+5 32. P6+1 C5-1 33. R3+2 C5.6 34. K4.5 C6+2 35. A5+4 R6.8 36. C2.3 R8.4 37. P6.7 R4.2 38. R3.9 H1+2 39. P7.6 A5-4 40. C3+4 A6+5 41. C3.7 K5.6 42. C7+3 K6+1 43. C7.3 R2-2 44. P1+1 P5+1 45. P1.2 P5+1 46. A6+5 P5.6 47. C3-8 P6.7 48. P2+1 P7+1 49. C3.4 A5+6