PDA

View Full Version : Pháo tốt chuyên tập - (flash trực tuyến, nguồn dpxq.com)Minh Ngọc
04-03-2011, 12:38 AM
Pháo tốt chuyên tập - DPXQ.com:


Vũ Thiện Bảo dịch đề mục.
Phần 1:

chương 1: Các ví dụ cờ tàn và cờ thế (47 ván) (http://dpxq.com/hldcg/share/chess_%E8%B1%A1%E6%A3%8B%E8%B0%B1%E5%A4%A7%E5%85%A8/%E8%B1%A1%E6%A3%8B%E8%B0%B1%E5%A4%A7%E5%85%A8-%E8%BF%91%E7%8E%B0%E4%BB%A3%E6%AE%8B%E6%8E%92%E5%B1%80/%E7%82%AE%E5%8D%92%E4%B8%93%E9%9B%86/%E7%AC%AC1%E7%BC%96%20%E6%8E%92%E5%B1%80%E5%AE%9E%E7%94%A8%E5%90%88%E7%BC%96%20%EF%BC%8847%E5%B1%80%EF%BC%89/)1.
2 pháo 1 tốt đơn khuyết sĩ khéo thắng đơn xe 2 tượng
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42151.swf
pháo tốt thấp đơn sĩ khéo thắng đơn xe sĩ tượng bền
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42152.swf
pháo tốt thấp đơn sĩ thắng đơn tốt 2 tượng
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42153.swf
pháo tốt thấp đơn sĩ tượng khéo thắng pháo tốt 2 sĩ
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42154.swf
pháo tốt thấp đơn khuyết tượng thắng đơn pháo
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42155.swf2
pháo tốt thấp đơn tượng khéo thắng đơn mã sĩ tượng bền
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42156.swf
pháo tốt thấp 2 sĩ thắng 2 tốt 2 tượng
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42157.swf
pháo tốt thấp 2 sĩ nan thắng đơn pháo
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42158.swf
pháo tốt thấp khéo thắng 3 tốt đơn khuyết tượng
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42159.swf
pháo tốt thấp khéo thắng 2 tốt sĩ tượng bền
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42160.swf3.
pháo tốt thấp khéo thắng mã tốt 2 sĩ
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42161.swf
pháo tốt đơn sĩ khéo thắng 1 tốt sĩ tượng bền
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42162.swf
pháo tốt đơn sĩ khéo thắng xe mã 2 sĩ
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42163.swf
pháo tốt đơn sĩ khéo thắng mã đơn khuyết tượng
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42164.swf
pháo tốt đơn sĩ tượng khéo thắng xe 2 sĩ
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42165.swf4.
pháo tốt đơn tượng khéo thắng tốt 2 tượng
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42166.swf
pháo tốt đơn tượng khéo thắng 2 tốt 2 sĩhttp://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42167.swf
pháo tốt khéo thắng đơn tốt 2 sĩ (1)http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42168.swf
pháo tốt khéo thắng đơn tốt 2 sĩ (2)http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42169.swf
pháo tốt khéo thắng 2 tốthttp://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42170.swf5.
pháo tốt khéo thắng 2 mã 2 tốt đơn khuyết tượng
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42171.swf
pháo tốt khéo thắng xe pháo tốt sĩ tượng bềnhttp://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42172.swf
pháo tốt khéo thắng mã 3 tốt 2 sĩhttp://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42173.swf
pháo tốt khéo thắng mã đơn khuyết tượnghttp://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42174.swf
pháo tốt khéo thắng mã pháo đơn khuyết tượng
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42175.swf

Minh Ngọc
04-03-2011, 12:45 AM
Pháo tốt chuyên tập:

Vũ Thiện Bảo.

Phần 2:
6.
pháo 2 tốt thấp đơn sĩ tượng thắng 2 tốt sĩ tượng bền
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42176.swf
pháo 2 tốt thấp khéo thắng đơn khuyết tượnghttp://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42177.swf
pháo 2 tốt thấp khéo thắng đơn mã 2 tốt sĩ tượng bềnhttp://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42178.swf
pháo 2 tốt thấp khéo thắng đơn mã sĩ tượng bềnhttp://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42179.swf
pháo 2 tốt thấp khéo thắng 2 tốt sĩ tượng bềnhttp://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42180.swf7.
pháo 2 tốt thấp khéo thắng tứ tốt sĩ tượng bềnhttp://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42181.swf
pháo 2 tốt thấp thắng 2 tượnghttp://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42182.swf
pháo 2 tốt thấp nan thắng đơn khuyết sĩhttp://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42183.swf
pháo 2 tốt đơn sĩ khéo thắng xe mã đơn khuyết tượnghttp://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42184.swf
pháo 2 tốt đơn tượng khéo thắng xe mã đơn sĩ tượnghttp://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42185.swf8.
pháo 2 tốt khéo thắng 2 tốt sĩ tượng bền
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42186.swf
pháo 2 tốt khéo thắng 2 mã 2 tốt sĩ tượng bềnhttp://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42187.swf
pháo 2 tốt khéo thắng pháo 3 tốt đơn sĩ tượnghttp://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42188.swf
pháo 2 tốt khéo thắng pháo 2 mã 2 tốt sĩ tượng bềnhttp://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42189.swf
pháo 2 để tốt khéo thắng 2 sĩhttp://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42190.swf
pháo cao tốt đơn tượng khéo thắng đơn mã sĩ tượng bềnhttp://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42191.swf9.
pháo cao tốt đơn tượng khéo thắng đơn mã sĩ tượng bền
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42192.swf
pháo cao tốt đơn tượng thắng đơn pháohttp://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42193.swf
pháo cao tốt khéo thắng đơn tốt đơn sĩhttp://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42194.swf
pháo cao tốt khéo thắng đơn pháohttp://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42195.swf
pháo cao tốt khéo thắng mã 3 tốt đơn khuyết tượnghttp://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42196.swf
pháo cao tốt khéo thắng mã đơn sĩ tượnghttp://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42197.swf

Minh Ngọc
04-03-2011, 12:50 AM
Pháo tốt chuyên tập.


Vũ Thiện Bảo.


Phần 3:
chương 2: pháo tốt công sỹ tượng không toàn (sỹ tượng khuyết) (36 ván) (http://dpxq.com/hldcg/share/chess_%E8%B1%A1%E6%A3%8B%E8%B0%B1%E5%A4%A7%E5%85%A8/%E8%B1%A1%E6%A3%8B%E8%B0%B1%E5%A4%A7%E5%85%A8-%E8%BF%91%E7%8E%B0%E4%BB%A3%E6%AE%8B%E6%8E%92%E5%B1%80/%E7%82%AE%E5%8D%92%E4%B8%93%E9%9B%86/%E7%AC%AC2%E7%BC%96%20%E7%82%AE%E5%8D%92%E6%94%BB%E4%BB%95%E7%9B%B8%E4%B8%8D%E5%85%A8%20%EF%BC%8836%E5%B1%80%EF%BC%89/)
[center]

1 . pháo tốt thấp đơn sĩ khéo thắng đơn khuyết tượng (1)
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42198.swf
2 . pháo tốt thấp đơn sĩ khéo thắng đơn khuyết tượng (2)
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42199.swf
3 . pháo tốt thấp đơn sĩ khéo thắng đơn khuyết tượng (3)
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42200.swf
4 . pháo tốt thấp đơn sĩ khéo thắng đơn khuyết tượng (4)
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42201.swf
5 . pháo tốt thấp đơn sĩ khéo thắng đơn khuyết tượng (5)
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42202.swf
6 . pháo tốt thấp đơn sĩ thắng đơn khuyết sĩ (1)
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42203.swf
7 . pháo tốt thấp đơn sĩ thắng đơn khuyết sĩ (2)
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42204.swf
8 . pháo tốt thấp đơn khuyết sĩ thắng đơn khuyết tượng
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42205.swf
9 . pháo tốt thấp đơn khuyết tượng thắng đơn khuyết tượng
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42206.swf
10 . pháo tốt thấp đơn tượng hòa đơn tượng
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42207.swf
11 . pháo tốt thấp đơn tượng khéo thắng đơn sĩ tượng (1)
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42208.swf
12 . pháo tốt thấp đơn tượng khéo thắng đơn sĩ tượng (2)
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42209.swf
13 . pháo tốt thấp đơn tượng khéo thắng đơn tượng
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42210.swf
14 . pháo tốt thấp đơn tượng khéo thắng đơn khuyết tượng
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42211.swf
15 . pháo tốt thấp đơn tượng khó thắng đơn khuyết tượng
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42212.swf
16 . pháo tốt thấp 2 sĩ khéo thắng đơn khuyết tượng
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42213.swf
17 . pháo tốt thấp khéo thắng đơn sĩ tượng (1)
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42214.swf
18 . pháo tốt thấp khéo thắng đơn sĩ tượng (2)
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42215.swf
19 . pháo tốt thấp khéo thắng đơn tượng (1)
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42216.swf
20 . pháo tốt thấp khéo thắng đơn tượng (2)
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42217.swf
21 . pháo tốt thấp khéo thắng 2 sĩ
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42218.swf
22 . pháo 2 tốt thấp đơn sĩ thắng sĩ tượng toàn
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42219.swf
23 . pháo để tốt đơn sĩ tượng thắng đơn sĩ tượng
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42220.swf
24 . pháo để tốt đơn khuyết sĩ thắng đơn sĩ tượng
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42221.swf
25 . pháo tốt cao đơn tượng khéo thắng đơn khuyết sĩ
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42222.swf

Minh Ngọc
04-03-2011, 01:05 AM
Pháo tốt chuyên tập


Vũ Thiện Bảo.


Phần 4:26 . pháo tốt cao đơn tượng khéo thắng đơn khuyết tượng
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42223.swf
27 . pháo tốt cao đơn tượng thắng 2 tượng
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42224.swf
28 . pháo tốt cao đơn tượng khó thắng đơn khuyết tượng
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42225.swf
29 . pháo tốt cao khéo thắng đơn khuyết tượng (1)
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42226.swf
30 . pháo tốt cao khéo thắng đơn khuyết tượng (2)
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42227.swf
31 . pháo tốt cao khéo thắng 2 tượng (1)
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42228.swf
32 . pháo tốt cao khéo thắng 2 tượng (2)
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42229.swf
33 . pháo tốt cao khéo thắng 2 tượng (3)
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42230.swf
34 . pháo tốt cao thắng đơn tượng
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42231.swf
35 . pháo tốt cao khó thắng đơn sĩ tượng
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42232.swf
36 . pháo tốt cao khó thắng 2 tượng
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42233.swf

Minh Ngọc
04-03-2011, 01:15 AM
Pháo tốt chuyên tập.


Vũ Thiện Bảo.


Phần 5:

chương 3: pháo cao tốt thiếu 1 sỹ thắng sỹ tượng bền (27 ván) (http://dpxq.com/hldcg/share/chess_%E8%B1%A1%E6%A3%8B%E8%B0%B1%E5%A4%A7%E5%85%A8/%E8%B1%A1%E6%A3%8B%E8%B0%B1%E5%A4%A7%E5%85%A8-%E8%BF%91%E7%8E%B0%E4%BB%A3%E6%AE%8B%E6%8E%92%E5%B1%80/%E7%82%AE%E5%8D%92%E4%B8%93%E9%9B%86/%E7%AC%AC3%E7%BC%96%20%E7%82%AE%E9%AB%98%E5%8D%92%E5%8D%95%E7%BC%BA%E5%A3%AB%E4%BE%8B%E8%83%9C%E4%BB%95%E7%9B%B8%E5%85%A8%20%EF%BC%8827%E5%B1%80%EF%BC%89/)
[center]
1 . pháo tốt thấp đơn sĩ khéo thắng đơn khuyết tượng
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42234.swf
2 . pháo tốt thấp đơn sĩ khéo thắng đơn khuyết tượng (2)
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42235.swf
3 . pháo tốt thấp đơn sĩ khéo thắng đơn khuyết tượng (3)
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42236.swf
4 . pháo tốt thấp đơn sĩ tượng thắng đơn khuyết tượng
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42237.swf
5 . pháo tốt cao đơn sĩ khéo thắng sĩ tượng bền [ cách đánh bằng pháo đầu ][ 2 tượng phải ]
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42238.swf
6 . pháo tốt cao đơn sĩ khéo thắng sĩ tượng bền [ cách đánh bằng pháo đầu ][ 2 tượng trái ]
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42239.swf
7 . pháo tốt cao đơn sĩ khéo thắng sĩ tượng bền [ cách đánh bằng pháo trống][ kiểu lên sĩ ]
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42240.swf
8 . pháo tốt cao đơn sĩ khéo thắng sĩ tượng bền [ cách đánh bằng pháo trống][ 2 tượng phải ]
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42241.swf
9 . pháo tốt cao đơn sĩ tượng khéo thắng sĩ tượng bền [ cách đánh bằng pháo trống][ hạ sĩ thức ]
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42242.swf
10 . pháo tốt cao đơn sĩ tượng thắng sĩ tượng bền [ cách đánh bằng pháo đầu ]
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42243.swf
11 . pháo tốt cao đơn sĩ tượng thắng sĩ tượng bền [ cách đánh bằng pháo đầu ][ 2 tượng trái ]
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42244.swf
12 . pháo tốt cao đơn sĩ tượng thắng sĩ tượng bền [ trầm pháo pháp ]
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42245.swf
13 . pháo tốt cao đơn khuyết sĩ chắc thắng sĩ tượng bền [ tượng ở giữa ](1)
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42246.swf
14 . pháo tốt cao đơn khuyết sĩ chắc thắng sĩ tượng bền [ tượng ở giữa ](2)
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42247.swf
15 . pháo tốt cao đơn khuyết sĩ chắc thắng sĩ tượng bền [ tượng ở giữa ](3)
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42248.swf
16 . pháo tốt cao đơn khuyết sĩ chắc thắng sĩ tượng bền [ tượng ở giữa ](4)
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42249.swf
17 . pháo tốt cao đơn khuyết sĩ chắc thắng sĩ tượng bền [ tượng ở giữa ](5)
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42250.swf
18 . pháo tốt cao đơn khuyết sĩ chắc thắng sĩ tượng bền [ tượng ở giữa ](6)
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42251.swf
19 . pháo tốt cao đơn khuyết sĩ chắc thắng sĩ tượng bền [ tượng ở giữa ](7)
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42252.swf
20 . pháo tốt cao đơn khuyết sĩ chắc thắng sĩ tượng bền [ tượng 2 bên ]
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42253.swf

Minh Ngọc
04-03-2011, 01:25 AM
Pháo tốt chuyên tập - Vũ Thiện Bảo.

Phần 6:

21 . pháo tốt cao đơn khuyết sĩ chắc thắng sĩ tượng bền [ tượng ở đáy ](1)
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42254.swf
22 . pháo tốt cao đơn khuyết sĩ chắc thắng sĩ tượng bền [ tượng ở đáy ](2)
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42255.swf
23 . pháo tốt cao đơn khuyết sĩ chắc thắng sĩ tượng bền [ tượng ở đáy ](3)
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42256.swf
24 . pháo tốt cao đơn khuyết sĩ chắc thắng sĩ tượng bền [ tượng treo hà ]
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42257.swf
25 . pháo tốt cao đơn khuyết sĩ thắng sĩ tượng bền (1)
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42258.swf
26 . pháo tốt cao đơn khuyết sĩ thắng sĩ tượng bền (2)
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42259.swf
27 . pháo tốt cao đơn khuyết sĩ thắng sĩ tượng bền [ cách đánh bằng pháo đầu ]
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42260.swf

Minh Ngọc
04-03-2011, 01:28 AM
Pháo tốt chuyên tập - Vũ Thiện Bảo.

Phần 7:


chương 4: pháo tốt công sỹ tượng bền (38 ván) (http://dpxq.com/hldcg/share/chess_%E8%B1%A1%E6%A3%8B%E8%B0%B1%E5%A4%A7%E5%85%A8/%E8%B1%A1%E6%A3%8B%E8%B0%B1%E5%A4%A7%E5%85%A8-%E8%BF%91%E7%8E%B0%E4%BB%A3%E6%AE%8B%E6%8E%92%E5%B1%80/%E7%82%AE%E5%8D%92%E4%B8%93%E9%9B%86/%E7%AC%AC4%E7%BC%96%20%E7%82%AE%E5%8D%92%E6%94%BB%E4%BB%95%E7%9B%B8%E5%85%A8%20%EF%BC%8838%E5%B1%80%EF%BC%89/)

1 . đơn pháo sĩ tượng bền khó thắng đơn sĩ tượng
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42261.swf
2 . pháo tốt thấp đơn sĩ khéo thắng sĩ tượng bền
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42262.swf
3 . pháo tốt thấp đơn sĩ khéo thắng sĩ tượng bền (1)
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42263.swf
4 . pháo tốt thấp đơn sĩ khéo thắng sĩ tượng bền (2)
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42264.swf
5 . pháo tốt thấp đơn sĩ khéo thắng sĩ tượng bền (3)
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42265.swf
6 . pháo tốt thấp đơn sĩ khéo thắng sĩ tượng bền (4)
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42266.swf
7 . pháo tốt thấp đơn sĩ khéo thắng sĩ tượng bền (5)
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42267.swf
8 . pháo tốt thấp đơn sĩ khéo thắng sĩ tượng bền (6)
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42268.swf
9 . pháo tốt thấp đơn sĩ khéo thắng sĩ tượng bền [ không tâm pháo pháp ][ tả hữu tượng ](1)
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42269.swf
10 . pháo tốt thấp đơn sĩ khéo thắng sĩ tượng bền [ không tâm pháo pháp ][ tả hữu tượng ](2)
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42270.swf
11 . pháo tốt thấp đơn sĩ tượng khéo thắng sĩ tượng bền (2)
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42271.swf
12 . pháo tốt thấp đơn sĩ tượng khéo thắng sĩ tượng bền
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42272.swf
13 . pháo tốt thấp đơn sĩ tượng khéo thắng sĩ tượng bền (1)
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42273.swf
14 . pháo tốt thấp đơn sĩ tượng khéo thắng sĩ tượng bền (2)
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42274.swf
15 . pháo tốt thấp đơn sĩ tượng khéo thắng sĩ tượng bền (3)
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42275.swf
16 . pháo tốt thấp đơn sĩ tượng khéo thắng sĩ tượng bền (4)
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42276.swf
17 . pháo tốt thấp đơn sĩ tượng khéo thắng sĩ tượng bền
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42277.swf
18 . pháo tốt thấp đơn sĩ tượng khéo thắng sĩ tượng bền
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42278.swf
19 . pháo tốt thấp đơn khuyết sĩ khéo thắng sĩ tượng bền
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42279.swf
20 . pháo tốt thấp đơn khuyết sĩ khéo thắng sĩ tượng bền [ kiểu treo sĩ góc ]
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42280.swf

Minh Ngọc
04-03-2011, 01:40 AM
Pháo tốt chuyên tập. - Vũ Thiện Bảo.

Phần 8:

21 . pháo tốt thấp đơn tượng khéo thắng sĩ tượng bền
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42281.swf
22 . pháo tốt thấp 2 sĩ khéo thắng sĩ tượng bền (1)
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42282.swf
23 . pháo tốt thấp 2 sĩ khéo thắng sĩ tượng bền (2)
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42283.swf
24 . pháo tốt thấp 2 sĩ khéo thắng sĩ tượng bền (3)
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42284.swf
25 . pháo tốt thấp sĩ tượng bền khéo thắng sĩ tượng bền (1)
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42285.swf


26 . pháo tốt thấp sĩ tượng bền khéo thắng sĩ tượng bền (2)
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42286.swf
27 . pháo tốt thấp sĩ tượng bền khéo thắng sĩ tượng bền
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42287.swf
28 . pháo đơn sĩ thắng 2 sĩ
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42288.swf
29 . pháo tốt cao đơn sĩ khéo thắng sĩ tượng bền (1)
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42289.swf
30 . pháo tốt cao đơn sĩ khéo thắng sĩ tượng bền (2)
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42290.swf

31 . pháo tốt cao đơn sĩ khéo thắng sĩ tượng bền (3)
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42291.swf
32 . pháo tốt cao đơn sĩ khó thắng sĩ tượng bền [ không tâm pháo pháp ]
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42292.swf
33 . pháo tốt cao đơn khuyết sĩ thắng sĩ tượng bền
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42293.swf
34 . pháo tốt cao đơn tượng khéo thắng sĩ tượng bền
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42294.swf
35 . pháo tốt cao 2 sĩ khó thắng sĩ tượng bền [ trầm pháo pháp ]
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42295.swf

36 . pháo tốt cao sĩ tượng bền chắc thắng sĩ tượng bền [ trung tượng thức ](1)
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42296.swf
37 . pháo tốt cao sĩ tượng bền chắc thắng sĩ tượng bền [ trung tượng thức ](2)
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42297.swf
38 . pháo tốt cao đơn sĩ khéo thắng sĩ tượng bền [ kiểu treo sĩ góc ]
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u42298.swf