PDA

View Full Version : Box tập luyện của các thành viên trong câu lạc bộichigo
04-06-2013, 01:22 AM
Nhận thấy điểm yếu khá lớn trong câu lạc bộ chúng ta . Em nảy sinh ý tưởng tạo ra 1 topic dành riêng cho việc tập luyện khai cuộc dành cho các anh em trong câu lạc bộ thảo luận . Hi vọng đây là một ý tưởng hay và dành được nhiều tán thành của các anh em . Hi vọng mọi người hãy cùng nhau tạo dựng topic lớn mạnh hơn . Trước mắt tạm thời lịch tập luyện cũng như các chủ đề sẽ do em đề xuất , sau khi đã quen dần . mọi người hãy cùng nhau cho ý kiến về cách thức hoạt động . Chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu những khai cuộc căn bản , những biến đi sâu sắc , chuyên sâu với từng chủ đề 1.

ichigo
04-06-2013, 01:25 AM
Những nước đi tạo nên khai cuộc cấp tấn trung binh căn bản
<applet codeBase="http://www.clubxiangqi.com/viewer" height="280" archive="coffeecc.jar" width="370" code="coffeecc.class">
<param NAME="gameinfo" VALUE="">
<param NAME="redplayer" VALUE="Red">
<param NAME="blueplayer" VALUE="Blue">
<param NAME="ply" VALUE="9">
<param NAME="blackplayerkind" VALUE="0">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param NAME="redplayerkind" VALUE="0">

<param NAME="fen" VALUE="rheakaehr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RHEAKAEHR w - - - 1">
<param NAME="movefirst" VALUE="red">
<param NAME="movelist" VALUE="1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. R1.2 P7+1 4. R2+6 H2+3 5. P7+1 C8.9 6. R2.3 C9-1 7. P5+1 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="13">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">
// fen on move 7: r1eakaer1/8c/1ch3h2/p1p1p1R1p/6p2/2P1P4/P5P1P/1C2C1H2/9/RHEAKAE2 b - - - 1
// movefirst for this fen: blue
</applet>

ichigo
04-06-2013, 01:28 AM
<applet codeBase="http://www.clubxiangqi.com/viewer" height="280" archive="coffeecc.jar" width="370" code="coffeecc.class">
<param NAME="gameinfo" VALUE="">
<param NAME="redplayer" VALUE="Red">
<param NAME="blueplayer" VALUE="Blue">
<param NAME="ply" VALUE="9">
<param NAME="blackplayerkind" VALUE="0">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param NAME="redplayerkind" VALUE="0">

<param NAME="fen" VALUE="rheakaehr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RHEAKAEHR w - - - 1">
<param NAME="movefirst" VALUE="red">
<param NAME="movelist" VALUE="1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. R1.2 P7+1 4. R2+6 H2+3 5. P7+1 C8.9 6. R2.3 C9-1 7. P5+1 A4+5 8. P5+1 C9.7 9. R3.4 P7+1 10. H3+5 P7+1 11. H5+6 R8+8 12. H6+7 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="23">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">
// fen on move 12: r1e1kae2/4a1c2/1cH3h2/p1p1pR2p/4P4/2P6/P5p1P/1C2C4/7r1/RHEAKAE2 b - - - 1
// movefirst for this fen: blue
</applet>

ichigo
04-06-2013, 01:33 AM
<applet codeBase="http://www.clubxiangqi.com/viewer" height="280" archive="coffeecc.jar" width="370" code="coffeecc.class">
<param NAME="gameinfo" VALUE="">
<param NAME="redplayer" VALUE="Red">
<param NAME="blueplayer" VALUE="Blue">
<param NAME="ply" VALUE="9">
<param NAME="blackplayerkind" VALUE="0">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param NAME="redplayerkind" VALUE="0">

<param NAME="fen" VALUE="rheakaehr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RHEAKAEHR w - - - 1">
<param NAME="movefirst" VALUE="red">
<param NAME="movelist" VALUE="1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. R1.2 P7+1 4. R2+6 H2+3 5. P7+1 C8.9 6. R2.3 C9-1 7. P5+1 A4+5 8. P5+1 C9.7 9. R3.4 P7+1 10. H3+5 P7+1 11. H5+6 R8+8 12. H6+7 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="23">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">
// fen on move 12: r1e1kae2/4a1c2/1cH3h2/p1p1pR2p/4P4/2P6/P5p1P/1C2C4/7r1/RHEAKAE2 b - - - 1
// movefirst for this fen: blue
</applet>
Những điểm chú ý về thứ tự các nước đi .
1 . từ nước thứ 9 tới nước thứ 11 không nên tiến xe xuống cửu bên tiên ngay mặc dù quan niệm thứ tự nước đi vẫn là như vậy => đây là 1 sai lầm trong vấn đề thứ tự nước đi vì giữa nước thứ 9 tới 12 sẽ sinh ra các biến không như bên hậu mong muốn nếu ấn xe quá nhanh xuống cửu với hình thái không có lợi
2 . Trường hợp bên tiên dùng tốt ăn tốt bên hậu dùng xe 8 tấn 6 và tiếp tục xe 6 bình 7 . bên tiên không được lợi gì cả . => đây là lí do không nên tấn xe xuống cửu quá nhanh khi chưa biết quyết định chọn biến của bên tiên là gì .

ichigo
04-06-2013, 01:37 AM
Những điểm chú ý về thứ tự các nước đi .
1 . từ nước thứ 9 tới nước thứ 11 không nên tiến xe xuống cửu bên tiên ngay mặc dù quan niệm thứ tự nước đi vẫn là như vậy => đây là 1 sai lầm trong vấn đề thứ tự nước đi vì giữa nước thứ 9 tới 12 sẽ sinh ra các biến không như bên hậu mong muốn nếu ấn xe quá nhanh xuống cửu với hình thái không có lợi
2 . Trường hợp bên tiên dùng tốt ăn tốt bên hậu dùng xe 8 tấn 6 và tiếp tục xe 6 bình 7 . bên tiên không được lợi gì cả . => đây là lí do không nên tấn xe xuống cửu quá nhanh khi chưa biết quyết định chọn biến của bên tiên là gì .

Tới đây bên hậu có khá nhiều lựa chọn với 2 biến được xem là mạnh nhất :
1 . Xe 8 bình 2
2 . Tốt 7 bình 6.

ichigo
04-06-2013, 01:41 AM
Tới đây bên hậu có khá nhiều lựa chọn với 2 biến được xem là mạnh nhất :
1 . Xe 8 bình 2
2 . Tốt 7 bình 6.
<applet codeBase="http://www.clubxiangqi.com/viewer" height="280" archive="coffeecc.jar" width="370" code="coffeecc.class">
<param NAME="gameinfo" VALUE="">
<param NAME="redplayer" VALUE="Red">
<param NAME="blueplayer" VALUE="Blue">
<param NAME="ply" VALUE="9">
<param NAME="blackplayerkind" VALUE="0">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param NAME="redplayerkind" VALUE="0">

<param NAME="fen" VALUE="rheakaehr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RHEAKAEHR w - - - 1">
<param NAME="movefirst" VALUE="red">
<param NAME="movelist" VALUE="1. C2.5 H8+7 2. H2+3 P7+1 3. R1.2 R9.8 4. R2+6 H2+3 5. P7+1 C8.9 6. R2.3 C9-1 7. P5+1 A4+5 8. P5+1 C9.7 9. R3.4 P7+1 10. H3+5 P7+1 11. H5+6 R8+8 12. H6+7 R8.2 13. P5+1 R2-1 14. R9+2 R2+2 15. R9.6 E3+5 16. R4+2 R1.3 17. H7+5 C7.5 18. P5+1 C5+6 19. R6.5 C2-1 20. P5.4 C2.5 21. R5+6 A6+5 22. R4.5 K5.4 23. R5+1 K4+1 24. R5.7 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="47">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">
// fen on move 24: 2R3e2/3k5/5Ph2/p1p5p/9/2P6/P5p1P/9/9/1rEAKAE2 b - - - 1
// movefirst for this fen: blue
</applet>

ichigo
04-06-2013, 01:57 AM
<applet codeBase="http://www.clubxiangqi.com/viewer" height="280" archive="coffeecc.jar" width="370" code="coffeecc.class">
<param NAME="gameinfo" VALUE="">
<param NAME="redplayer" VALUE="Red">
<param NAME="blueplayer" VALUE="Blue">
<param NAME="ply" VALUE="9">
<param NAME="blackplayerkind" VALUE="0">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param NAME="redplayerkind" VALUE="0">

<param NAME="fen" VALUE="rheakaehr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RHEAKAEHR w - - - 1">
<param NAME="movefirst" VALUE="red">
<param NAME="movelist" VALUE="1. C2.5 H8+7 2. H2+3 P7+1 3. R1.2 R9.8 4. R2+6 H2+3 5. P7+1 C8.9 6. R2.3 C9-1 7. P5+1 A4+5 8. P5+1 C9.7 9. R3.4 P7+1 10. H3+5 P7+1 11. H5+6 R8+8 12. H6+7 R8.2 13. P5+1 R2-1 14. R9+2 R2+2 15. R9.6 E3+5 16. R4+2 R1.3 17. H7+5 C7.5 18. P5+1 C5+6 19. R6.5 C2-1 20. P5.4 C2.5 21. R5+6 A6+5 22. R4.5 K5.4 23. R5+1 K4+1 24. R5.7 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="47">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">
// fen on move 24: 2R3e2/3k5/5Ph2/p1p5p/9/2P6/P5p1P/9/9/1rEAKAE2 b - - - 1
// movefirst for this fen: blue
</applet>các chú ý về thứ tự nước đi :
1 . nước 14 , bên hậu không ăn mã mà đổi xe , thế của bên tiên đương nhiên cực mạnh
2 . nuớc 15 nếu bên hậu lên tượng 7 tiến 5 là sai lầm vì:
16 . xe 4 tấn 2 pháo 7 thoái 1
17 . tốt 5 bình 6 tượng 3 tấn 1
18 . tốt 6 tấn 1
bàn cờ tiên ở thế công quá mạnh
=> đây sẽ là lựa chọn sai lầm của bên hậu khi chơi xe 8 bình 2

ichigo
04-06-2013, 02:06 AM
<applet codeBase="http://www.clubxiangqi.com/viewer" height="280" archive="coffeecc.jar" width="370" code="coffeecc.class">
<param NAME="gameinfo" VALUE="">
<param NAME="redplayer" VALUE="Red">
<param NAME="blueplayer" VALUE="Blue">
<param NAME="ply" VALUE="9">
<param NAME="blackplayerkind" VALUE="0">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param NAME="redplayerkind" VALUE="0">

<param NAME="fen" VALUE="rheakaehr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RHEAKAEHR w - - - 1">
<param NAME="movefirst" VALUE="red">
<param NAME="movelist" VALUE="1. C2.5 H8+7 2. H2+3 P7+1 3. R1.2 R9.8 4. R2+6 H2+3 5. P7+1 C8.9 6. R2.3 C9-1 7. P5+1 A4+5 8. P5+1 C9.7 9. R3.4 P7+1 10. H3+5 P7+1 11. H5+6 R8+8 12. H6+7 P7.6 13. C5+4 E3+5 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="27">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">
// fen on move 14: r3kae2/4a1c2/1cH1e1h2/p1p1CR2p/4P4/2P6/P4p2P/1C2E4/7r1/RH1AKAE2 b - - - 1
// movefirst for this fen: blue
</applet>

ichigo
04-06-2013, 02:10 AM
<applet codeBase="http://www.clubxiangqi.com/viewer" height="280" archive="coffeecc.jar" width="370" code="coffeecc.class">
<param NAME="gameinfo" VALUE="">
<param NAME="redplayer" VALUE="Red">
<param NAME="blueplayer" VALUE="Blue">
<param NAME="ply" VALUE="9">
<param NAME="blackplayerkind" VALUE="0">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param NAME="redplayerkind" VALUE="0">

<param NAME="fen" VALUE="rheakaehr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RHEAKAEHR w - - - 1">
<param NAME="movefirst" VALUE="red">
<param NAME="movelist" VALUE="1. C2.5 H8+7 2. H2+3 P7+1 3. R1.2 R9.8 4. R2+6 H2+3 5. P7+1 C8.9 6. R2.3 C9-1 7. P5+1 A4+5 8. P5+1 C9.7 9. R3.4 P7+1 10. H3+5 P7+1 11. H5+6 R8+8 12. H6+7 P7.6 13. C5+4 E3+5 14. E3+5 H7+5 15. H7-5 R8.2 16. R4-3 R2-1 17. H8+9 R1.4 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="34">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">
// fen on move 17: 3rkae2/4a1c2/1c2e4/p1p1H3p/4P4/2P6/P4R2P/Hr2E4/9/R1EAKA3 w - - - 1
// movefirst for this fen: red
</applet>bên hậu tương đối dễ đi . vậy nên bên tiên lựa chọn tượng 3 tiến 5 là không thích hợp

ichigo
04-06-2013, 02:15 AM
<applet codeBase="http://www.clubxiangqi.com/viewer" height="280" archive="coffeecc.jar" width="370" code="coffeecc.class">
<param NAME="gameinfo" VALUE="">
<param NAME="redplayer" VALUE="Red">
<param NAME="blueplayer" VALUE="Blue">
<param NAME="ply" VALUE="9">
<param NAME="blackplayerkind" VALUE="0">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param NAME="redplayerkind" VALUE="0">

<param NAME="fen" VALUE="rheakaehr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RHEAKAEHR w - - - 1">
<param NAME="movefirst" VALUE="red">
<param NAME="movelist" VALUE="1. C2.5 H8+7 2. H2+3 P7+1 3. R1.2 R9.8 4. R2+6 H2+3 5. P7+1 C8.9 6. R2.3 C9-1 7. P5+1 A4+5 8. P5+1 C9.7 9. R3.4 P7+1 10. H3+5 P7+1 11. H5+6 R8+8 12. H6+7 P7.6 13. C5+4 E3+5 14. R4+1 C7+8 15. A4+5 C7.9 16. R4.3 R8+1 17. A5-4 P6+1 18. R9+1 R1.3 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="36">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">
// fen on move 18: 2r1kae2/4a4/1cH1e1R2/p1p1C3p/4P4/2P6/P7P/1C3p3/R8/1HEAKA1rc w - - - 1
// movefirst for this fen: red
</applet>bên hậu phản tiên mạnh mẽ

ichigo
04-06-2013, 02:19 AM
<applet codeBase="http://www.clubxiangqi.com/viewer" height="280" archive="coffeecc.jar" width="370" code="coffeecc.class">
<param NAME="gameinfo" VALUE="">
<param NAME="redplayer" VALUE="Red">
<param NAME="blueplayer" VALUE="Blue">
<param NAME="ply" VALUE="9">
<param NAME="blackplayerkind" VALUE="0">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param NAME="redplayerkind" VALUE="0">

<param NAME="fen" VALUE="rheakaehr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RHEAKAEHR w - - - 1">
<param NAME="movefirst" VALUE="red">
<param NAME="movelist" VALUE="1. C2.5 H8+7 2. H2+3 P7+1 3. R1.2 R9.8 4. R2+6 H2+3 5. P7+1 C8.9 6. R2.3 C9-1 7. P5+1 A4+5 8. P5+1 C9.7 9. R3.4 P7+1 10. H3+5 P7+1 11. H5+6 R8+8 12. H6+7 P7.6 13. C5+4 E3+5 14. R4+1 C7+8 15. A4+5 R8+1 16. R4.3 C2+7 17. R9.8 C7.4 18. A5-4 C4.2 19. E7+9 R1+2 20. C8.3 R8-9 21. C3+7 R8.7 22. R3.5 R1.3 23. R5.7 A5+4 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="46">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">
// fen on move 23: 4kar2/9/2Ra5/p1p1C3p/4P4/2P6/P4p2P/E8/9/1c2KA3 w - - - 1
// movefirst for this fen: red
</applet>hình cờ đối công mạnh mẽ nhưng bên tiên có những lợi thế nhất định . Bên hậu tương đối khó chơi

ichigo
04-06-2013, 02:22 AM
<applet codeBase="http://www.clubxiangqi.com/viewer" height="280" archive="coffeecc.jar" width="370" code="coffeecc.class">
<param NAME="gameinfo" VALUE="">
<param NAME="redplayer" VALUE="Red">
<param NAME="blueplayer" VALUE="Blue">
<param NAME="ply" VALUE="9">
<param NAME="blackplayerkind" VALUE="0">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param NAME="redplayerkind" VALUE="0">

<param NAME="fen" VALUE="rheakaehr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RHEAKAEHR w - - - 1">
<param NAME="movefirst" VALUE="red">
<param NAME="movelist" VALUE="1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. R1.2 P7+1 4. R2+6 H2+3 5. P7+1 C8.9 6. R2.3 C9-1 7. P5+1 A4+5 8. P5+1 C9.7 9. R3.4 P7+1 10. H3+5 P7+1 11. H5+6 R8+8 12. H6+7 P7.6 13. C5+4 E3+5 14. E7+5 H7+5 15. H7-5 R8.2 16. H8+6 R1.4 17. R4-3 R4+8 18. C8.9 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="35">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">
// fen on move 18: 4kae2/4a1c2/1c2e4/p1p1H3p/4P4/2P6/P4R2P/C3E4/1r1r5/R2AKAE2 b - - - 1
// movefirst for this fen: blue
</applet>bàn cờ ổn định nhưng bên tiên có chốt đầu vượt sông nên có lợi thế hơn

ichigo
04-06-2013, 02:27 AM
<applet codeBase="http://www.clubxiangqi.com/viewer" height="280" archive="coffeecc.jar" width="370" code="coffeecc.class">
<param NAME="gameinfo" VALUE="">
<param NAME="redplayer" VALUE="Red">
<param NAME="blueplayer" VALUE="Blue">
<param NAME="ply" VALUE="9">
<param NAME="blackplayerkind" VALUE="0">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param NAME="redplayerkind" VALUE="0">

<param NAME="fen" VALUE="rheakaehr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RHEAKAEHR w - - - 1">
<param NAME="movefirst" VALUE="red">
<param NAME="movelist" VALUE="1. C2.5 H8+7 2. H2+3 P7+1 3. R1.2 R9.8 4. R2+6 H2+3 5. P7+1 C8.9 6. R2.3 C9-1 7. P5+1 A4+5 8. P5+1 C9.7 9. R3.4 P7+1 10. H3+5 P7+1 11. H5+6 R8+8 12. H6+7 P7.6 13. C5+4 E3+5 14. E7+5 R8.2 15. R4+1 H7+8 16. R4-4 C7+1 17. P7+1 C7.3 18. P7+1 C3-2 19. P7+1 C2+2 20. P7+1 C3.2 21. C8+7 C2.1 22. P7+1 R1.2 23. P7.8 C1+5 24. R4.7 R2-8 25. E5-7 H8-7 26. H8+7 H7+5 27. P5+1 R2+3 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="54">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">
// fen on move 27: 4kae2/4a4/4e4/pr2P3p/9/9/P1R5P/2H6/9/c1EAKAE2 w - - - 1
// movefirst for this fen: red
</applet>nhiều khả năng hòa cờ

ichigo
04-06-2013, 02:32 AM
<applet codeBase="http://www.clubxiangqi.com/viewer" height="280" archive="coffeecc.jar" width="370" code="coffeecc.class">
<param NAME="gameinfo" VALUE="">
<param NAME="redplayer" VALUE="Red">
<param NAME="blueplayer" VALUE="Blue">
<param NAME="ply" VALUE="9">
<param NAME="blackplayerkind" VALUE="0">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param NAME="redplayerkind" VALUE="0">

<param NAME="fen" VALUE="rheakaehr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RHEAKAEHR w - - - 1">
<param NAME="movefirst" VALUE="red">
<param NAME="movelist" VALUE="1. C2.5 H8+7 2. H2+3 P7+1 3. R1.2 R9.8 4. R2+6 H2+3 5. P7+1 C8.9 6. R2.3 C9-1 7. P5+1 A4+5 8. P5+1 C9.7 9. R3.4 P7+1 10. H3+5 P7+1 11. H5+6 R8+8 12. H6+7 P7.6 13. C5+4 E3+5 14. E7+5 R8.2 15. R4+1 H7+8 16. R4-4 C7+1 17. P7+1 C7.3 18. P7+1 C3-2 19. P7+1 C2+2 20. P7+1 C3.2 21. C8+7 C2.1 22. P7+1 R1.2 23. P7.8 C1+5 24. R4.7 R2-8 25. E5-7 H8-7 26. H8+7 H7+5 27. P5+1 R2+3 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="54">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">
// fen on move 27: 4kae2/4a4/4e4/pr2P3p/9/9/P1R5P/2H6/9/c1EAKAE2 w - - - 1
// movefirst for this fen: red
</applet>nhiều khả năng hòa cờ

chú ý về thứ tự các nước đi
1 . nước thứ 17 bên hậu không nên đi xe 2 tấn 1 ăn mã vì tiên sẽ đi xe 9 tiến 2 giữ pháo . hậu chơi pháo 7 bình 3 ăn mã , tiên tốt 7 tấn 1 , hậu chơi pháo 2 tấn 2 , tiên đi pháo 8 tiến 1 . hậu rơi vào bị động bởi thế công bên tiên tương đôi mạnh
2 . nước 27 hậu tuyệt không chơi xe bình 3 đổi xe . vì sau khi đổi xe pháo 1 hết đường lùi về . gần như thế thua trong cờ tàn

ichigo
04-06-2013, 02:35 AM
trên đây là những biến căn bản và những chú ý đáng để ý nhất mà em đã nghiên cứu được . sẽ còn rất nhiều những chủ đề nữa . nếu mọi người ủng hộ em sẽ tiếp tục viết tiếp những chủ đề tiếp theo .

ichigo
04-06-2013, 10:23 AM
Hình cờ căn bản
<applet codeBase="http://www.clubxiangqi.com/viewer" height="280" archive="coffeecc.jar" width="370" code="coffeecc.class">
<param NAME="gameinfo" VALUE="">
<param NAME="redplayer" VALUE="Red">
<param NAME="blueplayer" VALUE="Blue">
<param NAME="ply" VALUE="9">
<param NAME="blackplayerkind" VALUE="0">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param NAME="redplayerkind" VALUE="0">

<param NAME="fen" VALUE="rheakaehr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RHEAKAEHR w - - - 1">
<param NAME="movefirst" VALUE="red">
<param NAME="movelist" VALUE="1. C2.5 H8+7 2. H2+3 P7+1 3. R1.2 R9.8 4. R2+6 H2+3 5. P7+1 C8.9 6. R2.3 C9-1 7. P5+1 A4+5 8. P5+1 C9.7 9. R3.4 P7+1 10. H3+5 P7+1 11. H5+6 R8+8 12. H8+7 E3+5 13. A4+5 P7.6 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="26">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">
// fen on move 13: r3kae2/4a1c2/1ch1e1h2/p1p1pR2p/3HP4/2P6/P4p2P/1CH1C4/4A2r1/R1EAK1E2 w - - - 1
// movefirst for this fen: red
</applet>

ichigo
04-06-2013, 10:24 AM
Hình cờ căn bản
<applet codeBase="http://www.clubxiangqi.com/viewer" height="280" archive="coffeecc.jar" width="370" code="coffeecc.class">
<param NAME="gameinfo" VALUE="">
<param NAME="redplayer" VALUE="Red">
<param NAME="blueplayer" VALUE="Blue">
<param NAME="ply" VALUE="9">
<param NAME="blackplayerkind" VALUE="0">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param NAME="redplayerkind" VALUE="0">

<param NAME="fen" VALUE="rheakaehr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RHEAKAEHR w - - - 1">
<param NAME="movefirst" VALUE="red">
<param NAME="movelist" VALUE="1. C2.5 H8+7 2. H2+3 P7+1 3. R1.2 R9.8 4. R2+6 H2+3 5. P7+1 C8.9 6. R2.3 C9-1 7. P5+1 A4+5 8. P5+1 C9.7 9. R3.4 P7+1 10. H3+5 P7+1 11. H5+6 R8+8 12. H8+7 E3+5 13. A4+5 P7.6 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="26">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">
// fen on move 13: r3kae2/4a1c2/1ch1e1h2/p1p1pR2p/3HP4/2P6/P4p2P/1CH1C4/4A2r1/R1EAK1E2 w - - - 1
// movefirst for this fen: red
</applet>tới đây bên tiên có quyền lựa chọn 3 biến tiếp theo
1 . mã 6 tấn 7
2 . pháo 8 bình 9
3 . pháo 5 bình 3

ichigo
04-06-2013, 10:35 AM
<applet codeBase="http://www.clubxiangqi.com/viewer" height="280" archive="coffeecc.jar" width="370" code="coffeecc.class">
<param NAME="gameinfo" VALUE="">
<param NAME="redplayer" VALUE="Red">
<param NAME="blueplayer" VALUE="Blue">
<param NAME="ply" VALUE="9">
<param NAME="blackplayerkind" VALUE="0">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param NAME="redplayerkind" VALUE="0">

<param NAME="fen" VALUE="rheakaehr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RHEAKAEHR w - - - 1">
<param NAME="movefirst" VALUE="red">
<param NAME="movelist" VALUE="1. C2.5 H8+7 2. H2+3 P7+1 3. R1.2 R9.8 4. R2+6 H2+3 5. P7+1 C8.9 6. R2.3 C9-1 7. P5+1 A4+5 8. P5+1 C9.7 9. R3.4 P7+1 10. H3+5 P7+1 11. H5+6 R8+8 12. H8+7 E3+5 13. A4+5 P7.6 14. H6+7 C7+8 15. R4-3 R8+1 16. R9+1 P5+1 17. R9.6 R1.3 18. H+-5 C7-2 19. A5-4 C7.3 20. R4+5 H7+8 21. H5+3 C2.7 22. C5+5 A5+4 23. R6.4 C7+7 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="46">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">
// fen on move 23: 2r1kae2/5R3/3aC4/p1p5p/4p2h1/2P6/P7P/1Cc6/5R3/2EAKAcr1 w - - - 1
// movefirst for this fen: red
</applet>

bên hậu hơn quân tương đối dễ đi

ichigo
04-06-2013, 10:40 AM
<applet codeBase="http://www.clubxiangqi.com/viewer" height="280" archive="coffeecc.jar" width="370" code="coffeecc.class">
<param NAME="gameinfo" VALUE="">
<param NAME="redplayer" VALUE="Red">
<param NAME="blueplayer" VALUE="Blue">
<param NAME="ply" VALUE="9">
<param NAME="blackplayerkind" VALUE="0">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param NAME="redplayerkind" VALUE="0">

<param NAME="fen" VALUE="rheakaehr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RHEAKAEHR w - - - 1">
<param NAME="movefirst" VALUE="red">
<param NAME="movelist" VALUE="1. C2.5 H8+7 2. H2+3 P7+1 3. R1.2 R9.8 4. R2+6 H2+3 5. P7+1 C8.9 6. R2.3 C9-1 7. P5+1 A4+5 8. P5+1 C9.7 9. R3.4 P7+1 10. H3+5 P7+1 11. H5+6 R8+8 12. H8+7 E3+5 13. A4+5 P7.6 14. H6+7 C7+8 15. R4-3 R8+1 16. R9+1 P5+1 17. R9.6 R1.3 18. H+-5 C7-2 19. R4-3 R8.6 20. K5.4 C7.3 21. H5+3 C2.7 22. R6.7 C7+5 23. C5+5 E7+5 24. C8.3 C3.2 25. R7.8 R3.2 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="50">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">
// fen on move 25: 1r2ka3/4a4/4e4/p1p5p/4p4/2P6/P7P/1c4C2/1R2A4/2EA1K3 w - - - 1
// movefirst for this fen: red
</applet>bên tiên kém tốt đầu bất lợi hơn

ichigo
04-06-2013, 10:46 AM
<applet codeBase="http://www.clubxiangqi.com/viewer" height="280" archive="coffeecc.jar" width="370" code="coffeecc.class">
<param NAME="gameinfo" VALUE="">
<param NAME="redplayer" VALUE="Red">
<param NAME="blueplayer" VALUE="Blue">
<param NAME="ply" VALUE="9">
<param NAME="blackplayerkind" VALUE="0">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param NAME="redplayerkind" VALUE="0">

<param NAME="fen" VALUE="rheakaehr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RHEAKAEHR w - - - 1">
<param NAME="movefirst" VALUE="red">
<param NAME="movelist" VALUE="1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. R1.2 P7+1 4. R2+6 H2+3 5. P7+1 C8.9 6. R2.3 C9-1 7. P5+1 A4+5 8. P5+1 C9.7 9. R3.4 P7+1 10. H3+5 P7+1 11. H5+6 R8+8 12. H8+7 E3+5 13. A4+5 P7.6 14. H6+7 C7+8 15. R4-3 P5+1 16. R9+1 R1.3 17. H+-5 R3.4 18. H5+3 C2.7 19. R4.3 R8+1 20. R3+4 C7.4 21. A5-4 C4.6 22. R9.3 C6.3 23. K5+1 C3-1 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="46">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">
// fen on move 23: 3rkae2/4a4/4e1R2/p1p5p/4p4/2P6/P7P/1CH1C4/2c1K1R2/7r1 w - - - 1
// movefirst for this fen: red
</applet>bên tiên hơn quân nhưng bàn cờ vỡ nát , sự uy hiếp của song xe + tốt đầu thực sự nguy hiểm. bên hậu phản tiên rõ rệt

ichigo
04-06-2013, 10:59 AM
<applet codeBase="http://www.clubxiangqi.com/viewer" height="280" archive="coffeecc.jar" width="370" code="coffeecc.class">
<param NAME="gameinfo" VALUE="">
<param NAME="redplayer" VALUE="Red">
<param NAME="blueplayer" VALUE="Blue">
<param NAME="ply" VALUE="9">
<param NAME="blackplayerkind" VALUE="0">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param NAME="redplayerkind" VALUE="0">

<param NAME="fen" VALUE="rheakaehr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RHEAKAEHR w - - - 1">
<param NAME="movefirst" VALUE="red">
<param NAME="movelist" VALUE="1. C2.5 H8+7 2. H2+3 P7+1 3. R1.2 R9.8 4. R2+6 H2+3 5. P7+1 C8.9 6. R2.3 C9-1 7. P5+1 A4+5 8. P5+1 C9.7 9. R3.4 P7+1 10. H3+5 P7+1 11. H5+6 R8+8 12. H8+7 E3+5 13. A4+5 P7.6 14. C8.9 C7+8 15. R9.8 C7.9 16. K5.4 R8+1 17. K4+1 R8-3 18. H6+7 H7+8 19. R4.3 H8+7 20. C5.3 C2+6 21. R8+1 C9.3 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="42">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">
// fen on move 21: r3kae2/4a4/2H1e4/p1p1p1R1p/4P4/2P6/P4phrP/C1H3C2/1R2AK3/2cA5 w - - - 1
// movefirst for this fen: red
</applet>bên tiên chắc chắn thua thiệt nếu chơi tướng 5 bình 4

ichigo
04-06-2013, 11:06 AM
<applet codeBase="http://www.clubxiangqi.com/viewer" height="280" archive="coffeecc.jar" width="370" code="coffeecc.class">
<param NAME="gameinfo" VALUE="">
<param NAME="redplayer" VALUE="Red">
<param NAME="blueplayer" VALUE="Blue">
<param NAME="ply" VALUE="9">
<param NAME="blackplayerkind" VALUE="0">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param NAME="redplayerkind" VALUE="0">

<param NAME="fen" VALUE="rheakaehr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RHEAKAEHR w - - - 1">
<param NAME="movefirst" VALUE="red">
<param NAME="movelist" VALUE="1. C2.5 H8+7 2. H2+3 P7+1 3. R1.2 R9.8 4. R2+6 H2+3 5. P7+1 C8.9 6. R2.3 C9-1 7. P5+1 A4+5 8. P5+1 C9.7 9. R3.4 P7+1 10. H3+5 P7+1 11. H5+6 R8+8 12. H8+7 E3+5 13. A4+5 P7.6 14. C8.9 C7+8 15. R9.8 C7.9 16. R4-3 R8+1 17. R4-3 H7+8 18. H7+5 H8+6 19. R8+7 R1.2 20. R8+2 H3-2 21. P5+1 H6-4 22. H5+6 C9.6 23. A5-4 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="45">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">
// fen on move 23: 1h2kae2/4a4/4e4/p1p1P3p/3H5/2P6/P7P/C3C4/9/2EAKA1r1 b - - - 1
// movefirst for this fen: blue
</applet>bàn cờ khó đoán

ichigo
04-06-2013, 11:10 AM
<applet codeBase="http://www.clubxiangqi.com/viewer" height="280" archive="coffeecc.jar" width="370" code="coffeecc.class">
<param NAME="gameinfo" VALUE="">
<param NAME="redplayer" VALUE="Red">
<param NAME="blueplayer" VALUE="Blue">
<param NAME="ply" VALUE="9">
<param NAME="blackplayerkind" VALUE="0">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param NAME="redplayerkind" VALUE="0">

<param NAME="fen" VALUE="rheakaehr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RHEAKAEHR w - - - 1">
<param NAME="movefirst" VALUE="red">
<param NAME="movelist" VALUE="1. C2.5 H8+7 2. H2+3 P7+1 3. R1.2 R9.8 4. R2+6 H2+3 5. P7+1 C8.9 6. R2.3 C9-1 7. P5+1 A4+5 8. P5+1 C9.7 9. R3.4 P7+1 10. H3+5 P7+1 11. H5+6 R8+8 12. H8+7 E3+5 13. A4+5 P7.6 14. C8.9 C7+8 15. R9.8 C7.9 16. R4-3 R8+1 17. R4-3 H7+8 18. H7+5 H8+6 19. R8+7 R1.2 20. R8+2 H3-2 21. P5+1 H6-4 22. H5+6 C9.6 23. A5-4 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="45">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">
// fen on move 23: 1h2kae2/4a4/4e4/p1p1P3p/3H5/2P6/P7P/C3C4/9/2EAKA1r1 b - - - 1
// movefirst for this fen: blue
</applet>bàn cờ khó đoán
những chú ý về thứ tự nước đi
1 . nước 18 tiên không nên đi xe 8 tần 7 ăn pháo ngay vì hậu sẽ mã 8 tấn 7 dọa tiến 8 sát , tiên phải phải pháo 5 bình 3 , thì hậu xe 1 bình 2 đấu xe , tiên buộc đấu , bàn cờ do hậu nắm quyền làm chủ
2 . nước 21 hậu không nên đi mã 6 tấn 8 vì tiên pháo 9 thoái 1 , mã 8 tấn 6 , sĩ 5 tấn 4 , pháo 9 bình 6 thì mã 5 thoái 3 . hậu vất vả

ichigo
04-06-2013, 11:16 AM
<applet codeBase="http://www.clubxiangqi.com/viewer" height="280" archive="coffeecc.jar" width="370" code="coffeecc.class">
<param NAME="gameinfo" VALUE="">
<param NAME="redplayer" VALUE="Red">
<param NAME="blueplayer" VALUE="Blue">
<param NAME="ply" VALUE="9">
<param NAME="blackplayerkind" VALUE="0">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param NAME="redplayerkind" VALUE="0">

<param NAME="fen" VALUE="rheakaehr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RHEAKAEHR w - - - 1">
<param NAME="movefirst" VALUE="red">
<param NAME="movelist" VALUE="1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. R1.2 P7+1 4. R2+6 H2+3 5. P7+1 C8.9 6. R2.3 C9-1 7. P5+1 A4+5 8. P5+1 C9.7 9. R3.4 P7+1 10. H3+5 P7+1 11. H5+6 R8+8 12. H8+7 E3+5 13. A4+5 P7.6 14. C5.3 H7+8 15. R4.3 C7+6 16. C8.3 H8+6 17. R3.4 H6-4 18. P5.6 R8+1 19. C3.5 R8.7 20. A5-4 C2+6 21. R9+1 R1.2 22. R4-3 R7-5 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="44">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">
// fen on move 22: 1r2kae2/4a4/2h1e4/p1p1p3p/3P2r2/2P6/P4R2P/2H1C4/Rc7/2EAKA3 w - - - 1
// movefirst for this fen: red
</applet>

ichigo
04-06-2013, 11:22 AM
<applet codeBase="http://www.clubxiangqi.com/viewer" height="280" archive="coffeecc.jar" width="370" code="coffeecc.class">
<param NAME="gameinfo" VALUE="">
<param NAME="redplayer" VALUE="Red">
<param NAME="blueplayer" VALUE="Blue">
<param NAME="ply" VALUE="9">
<param NAME="blackplayerkind" VALUE="0">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param NAME="redplayerkind" VALUE="0">

<param NAME="fen" VALUE="rheakaehr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RHEAKAEHR w - - - 1">
<param NAME="movefirst" VALUE="red">
<param NAME="movelist" VALUE="1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. R1.2 P7+1 4. R2+6 H2+3 5. P7+1 C8.9 6. R2.3 C9-1 7. P5+1 A4+5 8. P5+1 C9.7 9. R3.4 P7+1 10. H3+5 P7+1 11. H5+6 R8+8 12. H8+7 E3+5 13. A4+5 P7.6 14. C5.3 H7+8 15. R4.3 C7+6 16. C8.3 H8+6 17. R3.4 H6-4 18. P5.6 R8+1 19. C3.5 R8.7 20. A5-4 C2+6 21. R9+1 R1.2 22. R4-3 R7-5 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="44">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">
// fen on move 22: 1r2kae2/4a4/2h1e4/p1p1p3p/3P2r2/2P6/P4R2P/2H1C4/Rc7/2EAKA3 w - - - 1
// movefirst for this fen: red
</applet>
những thứ tự về nước đi
1 . nước 16 tiên không nên dùng xe 3 thoái 4 ăn pháo , vì hậu tốt 5 tấn 1 , mã 6 tấn 7 thì xe 1 bình 3 . tiên thất thế
2 . nước 18 hậu không nên đi xe 8 bình 7 vừa bắt pháo vừa bắt tượng vì tiên sẽ xe 4 bình 3, tượng 7 tấn 9 , xe 9 bình 8 , xe 1 bình 2 , xe 8 tấn 6 bên hậu khó đi , tiên chủ động mạnh mẽ
3 . nước 19 tiên không nên đi tượng 7 tiến 5 vì hậu đi pháo 2 tấn 5 dọa ăn tượng , thế công bên hậu tốt , bên tiên lui về phòng thủ
4 . nước thứ 22 nếu bên tiên không chịu bỏ tốt mà tiếp tục xuống tốt , bên hậu sẽ pháo 2 bình 7 dọa tấn công cánh phải của bên tiên . bên tiên vất vả

ichigo
07-06-2013, 11:06 AM
Dạo này em hơi bận . Việc duy trì hoạt động của Box tập luyện này là rất quan trọng . Trong đội có Anh Dũng COCA cũng nghiên cứu rất sâu khai cuộc và đặc sắc . Hi vọng Anh Dũng hãy bỏ chút công sức để xây dựng box này phát triển hơn . Từ nay , Anh Dũng sẽ là người làm chủ của box tập luyện của CLB trên mạng . Mong rằng anh thường xuyên đưa ra các chủ đề hay cho anh em tham khảo :)

ichigo
07-06-2013, 11:11 AM
<applet codeBase="http://www.clubxiangqi.com/viewer" height="280" archive="coffeecc.jar" width="370" code="coffeecc.class">
<param NAME="gameinfo" VALUE="">
<param NAME="redplayer" VALUE="Red">
<param NAME="blueplayer" VALUE="Blue">
<param NAME="ply" VALUE="9">
<param NAME="blackplayerkind" VALUE="0">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param NAME="redplayerkind" VALUE="0">

<param NAME="fen" VALUE="rheakaehr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RHEAKAEHR w - - - 1">
<param NAME="movefirst" VALUE="red">
<param NAME="movelist" VALUE="1. C2.5 H8+7 2. H2+3 P7+1 3. R1.2 R9.8 4. R2+6 H2+3 5. P7+1 C8.9 6. R2.3 C9-1 7. P5+1 A4+5 8. P5+1 C9.7 9. R3.4 P7+1 10. H3+5 P7+1 11. H5+6 R8+8 12. H8+7 E3+5 13. H7-5 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="25">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">
// fen on move 13: r3kae2/4a1c2/1ch1e1h2/p1p1pR2p/3HP4/2P6/P5p1P/1C2C4/4H2r1/R1EAKAE2 b - - - 1
// movefirst for this fen: blue
</applet>

ichigo
07-06-2013, 11:12 AM
<applet codeBase="http://www.clubxiangqi.com/viewer" height="280" archive="coffeecc.jar" width="370" code="coffeecc.class">
<param NAME="gameinfo" VALUE="">
<param NAME="redplayer" VALUE="Red">
<param NAME="blueplayer" VALUE="Blue">
<param NAME="ply" VALUE="9">
<param NAME="blackplayerkind" VALUE="0">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param NAME="redplayerkind" VALUE="0">

<param NAME="fen" VALUE="rheakaehr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RHEAKAEHR w - - - 1">
<param NAME="movefirst" VALUE="red">
<param NAME="movelist" VALUE="1. C2.5 H8+7 2. H2+3 P7+1 3. R1.2 R9.8 4. R2+6 H2+3 5. P7+1 C8.9 6. R2.3 C9-1 7. P5+1 A4+5 8. P5+1 C9.7 9. R3.4 P7+1 10. H3+5 P7+1 11. H5+6 R8+8 12. H8+7 E3+5 13. H7-5 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="25">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">
// fen on move 13: r3kae2/4a1c2/1ch1e1h2/p1p1pR2p/3HP4/2P6/P5p1P/1C2C4/4H2r1/R1EAKAE2 b - - - 1
// movefirst for this fen: blue
</applet>
cái máy bị lỗi . không hiểu sao cái nước cuối cùng nó cứ tự động ăn xe vào mã . điên quá

ichigo
07-06-2013, 11:42 AM
cái máy bị lỗi . không hiểu sao cái nước cuối cùng nó cứ tự động ăn xe vào mã . điên quá

do bên tiên chủ động hồi tâm mã với mục đích ngăn cản xe 8 bình 2 và bảo vệ tượng 3 . nên bên hậu có 2 phương án đối phó như sau :
1 . tốt 5 tấn 1
2 . tốt 3 tấn 1

ichigo
07-06-2013, 11:57 AM
<applet codeBase="http://www.clubxiangqi.com/viewer" height="280" archive="coffeecc.jar" width="370" code="coffeecc.class">
<param NAME="gameinfo" VALUE="">
<param NAME="redplayer" VALUE="Red">
<param NAME="blueplayer" VALUE="Blue">
<param NAME="ply" VALUE="9">
<param NAME="blackplayerkind" VALUE="0">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param NAME="redplayerkind" VALUE="0">

<param NAME="fen" VALUE="rheakaehr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RHEAKAEHR w - - - 1">
<param NAME="movefirst" VALUE="red">
<param NAME="movelist" VALUE="1. C2.5 H8+7 2. H2+3 P7+1 3. R1.2 R9.8 4. R2+6 H2+3 5. P7+1 C8.9 6. R2.3 C9-1 7. P5+1 A4+5 8. P5+1 C9.7 9. R3.4 P7+1 10. H3+5 P7+1 11. H5+6 R8+8 12. H8+7 E3+5 13. H7-5 P5+1 14. R4+2 H3+5 15. H6+5 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="29">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">
// fen on move 15: r3kae2/4aRc2/1c2H1h2/p1p1h3p/4p4/2P6/P5p1P/1C2C4/4H2r1/R1EAKAE2 b - - - 1
// movefirst for this fen: blue
</applet>

ichigo
07-06-2013, 11:58 AM
<applet codeBase="http://www.clubxiangqi.com/viewer" height="280" archive="coffeecc.jar" width="370" code="coffeecc.class">
<param NAME="gameinfo" VALUE="">
<param NAME="redplayer" VALUE="Red">
<param NAME="blueplayer" VALUE="Blue">
<param NAME="ply" VALUE="9">
<param NAME="blackplayerkind" VALUE="0">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param NAME="redplayerkind" VALUE="0">

<param NAME="fen" VALUE="rheakaehr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RHEAKAEHR w - - - 1">
<param NAME="movefirst" VALUE="red">
<param NAME="movelist" VALUE="1. C2.5 H8+7 2. H2+3 P7+1 3. R1.2 R9.8 4. R2+6 H2+3 5. P7+1 C8.9 6. R2.3 C9-1 7. P5+1 A4+5 8. P5+1 C9.7 9. R3.4 P7+1 10. H3+5 P7+1 11. H5+6 R8+8 12. H8+7 E3+5 13. H7-5 P5+1 14. R4+2 H3+5 15. H6+5 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="29">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">
// fen on move 15: r3kae2/4aRc2/1c2H1h2/p1p1h3p/4p4/2P6/P5p1P/1C2C4/4H2r1/R1EAKAE2 b - - - 1
// movefirst for this fen: blue
</applet>không hiểu sao khi post biên bản đều bị lỗi nước cuối cùng nên rất khó post .bực quá