PDA

View Full Version : Kết quả và biên bản các ván đánh của clb sóc sơnclubsocson
12-04-2011, 10:51 AM
VÒNG 1 :

TRẦN TUẤN NGỌC tiên thua NGUYỄN ANH QUÂN
1. C2.5 H2+3 2. H2+3 P7+1 3. R1.2 R9+2 4. C8+2 P9+1 5. H8+7 H8+7 6. P5+1 P3+1 7. P3+1 C2+2 8. P3+1 C2.7 9. H3+4 H7+6 10. R2+5 E3+5 11. R9.8 C8.7 12. E3+1 A4+5 13. A4+5 R1.2 14. P5+1 P5+1 15. H7+5 C-.6 16. H5+4 C6+3 17. R2-1 C6.5 18. H4-3 P3+1 19. H3+5 P5+1 20. P7+1 P5+1 21. C5.7 H3+4 22. P7+1 C7.3 23. C7.8 R2.4 24. C+.6 H4-3 25. C8.6 P5.4 26. C-.5 R9+1 27. R8+3 C3+2 28. P1+1 P9+1 29. C6.1 C3-2 30. R8+4 R4.3 31. R8-4 R3.4 32. R8+4 H3+4 33. R2.6 C3-4 34. E7+9 R4+3 35. R8-4 C3.4 36. C5+3 R9+1 37. R8.6 R9.5 38. R-.4 R4.3

LƯU QUANG TUYÊN tiên thắng NGUYỄN TRƯỜNG SƠN
1. P7+1 H8+7 2. H8+7 P7+1 3. R9+1 E3+5 4. E3+5 H2+4 5. R9.3 R1.3 6. P3+1 P3+1 7. P3+1 P3+1 8. E5+7 E5+7 9. R3+4 R3+5 10. E7+5 E7+5 11. R3.6 R3-4 12. H2+4 A6+5 13. H7+8 H4+3 14. C8+5 H3+2 15. R6-1 R9.6 16. R6.8 R6+8 17. C8.3 R6-1 18. C2+4 R6-4 19. C2-2 R3+6 20. C2.5 P5+1 21. C3-5 R3-5 22. R1.2 E5-7 23. C5.7 C8.5 24. R2+3 R6+4 25. C3+4 R6.5 26. A4+5 R3+1 27. C3.5 R5.7 28. R2+3 R7+2 29. A5-4 R7-4 30. R2.4 P1+1 31. C7.4 P9+1 32. A4+5 R7+4 33. C4-4

clubsocson
12-04-2011, 11:11 AM
1. C2.5 h8+7 2. P3+1 p3+1 3. H2+3 r9.8 4. R1.2 h2+3 5. H8+9 p1+1 6. C8.7 h3+2 7. R9+1 e3+5 8. H3+4 r1+3 9. R2+6 r1.4 10. C5.3 c8.9 11. R2+3 h7-8 12. C7.5 h8+7 13. R9.4 a4+5 14. C3+4 r4+2 15. P3+1 h2-3 16. P3.4 c9+4 17. C5.3 k5.4 18. A4+5 h7-8 19. C+-2 r4-2 20. R4.1 c9.6 21. R1.2 h8+9 22. C++3 c6-2 23. C+.7 h9+7 24. C3.6 r4.3 25. R2+4 h7+6 26. R2.4 h6+8 27. C7.6 r3.4 28. C++1 k4.5 29. C+.8 r4+3 30. C8+1 c2+2 31. R4+1 r4.5 32. E3+5 p9+1 33. C6-1 p9+1 34. C6.8 r5-1 35. C-+3 p9+1 36. P7+1 r5+1 37. P7+1 e5+3 38. C--1 h8-7 39. R4-2 r5-1 40. R4.5 h7+5 41. C-.5 p5+1 42. H9-7 h5-7 43. C5.8 p9.8 44. H7+6 e7+5 45. E5+3 p8+1 46. H6+8 c2+2 47. C8-6 p5+1 48. H8+7 p5.4 49. H7-9 h7-6 50. E7+5 h6+5 51. C8-1 h5+6 52. P9+1 a5+4 53. H9+8 a6+5 54. H8-6 k5.6 55. K5.4 k6.5 56. P9+1 p4+1 57. H6-5 p4.5 58. H5-3 p5+1 59. C8.2 p5+1 60. A6+5 h6+5 61. C2.5 h5-7 62. K4+1 h7-5 63. H3+5 k5.4 64. H5+4 h5+3 65. C5.6 h3-4 66. H4+5 k4.5 67. H5-3 a4-5 68. C6.5 h4-3 69. P9.8 h3+5

clubsocson
13-04-2011, 09:22 AM
1. C2.5 h8+7 2. H2+3 h2+3 3. R1.2 r9.8 4. P7+1 p7+1 5. R2+6 c8.9 6. R2.3 c9-1 7. H8+7 r1+1 8. C8.9 r1.6 9. R3-1 c2.1 10. R9+1 c9.7 11. R3.8 r8+4 12. R8+2 r6.3 13. R9.6 e7+5 14. H7+8 p3+1 15. H8+9 h3+4 16. P7+1 h4+6 17. P3+1 h6+5 18. E3+5 r3.6 19. C9.7 h7+6 20. R8.6 a4+5 21. R+-2 c7+6 22. C7.3 r8+3 23. H9+7 c1-2 24. R-.8 h6+5 25. R6+3 h5+7 26. A6+5 r8+2 27. K5.6 h7+5 28. K6+1 r6+8 29. E5-3 r8-1

trantuanngoc
14-04-2011, 12:29 AM
Trong vòng đấu đầu tiên Sóc Sơn tạm thời có một kết quả hòa với đội rất mạnh là Tây Sơn ,tuy nhiên trong vòng 2 nếu Sóc Sơn vượt qua được imporlinh thì thật là điều tuyệt vời

trung_cadan
14-04-2011, 01:31 AM
Kinh quá nhỉ , dạo này nhiều đội trưởng quá , tuyên bố rinh trời :D !!!

hung_namdong
14-04-2011, 07:32 AM
Đây không phải là cách hành văn cũng như khẩu khí của Trần Tuấn Ngọc rồi.

trantuanngoc
16-04-2011, 02:38 PM
Đây không phải là cách hành văn cũng như khẩu khí của Trần Tuấn Ngọc rồi.

Vòng này imporlinh 1 sẽ là bại tướng của Sóc Sơn