PDA

View Full Version : CLB Import Link với Giải Thăng Long Kỳ Đạo 2011hung_namdong
18-04-2011, 12:27 AM
Topic này chỉ để lưu giữ Biên Bản các ván đấu có thành viên CLB Import Link tham gia.
Rất mong các bạn tham quan và theo dõi
Lưu ý: Không bình luận và Spam ở đây.
Xin Cám Ơn!

Tổng Hợp Biên Bản và Kết Quả Vòng 1
Giải Thăng Long Kỳ Đạo 2011

Đông Anh gặp Import Link 2

Nguyễn Đức Thiện (Đ.Anh) 2 - 0 Mai Quý Lân (IPL2)

FORMAT WXF
GAME
TIME 17""; 8""
RED tuan;;;
BLACK ;;;

START{
1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8
3. R1.2 P7+1 4. R2+6 H2+3
5. P7+1 E7+5 6. H8+7 R1+1
7. R2.3 R8.7 8. R9+1 C8+2
9. R9.6 P3+1 10. P3+1 P3+1
11. P3+1 C8+2 12. H7-5 C8.7
13. R3.4 H7-9 14. P3+1 R1.7
15. C8+4 A6+5 16. R6+7 A5+4
17. C5+4 A4-5 18. C5.7 H3-2
19. C8+3 A5+6 20. R6+1 K5+1
21. R6-2 C2+1 22. C7.5 E5+3
23. R4+1 E3+1 24. C8-1 }END

Nguyễn Văn Tuấn 0 - 2 Vũ Quốc Sơn

1. C2.5 H8+7 2. H2+3 P7+1 3. R1.2 R9.8 4. R2+6 H2+3 5. P7+1 C8.9 6. R2.3 C9-1 7. H8+7 R1+1 8. H7+6 R1.4 9. H6+4 R8+2 10. C8+4 C9.7 11. R3.4 H7+6 12. R4-1 E7+5 13. R9+1 A4+5 14. R4+3 K5.4 15. A4+5 C7+1 16. R4-4 R4+3 17. C8-2 R8+6 18. C5.6 R4+3 19. E3+5 R4+2 20. A5-6 R8.1 21. C8-2 R1-2 22. R4.6 K4.5 23. R6+2 C7+1 24. R6+2 R1.2 25. C8.7 R2.3 26. C7.8 C2+4 27. R6-4 C2.5 28. H3+5 R3.5 29. P3+1 P7+1 30. R6.3 C7+1 31. P1+1 C7.5 32. A6+5 R5.2 33. C8.6 R2.4 34. R3.5 P1+1 35. C6.7 R4.3 36. C7.6 P1+1 37. C6-2 P3+1 38. P7+1 R3-2 39. C6+6 P9+1 40. P1+1 P1+1 41. K5.4 R3+2 42. P1.2 R3.6 43. K4.5 R6.8 44. C6-6 R8-2 45. R5-1 H3+2 46. K5.4 R8.6 47. K4.5 H2+4 48. C6+3 P1.2 49. R5+1 H4-2 50. R5.8 H2-1 51. C6.5 R6.8 52. K5.4 R8+5 53. K4+1 C5.6 54. R8.5 R8-3 55. K4-1 C6.5 56. C5+2 P5+1 57. R5+1 R8+3 58. K4+1 R8-1 59. K4-1 R8.5 60. R5-2 P2+1 ">

Phạm Quang Minh 1 - 1 Dương Đình An :

<applet codeBase="http://www.clubxiangqi.com/viewer" height="280" archive="coffeecc.jar" width="370" code="coffeecc.class">
<param NAME="gameinfo" VALUE="">
<param NAME="redplayer" VALUE="Red">
<param NAME="blueplayer" VALUE="Blue">
<param NAME="ply" VALUE="9">
<param NAME="blackplayerkind" VALUE="0">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param NAME="redplayerkind" VALUE="0">

<param NAME="fen" VALUE="rheakaehr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RHEAKAEHR w - - - 1">
<param NAME="movefirst" VALUE="red">
<param NAME="movelist" VALUE="1. C2.5 C8.5 2. H2+3 H8+7 3. P3+1 R9+1 4. H8+7 P3+1 5. R1.2 R9.4 6. C5.4 C2+4 7. A6+5 H2+3 8. E7+5 R1+1 9. R2+6 C2-3 10. H3+4 P5+1 11. R2-1 R4+2 12. R2.5 H7+5 13. R5.4 A4+5 14. R4.7 R1+1 15. H4+5 C2.5 16. R9.8 R1.2 17. C8.9 R2+7 18. H7-8 H3+4 19. R7+4 A5-4 20. H8+7 H4+2 21. R7.8 H2+4 22. R8-8 C-.4 23. R8.6 R4+1 24. C4+1 C5.3 25. C4.6 C3+4 26. R6+1 C4+4 27. R6.7 C4.1 28. P5+1 C1.9 29. P7+1 R4+2 30. P5+1 E7+5 31. P5+1 C9.5 32. P5+1 A4+5 33. P7+1 K5.4 34. R7-2 P1+1 35. P7+1 P1+1 36. P7+1 P1+1 37. R7.8 K4.5 38. C9-2 R4.3 39. P7.6 A5-4 40. R8.6 A6+5 41. C9.8 A5+4 42. P5.6 R3.2 43. C8.9 P1+1 44. C9.7 R2.3 45. C7.9 P1+1 46. C9.8 P1.2 47. C8.9 R3.1 48. C9.7 P2.3 49. C7.8 R1.2 50. C8.9 A4+5 51. P6+1 A5+4 52. C9+6 R2-3 53. C9-1 P9+1 54. C9.2 K5.6 55. R6+3 R2+6 56. R6-3 R2.4 57. K5.6 C5.4 58. P6.7 C4.8 59. C2.4 C8+2 60. C4-4 C8.7 61. C4+3 P3.4 62. K6.5 C7.6 63. A5+6 C6-2 64. A4+5 K6+1 65. E3+1 C6.8 66. C4-3 C8+2 67. C4.3 C8-7 68. C3+5 C8.3 69. C3.6 P4.3 70. C6-2 C3+5 71. C6.4 C3.6 72. E5+7 K6.5 73. K5.4 K5-1 74. K4+1 K5+1 75. K4+1 K5-1 76. E7-9 K5+1 77. C4.8 C6.2 78. C8.4 C2+1 79. K4-1 C2.9 80. K4-1 C9.1 81. C4-3 P3+1 82. C4+3 C1-2 83. P3+1 P9+1 84. P3.4 P9.8 85. C4.5 P8.7 86. P4.5 K5.4 87. P5+1 C1-5 88. C5+1 P7.6 89. C5.6 K4.5 90. K4+1 C1.6 91. P5.4 P6.7 92. P4.5 P7+1 93. C6.1 P7.6 94. P5.4 P3.4 95. K4-1 P4.3 96. C1-5 K5.6 97. P4.5 K6.5 98. K4.5 C6.5 99. P5.6 C5.4 100. P6+1 C4+7 101. C1.7 C4-1 102. K5.6 C4-1 103. K6+1 C4.5 104. K6+1 P6.5 105. C7.5 C5+3 106. K6-1 C5-1 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="212">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">
// fen on move 106: 9/4k4/3P5/9/9/9/4p4/4c4/3K5/4C4 w - - - 1
// movefirst for this fen: red
</applet>Nguyễn Văn Vịnh (Đ.Anh) 1 - 1 Dương Văn Long (IPL 2)

FORMAT WXF
GAME
TIME 1:03""; 1:02""
RED tuan;;;
BLACK ;;;
DATE 10-04-2011

START{
1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8
3. P7+1 P7+1 4. R1.2 H2+3
5. R2+6 C8.9 6. R2.3 C9-1
7. P5+1 A4+5 8. P5+1 C9.7
9. R3.4 P7+1 10. H3+5 P7+1
11. H5+6 E3+5 12. H8+7 R8+8
13. R9+2 C2+2 14. H6+7 R1.3
15. H-+8 C2.1 16. R4+2 C1+3
17. H7+9 R3.4 18. E7+9 R8.2
19. R4.3 R2-1 20. H8+7 H7+8
21. P5+1 H8+6 22. P5+1 E7+5
23. R3-5 R4+6 24. R3.6 H6+4
25. A4+5 H4+3 26. K5.4 H3-5
27. E3+5 R2.5 28. H9-8 A5+4
29. H7-6 R5-2 30. H8+6 K5+1
31. H-+7 R5-2 32. H6-5 P9+1
33. K4.5 K5.6 34. A5-4 A6+5
35. A6+5 K6-1 36. E9-7 K6.5
37. E7+5 R5.8 38. P9+1 R8+3
39. H5-3 R8.1 40. H7+5 R1-1
41. H3+1 R1+4 42. A5-6 R1-2
43. H5+3 K5.4 44. E5+3 R1.3
45. H3-4 R3-2 46. P1+1 R3.6
47. H4-6 R6+3 48. H1+3 R6.4
49. H3+5 P1+1 50. P1+1 P1+1
51. P1.2 P1.2 52. E3-5 P2+1
53. P2.3 P2.3 54. P3.4 P3.4
55. P4+1 P4+1 56. E5+3 }END

trung_cadan
18-04-2011, 12:35 AM
Hùng cho luôn vào topic tổng giúp anh , cám ơn em !!!

hung_namdong
18-04-2011, 07:41 AM
Tổng Hợp Biên Bản và Kết Quả Vòng 2
Giải Thăng Long Kỳ Đạo 2011

Import Link 1 gặp Sóc Sơn
5 - 3

Phùng Quang Điệp 1 - 1 Trần Tuấn Ngọc

1. E3+5 C8.4 2. P7+1 H8+7 3. H2+1 R9.8 4. R1.2 H2+1 5. H8+7 R8+4 6. C2.3 R8.4 7. R2+4 E3+5 8. R9+1 P7+1 9. R9.4 A4+5 10. P3+1 P3+1 11. P3+1 R4.7 12. C3-1 R1.3 13. R4+3 P1+1 14. A6+5 P3+1 15. R4.7 R7.3 16. R7+1 R3+4 17. H7+6 R3.4 18. H6-7 R4.3 19. H7+6 C2.3 20. H1+3 H1+2 21. C3+6 C4.7 22. H6+5 R3.5 23. H5+3 C3.7 24. R2.8 H2-3 25. R8+2 R5+2 26. H3+4 R5-3 27. R8.5 H3+5 ">
<param NAME="movebegin" VALUE=

Nguyễn Thanh Tùng 2 - 0 Đỗ Như Khánh

1. E3+5 H2+3 2. P7+1 C2.1 3. H8+7 R1.2 4. R9.8 R2+4 5. C8.9 R2+5 6. H7-8 H8+9 7. H2+3 R9+1 8. H8+7 E3+5 9. C2.1 C8.7 10. R1.2 R9.4 11. R2+4 R4+3 12. P1+1 P3+1 13. H7+8 A4+5 14. A4+5 C1+4 15. H8+9 H3+1 16. C9+4 C1.7 17. C1+4 P7+1 18. P7+1 R4.3 19. R2.8 R3-4 20. P1+1 C-+1 21. C9+1 C--2 22. C9.1 E7+9 23. P1.2 E9-7 24. P2+1 P5+1 25. C1-1 R3+3 26. C1.5 K5.4 27. R8.2 R3.5 28. C5.9 C-.8 29. R2.6 K4.5 30. P2+1 C8.9 31. R6.1 C9.6 32. P2+1 C6+1 33. R1.8 K5.4 34. P5+1 R5.8 35. R8+5 K4+1 36. R8-6 C6.7 37. P2.3 R8+4 38. R8.6 A5+4 39. C9.6 A4-5 40. R6.8 K4-1 41. R8+6 K4+1 42. P5+1 R8.7 43. P5+1 C+.5 44. K5.4 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="87">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">

Trần Quyết Thắng 2 - 0 Đào Duy Sĩ

1. C2.5 H8+7 2. P3+1 P3+1 3. H2+3 R9.8 4. R1.2 H2+3 5. H8+9 A4+5 6. R9+1 C8+4 7. C8.7 H3+2 8. R9.6 E3+5 9. H3+4 C8.3 10. R2+9 C3+3 11. A6+5 H7-8 12. R6+5 H2+1 13. C7.6 H1-3 14. R6.8 H3+4 15. A5+6 C2.3 16. C5+4 H8+7 17. C5-1 R1.4 18. E3+5 C+-2 19. H9+8 C++1 20. H8+9 P3+1 21. E5+7 R4+5 22. E7-5 C-.4 23. H4+3 C4+1 24. R8+3 C4-3 25. R8-3 C4+3 26. P3+1 H7+5 27. R8+3 C4-3 28. P3.4 R4-2 29. H9+7 R4-1 30. H7+6 R4-2 31. R8-3 H5+3 32. H3+2 C3.6 33. E5+7 R4+7 34. A4+5 R4-2 35. R8+3 R4-5 36. R8.6 K5.4 37. H2-1 H3-2 38. C5.6 C6.7 39. E7-5 C7-7 40. P5+1 H2+3 41. H1+3 A5+6 42. P5+1 H3+4 43. C6-1 H4-6 44. E5-7 E7+9 45. P1+1 H6+8 46. P4+1 A6+5 47. P5+1 E5-7

Vũ Khánh Hoàng 0 - 2 Trần Quang Khải

1. E3+5 C8.4 2. H2+3 H8+7 3. R1.2 R9.8 4. C2+4 P7+1 5. P7+1 H2+1 6. H8+7 E7+5 7. R9+1 C2+2 8. R9.6 A4+5 9. P9+1 C2.5 10. R6+4 R1.2 11. C8+2 P3+1 12. P7+1 C5.3 13. C8.5 R2+7 14. H7-5 R2-1 15. C2+1 H1-3 16. H5-3 R2.3 17. C5.8 R3.2 18. C8.5 C3+3 19. R6-3 C3.2 20. H-+4 C2+2 21. A4+5 P5+1 22. C5.7 H3+2 23. C7+3 H2+1 24. P3+1 H1-3 25. C2-4 R2.5 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="50">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">

hung_namdong
19-04-2011, 08:43 AM
Tổng Hợp Biên Bản và Kết Quả Vòng 2
Giải Thăng Long Kỳ Đạo 2011
Câu Lạc Bộ Cờ Tướng Import Link

Import Link 2 gặp Đống Đa
2 - 6

Bàn Tướng

Dương Văn Long 0 - 2 Phí Mạnh Cường

C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. R1.2 P3+1 4. H8+9 H2+3 5. P3+1 A4+5 6. C8+4 E7+5 7. C8.7 R1.2 8. R9+1 C2+5 9. H3+4 R2+3 10. C7.3 R2+2 11. R9.4 C8+5 12. R2+1 C2-1 13. P3+1 E5+7 14. H4-3 C8-1 15. P9+1 R2.4 16. R4.8 C2-2 17. R8.6 R4+3 18. R2.6 E7-5 19. R6+3 C8.7 20. C5.6 R8+3 21. C3-2 H7+6 22. R6.8 R8.7 23. E7+5 H6+8 24. A4+5 P3+1 25. R8.7 C2+3 26. R7+3 R7+2 27. E5+3 C2.3 28. E3+5 C3-5 29. H3-2 C3.1 30. P7+1 P1+1 31. C6+2 H8-7 32. H9-7 C1+3 33. C6+2 H7+5 34. C6.1 C1.2 35. A5-4 H5+6 36. H2+4 C7.8 37. C1.3 C2.7 38. A4+5 C7+3 39. C3-3 C8+2 40. K5.4 C8-4 41. H7+8 P1+1 42. H8+6 H6-7 43. C3+1 C8-2 44. K4.5 C8.6 45. H6-4 C6+6 46. H4-3 P1+1 47. C3-1 C6-2 48. C3+1 C6.7 49. H3+1 C7.8 50. H1-3 C8.7 51. C3.2 A5+6 52. C2+5 A6+5 53. E5+3 P1.2 54. H3+1 C7.8 55. H1-3 C8.7 56. C2-5 P2.3 57. P5+1 P3.4 58. H3+4 H7-8 59. H4+6 H8+6 60. K5.4 H6+7 61. H6+5 C7.6 62. K4+1 H7+8 63. K4-1 H8-7 64. K4+1 H7+8 65. K4+1 P4.5 66. H5-4 H8+7 67. K4-1 P5+1 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="134">2.5

Bàn Tá

Nguyễn Thành Công 2 - 0 Đặng Tiến Đạt

a E3+5 P7+1 2. P7+1 H8+7 3. H2+3 E3+5 4. H8+9 H7+8 5. C2-2 P1+1 6. R9+1 P9+1 7. R9.6 H8+7 8. R6+4 H2+3 9. C2.3 P3+1 10. R6+3 C8.7 11. P7+1 E5+3 12. C8.7 H3+2 13. R1.2 E7+5 14. C7.6 A6+5 15. A4+5 R9.6 16. R2+6 R1+3 17. C3+3 C7+4 18. R6.8 R1.2 19. C6+3 P7+1 20. R2-1 C7.1 21. P5+1 P7+1 22. H3+5 P7.6 23. H5+7 P1+1 24. C6-1 C1.2 25. R8.9 P1+1 26. H9-7 C+.9 27. R2.1 C9.7 28. R9.8 C7-5 29. R8+1 C2-1 30. R1.6 R6+2 31. C6+5 E5-3 32. C6-1 ">a

Vũ Quốc Sơn 0 - 2 Quản Thanh Tùng

C2.5 H8+7 2. H2+3 E3+5 3. R1.2 R9.8 4. H8+9 P7+1 5. R2+6 P3+1 6. C8+7 R1.2 7. R9.8 A6+5 8. R8+6 H7+6 9. C5.8 P7+1 10. R2-1 C8+1 11. R8.5 C2.4 12. C8.5 P7+1 13. R2.4 C8+4 14. H3-5 R2+8 15. R4-3 P7.6 16. R4.3 C8+2 17. H5+7 R2.6 18. A6+5 C4+5 19. R3+4 R8+8 ">a

Dương Đình An 0 - 2 Phạm Thu Hà

<applet codeBase="http://www.clubxiangqi.com/viewer" height="280" archive="coffeecc.jar" width="370" code="coffeecc.class">
<param NAME="gameinfo" VALUE="">
<param NAME="redplayer" VALUE="Red">
<param NAME="blueplayer" VALUE="Blue">
<param NAME="ply" VALUE="9">
<param NAME="blackplayerkind" VALUE="0">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param NAME="redplayerkind" VALUE="0">

<param NAME="fen" VALUE="rheakaehr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RHEAKAEHR w - - - 1">
<param NAME="movefirst" VALUE="red">
<param NAME="movelist" VALUE="1. C2.6 C8.5 2. H2+3 H8+7 3. R1.2 R9+1 4. R2+6 R9.4 5. A4+5 P3+1 6. R2.3 H2+1 7. H8+9 C2.3 8. P9+1 H1+3 9. R9.8 R1.2 10. E3+5 H3+5 11. R3.4 P3+1 12. C8.7 R2+9 13. H9-8 H7+8 14. R4-5 H8+7 15. P7+1 C3+5 16. H8+7 R4+5 17. P7+1 H5+3 18. H7+8 C5+4 19. R4+2 H3+4 20. K5.4 R4-1 21. H8+6 A4+5 22. A5+6 C5-2 23. H6+7 H7+9 24. P7.6 C5+1 25. R4+1 H9-7 26. A6-5 R4.1 27. H7-5 E3+5 28. H5+3 P9+1 29. P6+1 R1-1 30. H-+5 R1.7 31. R4.3 H7+8 32. K4.5 H8-6 33. A5+4 R7+1 34. H3-4 R7.6 35. H4-6 R6+2 36. A6+5 R6-1 37. H6-7 R6.9 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="74">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">
// fen on move 37: 4kae2/4a4/4e4/p2P5/8p/4c4/4H3r/2H1E4/4A4/2E1K4 w - - - 1
// movefirst for this fen: red
</applet>
* Biên bản vòng đấu này được Copy từ bài viết Tổng Hợp của Trung_cadan
Cám ơn anh!

hung_namdong
23-04-2011, 10:02 PM
Tổng Hợp Biên Bản và Kết Quả Vòng 3
Giải Thăng Long Kỳ Đạo 2011
Câu Lạc Bộ Cờ Tướng Import Link

CLB Việt Sơn gặp CLB Import Link

3 - 5

Bàn Tướng

Bùi Khắc Hưởng 0 - 2 Phùng Quang Điệp

1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. R1.2 H2+3 4. P7+1 C8+4 5. H8+7 R1+1 6. H7+6 R1.4 7. C8+2 P7+1 8. A6+5 P3+1 9. C5.6 H3+4 10. P7+1 R4.3 11. P7.6 R3+4 12. C8-3 R3.4 13. C8.6 R4.2 14. E3+5 C8+1 15. E5-3 C8.4 16. R2+9 H7-8 17. A5+6 C2.7 18. E3+5 C7+4 19. R9+1 P7+1 20. P5+1 P7.6 21. R9.7 P6+1 22. R7+3 R2+3 23. C6.7 E7+5 24. A4+5 P1+1 25. C7+1 R2-1 26. C7-1 R2+1 27. C7+1 R2-2 28. P6+1 H8+6 29. P9+1 P1+1 30. R7.9 R2.4 31. P6.5 H6+5 32. P5+1 H5+3 33. R9.7 H3-4 34. P5+1 A6+5 35. C7.9 H4+2 36. R7+2 H2+1 37. P5+1 R4.3 38. P5+1 A4+5 39. R7.1 H1-3 40. C9+7 E3+5 41. R1.7 A5+6 42. P1+1 R3.1 43. C9.8 H3+2 44. R7+3 K5+1 45. R7-5 P6+1 46. H3+1 P6+1 47. R7-1 C7+2 48. H1+3 H2+3 49. R7-2 R1.8 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="98">
<param NAME="controlpanel" VALUE="

Bàn Tá

Phạm Tuấn Linh 1 - 1 Trần Quyết Thắng

1. P7+1 C2.3 2. C2.5 E3+5 3. H2+3 P3+1 4. R1.2 P3+1 5. H8+9 R9+1 6. R9.8 R9.4 7. A6+5 P7+1 8. R2+4 R4+2 9. C8.6 H2+1 10. R2.7 R1.2 11. R8+9 H1-2 12. P9+1 H8+9 13. H9+8 C3-2 14. R7+2 R4.3 15. H8+7 H2+3 16. H7-6 A6+5 17. H6+5 H3+5 18. C5+4 C8.7 19. E3+5 C7+4 20. P1+1 C3.1 21. C6.9 C1+5 22. C9+4 K5.6 23. P5+1 C1.9 24. H3+5 H9+7 25. C5.4 H7+9 26. P5+1 C9.5 27. K5.6 H9+8 28. H5+7 C7.4 29. C9.1 C5.4 30. K6.5 E5+3 31. C1.3 C-.9 32. C4-1 P7+1 33. H7+9 E7+5 34. H9+8 C9-2

Nguyễn Hồng Thanh 1 - 1 Nguyễn Thăng Long

1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. R1.2 P3+1 4. P3+1 H2+3 5. C8+4 H3+4 6. C8.3 E7+5 7. H8+9 C2+5 8. R9.8 R1.2 9. P9+1 C8+4 10. A4+5 A6+5 11. P1+1 H4+3 12. H3+4 C8-1 13. P3+1 E5+7 14. C3.9 C8+2 15. C9.7 H3+4 16. R8+1 H4-5 17. R8.6 R8+5 18. R6+2 R8.6 19. R6.5 C8-2 20. C7.1 C2-4 21. C1.8 R2+3 22. R5.3 E3+5 23. C5+5 E7-5 24. R3+4 C8.1 25. R2+9 R6-5 26. R2.4 K5.6 27. R3-3 C1-3 28. R3+2 P3+1 29. E3+5 C1.3 30. P1+1 R2+1 31. R3.4 K6.5 32. R4.5 R2.9 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="64">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2"

Nguyễn Thế Trí 1 - 1 Vũ Khánh Hoàng

1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. R1.2 P3+1 4. H8+9 H2+3 5. R9+1 P7+1 6. R2+4 C8.9 7. R2+5 H7-8 8. C8.7 E3+5 9. P7+1 P3+1 10. R9.2 H3+4 11. R2+8 P3+1 12. C5+4 A4+5 13. C7.4 H4+6 14. R2-3 H6+7 15. E3+5 R1.4 16. R2-4 R4+3 17. C5-1 C9+4 18. R2.3 C9.5 19. A4+5 C2.3 20. K5.4 C5.6 21. K4.5 C6.5 22. K5.4 C5.6 23. C4+7 K5.6 24. H9+7 R4.6 25. H7+6 C3+5 26. R3-2 R6+1 27. H6-5 R6.5 28. H5-7 R5.6 29. H7+6 R6+1 30. H6-4 R6+1 31. K4.5 R6.1 32. R3.1 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="63">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2

hung_namdong
24-04-2011, 09:48 PM
Tổng Hợp Biên Bản và Kết Quả Vòng 3
Giải Thăng Long Kỳ Đạo 2011
Câu Lạc Bộ Cờ Tướng Import Link

Hà Đông gặp Import Link2

3 - 5

Bàn Tướng

http://cB0.upanh.com/21.817.28777269.qQl0/p1060275.jpg (http://www.upanh.com/upanh_p1060275/v/6tu4czcr7sd.htm)

Trần Thị Hạnh gặp Dương Văn Long
1 - 1

Mỹ Nhân Trần Thị Hạnh ( CLB Hà Đông )

http://cB3.upanh.com/21.817.28777272.8mi0/p1060276.jpg (http://www.upanh.com/upanh_p1060276/v/6tu4czcr7sd.htm)

="1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. R1.2 P7+1 4. R2+6 H2+3 5. P7+1 C8.9 6. R2.3 C9-1 7. H8+7 A4+5 8. C8.9 R1.2 9. R9.8 C9.7 10. R3.4 H7+8 11. R4.3 H8-7 12. R3.4 E7+5 13. R8+6 R8+5 14. P5+1 P7+1 15. P3+1 R8.7 16. H3+5 R7+1 17. E3+1 C2.1 18. R8+3 H3-2 19. P5+1 P5+1 20. C5+3 H2+3 21. E7+5 R7-2 22. H5+3 H7+5 23. H7+5 C7+4 24. H5+3 P3+1 25. C9.7 P3+1 26. C7+5 H5-3 27. R4.7 H3-4 28. R7-2 C1+4 29. R7+5 R7.5 30. R7.6 K5.4

Bàn Tá

Lê Kim Loan gặp Đỗ Văn Trường
0 - 2

http://cB8.upanh.com/21.817.28777277.N5B0/p1060280.jpg (http://www.upanh.com/upanh_p1060280/v/6tu4czcr7sd.htm)

Mỹ Nhân Lê Kim Loan ( CLB Hà Đông )

http://cB3.upanh.com/21.817.28777252.ftF0/p1060283.jpg (http://www.upanh.com/upanh_p1060283/v/6tu4czcr7sd.htm)

1. C2.5 H2+3 2. H2+3 R9+1 3. R1.2 R9.4 4. C5+4 H3+5 5. R2+7 H8+7 6. R2-5 R4+6 7. C8.7 H5+6 8. E7+5 C2.5 9. A4+5 R4-3 10. R2+2 R4.6 11. H8+6 R1.2 12. R9+1 H7+5 13. P7+1 H5+4 14. C7.6 R2+6 15. P3+1 H6+7 16. C6.3 R6+4 17. R2-1 H4+5 18. C3+4 H5+3 19. R9.7 R6.5 20. K5.4 R5+1 21. K4+1 R5.4 22. C3.5 A4+5 23. R2.4 K5.4 24. H6+7 R4-3 25. R4+1 C5.6 26. R4.5 C6.4 27. P3+1 R2-2 28. C5-1 R2+5 29. R5.3 R4.5 30. H7+5 R5.9 31. R7+2 R9+2 32. K4+1 R2.6 33. K4.5 R9.4 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="66">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2"

Nguyễn Thị Bình gặp Mai Quý Lân
0 - 2

http://cB9.upanh.com/21.817.28777268.jxE0/p1060274.jpg (http://www.upanh.com/upanh_p1060274/v/6tu4czcr7sd.htm)

Mỹ Nhân Nguyễn Thị Bình ( CLB Hà Đông )

http://cB4.upanh.com/21.817.28777273.qs0/p1060278.jpg (http://www.upanh.com/upanh_p1060278/v/6tu4czcr7sd.htm)

1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. R1.2 H2+3 4. P3+1 P3+1 5. H8+9 C8+4 6. C8.7 H3+4 7. R9.8 C2.5 8. R8+4 H4+5 9. H3+5 C5+4 10. A6+5 E3+5 11. R8.5 C5.9 12. C7+3 R1.3 13. R5.7 C8+1 14. H9-7 C9.7 15. H7+6 C8-1 16. H6-4 C7.1 17. H4+2 R8+6 18. R2+3 C1.8 19. C7+2 H7-5 20. C7-1 P1+1 21. K5.6 H5+7 22. C5.7 R3.2 23. R7.6 A4+5 24. C++1 H7-9 25. R6.5 R2.4 26. C-.6 R4+6 27. P7+1 H9+8 28. E7+5 H8+9 29. K6.5 P7+1 30. R5+2 P7+1 31. E5+3 C8.5 32. K5.6 H9+8 33. E3-5 H8+6 34. C6-1 P1+1 35. R5.8 C5-1 36. R8-5 C5.4 37. C7-1 H6-7 38. K6.5 C4+3 39. C7.5 R4-6 40. R8+2 C4-2 41. P7+1 H7-5 42. P7+1 H5-3 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="84">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">

Chu Thu Trang gặp Phạm Văn Huy
2 - 0

http://cB7.upanh.com/21.817.28777266.HXb0/p1060273.jpg (http://www.upanh.com/upanh_p1060273/v/6tu4czcr7sd.htm)

Mỹ Nhân Chu Thu Trang ( CLB Hà Đông )

http://cB6.upanh.com/21.817.28777275.MAP0/p1060279.jpg (http://www.upanh.com/upanh_p1060279/v/6tu4czcr7sd.htm)

"1. C2.5 H2+3 2. H2+3 P7+1 3. R1.2 R9+2 4. C8+2 P9+1 5. H8+7 H8+7 6. R2+4 C2-1 7. R9+1 E7+5 8. C8.7 C2.8 9. R2.4 R1+2 10. R9.8 P1+1 11. R8+7 A6+5 12. R4+4 R9-1 13. R8.7 H7+6 14. R7.6 P3+1 15. C7+3 R1.3 16. C5+4 H6-7 17. C5-2 C++3 18. R4.3 P7+1 19. C5+1 P7+1 20. R6-4 C+-2 21. R3-1 C+.6 22. R3-4 C8.6 23. R6+2 R9+2 24. R3+6 C--1 25. H3+2 R9.8 26. H2+3 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="51">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">

hung_namdong
24-04-2011, 10:00 PM
Mọi người chịu khó đợi chút nhé!Java máy của em đang có vấn đề,chưa có Biên Bản ngay được.

hung_namdong
24-04-2011, 11:34 PM
Đã cập nhật Biên Bản trận đấu giữa Đội Hà Đông gặp Import Link2 mời các bạn chú ý đón xem.

hung_namdong
04-05-2011, 12:28 AM
Tổng Hợp Biên Bản và Kết Quả Vòng 4
Giải Thăng Long Kỳ Đạo 2011

CLB ImportLink 1 gặp CLB TADA
8 - 0

Bàn Tướng

Phùng Quang Điệp 2 - 0 Đặng Hữu Trang

"1. E3+5 H2+3 2. H2+3 P3+1 3. P3+1 C2+2 4. R1+1 C8.4 5. P7+1 P3+1 6. R1.7 H3+4 7. R7+3 E3+5 8. R7+2 A4+5 9. R7.5 H8+7 10. R5.6 H4+3 11. H3+2 R1.3 12. C8.7 R3.2 13. H8+9 H3+1 14. E7+9 C2+5 15. A6+5 C2-2 16. E9+7 P9+1 17. H2+3 R9.8 18. C2.4 R8+6 19. P5+1 R2+6 20. C7-1 C2+2 21. C7+1 R2+2 22. C7.8 C2.6 23. A5-4 R8+3 24. C4.3 C4.2 25. P5+1 R2.6 26. C8-2 C2+4 27. R6-3 C2-3 28. R9+2 C2.6 29. R9.6 R6.2 30. R-.8 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="59">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">

Bàn Tá

Vũ Khánh Hoàng 2 - 0 Nguyễn Việt Tuấn

1. H8+9 C2.5 2. H2+3 H2+3 3. R9+1 R1.2 4. R9.4 H8+9 5. R4+3 P9+1 6. P3+1 P3+1 7. P9+1 R2+1 8. H9+8 R2.4 9. A4+5 C8.7 10. E3+5 R9.8 11. C2.1 R8+4 12. R1.2 R8+5 13. H3-2 R4.8 14. H2+3 R8+3 15. C1-2 A6+5 16. C1.4 C5.4 17. R4.5 C4.6 18. P7+1 E7+5 19. C8.7 P3+1 20. R5.7 R8.2 21. C7.8 R2.3 22. R7+1 E5+3 23. C8.7 E3+5 24. C7+5 C6.3 25. H3+4 C7+3 26. H4+5 C3-2 27. H8+9 C7.8 28. C4.1 C8-2 29. H9+7 H9+8 30. C1+5 A5+4 31. H5-6 H8+9 32. H7+9 C3+1 33. H6+4 H9-7 34. C1+1 A4+5 35. E7+9 C8+4 >

Trần Quyết Thắng 2 - 0 Phạm Thanh Trung

1. H8+7 P3+1 2. C2.4 C8.5 3. H2+3 H8+7 4. R1.2 C2.3 5. E7+5 H2+1 6. P3+1 R9+1 7. R9.8 R9.6 8. A4+5 R6+3 9. R2+6 C5.4 10. C8+5 C4.5 11. R2.3 R1.2 12. P3+1 R6-2 13. C8-1 A4+5 14. R3.2 H7-9 15. R2.1 R6.9 16. R1+1 E7+9 17. P3+1 C3+4 18. C8+2 H1-3 19. H3+4 C3.9 20. H4+5 C9-3 21. H5-4 H3+4 22. C4.1 A5-4 23. C8.2 R2+9 24. H7-8 H4+6 25. H8+7 C9+3 26. H4+2 C5.3 27. H2-1

Nguyễn Thăng Long 2 - 0 Nguyễn Đức Hà

<param NAME="movelist" VALUE="1. H2+3 P7+1 2. C2.1 H8+7 3. R1.2 R9.8 4. R2+6 C8.9 5. R2+3 H7-8 6. P7+1 H8+7 7. H8+7 C2+4 8. P5+1 H2+3 9. R9+1 C2.3 10. H7+5 C3.7 11. E3+5 R1.2 12. C8.7 E3+5 13. P9+1 R2+6 14. R9.4 R2.4 15. R4+5 C9-1 16. C1+4 H7+9 17. R4.1 C9.2 18. P5+1 P5+1 19. H5+4 C2+5 20. P7+1 R4.3 21. P7+1 H3-2 22. C7.8 H2+4 23. P7+1 R3.6 24. H4-3 R6.7 25. R1.4 C2-1 26. A4+5 C2.5 27. P7.6 H4+2 28. R4.8 H2-3 29. P6+1 R7.6 ">

hung_namdong
07-05-2011, 09:31 PM
Tổng Hợp Biên Bản và Kết Quả Vòng 5
Giải Thăng Long Kỳ Đạo 2011

CLB ANH EM 2 gặp CLB ImportLink 1
Hòa ( 1 - 2 )

Bàn Tướng

Lê Sơn 1 - 1 Phùng Quang Điệp

1. P7+1 E3+5 2. H8+7 H8+7 3. C8.9 R9+1 4. R9.8 H2+4 5. C2.6 P3+1 6. P7+1 R1.3 7. H7+6 R3+4 8. E3+5 P7+1 9. H2+3 H7+6 10. H6+4 R3.6 11. C9+4 R6.1 12. R8+6 R1+2 13. R1.2 C8.7 14. R2+6 R1.4 15. A4+5 C2.1 16. C6+6 R9.4 17. C9.5 A4+5 18. R2.3 R-+2 19. R8+3 R--3 20. R8.6 K5.4 21. C5.1 R4-1 22. R3.9 R4.8 23. C1.6 R8-2 24. C6.3 C7.9 25. P3+1 P7+1 26. E5+3 K4.5 27. P5+1 C9+1 28. R9+1 R8.7 29. E7+5 R7.5 30. R9-3 C9-2 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="60">

Bàn Tá

Nguyễn Duy Thái 1 - 1 Nguyễn Thăng Long

1. C2.6 C2.5 2. H2+3 H2+3 3. R1.2 R1.2 4. H8+7 R9+2 5. P7+1 R2+6 6. C6.4 H8+7 7. R9.8 P7+1 8. E7+5 H7+6 9. C4+1 R2-2 10. C4+1 C8.6 11. H7+8 R2.4 12. R2+4 C6+3 13. R2.4 C5.6 14. R4.2 E7+5 15. R8.7 R9.7 16. H8+7 H6+7 17. R2.6 R4.2 18. C8.6 A6+5 19. A6+5 R2+2 20. P7+1 H7-6 21. R6.2 P7+1 22. R2.3 R7+3 23. E5+3 R2.1 24. R7+4 P1+1 25. E3-5 R1-1 26. R7.9 P1+1 27. P7.6 C6+1 28. C6.7 H3+1 29. H7+6 H6+4 30. C7+4 C6.3 31. H6-7 H4-6 32. H3+4 P9+1 33. P5+1 A5+4 34. P5+1 P5+1 35. P6.5 H6+8 36. P5.6 A4+5 37. E5+3 P1+1 38. E3+5 P1.2 39. A5+4 P2.3 40. A4+5 K5.4 41. H7-5 H1+2 42. H5+3

Bùi Mạnh Hảo 1 - 1 Trần Quyết Thắng

1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. R1.2 H2+3 4. P3+1 P3+1 5. H8+9 P1+1 6. C8.7 H3+2 7. R9+1 H2+1 8. C7-1 R1+3 9. H3+4 E7+5 10. R9.8 C2.4 11. R8+2 P1+1 12. C7.9 C8+6 13. C9.3 R1.4 14. A4+5 R4+2 15. H4-3 P3+1 16. P7+1 C4.3 17. A5+4 R4.3 18. C5.6 C3+7 19. A6+5 R3.4 20. H9-7 A6+5 21. C3.4 R4.2 22. H3+4 R2+1 23. H7+8 P1.2 24. H8+6 H1-3 25. H4+3 C3.1 26. H6+4 R8+2 27. C4.3 C1-6 28. E3+5 C1.7 29. C3+5 H3+4 30. A5+6 P5+1 31. H4+3 R8.7 32. R2+1 R7+1 33. R2+4 R7.5 34. A6-5

hung_namdong
08-05-2011, 10:35 PM
Tổng Hợp Biên Bản và Kết Quả Vòng 5
Giải Thăng Long Kỳ Đạo 2011

CLB ImportLink2 gặp CLB ANH EM 1
5 - 3

Bàn Tướng

Dương Văn Long 1 - 1 Nguyễn Tuấn Dũng

1. C2.5 C8.5 2. H2+3 H8+7 3. R1.2 R9+1 4. H8+7 R9.4 5. P7+1 H2+3 6. P3+1 R1+1 7. E7+9 R4+5 8. H3+4 R4.3 9. R9.7 R1.4 10. A6+5 C2+4 11. R2+5 R4+4 12. H4+6 P7+1 13. R2.3 E7+9 14. R3+2 R4-1 15. R3.1 A4+5 16. R1.2 P3+1 17. C5.2 P3+1 18. E3+5 P3.4 19. P1+1 P4+1 20. R2-4 A5+4 21. R2.3 P4.5 22. C2+7 A6+5 23. R3-1 H3+2 24. P3+1 H2+4 25. E5-3 P++1 26. H7-6 R3+3 27. E9-7 P++1 28. A4+5 H4+6 29. H6+7 R4.7 30. R3+3 H6-7 31. C2.7 K5.6 32. H7+6 C2.5 33. E3+5 P5+1 34. H6+4 A5+6 35. C8.9 H7+9 36. C9+4 H9-7 37. C7-4 H7+8 38. C9.4 K6.5 39. H4+2 A6-5 40. H2+3 K5.6 41. H3-2 K6.5 42. H2+3 K5.6 43. H3-2 K6.5 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="86">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2"

Bàn Tá

Nguyễn Thanh Công 0 - 2 Dương Như

1. E3+5 P3+1 2. H2+3 H2+3 3. H8+9 H8+7 4. R9+1 P1+1 5. R9.4 E7+5 6. R4+3 A6+5 7. A4+5 C2.1 8. P7+1 R1.2 9. C8.7 R2+7 10. C7-1 H3+1 11. P3+1 C8+4 12. H3+2 R2-1 13. R4-1 P1+1 14. P9+1 C1+3 15. R4.2 R9.8 16. P7+1 H1+3 17. C7+3 H3+5 18. R1.4 P7+1 19. P3+1 H5-7 20. C7.3 P5+1 21. C2.3 H-+5 22. R4+6 C1-2 23. R4-3 R8+4 24. R2-3 P5+1 25. C-+3 P5.6 26. R4-3 P6.7 27. E5+3 R8.7 28. E3-5 R2.5 29. R4+3 R5-2 30. R2.3 R7.8 31. R3+4 R5.7 32. R3.7 H5+3 33. R4.5 C1.8 34. R5.2 R7.5 35. R7.4 R5+1 36. R4.5 H3+5 37. H9+8 C8+2 38. H8-6 H5-7 39. R2-2 H7+6 40. H6-4 R8.6 41. P1+1 C8.5 42. R2+8 A5-6 43. R2-3 A4+5 44. R2.1 R6.8 45. K5.4 R8+5 46. H4-3 C5.6 47. K4.5 H6+7 48. K5.4 R8-3 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="96">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">

Trần Nguyên Thắng 2 - 0 Đại Ngọc Lâm

1. P3+1 C8.7 2. H8+7 H8+9 3. H2+3 R9.8 4. R1.2 R8+4 5. C8+2 H2+3 6. H3+2 R8.2 7. C8+3 C7.2 8. E7+5 P9+1 9. A6+5 E3+5 10. C2.3 A4+5 11. H2+1 R1.4 12. P3+1 E5+7 13. R2+5 R4+4 14. R2.1 E7-5 15. R1.6 R2.4 16. R9.8 C2+2 17. P7+1 P3+1 18. R8+4 R4.9 19. P1+1 P3+1 20. R8.7 R9-1 21. C3.1 R9.8 22. R7+3 H9+8 23. H7+6 C2.4 24. H6+4 P7+1 25. P1+1 R8.6 26. H4+6 H8+7 27. C1.2 R6.8 28. C2.4 A5+4 29. H6-8 A6+5 30. H8+9 P5+1 31. H9+7 K5.4 32. R7.9 E5-3 33. R9+2 C4.3 34. E5+7 R8.3 35. R9.7 K4+1 36. C4.8 C3.2 37. E3+5 P7+1 38. R7.8 R3-2 39. R8-4 P5+1 40. C8.6 P5.4 41. R8.6 P4+1 42. R6-2 R3+4 43. P5+1 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="85">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">

Đỗ Văn Trường 2 - 0 Lê Quốc Thắng

P3+1 P3+1 2. C8.7 E3+5 3. H8+9 H2+3 4. C2.5 R1.2 5. H2+3 C8.6 6. R9.8 H8+7 7. R1+1 R9.8 8. R1.4 A6+5 9. R8+6 R8+4 10. R4+5 H3+4 11. R4.3 C6+4 12. P3+1 R8-2 13. P3.4 P3+1 14. R8.6 P3+1 15. R6-1 P3+1 16. R6.8 P3.4 17. C5.4 R8+6 18. A4+5 P4+1 19. C4.8 R2.3 20. C8+5 R3+9 21. R8-5 R3-2 22. R3+1 R8.7 23. H3+4 R7-6 24. C8.3 R3.7 25. E3+5 R7-5 26. H4+6 R7+4 27. P1+1 C6+2 28. R8+4 R7.6 29. H9+7 P4.3 30. P4+1 R6.8 31. K5.4 C6-4 32. R8.3 P5+1 33. R3+1 C6+2 34. R3.5 C6.3 35. H6-7 R8.6 36. K4.5 R6-3 37. H7+6 R6.8 38. R5.4 R8+6 39. A5-4 R8-4 40. R4-1 R8+1 41. R4+2 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="81">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">

hung_namdong
14-05-2011, 10:57 PM
Tổng Hợp Biên Bản và Kết Quả Vòng
Giải Thăng Long Kỳ Đạo 2011

CLB Kỳ Hữu gặp CLB ImportLink2

5 - 3

Bàn Tướng

Phạm Quốc Hương 2 - 0 Dương Văn Long

1. C2.4 P7+1 2. H2+1 H8+7 3. R1.2 R9.8 4. R2+6 H2+3 5. P7+1 C8.9 6. R2.3 C9-1 7. E7+5 A4+5 8. H8+7 C9.7 9. R3.4 E3+5 10. P1+1 P3+1 11. R4+2 C7.8 12. P7+1 E5+3 13. H7+8 C2.1 14. R9.7 C1-1 15. R4-2 E7+5 16. R4.3 R8.7 17. H1+2 C8+3 18. P3+1 P7+1 19. R3-2 H7-9 20. R3+5 H9-7 21. H2+4 C8-2 22. C8.6 R1.4 23. R7+3 H3+2 24. C6+4 E3-1 25. C6.1 E1-3 26. C1-1 H2+4 27. P5+1 E5+7 28. H4-6 R4+5 29. R7+6 A5-4 30. H8+6 C1+5 31. R7-6 C1+3 32. A6+5 C8.4 33. H6+4 C4.6 34. C4+5 H7+6 35. C1+4 A6+5 36. R7.2 R4.2 37. A5+4 R2+4 38. K5+1 R2-1 39. K5-1 R2+1 40. K5+1 C1.6 41. K5.4 A5+4 42. P5+1 P5+1 43. R2+6 K5+1 44. R2-1 K5-1 45. H4+6 H6-4 46. R2.6 R2.4 47. C1.6 C6-2 48. R6.5 K5+1 49. C6-9 C6-3 50. H6-5 P1+1 51. H5-7 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="101">
<param NAME="controlpanel" VALUE="

Bàn Tá

Võ Văn Hùng 1 - 1 Trần Nguyên Thắng

1. E3+5 P7+1 2. H8+7 H8+7 3. H2+4 H2+1 4. P3+1 P7+1 5. R1.3 R1+1 6. R3+4 E7+5 7. C8.9 R1.6 8. R9.8 C2.4 9. H4+6 R6+6 10. C2-2 A6+5 11. P7+1 R6-1 12. R8+3 H7+8 13. C2+7 C4.8 14. H7+6 R6+2 15. P5+1 R9.6 16. A6+5 P1+1 17. C9+3 R-+4 18. C9+1 P3+1 19. H++5 R-.4 20. P7+1 R4-1 21. H5+3 H8-7 22. R3+3 C8+5 23. E5+7 R6-6 24. R3-5 C8.4 25. R3.6 R4.1 26. P7.6 R6+3 27. R8.5 H1+3 28. E7-5 H3+2 29. P5+1 H2-3 30. R6+1 H3+4 31. R5.2 R1.6 32. R2.3 H4-2 33. R3+1 R+.7 34. E5+3 R6.3 35. E3-5 H2+3 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="70">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">

Nguyễn Hoàng Chiến 2 - 0 Mai Quý Lân

1. H2+3 P3+1 2. P3+1 H2+3 3. H8+9 H8+7 4. R1+1 R9+1 5. C8+4 E7+5 6. C8.7 C8-1 7. R9.8 R1+2 8. R8+4 C8.3 9. C7+2 R9.3 10. H3+4 R3.8 11. C2.3 R8+3 12. R1.6 P3+1 13. R8.7 C2+2 14. R6+7 A6+5 15. C3.7 C2.3 16. H4+3 H3+4 17. H3+5 H4-5 18. R7+1 R8.3 19. C7+3 R1.3 20. C7-1 H7+6 21. P3+1 H6+5 22. R6-5 H++6 23. A4+5 R3+2 24. R6.4 H6+8 25. R4.3 P5+1 26. C7.4 R3-1 27. C4-4 R3.8 28. P9+1 H5+4 29. P3.4 P5+1 30. R3+6 A5-6 31. R3.4 K5+1 32. R4.3 H4+5 33. H9+8 P5.4 34. P4+1 H8-7 35. R3-1 K5-1 36. P4+1 H7+6 37. P4+1 R8-3 38. A5-4 E3+5 39. H8+7 H5-6 40. H7+9 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="79">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">

Lê Linh Ngọc 0 - 2 Đỗ Văn Trường

"1. C2.5 H2+3 2. H2+3 R9+1 3. R1.2 R9.4 4. P7+1 A4+5 5. H8+7 H8+9 6. R2+4 R4+5 7. E7+9 C8.6 8. R2.6 R4.3 9. R9.7 E3+5 10. P3+1 P9+1 11. H3+4 C2+3 12. R6-1 R3.4 13. H4-6 C2.7 14. H6+8 P3+1 15. P7+1 E5+3 16. H8-6 E3-5 17. H7+8 H9+8 18. R7+6 H8+7 19. H8+6 C7+4 20. K5+1 H7+5 21. K5+1 H3-1 22. R7.9 R1.4 23. H-+8 H1-3 24. R9.5 H3+4 25. R5.3 C7.4 26. P5+1 H4+3 27. P5+1 C4.2 28. C8.6 R4.2 29. R3-2 R2+3 30. K5-1 R2.8 31. E9+7 C6.9 32. P5.4 R8+5 33. K5+1 R8.4 34. H6+4 C2-2 35. C6+3 C9.6 36. P4.5 R4.6 37. H4+2 R6-2 38. R3.5 C6+7 39. K5-1 C6.4 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="78">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">

bsx
08-06-2011, 07:24 PM
Sao ko cập nhật biên bản các vòng đấu gần đây Hùng Nam Đồng ơi?

bsx
15-06-2011, 09:51 AM
Xin mời chủ tịch Sơn đọc cái này

http://www.thanglongkydao.com/ket-qua-va-xep-hang/7294-bien-ban-cac-van-dau-tlkd-2011-luu-y-chi-xem-va-post-bien-ban-khong-spam-o-day-8.html#post133940