PDA

View Full Version : Kết quả và biên bản vòng của ipl2 vs sóc sơnclubsocson
18-04-2011, 09:35 AM
Phùng quang điệp vs trần tuấn ngọc 1-1
1. E3+5 c8.4 2. P7+1 h8+7 3. H2+1 r9.8 4. R1.2 h2+1 5. H8+7 r8+4 6. C2.3 r8.4 7. R2+4 e3+5 8. R9+1 p7+1 9. R9.4 a4+5 10. P3+1 p3+1 11. P3+1 r4.7 12. C3-1 r1.3 13. R4+3 p1+1 14. A6+5 p3+1 15. R4.7 r7.3 16. R7+1 r3+4 17. H7+6 r3.4 18. H6-7 r4.3 19. H7+6 c2.3 20. H1+3 h1+2 21. C3+6 c4.7 22. H6+5 r3.5 23. H5+3 c3.7 24. R2.8 h2-3 25. R8+2 r5+2 26. H3+4 r5-3 27. R8.5 h3+5


nguyễn thanh tùng vs đỗ như khánh 2-0
1. E3+5 h2+3 2. P7+1 c2.1 3. H8+7 r1.2 4. R9.8 r2+4 5. C8.9 r2+5 6. H7-8 h8+9 7. H2+3 r9+1 8. H8+7 e3+5 9. C2.1 c8.7 10. R1.2 r9.4 11. R2+4 r4+3 12. P1+1 p3+1 13. H7+8 a4+5 14. A4+5 c1+4 15. H8+9 h3+1 16. C9+4 c1.7 17. C1+4 p7+1 18. P7+1 r4.3 19. R2.8 r3-4 20. P1+1 c-+1 21. C9+1 c--2 22. C9.1 e7+9 23. P1.2 e9-7 24. P2+1 p5+1 25. C1-1 r3+3 26. C1.5 k5.4 27. R8.2 r3.5 28. C5.9 c-.8 29. R2.6 k4.5 30. P2+1 c8.9 31. R6.1 c9.6 32. P2+1 c6+1 33. R1.8 k5.4 34. P5+1 r5.8 35. R8+5 k4+1 36. R8-6 c6.7 37. P2.3 r8+4 38. R8.6 a5+4 39. C9.6 a4-5 40. R6.8 k4-1 41. R8+6 k4+1 42. P5+1 r8.7 43. P5+1 c+.5 44. K5.4


trần quyết thắng vs đào duy sỹ 2-0
1. C2.5 h8+7 2. P3+1 p3+1 3. H2+3 r9.8 4. R1.2 h2+3 5. H8+9 a4+5 6. R9+1 c8+4 7. C8.7 h3+2 8. R9.6 e3+5 9. H3+4 c8.3 10. R2+9 c3+3 11. A6+5 h7-8 12. R6+5 h2+1 13. C7.6 h1-3 14. R6.8 h3+4 15. A5+6 c2.3 16. C5+4 h8+7 17. C5-1 r1.4 18. E3+5 c+-2 19. H9+8 c++1 20. H8+9 p3+1 21. E5+7 r4+5 22. E7-5 c-.4 23. H4+3 c4+1 24. R8+3 c4-3 25. R8-3 c4+3 26. P3+1 h7+5 27. R8+3 c4-3 28. P3.4 r4-2 29. H9+7 r4-1 30. H7+6 r4-2 31. R8-3 h5+3 32. H3+2 c3.6 33. E5+7 r4+7 34. A4+5 r4-2 35. R8+3 r4-5 36. R8.6 k5.4 37. H2-1 h3-2 38. C5.6 c6.7 39. E7-5 c7-7 40. P5+1 h2+3 41. H1+3 a5+6 42. P5+1 h3+4 43. C6-1 h4-6 44. E5-7 e7+9 45. P1+1 h6+8 46. P4+1 a6+5 47. P5+1 e5-7


vũ khánh hoàng vs trần như khải 0-2
1. E3+5 C8.4 2. H2+3 H8+7 3. R1.2 R9.8 4. C2+4 P7+1 5. P7+1 H2+1 6. H8+7 E7+5 7. R9+1 C2+2 8. R9.6 A4+5 9. P9+1 C2.5 10. R6+4 R1.2 11. C8+2 P3+1 12. P7+1 C5.3 13. C8.5 R2+7 14. H7-5 R2-1 15. C2+1 H1-3 16. H5-3 R2.3 17. C5.8 R3.2 18. C8.5 C3+3 19. R6-3 C3.2 20. H-+4 C2+2 21. A4+5 P5+1 22. C5.7 H3+2 23. C7+3 H2+1 24. P3+1 H1-3 25. C2-4 R2.5 26. P3+1 E5+7 27. H4+3 E7-5 28. C2-1 R5-1 29. C2+2 H3+2 30. C2.5 R8+9 31. H--2 H2+4 32. A5+6 P5+1 33. A6-5

clubsocson
18-04-2011, 09:41 AM
1. E3+5 c8.4 2. H2+3 h8+7 3. R1.2 r9.8 4. C2+4 p7+1 5. P7+1 h2+1 6. H8+7 e7+5 7. R9+1 c2+2 8. R9.6 a4+5 9. P9+1 c2.5 10. R6+4 r1.2 11. C8+2 p3+1 12. P7+1 c5.3 13. C8.5 r2+7 14. H7-5 r2-1 15. C2+1 h1-3 16. H5-3 r2.3 17. C5.8 r3.2 18. C8.5 c3+3 19. R6-3 c3.2 20. H-+4 c2+2 21. A4+5 p5+1 22. C5.7 h3+2 23. C7+3 h2+1 24. P3+1 h1-3 25. C2-4 r2.5 26. P3+1 e5+7 27. H4+3 e7-5 28. C2-1 r5-1 29. C2+2 h3+2 30. C2.5 r8+9 31. H--2 h2+4 32. A5+6 p5+1 33. A6-5

clubsocson
18-04-2011, 09:44 AM
anh trung ơi em đã ghi đề tài và tên cán kỳ thủ bằng chữ hòa rồi mà khi gửi bài nên thì lại thanh chữ thường.