PDA

View Full Version : Thất tinh tụ hộixuan2009
06-03-2011, 06:39 PM
THẤT TINH HỘI TỤ ( Thế lai tạo 4 )
theo sách CỜ TÀN NGHỆ THUẬT VÀ CỜ THẾ GIANG HỒ tập 2

- CHÍNH GIẢI:
1. P2-4 B5-6 2. B4.1 Tg6.1 3. X3.8(1) Tg6/1 4. X2.1 Bt-5 5. X2-5 B4-5 6. Tg5.1 B6.1 7. Tg5-6 B1-2 8. X3/1(2) B2-3 (3) 9. Tg6/1(4) X5-2(5) 10. X3-4 Tg6-5 11. X4-5 Tg5-6 12. Bt-8 B6.1 13. B9.1 X2-1 14. X5/2 X1-2 15. X5.2 X2-1 16. X5/2 (6) 17. X1-2 X5.2 HÒA

- CHÚ THÍCH:
+(1) Nếu ĐỎ 3. B6-5 thì
3. B6-5 X5.1 4. X3.8 Tg6/1 5. X2.9 T5/7 6. X3-5 Bt.1 7. Tg5-4 B6.1 8. Tg4-5 B6.1 XANH THẮNG (Xem biến (1) nước biến 3r. P6.5 Bàn cờ flash)

+(2) Nếu ĐỎ 8. Bt-8 thì
8. Bt-8 B2-3 9. Tg6.1 X5-3 10. B6-7 X3-1 11. X3/4 X1.3 12. X3-4 Tg6-5 13. Tg6-5 X1-2 14. Tg5-4 B6-7 15. X4-5 X2-6 16. Tg4-5 X6.6 17. X5.3 Tg5-6 XANH THẮNG (Xem biến (2) nước biến 8r. P+.8 Bàn cờ flash).

+(3) Nếu XANH sai lầm 8. …. X5-3 thì
8. ….. X5-3 9. X3-4 Tg6-5 10. X4.1 X3.8 11. Tg6/1 X3.1 12. Tg6.1 B2-3 13. Tg6.1 X3-4 14. Tg6-5 X4/8 15. X4-6 ĐỎ THẮNG (Xem biến (3) nước biến 8b. R5.3 Bàn cờ flash).

+(4) Nếu ĐỎ 9. Tg6.1 thì
9. Tg6.1 X5-3 10. X3-4 Tg6-5 11. B6.1 X3-4 12. Tg6-5 X4.5 13. X4-5 Tg5-4 14. X5.2 Tg4.1 15. X5/1 Tg4/1 16. Tg5-4 B6-7 17. X5/5 X4-9 18. Tg4-5 X9.2 19. Tg5/1 B3-4 20. Tg5/1 X9.2 XANH THẮNG (Xem biến (4) nước biến 9r. K6+1 Bàn cờ flash).

+(5) Nếu XANH sai lầm 9. …. Tg6.1 thì
9. …. Tg6.1 10. X3/5 B3.1 11. Tg6.1 B6-5 12. Tg6.1 X5-8 13. X3-4 ĐỎ THẮNG (Xem biến (5) nước biến 9b. K6+1 Bàn cờ flash).

+(6) Nếu XANH sai lầm (Cố thắng) 16. …… X1-3 thì
16. …… X1-3 17. X5-4 Tg6-5 18. X4/5 X3.4 19. X4-5 Tg5-6 20. X5.8 X3-1 21. Tg6-5 X1/4 22. X5/6 X1.9 23. Tg5.1 B3-4 24. Tg5-6 X1/1 25. Tg6/1 X1-6 26. Tg6-5 X6.1 27. Tg5.1 Tg6.1 28. X5.7 ĐỎ THẮNG (Xem biến (6) nước biến 16b. R1.3 Bàn cờ flash).

FEN: 4rk3/3P5/P3eP3/9/9/P8/9/4p2C1/p2p1p3/4K1RR1 w - - 0 1

http://chess-tool.appspot.com/Flashes/SXiangqi.swf?MoveList=C2z4P5z6P4x1K6x1R3x8K6y1R2x1Pxz5R2z5P4z5K5x1P6x1K5z6P1z2R3y1P2z3K6y1R5z2R3z4K6z5R4z5K5z6Pxz8P6x1P9x1R2z1R5y2R1z2R5x2R2z1R5y2R1z2R5x2~b05a06n13n19e23n24n46g68j71g73g76g78h86i88i89~3r.P6.5R5%2B1R3%2B8K6-1R2%2B9E5-7R3.5P%2B%2B1K5.4P6%2B1K4.5P6%2B1%7C8r.P%2B.8P2.3K6%2B1R5.3P6.7R3.1R3-4R1%2B3R3.4K6.5K6.5R1.2K5.4P6.7R4.5R2.6K4.5R6%2B6R5%2B3K5.6%7C8b.R5.3R3.4K6.5R4%2B1R3%2B8K6-1R3%2B1K6%2B1P2.3K6%2B1R3.4K6.5R4-8R4.6%7C9r.K6%2B1R5.3R3.4K6.5P6%2B1R3.4K6.5R4%2B5R4.5K5.4R5%2B2K4%2B1R5-1K4-1K5.4P6.7R5-5R4.9K4.5R9%2B2K5-1P3.4K5-1R9%2B2%7C9b.K6%2B1R3-5P3%2B1K6%2B1P6.5K6%2B1R5.8R3.4%7C16b.R1.3R5.4K6.5R4-5R3%2B4R4.5K5.6R5%2B8R3.1K6.5R1-4R5-6R1%2B9K5%2B1P3.4K5.6R1-1K6-1R1.6K6.5R6%2B1K5%2B1K6%2B1R5%2B7&StartPos=0&RedFirst=True

Mong bạn hài lòng và nếu có gì sai sót thì các bạn góp ý. CHÀO.

xuan2009
09-03-2011, 08:28 AM
hoi cho chua huong xep con tot 9 truoc cua ben do dung o hang thu 7 va tot sau dung o hang 4 bac xuan 2009 giai ho chu khong nhu hinh ve cua nguoi nho bac giai ho. toi nghien cuu thay bac giai hay va chinh sac cam on bac

Theo như bạn nói thì tôi có lời giải như dưới đây. Mà không biết đã đúng ý bạn chưa?. Hình cờ của mấy ván lai tạo thì phải thật chú ý vị trí của mấy quân Chốt. Cũng từ thế đứng của mấy quân Chốt này mà ta dễ dàng biết được hướng đánh và bên nào thắng. Bạn cố gắng phân tích hình cờ của các ván này sẽ thấy rất lý thú, bổ ích.

- LỜI GIẢI:
1. P2-4 B5-6 2. B4.1 Tg6.1 3. X3.8 Tg6/1 4. X2.1 Bt-5 5. X2-5 B4-5 6. Tg5.1 B6.1 7. Tg5-6 B1-2 8. Bt-8(1) B2-3 9. Tg6.1(2) X5-3 10. B6-7 X3-1 11. X3/5 X1.4 12. X3-4 Tg6-5 13. Tg6-5 X1-2 14. Tg5-4 B6-7 15. Tg4-5 X2.3 16. Tg5/1 X2-4 17. X4-5 B3-4 18. Tg5/1 X4-6 19. X5-6 X6-5 20. Tg5-4 B7.1 21. Tg4.1 B4-5 XANH THẮNG

- CHÚ THÍCH
+(1) Nếu ĐỎ 8. B6-5 thì
8. B6-5 X5-4 9. B5-6 B2-3 10. Tg6.1 X4-2 XANH THẮNG (Xem biến (1) nước biến 8r. P6.5 Bàn cờ flash)

+(2) Nếu ĐỎ 9. Tg6/1 thì
9. Tg6/1 B6-5 10. B8-7 B3-4 XANH THẮNG (Xem biến (2) nước biến 9r. K6-1 Bàn cờ flash).

FEN: 4rk3/3P5/4eP3/P8/9/9/P8/4p2C1/p2p1p3/4K1RR1 w - - 0 1

http://chess-tool.appspot.com/Flashes/SXiangqi.swf?MoveList=C2z4P5z6P4x1K6x1R3x8K6y1R2x1Pxz5R2z5P4z5K5x1P6x1K5z6P1z2Pxz8P2z3K6x1R5z3P6z7R3z1R3y5R1x4R3z4K6z5K6z5R1z2K5z4P6z7K4z5R2x3K5y1R2z4R4z5P3z4K5y1R4z6R5z6R6z5K5z4P7x1K4x1P4z5~b05a06n13e23n24n28n55g68j71g73g76g78h86i88i89~8r.P6.5R5.4P5.6P2.3K6%2B1R4.2%7C9r.K6-1P6.5P8.7P3.4&StartPos=0&RedFirst=True
Mong bạn hài lòng và nếu có gì sai sót thì các bạn góp ý. CHÀO.

Congaco_H1R5
04-05-2011, 11:37 AM
Đây là 2 bài trả lời của bác Xuan 2009 trong topic do thành viên thuy8us gửi .
Lý do bài viết của bạn thuy8us là 1 topic không có dấu Tiếng Việt và hình ván cờ cũng đã mất nên tôi phải xóa - tuy nhiên khi xóa bài bàn thuy8us là bài đầu tiên của topic dẫn theo là các comments trong topic cũng mất theo (viếc xóa bài đầu tioên của toipc cũng tương đương với viếc xóa luôn topic đó).
Do vậy tôi coppy lại 2 bài giải của bác Xuan09 và lập thành 1 topic riêng vì 2 bài này rất công phu và đầy tâm huyết .
Cảm ơn bác Xuan2009.

xuan2009
02-06-2011, 10:10 AM
Xin đưa tiếp các thế lai tạo

THẤT TINH HỘI TỤ ( Thế lai tạo 3)
theo sách CỜ TÀN NGHỆ THUẬT VÀ CỜ THẾ GIANG HỒ tập 2

- CHÍNH GIẢI:
1. P2-4 B5-6 2. B4.1 Tg6.1 3. X3.8 Tg6/1 4. X2.1 Bt-5 5. X2-5 B4-5 6. Tg5.1 B6.1 7. Tg5-6 B1-2 8. X3/1 B2-3 9. Tg6/1 X5-2 10. X3-4 Tg6-5 11. X4-5 Tg5-6 12. Bt-8 B6.1 13. B9.1 X2-1 14. X5/2 B9.1 15. B8-7(1) X1-2 16. B9-8(2) X2-3 17. X5.2(3) X3-1 ĐEN THẮNG.

- CHÚ THÍCH:
+ (1) Nếu ĐỎ đi: 15. X5-1 thì
15. …… B6-5 16. Tg6-5 X1-5 17. Tg5-6 X5.8 ĐEN THẮNG. (Xem biến (1) nước biến 15r. R5.1 Bàn cờ flash)
Hoặc: ĐỎ đi;
15. B8.1 X1.2 Xe ĐEN thoát lên và ĐEN THẮNG. (Xem biến (1) nước biến 15r. P8+1 Bàn cờ flash)

+ (2) Nếu ĐỎ đi: 16. X5-8 thì
16. ……. X2.4 17. B9-8 Tg6-5 ĐEN THẮNG. (Xem biến (2) nước biến 16. X5-8 Bàn cờ flash)
Hoặc
16. …… B6-5 17. Tg6-5 X2-5 18. Tg5-6 X5.8 ĐEN THẮNG. (Xem biến (2) nước biến 16. X5-8 (Hàng dưới) Bàn cờ flash)

+ (3) Nếu ĐỎ đi: 17. B7.1 thì
17. ……. X3-1 18. B8-9 X1.2 19. X5-4 Tg6-5 20. B6.1 Tg5.1 21. B7-6 Tg5.1 22. X4-5 Tg5-6 23. X5-6 B6-5 24. Tg6-5 X1-5 25. Tg5-6 X5.6 ĐEN THẮNG. (Xem biến (3) nước biến 17r. P7+1 Bàn cờ flash)

FEN: 4rk3/3P5/P3eP3/8p/9/P8/8P/4p2C1/p2p1p3/4K1RR1 w - - 0 1

http://chess-tool.appspot.com/Flashes/SXiangqi.swf?MoveList=C2z4P5z6P4x1K6x1R3x8K6y1R2x1Pxz5R2z5P4z5K5x1P6x1K5z6P1z2R3y1P2z3K6y1R5z2R3z4K6z5R4z5K5z6Pxz8P6x1P9x1R2z1R5y2P9x1P8z7R1z2P9z8R2z3R5x2R3z1~b05a06n13n19e23n24g36n46n63g68j71g73g76g78h86i88i89~15r.R5.1P6.5K6.5R1.5K5.6R5%2B8%2FP8%2B1R1%2B2%7C16r.R5.8R2%2B4P9.8K6.5%2FR5.8P6.5K6.5R2.5K5.6R5%2B8%7C17r.P7%2B1R3.1P8.9R1%2B2R5.4K6.5P6%2B1K5%2B1P7.6K5%2B1R4.5K5.6R5.6P6.5K6.5R1.5K5.6R5%2B6&&IsVN=1StartPos=0&RedFirst=True
Có gì sai sót mong các bạn góp ý và cảm thông. CHÀO.

xuan2009
02-06-2011, 10:16 AM
THẤT TINH HỘI TỤ ( Thế lai tạo 2)
theo sách CỜ TÀN NGHỆ THUẬT VÀ CỜ THẾ GIANG HỒ tập 2

- CHÍNH GIẢI:
1. P2-4 B5-6 2. B4.1 Tg6.1 3. X3.8 Tg6/1 4. X2.1 Bt-5 5. X2-5 B4-5 6. Tg5.1 B6.1 7. Tg5-6 B1-2 8. X3/1 B2-3 9. Tg6/1 X5-2 10. X3-4 Tg6-5 11. X4-5 Tg5-6 12. Bt-8 B6.1 13. B9.1(1) X2-1 14. X5/3(2) X1.3 15. X5-6 B6-5 16. Tg6-5 X1-5 17. Tg5-6 X5.5 ĐEN THẮNG.

- CHÚ THÍCH:
+ (1) Nếu ĐỎ đi: 13. X5-2 thì
13. X5-2 B6-5 14. Tg6-5 X2-5 15. Tg5-6 X5.8 ĐEN THẮNG. (Xem biến (1) nước biến 13r. R5.2 Bàn cờ flash)

+ (2) Nếu ĐỎ đi: 14. B8-9 thì
14. B8-9 X1-3 15. X5-4 Tg6-5 16. X4/7 X3-2 ĐEN THẮNG. (Xem biến (2) nước biến 14. P8.9Bàn cờ flash)

FEN: 4rk3/3P5/P3eP3/9/9/9/P8/4p2C1/p2p1p3/4K1RR1 w - - 0 1

http://chess-tool.appspot.com/Flashes/SXiangqi.swf?MoveList=C2z4P5z6P4x1K6x1R3x8K6y1R2x1Pxz5R2z5P4z5K5x1P6x1K5z6P1z2R3y1P2z3K6y1R5z2R3z4K6z5R4z5K5z6Pxz8P6x1P9x1R2z1R5y3R1x3R5z6P6z5K6z5R1z5K5z6R5x5~b05a06n13n19e23n24n55g68j71g73g76g78h86i88i89~13r.R5.2P6.5K6.5R2.5K5.6R5%2B8%7C14r.P8.9R1.3R5.4K6.5R4-7R3.2&IsVN=1&StartPos=0&RedFirst=True
Có gì sai sót mong các bạn góp ý và cảm thông. CHÀO.

xuan2009
02-06-2011, 10:22 AM
THẤT TINH HỘI TỤ ( Thế lai tạo 1)
theo sách CỜ TÀN NGHỆ THUẬT VÀ CỜ THẾ GIANG HỒ tập 2

- CHÍNH GIẢI:
1. P2-4 B5-6 2. B4.1 Tg6.1 3. X3.8 Tg6/1 4. X2.1 Bt-5 5. X2-5 B4-5 6. Tg5.1 B6.1 7. Tg5-6(1) B1-2 8. X3/1(2) B2-3 9. Tg6/1 X5-2 10. X3-4 Tg6-5 11. X4-5 Tg5-6 ĐEN THẮNG.

- CHÚ THÍCH:
+ (1) Nếu ĐỎ đi: 7. Tg5.1 thì
7. Tg5.1 X5-2 8. Tg5-6 X2.7 9. Tg6/1 X2-5 ĐEN THẮNG. (Xem biến (1) nước biến 7r. K5+1 Bàn cờ flash)

+ (2) Nếu ĐỎ đi: 8. X3/2 thì
8. X3/2 B2-3 9. Tg6/1 X5-2 10. Bt-8 B6-5
ĐEN THẮNG. (Xem biến (2) nước biến 8.r. R3-2 Bàn cờ flash)

FEN: 4rk3/3P5/4eP3/P8/9/P8/9/4p2C1/p2p1p3/4K1RR1 w - - 0 1

http://chess-tool.appspot.com/Flashes/SXiangqi.swf?MoveList=C2z4P5z6P4x1K6x1R3x8K6y1R2x1Pxz5R2z5P4z5K5x1P6x1K5z6P1z2R3y1P2z3K6y1R5z2R3z4K6z5R4z5K5z6~b05a06n13e23n24n28n46g68j71g73g76g78h86i88i89~7r.K5%2B1R5.2K5.6R2%2B7K6-1R2.5%7C8r.R3-2P2.3K6-1R5.2P%2B.8P6.5&StartPos=0&RedFirst=True
Có gì sai sót mong các bạn góp ý và cảm thông. CHÀO.

Truong_TienSinh
02-06-2011, 05:13 PM
Xin đưa tiếp các thế lai tạo

THẤT TINH HỘI TỤ ( Thế lai tạo 3)
theo sách CỜ TÀN NGHỆ THUẬT VÀ CỜ THẾ GIANG HỒ tập 2

- CHÍNH GIẢI:
1. P2-4 B5-6 2. B4.1 Tg6.1 3. X3.8 Tg6/1 4. X2.1 Bt-5 5. X2-5 B4-5 6. Tg5.1 B6.1 7. Tg5-6 B1-2 8. X3/1 B2-3 9. Tg6/1 X5-2 10. X3-4 Tg6-5 11. X4-5 Tg5-6 12. Bt-8 B6.1 13. B9.1 X2-1 14. X5/2 B9.1 15. B8-7(1) X1-2 16. B9-8(2) X2-3 17. X5.2(3) X3-1 ĐEN THẮNG.

- CHÚ THÍCH:
+ (1) Nếu ĐỎ đi: 15. X5-1 thì
15. …… B6-5 16. Tg6-5 X1-5 17. Tg5-6 X5.8 ĐEN THẮNG. (Xem biến (1) nước biến 15r. R5.1 Bàn cờ flash)
Hoặc: ĐỎ đi;
15. B8.1 X1.2 Xe ĐEN thoát lên và ĐEN THẮNG. (Xem biến (1) nước biến 15r. P8+1 Bàn cờ flash)

+ (2) Nếu ĐỎ đi: 16. X5-8 thì
16. ……. X2.4 17. B9-8 Tg6-5 ĐEN THẮNG. (Xem biến (2) nước biến 16. X5-8 Bàn cờ flash)
Hoặc
16. …… B6-5 17. Tg6-5 X2-5 18. Tg5-6 X5.8 ĐEN THẮNG. (Xem biến (2) nước biến 16. X5-8 (Hàng dưới) Bàn cờ flash)

+ (3) Nếu ĐỎ đi: 17. B7.1 thì
17. ……. X3-1 18. B8-9 X1.2 19. X5-4 Tg6-5 20. B6.1 Tg5.1 21. B7-6 Tg5.1 22. X4-5 Tg5-6 23. X5-6 B6-5 24. Tg6-5 X1-5 25. Tg5-6 X5.6 ĐEN THẮNG. (Xem biến (3) nước biến 17r. P7+1 Bàn cờ flash)

FEN: 4rk3/3P5/P3eP3/8p/9/P8/8P/4p2C1/p2p1p3/4K1RR1 w - - 0 1

http://chess-tool.appspot.com/Flashes/SXiangqi.swf?MoveList=C2z4P5z6P4x1K6x1R3x8K6y1R2x1Pxz5R2z5P4z5K5x1P6x1K5z6P1z2R3y1P2z3K6y1R5z2R3z4K6z5R4z5K5z6Pxz8P6x1P9x1R2z1R5y2P9x1P8z7R1z2P9z8R2z3R5x2R3z1~b05a06n13n19e23n24g36n46n63g68j71g73g76g78h86i88i89~15r.R5.1P6.5K6.5R1.5K5.6R5%2B8%2FP8%2B1R1%2B2%7C16r.R5.8R2%2B4P9.8K6.5%2FR5.8P6.5K6.5R2.5K5.6R5%2B8%7C17r.P7%2B1R3.1P8.9R1%2B2R5.4K6.5P6%2B1K5%2B1P7.6K5%2B1R4.5K5.6R5.6P6.5K6.5R1.5K5.6R5%2B6&&IsVN=1StartPos=0&RedFirst=True
Có gì sai sót mong các bạn góp ý và cảm thông. CHÀO.

ở nước thứ 17 nếu tiên không tiến xe giữ tốt mà đi tốt 7.1 thì hòa hả bác xuân 2009?

xuan2009
02-06-2011, 06:29 PM
ở nước thứ 17 nếu tiên không tiến xe giữ tốt mà đi tốt 7.1 thì hòa hả bác xuân 2009?

ĐEN VẪN THẮNG. Bạn xem tại biến (3)

Xin đưa tiếp các thế lai tạo

THẤT TINH HỘI TỤ ( Thế lai tạo 3)
theo sách CỜ TÀN NGHỆ THUẬT VÀ CỜ THẾ GIANG HỒ tập 2

- CHÚ THÍCH:


+ (3) Nếu ĐỎ đi: 17. B7.1 thì
17. ……. X3-1 18. B8-9 X1.2 19. X5-4 Tg6-5 20. B6.1 Tg5.1 21. B7-6 Tg5.1 22. X4-5 Tg5-6 23. X5-6 B6-5 24. Tg6-5 X1-5 25. Tg5-6 X5.6 ĐEN THẮNG. (Xem biến (3) nước biến 17r. P7+1 Bàn cờ flash)


Mong bạn hài lòng. Chúc bạn khỏe, đánh cờ giỏi. CHÀO.

anhkhanhnd
04-06-2011, 04:16 AM
THẤT TINH HỘI TỤ ( Thế lai tạo 4 )
theo sách CỜ TÀN NGHỆ THUẬT VÀ CỜ THẾ GIANG HỒ tập 2

- CHÍNH GIẢI:
1. P2-4 B5-6 2. B4.1 Tg6.1 3. X3.8(1) Tg6/1 4. X2.1 Bt-5 5. X2-5 B4-5 6. Tg5.1 B6.1 7. Tg5-6 B1-2 8. X3/1(2) B2-3 (3) 9. Tg6/1(4) X5-2(5) 10. X3-4 Tg6-5 11. X4-5 Tg5-6 12. Bt-8 B6.1 13. B9.1 X2-1 14. X5/2 X1-2 15. X5.2 X2-1 16. X5/2 (6) 17. X1-2 X5.2 HÒA

- CHÚ THÍCH:
+(1) Nếu ĐỎ 3. B6-5 thì
3. B6-5 X5.1 4. X3.8 Tg6/1 5. X2.9 T5/7 6. X3-5 Bt.1 7. Tg5-4 B6.1 8. Tg4-5 B6.1 XANH THẮNG (Xem biến (1) nước biến 3r. P6.5 Bàn cờ flash)

+(2) Nếu ĐỎ 8. Bt-8 thì
8. Bt-8 B2-3 9. Tg6.1 X5-3 10. B6-7 X3-1 11. X3/4 X1.3 12. X3-4 Tg6-5 13. Tg6-5 X1-2 14. Tg5-4 B6-7 15. X4-5 X2-6 16. Tg4-5 X6.6 17. X5.3 Tg5-6 XANH THẮNG (Xem biến (2) nước biến 8r. P+.8 Bàn cờ flash).

+(3) Nếu XANH sai lầm 8. …. X5-3 thì
8. ….. X5-3 9. X3-4 Tg6-5 10. X4.1 X3.8 11. Tg6/1 X3.1 12. Tg6.1 B2-3 13. Tg6.1 X3-4 14. Tg6-5 X4/8 15. X4-6 ĐỎ THẮNG (Xem biến (3) nước biến 8b. R5.3 Bàn cờ flash).

+(4) Nếu ĐỎ 9. Tg6.1 thì
9. Tg6.1 X5-3 10. X3-4 Tg6-5 11. B6.1 X3-4 12. Tg6-5 X4.5 13. X4-5 Tg5-4 14. X5.2 Tg4.1 15. X5/1 Tg4/1 16. Tg5-4 B6-7 17. X5/5 X4-9 18. Tg4-5 X9.2 19. Tg5/1 B3-4 20. Tg5/1 X9.2 XANH THẮNG (Xem biến (4) nước biến 9r. K6+1 Bàn cờ flash).

+(5) Nếu XANH sai lầm 9. …. Tg6.1 thì
9. …. Tg6.1 10. X3/5 B3.1 11. Tg6.1 B6-5 12. Tg6.1 X5-8 13. X3-4 ĐỎ THẮNG (Xem biến (5) nước biến 9b. K6+1 Bàn cờ flash).

+(6) Nếu XANH sai lầm (Cố thắng) 16. …… X1-3 thì
16. …… X1-3 17. X5-4 Tg6-5 18. X4/5 X3.4 19. X4-5 Tg5-6 20. X5.8 X3-1 21. Tg6-5 X1/4 22. X5/6 X1.9 23. Tg5.1 B3-4 24. Tg5-6 X1/1 25. Tg6/1 X1-6 26. Tg6-5 X6.1 27. Tg5.1 Tg6.1 28. X5.7 ĐỎ THẮNG (Xem biến (6) nước biến 16b. R1.3 Bàn cờ flash).

FEN: 4rk3/3P5/P3eP3/9/9/P8/9/4p2C1/p2p1p3/4K1RR1 w - - 0 1

http://chess-tool.appspot.com/Flashes/SXiangqi.swf?MoveList=C2z4P5z6P4x1K6x1R3x8K6y1R2x1Pxz5R2z5P4z5K5x1P6x1K5z6P1z2R3y1P2z3K6y1R5z2R3z4K6z5R4z5K5z6Pxz8P6x1P9x1R2z1R5y2R1z2R5x2R2z1R5y2R1z2R5x2~b05a06n13n19e23n24n46g68j71g73g76g78h86i88i89~3r.P6.5R5%2B1R3%2B8K6-1R2%2B9E5-7R3.5P%2B%2B1K5.4P6%2B1K4.5P6%2B1%7C8r.P%2B.8P2.3K6%2B1R5.3P6.7R3.1R3-4R1%2B3R3.4K6.5K6.5R1.2K5.4P6.7R4.5R2.6K4.5R6%2B6R5%2B3K5.6%7C8b.R5.3R3.4K6.5R4%2B1R3%2B8K6-1R3%2B1K6%2B1P2.3K6%2B1R3.4K6.5R4-8R4.6%7C9r.K6%2B1R5.3R3.4K6.5P6%2B1R3.4K6.5R4%2B5R4.5K5.4R5%2B2K4%2B1R5-1K4-1K5.4P6.7R5-5R4.9K4.5R9%2B2K5-1P3.4K5-1R9%2B2%7C9b.K6%2B1R3-5P3%2B1K6%2B1P6.5K6%2B1R5.8R3.4%7C16b.R1.3R5.4K6.5R4-5R3%2B4R4.5K5.6R5%2B8R3.1K6.5R1-4R5-6R1%2B9K5%2B1P3.4K5.6R1-1K6-1R1.6K6.5R6%2B1K5%2B1K6%2B1R5%2B7&StartPos=0&RedFirst=True

Mong bạn hài lòng và nếu có gì sai sót thì các bạn góp ý. CHÀO.

bước 4b có vấn đề bác ơi , thay vào đó xanh xuống tượng chiếu tướng hết cờ

hjhjhj

xuan2009
04-06-2011, 07:27 AM
bước 4b có vấn đề bác ơi , thay vào đó xanh xuống tượng chiếu tướng hết cờ

hjhjhj
Như vậy là sali lầm đó

1. P2-4 B5-6 2. B4.1 Tg6.1 3. X3.8 Tg6/1 4. X2.1

+ Đến đây nếu XANH sai lầm đi 4. …. Bt.1 thì:

4. …… Bt.1 5. Tg5-4 B6.1 6. X2-4 XANH THUA.

+ Hoặc XANH sai lầm xuống Tượng 4. …..T5/7 5. B6-5 Đến đây XANH phải mất XE và THUA. (Xem biến (1) nước biến 4b. E5-7 Bàn cờ flash)

http://chess-tool.appspot.com/Flashes/SXiangqi.swf?MoveList=C2z4P5z6P4x1K6x1R3x8K6y1R2x1Pxx1K5z4P6x1R2z4~b05a06n13n19e23n24n46g68j71g73g76g78h86i88i89~4b.%20E5-7%20P6.5&StartPos=0&RedFirst=True&IsVN=1
Có nhiều biến vì quá đơn giản nên nhiều khi không được ghi, các bãn phải cố gắng suy nghỉ. chỉ sau khi suy nghỉ và thẩm định kỹ thì câu hỏi mới chất lưỡng.
Mong bạn hài lòng. Chúc bạn khỏe, đánh cờ giỏi. CHÀO.

xuiqua521
08-06-2011, 09:51 PM
cho hỏi bác xuan2009 là thế lai tạo 1 nếu nước thứ 8 không đi x3/1 mà đi bt-8 thì xao thế lày tôi thấy còn rất nhiều biên bác chưa chỉ da hết không như mấy thế kia đều rất giõ ràng. sr nha có thể tôi viết sai chính tả 1 số chữ mong mọi người thông cảm hihi. mong bác xuân chỉ giõ nốt cho mọi người thấy từ biên tôi vừa hỏi xẽ còn thêm vài biên nữa ở đấy gia. có gì sai xót mong mọi người chỉ bảo thank

xuan2009
10-06-2011, 07:08 AM
cho hỏi bác xuan2009 là thế lai tạo 1 nếu nước thứ 8 không đi x3/1 mà đi bt-8 thì xao thế lày tôi thấy còn rất nhiều biên bác chưa chỉ da hết không như mấy thế kia đều rất giõ ràng. sr nha có thể tôi viết sai chính tả 1 số chữ mong mọi người thông cảm hihi. mong bác xuân chỉ giõ nốt cho mọi người thấy từ biên tôi vừa hỏi xẽ còn thêm vài biên nữa ở đấy gia. có gì sai xót mong mọi người chỉ bảo thank

Nếu thế lai tạo 1 nước thứ 8 ĐỎ đi 8. Bt-8 thi:

1. P2-4 B5-6 2. B4.1 Tg6.1 3. X3.8 Tg6/1 4. X2.1 Bt-5 5. X2-5 B4-5 6. Tg5.1 B6.1 7. Tg5-6 B1-2 8. Bt-8 B2-3 9. Tg6.1 X5-3 10. B6-7 X3-1 11. X3/4 X1.2 12. X3-4 Tg6-5 13. Tg6-5(1) X1-3 14. Tg5-4 B6-7 15. Tg4-5 X3.5 16. Tg5/1 X3-4 17. X4-5 B3-4 18. Tg5/1 X4-6 19. X5-4 X6-5 20. Tg5-4 B7.1 21. Tg4.1 B4-5 ĐEN THẮNG.

- CHÚ THÍCH:
+ (1) Tại đây ĐỎ có các PA sau

- A / Nếu ĐỎ đi 13. X4/3 thì:
13. X4/3 X1-3 14. Tg6-5 X3.5 15. Tg5/1 B3-4 16. Tg5-6 X3.1 17. Tg6/1 X3-6 18. Tg6-5 X6/5 19. B8.1 X6-5 20. Tg5-6 T5.3 ĐEN THẮNG. (Xem biến (1) nước biến 13r. R4-3 Bàn cờ flash)

- B / Nếu ĐỎ đi 13. X4-6 thì:
13. X4-6 X1-3 14. Tg6-5 X3.5 15. X6/2 X3/6 16. X6.3 X3.6 17. X6/3 X3/3 18. X6.5 X3-5 19. Tg5-6 T5.3 20. X6.2 Tg5.1 ĐEN THẮNG. (Xem biến (1) nước biến 13r. R4.6 Bàn cờ flash)

FEN: 4rk3/3P5/4bP3/P8/9/P8/9/4p2C1/p2p1p3/4K1RR1

http://chess-tool.appspot.com/Flashes/SXiangqi.swf?MoveList=C2z4P5z6P4x1K6x1R3x8K6y1R2x1Pxz5R2z5P4z5K5x1P6x1K5z6P1z2Pxz8P2z3K6x1R5z3P6z7R3z1R3y4R1x2R3z4K6z5K6z5R1z3K5z4P6z7K4z5R3x5K5y1R3z4R4z5P3z4K5y1R4z6R5z4R6z5K5z4P7x1K4x1P4z5~b05a06n13e23n24n28n46g68j71g73g76g78h86i88i89~13r.R4-3R1.3K6.5R3%2B5K5-1P3.4K5.6R3%2B1K6-1R3.6K6.5R6-5P8%2B1R6.5K5.6E5%2B3%2FR4.6R1.3K6.5R3%2B5R6-2R3-6R6%2B3R3%2B6R6-3R3-3R6%2B5R3.5K5.6E5%2B3R6%2B2K5%2B1&StartPos=0&RedFirst=True
Mong bạn hài lòng. Vì sách CỜ TÀN NGHỆ THUẬT VÀ CỜ THẾ GIANG HỒ viết chỉ có thế nên trong bài ( Thế lai tạo 1 ) tôi cũng viết thế thôi. Tuy nhiên nếu có gì cần hỏi trong khả năng của mình tôi luôn vui lòng trả lời. Bạn cũng đừng ngai viết sai chính tả, miễn sao bạn viết ra tôi hiểu là được, còn cái nào chưa hiểu tôi sẽ hỏi lại. Tôi luôn vui lòng luận bàn và đàm đạo cùng các bạn.
Chúc bạn sức khỏe dồi dào để vui cùng CỜ TƯỚNG. CHÀO.

uminhgiaochu
10-06-2011, 11:24 AM
Mấy cái thế này nhìn một hồi hoa mắt, phải công nhận các nước công thủ của nó đẹp thiệt. Nói chung là cầm bên nào cũng thua ^^

xuiqua521
11-06-2011, 09:33 PM
ok tôi ghiên cứu thế lày thấy rất hay vì có khá nhiều biên. và vẫn còn 1 vai biên nữa thôi thì để mọi người tìm hiểu thêm cho mọi người cùng thấy hay hehe chúc mọi người vui vẻ

xuiqua521
20-08-2011, 11:33 PM
bác xuân cho em hỏi là thế lai tạo 2và3 nếu nước thứ 8 tiến không đi x2/1 mà đi c9-8 thì sao

xuan2009
21-08-2011, 10:42 PM
bác xuân cho em hỏi là thế lai tạo 2và3 nếu nước thứ 8 tiến không đi x2/1 mà đi c9-8 thì sao
Bạn có thể tham khảo tại biến 2 trong ván THẤT TINH HỘI TỤ ( Thế lai tạo 4 )


THẤT TINH HỘI TỤ ( Thế lai tạo 4 )
theo sách CỜ TÀN NGHỆ THUẬT VÀ CỜ THẾ GIANG HỒ tập 2

- CHÍNH GIẢI:
1. P2-4 B5-6 2. B4.1 Tg6.1 3. X3.8(1) Tg6/1 4. X2.1 Bt-5 5. X2-5 B4-5 6. Tg5.1 B6.1 7. Tg5-6 B1-2 8. X3/1(2) B2-3 (3) 9. Tg6/1(4) X5-2(5) 10. X3-4 Tg6-5 11. X4-5 Tg5-6 12. Bt-8 B6.1 13. B9.1 X2-1 14. X5/2 X1-2 15. X5.2 X2-1 16. X5/2 (6) 17. X1-2 X5.2 HÒA

- CHÚ THÍCH:
+(1) .........

+(2) Nếu ĐỎ 8. Bt-8 thì
8. Bt-8 B2-3 9. Tg6.1 X5-3 10. B6-7 X3-1 11. X3/4 X1.3 12. X3-4 Tg6-5 13. Tg6-5 X1-2 14. Tg5-4 B6-7 15. X4-5 X2-6 16. Tg4-5 X6.6 17. X5.3 Tg5-6 XANH THẮNG (Xem biến (2) nước biến 8r. P+.8 Bàn cờ flash).


FEN: 4rk3/3P5/P3eP3/9/9/P8/9/4p2C1/p2p1p3/4K1RR1 w - - 0 1

http://chess-tool.appspot.com/Flashes/SXiangqi.swf?MoveList=C2z4P5z6P4x1K6x1R3x8K6y1R2x1Pxz5R2z5P4z5K5x1P6x1K5z6P1z2R3y1P2z3K6y1R5z2R3z4K6z5R4z5K5z6Pxz8P6x1P9x1R2z1R5y2R1z2R5x2R2z1R5y2R1z2R5x2~b05a06n13n19e23n24n46g68j71g73g76g78h86i88i89~3r.P6.5R5%2B1R3%2B8K6-1R2%2B9E5-7R3.5P%2B%2B1K5.4P6%2B1K4.5P6%2B1%7C8r.P%2B.8P2.3K6%2B1R5.3P6.7R3.1R3-4R1%2B3R3.4K6.5K6.5R1.2K5.4P6.7R4.5R2.6K4.5R6%2B6R5%2B3K5.6%7C8b.R5.3R3.4K6.5R4%2B1R3%2B8K6-1R3%2B1K6%2B1P2.3K6%2B1R3.4K6.5R4-8R4.6%7C9r.K6%2B1R5.3R3.4K6.5P6%2B1R3.4K6.5R4%2B5R4.5K5.4R5%2B2K4%2B1R5-1K4-1K5.4P6.7R5-5R4.9K4.5R9%2B2K5-1P3.4K5-1R9%2B2%7C9b.K6%2B1R3-5P3%2B1K6%2B1P6.5K6%2B1R5.8R3.4%7C16b.R1.3R5.4K6.5R4-5R3%2B4R4.5K5.6R5%2B8R3.1K6.5R1-4R5-6R1%2B9K5%2B1P3.4K5.6R1-1K6-1R1.6K6.5R6%2B1K5%2B1K6%2B1R5%2B7&StartPos=0&RedFirst=True

Mong bạn hài lòng và nếu có gì sai sót thì các bạn góp ý. CHÀO.

shinichiran3009
09-02-2012, 10:17 AM
THẤT TINH HỘI TỤ ( Thế lai tạo 1)
theo sách CỜ TÀN NGHỆ THUẬT VÀ CỜ THẾ GIANG HỒ tập 2

- CHÍNH GIẢI:
1. P2-4 B5-6 2. B4.1 Tg6.1 3. X3.8 Tg6/1 4. X2.1 Bt-5 5. X2-5 B4-5 6. Tg5.1 B6.1 7. Tg5-6(1) B1-2 8. X3/1(2) B2-3 9. Tg6/1 X5-2 10. X3-4 Tg6-5 11. X4-5 Tg5-6 ĐEN THẮNG.

- CHÚ THÍCH:
+ (1) Nếu ĐỎ đi: 7. Tg5.1 thì
7. Tg5.1 X5-2 8. Tg5-6 X2.7 9. Tg6/1 X2-5 ĐEN THẮNG. (Xem biến (1) nước biến 7r. K5+1 Bàn cờ flash)

+ (2) Nếu ĐỎ đi: 8. X3/2 thì
8. X3/2 B2-3 9. Tg6/1 X5-2 10. Bt-8 B6-5
ĐEN THẮNG. (Xem biến (2) nước biến 8.r. R3-2 Bàn cờ flash)

FEN: 4rk3/3P5/4eP3/P8/9/P8/9/4p2C1/p2p1p3/4K1RR1 w - - 0 1

http://chess-tool.appspot.com/Flashes/SXiangqi.swf?MoveList=C2z4P5z6P4x1K6x1R3x8K6y1R2x1Pxz5R2z5P4z5K5x1P6x1K5z6P1z2R3y1P2z3K6y1R5z2R3z4K6z5R4z5K5z6~b05a06n13e23n24n28n46g68j71g73g76g78h86i88i89~7r.K5%2B1R5.2K5.6R2%2B7K6-1R2.5%7C8r.R3-2P2.3K6-1R5.2P%2B.8P6.5&StartPos=0&RedFirst=True
Có gì sai sót mong các bạn góp ý và cảm thông. CHÀO.
bác xuan2009 ơi
ở nước
8r. xe 3 không thoái 2 thì sao? mà đi như sau
7b. tốt 1 bình 2
8r. tốt 9 bình 8
8b.tốt 2 bình 3
9r. tướng 6 tấn 1(**)
9b .xe 5 bình 3
10r. tốt 6 bình 7
10b. xe 3 bình 1
11r. xe 3 thoái 4
11b.xe 1 tấn 2
12r.xe 3 bình 7(**)
12b. voi 5 tấn 7
13r. tốt 7 bình 6(**)
......
đi thế nào nữa thì đỏ thắng đen thua.

có gì sai sót mong bác chỉ giáo
cám ơn bác

xuan2009
09-02-2012, 10:18 PM
bác xuan2009 ơi
ở nước
8r. xe 3 không thoái 2 thì sao? mà đi như sau
7b. tốt 1 bình 2
8r. tốt 9 bình 8
8b.tốt 2 bình 3
9r. tướng 6 tấn 1(**)
9b .xe 5 bình 3
10r. tốt 6 bình 7
10b. xe 3 bình 1
11r. xe 3 thoái 4
11b.xe 1 tấn 2
12r.xe 3 bình 7(**)
12b. voi 5 tấn 7
13r. tốt 7 bình 6(**)
......
đi thế nào nữa thì đỏ thắng đen thua.???

có gì sai sót mong bác chỉ giáo
cám ơn bác
THẤT TINH HỘI TỤ ( Thế lai tạo 1) này thì ĐỎ THUA chứ sao thắng được.
Theo bạn tôi đi tiếp:

13. …….. X1-6
14. X7.5 Tg6.1
15. X7/8 X6.5
16. Tg6/1 B6-5
17. Tg6-5 X6.1
18. Tg5/1 X6-3 Đến đây ĐỎ tất THUA.

http://chess-tool.appspot.com/Flashes/SXiangqi.swf?MoveList=C2z4P5z6P4x1K6x1R3x8K6y1R2x1Pxz5R2z5P4z5K5x1P6x1K5z6P1z2Pxz8P2z3K6x1R5z3P6z7R3z1R3y4R1x2R3z7E5x7P7z6R1z6R7x5K6x1R7y8R6x5K6y1P6z5K6z5R6x1K5y1R6z3~b05a06n13e23n24n28n46g68j71g73g76g78h86i88i89~&StartPos=0&RedFirst=True
Không hiểu là đã đúng ý bạn hỏi chưa ? Nếu có gì thì mong bạn thông cảm, chúng ta sẽ tiếp tục bàn luận. CHÀO.