PDA

View Full Version : Biên bản ván 3 giữa clb sóc sơn và clb việt sơnclubsocson
07-05-2011, 08:55 PM
Trần tuấn ngọc 2 - 0 pham tuấn linh
1. C2.6 h8+7 2. P3+1 r9.8 3. H2+3 c8.9 4. H8+7 p3+1 5. C8+4 e7+5 6. C8.3 c2.3 7. E7+5 r1+1 8. R9.8 r1.4 9. A6+5 h2+1 10. R1+1 p1+1 11. R8+4 r8+4 12. R1.4 r4+3 13. R4+7 a6+5 14. R4.3 p3+1 15. R8.7 h1+2 16. R7+3 h2-3 17. R3-1 c9-2 18. P7+1 r4+2 19. H3+4 r4.3 20. C6+4 h3+2 21. C6.7 r3.2 22. H4+5 c9+6 23. P7+1 h2+1 24. P3+1 r8+4 25. H5-6 r2+2 26. C3.5 k5.6

vũ tuấn nghĩa 1 - 1 nguyễn thế trí
1. P7+1 c2.3 2. E3+5 h2+1 3. H8+7 r1.2 4. R9.8 r2+4 5. C8.9 r2+5 6. H7-8 c8.4 7. H2+3 r9+1 8. R1.2 r9.2 9. H8+7 h8+7 10. C2.1 r2+3 11. R2+4 p1+1 12. H7+6 a4+5 13. A4+5 p7+1 14. P3+1 e7+5 15. P3+1 r2.7 16. H3+4 r7.5 17. R2-1 c3-1 18. C9.7 c3.4 19. H6+7 h1+3 20. C7+4 r5.6 21. H4-3 p9+1 22. P5+1 c-.1 23. C7.6 c4.1 24. P7+1 r6.3 25. R2.8 c++4 26. C6.8 r3.8 27. C8+3 a5-4 28. R8+4 h7+6 29. R8-2 h6+7 30. R8.2 h7-8 31. C1+3 h8+7 32. H3+5 h7-5 33. H5+7 c+.6 34. H7+9 h5-7 35. C8-6 c1.7 36. C1.2 c6-3 37. C2-3 p5+1 38. C8+1 p5+1 39. E5+3 c6.5 40. E7+5 p5+1 41. C2.3 c5+4 42. A5+6 c7+4 43. C3+3 e5+7 44. C8.4 p5.4 45. C4-2 c7.5 46. K5.4 c-.6 47. K4.5 c5-2 48. H9-8 c5-3 49. C4-1 c6+1 50. H8+6 c6.5 51. K5.4 p4+1 52. C4.5 p4+1 53. C5+6 e3+5 54. H6+4 c5.1 55. H4-5 p4.3 56. H5+3 a4+5 57. H3+5 p3.4 58. P1+1 c1-5 59. K4+1 a5-4 60. P1+1 c1.4 61. P1.2 c4+8 62. K4+1 a6+5 63. P2+1 c4.1 64. H5-7 c1-8 65. P2.1 e5+3 66. H7+5 a5-6 67. P1.2 c1.6 68. H5+3 c6+2 69. H3+2

trần quang khải 1-1 bùi khắc hưởng
1. C2.5 h8+7 2. P3+1 r9.8 3. H2+3 c8.9 4. H8+7 r8+4 5. R1.2 r8.3 6. E7+9 r3+2 7. R9.7 h2+3 8. R2+8 a4+5 9. H3+4 p5+1 10. C8+4 p3+1 11. H4+3 c9+4 12. R2-5 c9+3 13. H7-5 r3.2 14. C8.7 e3+5 15. H5+3 r1.4 16. H+-5 r2+1 17. C5.7 c2+2 18. H5+3 r4+8 19. H+-4 h3+5 20. A6+5 r4-3 21. H4+5 h7+5 22. R2-3 c9-5 23. C-.5 h5+6 24. H3+4 r4.6 25. C7.2 r6.7 26. C2.5 r7-1 27. C+.2 r7+2 28. C2-4 r2-1 29. C2+7 c9.5 30. C5+3 c2.5 31. P5+1 c5.7 32. E3+5 r7.5 33. R7+2 r5-1 34. E9-7 p3+1 35. R2+6 p3+1 36. R7.6 p3.4 37. R6.7 r2.1 38. R2.1 p1+1 39. R7+6 r1.3 40. R7-5 p4.3 41. R1-3 r5.8 42. C2.1 p3+1 43. R1.7 p3.2 44. C1-3 a5-4 45. C1.5 a6+5 46. R7+2 r8-1 47. R7.9 c7+5 48. E5-3 r8.1 49. E7+5 p2.3 50. C5.2 r1.7 51. C2.4 r7.6 52. C4.3 e5+7 53. C3.2 a5-6 54. C2-4 p3+1 55. A5-6 r6+3 56. C2+4 k5+1 57. A4+5 r6+1 58. C2-2 p3.4 59. C2+2 k5.4 60. C2-2 k4.5 61. C2+2 r6.7 62. C2-2 e7-9 63. C2+2 r7-5 64. C2-5 r7+5 65. C2+5 p4+1 66. K5.6 r7.5 67. C2.5 r5.2 68. K6.5 r2-2 69. C5-2 r2.5 70. C5.8 r5-1 71. C8+2 k5+1 72. C8-3 k5.4 73. C8+3 e7+5 74. C8-3 e5+3 75. C8+3 r5.2 76. C8.5 k4.5 77. C5-3 k5-1 78. C5+3 r2+4 79. K5+1

lưu quang tuyên 1-1 nguyễn hồng thanh
1. P7+1 c2.3 2. C2.5 h8+7 3. H2+3 r9.8 4. R1.2 p7+1 5. R2+4 e3+5 6. H8+7 c8.9 7. R2+5 h7-8 8. H7+6 h8+7 9. R9.8 h2+4 10. C8+4 a4+5 11. H6+5 h4+5 12. C8.5 h7+5 13. C5+4 r1.4 14. E7+5 r4+3 15. R8+9 r4-3 16. R8-3 r4+3 17. R8+3 r4-3 18. R8.6 k5.4 19. C5.9 p3+1 20. P7+1 e5+3 21. P5+1 c3.7 22. C9.3 e7+5 23. P5+1 c9-2 24. P5.4 p9+1 25. P9+1 c9.7 26. C3.4 c++4 27. P4.3 c+.2 28. P3.2 c2-2 29. H3+4 c7.9 30. C4.1 p9+1