PDA

View Full Version : Biên bản van 4 của club anh em va club sóc sơnclubsocson
09-05-2011, 12:03 PM
đặng hữu trang 0-2 trần tuấn ngọc
1. C2.5 H2+3 2. H2+3 C8.6 3. R1.2 H8+7 4. P7+1 P7+1 5. C8+4 A4+5 6. H8+7 E3+5 7. C8.5 H3+5 8. C5+4 P3+1 9. P7+1 R1.3 10. R9.8 R3+4 11. H3-5 R9.8 12. R2+9 H7-8 13. H7+6 H8+7 14. R8+6 P1+1 15. C5.3 R3.4 16. H5+7 C2.3 17. E7+5 C6+5 18. A6+5 C6.8 19. P5+1 C3+4 20. H6+8 R4.3 21. R8+3 A5-4 22. H7+5 R3-1 23. H8-7 R3.7 24. H7+6 A6+5 25. H5+7 E5+3 26. R8-6 R7.4 27. P5+1 C8-3 28. R8.5 R4.1 29. P5.4 R1.5 30. R5.4

PHẠM THÀNH TRUNG 0-2 LƯU QUANG TUYÊN
1. C2.5 C8.5 2. H2+3 H8+7 3. R1.2 R9+1 4. P3+1 R9.4 5. H8+7 H2+3 6. P7+1 R1+1 7. E7+9 R4+5 8. H3+4 R4.3 9. R9.7 P3+1 10. R2+5 C2+4 11. R2.7 R1.6 12. H4+3 R3.4 13. H3+5 C2.3 14. H7-5 C3.5 15. R++2 A6+5 16. C8+6 R6+7 17. C8-7 R4+2 18. R++2 E7+5

VIÊT TUẤN 1-1 ĐÀO DUY SỸ
1. C2.5 H8+7 2. P7+1 P7+1 3. H2+3 H2+3 4. R1.2 R9.8 5. R2+6 C8.9 6. R2.3 C9-1 7. P5+1 A4+5 8. P5+1 C9.7 9. R3.4 P7+1 10. H3+5 P7+1 11. H5+6 R8+8 12. H8+7 E3+5 13. A4+5 R8+1 14. C5.4 P7.6 15. C4-2 R8-5 16. E3+5 R1.3 17. R4-3 R8.5 18. H6+7 R3+2 19. C8.9 P3+1 20. P7+1 R3+2 21. R9.8 C2-1 22. C4+2 P1+1 23. R8+3 C7.8 24. H7+5 C2.3 25. C9.7 C8+6 26. C7+6 R3-3 27. R4.2 R5.8 28. H5+3 R8+2 29. R8.2 C8.7 30. H3+4 C7-3 31. R2+4 H7+6 32. R2-2 E7+9 33. H4+3 K5.4 34. H3-1 R3+5 35. H1-3 R3.7 36. H3+4 H6+4 37. R2-1 H4+2 38. H4-5 R7.9 39. E5-3 C7.5 40. K5.4 R9.6 41. R2.8 K4.5 42. H5+7 A5-4 43. H7-6 C5.6 44. R8.4 R6-1