PDA

View Full Version : Danh sách, lịch thi đấu và bảng xếp hạng giải "HP-League" 20116789
15-05-2011, 03:10 PM
Danh sách kỳ thủ giải "HP-League" 2011

1- Trần Tuấn
2- Phùng Duy Thành
3- Nguyễn Trọng Nghĩa (Đàm Minh Tuấn thay thế từ vòng 8)
4- Vũ Thái Hòa
5- Hoàng Trung Nguyên
6- Tống Văn Đại
7- Bùi Kim Long
8- Nguyễn Văn Thành
9- Nguyễn Văn Tuấn
10- Đinh Tuấn Anh
11- Bùi Xuân Trọng
12- Quách Hoàng Quý
13- Nguyễn Bình Minh
14- Vũ Hữu Tân

6789
15-05-2011, 03:43 PM
Lịch thi đấu giải "HP-League" 2011

Vòng 1

1- Trần Tuấn - Phùng Duy Thành 1-1
2- Nguyễn Trọng Nghĩa - Vũ Thái Hòa 0-1
3- Hoàng Trung Nguyên - Tống Văn Đại 0-1
4- Bùi Kim Long - Nguyễn Văn Thành 1-0
5- Nguyễn Văn Tuấn - Đinh Tuấn Anh 0-1
6- Bùi Xuân Trọng - Quách Hoàng Quý 1-0
7- Nguyễn Bình Minh - Vũ Hữu Tân 0-1

Vòng 2

1- Phùng Duy Thành - Nguyễn Trọng Nghĩa 0-1
2- Vũ Thái Hòa - Trần Tuấn 1-0
3- Tống Văn Đại - Bùi Kim Long 1-1
4- Nguyễn Văn Thành - Nguyễn Văn Tuấn 0-1
5- Đinh Tuấn Anh - Hoàng Trung Nguyên 1-0
6- Quách Hoàng Quý - Nguyễn Bình Minh 0-1
7- Vũ Hữu Tân - Bùi Xuân Trọng 1-1

Vòng 3

1- Trần Tuấn - Nguyễn Văn Tuấn 1-1
2- Vũ Thái Hòa - Đinh Tuấn Anh 1-0
3- Hoàng Trung Nguyên - Vũ Hữu Tân 0-1
4- Tống Văn Đại - Bùi Xuân Trọng 0-1
5- Bùi Kim Long - Nguyễn Trọng Nghĩa 1-0
6- Quách Hoàng Quý - Phùng Duy Thành 1-0
7- Nguyễn Bình Minh - Nguyễn Văn Thành 0-1

Vòng 4

1- Nguyễn Trọng Nghĩa - Trần Tuấn 1-0
2- Vũ Hữu Tân - Quách Hoàng Quý 0-1
3- Phùng Duy Thành - Vũ Thái Hòa 0-1
4- Bùi Kim Long - Hoàng Trung Nguyên 1-1
5- Nguyễn Văn Tuấn - Tống Văn Đại 1-1
6- Đinh Tuấn Anh - Nguyễn Văn Thành 0-1
7- Bùi Xuân Trọng - Nguyễn Bình Minh 1-0

Vòng 5

1- Phùng Duy Thành - Bùi Kim Long 0-1
2- Nguyễn Trọng Nghĩa - Nguyễn Bình Minh 0-1
3- Nguyễn Văn Thành - Quách Hoàng Quý 1-0
4- Nguyễn Văn Tuấn - Vũ Thái Hòa 1-0
5- Vũ Hữu Tân - Tống Văn Đại 1-0
6- Bùi Xuân Trọng - Hoàng Trung Nguyên 0-1
7- Đinh Tuấn Anh - Trần Tuấn 1-0

Vòng 6

1- Quách Hoàng Quý - Nguyễn Văn Tuấn 1-0
2- Trần Tuấn - Bùi Xuân Trọng 0-1
3- Vũ Thái Hòa - Nguyễn Văn Thành 1-0
4- Bùi Kim Long - Vũ Hữu Tân 1-0
5- Hoàng Trung Nguyên - Nguyễn Trọng Nghĩa 1-0
6- Tống Văn Đại - Phùng Duy Thành 1-0
7- Nguyễn Bình Minh - Đinh Tuấn Anh 0-1

Vòng 7

1- Vũ Thái Hòa - Hoàng Trung Nguyên 0-1
2- Nguyễn Văn Thành - Phùng Duy Thành 1-0
3- Nguyễn Văn Tuấn - Vũ Hữu Tân 0-1
4- Đinh Tuấn Anh - Bùi Xuân Trọng 0-1
5- Quách Hoàng Quý - Nguyễn Trọng Nghĩa 1-0
6- Nguyễn Bình Minh - Bùi Kim Long 0-1
7- Trần Tuấn - Tống Văn Đại 1-1

6789
15-05-2011, 04:09 PM
Vòng 8

1- Hoàng Trung Nguyên - Quách Hoàng Quý 1-0
2- Nguyễn Văn Thành - Trần Tuấn 1-0
3- Phùng Duy Thành - Đinh Tuấn Anh 1-0
4- Đàm Minh Tuấn - Nguyễn Văn Tuấn 0-1
5- Tống Văn Đại - Nguyễn Bình Minh 1-0
6- Bùi Xuân Trọng - Bùi Kim Long 1-0
7- Vũ Hữu Tân - Vũ Thái Hòa 1-0

Vòng 9

1- Hoàng Trung Nguyên - Trần Tuấn 1-0
2- Bùi Kim Long - Quách Hoàng Quý 1-0
3- Phùng Duy Thành - Nguyễn Bình Minh 1-1
4- Đàm Minh Tuấn - Nguyễn Văn Thành 0-1
5- Tống Văn Đại - Vũ Thái Hòa 1-1
6- Bùi Xuân Trọng - Nguyễn Văn Tuấn 1-0
7- Vũ Hữu Tân - Đinh Tuấn Anh 0-1

Vòng 10

1- Trần Tuấn - Bùi Kim Long 0-1
2- Quách Hoàng Quý - Tống Văn Đại 0-1
3- Vũ Thái Hòa - Bùi Xuân Trọng 1-1
4- Nguyễn Văn Thành - Vũ Hữu Tân 1-0
5- Nguyễn Văn Tuấn - Phùng Duy Thành 1-0
6- Đinh Tuấn Anh - Đàm Minh Tuấn 1-0
7- Nguyễn Bình Minh - Hoàng Trung Nguyên 0-1

Vòng 11

1- Nguyễn Bình Minh - Trần Tuấn 0-1
2- Phùng Duy Thành - Bùi Xuân Trọng 0-1
3- Đàm Minh Tuấn - Vũ Hữu Tân 0-1
4- Nguyễn Văn Thành - Tống Văn Đại 1-0
5- Nguyễn Văn Tuấn - Hoàng Trung Nguyên 0-1
6- Đinh Tuấn Anh - Bùi Kim Long 1-0
7- Quách Hoàng Quý - Vũ Thái Hòa 1-0

Vòng 12

1- Vũ Thái Hòa - Nguyễn Bình Minh 1-0
2- Hoàng Trung Nguyên - Nguyễn Văn Thành 0-1
3- Tống Văn Đại - Đinh Tuấn Anh 0-1
4- Bùi Kim Long - Nguyễn Văn Tuấn 1-1
5- Bùi Xuân Trọng - Đàm Minh Tuấn 1-0
6- Vũ Hữu Tân - Phùng Duy Thành 1-0
7- Trần Tuấn - Quách Hoàng Quý 0-1

Vòng 13

1- Đinh Tuấn Anh - Quách Hoàng Quý 0-1
2- Phùng Duy Thành - Hoàng Trung Nguyên 0-1
3- Đàm Minh Tuấn - Tống Văn Đại 0-1
4- Bùi Kim Long - Vũ Thái Hòa 1-1
5- Nguyễn Văn Tuấn - Nguyễn Bình Minh 1-0
6- Bùi Xuân Trọng - Nguyễn Văn Thành 0-1
7- Vũ Hữu Tân - Trần Tuấn 1-0

Vòng 14

1- Vũ Thái Hòa - Phùng Duy Thành 1-0
2- Trần Tuấn - Đàm Minh Tuấn 0-1
3- Hoàng Trung Nguyên - Bùi Kim Long 0-1
4- Tống Văn Đại - Nguyễn Văn Tuấn 1-0
5- Nguyễn Văn Thành - Đinh Tuấn Anh 1-0
6- Quách Hoàng Quý - Vũ Hữu Tân 1-0
7- Nguyễn Bình Minh - Bùi Xuân Trọng 0-1

6789
15-05-2011, 04:29 PM
Vòng 15

1- Phùng Duy Thành - Trần Tuấn 0-1
2- Vũ Thái Hòa - Đàm Minh Tuấn 1-0
3- Tống Văn Đại - Hoàng Trung Nguyên 1-1
4- Nguyễn Văn Thành - Bùi Kim Long 1-1
5- Đinh Tuấn Anh - Nguyễn Văn Tuấn 1-1
6- Quách Hoàng Quý - Bùi Xuân Trọng 0-1
7- Vũ Hữu Tân - Nguyễn Bình Minh 0-1

Vòng 16

1- Đàm Minh Tuấn - Phùng Duy Thành 1-0
2- Trần Tuấn - Vũ Thái Hòa 0-1
3- Bùi Kim Long - Tống Văn Đại 1-0
4- Nguyễn Văn Tuấn - Nguyễn Văn Thành 1-1
5- Hoàng Trung Nguyên - Đinh Tuấn Anh 1-1
6- Nguyễn Bình Minh - Quách Hoàng Quý 0-1
7- Bùi Xuân Trọng - Vũ Hữu Tân 1-0

Vòng 17

1- Đinh Tuấn Anh - Vũ Thái Hòa 0-1
2- Đàm Minh Tuấn - Bùi Kim Long 0-1
3- Nguyễn Văn Tuấn - Trần Tuấn 1-0
4- Vũ Hữu Tân - Hoàng Trung Nguyên 0-1
5- Bùi Xuân Trọng - Tống Văn Đại 1-0
6- Phùng Duy Thành - Quách Hoàng Quý 0-1
7- Nguyễn Văn Thành - Nguyễn Bình Minh 1-0

Vòng 18

1- Vũ Thái Hòa - Bùi Kim Long 1-1
2- Hoàng Trung Nguyên - Phùng Duy Thành 1-0
3- Tống Văn Đại - Đàm Minh Tuấn 1-0
4- Nguyễn Bình Minh - Nguyễn Văn Tuấn 1-0
5- Quách Hoàng Quý - Đinh Tuấn Anh 1-0
6- Nguyễn Văn Thành - Bùi Xuân Trọng 1-1
7- Trần Tuấn - Vũ Hữu Tân 0-1

Vòng 19

1- Trần Tuấn - Đinh Tuấn Anh 1-1
2- Bùi Kim Long - Phùng Duy Thành 1-0
3- Nguyễn Bình Minh - Đàm Minh Tuấn 0-1
4- Quách Hoàng Quý - Nguyễn Văn Thành 0-1
5- Vũ Thái Hòa - Nguyễn Văn Tuấn 1-1
6- Hoàng Trung Nguyên - Bùi Xuân Trọng 1-1
7- Tống Văn Đại - Vũ Hữu Tân 1-0

Vòng 20

1- Bùi Xuân Trọng - Trần Tuấn 1-0
2- Nguyễn Văn Thành - Vũ Thái Hòa 0-1
3- Vũ Hữu Tân - Bùi Kim Long 1-1
4- Đàm Minh Tuấn - Hoàng Trung Nguyên 0-1
5- Phùng Duy Thành - Tống Văn Đại 1-1
6- Nguyễn Văn Tuấn - Quách Hoàng Quý 1-1
7- Đinh Tuấn Anh - Nguyễn Bình Minh 1-0

6789
15-05-2011, 04:48 PM
Vòng 21

1- Tống Văn Đại - Trần Tuấn 1-0
2- Hoàng Trung Nguyên - Vũ Thái Hòa 1-0
3- Phùng Duy Thành - Nguyễn Văn Thành 0-1
4- Vũ Hữu Tân - Nguyễn Văn Tuấn 1-0
5- Bùi Xuân Trọng - Đinh Tuấn Anh 1-0
6- Đàm Minh Tuấn - Quách Hoàng Quý 0-1
7- Bùi Kim Long - Nguyễn Bình Minh 1-0

Vòng 22

1- Trần Tuấn - Nguyễn Văn Thành 0-1
2- Đinh Tuấn Anh - Phùng Duy Thành 1-0
3- Nguyễn Văn Tuấn - Đàm Minh Tuấn 1-0
4- Quách Hoàng Quý - Hoàng Trung Nguyên 0-1
5- Nguyễn Bình Minh - Tống Văn Đại 1-0
6- Bùi Kim Long - Bùi Xuân Trọng 1-1
7- Vũ Thái Hòa - Vũ Hữu Tân 1-1

Vòng 23

1- Trần Tuấn - Hoàng Trung Nguyên 1-0
2- Nguyễn Bình Minh - Phùng Duy Thành 1-0
3- Nguyễn Văn Thành - Đàm Minh Tuấn 1-0
4- Vũ Thái Hòa - Tống Văn Đại 1-0
5- Quách Hoàng Quý - Bùi Kim Long 0-1
6- Nguyễn Văn Tuấn - Bùi Xuân Trọng 0-1
7- Đinh Tuấn Anh - Vũ Hữu Tân 0-1

Vòng 24

1- Bùi Kim Long - Trần Tuấn 1-0
2- Vũ Hữu Tân - Nguyễn Văn Thành 0-1
3- Đàm Minh Tuấn - Đinh Tuấn Anh 0-1
4- Tống Văn Đại - Quách Hoàng Quý 0-1
5- Bùi Xuân Trọng - Vũ Thái Hòa 1-0
6- Phùng Duy Thành - Nguyễn Văn Tuấn 1-1
7- Hoàng Trung Nguyên - Nguyễn Bình Minh 1-0

Vòng 25

1- Bùi Xuân Trọng - Phùng Duy Thành 1-0
2- Vũ Hữu Tân - Đàm Minh Tuấn 1-0
3- Tống Văn Đại - Nguyễn Văn Thành 0-1
4- Hoàng Trung Nguyên - Nguyễn Văn Tuấn 1-0
5- Bùi Kim Long - Đinh Tuấn Anh 1-1
6- Trần Tuấn - Nguyễn Bình Minh 1-1
7- Vũ Thái Hòa - Quách Hoàng Quý 1-0

Vòng 26

1- Quách Hoàng Quý - Trần Tuấn 1-1
2- Nguyễn Bình Minh - Vũ Thái Hòa 0-1
3- Nguyễn Văn Thành - Hoàng Trung Nguyên 1-1
4- Đinh Tuấn Anh - Tống Văn Đại 1-1
5- Nguyễn Văn Tuấn - Bùi Kim Long 0-1
6- Đàm Minh Tuấn - Bùi Xuân Trọng 0-1
7- Phùng Duy Thành - Vũ Hữu Tân 1-1

hp007hp
16-05-2011, 01:02 AM
Bảng xếp hạng giải "HP-League" 2011 sau vòng 4

http://i1228.photobucket.com/albums/ee448/hp007hp/BANGXEPHANGV4.jpg

hp007hp
16-05-2011, 03:35 PM
Tuần tới sẽ có 2 cặp đấu rất căng của các kỳ thủ đang xếp đầu bảng Bùi Xuân Trọng-2 với Bùi Kim Long-3; và Vũ Hữu Tân-4 với Vũ Thái Hòa-1.
Không biết họ Bùi nào ăn, Vũ nào được.
E xin ra kèo Tiên chấp hòa. (Tính cả hai cặp).
Bác nào muốn độ chầu điểm tâm cafe sáng thì ok, các bác chọn bên nào cũng chiến.

nhachoaloiviet
16-05-2011, 04:29 PM
Mình nhận kèo Bùi Trọng Ngố chấp hòa cho được và nhận Hòa giun ngoáy đi hậu hòa ăn tiền. Ok không Tuấn hihi.

6789
16-05-2011, 05:49 PM
Chà chà, vòng 8 có vẻ "ban căng" đây...vòng 6 Hòa béo gặp anh Thành xích thố cũng khó khăn rùi...

themgaidep
16-05-2011, 09:18 PM
Giải đấu của các bác chắc chắn sẽ lập kỷ lục của thế giới bộ môn cờ tướng vởi số vòng đấu dài vô tận.:D:D:D

bsx
17-05-2011, 01:15 AM
Em xin mạo muội đưa ra bảng xếp hạng HP-league 2011 của các bác.


https://lh4.googleusercontent.com/-rM_95z-ER7E/TdFYj7CbDMI/AAAAAAAAA0U/vzlSqtYMM4c/HP4.JPG

Kí hiệu kết quả ở các vòng được hiểu như sau:

Cụm số thứ nhất: 1-14: mã số đối thủ
Chữ w-b: w là đi tiên, b là đi hậu
Cụm số thứ ba: 0-1-2-3, chính là điểm số giành được ở vòng đó

Ví dụ: Kỳ thủ Vũ Thái Hòa ở vòng 1 có kq: 3b3 tức là (b) đi hậu gặp (3) kỳ thủ mã số 3 Nguyễn Trọng Nghĩa, giành được 3 điểm.

Cứ b3 là có 1 trận hậu thắng, cứ b2 là có 1 trận hậu hòa, nhìn 1 phát hàng ngang là ra ngay.

Theo quy định về xếp hạng từ trước, xếp theo điểm, đối đầu, số ván hậu thắng, số ván hậu hòa. Thành ra ngoài chỉ số chính là Điểm số giành được thì chỉ số đối đầu trở nên cực kỳ quan trọng.

Nếu có 2 kì thủ cùng điểm thì xét đối đầu dễ dàng. Còn nếu nhiều hơn 2, ta phải tính tổng điểm các kỳ thủ của cả nhóm bằng điểm gặp nhau.

Ví dụ: có 3 kỳ thủ mã số 1,2,5 đều có 2 điểm. Theo đối đầu, các mã 1-2-5 gặp nhau, kỳ thủ mã số 1 được 1 điểm (hòa 1 ván đi tiên với kỳ thủ mã số 2), kỳ thủ mã số 2 được 2 điểm (hòa 1 ván đi hậu với kỳ thủ mã số 1), kỳ thủ mã số 5 được 0 điểm vì chưa gặp cả 2 kỳ thủ 1-2. Các bác đừng thắc mắc. Vì các kỳ thủ phải gặp nhau 2 lượt và đây mới chỉ vòng 4.

Nếu các bác HP ko thích thì em bỏ đi :D. Chúc giải thành công.

@6789: Hùng Nam Đồng đang rủ em xuống HP cổ vũ a thua =))

6789
17-05-2011, 01:21 AM
hề hề, cái gì mà không thích...em luôn luôn là người tận tâm nhất trong cờ tướng phong trào mà...tuy rằng có "vịt" 1 chút =)), xuống HP đi, anh dẫn đi chỗ này....hay lắm...hí hí!

bsx
17-05-2011, 01:29 AM
hề hề, cái gì mà không thích...em luôn luôn là người tận tâm nhất trong cờ tướng phong trào mà...tuy rằng có "vịt" 1 chút =)), xuống HP đi, anh dẫn đi chỗ này....hay lắm...hí hí!

Trích lại làm bằng chứng. Ko dẫn em đi là em mách... =)).

A đang đứng thứ 7 nhé, ko phải top 5 đâu nhé.

Kể ra giải đánh 2 lượt đi về chả khác gì giải vô địch đồng đội Trung Quốc :D, nhưng thời gian dài quá anh nhỉ. Đánh 7 ván hệ Thụy Sĩ lũy tiến nhanh hơn anh à :P. Để hôm sau em xuống HP dảnh cả 1 buổi chiều ngồi uống bia ngoài biển hướng dẫn a dùng SW46 là ngon ngay :)).

hung_namdong
17-05-2011, 08:26 AM
@6789: Hùng Nam Đồng đang rủ em xuống HP cổ vũ a thua =))

Lão bsx đừng ngậm máu phun người nhé! b-( b-( b-(
Em rủ xuống HP chơi xem đánh cờ chứ bảo xuống cổ vũ anh TA thua bao giờ hả!Mà em nói thật nhé.Chuyện anh tự nhiên làm bảng thống kê khiến anh TA đang từ Thứ 5 tụt xuống Thứ 7 :)).Vậy là anh em kiểu gì đây,nhân đây em cũng nói luôn chuyện anh TA thua thì là........!Cần gì phải chù ẻo anh TA nhỉ!:-|:-|:-|

hp007hp
17-05-2011, 10:34 AM
Theo mình xếp theo BSX là ok, nhưng có 26 vòng mà thể hiện như thế thì dài lắm.
A 6789, e đang phân vân xếp theo đối đầu nhóm hay theo điểm đi hậu.
E làm 2 bảng, 1 bảng kq, 1bảng xếp hạng. Nhà e đang hỏng DT nên chưa đưa lên được.
Thanks BSX đã nhiệt tình góp ý.

hp007hp
17-05-2011, 10:39 AM
Mình nhận kèo Bùi Trọng Ngố chấp hòa cho được và nhận Hòa giun ngoáy đi hậu hòa ăn tiền. Ok không Tuấn hihi.

Ko đc, chỉ chọn tiên hậu thôi.

tuansafi
17-05-2011, 10:55 AM
Ko đc, chỉ chọn tiên hậu thôi.


Hôm thứ 7 này anh em độ tí cafe nhé. Độ 01 trận thôi, uống 02 ly cafe/buổi sáng mệt lắm. :| :|

bsx
17-05-2011, 03:37 PM
Theo mình xếp theo BSX là ok, nhưng có 26 vòng mà thể hiện như thế thì dài lắm.
A 6789, e đang phân vân xếp theo đối đầu nhóm hay theo điểm đi hậu.
E làm 2 bảng, 1 bảng kq, 1bảng xếp hạng. Nhà e đang hỏng DT nên chưa đưa lên được.
Thanks BSX đã nhiệt tình góp ý.

Hihi. hp007hp cứ làm theo ý của hp007hp cũng được mà. Có thể dùng bảng của bsx đưa ra, làm trên excel, nếu có tí thủ thuật thì chỉ cần nhập đúng kết quả thi đấu theo quy định là ra được cột điểm và cột số ván hậu thắng, hậu hòa ngay :D.

Chắc chắn 26 vòng là dài mà. Mình cắt phần kết quả xếp hạng 5 cột ra thôi hoặc dùng ảnh gif để thể hiện tất cả :P.

hp007hp
17-05-2011, 10:35 PM
Hihi. hp007hp cứ làm theo ý của hp007hp cũng được mà. Có thể dùng bảng của bsx đưa ra, làm trên excel, nếu có tí thủ thuật thì chỉ cần nhập đúng kết quả thi đấu theo quy định là ra được cột điểm và cột số ván hậu thắng, hậu hòa ngay :D.
Chắc chắn 26 vòng là dài mà. Mình cắt phần kết quả xếp hạng 5 cột ra thôi hoặc dùng ảnh gif để thể hiện tất cả :P.

Cho mình hỏi trong bảng của BSX có tự động tính điểm đối đầu nhóm được không? Mình đang bí khoản này quá.
Anh em xem bảng kết quả rồi cho xin tí ý kiến nhé.
http://i1228.photobucket.com/albums/ee448/hp007hp/Bangketqua.jpg

6789
18-05-2011, 12:31 PM
Hay lắm Tuấn 007 @};-@};-@};-

bsx
19-05-2011, 01:03 AM
Cho mình hỏi trong bảng của BSX có tự động tính điểm đối đầu nhóm được không? Mình đang bí khoản này quá.


Hì. Giờ mới đọc thấy. Nếu biết các hàm excel là làm được :P. Mình cũng ko giỏi khoản ấy, chả phải dân kế toán, IT lập trình gì cả đâu. Cái này chắc nhiều người giỏi mà. Ví dụ hàm đơn giản như sumif cũng được khối việc. Diễn giải ra chẳng hạn: Nếu giá trị ở các ô Điểm số bẳng nhau, thì giá trị của ô (ô tính điểm đối đầu) sẽ bẳng tổng giá trị cuối (chắc ở đây liên quan hàm Right) ở các ô (Vx) có mã liên quan đến ô Điểm sô bằng điểm nhau 8-x.

Tính tay cũng được mà. Yên tâm là sau khoảng 10 ván là mọi thứ sẽ rõ ràng trên bảng xếp hạng vì sẽ tách tốp :D.

hp007hp cứ dùng bảng của mình cũng sẽ dễ nhìn ra kq thôi :P. Cộng điểm số nhanh. Cộng số ván hậu thắng, hậu hòa nhanh. Và khi cần tính đối đầu cũng ko phức tạp.

Nếu mọi người đồng ý, mình sẽ cập nhật giúp kết quả HP-League. Mình đang cần học cờ úp của đại ka 6789 mà =)) (mặc dù rất thất vọng về kết quả thi đấu của ai đó ở giải Cờ úp HN lần 2 :P)

6789
19-05-2011, 01:08 AM
Nếu mọi người đồng ý, mình sẽ cập nhật giúp kết quả HP-League. Mình đang cần học cờ úp của đại ka 6789 mà =)) (mặc dù rất thất vọng về kết quả thi đấu của ai đó ở giải Cờ úp HN lần 2 :P)

Có Hùng giúp đỡ thì tốt quá :x
Vụ cờ úp HN lần 2 thất vọng cái giề??Xem cờ thấy anh thua cứ tủm tỉm cười ai mà úynh hay để học nữa x-(,cố tình thua đó =))

hung_namdong
19-05-2011, 01:19 AM
Nếu mọi người đồng ý, mình sẽ cập nhật giúp kết quả HP-League. Mình đang cần học cờ úp của đại ka 6789 mà =)) (mặc dù rất thất vọng về kết quả thi đấu của ai đó ở giải Cờ úp HN lần 2 :P)

Trời ơi! Lão Gà ơi là lão Gà!
Học ai thì không học đi học ông Vua Ma Công,em ngay thẳng,thật thà ở ngay gần thì anh không học.Đi học ở tận đẩu tận đâu,đã thế học phí lại cao.Chẳng hiểu anh nghĩ ngợi thế nào nữa.Chưa học được buổi nào đã đóng học phí rồi.

Bụt chùa nhà không thiêng à!

bsx
19-05-2011, 01:23 AM
Hèm. Ko làm loãng topic nhé Hùng Nam Đồng. Đây là nơi post lịch thi đấu, kết quả, xếp hạng của HP-League 2011 cơ mà b-). Cờ úp cứ chấp anh 2 trên đi :P Chàng Trai Xứ Lạ khiêm tốn thật thà dũng cảm :))

bsx
21-05-2011, 05:59 PM
Bảng xếp hạng sau ngày thi đấu 21.5.2011

https://lh6.googleusercontent.com/-RzEtpW_WQsA/TdeMAFieu4I/AAAAAAAAA2c/R8Fs4hhwq4I/HP2011-2.JPG

Cụm kí hiệu ở các V gồm:

- Mã số đối thủ (1-14)

- Đi tiên (w) hay đi hậu (b)

- Điểm số có được của vòng (0-3) (b2 là đi hậu hòa, b3 là đi hậu thắng :D)

Chúc mừng anh Tuấn Anh đã lên top 5 :P

trung_cadan
21-05-2011, 10:37 PM
Đồng chí bsx này rất là được việc đồng chí 6789 nhỉ :D !!!

hung_namdong
21-05-2011, 10:44 PM
Có bsx hỗ trợ từ xa thì anh 6789 có thể hoàn toàn yên tâm tu luyện và phấn đấu tại HP League rồi nhé!
Có mười mấy người thôi,anh có gắng lọt vào Tốp 10 anh nhé!

pduythanh
21-05-2011, 11:07 PM
Em xin khiếu nại moderator bsx xem lại hộ em còn thiếu nhiều ván vòng 8 trong bảng lắm, vì thế thứ hạng cũng chưa chính xác mode ơi #-o mode ghi bảng xếp hạng sau ngày 21/05 như này thì tủi thân cho em quá :(( em được 5 điểm sau khi đã win anh 6789 rùi mode nhé :D =)) Cảm ơn mode nhiều nhiều :P

bsx
21-05-2011, 11:26 PM
Em xin khiếu nại moderator bsx xem lại hộ em còn thiếu nhiều ván vòng 8 trong bảng lắm, vì thế thứ hạng cũng chưa chính xác mode ơi #-o mode ghi bảng xếp hạng sau ngày 21/05 như này thì tủi thân cho em quá :(( em được 5 điểm sau khi đã win anh 6789 rùi mode nhé :D =)) Cảm ơn mode nhiều nhiều :P

:)), cái lỗi này thuộc về anh 6789 :P. Bạn xem bài mình đăng lúc nào và kết quả cập nhật lúc nào nhé.

Chiều mình tưởng chỉ có thế nên làm bảng xh luôn. Ai dè tối lên lại thấy 1 số ván đấu nữa của vòng 8 được a 6789 cập nhật lúc 19h56. Mình đợi đến 0h ngày 22.5 để update luôn thể cho chính xác :)).

Xin hỏi đã có hết kết quả chưa?

6789
21-05-2011, 11:32 PM
:)), cái lỗi này thuộc về anh 6789 :P. Bạn xem bài mình đăng lúc nào và kết quả cập nhật lúc nào nhé.

Chiều mình tưởng chỉ có thế nên làm bảng xh luôn. Ai dè tối lên lại thấy 1 số ván đấu nữa của vòng 8 được a 6789 cập nhật lúc 19h56. Mình đợi đến 0h ngày 22.5 để update luôn thể cho chính xác :)).

Xin hỏi đã có hết kết quả chưa?

Em cứ theo kết quả ở lịch thi đấu mà xếp hạng hộ anh nhé, hết rùi đó, những ván đấu bù sẽ diễn ra vào giữa tuần,thanks em!!

bsx
21-05-2011, 11:34 PM
Do các kỳ thủ Bùi Kim Long bận, Hoàng Trung Nguyên bận nên:

Vòng 5 còn 1 trận:

Phùng Duy Thành - Bùi Kim Long

Vòng 6 còn 1 trận:

Bùi Kim Long - Vũ Hữu Tân

Vòng 7 còn 3 trận:

Vũ Thái Hòa - Hoàng Trung Nguyên

Nguyễn Bình Minh - Bùi Kim Long

Trần Tuấn - Tồng Văn Đại (2 pác này "phang" nhiệt tình hôm nay mà ko thấy "phang" nhau là sao ta :)) )

Vòng 8 còn 2 trận:

Bùi Xuân Trọng - Bùi Kim Long

Nguyễn Văn Tuấn - Nguyễn Trọng Nghĩa (2 bác này cũng ko "phang phập" là sao nhỉ :P)

6789
21-05-2011, 11:41 PM
Chuẩn không phải chỉnh, còn 1 trận đấu sớm vòng 9 đã diễn ra em ơi!

nguyen_gmhp
21-05-2011, 11:42 PM
hihi bác cứ cập nhật kết quả những trận đã đấu còn những trận chưa báo kết quả hay thi đấu muộn thì cập nhật sau. bác chịu khó vất vả giúp chúng em vậy hihi thanks!!!

bsx
22-05-2011, 12:12 AM
Bảng xếp hạng HP - League 2011 sau 8 vòng

- Còn thiếu 1 vài trận đấu của vòng 5 (1) ,6 (1), 7 (3), 8 (2)

- Cập nhật thêm 1 ván đánh sớm của vòng 9https://lh3.googleusercontent.com/-1Nbn9e5mefc/Tdfgc0fkiiI/AAAAAAAAA2w/TMLJWWiAybA/HP8.JPG

6789
22-05-2011, 12:19 AM
Long CA còn 4 trận chưa thi đấu. khả năng mình thụt xuống thứ 6 rất cao...Thanks bsx nhé!

pduythanh
22-05-2011, 12:29 AM
Bảng xếp hạng HP - League 2011 sau 8 vòng

- Còn thiếu 1 vài trận đấu của vòng 5 (1) ,6 (1), 7 (3), 8 (2)

- Cập nhật thêm 1 ván đánh sớm của vòng 9https://lh3.googleusercontent.com/-1Nbn9e5mefc/Tdfgc0fkiiI/AAAAAAAAA2w/TMLJWWiAybA/HP8.JPG

Nhìn bảng xếp hạng hiện thời dù giải mới chỉ đi qua gần nửa chặng đường nhưng đã khá rõ cục diện các ứng cử viên tranh chấp huy chương và nửa cuối của bảng xếp hạng còn 4 đấu thủ sẽ tranh vật lộn tranh chấp nhau 1 vé trụ hạng an toàn rùi :D có lẽ kể từ tuần sau em sẽ phải có thay đổi chiến thuật chút xíu. Gặp "đầu gấu" em buông :D gặp hàng "vừa miếng" thì dốc sức ra chiến hết khả năng may ra mới hy vọng, chứ như 2 tuần vừa rồi đánh ván đầu gặp "đầu gấu" cứ cố hết sức ra và có cơ hội đá hòa nhưng không đá vì nghĩ muốn sút bục danh thủ nhưng kết quả không như ý muốn, đến ván sau mệt lử người + tâm lý thua ván trước nên đánh không hiệu quả lắm :) Một lần nữa em cảm ơn BTC, cảm ơn anh Tuấn Anh đã tổ chức 1 giải đấu rất hay, rất bổ ích để cho anh em biết được trình độ mình đang ở đâu, thêm nữa là kinh nghiệm đánh giải rất quý báu! =D>

nguyen_gmhp
22-05-2011, 12:46 AM
Bảng xếp hạng HP - League 2011 sau 8 vòng

- Còn thiếu 1 vài trận đấu của vòng 5 (1) ,6 (1), 7 (3), 8 (2)

- Cập nhật thêm 1 ván đánh sớm của vòng 9https://lh3.googleusercontent.com/-1Nbn9e5mefc/Tdfgc0fkiiI/AAAAAAAAA2w/TMLJWWiAybA/HP8.JPG

Anh Trọng dẫn đầu là điều đương nhiên rồi. Vũ hữu Tân tiến nhanh quá. cuộc chiến nơi giữa sân thật là ác liệt.không biết ai sẽ vươn lên để tranh chấp với nhóm "big four"

bsx
24-05-2011, 12:44 AM
Vòng 6 còn 1 trận:

Bùi Kim Long - Vũ Hữu Tân

Vòng 7 còn 1 trận:

Trần Tuấn - Tồng Văn Đại

Vòng 8 còn 1 trận:

Bùi Xuân Trọng - Bùi Kim Long

Nếu các bác muốn cập nhật kết quả, thì em sơ bộ như sau

1. Bùi Xuân Trọng 20 điểm (kể cả trận sớm vòng 9)
2. Vũ Hữu Tân 16 điểm
3. Bùi Kim Long 15 điểm
4. Vũ Thái Hòa 15 điểm (thua tí hệ số phụ số ván hậu hòa)
5. Nguyễn Văn Thành 15 điểm (thua đối đầu cả 2 người xếp trên)
6. Hoàng Trung Nguyên 14 điểm
7. Đinh Tuấn Anh 12 điểm (3 người 12 người chưa gặp nhau, a TA có 2 ván hậu thắng)
8. Tống Văn Đại 12 điểm (có 1 ván hậu thắng)
8. Quách Hoàng Quý 12 điểm (có 1 ván hậu thắng)
10. Nguyễn Văn Tuấn 9 điểm
11. Nguyễn Bình Minh 6 điểm (thắng đối đầu Nghĩa)
12. Nguyễn Trọng Nghĩa 6 điểm
13. Phùng Duy Thành 5 điểm
14. Trần Tuấn 2 điểm

bsx
25-05-2011, 02:41 PM
Anh Tuấn Anh cập nhật thêm 1 trận mà "im lìm" quá :)), sao em bit được hả anh ;))

bsx
25-05-2011, 03:05 PM
@hp007hp: mình đã lập bảng excel tính toán khá ổn. Chỉ ko tính được đối đầu thôi :D. Sau khi xếp hạng theo điểm, số ván hậu thắng, số ván đi hậu xong thì xem nếu bằng điểm thì xét đối đầu. Cái đó chưa nghĩ ra nên xếp tay cho nhanh :P. Xong xuôi điền thứ hạng bằng tay =)) và sort lại 1 lần nữa.

Nếu hp007hp muốn trực tiếp làm thì mình chuyển bản excel cho. Chỉ việc nhập liệu kết quả từng vòng là ra thôi (trừ đối đầu)

6789
25-05-2011, 09:39 PM
Mấy kì thủ có vẻ "bận rộn" quá, hy vọng anh em giải quyết nốt 3 trận đấu bù còn lại cho dứt điểm..
1- Bùi Kim Long vs Vũ Hữu Tân (vòng 6)
2- Bùi Xuân Trọng vs Bùi Kim Long (vòng 8)
3- Nguyễn Trọng Nghĩa vs Nguyễn Văn Tuấn (vòng 8)
@bsx: có 1 trận đấu anh cứ đánh kết quả vào đó, định đợi nốt 3 trận trên thì nhờ em làm bảng xếp hạng 1 thể :D

hp007hp
26-05-2011, 03:34 PM
Tuần này e bận, để T7 e đấu bù có được ko a?

hp007hp
26-05-2011, 04:44 PM
@hp007hp: mình đã lập bảng excel tính toán khá ổn. Chỉ ko tính được đối đầu thôi :D. Sau khi xếp hạng theo điểm, số ván hậu thắng, số ván đi hậu xong thì xem nếu bằng điểm thì xét đối đầu. Cái đó chưa nghĩ ra nên xếp tay cho nhanh :P. Xong xuôi điền thứ hạng bằng tay =)) và sort lại 1 lần nữa.

Nếu hp007hp muốn trực tiếp làm thì mình chuyển bản excel cho. Chỉ việc nhập liệu kết quả từng vòng là ra thôi (trừ đối đầu)

Cám ơn BSX đã giúp dỡ ae. Bảng mình lập cúng chỉ cần cập nhật kq là có xh, nhưng điểm đối đầu vẫn phải nhập tay. Nc ra rôì nhưng mất nhiêù công đoạn quá nên tính tay tạm vậy. Mình sẽ cố gắng lập tự động để vòng cuối có bxh ngay.

6789
28-05-2011, 08:34 PM
Do anh Nguyễn Trọng Nghĩa bỏ cuộc giữa chừng, BTC đã thay kì thủ Đàm Minh Tuấn (Tuấn rô phi) bắt đầu từ vòng 8 trở đi. Chúc Tuấn "rô phi" thi đấu thật tốt, bình tĩnh "chiên giòn" để anh em còn thịt, hehehe!
@bsx: Bảng xếp hạng tuần tới em thay tên Đàm Minh Tuấn nhé, lấy kết quả cũ của anh Nghĩa cho Tuấn, thank em!

bsx
28-05-2011, 10:49 PM
Hihi. Em thấy lần đầu tiên có chuyện "thay ngựa giữa dòng" thế này. Bình thường sẽ tiếp tục thi đấu và loại bỏ kết quả có liên quan đến kỳ thủ bỏ cuộc :D

6789
28-05-2011, 10:59 PM
Hihi. Em thấy lần đầu tiên có chuyện "thay ngựa giữa dòng" thế này. Bình thường sẽ tiếp tục thi đấu và loại bỏ kết quả có liên quan đến kỳ thủ bỏ cuộc :D

Khó lắm em ơi, nhưng anh em cũng thống nhất đồng ý Tuấn thay thế anh Nghĩa rùi...

bsx
29-05-2011, 01:11 AM
Sau 12 vòng đấu, còn rất nhiều ván đấu chưa diễn ra. Có lẽ BTC nên cố gắng thúc đẩy để các ván đấu diễn ra đúng thời gian :D. Có thể BTC ra hạn hoàn thành ván đấu cho các kỳ thủ. Các kỳ thủ tự thỏa thuận thời gian thi đấu và báo cáo cho BTC để giám sát. Chắc chỉ trừ ốm, bận đi công tác, còn lại các anh em đều thi đấu được.

Theo em, lần sau nên đánh 7 ván hay 9 ván hệ Thụy Sĩ :P, em sẵn sàng trợ giúp bốc thăm từ xa.


Các ván đấu chưa diễn ra:


Vòng 8:

Đàm Minh Tuấn - Nguyễn Văn Tuấn

Vòng 9:

Hoàng Trung Nguyên - Trần Tuấn

Tống Văn Đại - Vũ Thái Hòa

Vòng 10:

Trần Tuấn - Bùi Kim Long

Quách Hoàng Quý - Tống Văn Đại

Vũ Thái Hòa - Bùi Xuân Trọng

Nguyễn Văn Thành - Vũ Hữu Tân

Nguyễn Văn Tuấn - Phùng Duy Thành

Đinh Tuấn Anh - Đàm Minh Tuấn

Vòng 11:

Phùng Duy Thành - Bùi Xuân Trọng

Đàm Minh Tuấn - Vũ Hữu Tân

Nguyễn Văn Tuấn - Hoàng Trung Nguyên

Đinh Tuấn Anh - Bùi Kim Long

Quách Hoàng Quý - Vũ Thái Hòa

Vòng 12:

Vũ Thái Hòa - Nguyễn Bình Minh

Vũ Hữu Tân - Phùng Duy Thành

bsx
29-05-2011, 01:23 AM
Bảng xếp hạng tạm thời sau 12 vòng đấu:

https://lh4.googleusercontent.com/-IY80ednpN8w/TeEvJgBAN9I/AAAAAAAAA70/1oWKzUMpSlg/s720/Hp12.JPG

nguyen_gmhp
29-05-2011, 02:35 AM
hihi vì giải đấu diễn ra dài ngày nên không tránh đc tình trạng anh em bận do công việc hoạc những lý do cá nhân. nhưng vì gần như là giải đấu nội bộ và mục đích chính là học hỏi nên anh em tự thu xếp và thỏa thuận đc. có lẽ giải đấu sau sẽ chuyên nghiệp hơn hihi.

hp007hp
29-05-2011, 03:03 PM
A 6789 đã có ngày thi đấu xuất sắc, chém liền lúc 3 đấu thủ mạnh và đã lọt vào top đầu BXH. Chúc mừng a.

bsx
29-05-2011, 06:53 PM
Sau 13 vòng đấu (1/2 chặng đường) còn 10 ván đấu chưa diễn ra


Vòng 8 (1)

Đàm Minh Tuấn - Nguyễn Văn Tuấn

Vòng 10 (2)

Nguyễn Văn Tuấn - Phùng Duy Thành

Đinh Tuấn Anh - Đàm Minh Tuấn

Vòng 11 (2)

Đàm Minh Tuấn - Vũ Hữu Tân

Nguyễn Văn Tuấn - Hoàng Trung Nguyên

Vòng 12 (1)

Vũ Thái Hòa - Nguyễn Bình Minh

Vòng 13 (4)

Phùng Duy Thành - Hoàng Trung Nguyên

Đàm Minh Tuấn - Tống Văn Đại

Nguyễn Văn Tuấn - Nguyễn Bình Minh

Vũ Hữu Tân - Trần Tuấn

nguyen_gmhp
29-05-2011, 07:00 PM
Anh bsx cập nhập luôn bảng xếp hạng tạm thời để anh em tiện theo dõi nhé! Thanks!

bsx
29-05-2011, 07:08 PM
Như vậy, sau 13 vòng đấu còn có 1 số ván đấu chưa đấu liên quan đến:

1. Đinh Tuấn Anh (còn 1 ván tiên gặp Đàm Minh Tuấn)

2. Vũ Thái Hòa (còn 1 ván tiên gặp Nguyễn Bình Minh)

3. Tống Văn Đại (còn 1 ván hậu gặp Đàm Minh Tuấn)

4. Trần Tuấn (còn 1 ván hậu gặp Vũ Hữu Tân)

5. Hoàng Trung Nguyên (còn 2 ván: hậu gặp Nguyễn Văn Tuấn và hậu gặp Phùng Duy Thành)

6. Nguyễn Bình Minh (còn 2 ván: hậu gặp Vũ Thái Hòa và hậu gặp Nguyễn Văn Tuấn)

7. Vũ Hữu Tân (còn 2 ván: tiên gặp Trần Tuấn và hậu gặp Đàm Minh Tuấn)

8. Phùng Duy Thành (còn 2 ván: tiên gặp Hoàng Trung Nguyên và hậu gặp Nguyễn Văn Tuấn)

9. Nguyễn Văn Tuấn (còn 4 ván: 3 ván tiên gặp Hoàng Trung Nguyên, Nguyễn Bình Minh, Phùng Duy Thành và 1 ván hậu gặp Đàm Minh Tuấn)

10. Đàm Minh Tuấn (còn 4 ván: 3 ván tiên gặp Nguyễn Văn Tuấn, Vũ Hữu Tân, Tống Văn Đại và 1 ván hậu gặp Đinh Tuấn Anh)

bsx
29-05-2011, 07:12 PM
BẢNG XẾP HẠNG TẠM THỜI SAU 13 VÒNG ĐẤU (CÒN 10 VÁN ĐẤU CHƯA DIỄN RA)https://lh6.googleusercontent.com/-SXuloAbzcMY/TeIp72x8ItI/AAAAAAAAA8I/RNxRfYPA34o/HP13.JPG

6789
01-06-2011, 06:54 PM
Tuấn 007, anh Minh,Thành béo còn 2 ván chưa đấu...Mọi người cố gắng sắp xếp thời gian để hoàn thành kết thúc lượt đi trong ngay tuần này...Ai có thể thi đấu được điện thoại cho BTC nhé! (Nguyên và Tuấn kon,Tuấn safi, chú Đại,Phương và Hòa béo cũng còn 1 ván đó)

nguyen_gmhp
01-06-2011, 08:31 PM
Hic bây giờ em đang rảnh mà anh thành bận quá. Bao giờ anh thành thu xếp được time thì alo nhé thanks!

bsx
01-06-2011, 08:49 PM
Vậy là còn 6 ván đấu chưa diễn ra liên quan đến 9 kỳ thủ


Vòng 10 (1)

Nguyễn Văn Tuấn - Phùng Duy Thành


Vòng 12 (1)

Vũ Thái Hòa - Nguyễn Bình Minh


Vòng 13 (4)

Phùng Duy Thành - Hoàng Trung Nguyên

Đàm Minh Tuấn - Tống Văn Đại

Nguyễn Văn Tuấn - Nguyễn Bình Minh

Vũ Hữu Tân - Trần Tuấn

bsx
01-06-2011, 10:20 PM
Cập nhật xếp hạng

https://lh3.googleusercontent.com/--JYGaSqd9CA/TeZKhFCE9-I/AAAAAAAAA9g/jCTUEb0kqMA/HP13-2.JPG

hung_namdong
02-06-2011, 12:09 AM
BSX Có nhầm lẫn gì không vậy???
Anh TA mà đứng thứ 4 cơ à!

bsx
02-06-2011, 12:14 AM
Ơ hay, anh 6789 mà thắng 3 ván nữa còn đứng thứ 1 cơ. Mà chiến hơi bị tích cực đấy, thắng thua phân minh, ko có hòa. Dám trêu anh TA thế này, khi nào về HP cho nó nhịn "đói" a TA ạ :))

6789
02-06-2011, 12:24 AM
Ơ hay, anh 6789 mà thắng 3 ván nữa còn đứng thứ 1 cơ. Mà chiến hơi bị tích cực đấy, thắng thua phân minh, ko có hòa. Dám trêu anh TA thế này, khi nào về HP cho nó nhịn "đói" a TA ạ :))

Anh úynh cờ không bao giờ có khái niệm "hòa", anh có phải con cháu nhà Hòa Đại Nhân đâu :)), Hùng 1 đống không bị nhịn đói đâu em, anh ném xuống Hồ "tắm" cho mát =))!

hung_namdong
02-06-2011, 12:30 AM
Anh úynh cờ không bao giờ có khái niệm "hòa", anh có phải con cháu nhà Hòa Đại Nhân đâu :)), Hùng 1 đống không bị nhịn đói đâu em, anh ném xuống Hồ "tắm" cho mát =))!

Các anh cứ hiểu nhầm thế này thì hỏng hết ý tốt của em >:)
Em thấy bất ngờ thì hỏi lại xem anh Hùng BSX có nhầm lẫn hay không chứ không có ý gì khác.Vậy mà............!

hp007hp
02-06-2011, 10:33 PM
Bảng xếp hạng sau lượt đi
http://i1228.photobucket.com/albums/ee448/hp007hp/BANGXEPHANGV13.jpg

Bảng kết quả thi đấu lượt đi
http://i1228.photobucket.com/albums/ee448/hp007hp/Bangketqua-1.jpg

hp007hp
02-06-2011, 10:57 PM
Chắc BSX chưa update các ván đấu bù, nên mình tạm đưa BXH và bảng TH kết quả thi đấu của giải sau lượt đi.
Nhìn vào BXH, 2 kỳ thủ Nguyễn Văn Thành và Hoàng Trung Nguyên đang trong top 4. Xin chúc mừng và hy vọng a Thành và Nguyên giữ vững phong độ trong nửa sau mùa giải.

nguyen_gmhp
03-06-2011, 12:03 AM
lượt về 10 kỳ thủ tốp trên do điểm số chênh lệch không quá lớn nên sẽ là cuộc chiến khốc liệt để giành những vị trí cao. còn nửa cuối cuộc đua trụ hạng cũng rất ác liệt. Chúc tất cả các kỳ thủ sẽ thi đấu với phong đọ tốt nhất để giải đấu trở nên hấp dẫn và gay cấn đến vòng đấu cuối cùng!

bsx
03-06-2011, 01:07 AM
Hôm nay em làm giải Kỳ Vương Tài Tử đến hơn 10h tối mới về. Các bác Hải Phòng thông cảm cho em. Hic.

bsx
03-06-2011, 01:17 AM
https://lh5.googleusercontent.com/-9WoCVAz5seI/TefLYHv1AUI/AAAAAAAAA-o/XDosXNkiAvI/HP13.JPG

huybk158
03-06-2011, 01:25 AM
Anh Nguyên Đánh tốt quá nhỉ? cơ hội vẫn còn ở lượt về,híc. cố lên anh nhé!
Anh 6789 cố lên nữa ạ,em xem mấy ván anh đánh Trung Tàn của anh rất cao,hi
@ không biết CLB mình có 2 người được đánh giải kỳ vương là những ai vây nhi?

hp007hp
03-06-2011, 01:31 AM
BSX xem lại hộ điểm của kỳ thủ Vũ Thái Hòa và Tống Văn Đại, không nhầm thì trận đối vòng 9 Hòa đi sau được 2 điểm thì đúng hơn. (Và cả đối đầu của 3 kỳ thủ 6 điểm).
Thanks!

nguyen_gmhp
03-06-2011, 01:39 AM
Anh Nguyên Đánh tốt quá nhỉ? cơ hội vẫn còn ở lượt về,híc. cố lên anh nhé!
Anh 6789 cố lên nữa ạ,em xem mấy ván anh đánh Trung Tàn của anh rất cao,hi
@ không biết CLB mình có 2 người được đánh giải kỳ vương là những ai vây nhi?

Thanks em! cũng gặp nhiều may mắn thôi. hy vọng giải đấu lần sau của CLB em sẽ về tham gia. chúc em thi đấu thành công cup TLKD nhé!

bsx
03-06-2011, 01:43 AM
BSX xem lại hộ điểm của kỳ thủ Vũ Thái Hòa và Tống Văn Đại, không nhầm thì trận đối vòng 9 Hòa đi sau được 2 điểm thì đúng hơn. (Và cả đối đầu của 3 kỳ thủ 6 điểm).
Thanks!

OK. Mình sửa trường hợp Vũ Thái Hòa trước rùi. Chắc do bác hp007hp xem bản cũ. Hic.

Làm vội quá :P.

Tks!

bsx
05-06-2011, 11:06 AM
Cập nhật bảng xếp hạng sau 15/26 vòng đấu.

https://lh6.googleusercontent.com/-x7cWoN6RCwg/Terx2IffFBI/AAAAAAAAA_g/U8hmKQtRPks/2.JPG


* Ván đấu giữa Hoàng Trung Nguyên - Bùi Kim Long vòng 14 chưa thực hiện

* Chưa cập nhật ván đấu sớm vòng 17: Vũ Hữu Tân - Hoàng Trung Nguyên 0-1

bsx
05-06-2011, 09:53 PM
Cập nhật bảng xếp hạng sau 17/26 vòng đấu.

https://lh5.googleusercontent.com/-VE9-7IpXCow/TeuJ951WvnI/AAAAAAAABAM/r1QSZO4Mfc4/s912/HP.JPG

6789
05-06-2011, 09:57 PM
Tình hình này mình có cửa xuống hạng không nhỉ??:-?

alex_ferguson
05-06-2011, 10:29 PM
Tình hình này mình có cửa xuống hạng không nhỉ??:-?

Theo em anh trụ hạng rồi , cố gắng phấn đấu dự cup châu âu mùa sau :D

6789
05-06-2011, 10:31 PM
Theo em anh trụ hạng rồi , cố gắng phấn đấu dự cup châu âu mùa sau :D

Kém top 4 đến 8 điểm, hết hy vọng rùi em ơi...Mà mấy ông top cuối đợt này chém mạnh quá, gặp ai cũng quyết chiến mới khó chứ 8->

hp007hp
07-06-2011, 05:44 PM
A ơi, top cuối còn chém mạnh thế thì a phải múc mạnh hơn chứ.
Giải này e nhận định 25đ là trụ hạng rồi. E cần 3đ nưã là tạm ổn.

bsx
08-06-2011, 10:43 PM
Vẫn chưa tiến hành đấu bù được 1 ván vòng 17 à các bác

Vòng 17 - 3- Nguyễn Văn Tuấn - Trần Tuấn

Cứ thế thì khó cho cuối tuần nhỉ, lại có 2 người ngồi xem cờ chờ đối :D.

Theo em, các bác cố gắng bù rồi đánh đồng loạt thì hay hơn.

Sáng 2 ván, chiều 2 ván là đẹp :P

6789
08-06-2011, 11:09 PM
Vẫn chưa tiến hành đấu bù được 1 ván vòng 17 à các bác

Vòng 17 - 3- Nguyễn Văn Tuấn - Trần Tuấn

Chưa thấy cả hai có "ý kiến" gì hết, chắc bận công việc em ơi!

hp007hp
09-06-2011, 03:02 AM
A ơi, tuần này đánh 5 vòng, e định để đẩu bù cùng vòng thứ 5 cho tiện. Nếu t6 ae có chiến ngoài hồ thì a bố trí e đấu luôn.

6789
09-06-2011, 03:19 AM
A ơi, tuần này đánh 5 vòng, e định để đẩu bù cùng vòng thứ 5 cho tiện. Nếu t6 ae có chiến ngoài hồ thì a bố trí e đấu luôn.

Ok, nếu đấu bù thứ 6 ngoài Hồ tốt hơn để cuối tuần, anh sợ đấu 5 ván liền 2 ngày đã rất căng rùi...Giai đoạn nước rút mà em!

hung_namdong
09-06-2011, 08:48 AM
Anh mình lai tụt xuống Thứ 7 hic hic!

nhachoaloiviet
09-06-2011, 01:59 PM
Anh Tuấn Anh quả có mất tập trung mấy ván gần đây nên hơi xuống hạng,nhưng chắc chắn vòng tới anh sẽ đá chết vài thấp thủ cho mà xem.

tuansafi
09-06-2011, 02:36 PM
Anh Tuấn Anh yên tâm trụ hạng rồi, ai đá anh thì đá chứ anh ko đá ai đâu. Anh em cửa dưới yên tâm mà đá nhé. Chỉ cẩn thận ko bị gãy chân thôi. =))=))

tuansafi
10-06-2011, 09:10 AM
Ok, nếu đấu bù thứ 6 ngoài Hồ tốt hơn để cuối tuần, anh sợ đấu 5 ván liền 2 ngày đã rất căng rùi...Giai đoạn nước rút mà em!

Hôm nay có đại chiến CLB ở ngoài hồ không anh ơi?

hp007hp
10-06-2011, 12:24 PM
Chiều nay a safi có ra hồ ko a ơi?

tuansafi
10-06-2011, 12:28 PM
Có chứ. Chiều nay anh tranh thủ đánh trước 01 ván với chú Đại hoặc anh Bình Minh. Sáng mai anh chỉ chơi 01 ván vì phải về sơm có công việc.

hp007hp
10-06-2011, 12:34 PM
Mấy giờ thi đấu, e sẽ ra cổ vũ cho khí thế.

tuansafi
10-06-2011, 12:42 PM
Khoảng 3h em nhé. Em còn trận đấu bù với anh Trần Tuấn, chiến luôn thôi.

hp007hp
10-06-2011, 12:46 PM
ok anh, a bao a Tuan Anh chưa? có cần lấy đồng hồ hay bb gì ko?

tuansafi
10-06-2011, 12:48 PM
Anh gọi điện cho anh Trần Tuấn rồi đấy. Em gọi cho anh ấy và hẹn hò với ảnh đi.
BB và đồng hồ anh Trần Tuấn sẽ đi lấy em nhé.

tuansafi
10-06-2011, 02:23 PM
ok anh, a bao a Tuan Anh chưa? có cần lấy đồng hồ hay bb gì ko?

Ý quên, anh báo cáo lãnh đạo CLB rồi em nhé.

6789
10-06-2011, 07:40 PM
Chiều nay diễn ra 3 trận đấu rất căng thẳng:

Vòng 17: Nguyễn Văn Tuấn - Trần Tuấn 1-0

Vòng 19: Nguyễn Bình Minh - Đàm Minh Tuấn 0-1

Vòng 19: Vũ Thái Hòa - Nguyễn Văn Tuấn 1-1

nguyen_gmhp
10-06-2011, 11:57 PM
anh Tuấn 07 và Anh tuấn Rofi dạo này đánh tiến bộ quá chúc 2 anh sẽ có kết tốt trong những trận sắp tới.

6789
11-06-2011, 12:02 AM
anh Tuấn 07 và Anh tuấn Rofi dạo này đánh tiến bộ quá chúc 2 anh sẽ có kết tốt trong những trận sắp tới.

Hai ông này phải có giải thôi...Tuấn 007 nhất định là "kỳ thủ ấn tượng nhất" và Tuấn Rô phi "Kỳ thủ Vượt Khó hay nhất" @};-@};-@};-

bsx
12-06-2011, 02:31 AM
https://lh5.googleusercontent.com/-QZv9lG8dLqM/TfO0BuJTHXI/AAAAAAAABD0/h2kgORVfhjA/HP20.JPG

Chúc mừng anh Tuấn Anh chính thức trụ hạng thành công. Ốm đau thế nào thì cứ bảo Hùng Nam Đồng xuống HP sáng mai đấm bóp anh nhé :))

TranLongDa
12-06-2011, 11:06 PM
Hỏi BTC; sao HP còn nhiều cao thủ và trung thủ lắm cơ mà.sao chỉ có 14 VDV thôi vậy ?Ví dụ như; anh Hùng (Hùng -Duyên);Tiến (thầy cúng);Phồng (CA)...vv ?

6789
12-06-2011, 11:13 PM
Hỏi BTC; sao HP còn nhiều cao thủ và trung thủ lắm cơ mà.sao chỉ có 14 VDV thôi vậy ?Ví dụ như; anh Hùng (Hùng -Duyên);Tiến (thầy cúng);Phồng (CA)...vv ?

Bác biết nhiều cao thủ HP quá =D>, chú Hùng đang bị ốm, Tiến thầy cúng có lẽ không phải "người" Hải Phòng bác ạ, chú Phồn CA bận công việc không tham gia...Giải thi đấu dài ngày như vậy,các kỳ thủ tham gia thi đấu là cả 1 sự cố gắng nỗ lực của anh em rồi...Còn 1 tuần nữa kết thúc, khẳng định giải "HP-League" đã thành công ngoài sức mong đợi, tất cả kỳ thủ thi đấu rất Fair-Play (bất cứ ván nào cũng quyết liệt như tranh ngôi vô địch,anh em đang muốn tự khẳng định mình mà)@};-@};-@};-

bsx
13-06-2011, 01:26 AM
https://lh4.googleusercontent.com/-F_pi0wp46Ks/TfT2lrKhC1I/AAAAAAAABEc/HT2cF1zh8eg/s1024/HP22.JPG

Bấm vào tam giác vàng để xem ảnh to hơn

TranLongDa
17-06-2011, 03:35 PM
Kính chào BTC giải "HP-League" 2011 và chuc BTC những lời tốt đẹp nhất !
Xin cho tôi hỏi ;Giải bao giờ thì kết thúc ?nếu kết thúc rồi thì ai biết hãy cho tôi xin Bảng xếp hạng ,hay bảng tạm thời củng được.tôi xin chân thành cảm ơn !
Tự giới thiệu bản thân;Tôi tên Trân Long đa, ở xã An Lư,Thủy Nguyên,HP.hiên tôi đang làm việc ở trong SG,thỉnh thoảng mới về Quê.1 năm 2,3 lần.nên chưa có thời gian để được tham gia Giải,mong rằng trong tưong lai tôi về Quê ,sẽ đến để học hỏi anh em trong CLB.sở thích của tôi là rất đam mê CT,nhất là CT ở HP quê minh dạo này trình độ cờ phát triển quá nhanh,tôi cũng r6át hay thường xuyên theo dõi các giải CT HP,nên tôi thấy Hp có rất nhiều VDV có trình độ cờ tương đương A1,A2 của QG.tôi mong rằng anh em yêu cờ và BTC giải hãy cỗ vũ và vận động kêu gọi nhà tài trợ,để chúng ta có nhiều kinh phí hơn,để đưa CLB CT HP ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn. những lời góp ý của tôi nếu có chỗ nào sai sót mong BTC vá anh em CLB bỏ qua cho,để lần sau tôi sẽ hoàn thiện hơn,kính chào và chúc sức khỏe toàn bộ người yêu ,chơi cờ tướng HP và chúc giải thành công tốt đẹp !

6789
17-06-2011, 03:43 PM
Chân thành cảm ơn tấm lòng của bác TranLongDa đối với clb cờ tướng Hải Phòng, xin thông báo cho bác giải HP-League dự kiến sẽ kết thúc vào chủ nhật tuần này.Bảng xếp hạng cuối cùng của Bsx chính là bảng xếp hạng hiện tại vị trí của các kì thủ thi đấu. CLB HP luôn mong mỏi những người tâm huyết với bộ môn cờ tướng và khi nào ra Bắc bác ghé qua giao lưu cùng anh em clb nhé, cảm ơn bác nhiều!

nhachoaloiviet
17-06-2011, 03:59 PM
Rất mong khi về thăm HP bác sẽ đến chơi với chúng cháu tại Kỳ Quán 133b Chùa Hàng hihi ( em tranh thủ quảng cáo). Chúc bác sức khỏe!!!

bsx
17-06-2011, 04:00 PM
https://lh4.googleusercontent.com/-F_pi0wp46Ks/TfT2lrKhC1I/AAAAAAAABEc/HT2cF1zh8eg/s1024/HP22.JPG

Bấm vào tam giác vàng để xem ảnh to hơn

Bảng xếp hạng tạm thời đây ạ. Chắc cuối tuần này là xong giải thôi. Chàng trai xứ lạ chắc lại trốn việc ở giải TLKD 2011 (lần thứ 2) để về HP đú đởn đây mà.

6789
17-06-2011, 04:11 PM
Bsx về đây chơi đê, nhachoaloiviet lại quảng cáo spam kìa bà con ơi....hehe :-t

bsx
17-06-2011, 05:02 PM
Rất mong khi về thăm HP bác sẽ đến chơi với chúng cháu tại Kỳ Quán 133b Chùa Hàng hihi ( em tranh thủ quảng cáo). Chúc bác sức khỏe!!!

Cảnh cáo vì spam .... ko đầy đủ. Quảng cáo mà chả có hình ảnh gì cả =))

bsx
18-06-2011, 11:24 PM
https://lh5.googleusercontent.com/-o8exyFrbH0E/TfzB-SWPM2I/AAAAAAAABFo/bUz-DWaVaM4/s912/hp24.JPG

hp007hp
18-06-2011, 11:48 PM
Bsx chỉnh lại hộ ae tí, kết quả vòng 24 Tống Văn Đại thua Quách Hoàng Quý.
A Tuấn Anh nhầm kq trận này.
Thanks!

bsx
18-06-2011, 11:57 PM
https://lh5.googleusercontent.com/-Sn3FcGXwL00/TfzKPaQL1rI/AAAAAAAABF8/8yun9g2tkAs/s912/24.JPG

Hihi. Mọi người thấy đúng chưa ạ :D. Đấy đã bảo sai thông tin kết quả mà anh 6789 ko có nghe :P

huyenmapu
18-06-2011, 11:58 PM
Theo thông tấn xã vỉa hè vừa thông báo ngày mai kết thúc giải HP-League sẽ có các cuộc vui tới bến của các kỳ thủ trong đó bao gồm ( Karaoke, nhậu nhoẹt tưng sờ bừng và ra Đồ Sơn ăn cua ghẹ nữa chứ <:-P).

Huyenmapu chúc giải đấu thành công rực rỡ vì ai cũng đã cống hiến hết mình trong giải. Với Huyenmapu ai cũng xứng đáng dành ngôi vô địch.

@ Changtraixula : lão đi đú đởn mà muội đây xin đi cùng lão không cho. lão nhớ cái mặt của muội nha.

6789
19-06-2011, 12:01 AM
Theo thông tấn xã vỉa hè vừa thông báo ngày mai kết thúc giải HP-League sẽ có các cuộc vui tới bến của các kỳ thủ trong đó bao gồm ( Karaoke, nhậu nhoẹt tưng sờ bừng và ra Đồ Sơn ăn cua ghẹ nữa chứ <:-P).

Huyenmapu chúc giải đấu thành công rực rỡ vì ai cũng đã cống hiến hết mình trong giải. Với Huyenmapu ai cũng xứng đáng dành ngôi vô địch.

@ Changtraixula : lão đi đú đởn mà muội đây xin đi cùng lão không cho. lão nhớ cái mặt của muội nha.

Cảm ơn bác mập ú đã chúc giải đấu, nhưng anh em clb HP ngoan lắm ạ, không có vụ "cua,ghẹ" gì đâu nhé!

trung_cadan
19-06-2011, 12:40 AM
Ngày mai tiểu đệ không có mặt cùng anh em được vì bận tổ chức giải TLKD và quan trọng để visa cho dịp Hải Phòng mở rộng , chúc lễ bế mạc diễn ra vui vẻ và hẹn gặp tại thành phố Hoa Phượng Đỏ vào 1 ngày gần nhất !!!

hung_namdong
19-06-2011, 01:01 AM
Theo tin mới nhận ngày mai 2 đặc phái viên của diễn đàn thanglongkydao sẽ có mặt tham dự Lễ Bế Mạc và Trao Giải HP-League 2011.
Do vấn đề an ninh lên danh tính của hai đặc phái viên trên sẽ không được tiết lộ,chỉ biết là khi đi ngoài 2 thân hình nặng 70kg thì họ sẽ mang theo một phần quà ý nghĩa của nhà tài trợ Hoa Đà Tiên Sinh là một thùng Bia Henninken nhằm yểm chợ cho Lễ Bế Mạc của anh em Hải Phòng.

bsx
19-06-2011, 12:48 PM
BẢNG XẾP HẠNG GIẢI CỜ TƯỚNG CLB HẢI PHÒNG

HP-LEAGUE 2011


https://lh4.googleusercontent.com/-FAqQtCBOGuc/Tf2BPBIqpOI/AAAAAAAABGY/6O407QnBoLw/HP2011.gif

Giải HP-League 2011 đã kết thúc tốt đẹp trong niềm vui của bsx đỡ phải nhập liệu dài đằng đẵng =))