PDA

View Full Version : CLB Đống Đa khen thưởng - TLKD 2011culu2795
15-05-2011, 05:34 PM
Đặng Tiến Đạt
-Vòng 1:0 VND
-Vòng 2:0 VND
-Vòng 3:+50000 VND
-Vòng 4: -50000 VND
-Vòng 5: +100000 VND
-Vòng 6:-500000 VND
*Tổng: +50000 VND

Quản Thanh Tùng
-Vòng 1:+100000 VND
-Vòng 2:+100000 VND
-Vòng 3:+100000 VND
-Vòng 4:-50000 VND
-Vòng 5:+100000 VND
-Vòng 6: 0 VND
*Tổng: +350000 VND

Phạm Thu Hà
-Vòng 1:+100000 VND
-Vòng 2:+100000 VND
-Vòng 3: 0 VND
-Vòng 4: 0 VND
-Vòng 5: 0 VND
-Vòng 6: -50000 VND
*Tổng:+150000 VND

Phí Mạnh Cường
-Vòng 1:+100000 VND
-Vòng 2:+100000 VND
-Vòng 3:+100000 VND
-Vòng 4:-50000 VND
-Vòng 5:+50000 VND
-Vòng 6:+50000 VND
*Tổng: +350000 VND

culu2795
21-07-2011, 11:30 AM
Quản Thanh Tùng

-Vòng 7:+100000VND
-Vòng 8:- 50000VND
-Vòng 9:- 50000VND
-Vòng 10:-50000VND
-Vòng 11:-50000VND
-Vòng 12: +100000VND
*Tổng:0 VND

Đặng Tiến Đạt

-Vòng 7:+100000VND
-Vòng 8:-50000VND
-Vòng 9:-50000VND
-Vòng 10:-50000VND
Vòng 11:+50000VND
Vòng 12:+100000VND
*Tổng:+100000VND

Phạm Thu Hà

-Vòng 7:+500000VND
-Vòng 8:-500000VND
-Vòng 9: -50000VND
-Vòng 10:-50000VND
*Tổng:-100000VND

Phí Mạnh Cường

-Vòng 7:+100000VND
-Vòng 8: +50000VND
-Vòng 9: +50000VND
-Vòng 10:-50000VND
-Vòng 11:0 VND
-Vòng 12:+100000VND
*Tổng: +250000VND

Phạm Thành Lam

-Vòng 11:-50000VND
-Vòng 12: +100000VND
*Tổng:+50000VND
-