PDA

View Full Version : Biên bả ván 5 cua clb sóc sơn và clb anh emclubsocson
16-05-2011, 12:05 PM
Trần tuấn ngọc 2-0 lê sơn
1. E3+5 C8.4 2. P3+1 H8+7 3. C2.4 R9.8 4. H2+3 H2+1 5. H8+7 P3+1 6. C8+4 E7+5 7. H3+4 R8+6 8. A4+5 R8.6 9. H4+3 R1+1 10. R1.2 R1.3 11. R9+1 R3+2 12. R9.6 A4+5 13. C8-3 R6-3 14. C4.3 C2.3 15. R6+3 R3.2 16. H7-9 H1+3 17. R6.4 R6+2 18. H3-4 H7+6 19. R2+5 H6+4 20. C8-1 P3+1 21. H4+6 R2+1 22. P7+1 C3+3 23. E5+7 R2+3 24. E7+5 R2+1 25. C3-1 R2-4 26. H6+4 R2.8 27. H4-2 C4.1 28. C3+2 A5+6 29. H2-4 P5+1 30. P1+1 C1-1 31. C3.1 H4+6 32. H4+3 C1+5 33. C1+3 H3-2 34. H3+1

LƯU QUANG TUYÊN 1-1 LÊ MINH
1. P7+1 C2.3 2. C2.5 H8+7 3. H2+3 P7+1 4. R1.2 R9.8 5. R2+4 H2+1 6. H8+7 R1.2 7. R9.8 R2+4 8. C8.9 P1+1 9. R8+5 H1+2 10. H7+6 H2+4 11. R2.6 A6+5 12. C5.7 E7+5 13. E7+5 P3+1 14. C7.8 P3+1 15. R6.7 C3.1 16. C9+3 R8.6 17. C9+1 P9+1 18. R7.2 C8-2 19. C9.7 R6+4 20. C7-5 P7+1 21. R2.3 C8.7 22. R3.7 H7+8 23. C8.7 A5-6 24. P3+1 C7+7 25. C+.3 H8+9 26. C3-1 H9+7 27. P5+1 R6.1 28. R7-1 C1+4 29. C7.9 C1.2 30. R7.8 R1+4 31. A4+5 R1-3 32. R8.3 H7+9 33. C3.2 P9+1 34. C2+8 A6+5 35. C2.1 P9.8 36. E3+1 R1.5 37. P3+1 R5-1 38. P3.4 R5.6 39. C1-8 R6+4

VŨ TUẤN NGHĨA 2-0 NGUYỄN DUY THAI
1. P7+1 C2.3 2. E3+5 H8+7 3. H8+7 E7+5 4. H7+8 A6+5 5. P3+1 R9.6 6. H2+3 R6+4 7. C2.1 P7+1 8. R1.2 C8+2 9. P3+1 R6.7 10. H3+4 P1+1 11. R9+1 C8.9 12. C1.3 R7.5 13. R2+3 C9.7 14. H8+7 R5.2 15. C8.7 C3.4 16. C3+5 C4.7 17. H4+5 C-.6 18. P7+1 R2-1 19. H5-3 C6-2 20. H3-5 H2+1 21. H5+4 C6+2 22. R9.3 A5-6 23. R3+6 H1+3 24. P7+1 R2.3 25. R3.4 A4+5 26. R4+1 R3+4 27. H4+5 R3-6 28. R2+6

TRẦN QUANG KHẢI 1-1 BÙI MẠNH HẢO
1. C2.5 C8.5 2. H2+3 H8+7 3. R1.2 R9+1 4. H8+7 R9.4 5. R2+4 H2+3 6. P7+1 R4+7 7. C5.4 R1+1 8. A4+5 R1.6 9. E3+5 P5+1 10. C8+2 H7+5 11. R9+1 R4.1 12. H7-9 R6+5 13. H9+7 R6.7 14. R2.3 C5.7 15. R3-1 C7+4 16. P5+1 P5+1 17. C8.5 A4+5 18. C4+4 E3+5 19. C5+1 P3+1 20. H3+5 P9+1 21. H7+6 C7.1 22. H6+5 H3+5 23. C4.9 C1.4 24. C9.3 P3+1 25. H5+3 H5+7 26. C5.1