PDA

View Full Version : Tuyển chọn những ván cờ hay trên CXQ:caoboi_ht87
18-06-2013, 10:41 PM
Ván 1.bupsenxanh1(2707) tiên thắng North_Korea(2671):
<applet codeBase="http://www.clubxiangqi.com/viewer" height="280" archive="coffeecc.jar" width="370" code="coffeecc.class">
<param NAME="gameinfo" VALUE="">
<param NAME="redplayer" VALUE="Red">
<param NAME="blueplayer" VALUE="Blue">
<param NAME="ply" VALUE="9">
<param NAME="blackplayerkind" VALUE="0">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param NAME="redplayerkind" VALUE="0">

<param NAME="fen" VALUE="rheakaehr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RHEAKAEHR w - - - 1">
<param NAME="movefirst" VALUE="red">
<param NAME="movelist" VALUE="1. C2.5 H8+7 2. P7+1 P7+1 3. H8+7 R9.8 4. H2+3 E3+5 5. R1.2 H2+3 6. C8+2 C2+2 7. R2+6 C2-1 8. R2-2 C2+1 9. R9+1 H7+8 10. R2.6 H8+7 11. R9.2 H7-8 12. R2.6 C8.7 13. H3+2 C7+7 14. A4+5 R1.3 15. R+.4 R8+1 16. P5+1 C2-1 17. H7+5 C7.9 18. P5+1 P5+1 19. C5+3 H3+5 20. P7+1 A4+5 21. P7.6 R3.4 22. R6+1 P7+1 23. R4.3 P3+1 24. P6+1 H5-7 25. P6.7 R4+7 26. A5+6 C2-2 27. C8-3 R8+2 28. R3.8 C2.4 29. R8+5 C4-1 30. C8.6 H7+5 31. H5+4 R8.7 32. C5.2 R7+6 33. K5+1 R7-4 34. C6+8 A5-4 35. E7+5 R7.6 36. H4+2 R6-2 37. H++3 R6-2 38. R8-1 A6+5 39. C2+4 E7+9 40. H3-2 K5.6 41. H-+4 E5+7 42. P7+1 R6+2 43. R8-2 R6.8 44. R8.5 R8.5 45. H4+3 K6.5 46. H3-5 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="91">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">
// fen on move 46: 3ak2C1/4a4/2P5e/p3H3p/2p3e2/9/P7P/3AE4/4K4/3A4c b - - - 1
// movefirst for this fen: blue
</applet>


09/06/2013.


Ván 2.Ky_____VuOng(2667) tiên bại North_Korea(2647):

<applet codeBase="http://www.clubxiangqi.com/viewer" height="280" archive="coffeecc.jar" width="370" code="coffeecc.class">
<param NAME="gameinfo" VALUE="">
<param NAME="redplayer" VALUE="Red">
<param NAME="blueplayer" VALUE="Blue">
<param NAME="ply" VALUE="9">
<param NAME="blackplayerkind" VALUE="0">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param NAME="redplayerkind" VALUE="0">

<param NAME="fen" VALUE="rheakaehr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RHEAKAEHR w - - - 1">
<param NAME="movefirst" VALUE="red">
<param NAME="movelist" VALUE="1. C2.5 H8+7 2. H2+3 P7+1 3. R1.2 R9.8 4. R2+4 H2+3 5. P3+1 P7+1 6. R2.3 C8-1 7. R3.2 R1+1 8. C8.7 H7+6 9. R2.4 C8.7 10. E3+1 R8+4 11. R9+1 C7.6 12. R4.7 E3+5 13. R7+2 C6+1 14. R9.6 H6+7 15. E1+3 R1.7 16. R7.6 H7+5 17. C7+5 H5+7 18. R-.3 C6.3 19. E7+5 R8.2 20. H8+6 R7.6 21. P7+1 R2+4 22. R3.1 C3-2 23. R6.5 R6+3 24. P5+1 R6+2 25. P5+1 C2.4 26. H6+4 R2.9 27. H3-1 R6+1 28. R5.9 C4+6 29. R9.2 C4.1 30. R2.1 R6+1 31. H1+3 R6.2 32. R1.7 C1+1 33. E5-7 R2.4 34. A4+5 R4-5 35. R7+2 R4+2 36. E3-5 R4.5 37. H3-4 R5-1 38. R7-2 A6+5 39. P9+1 R5.7 40. R7.6 C1-1 41. P1+1 C1.4 42. E7+9 C4.2 43. R6.8 C2.1 44. R8-2 R7+2 45. P1+1 R7.1 46. E5-7 R1.3 47. R8-4 C1-3 48. E7+5 R3.1 49. E9-7 R1.6 50. R8+5 R6.3 51. A5+6 C1+4 52. R8.9 C1.2 53. R9.8 C2.1 54. R8.9 C1.2 55. R9.8 R3.7 56. R8.9 C2.1 57. R9.8 C1-3 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="114">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">
// fen on move 57: 2cak1e2/4a4/4e4/9/1R6P/2P6/c5r2/3AE4/9/2EAKH3 w - - - 1
// movefirst for this fen: red
</applet>


15/06/2013.

caoboi_ht87
02-07-2013, 07:59 PM
Ván 3.Yao (2618) tiên thắng nolimit (2592):


<applet codeBase="http://www.clubxiangqi.com/viewer" height="280" archive="coffeecc.jar" width="370" code="coffeecc.class">
<param NAME="gameinfo" VALUE="">
<param NAME="redplayer" VALUE="Red">
<param NAME="blueplayer" VALUE="Blue">
<param NAME="ply" VALUE="9">
<param NAME="blackplayerkind" VALUE="0">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param NAME="redplayerkind" VALUE="0">

<param NAME="fen" VALUE="rheakaehr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RHEAKAEHR w - - - 1">
<param NAME="movefirst" VALUE="red">
<param NAME="movelist" VALUE="1. C8.5 H2+3 2. H8+7 R1.2 3. R9.8 H8+7 4. P7+1 P7+1 5. H2+1 P9+1 6. C2.3 H7+8 7. R1+1 E7+5 8. H7+6 A6+5 9. H6+4 C2+1 10. R8+5 C8+1 11. R1.7 P1+1 12. C3.4 P9+1 13. P3+1 R9.7 14. P1+1 H8+9 15. H1+3 P3+1 16. R8-4 P7+1 17. H3+5 P5+1 18. H5+7 E5+3 19. H4+2 R7+3 20. R7.1 R7.8 21. R1+2 E3-5 22. P7+1 C2+3 23. R1-2 R8.6 24. A4+5 R2+5 25. R1.2 P7.8 26. P5+1 R6+2 27. P5+1 R6.7 28. C4-2 P1+1 29. P9+1 H3+1 30. P7.6 C2.5 31. R8.9 R2.6 32. R9+2 R6+1 33. P9+1 H1-2 34. P6+1 R7+4 35. R2.4 R6+2 36. R9.5 R6.7 37. R5.8 H2+3 38. P6.7 R--5 39. R8.7 R+-3 40. R7-1 R+-2 41. P7+1 R+.5 42. P7+1 R7+1 43. R7+2 R5.3 44. R7.2 R7.8 45. R2.3 R8.7 46. R3.4 R3-3 47. A5+4 R7.5 48. A6+5 R3+3 49. P9+1 R3-1 50. R4.2 A5-6 51. R2.9 A4+5 52. P9+1 R3-1 53. P9+1 R3.1 54. R9.7 R1-1 55. C4.2 R1-1 56. C2+4 R5-1 57. A5-4 R5+3 58. C2-3 R5.8 59. C2.3 R8.7 60. C3.2 E3+1 61. R7.4 R7-6 62. R4.5 E1+3 63. R5+1 R1.3 64. E7+9 R3+3 65. R5.6 R7+6 66. C2.5 R7.2 67. K5.6 R2+3 68. E9-7 R2-9 69. P1+1 R3.1 70. C-.3 R1.7 71. C3.2 R7.8 72. C2.3 R8.5 73. C5-2 R5.7 74. C3.2 R7+5 75. C2+7 R7.8 76. C2.3 R8-8 77. R6+3 R8.7 78. C3.2 R2.1 79. C2-1 R7.8 80. C2.1 R1.2 81. P1.2 R2.3 82. P2+1 E3-1 83. P2+1 R3+9 84. C5.7 R8+2 85. C7+1 A5+4 86. C7.5 A6+5 87. R6-1 K5.6 88. C5.4 K6.5 89. R6.9 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="177">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">
// fen on move 89: 4k4/4a4/R3e2rC/9/9/9/9/5A3/5C3/3K1A3 b - - - 1
// movefirst for this fen: blue
</applet>


22/06/2013.


Ván 4.Doksuri (2654) tiên thắng kncyn_______ (2646):

<applet codeBase="http://www.clubxiangqi.com/viewer" height="300" archive="coffeecc.jar" width="370" code="coffeecc.class">
<param NAME="gameinfo" VALUE="Doksuri v.s. kncyn_______ (1-0)">
<param NAME="redplayer" VALUE="Doksuri(2654)">
<param NAME="blueplayer" VALUE="kncyn_______(2646)">
<param NAME="ply" VALUE="9">
<param NAME="blackplayerkind" VALUE="0">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param NAME="redplayerkind" VALUE="0">

<param NAME="fen" VALUE="rheakaehr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RHEAKAEHR w - - - 1">
<param NAME="movefirst" VALUE="red">
<param NAME="movelist" VALUE="1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. R1.2 P7+1 4. P7+1 C2+4 5. H8+7 H2+3 6. P3+1 P7+1 7. R2+6 P7+1 8. H7+6 P7+1 9. R2.3 H7-5 10. R9+1 C8+7 11. C8.3 C2.9 12. C3.1 R1.2 13. R9.4 R2+9 14. R4+7 R2.3 15. H6+4 H5+6 16. H4+6 A4+5 17. R4-2 R3.2 18. C5+4 H3+5 19. R4.5 R2-8 20. R3.2 R8+3 21. R5.2 C8.9 22. C1.5 E7+5 23. R2-6 C+-1 24. R2+1 C++1 25. R2.1 C-.1 26. R1-1 C1+3 27. A6+5 R2+8 28. A5-6 P9+1 29. R1.2 C1.4 30. R2+6 C4.6 31. K5+1 R2-1 32. K5-1 C6-8 33. R2.4 R2+1 34. K5+1 C6.8 35. R4+2 C8+8 36. E3+1 R2-1 37. K5-1 R2-1 38. E1+3 K5.4 39. R4-2 R2.4 40. H6-5 R4+2 41. K5+1 C8-5 42. R4.6 R4-6 43. H5+6 P1+1 44. C5.6 K4.5 45. P5+1 C8-3 46. C6.7 P1+1 47. C7+4 K5.4 48. P7+1 P9+1 49. P7.6 P9.8 50. E3-5 P8+1 51. C7+2 C8+4 52. C7.9 E5+7 53. C9+1 E3+5 54. H6+7 P8.7 55. P6+1 C8-1 56. H7-9 C8-2 57. H9+8 E5-3 58. P5+1 K4.5 59. H8-7 E3+5 60. H7+9 P7.6 61. H9+7 A5-4 62. H7-6 K5+1 63. H6-8 E5-3 64. H8-9 C8+2 65. P5+1 K5-1 66. H9+8 A6+5 67. H8+9 K5.6 68. H9+7 K6+1 69. C9-1 K6-1 70. P5.4 C8+3 71. H7-8 C8.6 72. P4.3 A5+6 73. P3+1 A4+5 74. P3+1 P6.7 75. P6+1 E7-5 76. C9+1 C6.7 77. E5+3 P7.6 78. E3-1 P6.5 79. P6+1 K6.5 80. P3.4 C7.2 81. P6.5 K5.4 82. H8+7 C2-7 83. H7-6 E5-3 84. H6+8 Red won ">
<param NAME="movebegin" VALUE="168">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">
// fen on move 84: Ccek5/1H2PP3/5a3/9/9/9/4p4/8E/4K4/9 w - - - 1
// movefirst for this fen: red
</applet>


29/06/2013.


Ván 5.Meo_con (2524) tiên thắng aq7 (2715):


<applet codeBase="http://www.clubxiangqi.com/viewer" height="280" archive="coffeecc.jar" width="370" code="coffeecc.class">
<param NAME="gameinfo" VALUE="">
<param NAME="redplayer" VALUE="Red">
<param NAME="blueplayer" VALUE="Blue">
<param NAME="ply" VALUE="9">
<param NAME="blackplayerkind" VALUE="0">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param NAME="redplayerkind" VALUE="0">

<param NAME="fen" VALUE="rheakaehr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RHEAKAEHR w - - - 1">
<param NAME="movefirst" VALUE="red">
<param NAME="movelist" VALUE="1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. R1.2 P7+1 4. P7+1 H2+3 5. H8+7 C2+4 6. P5+1 C8+4 7. P5+1 A4+5 8. P5.6 H7+6 9. A4+5 E3+5 10. H7+5 H6+4 11. P3+1 R8+4 12. P3+1 R8.7 13. H3+2 C8.7 14. E3+1 C2.3 15. C8+2 H4+5 16. E7+5 R1.2 17. R9.8 R7.8 18. H5+4 C7.1 19. C8+1 C3.4 20. P6+1 P5+1 21. R2.4 C1-1 22. H4+5 E7+5 23. C8.2 R2+9 24. R4+8 A5+6 25. C2+4 A6+5 26. H2+3 C4.6 27. R4.3 R2-2 28. H3+1 K5.4 29. R3+1 A5-6 30. R3-6 A6+5 31. R3.4 C1+4 32. E5-7 R2+2 33. A5+6 C1.3 34. A6+5 C3-3 35. A5-6 R2-3 36. R4+3 C3+3 37. A6+5 R2.8 38. R4.3 R8-4 39. R3+3 K4+1 40. R3.7 P3+1 41. R7-2 C3-3 42. A5-4 R8.9 43. C2-1 K4-1 44. P6+1 A5+4 45. R7.6 K4.5 46. R6.5 K5.4 47. R5-2 A6-5 48. P7+1 R9.3 49. R5+3 R3+2 50. R5+1 K4+1 51. R5-6 R3.4 52. R5.7 R4+3 53. A4+5 R4.5 54. E1+3 R5.8 55. C2.4 K4.5 56. R7+5 K5-1 57. R7-2 K5+1 58. C4-8 R8-5 59. R7.9 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="117">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">
// fen on move 59: 9/4k4/7r1/R7p/9/6E2/8P/9/4A4/4KC3 b - - - 1
// movefirst for this fen: blue
</applet>


05/07/2013.


Ván 6.NguyenDucHuy (2653) tiên bại bupsenxanh1 (2576):

<applet codeBase="http://www.clubxiangqi.com/viewer" height="280" archive="coffeecc.jar" width="370" code="coffeecc.class">
<param NAME="gameinfo" VALUE="">
<param NAME="redplayer" VALUE="Red">
<param NAME="blueplayer" VALUE="Blue">
<param NAME="ply" VALUE="9">
<param NAME="blackplayerkind" VALUE="0">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param NAME="redplayerkind" VALUE="0">

<param NAME="fen" VALUE="rheakaehr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RHEAKAEHR w - - - 1">
<param NAME="movefirst" VALUE="red">
<param NAME="movelist" VALUE="1. C8.5 H2+3 2. H8+7 P7+1 3. R9.8 R1.2 4. R8+4 H8+7 5. H2+3 C2.1 6. R8+5 H3-2 7. P7+1 E7+5 8. R1+1 A6+5 9. R1.4 P3+1 10. P7+1 E5+3 11. H7+8 R9.6 12. R4+8 K5.6 13. H8+9 C1+4 14. H9-7 C1.7 15. E3+1 C8+4 16. C2-1 H2+3 17. H7-5 P7+1 18. C2.4 K6.5 19. H5+6 A5+4 20. P5+1 H7+8 21. P5+1 H8+6 22. P5+1 A4+5 23. C5+1 C8-3 24. P5+1 H6+7 25. H6+4 K5.4 26. C5.6 H3+4 27. H4-2 H7-5 28. C4+2 P7.6 29. P5+1 P6+1 30. H2+4 E3+5 31. H4-5 H5+4 32. C6+1 H+-6 33. K5+1 C7-4 34. E1+3 P6.5 35. E3-5 C7.8 36. K5.4 H6-8 37. A4+5 H8+7 38. H5-3 P5.4 39. H3+5 P4.5 40. C6+3 C8+1 41. C6-1 C8.5 42. P5.4 P5.6 43. A5+4 H4+3 44. H5-3 H3-5 45. C6-3 P6+1 46. H3-4 H7-6 47. A6+5 C5.6 48. K4-1 H5+6 49. A5+4 H6-5 50. A4-5 H5+4 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="100">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">
// fen on move 50: 3k5/5P3/4e4/5c2p/9/9/3h4P/4E4/4A4/2E2K3 w - - - 1
// movefirst for this fen: red
</applet>20/07/2013.


Ván 7.DaoChemTrau (2592) tiên thắng North_Korea (2661):

<applet codeBase="http://www.clubxiangqi.com/viewer" height="300" archive="coffeecc.jar" width="370" code="coffeecc.class">
<param NAME="gameinfo" VALUE="DaoChemTrau v.s. North_Korea (1-0)">
<param NAME="redplayer" VALUE="DaoChemTrau(2592)">
<param NAME="blueplayer" VALUE="North_Korea(2661)">
<param NAME="ply" VALUE="9">
<param NAME="blackplayerkind" VALUE="0">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param NAME="redplayerkind" VALUE="0">

<param NAME="fen" VALUE="rheakaehr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RHEAKAEHR w - - - 1">
<param NAME="movefirst" VALUE="red">
<param NAME="movelist" VALUE="1. C2.5 H2+3 2. H2+3 H8+7 3. R1.2 R9.8 4. P3+1 P3+1 5. H8+9 P1+1 6. C8.7 H3+2 7. R9+1 R1+3 8. R9.6 A6+5 9. R2+6 E7+5 10. H3+4 H2+1 11. C7-1 P1+1 12. H4+3 C2.4 13. C5.3 C4+1 14. R6+3 H1+3 15. R6-2 H3-1 16. C3+1 P9+1 17. P5+1 R1.2 18. P5+1 C4.7 19. R2.3 C8+7 20. A6+5 R8+6 21. C3-1 C8.9 22. K5.6 R8+3 23. E7+5 H7-6 24. P5+1 H6+8 25. R3.4 H1+3 26. R6.7 P1+1 27. K6.5 P1+1 28. R7.9 H8-6 29. P3+1 R8-3 30. R9.8 R2.1 31. P3+1 R8.7 32. C3.2 R1+5 33. C7.8 R7.8 34. C2.4 R8.5 35. C4-1 R1+1 36. C8-1 R1-7 37. R8.6 R1.2 38. C8.6 H6+8 39. C4+3 R2+1 40. P5.6 R2+2 41. P7+1 R5-1 42. P3+1 R2+1 43. P3+1 R2.6 44. P7+1 R5.6 45. R4-2 R6-1 46. P3.2 R6-4 47. P7+1 R6.8 48. P7+1 R8+3 49. P7+1 R8.5 50. P7.6 C9.8 51. R6+2 C8-9 52. C6.9 R5.1 53. C9.7 R1-1 54. R6.7 E3+1 55. R7+3 R1.4 56. R7.9 R4.3 57. R9.5 C8+6 58. R5-2 R3+5 59. K5.6 K5.6 60. R5.4 K6.5 61. R4.1 C8.1 62. R1.9 C1.2 63. R9.8 C2.7 64. C7.8 C7-5 65. P6.5 A4+5 66. R8+4 A5-4 67. R8.6 K5+1 68. R6-4 C7+1 69. P1+1 R3.2 70. C8.7 R2.3 71. R6.5 K5.6 72. P1+1 C7+4 73. P1.2 C7.1 74. R5.9 C1.2 75. R9.8 C2.1 76. P2+1 Red won ">
<param NAME="movebegin" VALUE="151">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">
// fen on move 76: 9/5k3/9/7P1/1R7/9/c8/4E4/2r1A4/2CK1AE2 w - - - 1
// movefirst for this fen: blue
</applet>


20/07/2013.


Ván 8.NguyenDucHuy (2667) tiên bại North_Korea (2671):

<applet codeBase="http://www.clubxiangqi.com/viewer" height="280" archive="coffeecc.jar" width="370" code="coffeecc.class">
<param NAME="gameinfo" VALUE="">
<param NAME="redplayer" VALUE="Red">
<param NAME="blueplayer" VALUE="Blue">
<param NAME="ply" VALUE="9">
<param NAME="blackplayerkind" VALUE="0">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param NAME="redplayerkind" VALUE="0">

<param NAME="fen" VALUE="rheakaehr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RHEAKAEHR w - - - 1">
<param NAME="movefirst" VALUE="red">
<param NAME="movelist" VALUE="1. C8.5 H2+3 2. H8+7 R1.2 3. R9.8 P3+1 4. R8+6 P7+1 5. H2+1 H8+7 6. R8.7 C2-1 7. R7-1 E7+9 8. C2+4 C2.7 9. R1+1 R2+6 10. P9+1 E3+1 11. H7-9 R2-4 12. R7-1 A6+5 13. C2.9 H7+6 14. R1.2 C8.5 15. H9+7 R9.6 16. C9.1 H3+4 17. R2+5 P7+1 18. R2.3 H4+6 19. R3+2 H++4 20. C5.6 C5+4 21. R7.5 R2+6 22. R3-4 R2.4 23. R3.4 C5.3 24. A6+5 H4-6 25. R5.4 C3.5 26. C6.5 R4-1 27. H7+9 H6+4 28. H9+7 R4.3 29. R4.6 R6+5 30. R6-4 R3-2 31. C1.2 K5.6 32. C2-6 R6+3 33. R6+1 R3+4 34. R6-1 R3-2 35. R6+4 R3.5 36. K5.6 C5+2 37. R6.4 R6-3 38. E3+5 R6+4 39. K6+1 C5.8 40. P1+1 R6-1 41. K6-1 R6-1 42. H1+2 R6+2 43. K6+1 R6.8 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="86">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">
// fen on move 43: 3a1k3/4a4/e7e/4p4/9/P6HP/6P2/4E4/3K3c1/7r1 w - - - 1
// movefirst for this fen: red
</applet>


20/07/2013.


Ván 9.bupsenxanh1 (2700) tiên thắng vO4dieM (2685):

<applet codeBase="http://www.clubxiangqi.com/viewer" height="300" archive="coffeecc.jar" width="370" code="coffeecc.class">
<param NAME="gameinfo" VALUE="bupsenxanh1 v.s. vO4dieM (1-0)">
<param NAME="redplayer" VALUE="bupsenxanh1(2700)">
<param NAME="blueplayer" VALUE="vO4dieM(2685)">
<param NAME="ply" VALUE="9">
<param NAME="blackplayerkind" VALUE="0">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param NAME="redplayerkind" VALUE="0">

<param NAME="fen" VALUE="rheakaehr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RHEAKAEHR w - - - 1">
<param NAME="movefirst" VALUE="red">
<param NAME="movelist" VALUE="1. C2.5 H8+7 2. H2+3 H2+3 3. R1.2 R9.8 4. P3+1 P3+1 5. H8+9 P1+1 6. C8.7 H3+2 7. R9+1 E3+5 8. R9.6 R1+3 9. R2+6 C8.9 10. R2+3 H7-8 11. P5+1 A4+5 12. C7-1 H2+1 13. R6+2 H1-2 14. H3+4 P1+1 15. C7.3 P1+1 16. H9-7 R1+2 17. C5.3 C9.7 18. H7+5 C2.3 19. H4+5 R1.5 20. C-.5 R5.7 21. H-+4 R7+1 22. R6+5 R7.5 23. R6.8 C7+5 24. R8-3 C3-2 25. H5+7 C7.4 26. H4+6 R5-2 27. R8+4 C3.4 28. P7+1 H8+9 29. E3+5 R5.6 30. P7+1 H9-7 31. C5.6 R6.5 32. A4+5 C+-1 33. P7.8 E5+3 34. P8.7 H7+6 35. H6-5 H6-4 36. C6+6 R5-2 37. C6-1 R5.3 38. C6.5 Red won ">
<param NAME="movebegin" VALUE="74">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">
// fen on move 37: 1R1ckae2/4a4/2r6/3C2p1p/2P6/9/p2cH3P/4E4/4A4/2EAK4 w - - - 1
// movefirst for this fen: red
</applet>


24/07/2013.


Ván 10.laptop2u (2628) tiên thắng nguyenduchuy (2658).

<applet codeBase="http://www.clubxiangqi.com/viewer" height="300" archive="coffeecc.jar" width="370" code="coffeecc.class">
<param NAME="gameinfo" VALUE="laptop2u v.s. nguyenduchuy (1-0)">
<param NAME="redplayer" VALUE="laptop2u(2628)">
<param NAME="blueplayer" VALUE="nguyenduchuy(2658)">
<param NAME="ply" VALUE="9">
<param NAME="blackplayerkind" VALUE="0">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param NAME="redplayerkind" VALUE="0">

<param NAME="fen" VALUE="rheakaehr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RHEAKAEHR w - - - 1">
<param NAME="movefirst" VALUE="red">
<param NAME="movelist" VALUE="1. C2.6 H8+7 2. E3+5 C2.5 3. H2+3 H2+3 4. H8+9 R1.2 5. R9.8 R9.8 6. P3+1 P3+1 7. A4+5 H3+4 8. C8+5 H7-5 9. R1.2 C8+5 10. C8-3 H5+3 11. C8.6 R2+9 12. H9-8 R8+4 13. P9+1 C5.8 14. H3-4 E3+5 15. H8+9 P7+1 16. P3+1 E5+7 17. C-.2 C8+5 18. H4+3 E7-5 19. H9+8 H3+2 20. H8+6 R8.4 21. C6.8 R4.8 22. P5+1 A4+5 23. H3+5 C8+1 24. H5+3 E5+7 25. H3-4 C8-1 26. R2+1 R8-2 27. H4+3 C8-1 28. C8-1 C8-1 29. R2+2 C8-1 30. C8-1 C8+1 31. P5+1 P5+1 32. C8+2 C8-1 33. H3+5 H2-3 34. C8.3 E7+5 35. C3.5 E5-3 36. P7+1 P3+1 37. H5-7 K5.4 38. R2+1 H3+4 39. C5.6 K4.5 40. H7+6 A5+4 41. C6.5 K5.4 42. C5+1 E7-9 43. P9+1 P1+1 44. C5.9 E9+7 45. H6-8 H4-2 46. C9.3 H2+4 47. C3+4 A6+5 48. C3.7 H4-6 49. H8+7 K4.5 50. R2.4 C8.5 51. R4+2 R8+7 52. R4-6 R8.6 53. K5.4 C5-2 54. H7-6 C5.9 55. P1+1 C9+3 56. C7-3 A5+6 57. H6+4 A4-5 58. C7.1 C9-1 59. H4-6 C9.7 60. C1.5 K5.6 61. H6+5 C7-3 62. C5-2 K6.5 63. H5-4 K5.4 64. H4+6 C7.8 65. E5-3 C8+8 66. K4+1 C8-5 67. K4+1 C8-1 68. K4.5 C8.5 69. C5.6 K4.5 70. H6+7 K5.4 71. C6-3 C5.6 72. H7-6 K4.5 73. H6+4 K5.6 74. H4+2 K6.5 75. A5+6 C6.5 76. C6.5 C5+5 77. K5-1 K5.4 78. H2-3 A5+6 79. H3+4 A6-5 80. H4-5 A5+6 81. H5+7 K4+1 82. E3+1 K4+1 83. H7-8 A6-5 84. H8+6 A5-6 85. H6+8 A6+5 86. H8+7 K4-1 87. H7-5 K4-1 88. H5-7 Red won ">
<param NAME="movebegin" VALUE="5">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">
// fen on move 3: rheakae1r/9/4c1hc1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C1CE1H2/9/RHEAKA2R w - - - 1
// movefirst for this fen: blue
</applet>


27/07/2013.

kyhiepCXQ
02-07-2013, 08:17 PM
bupsenxanh1 nick này kì ảo lắm bác ạ, lúc 23xx lúc cầm top CXQ luôn, chắc tay này chạy sw rồi :D

RONGDA
02-07-2013, 09:52 PM
Nick bupsenxanh là kỳ cựu của CXQ và đang là 5k của MXQ đó bạn hiền.

Đây là một bạn cờ tốt của anh em phong trào sw.

Chúc anh em vui!

thuviencbl
10-10-2013, 09:31 AM
Chỉnh kiểu gì cũng thua nick bupsenxanh1 nhỉ. Bác rongda biết bupsenxanh1 dùng phương pháp gì không?

caoboi_ht87
11-10-2013, 10:44 PM
Ván 11.bupsenxanh1 (2771) tiên thắng RongCon502 (2684):

<applet codeBase="http://www.clubxiangqi.com/viewer" height="300" archive="coffeecc.jar" width="370" code="coffeecc.class">
<param NAME="gameinfo" VALUE="bupsenxanh1 v.s. RongCon502 (1-0)">
<param NAME="redplayer" VALUE="bupsenxanh1(2771)">
<param NAME="blueplayer" VALUE="RongCon502(2684)">
<param NAME="ply" VALUE="9">
<param NAME="blackplayerkind" VALUE="0">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param NAME="redplayerkind" VALUE="0">

<param NAME="fen" VALUE="rheakaehr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RHEAKAEHR w - - - 1">
<param NAME="movefirst" VALUE="red">
<param NAME="movelist" VALUE="1. C2.5 H8+7 2. H2+3 P7+1 3. P7+1 R9.8 4. H8+7 H2+3 5. R1+1 E7+5 6. R1.6 R1+1 7. R9+1 R1.6 8. H7+6 H7+8 9. C5.7 H8+7 10. C8.9 R6+4 11. R9.8 C2.1 12. R8+7 A4+5 13. R8.7 C8.6 14. C7.5 P1+1 15. H6+5 R6-2 16. H5+7 H7+5 17. E3+5 C6-1 18. C9.8 C1.2 19. R7.8 C6.2 20. C8+6 A5+4 21. R6.8 R8+1 22. R8+6 R8.3 23. C8+1 K5+1 24. A6+5 K5.6 25. P5+1 P7+1 26. C8-1 A6+5 27. E5+3 R6.5 28. R8-2 E5+3 29. P7+1 K6-1 30. C8-2 R5+2 31. P7+1 R5.3 32. R8.4 K6.5 33. R4+1 R++4 34. A5-6 E3+5 35. R4.1 R+-5 36. R1.5 E5+7 37. H3+5 R+.2 38. C8.9 R2.3 39. C9+3 E7-5 40. E3-5 K5.6 41. R5.4 K6.5 42. H5+7 R+.2 43. R4.5 R2.3 44. P1+1 K5.6 45. H-+5 R++3 46. H5+3 E5+3 47. H3+2 K6.5 48. R5.1 R+.5 49. A6+5 R5.2 50. C9-1 R3.1 51. H7+9 R2-6 52. H2-4 A5+6 53. R1+3 K5+1 54. R1-1 K5-1 55. R1.8 A4-5 Red won ">
<param NAME="movebegin" VALUE="18">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">
// fen on move 9: 2eaka1r1/5r3/1ch1e2c1/p1p1p3p/6p2/2PH5/P3P1h1P/1CC3H2/R2R5/2EAKAE2 b - - - 1
// movefirst for this fen: red
</applet>


03/08/2013.


Ván 12.bupsenxanh1 (2807) tiên bại TieuLyPhiDao (2878):

<applet codeBase="http://www.clubxiangqi.com/viewer" height="280" archive="coffeecc.jar" width="370" code="coffeecc.class">
<param NAME="gameinfo" VALUE="">
<param NAME="redplayer" VALUE="Red">
<param NAME="blueplayer" VALUE="Blue">
<param NAME="ply" VALUE="9">
<param NAME="blackplayerkind" VALUE="0">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param NAME="redplayerkind" VALUE="0">

<param NAME="fen" VALUE="rheakaehr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RHEAKAEHR w - - - 1">
<param NAME="movefirst" VALUE="red">
<param NAME="movelist" VALUE="1. C2.5 H8+7 2. H2+3 P7+1 3. R1.2 R9.8 4. R2+6 H2+3 5. H8+7 E3+5 6. R2.3 H3-5 7. P7+1 C2+1 8. H7+6 P3+1 9. H6+7 P3+1 10. C8.7 C2+3 11. P3+1 P7+1 12. R3-2 P3+1 13. C7-1 C8-1 14. R3.2 C2+1 15. H3+4 H7+6 16. R2+3 C2-5 17. R2-4 H5+7 18. H4+6 C2+4 19. R9.8 R1+1 20. C5.3 C8.2 21. R2+6 C-+8 22. R2-2 P3+1 23. C7.1 C+.1 24. E3+5 P3+1 25. A4+5 P3+1 26. H6+4 A4+5 27. C1.3 A5+6 28. C++7 E5-7 29. C3+8 A6+5 30. C3-1 R1-1 31. R2+2 A5-6 32. C3+1 A6+5 33. C3.9 H7-8 34. C9.2 C2+3 35. A5+4 H6+5 36. K5+1 H5+3 37. K5.4 P3.4 38. A4-5 C1-1 39. A5-6 H3+4 40. K4.5 H4-3 41. K5.4 C1.3 42. H7+6 C2-1 43. K4-1 H3-4 44. E5+7 C3.8 45. C2-7 C2-4 46. H4-3 C2.6 47. K4.5 C6+1 48. C2+4 P5+1 49. C2.6 C8-7 50. H6-8 P5+1 51. H3+2 C8.6 52. H8-7 P5+1 53. C6.5 K5.6 54. C5-2 C+.8 55. H2+1 C8-4 56. H1-2 P5.6 57. H7+9 P6+1 58. H9-7 C8+1 59. C5+1 C8.7 60. H2+1 C7-1 61. H1+3 H4+6 62. C5.2 C7.8 63. K5.6 H6+4 64. P9+1 C6.7 65. K6+1 H4-3 66. K6.5 H3+5 67. H7-5 A5-4 68. P9+1 H5+3 69. K5.6 P6.5 70. C2.4 K6.5 71. C4.5 H3-4 72. C5-3 H4+5 73. P9.8 H5+6 74. K6.5 H6-7 75. K5-1 C8+4 76. H3-1 C7+4 77. H1-2 C8.5 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="154">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">
// fen on move 77: 3ak4/9/5a3/7Hp/1P7/4c1c2/8P/6h2/9/4K4 w - - - 1
// movefirst for this fen: red
</applet>


04/08/2013.


Ván 13.DuongDocDao (2665) tiên thắng AcOnNongThon (2670):

<applet codeBase="http://www.clubxiangqi.com/viewer" height="300" archive="coffeecc.jar" width="370" code="coffeecc.class">
<param NAME="gameinfo" VALUE="DuongDocDao v.s. aconnongthon (1-0)">
<param NAME="redplayer" VALUE="DuongDocDao(2665)">
<param NAME="blueplayer" VALUE="aconnongthon(2670)">
<param NAME="ply" VALUE="9">
<param NAME="blackplayerkind" VALUE="0">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param NAME="redplayerkind" VALUE="0">

<param NAME="fen" VALUE="rheakaehr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RHEAKAEHR w - - - 1">
<param NAME="movefirst" VALUE="red">
<param NAME="movelist" VALUE="1. C2.6 H8+7 2. H2+3 P7+1 3. R1.2 R9.8 4. R2+4 C8.9 5. R2.4 R8+8 6. H8+7 H7+8 7. P7+1 C2.7 8. C8+6 R8.2 9. C8.1 C7+4 10. E3+5 H8-7 11. C1+1 R1+1 12. R4.2 H7+6 13. A4+5 C9.2 14. P9+1 H2+3 15. R2.4 H6-7 16. K5.4 R1.8 17. C1.4 C2-1 18. C4-1 P5+1 19. K4.5 H3+5 20. C4-1 C2.6 21. R4.6 A4+5 22. R6+2 R8+2 23. C4-6 R2-2 24. R6.7 E3+5 25. R7.9 R2.4 26. R++3 A5-4 27. R-.8 R8+5 28. C4-1 C6+4 29. H7+8 C6.2 30. R8+4 R8.6 31. C6.8 P7+1 32. R8+4 C7.8 33. E5+3 R6.7 34. R8.2 R7-1 35. C8+7 E5-3 36. R2-5 R7-2 37. R2+5 R7.3 38. R2.3 R3.6 39. C4.2 R4-5 40. C2+9 E7+9 41. R3+1 R6-5 42. R3-2 R6.8 43. R3.1 P5+1 44. A5-4 H5+7 45. R1.5 K5.6 46. R9-4 R4.6 47. A6+5 R8+2 48. R9.3 R6+8 49. A5-4 R8.5 Red won ">
<param NAME="movebegin" VALUE="16">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">
// fen on move 8: rheakae2/1C7/6c1c/p1p1p3p/6ph1/2P2R3/P3P1P1P/2HC2H2/1r7/R1EAKAE2 b - - - 1
// movefirst for this fen: red
</applet>


04/08/2013.


Ván 14.M_thanhbinh (2545) tiên thắng bupsenxanh1 (2844):
<applet codeBase="http://www.clubxiangqi.com/viewer" height="300" archive="coffeecc.jar" width="370" code="coffeecc.class">
<param NAME="gameinfo" VALUE="M_thanhbinh v.s. bupsenxanh1 (1-0)">
<param NAME="redplayer" VALUE="M_thanhbinh(2545)">
<param NAME="blueplayer" VALUE="bupsenxanh1(2844)">
<param NAME="ply" VALUE="9">
<param NAME="blackplayerkind" VALUE="0">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param NAME="redplayerkind" VALUE="0">

<param NAME="fen" VALUE="rheakaehr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RHEAKAEHR w - - - 1">
<param NAME="movefirst" VALUE="red">
<param NAME="movelist" VALUE="1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. R1.2 H2+3 4. P7+1 P7+1 5. H8+7 C2+4 6. P3+1 P7+1 7. R2+6 P7+1 8. H7+6 P7+1 9. R2.3 C8+7 10. C8.3 C2.9 11. C3+5 C9+3 12. R9+1 C8.6 13. R9.1 R1.2 14. H6+5 E3+5 15. H5+7 R2+9 16. R3.6 A6+5 17. C3-1 R8+7 18. C3.7 R8.7 19. K5+1 R7+2 20. H7+9 R2-1 21. R6-5 R2-7 22. K5.4 R2.1 23. R6+7 R1-1 24. A6+5 C6.5 25. C5.7 R1.3 26. R6-3 P1+1 27. R6.4 C5.6 28. R1-1 R7.9 29. C+.5 R3+5 30. A5-4 R9-1 31. K4+1 R3+2 32. E7+5 R3.5 33. K4.5 R9-4 34. R4.1 P9+1 35. P5+1 P9+1 36. P5+1 P9.8 37. K5-1 P8.7 38. P5.6 P7.6 39. C5-1 P6+1 40. C5.9 A5+6 41. P9+1 P6.5 Red won ">
<param NAME="movebegin" VALUE="15">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">
// fen on move 8: r1eakaer1/9/2h3hc1/p1p1p2Rp/9/2PH5/Pc2P1p1P/1C2C1H2/9/R1EAKAE2 b - - - 1
// movefirst for this fen: blue
</applet>


07/08/2013.


Ván 15.mxq__games (2516) tiên thắng aq7 (2751):

<applet codeBase="http://www.clubxiangqi.com/viewer" height="300" archive="coffeecc.jar" width="370" code="coffeecc.class">
<param NAME="gameinfo" VALUE="mxq__games v.s. aq7 (1-0)">
<param NAME="redplayer" VALUE="mxq__games(2516)">
<param NAME="blueplayer" VALUE="aq7(2751)">
<param NAME="ply" VALUE="9">
<param NAME="blackplayerkind" VALUE="0">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param NAME="redplayerkind" VALUE="0">

<param NAME="fen" VALUE="rheakaehr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RHEAKAEHR w - - - 1">
<param NAME="movefirst" VALUE="red">
<param NAME="movelist" VALUE="1. C2.5 H8+7 2. H2+3 P7+1 3. R1.2 R9.8 4. R2+6 H2+3 5. H8+7 E7+5 6. R2.3 R8.7 7. P7+1 C2+1 8. R3.2 C8-2 9. R9+1 R1+1 10. R9.6 H7+6 11. R2+1 C8+1 12. H7+6 R1.4 13. C8+2 H6+4 14. C8.6 C2-1 15. R6.8 R4.2 16. C6.4 C2+2 17. C4+3 H3-1 18. C4-1 C2-1 19. C4.7 C8.7 20. C7.9 A4+5 21. P7+1 C2.3 22. R8+7 C3+6 23. K5+1 C7.2 24. R2-3 P7+1 25. P3+1 E5+3 26. C5+4 E3+5 27. R2+1 C2+7 28. R2.7 C3-1 29. K5-1 C2+1 30. K5+1 R7+5 31. R7-4 R7+2 32. C9.1 R7+1 33. K5+1 R7-4 34. C1+3 R7-4 35. C1-5 R7+7 36. K5-1 R7-4 37. R7+5 R7+5 38. K5+1 R7-4 39. R7-6 C2-2 40. R7+8 K5.4 41. R7.9 R7.5 42. C1+4 A5+6 43. C5.2 R5+2 44. K5.4 R5.9 45. R9.8 C2-1 46. C2+3 E5-7 47. R8.4 C2.6 48. R4.3 K4.5 49. R3+1 R9.8 50. C1+1 K5+1 51. R3-1 K5+1 52. C1-2 R8-4 53. R3-5 R8.9 54. R3.4 K5-1 55. A4+5 R9.8 56. C2.1 R8.7 57. P9+1 R7.9 58. C1.2 R9.8 59. C2.1 R8+5 60. K4-1 R8-5 61. P9+1 R8.9 62. C1.2 K5.4 63. R4.6 K4.5 Red won ">
<param NAME="movebegin" VALUE="127">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">
// fen on move 64: 5a1C1/4k4/5a2r/9/P8/9/3R5/9/4AK3/3A2E2 b - - - 1
// movefirst for this fen: blue
</applet>


11/08/2013.


Ván 16.bupsenxanh1 (2554) tiên thắng Noi_o_Duoc (2704):

<applet codeBase="http://www.clubxiangqi.com/viewer" height="280" archive="coffeecc.jar" width="370" code="coffeecc.class">
<param NAME="gameinfo" VALUE="">
<param NAME="redplayer" VALUE="Red">
<param NAME="blueplayer" VALUE="Blue">
<param NAME="ply" VALUE="9">
<param NAME="blackplayerkind" VALUE="0">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param NAME="redplayerkind" VALUE="0">

<param NAME="fen" VALUE="rheakaehr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RHEAKAEHR w - - - 1">
<param NAME="movefirst" VALUE="red">
<param NAME="movelist" VALUE="1. C2.5 H2+3 2. H2+3 H8+7 3. R1.2 R9.8 4. P3+1 P3+1 5. H8+9 A6+5 6. R9+1 P1+1 7. R9.4 E7+5 8. R4+3 C8+2 9. A6+5 R1+3 10. P7+1 P3+1 11. R4.7 H3+4 12. C8.6 R1.2 13. R2+3 R2+3 14. R7.6 H4-3 15. P9+1 R2-2 16. R6.7 H3+4 17. P9+1 R2.1 18. P5+1 C8-1 19. H9-7 C2+7 20. E7+9 C2-7 21. P5+1 P5+1 22. H7+6 C2+1 23. P3+1 P7+1 24. R7+2 C8+1 25. C6+3 R1.4 26. R7.8 P7+1 27. H6-4 C8.7 28. R2+6 H7-8 29. H4+3 C7+3 30. R8.2 H8+7 31. H3+4 R4+2 32. R2.3 R4.6 33. H4+3 R6-5 34. H3-1 C7.1 35. R3+1 C1-5 36. R3+2 A5-6 37. R3-1 R6+3 38. H1-3 A4+5 39. C5.8 C1+4 40. C8+7 E3+1 41. R3.4 R6-3 42. H3+4 C1.5 43. K5.6 E1+3 44. C8-7 P5+1 45. C8.1 A5+6 46. C1+4 A6+5 47. H4-2 C5.4 48. P1+1 C4-4 49. K6.5 C4+4 50. P1+1 C4.8 51. H2-4 P5.6 52. H4-6 P6.5 53. P1.2 C8.4 54. P2+1 P5.4 55. H6+7 A5+4 56. P2+1 C4.3 57. H7-6 C3.5 58. A5+4 C5-3 59. P2.3 A6-5 60. C1-1 C5+1 61. C1-4 P4.5 62. K5.6 P5.4 63. C1.4 P4+1 64. C4.5 K5.6 65. C5+3 E5+7 66. C5.8 C5+1 67. H6+4 C5.3 68. C8-3 C3+3 69. C8+4 E7-9 70. P3+1 C3.1 71. C8+3 E9+7 72. P3.4 K6.5 73. C8.6 P4.5 74. P4.5 A4-5 75. C6-2 P5.6 76. A4+5 C1-8 77. H4-5 E7-5 78. H5+7 C1.4 79. K6.5 E5-3 80. C6-2 K5.6 81. H7+5 C4+2 82. C6.5 A5-4 83. C5.7 E3+1 84. H5-6 P6.5 85. H6+4 P5.6 86. H4+5 A4+5 87. H5-3 A5-4 88. H3-5 C4.5 89. K5.6 P6.5 90. H5+7 E1+3 91. H7+6 K6.5 92. C7.5 C5.4 93. H6-4 K5+1 94. H4-5 K5.4 95. H5+7 K4.5 96. H7+8 C4+1 97. H8+6 C4-2 98. H6-8 K5.6 99. H8-9 E3-5 100. H9+7 P5.6 101. E3+1 P6.5 102. K6.5 P5.4 103. C5-2 C4.3 104. A5-4 K6-1 105. C5-1 C3.8 106. H7-5 E5-7 107. E1-3 P4.3 108. H5-3 K6.5 109. E3+5 K5.4 110. H3+2 K4+1 111. H2+4 C8.7 112. E5-3 P3.4 113. C5.3 P4.5 114. C3+8 K4.5 115. H4-5 K5-1 116. H5+3 K5.4 117. H3+5 K4.5 118. H5-4 C7.4 119. C3-8 K5.4 120. C3.6 K4.5 121. H4-3 P5+1 122. E3+5 C4+6 123. C6.5 K5.4 124. H3+4 C4-4 125. H4+6 K4+1 126. C5.6 K4.5 127. H6+7 C4-3 128. C6.5 K5.4 129. H7-8 K4+1 130. H8-7 K4-1 131. E5-3 C4.5 132. H7+5 K4-1 133. C5+8 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="265">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">
// fen on move 133: 3kC4/9/9/4H4/9/9/9/5A3/9/4KAE2 b - - - 1
// movefirst for this fen: blue
</applet>
20/09/2013.


Ván 17.cobadien (2605) tiên bại tomythanh86 (2636):

<applet codeBase="http://www.clubxiangqi.com/viewer" height="300" archive="coffeecc.jar" width="370" code="coffeecc.class">
<param NAME="gameinfo" VALUE="cobadien v.s. tomythanh86 (0-1)">
<param NAME="redplayer" VALUE="cobadien(2605)">
<param NAME="blueplayer" VALUE="tomythanh86(2636)">
<param NAME="ply" VALUE="9">
<param NAME="blackplayerkind" VALUE="0">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param NAME="redplayerkind" VALUE="0">

<param NAME="fen" VALUE="rheakaehr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RHEAKAEHR w - - - 1">
<param NAME="movefirst" VALUE="red">
<param NAME="movelist" VALUE="1. C2.5 H8+7 2. H2+3 P7+1 3. P7+1 R9.8 4. R1.2 H2+3 5. R2+6 C8.9 6. R2.3 C9-1 7. P5+1 A4+5 8. P5+1 C9.7 9. R3.4 P7+1 10. H3+5 P7+1 11. H5+6 R8+8 12. H8+7 E3+5 13. H7+8 P7.6 14. C8+5 C7+8 15. A4+5 R8+1 16. R9+1 C7.4 17. A5-4 C4.6 18. R9.4 C6.3 19. K5+1 R1.2 20. C5.8 R8-5 21. R-+2 R8.5 22. R-.5 R5.4 23. C+.5 E7+5 24. C8+7 H7+6 25. R5+1 H3-2 26. R4.5 R4+2 27. R-.4 H6+4 28. R5-2 R4.2 29. R5.6 R2-1 30. R4.5 R2-3 31. K5-1 H2+1 32. R5+2 C3-1 33. R5.1 C3.8 34. R1.2 C8.7 35. R2.5 P1+1 36. R6-1 C7-6 37. K5.6 R2.3 38. P1+1 H1-3 39. R6+2 C7-1 40. R5.3 E5-3 41. R3.6 R3.5 42. R+.7 E3+1 43. R7.3 R5+4 44. R3-1 H3+5 45. R6-3 C7.6 46. R3.8 A5-4 47. R8.3 A6+5 48. R6+4 C6+1 49. R6-4 C6-2 50. P7+1 E1+3 51. P1+1 E3-1 52. R6+4 R5-1 53. K6+1 R5.3 54. R3.9 H5+3 55. R9.3 H3+4 56. R3-3 E1-3 57. R6-1 C6+2 58. P1+1 R3.2 59. R3+7 A5-6 60. R3-7 A4+5 61. R3.4 R2.3 62. P1.2 H4+3 63. R4.5 C6.5 Blue won ">
<param NAME="movebegin" VALUE="78">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">
// fen on move 39: 4ka3/2h1a1c2/2r1e4/2p1R4/p2R5/2P5P/P8/9/9/3K5 b - - - 1
// movefirst for this fen: red
</applet>


25/09/2013.


Ván 18.quaichieu___ (2608) tiên thắng Doksuri (2547):
<applet codeBase="http://www.clubxiangqi.com/viewer" height="300" archive="coffeecc.jar" width="370" code="coffeecc.class">
<param NAME="gameinfo" VALUE="quaichieu___ v.s. Doksuri (1-0)">
<param NAME="redplayer" VALUE="quaichieu___(2608)">
<param NAME="blueplayer" VALUE="Doksuri(2547)">
<param NAME="ply" VALUE="9">
<param NAME="blackplayerkind" VALUE="0">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param NAME="redplayerkind" VALUE="0">

<param NAME="fen" VALUE="rheakaehr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RHEAKAEHR w - - - 1">
<param NAME="movefirst" VALUE="red">
<param NAME="movelist" VALUE="1. P7+1 C2.3 2. C2.5 E3+5 3. C5+4 A4+5 4. E7+5 H2+4 5. C5-1 R1.2 6. H8+6 P7+1 7. R9.8 P9+1 8. C8+4 P3+1 9. P7+1 R9+3 10. P7.8 R9.4 11. R1+1 H8+7 12. H6+4 R4+3 13. C5.1 H7+5 14. R8+1 H5+4 15. R1.6 R4+2 16. R8.6 H-+5 17. E5+7 C3.4 18. R6.8 H4+3 19. E3+5 H3-5 20. R8.6 H-+6 21. H4+5 H5+3 22. R6+5 H6+8 23. C1.2 H3-1 24. H2+4 P7+1 25. P8.7 P7.6 26. H5+4 C8.6 27. H-+2 H1+3 28. A4+5 P1+1 29. C2.5 P1+1 30. H4+2 K5.4 31. P7+1 R2+2 32. C5.8 R2.1 33. C-.6 K4.5 34. H++1 C4+2 35. R6-1 E5+7 36. R6.4 R1.4 37. R4-1 K5.4 38. R4+2 R4+4 39. H1-3 H3+1 40. E7-9 H1-3 41. R4.2 C6.1 42. P7+1 C1+1 43. R2-3 C1-2 44. P7+1 C1+6 45. E5-7 R4-3 46. R2+1 P1.2 47. E7+9 R4.2 48. R2.5 R2-1 49. R5+1 R2.3 50. R5.9 R3-1 51. R9.6 R3.4 52. R6.7 R4+1 53. R7-3 E7-5 54. R7.6 R4+5 55. A5+6 P2+1 56. P3+1 P2.1 57. E9-7 P1.2 58. H2+4 A5+4 59. P3+1 E5+7 60. H4+3 A6+5 61. H-+2 E7+9 Red won ">
<param NAME="movebegin" VALUE="15">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">
// fen on move 8: 1r2kaehr/3ha4/2c1e2c1/pCp6/4C1p1p/2P6/P3P1P1P/4E4/3H5/1R1AKAEHR b - - - 1
// movefirst for this fen: blue
</applet>


05/10/2013.


Ván 19.GiangHoKiem_ (2720) tiên thắng Duckkiller_ (2625):
<applet codeBase="http://www.clubxiangqi.com/viewer" height="300" archive="coffeecc.jar" width="370" code="coffeecc.class">
<param NAME="gameinfo" VALUE="GiangHoKiem_ v.s. Duckkiller_ (1-0)">
<param NAME="redplayer" VALUE="GiangHoKiem_(2720)">
<param NAME="blueplayer" VALUE="Duckkiller_(2625)">
<param NAME="ply" VALUE="9">
<param NAME="blackplayerkind" VALUE="0">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param NAME="redplayerkind" VALUE="0">

<param NAME="fen" VALUE="rheakaehr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RHEAKAEHR w - - - 1">
<param NAME="movefirst" VALUE="red">
<param NAME="movelist" VALUE="1. C2.5 H8+7 2. H2+3 P3+1 3. R1.2 R9.8 4. P3+1 H2+3 5. H8+9 P1+1 6. C8.6 C8+2 7. R2+4 R1+3 8. P3+1 P7+1 9. R9.8 P7+1 10. R2.3 H3+2 11. C6.8 H2+1 12. C8.6 H1-2 13. C6.8 C2+5 14. R8+2 R8+2 15. P7+1 H2+3 16. C5.7 P1+1 17. R8+1 P1+1 18. R8.7 P1+1 19. P7+1 E7+5 20. C7.5 P1.2 21. R7+1 C8.7 22. P7+1 R1+3 23. P7+1 A6+5 24. P7+1 E3+1 25. A4+5 C7+3 26. R3-2 R1.5 27. R3+4 H7-6 28. R3.1 R8.7 29. E3+1 R7+5 30. E1+3 R7+2 31. A5-4 P5+1 32. P7.6 R7-3 33. R7+3 R7-1 34. R1.6 R5-1 35. R7.9 R5.4 36. P6.5 K5+1 37. R9+1 K5-1 38. R6.5 R7.5 39. R9.4 A4+5 40. R5+1 K5.4 41. A4+5 R5.8 42. R5+1 R8+4 43. R4-8 R8.6 44. K5.4 H6+7 45. R5+1 K4+1 46. R5-4 R4.8 47. R5.6 K4.5 48. K4.5 R8-1 49. R6-1 H7+6 50. R6.5 K5.4 51. R5.4 K4.5 52. A5-4 H6-4 53. R4.5 K5.6 54. R5.6 R8-1 55. R6.4 K6.5 56. C5-1 K5-1 57. E7+5 K5.4 58. R4.6 P2+1 59. P1+1 Red won ">
<param NAME="movebegin" VALUE="118">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">
// fen on move 59: 3k5/9/9/3h3r1/9/3R4P/9/4E4/1p2C4/3AKA3 w - - - 1
// movefirst for this fen: red
</applet>


09/10/2013.


Ván 20.quaichieu___ (2827) tiên thắng Noi_o_Duoc (2819):

<applet codeBase="http://www.clubxiangqi.com/viewer" height="300" archive="coffeecc.jar" width="370" code="coffeecc.class">
<param NAME="gameinfo" VALUE="quaichieu___ v.s. Noi_o_Duoc (1-0)">
<param NAME="redplayer" VALUE="quaichieu___(2827)">
<param NAME="blueplayer" VALUE="Noi_o_Duoc(2819)">
<param NAME="ply" VALUE="9">
<param NAME="blackplayerkind" VALUE="0">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param NAME="redplayerkind" VALUE="0">

<param NAME="fen" VALUE="rheakaehr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RHEAKAEHR w - - - 1">
<param NAME="movefirst" VALUE="red">
<param NAME="movelist" VALUE="1. P7+1 P7+1 2. C2.3 C2.5 3. P3+1 H2+3 4. P3+1 H8+9 5. E7+5 R1.2 6. H2+1 R9.8 7. H8+6 C8+5 8. R1.2 A6+5 9. R9.8 R2+4 10. C3-1 C8.2 11. R8+2 R2.7 12. R2+9 H9-8 13. R8+4 R7.4 14. A4+5 C5.8 15. R8.7 E7+5 16. P5+1 R4.6 17. A5+4 P9+1 18. C3.4 R6.7 19. C4-1 P1+1 20. H6+5 C8.7 21. A6+5 H8+9 22. H5+3 A5-6 23. H1-3 C7+3 24. E5+3 R7+1 25. H3+4 H3-5 26. P5+1 R7+4 27. P5+1 H5+7 28. P7+1 H9+7 29. P5.4 H++6 30. P4+1 H7+8 31. H4+6 H8+9 32. H6+4 H9+8 33. H4+6 H8+6 34. H6+7 K5+1 35. A5-4 R7-6 36. R7.3 H6-7 37. P7.8 P9+1 38. P8.9 H7+5 39. H7-6 K5-1 40. P4+1 A4+5 41. P+.8 H5-7 42. P4.3 H7-9 43. P3.4 H9-8 44. P4.3 P9.8 45. P8+1 H8+9 46. P3.2 P8.7 47. P9+1 P7+1 48. P9+1 H9+7 49. P2.3 P7.6 50. A4-5 H7-9 51. P3.4 P6.5 52. P8+1 H9+7 53. P4.3 H7+6 54. P8.7 K5.4 55. P7+1 H6+8 56. A5-6 H8-6 57. P9+1 E5-7 58. H6+8 H6-5 59. P9.8 E3+1 60. P8.7 H5+7 61. A4+5 P5.6 62. H8-6 H7-5 63. H6-7 H5+7 64. P-.6 E7+5 65. H7+8 E5-3 66. K5.4 P6.7 67. H8-6 H7-8 68. H6-4 E3+5 69. H4+2 P7.6 70. H2+3 H8+7 71. P3.4 H7-6 72. P6.5 E5+3 73. H3+1 P6.5 74. H1+3 H6+7 75. P5.4 A5+4 76. H3-1 H7-9 77. H1-2 A6+5 78. H2-4 H9+7 79. H4+6 E1-3 80. P+.5 A4-5 81. H6+5 H7+5 82. P4.5 E3-5 83. H5-7 E5-7 84. H7-6 H5-7 85. P5.4 H7+5 86. P4.3 P5.6 87. H6+8 H5-3 88. H8-7 H3-2 89. H7+5 H2-1 90. P7.8 P6.5 91. H5-7 H1+2 92. H7-5 Red won ">
<param NAME="movebegin" VALUE="174">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">
// fen on move 87: 2ek2e2/2P6/9/1H4P2/2h6/9/5p3/9/4A4/3A1K3 w - - - 1
// movefirst for this fen: red
</applet>


10/10/2013.


Ván 21.North_Korea (2733) tiên thắng bupsenxanh1 (2670):

<applet codeBase="http://www.clubxiangqi.com/viewer" height="300" archive="coffeecc.jar" width="370" code="coffeecc.class">
<param NAME="gameinfo" VALUE="North_Korea v.s. bupsenxanh1 (1-0)">
<param NAME="redplayer" VALUE="North_Korea(2733)">
<param NAME="blueplayer" VALUE="bupsenxanh1(2670)">
<param NAME="ply" VALUE="9">
<param NAME="blackplayerkind" VALUE="0">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param NAME="redplayerkind" VALUE="0">

<param NAME="fen" VALUE="rheakaehr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RHEAKAEHR w - - - 1">
<param NAME="movefirst" VALUE="red">
<param NAME="movelist" VALUE="1. C8.5 H2+3 2. H8+7 R1.2 3. C2.4 H8+7 4. H2+3 R9.8 5. R1.2 P7+1 6. R9.8 C2+4 7. R2+6 E7+5 8. P7+1 C2.7 9. R8+9 C7+3 10. K5+1 H3-2 11. H3+4 A6+5 12. H4+6 C8.9 13. R2+3 H7-8 14. C5+4 H2+3 15. C5.6 H8+7 16. E7+5 C7-3 17. H6+4 H7+5 18. E5+3 P7+1 19. P5+1 H5+6 20. H7+5 C9.6 21. H5+3 H6+7 22. C6-4 H7-9 23. H3-1 C6+5 24. H1+3 P3+1 25. H4-2 C6.7 26. H3+4 C-.6 27. C6.4 A5+6 28. H4+6 K5+1 29. P7+1 E5+3 30. H6-7 E3+5 31. H7+8 C6.2 32. P5+1 C7-7 33. H2+1 C7+2 34. H1-3 E5+7 35. C4.5 C2.5 36. K5.6 K5.6 37. H8-7 H3+2 38. C5.4 K6.5 39. P5.4 E7-5 40. H7+5 C7-1 41. P4+1 K5-1 42. P4+1 C7.5 43. H3+1 H2+3 44. K6+1 C-+2 45. H1+3 K5+1 46. C4.2 C-.8 47. P4.5 K5.6 48. H3-2 C5.1 49. H2+3 H3-5 50. K6-1 C1.8 51. H3-1 K6-1 52. H1-3 P9+1 53. H3-1 C8-2 54. H1+2 C8-1 55. C2.1 C8.9 56. C1-1 C9-2 57. C1.4 Red won ">
<param NAME="movebegin" VALUE="114">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">
// fen on move 57: 3a1k3/8c/4P2H1/p8/9/4h4/9/9/3K1C3/3A1A3 w - - - 1
// movefirst for this fen: red
</applet>


19/10/2013.


Ván 22.CuuVyHo (2534) tiên thắng baiserlamere (2669):

<applet codeBase="http://www.clubxiangqi.com/viewer" height="300" archive="coffeecc.jar" width="370" code="coffeecc.class">
<param NAME="gameinfo" VALUE="CuuVyHo v.s. baiserlamere (1-0)">
<param NAME="redplayer" VALUE="CuuVyHo(2534)">
<param NAME="blueplayer" VALUE="baiserlamere(2669)">
<param NAME="ply" VALUE="9">
<param NAME="blackplayerkind" VALUE="0">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param NAME="redplayerkind" VALUE="0">

<param NAME="fen" VALUE="rheakaehr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RHEAKAEHR w - - - 1">
<param NAME="movefirst" VALUE="red">
<param NAME="movelist" VALUE="1. C2.5 H8+7 2. H2+3 P7+1 3. R1.2 R9.8 4. R2+6 H2+3 5. P7+1 C8.9 6. R2.3 C9-1 7. P5+1 A4+5 8. P5+1 C9.7 9. R3.4 P7+1 10. H3+5 E3+5 11. H5+6 R1.3 12. P7+1 P3+1 13. C8.7 H7+8 14. R4.3 C7+1 15. C5+4 C2+2 16. H8+9 C2.4 17. P5.6 R3.2 18. C5-1 H3+4 19. R9.8 R2.4 20. C7.8 H4-3 21. C8.7 C7.9 22. A6+5 P7+1 23. R8+4 R4+4 24. C5-3 P7.6 25. C7-1 R4-4 26. R8.2 H3+4 27. R3.9 H8-7 28. R2.9 H7+6 29. R++3 H4-3 30. C7+6 C9.3 31. R+.6 K5.4 32. R9+5 K4+1 33. C5.6 R8+3 34. R9.7 C3+7 35. R7.8 A5+6 36. H9-7 K4.5 37. R8-1 K5-1 38. E3+5 C3.6 39. R8+1 K5+1 40. A5-4 H6+4 41. R8-1 K5-1 42. H7+6 P3+1 43. R8+1 K5+1 44. H6+4 H4+5 45. H4+6 R8.3 46. R8-3 R3.2 47. H6+8 P3.4 48. C6-1 H5+7 49. K5.6 K5.6 50. P9+1 A6+5 51. H8+7 K6-1 52. C6.8 H7-5 53. A4+5 A5+4 54. H7-6 A6-5 55. H6-4 P4+1 56. H4+3 K6.5 57. H3-1 H5-6 58. P9+1 P6.5 59. H1-2 P4.3 60. A5-4 H6+5 61. A4+5 P3.4 62. H2+3 H5+3 63. H3-5 H3-2 64. P9.8 P4.3 65. A5-4 P3+1 66. C8.2 H2-4 67. P8+1 P3.4 68. K6.5 H4+3 69. A4+5 P4.5 70. A5-6 P+.6 71. P1+1 P6+1 72. C2+5 P5+1 73. H5-4 H3-5 74. C2.4 P5.4 75. P8.7 A5+6 76. P1+1 P4+1 77. P1+1 A4-5 78. P1.2 E5+3 79. P2.3 Red won ">
<param NAME="movebegin" VALUE="158">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">
// fen on move 79: 4k1e2/4a4/5a3/2P2CP2/2e6/9/4hH3/9/3p1p3/3AK4 w - - - 1
// movefirst for this fen: red
</applet>


19/10/2013.


Ván 23.GiangHoKiem_ (2687) tiên bại North_Korea (2605):

<applet codeBase="http://www.clubxiangqi.com/viewer" height="300" archive="coffeecc.jar" width="370" code="coffeecc.class">
<param NAME="gameinfo" VALUE="GiangHoKiem_ v.s. North_Korea (0-1)">
<param NAME="redplayer" VALUE="GiangHoKiem_(2687)">
<param NAME="blueplayer" VALUE="North_Korea(2605)">
<param NAME="ply" VALUE="9">
<param NAME="blackplayerkind" VALUE="0">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param NAME="redplayerkind" VALUE="0">

<param NAME="fen" VALUE="rheakaehr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RHEAKAEHR w - - - 1">
<param NAME="movefirst" VALUE="red">
<param NAME="movelist" VALUE="1. C2.5 H8+7 2. P7+1 P7+1 3. H2+3 R9.8 4. R1.2 C2+4 5. R2+4 C2.7 6. E3+1 H2+3 7. C8+5 E3+5 8. H8+7 C8+2 9. R9+1 P3+1 10. R9.4 R1+2 11. C8-5 P3+1 12. R2.7 C8+2 13. H7+8 A4+5 14. H8+7 R1.2 15. C8.9 R2+1 16. R4+7 H3-4 17. H7-8 C7.1 18. C5.8 C1.2 19. P5+1 P1+1 20. R7-1 C8-2 21. R4.3 R8+2 22. H8+6 R2.4 23. H6+4 C2-5 24. R7+5 R8+1 25. R3.4 A5+6 26. R4-1 P5+1 27. H4-2 H7+8 28. P5+1 R4.3 29. R7.6 R8.4 30. R6-2 R3.4 31. R4+1 R4.3 32. H3-5 R3+3 33. C8+4 A6+5 34. R4-4 H8+9 35. C9.2 R3.8 36. C2.5 R8.5 37. P5.4 H4+3 38. R4.7 H3+4 39. C8.9 C2.1 40. R7+4 C1+1 41. H5+7 R5-1 42. P4+1 H9+7 43. C9.5 K5.4 44. C++2 R5.6 45. A6+5 R6-2 46. C-.4 R6.8 47. C4+6 E7+9 48. C4.1 R8-2 49. C5.6 R8.9 50. R7+1 K4+1 51. R7-1 K4-1 52. R7.1 E5-7 53. R1.7 C1.3 54. H7+6 H7-6 55. R7+1 K4+1 56. H6+8 C3.5 57. K5.6 C5.4 58. H8+6 P1+1 59. E1-3 P9+1 60. R7-1 K4-1 61. E7+5 H4-2 62. H6+8 H6-4 63. K6.5 C4.3 64. R7+1 K4+1 65. R7.4 P9+1 66. K5.6 K4.5 67. H8+7 K5.4 68. R4-4 K4-1 69. R4+3 K4.5 70. H7-5 C3.5 71. A5+6 C5+4 72. H5+7 P7+1 73. R4.5 K5.6 74. R5-3 P7.6 75. H7-8 C5.4 76. K6.5 P9.8 77. R5.1 K6.5 78. R1.2 C4-1 79. A4+5 E7+5 80. R2+3 E9+7 81. R2+1 K5+1 82. R2.4 P8+1 83. R4.9 C4+1 84. K5.4 P8.7 85. E3+1 P6+1 86. R9.2 P1.2 87. R2-5 P6.5 88. E1-3 P2.3 89. R2+4 K5-1 90. R2+1 K5+1 91. K4.5 P3+1 92. R2-1 K5-1 93. R2.7 P7.6 94. R7.9 P3+1 95. R9+1 K5+1 96. R9.1 P3+1 97. R1-1 K5-1 98. R1-2 P3.4 99. R1+3 K5+1 100. R1-5 H4-3 101. R1+4 K5-1 102. R1+1 K5+1 103. R1-3 H2+4 104. H8+9 C4.3 105. E5+7 H3+2 106. R1+2 K5-1 107. R1+1 K5+1 108. R1.8 H2-3 109. R8-8 C3+2 110. R8+2 P6.7 111. R8+5 K5-1 112. E3+5 C3-2 113. R8-7 C3.4 114. H9-7 K5.6 115. R8+8 K6+1 116. R8-1 K6.5 117. E5+3 P5.6 118. R8+1 C4.5 119. E7-5 H4+3 120. R8.2 K5.4 121. R2-1 K4-1 122. R2-2 C5-3 123. R2.4 E5+3 124. K5.4 H++5 125. E3-1 H5+7 126. E1-3 H7-8 127. R4.1 K4+1 128. H7+9 E7-5 129. E3+5 P6.5 130. E5+7 P7.6 131. R1.2 H8-6 132. R2+2 K4-1 133. R2-4 H6-4 134. R2+5 K4+1 135. R2-6 C5.3 136. H9-8 C3+2 137. H8+7 C3.6 138. K4.5 C6.5 139. K5.4 C5-2 140. R2+5 K4-1 141. H7-6 P5+1 142. H6-5 P6+1 143. A5+4 H4+5 144. R2+1 K4+1 145. A4-5 H5+7 146. K4+1 H3+4 147. R2-1 K4-1 148. A5-6 H4+5 149. R2+1 K4+1 150. H5+7 K4.5 151. R2-1 K5-1 152. H7-5 P5.4 153. K4+1 H7-6 154. R2+1 K5+1 155. H5-4 C5.6 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="310">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">
// fen on move 155: 7R1/4k4/4e4/5c3/2e6/5h3/4hH3/3p1K3/3p5/3A5 w - - - 1
// movefirst for this fen: red
</applet>


21/10/2013.


Ván 24.mannose (2742) tiên thắng North_Korea (2784):

<applet codeBase="http://www.clubxiangqi.com/viewer" height="300" archive="coffeecc.jar" width="370" code="coffeecc.class">
<param NAME="gameinfo" VALUE="mannose v.s. North_Korea (1-0)">
<param NAME="redplayer" VALUE="mannose(2742)">
<param NAME="blueplayer" VALUE="North_Korea(2784)">
<param NAME="ply" VALUE="9">
<param NAME="blackplayerkind" VALUE="0">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param NAME="redplayerkind" VALUE="0">

<param NAME="fen" VALUE="rheakaehr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RHEAKAEHR w - - - 1">
<param NAME="movefirst" VALUE="red">
<param NAME="movelist" VALUE="1. C2.5 H8+7 2. H2+3 P7+1 3. R1.2 R9.8 4. R2+6 H2+3 5. H8+7 P3+1 6. R9+1 A4+5 7. R9.6 H7+6 8. P5+1 P7+1 9. R2.4 H6+7 10. H3+5 C2+3 11. R4.2 P7.6 12. P5+1 P6+1 13. P7+1 P6.5 14. C5.3 E3+5 15. H7+8 P3+1 16. H8+7 R1.2 17. C8.4 P+.6 18. C4-1 P5+1 19. H7-5 P6+1 20. C4.5 H7-5 21. C3.2 H3+2 22. C2+5 P3.4 23. H5+3 P6+1 24. C5+2 P6+1 25. K5.4 R2+3 26. C5+4 K5.4 27. C5-2 R8+1 28. C5.7 R2.6 29. K4.5 H5+6 30. R6.4 R8.7 31. R4+1 R6.7 32. R2.3 R7+2 33. E7+5 H2+3 34. R4+1 H3+1 35. C2-6 R7+5 36. R4.2 E7+5 37. C7.5 P1+1 38. R2+3 A5+4 39. K5.4 R7-4 40. R2.5 R7.6 41. K4.5 R6+4 42. C5.6 A4-5 43. R5.2 P4+1 44. C6.5 A5+4 45. E5-7 R6.7 46. E7+9 R7+1 47. K5+1 R7-5 48. C5-1 R7+4 49. K5-1 R7+1 50. K5+1 R7-4 51. C5.7 R7+3 52. K5-1 P4+1 53. C7.6 K4.5 54. C6.5 K5.4 55. R2.6 A6+5 56. C2+5 P4.5 57. C2.4 R7+1 58. C4-6 P5.6 59. R6.4 P6.5 60. R4.9 R7-4 61. R9+3 K4+1 62. C5+1 A5-6 63. R9-1 K4-1 64. R9-3 K4+1 65. E9-7 P5.6 66. A6+5 P6+1 67. C4+9 R7+3 68. A5-4 R7-2 69. C5.4 R7.5 70. K5.6 P6+1 71. R9.6 P6.5 72. K6+1 Red won ">
<param NAME="movebegin" VALUE="39">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">
// fen on move 20: 1r2kaer1/4a4/2h1e2c1/p6Rp/4H4/2p6/P5h1P/5pC2/3RC4/2EAKAE2 w - - - 1
// movefirst for this fen: blue
</applet>


02/11/2013.

Do cách post biên bản bằng Java bây giờ còn phù hợp nữa lên mình xin tạm dừng topic này tại đây, sau này nếu có thời gian sẽ quay lại post lại bằng cách mới.Rất mong các bạn thông cảm!

thuyvohan86
29-09-2015, 05:13 PM
Có xem được đâu bạn ơi pots lên làm gì

caoboi_ht87
30-09-2015, 02:06 PM
Mình bắt đầu post bài trong toppic này là ngày 18 tháng 6 năm 2013 khi đó diễn đàn vẫn sử dụng cách post ván cờ bằng Java vì vậy toàn bộ ván đấu trong thời điểm đó mọi người vẫn xem được bình thường. Sau này diễn đàn thay đổi cách post ván cờ nên mình dừng toppic này lại vì nó không còn phù hợp với việc copy ván đấu từ http://clubxiangqi.com/ sang nữa. Nếu máy bạn có cài đặt Java thì vẫn xem được các ván đấu này.

thanhnguyen
30-09-2015, 03:19 PM
Mình bắt đầu post bài trong toppic này là ngày 18 tháng 6 năm 2013 khi đó diễn đàn vẫn sử dụng cách post ván cờ bằng Java vì vậy toàn bộ ván đấu trong thời điểm đó mọi người vẫn xem được bình thường. Sau này diễn đàn thay đổi cách post ván cờ nên mình dừng toppic này lại vì nó không còn phù hợp với việc copy ván đấu từ http://clubxiangqi.com/ sang nữa. Nếu máy bạn có cài đặt Java thì vẫn xem được các ván đấu này.

Nếu nhập lại các bước đi...sẽ mất nhiều thời gian lắm...Tôi thấy trên http://kydao.net có hỗ trợ mã code nước đi của Java này. Cụ thể các bước, bạn làm như sau
1. Vào kydao.net, menu Ván đấu >> Tạo ván đấu
2. nhập vào tiêu đề, vd: Ván 1.bupsenxanh1(2707) tiên thắng North_Korea(2671) của bạn
3. Chọn kiểu bước đi là Flash
4. Copy các bước đi của Java vào ô bước đi: vd ở ván 1, bạn copy từ số 1 -> 46 như sau
"1. C2.5 H8+7 2. P7+1 P7+1 3. H8+7 R9.8 4. H2+3 E3+5 5. R1.2 H2+3 6. C8+2 C2+2 7. R2+6 C2-1 8. R2-2 C2+1 9. R9+1 H7+8 10. R2.6 H8+7 11. R9.2 H7-8 12. R2.6 C8.7 13. H3+2 C7+7 14. A4+5 R1.3 15. R+.4 R8+1 16. P5+1 C2-1 17. H7+5 C7.9 18. P5+1 P5+1 19. C5+3 H3+5 20. P7+1 A4+5 21. P7.6 R3.4 22. R6+1 P7+1 23. R4.3 P3+1 24. P6+1 H5-7 25. P6.7 R4+7 26. A5+6 C2-2 27. C8-3 R8+2 28. R3.8 C2.4 29. R8+5 C4-1 30. C8.6 H7+5 31. H5+4 R8.7 32. C5.2 R7+6 33. K5+1 R7-4 34. C6+8 A5-4 35. E7+5 R7.6 36. H4+2 R6-2 37. H++3 R6-2 38. R8-1 A6+5 39. C2+4 E7+9 40. H3-2 K5.6 41. H-+4 E5+7 42. P7+1 R6+2 43. R8-2 R6.8 44. R8.5 R8.5 45. H4+3 K6.5 46. H3-5"
5. Bạn bấm Tạo ván đấu

Sau đó bạn có link của ván đấu, bạn có thể chia sẽ link hay đưa iframe vào diễn đàn...
Như vd bên dưới của ván 1
http://kydao.net/tuy-bien?ml=1.%20C2.5%20H8%2B7%202.%20P7%2B1%20P7%2B1%203.%20H8%2B7%20R9.8%204.%20H2%2B3%20E3%2B5%205.%20R1.2%20H2%2B3%206.%20C8%2B2%20C2%2B2%207.%20R2%2B6%20C2-1%208.%20R2-2%20C2%2B1%209.%20R9%2B1%20H7%2B8%2010.%20R2.6%20H8%2B7%2011.%20R9.2%20H7-8%2012.%20R2.6%20C8.7%2013.%20H3%2B2%20C7%2B7%2014.%20A4%2B5%20R1.3%2015.%20R%2B.4%20R8%2B1%2016.%20P5%2B1%20C2-1%2017.%20H7%2B5%20C7.9%2018.%20P5%2B1%20P5%2B1%2019.%20C5%2B3%20H3%2B5%2020.%20P7%2B1%20A4%2B5%2021.%20P7.6%20R3.4%2022.%20R6%2B1%20P7%2B1%2023.%20R4.3%20P3%2B1%2024.%20P6%2B1%20H5-7%2025.%20P6.7%20R4%2B7%2026.%20A5%2B6%20C2-2%2027.%20C8-3%20R8%2B2%2028.%20R3.8%20C2.4%2029.%20R8%2B5%20C4-1%2030.%20C8.6%20H7%2B5%2031.%20H5%2B4%20R8.7%2032.%20C5.2%20R7%2B6%2033.%20K5%2B1%20R7-4%2034.%20C6%2B8%20A5-4%2035.%20E7%2B5%20R7.6%2036.%20H4%2B2%20R6-2%2037.%20H%2B%2B3%20R6-2%2038.%20R8-1%20A6%2B5%2039.%20C2%2B4%20E7%2B9%2040.%20H3-2%20K5.6%2041.%20H-%2B4%20E5%2B7%2042.%20P7%2B1%20R6%2B2%2043.%20R8-2%20R6.8%2044.%20R8.5%20R8.5%2045.%20H4%2B3%20K6.5%2046.%20H3-5&t=2&title=V%C3%A1n%201.bupsenxanh1(2707)%20ti%C3%AAn%20th%E1%BA%AFng%20North_Korea(2671)&des=&sc=r

Hy vọng giúp ích cho các bạn!

caoboi_ht87
30-09-2015, 04:30 PM
Mình lấy ván đấu trên clubxiangqi.com cũng không phải nhập lại các nước đi như bạn nói,chỉ cần thao tác copy và paste là được ngay ván cờ cần đăng tuy nhiên trên diễn đàn giờ không sử dụng cách post ván cờ bằng Java nữa.Cách của bạn rất hay nhưng lấy ván đầu từ CXQ thì lại không cần thiết.Nói chung là toppic này nên đóng lại thì hợp lý hơn.

thanhnguyen
13-10-2015, 03:44 PM
Ý của mình là vẫn lấy nước đi (copy) mà không phải nhập lại mà vẫn hiện lên diễn đàn được...:)

thanhnguyen
14-10-2015, 04:32 AM
Còn đây là ván 2, mình thấy ván này khai cục của bên hậu phản kích mạnh :)
ở hiệp thứ 9 dám bỏ Mã để tấn công :D...Không biết các game này các bạn có dùng sw ko nhỉ??

http://kydao.net/tuy-bien?ml=1.%20C2.5%20H8%2B7%202.%20H2%2B3%20P7%2B1%203.%20R1.2%20R9.8%204.%20R2%2B4%20H2%2B3%205.%20P3%2B1%20P7%2B1%206.%20R2.3%20C8-1%207.%20R3.2%20R1%2B1%208.%20C8.7%20H7%2B6%209.%20R2.4%20C8.7%2010.%20E3%2B1%20R8%2B4%2011.%20R9%2B1%20C7.6%2012.%20R4.7%20E3%2B5%2013.%20R7%2B2%20C6%2B1%2014.%20R9.6%20H6%2B7%2015.%20E1%2B3%20R1.7%2016.%20R7.6%20H7%2B5%2017.%20C7%2B5%20H5%2B7%2018.%20R-.3%20C6.3%2019.%20E7%2B5%20R8.2%2020.%20H8%2B6%20R7.6%2021.%20P7%2B1%20R2%2B4%2022.%20R3.1%20C3-2%2023.%20R6.5%20R6%2B3%2024.%20P5%2B1%20R6%2B2%2025.%20P5%2B1%20C2.4%2026.%20H6%2B4%20R2.9%2027.%20H3-1%20R6%2B1%2028.%20R5.9%20C4%2B6%2029.%20R9.2%20C4.1%2030.%20R2.1%20R6%2B1%2031.%20H1%2B3%20R6.2%2032.%20R1.7%20C1%2B1%2033.%20E5-7%20R2.4%2034.%20A4%2B5%20R4-5%2035.%20R7%2B2%20R4%2B2%2036.%20E3-5%20R4.5%2037.%20H3-4%20R5-1%2038.%20R7-2%20A6%2B5%2039.%20P9%2B1%20R5.7%2040.%20R7.6%20C1-1%2041.%20P1%2B1%20C1.4%2042.%20E7%2B9%20C4.2%2043.%20R6.8%20C2.1%2044.%20R8-2%20R7%2B2%2045.%20P1%2B1%20R7.1%2046.%20E5-7%20R1.3%2047.%20R8-4%20C1-3%2048.%20E7%2B5%20R3.1%2049.%20E9-7%20R1.6%2050.%20R8%2B5%20R6.3%2051.%20A5%2B6%20C1%2B4%2052.%20R8.9%20C1.2%2053.%20R9.8%20C2.1%2054.%20R8.9%20C1.2%2055.%20R9.8%20R3.7%2056.%20R8.9%20C2.1%2057.%20R9.8%20C1-3&t=2&title=V%C3%A1n%202.Ky_____VuOng(2667)%20ti%C3%AAn%20b%E1%BA%A1i%20North_Korea(2647)%20(15%2F06%2F2013)&des=&sc=r

thanhnguyen
15-10-2015, 08:30 AM
Tiếp tục ván 3

http://kydao.net/tuy-bien?ml=1.%20C8.5%20H2%2B3%202.%20H8%2B7%20R1.2%203.%20R9.8%20H8%2B7%204.%20P7%2B1%20P7%2B1%205.%20H2%2B1%20P9%2B1%206.%20C2.3%20H7%2B8%207.%20R1%2B1%20E7%2B5%208.%20H7%2B6%20A6%2B5%209.%20H6%2B4%20C2%2B1%2010.%20R8%2B5%20C8%2B1%2011.%20R1.7%20P1%2B1%2012.%20C3.4%20P9%2B1%2013.%20P3%2B1%20R9.7%2014.%20P1%2B1%20H8%2B9%2015.%20H1%2B3%20P3%2B1%2016.%20R8-4%20P7%2B1%2017.%20H3%2B5%20P5%2B1%2018.%20H5%2B7%20E5%2B3%2019.%20H4%2B2%20R7%2B3%2020.%20R7.1%20R7.8%2021.%20R1%2B2%20E3-5%2022.%20P7%2B1%20C2%2B3%2023.%20R1-2%20R8.6%2024.%20A4%2B5%20R2%2B5%2025.%20R1.2%20P7.8%2026.%20P5%2B1%20R6%2B2%2027.%20P5%2B1%20R6.7%2028.%20C4-2%20P1%2B1%2029.%20P9%2B1%20H3%2B1%2030.%20P7.6%20C2.5%2031.%20R8.9%20R2.6%2032.%20R9%2B2%20R6%2B1%2033.%20P9%2B1%20H1-2%2034.%20P6%2B1%20R7%2B4%2035.%20R2.4%20R6%2B2%2036.%20R9.5%20R6.7%2037.%20R5.8%20H2%2B3%2038.%20P6.7%20R--5%2039.%20R8.7%20R%2B-3%2040.%20R7-1%20R%2B-2%2041.%20P7%2B1%20R%2B.5%2042.%20P7%2B1%20R7%2B1%2043.%20R7%2B2%20R5.3%2044.%20R7.2%20R7.8%2045.%20R2.3%20R8.7%2046.%20R3.4%20R3-3%2047.%20A5%2B4%20R7.5%2048.%20A6%2B5%20R3%2B3%2049.%20P9%2B1%20R3-1%2050.%20R4.2%20A5-6%2051.%20R2.9%20A4%2B5%2052.%20P9%2B1%20R3-1%2053.%20P9%2B1%20R3.1%2054.%20R9.7%20R1-1%2055.%20C4.2%20R1-1%2056.%20C2%2B4%20R5-1%2057.%20A5-4%20R5%2B3%2058.%20C2-3%20R5.8%2059.%20C2.3%20R8.7%2060.%20C3.2%20E3%2B1%2061.%20R7.4%20R7-6%2062.%20R4.5%20E1%2B3%2063.%20R5%2B1%20R1.3%2064.%20E7%2B9%20R3%2B3%2065.%20R5.6%20R7%2B6%2066.%20C2.5%20R7.2%2067.%20K5.6%20R2%2B3%2068.%20E9-7%20R2-9%2069.%20P1%2B1%20R3.1%2070.%20C-.3%20R1.7%2071.%20C3.2%20R7.8%2072.%20C2.3%20R8.5%2073.%20C5-2%20R5.7%2074.%20C3.2%20R7%2B5%2075.%20C2%2B7%20R7.8%2076.%20C2.3%20R8-8%2077.%20R6%2B3%20R8.7%2078.%20C3.2%20R2.1%2079.%20C2-1%20R7.8%2080.%20C2.1%20R1.2%2081.%20P1.2%20R2.3%2082.%20P2%2B1%20E3-1%2083.%20P2%2B1%20R3%2B9%2084.%20C5.7%20R8%2B2%2085.%20C7%2B1%20A5%2B4%2086.%20C7.5%20A6%2B5%2087.%20R6-1%20K5.6%2088.%20C5.4%20K6.5%2089.%20R6.9&t=2&title=V%C3%A1n%203.Yao%20(2618)%20ti%C3%AAn%20th%E1%BA%AFng%20nolimit%20(2592)&des=&sc=r

thanhnguyen
16-10-2015, 02:56 AM
Và đây là ván 4, ván này tiên phế mã sớm!
http://kydao.net/tuy-bien?ml=1.%20C2.5%20H8%2B7%202.%20H2%2B3%20R9.8%203.%20R1.2%20P7%2B1%204.%20P7%2B1%20C2%2B4%205.%20H8%2B7%20H2%2B3%206.%20P3%2B1%20P7%2B1%207.%20R2%2B6%20P7%2B1%208.%20H7%2B6%20P7%2B1%209.%20R2.3%20H7-5%2010.%20R9%2B1%20C8%2B7%2011.%20C8.3%20C2.9%2012.%20C3.1%20R1.2%2013.%20R9.4%20R2%2B9%2014.%20R4%2B7%20R2.3%2015.%20H6%2B4%20H5%2B6%2016.%20H4%2B6%20A4%2B5%2017.%20R4-2%20R3.2%2018.%20C5%2B4%20H3%2B5%2019.%20R4.5%20R2-8%2020.%20R3.2%20R8%2B3%2021.%20R5.2%20C8.9%2022.%20C1.5%20E7%2B5%2023.%20R2-6%20C%2B-1%2024.%20R2%2B1%20C%2B%2B1%2025.%20R2.1%20C-.1%2026.%20R1-1%20C1%2B3%2027.%20A6%2B5%20R2%2B8%2028.%20A5-6%20P9%2B1%2029.%20R1.2%20C1.4%2030.%20R2%2B6%20C4.6%2031.%20K5%2B1%20R2-1%2032.%20K5-1%20C6-8%2033.%20R2.4%20R2%2B1%2034.%20K5%2B1%20C6.8%2035.%20R4%2B2%20C8%2B8%2036.%20E3%2B1%20R2-1%2037.%20K5-1%20R2-1%2038.%20E1%2B3%20K5.4%2039.%20R4-2%20R2.4%2040.%20H6-5%20R4%2B2%2041.%20K5%2B1%20C8-5%2042.%20R4.6%20R4-6%2043.%20H5%2B6%20P1%2B1%2044.%20C5.6%20K4.5%2045.%20P5%2B1%20C8-3%2046.%20C6.7%20P1%2B1%2047.%20C7%2B4%20K5.4%2048.%20P7%2B1%20P9%2B1%2049.%20P7.6%20P9.8%2050.%20E3-5%20P8%2B1%2051.%20C7%2B2%20C8%2B4%2052.%20C7.9%20E5%2B7%2053.%20C9%2B1%20E3%2B5%2054.%20H6%2B7%20P8.7%2055.%20P6%2B1%20C8-1%2056.%20H7-9%20C8-2%2057.%20H9%2B8%20E5-3%2058.%20P5%2B1%20K4.5%2059.%20H8-7%20E3%2B5%2060.%20H7%2B9%20P7.6%2061.%20H9%2B7%20A5-4%2062.%20H7-6%20K5%2B1%2063.%20H6-8%20E5-3%2064.%20H8-9%20C8%2B2%2065.%20P5%2B1%20K5-1%2066.%20H9%2B8%20A6%2B5%2067.%20H8%2B9%20K5.6%2068.%20H9%2B7%20K6%2B1%2069.%20C9-1%20K6-1%2070.%20P5.4%20C8%2B3%2071.%20H7-8%20C8.6%2072.%20P4.3%20A5%2B6%2073.%20P3%2B1%20A4%2B5%2074.%20P3%2B1%20P6.7%2075.%20P6%2B1%20E7-5%2076.%20C9%2B1%20C6.7%2077.%20E5%2B3%20P7.6%2078.%20E3-1%20P6.5%2079.%20P6%2B1%20K6.5%2080.%20P3.4%20C7.2%2081.%20P6.5%20K5.4%2082.%20H8%2B7%20C2-7%2083.%20H7-6%20E5-3%2084.%20H6%2B8&t=2&title=V%C3%A1n%204.Doksuri%20(2654)%20ti%C3%AAn%20th%E1%BA%AFng%20kncyn_______%20(2646)&des=&sc=r

TCNguyen
16-10-2015, 03:55 AM
Nếu nhập lại các bước đi...sẽ mất nhiều thời gian lắm...Tôi thấy trên http://kydao.net có hỗ trợ mã code nước đi của Java này. Cụ thể các bước, bạn làm như sau
1. Vào kydao.net, menu Ván đấu >> Tạo ván đấu
2. nhập vào tiêu đề, vd: Ván 1.bupsenxanh1(2707) tiên thắng North_Korea(2671) của bạn
3. Chọn kiểu bước đi là Flash
4. Copy các bước đi của Java vào ô bước đi: vd ở ván 1, bạn copy từ số 1 -> 46 như sau
"1. C2.5 H8+7 2. P7+1 P7+1 3. H8+7 R9.8 4. H2+3 E3+5 5. R1.2 H2+3 6. C8+2 C2+2 7. R2+6 C2-1 8. R2-2 C2+1 9. R9+1 H7+8 10. R2.6 H8+7 11. R9.2 H7-8 12. R2.6 C8.7 13. H3+2 C7+7 14. A4+5 R1.3 15. R+.4 R8+1 16. P5+1 C2-1 17. H7+5 C7.9 18. P5+1 P5+1 19. C5+3 H3+5 20. P7+1 A4+5 21. P7.6 R3.4 22. R6+1 P7+1 23. R4.3 P3+1 24. P6+1 H5-7 25. P6.7 R4+7 26. A5+6 C2-2 27. C8-3 R8+2 28. R3.8 C2.4 29. R8+5 C4-1 30. C8.6 H7+5 31. H5+4 R8.7 32. C5.2 R7+6 33. K5+1 R7-4 34. C6+8 A5-4 35. E7+5 R7.6 36. H4+2 R6-2 37. H++3 R6-2 38. R8-1 A6+5 39. C2+4 E7+9 40. H3-2 K5.6 41. H-+4 E5+7 42. P7+1 R6+2 43. R8-2 R6.8 44. R8.5 R8.5 45. H4+3 K6.5 46. H3-5"
5. Bạn bấm Tạo ván đấu

Sau đó bạn có link của ván đấu, bạn có thể chia sẽ link hay đưa iframe vào diễn đàn...
Như vd bên dưới của ván 1
http://kydao.net/tuy-bien?ml=1.%20C2.5%20H8%2B7%202.%20P7%2B1%20P7%2B1%203.%20H8%2B7%20R9.8%204.%20H2%2B3%20E3%2B5%205.%20R1.2%20H2%2B3%206.%20C8%2B2%20C2%2B2%207.%20R2%2B6%20C2-1%208.%20R2-2%20C2%2B1%209.%20R9%2B1%20H7%2B8%2010.%20R2.6%20H8%2B7%2011.%20R9.2%20H7-8%2012.%20R2.6%20C8.7%2013.%20H3%2B2%20C7%2B7%2014.%20A4%2B5%20R1.3%2015.%20R%2B.4%20R8%2B1%2016.%20P5%2B1%20C2-1%2017.%20H7%2B5%20C7.9%2018.%20P5%2B1%20P5%2B1%2019.%20C5%2B3%20H3%2B5%2020.%20P7%2B1%20A4%2B5%2021.%20P7.6%20R3.4%2022.%20R6%2B1%20P7%2B1%2023.%20R4.3%20P3%2B1%2024.%20P6%2B1%20H5-7%2025.%20P6.7%20R4%2B7%2026.%20A5%2B6%20C2-2%2027.%20C8-3%20R8%2B2%2028.%20R3.8%20C2.4%2029.%20R8%2B5%20C4-1%2030.%20C8.6%20H7%2B5%2031.%20H5%2B4%20R8.7%2032.%20C5.2%20R7%2B6%2033.%20K5%2B1%20R7-4%2034.%20C6%2B8%20A5-4%2035.%20E7%2B5%20R7.6%2036.%20H4%2B2%20R6-2%2037.%20H%2B%2B3%20R6-2%2038.%20R8-1%20A6%2B5%2039.%20C2%2B4%20E7%2B9%2040.%20H3-2%20K5.6%2041.%20H-%2B4%20E5%2B7%2042.%20P7%2B1%20R6%2B2%2043.%20R8-2%20R6.8%2044.%20R8.5%20R8.5%2045.%20H4%2B3%20K6.5%2046.%20H3-5&t=2&title=V%C3%A1n%201.bupsenxanh1(2707)%20ti%C3%AAn%20th%E1%BA%AFng%20North_Korea(2671)&des=&sc=r

Hy vọng giúp ích cho các bạn!

Cách này hay quá, thanks bạn nhé, mình thử đăng ván từ 01xq xem thế nào nhé ! :)

http://kydao.net/tuy-bien?ml=1.%09B3%2B5%20*%0An2%2B3%0A3.%09P3%2B1%0Ap3%2B1%0A5.%09N2%2B3%0An8%2B9%0A7.%09N8%2B7%0Ar9%2B1%0A9.%09P7%2B1%0Ap3%2B1%0A11.%09B5%2B7%0Ab3%2B5%0A13.%09A4%2B5%0Ar1%3D3%0A15.%09R1%3D4%0An3%2B2%0A17.%09C8%2B5%0Ac8%3D2%0A19.%09R4%2B5%0Ar9%3D8%0A21.%09C2%2B2%0Ar3%2B4%0A23.%09R4%3D7%0Ab5%2B3%0A25.%09N7%2B6%0Ab3-5%0A27.%09%2BB-5%0Ar8%2B3%0A29.%09R9%2B2%0An2%2B4%0A31.%09C2%3D6%0Ar8%3D4&t=4&title=Cheng%20JiJun%20-Draw-%20ZhaoZiYu&des=&sc=r

http://kydao.net/tuy-bien?ml=1.%09B3%2B5%20*%0An2%2B3%0A3.%09P3%2B1%0Ap3%2B1%0A5.%09N2%2B3%0An8%2B9%0A7.%09N8%2B7%0Ar9%2B1%0A9.%09P7%2B1%0Ap3%2B1%0A11.%09B5%2B7%0Ab3%2B5%0A13.%09A4%2B5%0Ar1%3D3%0A15.%09R1%3D4%0An3%2B2%0A17.%09C8%2B5%0Ac8%3D2%0A19.%09R4%2B5%0Ar9%3D8%0A21.%09C2%2B2%0Ar3%2B4%0A23.%09R4%3D7%0Ab5%2B3%0A25.%09N7%2B6%0Ab3-5%0A27.%09%2BB-5%0Ar8%2B3%0A29.%09R9%2B2%0An2%2B4%0A31.%09C2%3D6%0Ar8%3D4&t=4&title=Cheng%20JiJun%20-Draw-%20ZhaoZiYu&des=&sc=r

http://www.01xq.com/e_game_view.asp?id=002017CA9E5080

http://www.01xq.com/e_game_view.asp?id=002017CA9E5080

thuyvohan86
26-11-2015, 08:06 PM
Bạn để kiểu này khó xem quá