PDA

View Full Version : Góc chuyên mônTCNguyen
09-04-2011, 08:25 AM
Khai cuộc sở trường của Nguyên gà <):) đi tiên B7.1

Biến 1: Xe 9 bình 4

Star {1. P7+1 C2.3 2. C2.5 E3+5 3. H2+3 R9+1 4. R1.2 R9.4 5. R2+4 P3+1 6. H8+9 P3+1 7. R2.7 R4+2 8. R9.8 H2+4 9. P3+1 H4+3 10. R7.4 A4+5 11. A6+5 R1.2 12. P9+1 R2+6 13. C5.4 R4+2}


Star {1. P7+1 C2.3 2. C2.5 E3+5 3. H2+3 R9+1 4. R1.2 R9.4 5. R2+4 P3+1 6. H8+9 P3+1 7. R2.7 R4+2 8. R9.8 H2+1 9. C8+5 R1.2 10. A6+5 P7+1 11. P9+1 A4+5 12. P3+1 P7+1 13. R7.3 C8.7 14. E3+1 H8+9 15. P1+1 P5+1}

TCNguyen
09-04-2011, 08:31 AM
Trận này còn có tên gọi là liễm pháo đối chốt đề pháo

Biến 2 ăn luôn tốt đầu:

Star {1. P7+1 C2.3 2. C2.5 E3+5 3. C5+4 A4+5 4. R1+2 H2+4 5. C5-1 R1.2 6. R1.6 H4+5 7. E7+5 H8+7 8. H8+6 R9.8 9. H2+3 R2+6 10. R9.8 }

Star {1. P7+1 C2.3 2. C2.5 E3+5 3. C5+4 A4+5 4. E7+5 H2+4 5. C5-2 R1.2 6. H8+6 H8+7 7. H2+3 R9.8 8. R1.2 H4+5 9. P3+1 P7+1 10. R9.8 P7+1 11. E5+3 }

TCNguyen
09-04-2011, 08:34 AM
ở ví dụ 1 là đen đi Xe 9-6, bây giờ ta thử xét biến hóa của trận Xe 9-2 xem nhé :)

Biến 3 xe 9 bình 2

Star {1. P7+1 C2.3 2. C2.5 E3+5 3. H2+3 R9+1 4. R1.2 R9.2 5. H8+7 H2+4 6. R9.8 P3+1 7. R2+4 P3+1 8. R2.7 C3-2 9. H7+8 H4+2 10. C8+5 R2+1 11. C5.8 R2.3 12. R7+3 C8.3 13. E7+5 P7+1 14. A6+5 H8+7 15. R8.6 R1+1 16. R6+7 C++2 17. R6-3 }

Star {1. P7+1 C2.3 2. C2.5 E3+5 3. H2+3 R9+1 4. H8+9 R9.2 5. R9.8 H2+4 6. R1.2 P7+1 7. R2+4 A4+5 8. R2.6 C8-1 9. C8.6 R2+8 10. H9-8 R1+1 11. C6+6 R1.4 12. R6+4 C8.4 13. C5+4 H8+7 14. C5-1 P3+1 15. E7+5 P3+1 16. E5+7 C4.1 17. P5+1 C1+5 18. H8+6 C1+3 19. A6+5 C3.2 20. H6+8 C1-5 21. H3+5 H7+6 22. H5-7 H6+7}

TCNguyen
11-04-2011, 11:22 AM
anh em thưởng thức chơi :-??

Star {1. P7+1 C2.3 2. C2.5 E3+5 3. C5+4 A4+5 4. R1+2 H8+7 5. C5-2 P3+1 6. R1.6 P3+1 7. E7+5 P3+1 8. H8+6 R9.8 9. H2+3 H2+1 10. C8+5 C8.9 11. P3+1 R8+6 12. R6+4 R8.7 13. H6+7 R7+1 14. H7+8 H1-2 15. R9.7 P7+1 16. C5.9 H7+6 17. C9+5 C3-2 18. R7+9 E5-3 19. R6.7 H6-5 20. R7+3 A5-4 21. R7.8 C9.2 22. R8-2 A4+5 23. R8+2}


Star {1. P7+1 C2.3 2. C2.5 E3+5 3. C5+4 A4+5 4. R1+2 H8+7 5. C5-2 H2+4 6. H8+7 R1.2 7. H7+8 R2.4 8. R1.6 R9.8 9. H2+3 C8+5 10. E7+5 H4+5 11. R6+7 K5.4 12. A6+5 R8+4 13. R9.6 K4.5 14. H8+9 C3.1 15. C8+7 R8.2 16. C8.9 R2-1}


Star {1. P7+1 C2.3 2. C2.5 E3+5 3. C5+4 A4+5 4. R1+2 H8+7 5. C5-2 H2+4 6. R1.6 H4+5 7. E7+5 R9.8 8. H2+3 H5+6 9. R6+4 H6+8 10. R9+1 R1.2 11. R6-4 P7+1 12. R9.4 R2+6 13. H8+6 C8.9 14. R6+4}

TCNguyen
11-04-2011, 11:49 AM
Một trong những hinh trận cơ bản dễ hình thành :)

Star {1. P7+1 P3+1 2. P7+1 E3+5 3. C2.5 H2+4 4. H2+3 R1.3 5. R1.2 R3+4 6. H8+9 C2.3}

Star {1. P7+1 P3+1 2. P7+1 E3+5 3. P7+1 H2+4 4. P7.6 R1.3 5. C8.7 R3+6 6. H2+3 R3.4 7. H8+9 R4-3 8. R9.8 H8+9}

nam_xd
12-04-2011, 10:15 PM
cuc 1 phá xe tuần hà ăn tốt
các* nước đi cơ bản

Star {1. C8.5 H2+3 2. H8+7 P7+1 3. R9.8 R1.2 4. R8+4 H8+7 5. P3+1 P7+1 6. R8.3 P3+1 7. C2.3 H7+8 8. R3+1 C2+2 9. C3+7 A6+5 10. R3.7 H8+6 }

nếu nước thứ 9 đi xe 3-7

Star {1. C8.5 H2+3 2. H8+7 P7+1 3. R9.8 R1.2 4. R8+4 H8+7 5. P3+1 P7+1 6. R8.3 P3+1 7. C2.3 H7+8 8. R3+1 C2+2 9. R3.7 H8+6 10. R7+2 E7+5 11. R7-3 H6+8 12. H2+1 H8+6 13. K5+1 C2.6}
đến đây đỏ có thể đi như sau
Star {1. C8.5 H2+3 2. H8+7 P7+1 3. R9.8 R1.2 4. R8+4 H8+7 5. P3+1 P7+1 6. R8.3 P3+1 7. C2.3 H7+8 8. R3+1 C2+2 9. R3.7 H8+6 10. R7+2 E7+5 11. R7-3 H6+8 12. H2+1 H8+6 13. K5+1 C2.6 14. K5.6 C8+6 15. R1.2 R9+1 16. R7.6 R2+8 17. K6+1 H6+5 18. C5-1 R2.4 19. K6.5 R4-3}
hay
Star {1. C8.5 H2+3 2. H8+7 P7+1 3. R9.8 R1.2 4. R8+4 H8+7 5. P3+1 P7+1 6. R8.3 P3+1 7. C2.3 H7+8 8. R3+1 C2+2 9. R3.7 H8+6 10. R7+2 E7+5 11. R7-3 H6+8 12. H2+1 H8+6 13. K5+1 C2.6 14. K5.6 A6+5 15. R7.4 R2+8 16. K6+1 R9.6 17. C5-1 C8+2 18. C3+3 }
em mệt rồi hum sau em viết tiếp!

Vit_say
12-04-2011, 10:19 PM
Nam ơi đây là khởi mã cuộc vs Tiên nhân chỉ lộ mà !

nam_xd
12-04-2011, 11:04 PM
ah chac ban doc luc minh dang viet do minh co thoi quen copy linh ban co.

TCNguyen
13-04-2011, 09:36 PM
Cùng bàn luận về một số biến hóa của trận mã quỳ (hay còn gọi là xuyên cung mã, hay giáp mã) <):)

@Nam_xd: and all

Mã quỳ là 1 bố cục cổ, có 1 số yếu điểm nhất định song nếu ko biết cách khai phá và khắc chế thì nó lại tiềm ẩn nhiều đòn phản kích rất mạnh.

Trong cờ tướng hiện đại mã quỳ lại xuất hiện trong bố cục thường thấy của tiên ông chỉ lộ đối liễm pháo hoặc phi voi cục, tuy nhiên đặc điểm là con mã quỳ lên chậm hơn so với bố cục truyền thống!

Cục 1: Mã quỳ bên trái

Star {1. C2.5 E7+5 2. H2+3 H8+6 3. R1.2 R9+1 4. P3+1 C8-2 5. H8+9 H6+8 6. C5+4 A6+5 7. R2.1 H2+3 8. C5-2 P3+1 9. R9+1 C2.1 10. R9.6 R1.2 11. C8.5 R9.6}

Star {1. C2.5 E7+5 2. H2+3 H8+6 3. R1.2 R9+1 4. P3+1 C8-2 5. R2+1 H6+8 6. R2.6 H2+3 7. P7+1 P7+1 8. R6+3 P7+1 9. R6.3 H8+7 10. E3+1 C8.7 11. R3.4 H7+8 12. R4-3 R1+1 13. H8+7 R1.6 14. R9+1 R9.7 15. R4+7 R7.6 16. H7+6 H8+7 17. R9.4 R6+7}

Star {1. C2.5 H2+3 2. H2+3 E7+5 3. P7+1 H8+6 4. R1+1 P7+1 5. R1.4 R1+1 6. R4+3 R9.7 7. C5.4 H6+4 8. C8.5 C2+6 9. C5+4 A6+5 10. R9+2 R1.2 11. C4.7 H4+5 12. C5.4 H5+4 13. C7.6 R7.6 14. E7+5 R6+2}

Star {1. C2.5 H2+3 2. H2+3 E7+5 3. P7+1 H8+6 4. H8+7 P7+1 5. R9+1 R9.7 6. R9.4 R1+1 7. R4+3 C8.7 8. R1+1 C7+4 9. E3+1 R1.4 10. R1.4 H6+8 11. R++3 R4.8 12. H7+6 A6+5 13. R+-3 C7.1 14. H6+5 H3+5 15. C5+4 P7+1 16. E1+3 H8+7 17. R++1 R8+2 18. C5-2 C1-2}


Bẫy bắt 2 xe của đỏ như sau:
Star {1. C2.5 E7+5 2. H2+3 H8+6 3. R1+1 P7+1 4. R1.4 H6+4 5. C5+4 A6+5 6. C5.6 P9+1 7. P7+1 H2+1 8. H8+7 R9+3 9. C6.9}

Star {1. C2.5 E7+5 2. H2+3 H8+6 3. R1+1 P7+1 4. R1.4 H6+4 5. C5+4 A6+5 6. C5.6 H2+1 7. P7+1 P1+1 8. H8+7 C8.7 9. P5+1 C7+4 10. H3+5 C2+4 11. P5+1 H1-3 12. P5+1 C2.3 13. H5+4 R9.6 14. E7+5 R1.2 15. R9.8}

TCNguyen
13-04-2011, 09:49 PM
Cục 2: Mã quỳ bên phải

Star {1. C2.5 H8+7 2. H2+3 P7+1 3. R1.2 R9.8 4. P7+1 E3+5 5. H8+7 H2+4 6. R9+1 P3+1 7. R9.6 R8+1 8. R2+4 R1.3 9. R6+3 C2.3 10. H7+8 P3+1 11. R6.7 C3+7 12. R7-4 R3+9}

Star {1. C2.5 H8+7 2. H2+3 P7+1 3. R1.2 R9.8 4. P7+1 E3+5 5. H8+7 H2+4 6. R9+1 P3+1 7. R9.6 R8+1 8. R2+4 R1.3 9. R6+3 C2.3 10. E7+9 P3+1 11. R6.7 H7+6 12. R2.4 H6-4 13. R7.6 H++2 14. R6.8 H2-4 15. R4.6 C8+1 16. P3+1 H-+6 17. C5+4 A4+5 18. C5.4 R8.7 19. C4-4 R7+2 20. H3+4}

Star {1. C2.5 H8+7 2. H2+3 E3+5 3. R1.2 R9.8 4. P3+1 H2+4 5. H8+9 P3+1 6. R9+1 C2.3 7. R9.6 R1+1 8. R6+3 C8+4 9. C8.6 H4+6 10. C5+4 A4+5 11. E3+5 H6+5 12. R6.5 H5-3 13. P9+1 P1+1 14. P9+1 R1+3 15. A4+5}

TCNguyen
13-04-2011, 10:12 PM
Star {1. P7+1 P7+1 2. H8+7 H8+7 3. H2+1 H2+3 4. R1+1 H7+8 5. C2+2 C8+3 6. R1.2 H8-7 7. R2+3 P9+1 8. A6+5 E3+5 9. E7+5 A4+5 10. C8.9 R1.2 11. R9.8 C2+6 12. P3+1 P7+1 13. R2.3 H7+9 14. P7+1 P3+1 15. R3.8 R2+5 16. H7+8 C2.4 17. H8+7 C4-6 18. C9+4 H3+1 19. R8+6 H9+7 20. R8.9 A5-4 21. H7+8 A6+5 22. H8-6 A5+4 23. R9-2 A4-5 24. R9.3 R9.8 25. P9+1 R8+6 26. P9+1 R8.9 27. P9.8 R9.5 28. P8.7 P5+1 29. P7.6 P5+1 30. H1+2 P9+1 31. H2+3 R5.8 32. R3-2 P9.8 33. R3.4 R8.6 34. R4.1 H7+8 35. R1.2 P8.7}


Star {1. P7+1 P7+1 2. H8+7 H8+7 3. C2.5 R9.8 4. H2+3 H2+3 5. R1.2 C2+4 6. P5+1 C8+4 7. P5+1 A4+5 8. P5.6 E3+5 9. A6+5 R1.4 10. H3+5 P3+1 11. P7+1 E5+3 12. P6.7 R4+6 13. H5+6 H3+4 14. H7+8 R4.7 15. H8+6 C8-1 16. E7+9 C8.7 17. R2.1}

TCNguyen
14-04-2011, 01:50 PM
Bố cục cơ bản như sau:

Star {1. C2.5 H2+3 2. H2+3 P7+1 3. R1.2 R9+2 4. P7+1 C2-1 5. R2+4 C2.7 6. H8+7 H8+7 7. H7+6 P7+1 8. P3+1 C7.8 9. R2.1 P9+1}

là 1 trong các khai cuộc của Uyên Ương Pháo, hay còn gọi là Pháo Tây Tạng

=============

Kiểu chơi này mới xuất hiện vào những thập kỷ 40, 50, đầu tiên là những tay cờ giang hồ bày ra. Đặc điểm của Uyên Ương Pháo là khi đối phương chơi trực Xe (X1-2) thì họ không ra Xe giữ Pháo (X9-8) mà lại lên Xe (X9.2) để sau đó dùng Pháo cánh mặt lui về (P2/1) chuyển sang cánh trái đánh đuổi Xe đối phương. Kiểu chơi này khiến cho bên đi tiên không quen sẽ lúng túng,

bị đối phương phản đòn giành tiên thủ. Các tay cờ từ nhiều năm qua vẫn quen gọi đây là "trận Tây Tạng", không rõ ai đặt tên như vậy và ý nghĩa thế nào. Hiện nay trong giới giang hồ vẫn còn sử dụng nhưng tại các giải chính thức thì ít thấy xuất hiện.


Sau đây xin giới thiệu một số phương án quan trọng để các bạn có dịp làm quen với thế trận này.

Biến 1

Ván cờ:

1. P2-5 M2.3 2. M2.3 B7.1
3. X1-2 X9.2 4. M8.7Trắng còn ba khả năng khác:
*Một là 4. P8-6 M8.7 5. M8.7 T3.5 6. B7.1 M7.6 7. X9-8 P2-1 8. X2.6 S4.5 9. X2-4 X1-4 10. S6.5 M6.7 11. P6.2 M7.5 12. T7.5 P8-6 13. M3.4 X9-8, cân bằng.
*Hai là 4. P8.2 B9.1 5. M8.7 P2/1 6. P8-7 M8.7 7. X2.6 B3.1 8. P7-5 T7.5 9. X2-3 P8/2. 10. X9-8 X1-2 11. X3-2 P2.5 12. S4.5 P8-7, Đen đe dọa trục lộ 7.
*Ba là 4. M8.9 P2/1. 5. X2.6 T7.5 6. X9.1 P2-8 7. X2-3 X1.1 8. P5-4 X1-6 9. P4.4 Ps-7 10. P8-4 M8.7 11. X3.1 X8.2 12. P4-6 P7-8 13. P6.5 X6-8 14. X9-4 Ps-1 15. P6.1, Trắng ưu.

4. ... P2/1
5. X2.6 P2-7 6. B5.1 S4.5
7. M3.5 M8.7 8. B5.1 B5.1
9. P8.5 T3.5 10. M5.6 X1-3
11. X9-8 B3.1 12. X2-7 M7.6
13. M7.5 M6.5 14. M6/5 X3-2
15. X7.1 P8-3 16. P8-5 T7.5

+-
Biến 2:
Ván cờ:

1. P2-5 M2.3 2. M2.3 P2/1
3. B7.1Trắng cũng thường chơi 3. X1-2 X9.2 4. X2.4 T7.5 5. B9.1 P2-8 6. X2-8 X1.1 7. M8.9 X1-4 8. S5.5 B7.1 9. X8-4 Pt-6 10. M9.8 P8-8 11. X4-2 M8.7 12. M8.9 M7.6 13. M9.7 Pt-3 14. P5.4 P6-5 15. P8-5 X4.4, Trắng hơi ưu.

3. ... P2-7 4. M8.9 X1-2
5. X9-8 T7.5 6. B3.1 S6.5
7. P8-7 X2.9 8. M9/8 B9.1
9. M3.4 M8.9 10. P7.4 X9-6
11. X1-2 X6.5 12. X2.7 X6-3

Ván Trần Kỳ - Thẩm Chí Diệc đổi lại: 12...X6/3. 13. X2.1 P7.4 14. P5-7 M3/2 15. T7.5 P7.1 16. B9.1 X6.2 17. X2/1 M9.8 18. S6.5 P7-8? 19. X2-5, Trắng ưu do Đen saí lầm. Sau đó Trắng thắng cờ tàn ở nước 45.

13. P7-3 X3.4 14. M8.9 T5/7
15. P3.3 X3/2 16. X2-1 P7.8
17. P3/9 X3-5 18. S6.5 X5-1
19. X1.2 S5/6 20. X1/4
+-
Biến 3:

Ván cờ:

1. P2-5 M2.3 2. M2.3 B3.1
3. X1-2 X9.2 4. M8.7


Trắng còn ba khả năng khác:
*Một là 4. M8.9 P2/1 5. X2.4 T7.5 6. X9.1 B7.1 7. X9-4 P2-8 8. X2-4 Ps-6 9. Xt-2 P8-6 10. X4-2 M8.7 11. B9.1 M7.8, Đen có thế công.
*Hai là 4. P8-6 X1-2 5. M8.9 P2-1 6. X2.4 M8.7 7. B9.1 B7.1 8. X9.1 S4.5 9. X9-7 P1/1 10. B7.1 B3.1 11. X7.3 P1-3 12. X7-8 X2-1 13. S6.5 T3.5 14. X8.4 X1-3 15. M9.8 M7.6 16. X2-4 M6/4 17. T7.9 P8-7, Đen có thế phản công.
*Ba là 4. P8.2 B9.1 5. M8.7 P2/1 6. P8-9 X1-2 7. X9-8 T7.5 8. B3.1 P2-8 9. X8.9 P8.8 10. X8/8 P8/6 11. B5.1 X9/1 12. M7.5 X9-6 13. B5.1 B5.1 14. P5.3 S6.5, cân bằng.

4. ... P2/1
5. X2.4 T7.5
6. X9.1 B7.1

Nếu Đen đi 6... P2-8 7. X2-8 X1.1 8. B5.1 X1-8 9. B5.1 B5.1 10. M7.5 X6.5 11. B7.1 X8/1 12. B3.1 X6-4 13. P5.3 P8-5 14. P5.3 S6.5 15. P8-5 M8.6 16. X9-4 M5.5 17. X8.2, Trắng ưu.

7. X9-6 P2-7 8. X2-6 X1-2
9. P8.2 M8.7 10. Xs-4 M7.8
11. T3.1 M8.7 12. P5-6 P8-6
13. X4.5 X9-8 14. T1.3 S4.5
15. B7.1 P7.4 16. T7.5 B3.1

-+
Biến 4:

Ván cờ:

1. P2-5 M2.3 2. M2.3 B3.1
3. M8.9 T7.5 4. P8-6Nếu Trắng đi 4. X9.1 X1.1 5. X1-2 X9.2 6. X9-5 X1-5 7. P6-7 X6.3 8. B9.1 M8.6 9. X2.4 P8-7 10. X6.7 P7/1 11. X612. M3.4 12. S6.5 P7.5 13. T3.1 S6.5 14. B7.1 X9-8 15. X2-8 M4.5 16. P5-4 M5.7 17. P7-3 X6.2, Đen có thế phản công.

4. ... P2/1
5. X9-8 P2-7
6. X8.4


Trắng nên chơi 6. B3.1 X1.1 7. B9.1 X1-4 8. S4.5 M8.6 9. X8.4 X9.1 10. X8-4 P7/1 11. P5-4 X4-2 12. T3.5 B7.1 13. X1-2 P8-7 14. X4.3, Trắng vẫn còn chủ động.

6. ... X1.1
7. B9.1 X9.2 8. P6.2 B9.1
9. P6-2 P8-6 10. X1-2 B7.1
11. P2.4 P7/1 12. B5.1 P6-8
13. X8.3 X1-6 14. M9.8 M3.4
15. X8.1 X6-2 16. P5.4 S6.5
-+

Ý kiến của bạn?

Trần Tấn Mỹ, Lê Thiên Vị, Phạm Tấn Hoà, Quách Anh Tú

TCNguyen
14-04-2011, 01:54 PM
Trong cờ tướng có một thế cờ rất hay, đó là dùng hai pháo để đối phó với thế công ở giữa của Trung Pháo mà đối phương đang sử dụng.

Khi sử dụng thế cờ này, hai pháo thường đứng sát nhau, do đó người ta gọi là thế Uyên Ương Pháo. Đó cũng là thế cờ mà tôi đã sử dụng khi lần đầu tiên chơi cờ cùng bố vợ tương lai, một đại kiện tướng cờ tướng có những nước đi mà cả thôn Đoài tôi rất ít người sánh được.

Thú thật, đó là một trong những ván cờ vô vàn khó khăn đối với tôi. Bởi vì tôi phải chơi thế nào để cụ thấy trình độ của tôi cũng kha khá mới đáng mặt làm rể cụ chứ), mặt khác tôi phải cố mà... thua cụ (vì lý do... tế nhị).


Khi thế cờ gần như an bài, nghĩa là tôi cảm thấy gần thắng, thì tôi lại phải toát mồ hôi đi những nước cờ “kém cỏi” để tạo điều kiện cho cụ chuyển từ Trung Pháo sang Trung Pháo Quá Hà Xa để đối phó với Uyên Ương Pháo của tôi. Cuối cùng cụ đã thắng tôi ván đó.

Hôm sau, nàng gặp lại tôi nói:

Bố em bảo anh có chịu khó học các nước cờ nhưng không biết sử dụng linh hoạt, ván đó chỉ cần vài nước nữa là anh đã thắng rồi, vậy mà bố em phải căng óc ra nghĩ những nước cờ tạo điều kiện thêm mà anh vẫn thua. Nói tóm lại bố em bảo trí tuệ của anh nó... nó...

Rồi, chắc cụ chê trí tuệ của tôi nó kém đây mà. Tôi vội lấy bàn cờ ra, nàng là con gái một bậc thầy cờ tướng nên chỉ cần nói vài phút là nàng đã hiểu tôi khó khăn vất vả thế nào mới có thể “chuyển thắng thành thua” được. Chủ ý của tôi là ông cụ chê tôi cũng chẳng sao, nhưng không thể để nàng xem thường trí tuệ của người chồng tương lai được.

Ấy vậy mà sau đó nàng kể lại chuyện đó cho ông cụ nghe mới khổ thân tôi chứ!

Mấy hôm sau nữa, bố vợ tương lai cho người gọi tôi đến. Kiểu này thì hỏng hết bánh kẹo rồi, chắc cụ định lên lớp cho tôi một bài vì dám “cố thua” như thể xem thường những nước cờ của cụ vậy. Giải trình một cách thật thà như tôi cũng là một nước cờ quá kém rồi.

Nhưng thật không ngờ, khi tôi lò dò đi vào chưa chào dứt câu đã thấy cụ cười khà khà:

Ván cờ hôm nọ là con thắng chứ không phải bố đâu nhé (lần đầu tiên cụ gọi tôi là con, xưng bố như vậy).

Tôi ấp úng:

Dạ, thưa...

Cụ bảo tôi ngồi xuống và nói rất nghiêm túc:

Hôm qua bố mẹ con sang chơi và xin ngày lễ dạm ngõ cho hai con. Hôm nay bố cho gọi con để bàn kỹ hơn việc trăm năm của hai đứa.

Cụ sai con gái nấu cơm rồi đem bàn cờ ra:

Nào, bây giờ làm một ván chờ cơm - Cụ nháy mắt đầy ý nghĩa - đánh thật lòng nhé, đừng nghĩ chuyển được sang thế Uyên Ương Pháo thì mọi việc khác có thể bỏ qua đấy.

Tôi sung sướng đáp:

Dạ, con xin hết sức cố gắng!

Ván cờ đó tôi đã đánh thật sự “hết sức cố gắng” và rất thoải mái tư tưởng, không phải lo nên thắng, hay nên thua nữa.

Sở dĩ tôi hoàn toàn tự tin được như vậy vì tôi đã biết cụ đã chấp nhận “thua” thế “Uyên Ương Pháo” của tôi ở một ván cờ khác rồi. Đó là ván cờ hạnh phúc của đời tôi!

zxxzzxxz
14-04-2011, 01:55 PM
hehe,trận này qq hay dùng giết vịt đấy ! Nhưng mà gặp mấy tên pc khủng nó chém cho tan nát ! hic ! Nhưng mà kể ra vịt vẫn nhiều ,hehe,chơi cũng khoái lém ! Đẹp mắt và nhiều bẫy !

TCNguyen
14-04-2011, 01:57 PM
Bố cục quy bối pháo như sau:

Star {1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9+1 3. R1.2 C8-1 4. P3+1 E3+5 5. H8+9 C8.1 6. C8.7 H2+4 7. R9.8 C1.2 8. R8.9 P1+1}

TCNguyen
14-04-2011, 01:58 PM
hehe,trận này qq hay dùng giết vịt đấy ! Nhưng mà gặp mấy tên pc khủng nó chém cho tan nát ! hic ! Nhưng mà kể ra vịt vẫn nhiều ,hehe,chơi cũng khoái lém ! Đẹp mắt và nhiều bẫy !

Ở đây nói chuyện cờ tay không nói đến SW nhe Hoàng <):) chơi sao lại SW được =))

TCNguyen
14-04-2011, 02:01 PM
Hay còn gọi là pháo trùng, pháo tầng :-?? [-(

Star {1. C2.5 C8+1 2. H2+3 C2.8 3. H8+9 R9+1 4. C8.7 H2+3 5. R9.8 E7+5 6. P7+1 R9.6 7. P3+1}

Star {1. C2.5 C8+1 2. H2+3 C2.8 3. R1+1 P9+1 4. P7+1 H8+9 5. H8+7 H9+8 6. C8+4 H2+3 7. P3+1 E7+5 8. R1.4 A6+5 9. H7+6 R1.2 10. R9.8 P9+1 11. P1+1 R9+5}

Star {1. C2.5 C8+1 2. P3+1 C2.8 3. P3+1 P7+1 4. C5+4 H2+3 5. C5-2}

Star {1. C2.5 C8+1 2. P3+1 C2.8 3. P3+1 H2+3 4. P3+1 C++1 5. H8+9 R1.2 6. R9.8 E7+5 7. P7+1 H8+6 8. P3.2 C-.6 9. H2+3 R9.7 10. R1.2 C8.7}

TCNguyen
16-04-2011, 01:09 PM
Phản công mã hay còn gọi là phản cung mã :-w

Cũng là 1 trong những khai cuộc cuộc sở trường của TCNguyen gà :D

Phản công mã có thể chia ra làm 2 dạng:
+ Phản công mã cổ điển
+ Phản công mã hiện đại

Trong đó: lại có thể chia ra 2 dạng tiếp theo là:
+ Phản công mã xuất hoành xa
+ Phản công mã xuất trực xa

mỗi thể loại lại bao gồm các biến hóa của 2 trận:
+ Tiến tốt 3
+ Và tiến tốt 7

biến hóa rất đa dạng và phong phú

với kinh nghiệm thi đấu va chạm trong nhiều năm, xin mạn phép đúc kết và phân tích 1 số dạng khai cuộc cơ bản như sau:

[1] Phản công mã cổ điển và trận tiến tốt 3

Star {1. C2.5 H2+3 2. H2+3 C8.6 3. R1.2 H8+7 4. P3+1 P3+1 5. C8.7 E7+5 6. H8+9 R1.2 7. R9.8 C2+4 8. A6+5 A6+5 9. R2+6 R9.7}

Trên đây là các nước đi cơ bản của bố cục Ngũ thất pháo tiến tốt 3 đối phản công mã.

Ở đây đen đang chuẩn bị có 2 nước đi là Pháo 2 thoái 3 và Pháo 6 tiến 4 bình bắt tượng dễ phản tiên!

Đỏ có các nước đi Tốt 9 tiến 1 chờ đợi thì đen đi pháo 6 tiến 4

Nếu đỏ đi Mã 3 tiến 4 thì đen đi pháo 6 tiến 2

Pháo đầu ko dám bình ra sợ đen đánh tốt đầu đổi xe, xem ra đen đã có được 1 khai cuộc mãn ý.

Star {1. C2.5 H2+3 2. H2+3 C8.6 3. R1.2 H8+7 4. P3+1 P3+1 5. C8.6 E7+5 6. H8+9 R1.2 7. R9.8 C2+4 8. H9-7 C2+2 9. R2+6 A6+5 10. R2.3 R9.7 11. A6+5 C2-5 12. C6+4 C6+4 13. R3.4 C6.7 14. E3+1 R7.6 15. R4+3 K5.6}

Star {1. C2.5 H2+3 2. H2+3 C8.6 3. R1.2 H8+7 4. P3+1 P3+1 5. C8.6 E7+5 6. H8+9 R1.2 7. R9.8 C2+4 8. H9-7 C2+2 9. R2+6 A6+5 10. R2.3 R9.7 11. A6+5 C2-5 12. C6+4 C6+4 13. H3+4 P5+1 14. C6-3 C6.4 15. H7+6 H7+5 16. R3+3 E5-7 17. H6+5 E7+5}

Trên đây là bố cục Ngũ lục pháo đối phản công mã, cũng là 1 trận đối công căng thẳng với nhiều biến hóa phức tạp.

Star {1. C2.5 H2+3 2. H2+3 C8.6 3. R1.2 H8+7 4. P3+1 P3+1 5. H8+9 E7+5 6. R9+1 A6+5 7. R9.4 C2.1 8. C8+4 R1.2 9. C8.3 C1+4 10. R4+4 R2+5 11. R2+4 R9.8 12. R2+5 H7-8 13. R4-1 R2.6 14. H3+4 C1.5 15. A6+5 C6+2 16. H9-8 H8+6 17. C3+1 H3+2 18. H8+7 C5-1}

Tất nhiên đó chỉ là lý thuyết về khai cuộc, biến hóa thực chiến rất đa dạng và phong phú, giả sử như là ví dụ trên!

Bài sau sẽ viết tiếp trận phản công mã cổ điển và trận tiến tốt 7!

TCNguyen
16-04-2011, 01:38 PM
[2] Phản công mã cổ điển và trận tiến tốt 7

Star {1. C2.5 H2+3 2. H2+3 C8.6 3. R1.2 H8+7 4. P7+1 P7+1 5. H8+7 C6+5 6. C5+4 C6.2 7. C5-2 C+.7 8. R2+6 R9+2 9. R2.7 H7+6 10. R7.5 H3-5 11. R5.9 R9.5 12. R++3 H6+5 13. H7+5 R5+3 14. R-.8 C2.5 15. A6+5 R5+1 16. E7+5 R5+1 17. E3+5 C7+2 Blue won}

Nhượng pháo trống, thí 2 xe chiếm thế!

Star {1. C2.5 H2+3 2. H2+3 C8.6 3. R1.2 H8+7 4. P7+1 P7+1 5. A6+5 E7+5 6. H8+7 C2+4 7. C8.9 C2.7 8. R9.8 A6+5 9. R2+4 H7+6 10. R8+5 P3+1 11. R8-1 P3+1 12. R8.7 R1.2 13. R7+2 R9.7 14. R2.8 R2+5 15. H7+8 H6+4 16. R7-2 H4+5 17. E7+5 P7+1 18. R7+2 C7.1 19. C9.7 P7+1 20. H3-1}

Đỏ có thể đánh thế này!

Star {1. C2.5 H2+3 2. H2+3 C8.6 3. R1.2 H8+7 4. P7+1 P7+1 5. C8.7 E7+5 6. H8+9 C2+4 7. R9.8 C2.7 8. E3+1 P1+1 9. R8+6 A6+5 10. R8.7 R1+2 11. R2+6 H7+6 12. R2-2 R9.7 13. P7+1 P7+1 14. R2.3 R7+5 15. E1+3 H6+4}

Đen trùng trùng điệp điệp bẫy!

Star {1. C2.5 H2+3 2. H2+3 C8.6 3. R1.2 H8+7 4. P7+1 P7+1 5. C8+4 E7+5 6. H8+7 H7+6 7. R2+6 A6+5 8. R2.4 H6+7 9. C5+4 H3+5 10. C8.5 R9.7 11. E7+5 R1+1 12. C5.1 R1.4 13. A6+5 R4+5 14. C1.7 P7+1 15. R9.6 R4+3 16. A5-6 R7+4 17. H7+6 R7.4 18. H6-7 P7.8}

Biến hóa phức tạp!

TCNguyen
16-04-2011, 01:58 PM
[3] Phản công mã bố cục xuất hoành xe và trận tiến tốt 7

Star {1. C2.5 H2+3 2. H2+3 C8.6 3. R1.2 H8+7 4. P7+1 R9+1 5. C8.7 E3+5 6. R2+6 R9.4 7. R2.3 H7-9 8. P7+1 P3+1 9. C7+5 C6.3 10. H8+9 H9+7 11. R9.8 C2.1 12. A6+5 A4+5 13. P3+1 C3+1}

Star {1. C2.5 H2+3 2. H2+3 C8.6 3. R1.2 H8+7 4. P7+1 R9+1 5. H8+7 R9.4 6. R2+6 R4+3 7. R2.3 C6-1 8. P3+1 C6.7 9. R3.4 H3-5 10. R4+2 R1+2 11. R4.3 C2-1 12. C5+4 H7+5 13. R3-2 H-+7 14. A6+5 C2.7 15. R3.4 C7.5 16. E7+5 R1.4}

Star {1. C2.5 H2+3 2. H2+3 C8.6 3. R1.2 H8+7 4. P3+1 P3+1 5. C8.6 R9+1 6. R2+6 R9.4 7. A6+5 R1.2 8. R2.3 C6-1 9. R3-1 R4+1 10. H8+7 C6.7 11. R3.7 E3+5 12. R7+1 C7.3 13. R7.8 R4+4 14. H3+4 R4.3 15. R9+2 R3-1 16. H4+3 H3+4 17. R8-4 H4+5 18. C6+1 H5-7}

ntcong8
16-04-2011, 02:39 PM
Cảm ơn Nguyên,
bài viết rất hữu ích, em có thể viết tiếp PCN phế 2 chốt đc không em, cảm ơn trước nha.

nhokdethuong
16-04-2011, 03:41 PM
Ở ván thứ 2 của post 2, anh Nguyên post nhầm rồi. đi như thế nước thứ 9, hậu dùng pháo ăn tượng sát cục chứ nhỉ :-?

TCNguyen
16-04-2011, 09:53 PM
Cảm ơn Nguyên,
bài viết rất hữu ích, em có thể viết tiếp PCN phế 2 chốt đc không em, cảm ơn trước nha.

Hihi, bạn nét cong gợi cảm @-) $-) :-*

Còn chơi sw không vậy :))

Mình bỏ sw lâu rồi, dạo này đang luyện lại cờ tay một chút :-?? giờ quên gần hết mất rồi :-?? rất vui khi nhận được sự đóng góp ý kiến và cùng bàn luận của tất cả các bạn :D

Tất nhiên là chỉ chơi theo kinh nghiệm thôi :) trước có đọc quyển Phản công mã của Hồ Vinh Hoa rồi, nhưng mà lâu ngày không chơi quên mất biến ấy rồi :D, với lại dạo này đang luyện trận phản công xuất hoành xa, bạn nhắc mình mới nhớ :-* hihi

Biến hóa có phải như thế này không? :|

Star {1. C2.5 H2+3 2. H2+3 C8.6 3. R1.2 H8+7 4. P3+1 P3+1 5. C8.7 E7+5 6. H8+9 R1.2 7. R9.8 C2+4 8. P3+1 P7+1 9. P7+1 P3+1 10. R2+4 P3+1 11. H9+7 C2.5 12. C5+4 A6+5 13. R8+9 H3-2 14. C7+7 Red won}

Star {1. C2.5 H2+3 2. H2+3 C8.6 3. R1.2 H8+7 4. P3+1 P3+1 5. C8.7 E7+5 6. H8+9 R1.2 7. R9.8 C2+4 8. P3+1 P7+1 9. P7+1 P3+1 10. R2+4 P3+1 11. H9+7 C2.5 12. C5+4 H3+5 13. R8+9 C5-2 14. R8-4 H5+3 15. C7+3 C5.2 16. C7.5 A6+5 17. H7+8}

Star {1. C2.5 H2+3 2. H2+3 C8.6 3. R1.2 H8+7 4. P3+1 P3+1 5. C8.7 E7+5 6. H8+9 R1.2 7. R9.8 C2+4 8. P3+1 P7+1 9. P7+1 P3+1 10. R2+4 P3+1 11. H9+7 C2.5 12. C5+4 H3+5 13. R8+9 C5-2 14. R8-4 H5+3 15. C7+3 E5+3 16. R8.7 C6.5 Blue won}

Star {1. C2.5 H2+3 2. H2+3 C8.6 3. R1.2 H8+7 4. P3+1 P3+1 5. C8.7 E7+5 6. H8+9 R1.2 7. R9.8 C2+4 8. P3+1 P7+1 9. P7+1 P3+1 10. R2+4 P3+1 11. H9+7 C2.5 12. C5+4 H3+5 13. R8+9 C5-2 14. R8-4 H5+3 15. C7+3 E5+3 16. H7+6 H7+6 17. H3+4 C6.5 18. H6+5 C5.2 19. E3+5 E3-5}

Ví dụ thế thôi ai lại đánh vịt thế nhỉ, hehe :D

Thực ra đen có nước biến bình tốt đánh như sau ^^

Star {1. C2.5 H2+3 2. H2+3 C8.6 3. R1.2 H8+7 4. P3+1 P3+1 5. C8.7 E7+5 6. H8+9 R1.2 7. R9.8 C2+4 8. P3+1 P7+1 9. P7+1 P3+1 10. R2+4 P3.2 11. P9+1 H3+4 12. C5+4 A6+5 13. R2.6 R2+4 14. H9+7 P2.3 15. R6.7 H4+5 16. R7.8 H5+3 17. R++1 H3+2 18. R8-2 C6+4 19. C5-3 H7+6 20. E3+1 H6+5 21. H3+5 R9.8 22. R8-3 C6.3}

Star {1. C2.5 H2+3 2. H2+3 C8.6 3. R1.2 H8+7 4. P3+1 P3+1 5. C8.7 E7+5 6. H8+9 R1.2 7. R9.8 C2+4 8. P3+1 P7+1 9. P7+1 P3+1 10. R2+4 P3.2 11. P9+1 H3+4 12. C5+4 A4+5 13. R2.6 C6+5 14. R6+1 C6.1 15. E7+9 H7+5 16. R6+1 H5-7 17. R6.3 R9+2 18. E3+5}

TCNguyen
16-04-2011, 10:08 PM
Ở ván thứ 2 của post 2, anh Nguyên post nhầm rồi. đi như thế nước thứ 9, hậu dùng pháo ăn tượng sát cục chứ nhỉ :-?

uhm @-) cảm ơn bạn, mình post sai mất 1 nước :-??

hehe :-ss để minh xem lại xem nào :))

Nguyên văn là thế này:

Star {1. C2.5 H2+3 2. H2+3 C8.6 3. R1.2 H8+7 4. P7+1 P7+1 5. A6+5 E7+5 6. H8+7 C2+4 7. C8.9 C2.7 8. R9.8 A6+5 9. R2+4 H7+6 10. R8+5 P3+1 11. R8-1 P3+1 12. R8.7 R1.2 13. R7+2 R9.7 14. R2.8 R2+5 15. H7+8 H6+4 16. R7-2 H4+5 17. E7+5 P7+1 18. R7+2 C7.1 19. C9.7 P7+1 20. H3-1}

Sửa lại thế này: :D

Star {1. C2.5 H2+3 2. H2+3 C8.6 3. R1.2 H8+7 4. P7+1 P7+1 5. A6+5 E7+5 6. H8+7 C2+4 7. C8.9 C2.7 8. R9.8 R9.8 9. E3+1 R8+9 10. H3-2 H7+6 11. H2+3}

bsx
16-04-2011, 10:26 PM
Cảm ơn bạn TCNguyen, những bài viết của bạn thật hữu ích cho những người mới chơi cờ như tôi. Cảm ơn nhiều!

TCNguyen
16-04-2011, 10:28 PM
Từ gợi ý của bạn cong 8 mình tham khảo sw thêm có 1 biến như sau:

Star {1. C2.5 H2+3 2. H2+3 C8.6 3. R1.2 H8+7 4. P3+1 P3+1 5. C8.7 E7+5 6. H8+9 R1.2 7. R9.8 C2+4 8. P3+1 P7+1 9. P7+1 P3+1 10. R2+4 P3.2 11. P9+1 C6+4 12. R2.8 R2+5 13. H9+8 C6.7 14. H8+7 C2.3 15. E3+1 R9.8}

Đen đánh nước lắc tốt lại cản mã dễ diễn biến thành thua thảm :(

Star {1. C2.5 H2+3 2. H2+3 C8.6 3. R1.2 H8+7 4. P3+1 P3+1 5. C8.7 E7+5 6. H8+9 R1.2 7. R9.8 C2+4 8. P3+1 P7+1 9. P7+1 P3+1 10. R2+4 P3.2 11. P9+1 H3+4 12. C5+4 A6+5 13. R2.6 R2+4 14. H9+7 P2.3 15. R6.7 H4+5 16. H3+5 R2.5 17. R7.5 K5.6 18. R5+1}

Star {1. C2.5 H2+3 2. H2+3 C8.6 3. R1.2 H8+7 4. P3+1 P3+1 5. C8.7 E7+5 6. H8+9 R1.2 7. R9.8 C2+4 8. P3+1 P7+1 9. P7+1 P3+1 10. R2+4 P3.2 11. P9+1 H3+4 12. C5+4 A6+5 13. R2.6 R2+4 14. H9+7 P2.3 15. R6.7 H4+5 16. H3+5 R2-1 17. R7.5 K5.6 18. H7+6 R2.4 19. C7.4 K6.5 20. R8+3 R4+1 21. R5.4 R4-1 22. R4+3 R4.5 23. R4.3 }

TCNguyen
16-04-2011, 10:41 PM
Nếu đen nâng xe giữ mã rồi tụt pháo thì dễ bộc lộ sơ hở :) con mã trái ko có pháo bảo vệ :(

Star {1. C2.5 H2+3 2. H2+3 C8.6 3. R1.2 H8+7 4. P3+1 P3+1 5. C8.7 E7+5 6. H8+9 R1.2 7. R9.8 C2+4 8. A6+5 A6+5 9. R2+6 R9+2 10. R2.3 C6-2 11. P7+1 C6.7 12. R3.2 H7+6 13. R2+3 H6+4 14. C7-1 R9.7 15. P7+1 E5+3 16. C7+6}

nguyen_gmhp
16-04-2011, 11:48 PM
nếu đen nâng xe giữ mã rồi tụt pháo thì dễ bộc lộ sơ hở :) con mã trái ko có pháo bảo vệ :(

star {1. C2.5 h2+3 2. H2+3 c8.6 3. R1.2 h8+7 4. P3+1 p3+1 5. C8.7 e7+5 6. H8+9 r1.2 7. R9.8 c2+4 8. A6+5 a6+5 9. R2+6 r9+2 10. R2.3 c6-2 11. P7+1 c6.7 12. R3.2 h7+6 13. R2+3 h6+4 14. C7-1 r9.7 15. P7+1 e5+3 16. C7+6}

nếu ở nuớc thứ 10 den ko thoái pháo 6 mà pháo 2/3 bắt xe thì sao hả ông bạn.

TCNguyen
17-04-2011, 12:00 AM
nếu ở nuớc thứ 10 den ko thoái pháo 6 mà pháo 2/3 bắt xe thì sao hả ông bạn.

uh ha, cơ bản quá :-ss hehe :-??

Star {1. C2.5 H2+3 2. H2+3 C8.6 3. R1.2 H8+7 4. P3+1 P3+1 5. C8.7 E7+5 6. H8+9 R1.2 7. R9.8 C2+4 8. A6+5 A6+5 9. R2+6 R9+2 10. R2.3 C2-3 }

nguyen_gmhp
17-04-2011, 12:09 AM
bạn xem lại có mấy ván cũng bị lỗi khai cuộc , nhưng nói chung là rất bổ ích thanks!!!

TCNguyen
17-04-2011, 12:25 AM
uh, để mai xem tiếp, giờ cũng muộn rồi, để đi ngủ đã, rất vui nhận được sự đóng góp ý kiến bổ xung của tất cả các bạn :) thanks !!!

ntcong8
17-04-2011, 08:04 AM
Hihi, bạn nét cong gợi cảm @-) $-) :-*

Còn chơi sw không vậy :))Cảm ơn Nguyên nhiều, mình chỉ dùm SW để thẩm cờ thôi, dùng nó chém sẽ làm cho mình lười suy nghĩ khi thực chiến, nên hạn chế dùng.

Cảm ơn bài viết của Nguyên rất bổ ích.

Đối với PCM tiên thường có nhiều phương án đối phó như ngũ bát pháo, ngũ thất pháo, ngũ lục pháo, ... Nhưng xu thế giờ mình thấy người ta thường dùng ngũ lục pháo hơn.

Chúc sức khỏe.

TCNguyen
17-04-2011, 11:52 AM
2 trận phản công mã thực chiến sáng nay anh em thưởng thức chơi :D

win Chậm 2011-04-16 21:02:46 voduyen14 (1658) TCNguyen (1754)

Star {1. C8.5 H8+7 2. H8+7 C2.4 3. R9.8 H2+3 4. H2+1 P3+1 5. C2.3 R9.8 6. R1.2 R1+1 7. R2+6 E7+5 8. R8+4 R1.6 9. R8.6 A6+5 10. C3+4 R6+3 11. P7+1 P9+1 12. A6+5 P1+1 13. C5.3 H3+4 14. R6.3 P3+1 15. R3.7 C4.3 16. E7+5 C3+5 17. R7-2 H4+5 18. R7+1 R6.5 19. C--1 C8.9 20. R2+3 H7-8 21. C-.1 H8+6 22. C3-2 H6+7 23. C3.8 H5-4 24. C8.6 R5+1 25. R7+1 R5+1 26. P9+1 H4-2 27. R7+2 H2+1 28. P3+1 H7+6 29. C6-2 H1-3 30. E5+7 P1+1 31. R7.6 P1.2 32. R6-2 H6+7 33. C1-1 H7-9 34. H1-3 C9.7 35. C6-1 R5.3 36. E3+5 C7.8 37. C1+5 C8+7 38. E5-3 P2.3 39. R6.4 R3.7 40. R4.7 H9-7 41. C1+4 P5+1 42. C6.8 P5+1 43. K5.6 R7.4 44. K6.5 P5.4 45. R7-2 C8-5 46. R7.3 C8.5 47. H3+5 H3+2 48. C1-8 H7+9 49. R3.2 H9-7 50. R2.3 R4.3 51. K5.6 R3+3 52. K6+1 C5.4 53. A5+6 H7+5 54. R3+1 P4+1 55. K6.5 H2+4 56. C8.6 R3.6 57. C1+8 C4.7 58. C6+2 H4+3 59. K5.6 H3-2 60. K6.5 H2-4 61. K5.6 H4+2 62. K6+1 H5-3 Blue won}

RED LOSE

win Chậm 2011-04-16 21:12:06 cutiag (1662) TCNguyen (1767)

Star {1. C2.5 H2+3 2. H2+3 C8.6 3. R1.2 H8+7 4. A6+5 R9+1 5. H8+7 R9.4 6. P5+1 A4+5 7. H7+5 C2+4 8. P5+1 C2.5 9. H3+5 R1.2 10. C8.6 P5+1 11. C5+3 H3+5 12. C6.5 R4+5 13. H5+4 C6+1 14. R2+7 R2+4 15. R2.3 R2.5 16. H4+2 C6.8 17. R3-1 C8+6 18. C5+4 K5.4 19. C5.6 R4+2 20. R9+2 R5+4 Blue won}

RED LOSE

TCNguyen
17-04-2011, 12:04 PM
TCNguyen gà đi tiên hay chơi tiên ông chỉ lộ, đi hậu hay chơi phản công mã :D

thangcaca
17-04-2011, 12:04 PM
đó là Ông Nguyên gặp gà chứ gặp cao thủ thì chỉ có chít

TCNguyen
17-04-2011, 12:06 PM
hơ hơ, thì gặp cao thủ chết lại sửa nước để học chứ cao thủ thắng tân thanh phương nhỉ? :D kaka

thangcaca
17-04-2011, 03:09 PM
ko dám tự nhận là cao thủ,tự nhận sạch nước cản mã thui.

TCNguyen
17-04-2011, 03:13 PM
nick ông thắng ca ca trên CXQ là gì ấy nhỉ?

TCNguyen
17-04-2011, 03:15 PM
Cảm ơn Nguyên nhiều, mình chỉ dùm SW để thẩm cờ thôi, dùng nó chém sẽ làm cho mình lười suy nghĩ khi thực chiến, nên hạn chế dùng.

Cảm ơn bài viết của Nguyên rất bổ ích.

Đối với PCM tiên thường có nhiều phương án đối phó như ngũ bát pháo, ngũ thất pháo, ngũ lục pháo, ... Nhưng xu thế giờ mình thấy người ta thường dùng ngũ lục pháo hơn.

Chúc sức khỏe.

Em chuyên về phản cung mã cho cả hậu và tiên mà :)) bên red đánh thế nào thì ít quan tâm @-) :-ss :-??

Em đi tiên hay dùng tiên nhân chỉ lộ và giáp pháo mã, hoặc chuyển thành phản công mã cho đi tiên thôi :D

Nói chung là chơi kiểu bóng đá Ý ^^ phòng thủ phản công :|

TCNguyen
17-04-2011, 03:51 PM
Trưa nay thức ngồi xem lại quyển 1 "Phản công mã toàn tập" của Hồ Vinh Hoa, do tác giả k400201@dichnhac.com, email: khubonraday@gmail.com.

Chương 2: Trung pháo trực xe phế pháo đối phản công mã

Biến 1 có đưa ra 1 biến như sau:

Star {1. C2.5 H2+3 2. H2+3 C8.6 3. R1.2 H8+7 4. H8+7 C6+5 5. C5+4 C6.2 6. C5-2 C+.7 7. R9.8 R1.2 8. R8+6 R9.8 9. R2+9 H7-8 10. R8.7 C2.1 11. R7+1 K5+1 12. H7-5 C7.8 13. H5+6 C8.3 14. H6+5 E3+5 15. R7.6}

"Nguyên văn là bên tiên tuy mất 1 quân nhưng có thế công mạnh, chiến thuật phế quân thành công".

Nhưng thực tế là: Đen xuất trực xe Xe 9 bình 8 đấu xe xem ra không thỏa đáng, tuy rằng là hãm bớt hỏa lực của bên đỏ nhưng không hàm xúc bằng đi nâng xe 1 Xe 9 tiến 1 như sau:

Star {1. C2.5 H2+3 2. H2+3 C8.6 3. R1.2 H8+7 4. H8+7 C6+5 5. C5+4 C6.2 6. C5-2 C+.7 7. R9.8 R1.2 8. R8+6 R9+1 9. R8.7 R9.3 10. R2+2 C7+1 11. R2-1 C7-1 12. R2.8 P7+1 13. P7+1 H7+6}

Đỏ có pháo trống nhưng bị mất quân, không làm gì được bên đen cả, đen ưu thế mới đúng !!!

TCNguyen
17-04-2011, 04:04 PM
Ngoài phương án bên hậu có thể đi Xe 9 tiến 1 thi:

Chương 6 - Trung pháo tiến tam binh đối phản công mã khởi hoành xa
Cục 5 - Hữu hoành xa

Có đưa ra 1 biến Xe 1 tiến 1, nguyên văn "tuy ít gặp trong thực chiến nhưng không phải là không có giá trị nghiên cứu".

Star {1. C2.5 H2+3 2. H2+3 C8.6 3. R1.2 H8+7 4. P3+1 R1+1 5. C8.7 R1.4 6. H8+9 R4+3 7. R9.8 A6+5}

Star {1. C2.5 H2+3 2. H2+3 C8.6 3. R1.2 H8+7 4. P3+1 R1+1 5. P7+1 R1.4 6. C8.7 R4+3 7. H8+9 P7+1 8. R2+4 R9.8 9. R2+5 H7-8 10. P3+1 R4.7 11. R9.8 H8+7 12. H9+7 H7+6 13. R8+5 P3+1 14. R8.7 E7+5 15. H7+5 R7.8 16. H5+6 E3+1 17. H6+7 K5+1 18. R7+1 H6+4 19. R7.8 H4+3 20. R8+1 R8.4 21. A6+5 C6.7 22. E3+1}

Lưu ý: Để phân biệt phản công mã cổ điển và hiện đại thì như sau:

- Bên hậu lên hữu tượng, tượng 3 tiến 5 là phản công mã cổ điển
- Bên hậu lên tả tượng, tượng 7 tiến 5 là phản công mã hiện đại :)

Trong quyển phản công mã của Hồ Vinh Hoa có đề cập đến "cấp tiến trung binh và sự tàn lụi của phản công mã cổ điển" rất hay và bổ ích cho các bạn mới học chơi khai cuộc cơ bản và chuyên sau, anh em tìm đọc nhé, trong mục khai cuộc của TLKD có ebook nay đấy !!! :)

TCNguyen
17-04-2011, 04:30 PM
Khai cuộc cờ tướng nói chung rất đa dạng và phong phú, nhưng tổng kết lại có thể chia ra làm 3 loại hình khai cuộc cơ bản, bao gồm:
+ Khai cuộc tấn công
+ Khai cuộc phòng thủ
+ Khai cuộc thăm dò (Xem tình hình đối phương thế nào rồi tùy cơ tấn công hay phòng thủ)

Khai cuộc cờ tướng cũng đa dạng phong phú chẳng kém gì cờ vua, nếu trong cờ vua có kiểu khai cuộc gambit thí quân thì cờ tưởng cũng có khai cuộc đối tiên nhân phế tốt, cờ vua có phòng thủ kiểu Pháp thì cờ tướng cũng có các loại hình khai cuộc phòng thủ như: Bình phong mã, phản công mã, đơn đề mã, quá cung pháo ......

Với kinh nghiệm nhiều năm nghiên cứu về khai cuộc, cùng tham vọng muốn tổng kết 1 cách toàn diện về khai cuộc cờ tướng, xin mạn phép đưa ra 1 số tổng kết về các loại hình khai cuộc của cờ tướng như sau:

I- Loại hình tấn công (Pháo đầu)
1- Thuận pháo
2- Nghịch pháo (Liệt thủ pháo)
3- Pháo đầu và phản công mã (Cổ điển V3.5 và hiện đại V7.5)
4- Pháo đầu và bình phong mã (Bao gồm:ngũ lục pháo, ngũ thất pháo, ngũ lục pháo, ngũ bát pháo, ngũ cửu pháo, pháo đầu mã đội và pháo đầu cấp tấn trung binh)
5- Pháo đầu và thiên phong pháo (Bao gồm: quy bối pháo, uyên ương pháo, kim câu pháo và điệp pháo.
6- Pháo đầu và quá cung pháo
7- Pháo đầu và đơn đề mã
8- Pháo đầu và phi tượng cục (có thể có pháo gánh hoặc mã quỳ)
9- Pháo đầu và bổ sĩ cục (ít thấy dùng)

II- Loại hình phòng thủ

1- Bình phong mã (Cổ điển B3.1 và hiện đại B7.1)
a) Bố cục bình phong mã tả mã bàn hà
b) Bố cục bình phong mã bình pháo đổi xe
c) Bố cục bình phong mã xe 1 tiến 1
d) Bố cục bình phong mã thoái mã cung đánh xe (bao gồm thoái mã trái và thoái mã phải)

2- Phản công mã
a) Cổ điển (Tượng 3 tiến 5) gồm trực và hoành xa, tiến tốt 3 và tiến tốt 7
b) Hiện đại (Tượng 7 tiến 5) gồm trực và hoành xa, tiến tốt 3 và tiến tốt 7

3- Thiên phong pháo
a) Quy bối pháo
b) Uyên ương pháo
c) Kim câu pháo
d) Điệp pháo (Còn gọi là điệt pháo, pháo tầng)

4- Đơn đề mã (Đi 1 con mã nhảy trong 1 con mã nhảy ngoài biên)
5- Pháo gánh (gồm voi 3 tiến 5 và voi 7 tiến 5)
6- Phi tượng cục (gồm voi 3 tiến 5 và voi 7 tiến 5)
7- Hệ thống mã quỳ (còn gọi là xuyên cung mã, hay giác mã cục)
8- Quá cung pháo (pháo 2 bình 6 và pháo 8 bình 4, bao gồm voi 3 tiến 5 và voi 7 tiến 5)
- Còn có tên gọi khác là "Ngũ hổ bình liêu" hay "Nhị pháo quá đò"
- Cũng chia ra làm 2 bố cục quá cung cổ điển và quá cung hiện đại!

III- Loại hình khai cuộc thăm dò

1- Tiên ông chỉ lộ (còn gọi là tiên nhân chỉ lộ, với nước đi đầu tiên B3.1 hoặc B7.1)
2- Thăm dò sơ bộ đối tốt đề pháo (nước đầu tiên đi P8-7, P8-9, P2-1 và P2-3)
3- Khởi mã cục (nước đi đâu tiên là lên mã, mã 8 tiến 7, mã 3 tiến 2, mã 2 tiến 1 hoặc mã 8 tiến 9)
4- Sĩ giác pháo (nước đi đầu tiên đi pháo 2 bình 4 hoặc pháo 8 bình 6)
5- Đánh chấp nước (gồm có B5.1 và Tướng 5.1; B1.1 và B9.1)

Mong nhận được sự đóng góp ý kiến của anh em :) !!!

TCNguyen
23-05-2011, 12:12 AM
chán dũng đẹp trai quá, những kiến thức về cờ như thế này thì ko cùng nhau bàn luận mà nhảm nhí toàn những cái lạc đề không đâu :(

TCNguyen
23-05-2011, 12:14 AM
Đang nghiên cứu sẽ viết tiếp PCM chống pháo đầu mã đội và tiến tốt đầu tấn công trung lộ !!!

TCNguyen
23-05-2011, 06:41 PM
Giải Hàn Tín Bôi đang đánh dấu sự xuất hiện trở lại của thế trận Phản Công Mã với những nét mới mẻ đầy sức sáng tạo, tiêu biểu là trận cầm hòa chiều nay 23/05/2011 của Nguyễn Thành Bảo (hậu thủ) trước kiện tướng trẻ Triệu Hâm Hâm của Trung Quốc.


Triệu Hâm Hâm tiên hòa Nguyễn Thành Bảo
1. C2.5
H2+3
3. H2+3
c8.6
5. R1.2
H8+7
7. C8.6
r1.2
9. H8+7
r9+1
11. R9.8
p3+1
13. R2+4
r9.4
15. A4+5
r4+3
17. R8+6
E3+5
19. P5+1
c6+1
21. R8-2
a4+5
23. P5+1
p5+1
25. H3+5
r4+2
27. H5+3
c6.5
29. C5+4
p7+1
31. H3+5
r4-2
33. C5+2
a6+5
35. H5-4
c2+1
37. C6.5
c2.5
39. R8+5
H3-2
41. P7+1
H2+4
43. H7+8
r4+2
45. H4+6
r4.7
47. E3+1
p7+1
49. R2+3
p3+1
51. R2.3
p3.4
53. R3-3
r7-1
55. E1+3
k5.6
57. C5+3
p4.3
59. H8+9
H4+3
61. H9+7
a5+4
63. C5-2
p9+1
65. E7+5
p3.2
67. C5+1
E5-3
69. P1+1


Lần này thay vì một trận đấu Pháo đầu đối Bình Phong mã như thường thấy khi Triệu Hâm Hâm chơi Pháo đầu Thành Bảo lại đỡ bằng Phản cung Mã hoành Xe trông khá lạ mắt và ít dùng trong các giải đỉnh cao. Rõ ràng Thành Bảo vốn mạnh về đối công trung cục đã tỏ ý muốn đấu cờ rừng với tiểu Triệu cho máu.

Đối chọi lại Triệu Hâm Hâm đã đi Ngũ lục Pháo chính Mã và xuất song trực Xa, sau đó lại đẩy tốt giữa nhẩy mã đội đấm đá tới tấp, chấp nhận đối công kịch liệt, ăn chơi ko sợ mưa rơi. Thành Bảo không kém bản lĩnh đã nâng Pháo lên đóng vào đấu Pháo đầu, đồng thời nâng Xe đuổi đơn Mã độc đội của tiểu Triệu.

Trận đấu đột ngột trở nên hỗn loạn cực kỳ khẩn trương, bàn cờ đang ôn hòa chuyển thành một cuộc đấu quyền anh khi mạnh ai nấy đấm túi bụi. Khi bị bắt đôi tiểu Triệu dùng Pháo vật sĩ chấp nhận cho Tốt của Thành Bảo tràn sang khống chế tuyến hà.

Trung cục Thành Bảo có vẻ ưu hơn khi có Xe mã tốt có thể tạo cục trong khi tiểu Triệu vẫn chưa phối hợp quân kịp để tận dụng ưu thế đánh phá đơn Sĩ của đối phương. Triệu Hâm Hâm hiểu rõ nguy cơ nên ăn Tốt đấu xe, tiếp đó đưa về cờ tàn Pháo Mã đấu nốt Tốt để thành thế hòa.

Theo dõi giải đấu này anh em sẽ thấy thế trận phản cung mã được sử dụng khá nhiều bên cạnh thế trận bình phong mã chống đương đầu pháo.

link diễn đàn: http://www.thanglongkydao.com/giai-dau-cap-quoc-te/7378-thanh-bao-du-han-tin-boi-2011-a-13.html

TCNguyen
23-05-2011, 07:20 PM
Ngô Tông Hàn tiên thua Lã Khâm

(Lữ Khâm chơi Phản Công Mã cổ điển lưỡng đầu xà hoãn khai xa)

Star {1. C2.5 H2+3 2. H2+3 C8.6 3. R1.2 H8+7 4. C8.6 P7+1 5. H8+7 P3+1 6. R9.8 A4+5 7. R2+4 R9.8 8. R2+5 H7-8 9. R8+4 H8+7 10. P3+1 P7+1 11. R8.3 H7+6 12. P7+1 P3+1 13. R3.7 E3+5 14. H7+6 H6+4 15. R7.6 R1.3 16. R6.7 C2-1 17. C6+4 R3.4 18. C6.7 R4+3 19. H3+2 P9+1 20. A4+5 C6.8 21. C5.4 C2.1 22. C4+1 C8.9 23. H2+3 C9+4 24. H3-1 C9.5 25. E3+5 C5-2 26. H1-3 C5.8 27. P9+1 R4+1 28. C4.7 R4+2 29. C+.8 H3+4 30. C8+3 H4+3}

quangthanhtv
01-06-2011, 05:37 PM
Theo ý kiến chỉ đạo của anh Dũng - CT CLB, tôi mở topic về góc chuyên môn, ai có ý kiến tham gia về chuyên môn thì vào topic này cho tập trung.

nhokdethuong
01-06-2011, 11:13 PM
nhok lược trích "trung pháo công bình phong mã" trong quyển 'Dịch kinh" của Hà Thuận An- người dịch k400201@dichnhac.com vô đây không bik có đc không thế ;))

1. P2-5..... M8.7
2. M2.3.... X9-8
3. X1-2.... M2.3
4. B7.1.... B7.1
5. M8.9....

Tới đây bên hậu có các phương án: p2.4; t3.5; p8.2; p2.2

Phương án 1: p2.4

5.........p2.4
6. B5.1.... P8.2 (biến 1)
7. X2.4.... T3.5
8. X9.1.... S4.5(1)
9. X9-6.... X1-4 (biến 2)
10. X6.8.... S5/4
11. B3.1.... S6.5(2)
12. B3.1.... T5.7
13. B9.1.... T7.5
14. M9.8.... P2-7
15. T3.1.... P7-3
16. X2/1.... P3.2
17. S4.5.... B3.1
18. B7.1.... P8-3
19. X2-7.... Pt-2(3)
20. M8.6.... M3.2
21. X7-4.... X8-6
22. X4.6.... S5/6
23. P8.2.... S4.5
24. M3.4

tiên ưu

(1): Nếu hậu đổi thành pháo 2 thoái 5, tiên vẫn xe 9 bình 6
(2): Nếu hậu đổi thành binh 7 tiến 1, tiên xe 2 bình 3, mã 7 tiến 6, xe 3 bình 4, mã 6 tiến 4- tương đối tốt
(3): Hậu có thể đổi thành xe 8 tiến 6 tính xe, tiên nếu xe 7 thoái 2 ăn pháo thì xe 8 bình 2- bên hậu ưu

Biến 1:
6. B5.1.... P8.4
7. X9.1(7).. T3.5
8. X9-6.... S4.5
9. B3.1.... X1-4
10. X6.8.... M3/4
11. B3.1.... T5.7
12. S4.5..... T7/5(8)
13. B9.1.... M4.3

Bình tiên

(7): Có thể đổi thành binh 5 tiến 1, sỹ 5 tiến 4, binh 5 bình 6- bên tiên tương đối tốt.
(8): Nên đổi thành pháo 2 thoái 1 đả trung binh.

Biến 2:

9. X9-6.... B3.1
10. P8-7(4).. X1-4
11. X6.8(5).. M3/4
12. B7.1.... P8-3
13. X2.5.... P3.5
14. S6.5.... M7/8
15. P5.4.... M4.3
16. P5-7.... P3/6(6)
17. P7.5.... P3-7
18. T3.5.... P7.3
19. B9.1

Bình tiên

(4): Nếu tiên đổi thành xe 6 tiến 2 tróc pháo, pháo 2 thoái 1, binh 9 tiến 1, binh 3 tiến 1
(5): Nếu tiên không tính xe, mà đổi thành xe 6 bình 8 tróc pháo thì hậu xe 4 bình 2 giữ pháo
(6): Nếu đổi thành tượng 5 tiến 3, tượng 3 tiến 5, pháo 3 bình 1, mã 9 thoái 7, pháo 2 tiến 2, binh 5 tiến 1- hậu thất tiên.

TCNguyen
02-06-2011, 05:54 PM
Mấy trận tiên ông chỉ lộ ko cho nốt vào àh anh Thanh? :D

TCNguyen
03-06-2011, 01:04 PM
Còn thiếu trận mã quỳ nữa anh? :(

huybaoduy
03-06-2011, 02:47 PM
Anh TCNguyen ơi. anh có Ebooks xem ofline những ván cờ trên không? cho em xin về nghiên cứu đi anh. Cám ơn
Email của em: ptnalp@vnn.vn

TCNguyen
03-06-2011, 09:14 PM
Anh TCNguyen ơi. anh có Ebooks xem ofline những ván cờ trên không? cho em xin về nghiên cứu đi anh. Cám ơn
Email của em: ptnalp@vnn.vn

àh mình có vài quyển nhưng mà dạo này đang bận quá #-o lúc nào rảnh mình úp load lên cho bạn vài quyển nhé :-? tuy nhiên bạn có thể sang bên đây tìm tải về đọc, có rất nhiều sách tiếng Việt.

Ebook ( Sách điện tử ) - .::Thăng Long Kỳ Đạo::. (http://www.thanglongkydao.com/ebook-sach-dien-tu_223.html)

===============

ntigger
03-06-2011, 10:59 PM
cục mã quỳ bên trái, cục 1, biến thứ 4 mình không hiểu nước thứ 14 sao không đi mã 4 thoái 3 ăn pháo? bạn xem lại đi! thân.

TCNguyen
03-06-2011, 11:46 PM
Mình có thấy nước nào mã 4 thoái 3 đâu nhỉ ????

Bạn có thể trích lại cục đó được ko? :(

TCNguyen
31-10-2012, 04:56 PM
Khai cuộc cờ tướng nói chung rất đa dạng và phong phú, nhưng tổng kết lại có thể chia ra làm 3 loại hình khai cuộc cơ bản, bao gồm:
+ Khai cuộc tấn công
+ Khai cuộc phòng thủ
+ Khai cuộc thăm dò (Xem tình hình đối phương thế nào rồi tùy cơ tấn công hay phòng thủ)

Khai cuộc cờ tướng cũng đa dạng phong phú chẳng kém gì cờ vua, nếu trong cờ vua có kiểu khai cuộc gambit thí quân thì cờ tưởng cũng có khai cuộc đối tiên nhân phế tốt, cờ vua có phòng thủ kiểu Pháp thì cờ tướng cũng có các loại hình khai cuộc phòng thủ như: Bình phong mã, phản công mã, đơn đề mã, quá cung pháo ......

Với kinh nghiệm nhiều năm nghiên cứu về khai cuộc, cùng tham vọng muốn tổng kết 1 cách toàn diện về khai cuộc cờ tướng, xin mạn phép đưa ra 1 số tổng kết về các loại hình khai cuộc của cờ tướng như sau:

I- Loại hình tấn công (Pháo đầu)
1- Thuận pháo
2- Nghịch pháo (Liệt thủ pháo)
3- Pháo đầu và phản công mã (Cổ điển V3.5 và hiện đại V7.5)
4- Pháo đầu và bình phong mã (Bao gồm:ngũ lục pháo, ngũ thất pháo, ngũ lục pháo, ngũ bát pháo, ngũ cửu pháo, pháo đầu mã đội và pháo đầu cấp tấn trung binh)
5- Pháo đầu và thiên phong pháo (Bao gồm: quy bối pháo, uyên ương pháo, kim câu pháo và điệp pháo.
6- Pháo đầu và quá cung pháo
7- Pháo đầu và đơn đề mã
8- Pháo đầu và phi tượng cục (có thể có pháo gánh hoặc mã quỳ)
9- Pháo đầu và bổ sĩ cục (ít thấy dùng)

II- Loại hình phòng thủ

1- Bình phong mã (Cổ điển B3.1 và hiện đại B7.1)
a) Bố cục bình phong mã tả mã bàn hà
b) Bố cục bình phong mã bình pháo đổi xe
c) Bố cục bình phong mã xe 1 tiến 1
d) Bố cục bình phong mã thoái mã cung đánh xe (bao gồm thoái mã trái và thoái mã phải)

2- Phản công mã
a) Cổ điển (Tượng 3 tiến 5) gồm trực và hoành xa, tiến tốt 3 và tiến tốt 7
b) Hiện đại (Tượng 7 tiến 5) gồm trực và hoành xa, tiến tốt 3 và tiến tốt 7

3- Thiên phong pháo
a) Quy bối pháo
b) Uyên ương pháo
c) Kim câu pháo
d) Điệp pháo (Còn gọi là điệt pháo, pháo tầng)

4- Đơn đề mã (Đi 1 con mã nhảy trong 1 con mã nhảy ngoài biên)
5- Pháo gánh (gồm voi 3 tiến 5 và voi 7 tiến 5)
6- Phi tượng cục (gồm voi 3 tiến 5 và voi 7 tiến 5)
7- Hệ thống mã quỳ (còn gọi là xuyên cung mã, hay giác mã cục)
8- Quá cung pháo (pháo 2 bình 6 và pháo 8 bình 4, bao gồm voi 3 tiến 5 và voi 7 tiến 5)
- Còn có tên gọi khác là "Ngũ hổ bình liêu" hay "Nhị pháo quá đò"
- Cũng chia ra làm 2 bố cục quá cung cổ điển và quá cung hiện đại!

III- Loại hình khai cuộc thăm dò

1- Tiên ông chỉ lộ (còn gọi là tiên nhân chỉ lộ, với nước đi đầu tiên B3.1 hoặc B7.1)
2- Thăm dò sơ bộ đối tốt đề pháo (nước đầu tiên đi P8-7, P8-9, P2-1 và P2-3)
3- Khởi mã cục (nước đi đâu tiên là lên mã, mã 8 tiến 7, mã 3 tiến 2, mã 2 tiến 1 hoặc mã 8 tiến 9)
4- Sĩ giác pháo (nước đi đầu tiên đi pháo 2 bình 4 hoặc pháo 8 bình 6)
5- Đánh chấp nước (gồm có B5.1 và Tướng 5.1; B1.1 và B9.1)

Mong nhận được sự đóng góp ý kiến của anh em :) !!!

Ôi ngày xưa ! :D

Thử thẩm 1 loại bố cục tiên nhân chỉ lộ kiểu mới, đánh kiểu này có vấn đề gì ko ta ?

"1. P7+1 C2.3 2. C2+2 H2+1 3. H8+7 P3+1 4. H7+6 R1.2 5. C8.5 H8+7 6. P7+1 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="11">

"1. P7+1 C2.3 2. C2+2 H2+1 3. H8+7 P3+1 4. H7+6 P3+1 5. C2.7 R1.2 6. C8.5 H8+7 7. H2+3 R9.8 8. R1.2 P7+1 9. H6+5 E7+5 10. H5-3 C8.9 11. R2+9 H7-8 12. H+-5 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="23">

TCNguyen
30-11-2012, 11:49 PM
kiểu này ko ổn, nước thứ 2 đen đấm tốt luôn đỏ bị phản tiên !

1. P7+1 C2.3 2. C2+2 P3+1 3. C8.5 H8+7 4. H8+9 P3+1 5. P3+1 H2+1 6. C2.7 R1.2 7. H2+3 R9.8 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="4">

thangcaca
02-12-2012, 04:41 PM
sao mấy lần óanh với tôi ông ko thử lun có hay hơn ko?

TCNguyen
03-12-2012, 06:16 PM
sao mấy lần óanh với tôi ông ko thử lun có hay hơn ko?

hơ hơ tại thấy chưa hoàn thiện :D

ông cờ cao tui đâu dám đem trận mới ra thử chớ =))

ThoatHoan
28-12-2012, 09:37 PM
qoác qoác mấy con gà còn non va xanh lăm

ThoatHoan
28-12-2012, 09:43 PM
1 mình tui chấp ca 3 gà dánh củng kô lai tui hehe cao cao bên của sổ co 3 gà vẩn thua

tinhlahan702
28-12-2012, 09:47 PM
1 mình tui chấp ca 3 gà dánh củng kô lai tui hehe cao cao bên của sổ co 3 gà vẩn thua

Cao thủ nào ghê vậy?

thangcaca
29-12-2012, 04:55 PM
láo toét,hãy đợi đấy

TCNguyen
30-12-2012, 01:16 AM
1 mình tui chấp ca 3 gà dánh củng kô lai tui hehe cao cao bên của sổ co 3 gà vẩn thua

:))

;))