PDA

View Full Version : Các ván cờ của anh em Thanh Hóavietanh12
16-06-2011, 12:07 PM
Vietanh
1. C2.5 h8+7 2. H2+3 r9.8 3. P3+1 p3+1
4. R1.2 c8+2 5. H8+9 h2+3 6. C8+4 h3+2
7. R9.8 e3+5 8. R8+4 r1.3 9. C5.8 r3+3
10. R8.4 a4+5 11. E3+5 r3.4 12. A4+5 p1+1
13. P9+1 p1+1 14. R4.9 r4-1 15. H9+8 p3+1
16. P7+1 h2+4 17. C-.6 h4+6 18. R2.4 h6+7
19. R4+1 h+-9 20. R4.1 h9-7 21. C8.3 h++5
22. E7+5 c8+3 23. R9+5 a5-4 24. R1.4 c8.5
25. K5.4 r4+3 26. R4+3 r8+9 27. K4+1 r8-1
28. K4-1 r4-1 29. R4+4 e7+9 30. C6+7 r4-4
31. R9.6 k5.4 32. R4.8 c2.1 33. R8+1 k4+1
34. H8+7 c1.3 35. R8-2 c5.3 36. A5+6 r8-5
37. H7+5 c++2 38. A6+5 k4.5 39. H3+4 c+-1
40. A5-6 c++1 41. A6+5 c+-1 42. A5-6 c++1
43. K4+1 k5+1 44. H4+6 k5-1 45. P3+1 r8+5
46. K4+1 r8-1 47. K4-1 r8.4 48. H6+7 r4-5
49. R8+1 k5-1 50. H7-8 e9+7 51. R8.4 a6+5
52. R4-3 r4+6 53. A6+5 c3-1 54. K4-1 e7-5
55. H8+9 r4-6 56. H9-8 r4+4 57. R4-2 r4.2
58. H8+6 r2+3 59. A5-6 r2.4 60. K4+1 r4-1
61. K4-1 r4-4 62. H6+8 r4.7 63. R4+3 c3.8
64. C3.5 r7.6 65. R4-1 h7+6 66. P5+1 h6+7
67. P5+1 c8-7 68. H8-6 c8.6 69. K4.5 h7-8
70. H6+5 h8+9 71. H5-7 k5.6 72. P5.4 h9-7
73. C5-4 h7+5 74. H7-6 h5-4 75. P4.5 h4+5
76. P5+1 h5-3 77. P5+1 h3+4 78. K5+1 h4-5
79. P5+1 c6+5 80. C5+1 p9+1 81. K5.4 p9+1
82. K4.5 p9.8 83. K5-1 p8.7 84. K5.6 p7+1
85. K6+1 c6-2 86. C5-3 h5+6 87. K6.5 h6+5
88. K5-1 p7.6 89. K5+1 p6.5 90. K5.4 p5+1
91. P5.6 k6.5 92. P6.7 k5+1 93. K4-1 c6-3

vietanh12
16-06-2011, 12:47 PM
1. C2.5 h8+7 2. H2+3 r9.8 3. P3+1 p3+1
4. R1.2 c8+2 5. H8+9 h2+3 6. C8+4 h3+2
7. R9.8 e3+5 8. R8+4 r1.3 9. C5.8 r3+3
10. R8.4 a4+5 11. E3+5 r3.4 12. A4+5 p1+1
13. P9+1 p1+1 14. R4.9 r4-1 15. H9+8 p3+1
16. P7+1 h2+4 17. C-.6 h4+6 18. R2.4 h6+7
19. R4+1 h+-9 20. R4.1 h9-7 21. C8.3 h++5
22. E7+5 c8+3 23. R9+5 a5-4 24. R1.4 c8.5
25. K5.4 r4+3 26. R4+3 r8+9 27. K4+1 r8-1
28. K4-1 r4-1 29. R4+4 e7+9 30. C6+7 r4-4
31. R9.6 k5.4 32. R4.8 c2.1 33. R8+1 k4+1
34. H8+7 c1.3 35. R8-2 c5.3 36. A5+6 r8-5
37. H7+5 c++2 38. A6+5 k4.5 39. H3+4 c+-1
40. A5-6 c++1 41. A6+5 c+-1 42. A5-6 c++1
43. K4+1 k5+1 44. H4+6 k5-1 45. P3+1 r8+5
46. K4+1 r8-1 47. K4-1 r8.4 48. H6+7 r4-5
49. R8+1 k5-1 50. H7-8 e9+7 51. R8.4 a6+5
52. R4-3 r4+6 53. A6+5 c3-1 54. K4-1 e7-5
55. H8+9 r4-6 56. H9-8 r4+4 57. R4-2 r4.2
58. H8+6 r2+3 59. A5-6 r2.4 60. K4+1 r4-1
61. K4-1 r4-4 62. H6+8 r4.7 63. R4+3 c3.8
64. C3.5 r7.6 65. R4-1 h7+6 66. P5+1 h6+7
67. P5+1 c8-7 68. H8-6 c8.6 69. K4.5 h7-8
70. H6+5 h8+9 71. H5-7 k5.6 72. P5.4 h9-7
73. C5-4 h7+5 74. H7-6 h5-4 75. P4.5 h4+5
76. P5+1 h5-3 77. P5+1 h3+4 78. K5+1 h4-5
79. P5+1 c6+5 80. C5+1 p9+1 81. K5.4 p9+1
82. K4.5 p9.8 83. K5-1 p8.7 84. K5.6 p7+1
85. K6+1 c6-2 86. C5-3 h5+6 87. K6.5 h6+5
88. K5-1 p7.6 89. K5+1 p6.5 90. K5.4 p5+1
91. P5.6 k6.5 92. P6.7 k5+1 93. K4-1 c6-3

donhukhanh
24-06-2011, 02:15 PM
1.B7.1 P2-5
2.M8.7 M2.3
3.X9-8 X1.1
4.M2.3 B7.1
5.S4.5 M8.7
6.P2.4 B5.1
7.T3.5 X1-6
8.P8.4 B5.1
9.B5.1 M7.5
10.P2-7 T3.1
11.X1-2 X9.2
12.B5.1 P5.2
13.X2.6 M5/4
14.B7.1 P8-5
15.P7-4? Pt/1
16.X2/2 Pt.5
17.S6.5 X6.2
18.M7.6 X6.5
19.X6.4 P8/4
20.X6.1 B7.1
21.M3.5 M6.5
22.M4.5 X2.2
23.M5.6 P8.7
24.T1/3 P8/7
25.X6/1 P8.1
26.X6-7 P8-3
27.M6.7 B7-6
28.P5.4 X8.3
29.X9-3 X2-5
30.S6.5 X5/3
31.M7/5 X8-5
32.X3-8 B6-5.aaaa