PDA

View Full Version : Kỹ thuật qua ngườialex_ferguson
13-07-2011, 12:51 AM
Tổng hợp một vài kỹ năng qua người trong bóng đá

2GJdthve04s&feature=related

alex_ferguson
13-07-2011, 12:52 AM
1c5K0rixmFQ

alex_ferguson
13-07-2011, 12:52 AM
FQucmRh9aHo

alex_ferguson
13-07-2011, 12:52 AM
jhu1YwEG-gU

alex_ferguson
13-07-2011, 12:55 AM
V4S1DERUie8

trung_cadan
13-07-2011, 01:06 AM
Sao tôi chả thấy ông qua được ai bao giờ ???

alex_ferguson
13-07-2011, 01:06 AM
CiNIpo2v7sc

alex_ferguson
13-07-2011, 01:07 AM
Sao tôi chả thấy ông qua được ai bao giờ ???

Đội mà cứ dẫn 4 hay 5 không là đệ qua ngay ! :D

alex_ferguson
21-10-2011, 02:21 AM
FAGudRrIZ_8

P9WS24LxQ4E