PDA

View Full Version : biên bản và kết quả vòng 13 club anh em vs clb sóc sơnclubsocson
17-07-2011, 09:32 PM
club anh em 2-6 clb sóc sơn

lê minh 2-0 đào duy sỹ
1. C2.5 H8+7 2. H2+3 P7+1 3. P7+1 H2+3 4. R1.2 R9.8 5. H8+7 C2+4 6. P5+1 C8+4 7. R9+1 C2.3 8. E7+9 E7+5 9. R9.4 R1.2 10. P3+1 C3.7 11. P3+1 E5+7 12. P5+1 E7-5 13. R4+6 R8+2 14. H3-1 A4+5 15. R4-3 C8-2 16. P7+1 R2+6 17. P7+1 H3-4 18. R2+3 P5+1 19. A4+5 R8+1 20. R4.3 R2.3 21. R3.7 R8.3 22. R7+2 R3-3 23. H7+5 C7-3 24. R2+2 C7+4 25. R2.5 C7.2 26. R5.8 C2.3 27. H5+3 R3.5 28. R8-3 C3-3 29. H1+3 H4+3 30. H-+5 R5.7 31. C5.3 C3.7 32. H3+5 R7.5 33. C3.5 H7+6 34. H+-7 R5.6 35. H5+4 R6+1 36. H7+8 C7-3 37. R8.7 H3+5 38. R7+4 R6-1 39. R7+3 A5-4 40. H8-6 R6.7 41. H6+5 R7+6 42. A5-4 R7-2 43. E9-7 C7.8 44. R7-3 C8+8 45. A4+5 R7+2 46. A5-4 A6+5 47. H5+7 K5.6 48. C5.4 K6+1 49. E7+5 R7-3 50. A4+5 A5+4 51. K5.4 H5+7 52. E5+3 C8-8 53. H7-5 K6.5 54. C4.5 H7+5 55. H5+3

duy thái 0-2 nguyễn trọng linh
1. A4+5 C2.5 2. H2+3 H2+3 3. C8.6 R1.2 4. H8+7 R2+6 5. P7+1 R2.3 6. R9+2 C8.6 7. E3+5 H8+7 8. C2+1 R9.8 9. R1.2 R3.2 10. P3+1 R2-2 11. R9.8 R2.4 12. R2.4 A6+5 13. C2+1 R8+4 14. R8+4 P3+1 15. R8.7 E3+1 16. R4+6 P7+1 17. H7+6 R4.5 18. H6-4 C6+4 19. P3+1 R5.7 20. R4-3 C5.6 21. R4+3 E7+5 22. C2-4 H7-6 23. C2.3 R7.6 24. R4.1 P3+1 25. R7-2 H3+4 26. R1.5 H4+6 27. H3+4 C6+3 28. R5.9 C6+3 29. R9+1 R8+5 30. R7.3 C6.9 31. A5-4 R8-3 32. A6+5 R8.5 33. C6+6 C9+1 34. C6.9 R6.3 35. C9+1 E5-3 36. P9+1 H6+5 37. R9.8 H5+4 38. R8+2 A5-6 39. R3.6 R5.3 40. R6.5 A6+5 41. E5+7 H4-6 42. R5+2 R++3 43. A5-6 R+-4 44. P9+1 H6+5 45. C9.7 R--4 46. R8-7 R-+3 47. R5.7 R3-2 48. R8.5 R3.5 49. A6+5 A5-6 50. P9.8 H5-3 51. R5+4 H3-5 52. A5+4 A6+5 53. K5+1 H5+6 54. C3+4 H6+7 55. C3.9 K5.6 56. C9+5 K6+1 57. C9-1 K6-1 58. P1+1 H7-9 59. C9+1 K6+1 60. C9-1 K6-1 61. P8+1 C9-4 62. K5.6 H9-7 63. A4+5 H7+5 64. K6-1
bùi mạnh hảo 0-2 lưu quang tuyên

1. C2.5 H2+3 2. H2+3 P7+1 3. R1.2 R9+2 4. C8+2 P9+1 5. C8.7 H8+7 6. H8+7 P3+1 7. C7+3 C8.3 8. R2+4 C3+4 9. R9.8 R9.8 10. P3+1 P7+1 11. R2.3 C2.3 12. P5+1 E3+5 13. P5+1 P5+1 14. H7+5 R8+1 15. H5+6 C+-1 16. H3+5 R8.4 17. C5+3 A4+5 18. E7+5 C++3 19. R3.8 R1.4 20. R++2 R++1 21. H5+6 R4+4 22. C5-1 H7+8 23. R++3 C--2 24. C5.2 R4.6 25. A6+5