PDA

View Full Version : Khổng Minh tá tiễn - Hoà hay bại?trucdo84
18-07-2011, 05:46 PM
Thế cờ giang hồ "Khổng Minh tá tiễn" sau Đỏ hoà hay bại Kỳ hữu ơi?

trucdo84
18-07-2011, 05:59 PM
The này sao tui tải hoài từ máy lên không được nhỉ

xuan2009
21-07-2011, 07:48 PM
Thế cờ giang hồ "Khổng Minh tá tiễn" sau Đỏ hoà hay bại Kỳ hữu ơi?
Đã có 1 topic nói về thế cờ này, nhưng không biết có giông thế cờ mà bạn nên ra không.
Link đây: http://www.thanglongkydao.com/co/2902-co-dinh-cao-2-a.html
Trong topic đó tại # 48 tôi có bài nay chép sang đây bạn xem có đúng thế bạn hỏi không và nếu bạn có thắc mắc tại điểm nào thì bạn hãy nêu ra mọi người cùng giải quyết.

Thế cờ nay có cái tên TQ là 孔明 借 箭 (Khổng Minh tá tiến)

Fen: 5ke2/C1R1P1r2/3aea3/9/8R/8P/9/3H5/H3p1p2/5K3 w - - 0 1

- CÁCH GIẢI 1 (Cũ)
http://chess-tool.appspot.com/Flashes/SXiangqi.swf?MoveList=P5z4R7z6R7x1E5y3R1z3R6z1R3x4K6x1H9y7P7z6H6y4A6y5R3y5P5z6K4z5R1x8R3z7E3x5R7y3A5x6P1x1A4y5P1z2K6y1P2x1R1z2P2z3K6z5~a06e07j10i12n14b16f22e23f24i45n54k67k73g77g79h87~1r.P5%2B1K6.5R7.3E5%2B7R3%2B1K5%2B1R3-1K5%2B1R1.3P7.6H6-4P5%2B1%7C1b.K6.5P4%2B1K5.6R7.3K6.5R3-7%7C2r.R7.4K6.5R1.3E5%2B7%7C4r.H9-7R1.8H7%2B5R8%2B8H5-3R8.7%7C7r.R3.7P5.6K4.5R1%2B5R7-8R1.5H7%2B5R5.9K5.6R9%2B3K6%2B1P6.5K6.5R9-1K5-1R9.3&StartPos=0&RedFirst=True
- CÁCH GIẢI :
1. B5-4(1) X7-6(2) 2. X7.1(3) T5/3 3. X1-3 X6-1 4. X3.4(4) Tg6.1 5. M9/7 B7-6 6. M6/4 S6/5 7. X3/5 (5) B5-6 8. Tg4-5 X1.8 9. X3-7 T3.5 10. X7/3 S5.6 11. B1.1 S4/5 12. B1-2 Tg6/1 13. B2.1 X1-2 14. B2-3 Tg6-5 HÒA
- Chú thích
- (1)/ Nếu ĐỎ sai lầm 1. B5.1 Tg6-5 2. X7-3 T5.7 3. X3.1 Tg5.1 4. X3/1 Tg5.1 5. X1-3 B7-6 6. M6/4 B5.1 XANH THẮNG (Xem biến 1)
- (2)/ Nếu XANH sai lầm 1. ....... Tg6-5 2. B4.1 Tg5-6 3. X7-3 Tg6-5 4. X3/7 ĐỎ THẮNG (Xem biến 2)
- (3)/ Nếu ĐỎ sai lầm 2. X7-4 Tg6-5 3. X1-3 T5.7 XANH THẮNG (Xem biến 3)
- (4)/ Nếu ĐỎ sai lầm 4. M9/7 X1-8 5. M7.5 X8.8 XANH THẮNG (Xem biến 4)
- (5)/ Nếu ĐỎ sai lầm 7. X3-7 B5-6 8. Tg4-5 X1.5 9. X7/8 X1-5 10. M7.5 X5-9 11. Tg5-6 X9.3 12. Tg6.1 B6-5 13. Tg6-5 X9/1 14. Tg5/1 X9-3 XANH THẮNG (Xem biến 5)


- CÁCH GIẢI 2 (Mới)

Tương tự cách giải cũ nhưng đến nước thứ 6 Xanh thay đổi không S6/5 mà X1.8 thế cờ thấy sáng hơn

http://chess-tool.appspot.com/Flashes/SXiangqi.swf?MoveList=P5z4R7z6R7x1E5y3R1z3R6z1R3x4K6x1H9y7P7z6H6y4R1x8R3z7A6y5R7y7P5z6K4z5R1y4R7z4A5x6R4y1R1z9H7x6R9z4R4x1A4y5~a06e07j10i12n14b16f22e23f24i45n54k67k73g77g79h87~1r.P5%2B1K6.5R7.3E5%2B7R3%2B1K5%2B1R3-1K5%2B1R1.3P7.6H6-4P5%2B1%7C1b.K6.5P4%2B1K5.6R7.3K6.5R3-7%7C2r.R7.4K6.5R1.3E5%2B7%7C4r.H9-7R1.8H7%2B5R8%2B8H5-3R8.7&StartPos=0&RedFirst=True
- CÁCH GIẢI:
1. B5-4(1) X7-6(2) 2. X7.1(3) T5/3 3. X1-3 X6-1 4. X3.4(4) Tg6.1 5. M9/7 B7-6 6. M6/4 X1.8 7. X3-7 S6/5 8. X7/7 B5-6 9. Tg4-5 X1/4 10. X7-4 S5.6 11. X4/1 X1-9 12. M7.6 X9-4 13. X4.1 S4/5 (5) HÒA
- Chú thích:
- (1)/ Nếu ĐỎ sai lầm 1. B5.1 Tg6-5 2. X7-3 T5.7 3. X3.1 Tg5.1 4. X3/1 Tg5.1 5. X1-3 B7-6 6. M6/4 B5.1 XANH THẮNG (Xem biến 1)
- (2)/ Nếu XANH sai lầm 1. ....... Tg6-5 2. B4.1 Tg5-6 3. X7-3 Tg6-5 4. X3/7 ĐỎ THẮNG (Xem biến 2)
- (3)/ Nếu ĐỎ sai lầm 2. X7-4 Tg6-5 3. X1-3 T5.7 XANH THẮNG (Xem biến 3)
- (4)/ Nếu ĐỎ sai lầm 4. M9/7 X1-8 5. M7.5 X8.8 XANH THẮNG (Xem biến 4)
- (5)/ 车马无士难胜车双士。(Xe Mã không có Sĩ nan thắng Xe song Sĩ)

Sưu tầm chép ra cho các bạn. Có gí còn sơ sót mong các bạn góp ý và thông cảm. CHÀO.
Chờ trả lời của bạn. CHÀO