PDA

View Full Version : Biên bản lượt về của club sóc sơn vs club kỳ siêuclubsocson
24-07-2011, 02:42 AM
club sóc sơn 2-2 club kỳ siêu
lưu quang tuyên 2-0 lê việt hùng

1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. P3+1 P3+1 4. R1.2 H2+3 5. H8+9 E3+5 6. C8+4 P7+1 7. P3+1 E5+7 8. C8.7 C2+2 9. R9.8 R1.2 10. R2+6 E7+5 11. R8+4 C8.9 12. R2.3 R8+2 13. P7+1 P3+1 14. R8.7 H7-5 15. H3+2 R8.6 16. H2+1 H5-7 17. H1-3 E5+7 18. R3+3 C9.7 19. A4+5 R2+1 20. R7.2 E7-5 21. R3.2 R2.7 22. H9+7 C7.9 23. R--4 C2+5 24. H7+6 R7+3 25. H6+7 R7.3 26. R-+8 E5-7

nguyễn trọng linh 0-2 nguyễn minh đức
1. P7+1 C2.3 2. C2.5 C8.5 3. H2+3 H8+7 4. R1.2 R9+1 5. H8+7 R9.4 6. R2+4 H2+1 7. H7+6 R1+1 8. C8.6 R4.6 9. H6+5 H7+5 10. C5+4 A6+5 11. R2+5 R6-1 12. E7+5 R1.4 13. A6+5 P7+1 14. R9.8 R4+2 15. C5-2 R4.5 16. C5+3 E7+5 17. R2.4 K5.6 18. R8+7 C3.4 19. C6+7 P3+1 20. P7+1 C4-1 21. R8+1 C4.3 22. C6-5 E5+3 23. C6.9 C3+1 24. C9.7 C3+3 25. E5+7 K6.5 26. R8-4 R5.6 27. E7-5 R6+3 28. P3+1 R6.7 29. H3-2 P7+1 30. R8.3 R7.5 31. H2+3 R5.1 32. P1+1 E3-5 33. H3+2 P1+1 34. H2+1 R1-1 35. E5+7 R1+1 36. H1+3 R1.6 37. P1+1 H1+3 38. E7-5 H3+5 39. R3.5 H5-7 40. P1.2

khánh 2-0 tạ thành giang (giang bỏ cuộc)

11111111111