PDA

View Full Version : TT Kỳ Đài Hội Quán Cờ 09h00 T7 13/07/2013banghuu
13-07-2013, 12:08 PM
TTTT Kỳ Đài Hội Quán Cờ 18 Xuân Hồng
09h00 T7 13/07/2013

Trần Anh Duy (KTQG) Tiên Bại Nguyễn Huy Lam (Đài Chủ)


http://i1301.photobucket.com/albums/ag119/guihinh_10072013/P1160786_zps35e26097.jpg (http://s1301.photobucket.com/user/guihinh_10072013/media/P1160786_zps35e26097.jpg.html)


Thế trận Thuận Pháo Trực Xa đối Hoành Xa

FORMAT WXF
GAME Tran Anh Duy(vs)Nguyen Huy Lam
TIME 1:23"; 37"
RED Tran Anh Duy;;;
BLACK Nguyen Huy Lam;;;
DATE 13-07-2013

START{
1. C2.5 C8.5 2. H2+3 H8+7
3. R1.2 R9+1 4. P3+1 R9.4
5. H8+7 H2+1 6. R2+5 C2.3
7. R9.8 R1.2 8. C8+4 A4+5
9. H3+4 R4+6 10. R8+2 C5+4
11. A4+5 C5-1 12. H4+5 H7+5
13. C8.5 E3+5 14. R8+7 H1-2
15. R2.5 R4.3 16. C+-2 C3+4
17. C++3 E7+5 18. C5+5 A5+6
19. E3+5 H2+3 20. R5-2 P3+1
21. C5-2 P3+1 22. C5.2 A6+5
23. C2-1 H3+4 24. R5+2 H4-2
25. R5+1 R3.2 26. R5.3 R2-1
27. P3+1 C3.1 28. C2.5 A5+4
29. R3.5 K5.4 30. R5.6 P1+1
31. C5+2 H2+1 32. R6+1 K4.5
33. R6.4 R2.5 34. R4-1 C1+3
35. K5.4 R5+1 36. P3+1 H1+2
37. P3+1 H2+3 }END


http://i1301.photobucket.com/albums/ag119/guihinh_10072013/P1160783_zps37b7c972.jpg (http://s1301.photobucket.com/user/guihinh_10072013/media/P1160783_zps37b7c972.jpg.html)
Huy Lam vững vàng trên ngôi Đài chủ Hội Quán Cờ ....