PDA

View Full Version : TT Kỳ Đài Hội Quán Cờ 09h00 T7 20/07/2013banghuu
20-07-2013, 06:08 PM
TT Kỳ Đài Hội Quán Cờ 18 Xuân Hồng
09h00 T7 20/07/2013

Trương Á Minh (ĐCĐS) Tiên Hòa Nguyễn Huy Lam (Đài Chủ)


http://i1316.photobucket.com/albums/t603/guihinh_20072013/P1170396_zps67d8691c.jpg (http://s1316.photobucket.com/user/guihinh_20072013/media/P1170396_zps67d8691c.jpg.html)
Truyền hình ghi hình Kỳ Đài


Thế trận Trung Pháo đối Bình Phong Mã Khai Tam Lộ

FORMAT WXF
GAME Truong A Minh(vs)Nguyen Huy Lam
TIME 5"; 3"
RED Truong A Minh;;;
BLACK Nguyen Huy Lam;;;
DATE 20-07-2013

START{
1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8
3. R1.2 P3+1 4. R2+4 H2+3
5. H8+9 E3+5 6. R9+1 A4+5
7. P7+1 R1.4 8. P7+1 E5+3
9. R9.7 E7+5 10. P9+1 P7+1
11. C8.7 H3+2 12. H9+8 C8.9
13. R2.4 R8+6 14. C7+1 C2.3
15. C5.9 C3+4 16. R7+2 R8.7
17. E3+5 P7+1 18. R4.3 R7-1
19. E5+3 R4+5 20. R7.8 R4.7
21. E7+5 R7-1 22. H8-6 H2-3
23. R8+1 H7+8 24. R8.2 H3+4
25. A4+5 C9.7 26. H6+8 C7+5
27. C9.3 H4+5 28. C3.1 H8-7
29. C1.4 P5+1 30. H8+7 H5+7
31. R2.8 A5-4 32. H7+6 A6+5
33. H6-8 A5+4 34. H8+9 H-+8
35. H9-7 K5+1 36. R8+4 K5.6
37. H7-5 A4+5 38. H5-4 H7-6
39. R8-4 R7-1 40. H4-2 H6+4
41. R8.4 A5+6 42. R4+1 H4+6
43. A5+4 R7.8 44. H2-4 P5+1
45. H4+5 A4-5 46. R4.3 R8-1
47. P1+1 E3-5 48. H5+3 R8.7
49. R3.2 R7+1 }END

Hòa nhau ván cờ tiêu chuẩn , 2 kỳ thủ bước vào ván cờ nhanh 15 phút...

banghuu
20-07-2013, 06:10 PM
TT Ván cờ nhanh 15p
Kỳ Đài Hội Quán Cờ 18 Xuân Hồng


Trương Á Minh (ĐCĐS) Tiên Thắng Nguyễn Huy Lam (Đài Chủ)


http://i1316.photobucket.com/albums/t603/guihinh_20072013/P1170401_zpsdef926ec.jpg (http://s1316.photobucket.com/user/guihinh_20072013/media/P1170401_zpsdef926ec.jpg.html)
Nguyễn Huy Lam rụng kim thua ở ván cờ nhanh...


Thế trận Tiên Nhân Chỉ Lộ đối Liễm Pháo

FORMAT WXF
GAME
TIME 2"; 4"
RED ;;;
BLACK ;;;
DATE 20-07-2013

START{
1. P7+1 C2.3 2. C2.5 E3+5
3. H2+3 P3+1 4. R1.2 P3+1
5. H8+9 H2+4 6. R9.8 A4+5
7. P3+1 H8+9 8. H3+4 R9.8
9. C8.6 H4+3 10. H4+6 H3+4
11. C5+4 C8.6 12. R2+9 H9-8
13. P5+1 H8+7 14. A6+5 C3+2
15. E7+5 C6+5 16. A5+4 H7+5
17. E5+7 R1.3 18. R8+6 C3-1
19. P9+1 H5+3 20. E3+5 A5+6
21. A4+5 C3-2 22. P5+1 H4+6
23. P5+1 H6+4 24. A5+6 R3.4
25. H6+4 R4+7 26. A4-5 R4-1
27. H9-7 R4.9 28. H7+8 H3-5
29. R8.5 R9.2 30. R5.9 A6+5
31. H4-5 R2.5 32. H5+6 C3.4
33. H6+7 R5.2 34. R9.3 R2-5
35. H7-8 P9+1 36. P3+1 R2+1
37. P3.4 C4.2 38. H8-6 C2.4
39. E7-9 P9+1 40. P9+1 P9.8
41. R3.7 P8+1 42. P4+1 P8.7
43. P9+1 R2+2 44. H6+8 R2.3
45. R7.6 C4-1 46. E9+7 P7+1
47. P4+1 A5+6 48. R6.3 R3.1
49. H8+7 }END

Ngôi Đài chủ Hội Quán Cờ trao cho Bạch My Ưng Vương !

sanhchay
21-07-2013, 10:14 AM
Anh Lam dạo này xuất hiện lại sau thời gian vắng bóng. Chúc anh kỳ nghệ ngày càng thắng tiến :))